مشتریان

[dt_sc_one_third first][dt_sc_icon_box type =” type6″ fontawesome_icon=’cog’ title='(شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر)’ link=’https://bilgisayariran.ir/shoora/’ ]

فیلم ها و مطالب آموزشی با موضوع و تایید کارگروه تخصصی کمیته فرهنگی و پیشگیری در سایت باری گذاری شد

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_third]
[dt_sc_one_third][dt_sc_icon_box type =” type6″ fontawesome_icon=’cog’ title='(پایگاه آموزشهای همگانی پیشگیری)’ link=’https://bilgisayariran.ir/setad/’ ]

فیلم ها و مطالب آموزشی با موضوع و تایید کارگروه تخصصی کمیته فرهنگی و پیشگیری در سایت باری گذاری شد

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_third]
[dt_sc_one_third][dt_sc_icon_box type =” type6″ fontawesome_icon=’cog’ title='(محتوای آموزشی موشن گراف تبریز)’ link=’https://bilgisayariran.ir/%d9%85%d8%ad%d8%aa%d9%88%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%b4%d9%86-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81-%d8%aa%d8%a8%d8%b1%db%8c%d8%b2/’ ]

فیلم ها و مطالب آموزشی با موضوع و تایید کارگروه تخصصی کمیته فرهنگی و پیشگیری در سایت باری گذاری شد

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_third]

[dt_sc_tabs_horizontal]

[dt_sc_one_third first][dt_sc_icon_box type =” type6″ fontawesome_icon=’cog’ title='(پنجره واحد بخشنامه های کارآفرینی)’ link=’https://bilgisayariran.ir/%d9%be%d9%86%d8%ac%d8%b1%d9%87-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d8%a8%d8%ae%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a2%d9%81%d8%b1%db%8c%d9%86%db%8c/’ ]

فیلم ها و مطالب آموزشی با موضوع و تایید کارگروه تخصصی کمیته فرهنگی و پیشگیری در سایت باری گذاری شد

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_third]
[dt_sc_one_third][dt_sc_icon_box type =” type6″ fontawesome_icon=’cog’ title='(کارآفرینی و توسعه تاب آوری در محلات)’ link=’https://bilgisayariran.ir/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a2%d9%81%d8%b1%db%8c%d9%86%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a2%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%84%d8%a7%d8%aa/’ ]

فیلم ها و مطالب آموزشی با موضوع و تایید کارگروه تخصصی کمیته فرهنگی و پیشگیری در سایت باری گذاری شد

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_third]
[dt_sc_one_third][dt_sc_icon_box type =” type6″ fontawesome_icon=’cog’ title='(توانمندسازی خانواده ها)’ link=’https://bilgisayariran.ir/khademyar/’ ]

فیلم ها و مطالب آموزشی با موضوع و تایید کارگروه تخصصی کمیته فرهنگی و پیشگیری در سایت باری گذاری شد

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_third]

[dt_sc_tabs_horizontal]

[dt_sc_one_third first] [dt_sc_icon_box type =” type6″ fontawesome_icon=’cog’ title='(بنیاد کرامت رضوی و کانونها)’ link=’https://bilgisayariran.ir/khademyar/’ ]

فیلم ها و مطالب آموزشی با موضوع و تایید کارگروه تخصصی کمیته فرهنگی و پیشگیری در سایت باری گذاری شد

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_third]
[dt_sc_one_third][dt_sc_icon_box type =” type6″ fontawesome_icon=’cog’ title='(فرهنگ سراهای شهرداری)’ link=’https://bilgisayariran.ir/%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c-%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4%db%8c/’ ]

فیلم ها و مطالب آموزشی با موضوع و تایید کارگروه تخصصی کمیته فرهنگی و پیشگیری در سایت باری گذاری شد

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_third]
[dt_sc_one_third][dt_sc_icon_box type =” type6″ fontawesome_icon=’question’ title='(صندوق های خرد محلات)’  link=’https://bilgisayariran.ir/%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%af-%d9%85%d8%ad%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%db%8c%db%8c/’ ]

فیلم ها و مطالب آموزشی با موضوع و تایید کارگروه تخصصی کمیته فرهنگی و پیشگیری در سایت باری گذاری شد

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_third]

[dt_sc_tabs_horizontal]

[dt_sc_one_third first][dt_sc_icon_box type =” type6″ fontawesome_icon=’cog’ title=’مرکز نیکوکاری پیامبر اعظم (ص)’ link=’https://bilgisayariran.ir/%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d9%86%db%8c%da%a9%d9%88%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d8%b9%d8%b8%d9%85-%d8%b5/’ ]

فیلم ها و مطالب آموزشی با موضوع و تایید کارگروه تخصصی کمیته فرهنگی و پیشگیری در سایت باری گذاری شد

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_third]
[dt_sc_one_third]

[dt_sc_icon_box type =” type6″ fontawesome_icon=’cog’ title=’کمیته امداد امام’ link=’https://bilgisayariran.ir/emdad/’ ]

