محورها

 محورهای همایش:

 • زنجیره ارجاع مصدومین شیمیایی
 • طرح پاسخ در شرایط اضطراری (ERP)
 • حفاظت از زیرساخت های شیمیایی کشور
 • ثبت درس آموخته های حوادث شیمیایی
 • مدیریت و فرماندهی در حوادث شیمیایی
 • نقش واحد های HAZMAT در حوادث شیمیایی
 • هوشمند سازی در زیرساخت ها و صنایع شیمیایی
 • تحدید و برقراری نظم و امنیت در حوادث شیمیایی
 • تهدیدات شیمیایی حوزه خانواده و جوانی جمعیت
 • ارزیابی ریسک در صنایع و زیرساخت های شیمیایی
 • آرامش بخشی و مدیریت افکار عمومی در حوادث شیمیایی
 • تهدید و مخاطره شناسی در صنایع و زیرساخت های شیمیایی
 • ضرورت ایجاد واحد HAZMAT در زیرساخت ها و صنایع شیمیایی
 • ساختار، سازمان و وظایف تیم های عملیاتی در حوادث شیمیایی
 • تشخیص، کشف، آشکار سازی و نمونه برداری در حوادث شیمیایی
 • آموزش و فرهنگسازی پدافند شیمیایی در حوزه مدیران و مردم
 • آینده پژوهی، آینده شناسی و آینده نگاری تهدیدات نوین شیمیایی
 • شناسایی خلاء های کنوانسیون های بین المللی حوزه پدافند شیمیایی
 • رفع آلودگی و اقدامات مقابله ای در راستای کاهش انتشار عوامل شیمیایی پرخطر
 • رفع آلودگی نوین از نفرات، تجهیزات، زمین، اماکن و محیط در حوادث شیمیایی
 • شبکه سازی و ارتباط بین متخصصین و نخبگان دانشگاهی در زمینه درمان آسیب های شیمیایی
 • نقش و جایگاه دستگاه های اجرایی، قانون گذار و نظارتی (قوای سه گانه) در حوزه پدافند شیمیایی
 • آشنایی با آخرین دستاورد ها و مسیر های طی شده در سطح علوم دنیا در زمینه درمان آسیب های شیمیایی
 • آسیب شناسی و شناسایی موانع ماموریتی قوه قضائیه در امور پدافند غیرعامل و ارائه راهکار های بهبود وضع موجود