مشتریان

(شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر)

فیلم ها و مطالب آموزشی با موضوع و تایید کارگروه تخصصی کمیته فرهنگی و پیشگیری در سایت باری گذاری شد

(پایگاه آموزشهای همگانی پیشگیری)

فیلم ها و مطالب آموزشی با موضوع و تایید کارگروه تخصصی کمیته فرهنگی و پیشگیری در سایت باری گذاری شد

(محتوای آموزشی موشن گراف تبریز)

فیلم ها و مطالب آموزشی با موضوع و تایید کارگروه تخصصی کمیته فرهنگی و پیشگیری در سایت باری گذاری شد

  (پنجره واحد بخشنامه های کارآفرینی)

  فیلم ها و مطالب آموزشی با موضوع و تایید کارگروه تخصصی کمیته فرهنگی و پیشگیری در سایت باری گذاری شد

  (کارآفرینی و توسعه تاب آوری در محلات)

  فیلم ها و مطالب آموزشی با موضوع و تایید کارگروه تخصصی کمیته فرهنگی و پیشگیری در سایت باری گذاری شد

  (توانمندسازی خانواده ها)

  فیلم ها و مطالب آموزشی با موضوع و تایید کارگروه تخصصی کمیته فرهنگی و پیشگیری در سایت باری گذاری شد

   (بنیاد کرامت رضوی و کانونها)

   فیلم ها و مطالب آموزشی با موضوع و تایید کارگروه تخصصی کمیته فرهنگی و پیشگیری در سایت باری گذاری شد

   (فرهنگ سراهای شهرداری)

   فیلم ها و مطالب آموزشی با موضوع و تایید کارگروه تخصصی کمیته فرهنگی و پیشگیری در سایت باری گذاری شد

   (صندوق های خرد محلات)

   فیلم ها و مطالب آموزشی با موضوع و تایید کارگروه تخصصی کمیته فرهنگی و پیشگیری در سایت باری گذاری شد

    مرکز نیکوکاری پیامبر اعظم (ص)

    فیلم ها و مطالب آموزشی با موضوع و تایید کارگروه تخصصی کمیته فرهنگی و پیشگیری در سایت باری گذاری شد

    کمیته امداد امام

    فیلم ها و مطالب آموزشی با موضوع و تایید کارگروه تخصصی کمیته فرهنگی و پیشگیری در سایت باری گذاری شد

    (آموزشهای همگانی تبریز)

    فیلم ها و مطالب آموزشی با موضوع و تایید کارگروه تخصصی کمیته فرهنگی و پیشگیری در سایت باری گذاری شد

      •پنجره واحد بخشنامه های کارآفرینی - 100%

       تعدادی از مشتریان ما:

       تعدادی از مشتریان ما:

       ضمن امکان سنجی از دانش و تجربیات مخاطبان، با بهره برداری از بسترهای مشاوره ای و برگزاری دوره های آموزشی بصورت مجازی و وبیناری و تشکیل کنفرانسهای ویدئویی امکانات توسعه فردی و اجتماعی و شغلی مدیران، کارشناسان اعضای خودرا فراهم نمایند.

       مشاهده بخشنامه ها

        

        


        مشاهده مشارکت سازمان

        ستادموادمخدر
        5
        بهزیستی
        600
        کمیته امداد
        50
        شهرداری
        200

        علوم پزشکی
        30
        بنیادشهیدوامورایثارگران
        400
        ورزش وجوانان
        20
        فنی و حرفه ای
        40

         


        تعاون کارورفاه
        15
        زندانها
        10
        حلال احمر
        15
        فرهنگ وارشاد
        12

        آموزش و پرورش
        5
        استانداری
        0
        صداوسیما
        0
        دادگستری
        0

        کانون پرورش فکری
        0
        سپاه شهدا
        0
        نیروی انتظامی
        0
        اترک
        0