فیلم ها و مطالب آموزشی با موضوع و تایید کارگروه تخصصی کمیته فرهنگی و پیشگیری در سایت باری گذاری شد

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_third]

[dt_sc_one_third]

[dt_sc_icon_box type =” type6″ fontawesome_icon=’cog’ title='(آموزشهای همگانی تبریز)’ link=’https://bilgisayariran.ir/tabriz/’ ]

فیلم ها و مطالب آموزشی با موضوع و تایید کارگروه تخصصی کمیته فرهنگی و پیشگیری در سایت باری گذاری شد

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_third]

[dt_sc_tabs_horizontal]

[dt_sc_one_third first][dt_sc_icon_box type =” type6″ fontawesome_icon=’cog’ title=’مربی پیشگیری از اعتیاد’ link=’https://bilgisayariran.ir/%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%a8%db%8c-%d9%be%db%8c%d8%b4%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%db%8c%d8%a7%d8%af-%d9%88-%d8%af%db%8c/’ ]

دوره آموزشی مربی پیشگیری از اعتیاد و دیگر آسیب های اجتماعی: 

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_third]
[dt_sc_one_third]

[dt_sc_icon_box type =” type6″ fontawesome_icon=’cog’ title='(مددیار خانواده معتاد)’ link=’https://bilgisayariran.ir/%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d9%85%d8%af%d8%af%db%8c%d8%a7%d8%b1-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%85%d8%b9%d8%aa%d8%a7%d8%af/’ ]

دوره آموزشی مددیار خانواده معتاد

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_third]
[dt_sc_one_third]

[dt_sc_icon_box type =” type6″ fontawesome_icon=’cog’ title='(مددیار بازپروری اعتیاد)’ link=’https://bilgisayariran.ir/%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d9%85%d8%af%d8%af%db%8c%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%db%8c%d8%a7%d8%af/’ ]

دوره آموزشی مددیار بازپروری اعتیاد

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_third]

[dt_sc_tabs_horizontal]

[dt_sc_one_third first]

اقدامات آموزش ضمن خدمت کارکنان

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_third]
[dt_sc_one_third]

https://bilgisayariran.ir/%d9%81%d8%b1%d9%85-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%85%db%8c%d8%aa%d9%87-%d8%a7%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%af/

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_third]
[dt_sc_one_third]

https://bilgisayariran.ir/%d9%81%d8%b1%d9%85-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4/

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_third]

[dt_sc_clear /][dt_sc_hr_invisible_small /][dt_sc_fullwidth_section]

[dt_sc_progressbar type=”progress-striped-active” color=”#8b5595″ value=”100″]•پنجره واحد بخشنامه های کارآفرینی[/dt_sc_progressbar]

[dt_sc_tabs_horizontal]

[dt_sc_fullwidth_section backgroundcolor=”” backgroundimage=”” opacity=”” parallax=”” backgroundrepeat=”” backgroundposition=”” paddingtop=”60″ paddingbottom=”” textcolor=”” disable_container=”” class=”” first]

[dt_sc_h2 type=”” class=”aligncenter”]تعدادی از مشتریان ما:[/dt_sc_h2]

[dt_sc_one_third first]

تعدادی از مشتریان ما:

ضمن امکان سنجی از دانش و تجربیات مخاطبان، با بهره برداری از بسترهای مشاوره ای و برگزاری دوره های آموزشی بصورت مجازی و وبیناری و تشکیل کنفرانسهای ویدئویی امکانات توسعه فردی و اجتماعی و شغلی مدیران، کارشناسان اعضای خودرا فراهم نمایند.
[dt_sc_hr_invisible_small /]

[dt_sc_clear /][dt_sc_hr_invisible_small /][dt_sc_fullwidth_section][dt_sc_button type=”type5″ link=”#list” size=”small” bgcolor=”” variation=”” textcolor=”” target=”_blank” class=”” timeline_button=”no”]مشاهده بخشنامه ها[/dt_sc_button][/dt_sc_one_third]

 

 


[dt_sc_progressbar type=”progress-striped-active” color=”#8b5595″ value=”100″]• مشاهده بخشنامه ها[/dt_sc_progressbar]

[dt_sc_tabs_horizontal]

[dt_sc_fullwidth_section backgroundcolor=”” backgroundimage=”” opacity=”” parallax=”” backgroundrepeat=”” backgroundposition=”” paddingtop=”60″ paddingbottom=”” textcolor=”” disable_container=”” class=”” first]

[dt_sc_h2 type=”” class=”aligncenter”]مشاهده مشارکت سازمان[/dt_sc_h2]

[dt_sc_one_fourth first][dt_sc_donutchart_medium title=”ستادموادمخدر” bgcolor=”#808080″ android” fgcolor=”#0facce” percent=”0″ /][dt_sc_counter title=”” number=”5″ /][/dt_sc_one_fourth][dt_sc_one_fourth ][dt_sc_donutchart_medium title=”بهزیستی” bgcolor=”#808080″ fgcolor=”#f39d12″ percent=”520″ /][dt_sc_counter title=”” number=”600″ /][/dt_sc_one_fourth][dt_sc_one_fourth ][dt_sc_donutchart_medium title=”کمیته امداد” bgcolor=”#808080″ fgcolor=”#e67fb9″ percent=”500″ /][dt_sc_counter title=”” number=”50″ /][/dt_sc_one_fourth][dt_sc_one_fourth ][dt_sc_donutchart_medium title=”شهرداری” bgcolor=”#808080″ fgcolor=”#0facce” percent=”4000″ /][dt_sc_counter title=”” number=”200″ /][/dt_sc_one_fourth]


[dt_sc_one_fourth first][dt_sc_donutchart_medium title=”علوم پزشکی” bgcolor=”#808080″ fgcolor=”#0facce” percent=”18400″ /][dt_sc_counter title=”” number=”30″ /][/dt_sc_one_fourth][dt_sc_one_fourth ][dt_sc_donutchart_medium title=”بنیادشهیدوامورایثارگران” bgcolor=”#808080″ fgcolor=”#f39d12″ percent=”228″ /][dt_sc_counter title=”” number=”400″ /][/dt_sc_one_fourth][dt_sc_one_fourth ][dt_sc_donutchart_medium title=”ورزش وجوانان” bgcolor=”#808080″ fgcolor=”#e67fb9″ percent=”0214″ /][dt_sc_counter title=”” number=”20″ /][/dt_sc_one_fourth][dt_sc_one_fourth ][dt_sc_donutchart_medium title=”فنی و حرفه ای” bgcolor=”#808080″ fgcolor=”#e67fb9″ percent=”500″ /][dt_sc_counter title=”” number=”40″ /][/dt_sc_one_fourth]

 


[dt_sc_one_fourth first][dt_sc_donutchart_medium title=”تعاون کارورفاه” bgcolor=”#808080″ fgcolor=”#00cdcd” percent=”237″ /][dt_sc_counter title=”” number=”15″ /][/dt_sc_one_fourth][dt_sc_one_fourth ][dt_sc_donutchart_medium title=”زندانها” bgcolor=”#808080″ fgcolor=”#f39d12″ percent=”0″ /][dt_sc_counter title=”” number=”10″ /][/dt_sc_one_fourth][dt_sc_one_fourth ][dt_sc_donutchart_medium title=”حلال احمر” bgcolor=”#808080″ fgcolor=”#00cdcd” percent=”0″ /][dt_sc_counter title=”” number=”15″ /][/dt_sc_one_fourth][dt_sc_one_fourth ][dt_sc_donutchart_medium title=”فرهنگ وارشاد” bgcolor=”#808080″ fgcolor=”#00cdcd” percent=”127″ /][dt_sc_counter title=”” number=”12″ /][/dt_sc_one_fourth]


[dt_sc_one_fourth first][dt_sc_donutchart_medium title=”آموزش و پرورش” bgcolor=”#808080″ fgcolor=”#0facce” percent=”0″ /][dt_sc_counter title=”” number=”5″ /][/dt_sc_one_fourth][dt_sc_one_fourth ][dt_sc_donutchart_medium title=”استانداری” bgcolor=”#808080″ fgcolor=”#f39d12″ percent=”0″ /][dt_sc_counter title=”” number=”0″ /][/dt_sc_one_fourth][dt_sc_one_fourth ][dt_sc_donutchart_medium title=”صداوسیما” bgcolor=”#808080″ fgcolor=”#e67fb9″ percent=”0″ /][dt_sc_counter title=”” number=”0″ /][/dt_sc_one_fourth][dt_sc_one_fourth ][dt_sc_donutchart_medium title=”دادگستری” bgcolor=”#808080″ fgcolor=”#00cdcd” percent=”0″ /][dt_sc_counter title=”” number=”0″ /][/dt_sc_one_fourth]


[dt_sc_one_fourth first][dt_sc_donutchart_medium title=”کانون پرورش فکری” bgcolor=”#808080″ fgcolor=”#0facce” percent=”0″ /][dt_sc_counter title=”” number=”0″ /][/dt_sc_one_fourth][dt_sc_one_fourth ][dt_sc_donutchart_medium title=”سپاه شهدا” bgcolor=”#808080″ fgcolor=”#f39d12″ percent=”0″ /][dt_sc_counter title=”” number=”0″ /][/dt_sc_one_fourth][dt_sc_one_fourth ][dt_sc_donutchart_medium title=”نیروی انتظامی” bgcolor=”#808080″ fgcolor=”#e67fb9″ percent=”0″ /][dt_sc_counter title=”” number=”0″ /][/dt_sc_one_fourth][dt_sc_one_fourth ][dt_sc_donutchart_medium title=”اترک” bgcolor=”#808080″ fgcolor=”#00cdcd” percent=”0″ /][dt_sc_counter title=”” number=”0″ /][/dt_sc_one_fourth]