– مجموعه پروژه هاى عملى خوشه خدمات

معاونت پزوهش، برنامه ريزى و سنجش مهارت
دفتر سنجش مهارت و صلاحيت حرف هاى
دى ماه 1401
مجموعه پروژه هاى عملى
خوشه خدمات
گروه: گردشگرى
فهرست استاندارد:
راهنمای گردشگری فرهنگی 
راهنمای گردشگری سلامت 
راهنمای گردشگری عمومی 
راهنمای موزه 
راهنمای طبیعت گردی )اکوتوریسم( 
غیر قابل استناد
بسمه تعالي
ارزشیابي مهارتي با الگوی سنجش عملکردی
» پایانی « پروژه آزمون عملی
گروه شغلي : گردشگری
عنوان استاندارد : راهنمای گردشگری فرهنگي
کد استاندارد : 511320550020001
1401/511320550020001/ کد پروژه: 763
زمان آزمون : 75 دقیقه
1401/11/ تاريخ تدوين پروژه آزمون : 17
عنوان استاندارد : راهنمای گردشگری فرهنگي
کد استاندارد : 511320550020001
1401/511320550020001/ کد پروژه : 763
2
جدول 1
فهرست محتوی پروژه
رديف فهرست محتوی
1 تهیه کنندگان
2 مشخصات استاندارد آموزشي
3 توضیح مختصر در مورد پروژه
4 نقشه کار عملي
5 دستورالعمل)فرايند ( اجرای پروژه
6 لیست تجهیزات
7 لیست ابزارآلات
8 لیست مواد مصرفي
9 امتیازبندی
10 چك لیست معیار های نگرشي
11 نتیجه نهايي
عنوان استاندارد : راهنمای گردشگری فرهنگي
کد استاندارد : 511320550020001
1401/511320550020001/ کد پروژه : 763
3
جدول 2 – تهيه کنندگان :
رديف نام و نام خانوادگي تحصیلات سابقه آموزشي)سال( ساير اطلاعات
1
زهرا قجرجزی آخرين مدرك تحصيلي سابقه فعاليت مربي دولتي
تلفن ثابت :
کارشناسي ارشد تلفن همراه :
رشته تحصيلي سابقه فعاليت مربي غير دولتي ايميل :
مديريت گردشگری 6 سال آدرس :تهران
2
مژگان خرم فر آخرين مدرك تحصيلي سابقه فعاليت مربي دولتي
تلفن ثابت :
کارشناسي تلفن همراه :
رشته تحصيلي سابقه فعاليت مربي غير دولتي ايميل :
ادبیات 15 سال آدرس :تهران
3
آذين ايزدی آخرين مدرك تحصيلي سابقه فعاليت مربي دولتي
تلفن ثابت :
کارشناسی ارشد
تلفن همراه :
رشته تحصيلي سابقه فعاليت مربي غير دولتي ايميل :
برنامه ریزی گردشگری 9 سال آدرس :همدان
4
سارا حبیبي پور آخرين مدرك تحصيلي سابقه فعاليت مربي دولتي
تلفن ثابت :
کارشناسي تلفن همراه :
رشته تحصيلي سابقه فعاليت مربي غير دولتي ايميل :
جغرافیای انساني و اقتصادی 5 سال آدرس :خراسان رضوی
5
فاطمه دولتي آخرين مدرك تحصيلي سابقه فعاليت مربي دولتي
تلفن ثابت :
کارشناسي ارشد گردشگری
و دکترای برنامه ريزی شهری
و
و
13 سال تلفن همراه :
ايميل :
رشته تحصیلی سابقه فعاليت مربي غير دولتي
آدرس :تهران
6
عباس رضوی فرد آخرين مدرك تحصيلي سابقه فعاليت مربي دولتي
تلفن ثابت :
کارشناسي ارشد
و
و
10 سال تلفن همراه :
ايميل :
رشته تحصیلی سابقه فعاليت مربي غير دولتي
مديريت جهانگردی آدرس :خراسان رضوی
عنوان استاندارد : راهنمای گردشگری فرهنگي
کد استاندارد : 511320550020001
1401/511320550020001/ کد پروژه : 763
4
:  استاندارد ارزشیابي /  جدول 3 – مشخصات استاندارد آموزشي
خوشه :خدمات گروه: گردشگری
نام استاندارد کد استاندارد:
میزان
ساعت
آموزشي
تئوری
راهنمای گردشگری فرهنگی 511320550020001
عملي
پروژه
کارورزی
عنوان استاندارد : راهنمای گردشگری فرهنگي
کد استاندارد : 511320550020001
1401/511320550020001/ کد پروژه : 763
5
جدول 4 – فهرست شايستگي های استاندارد آموزشي / فهرست مراحل کار استاندارد ارزشیابي :
رديف عناوين شايستگي/توانايي يا عناوين مراحل کار
میزان ساعت آموزش
تئوری عملي جمع
12 6 1 تعاريف و مفاهیم پايه میراث فرهنگي 6
25 19 2 بررسي رابطه فرهنگ و مذاهب 6
16 14 3 بررسي رابطه فرهنگ و اقلیم 2
19 13 4 استفاده از زبان،گويش و ادبیات محلي در گردشگری فرهنگي 6
18 13 5 کاربرد موسیقي سنتي در گردشگری فرهنگي 5
29 23 6 بررسي جشن ها و قدمت آن در فرهنگ 6
22 18 7 بررسي رابطه ی فرهنگ و بازی های محلي 4
29 20 8 بررسي رابطه ی فرهنگ و صنايع دستي 9
18 14 9 بررسي رابطه ی فرهنگ و غذاهای بومي و محلي 4
38 34 10 برنامه ريزی و اجرای بسته ی سفر گردشگری فرهنگي 4
11 کارورزی –
12 پروژه –
226 174 جمع کل 52
عنوان استاندارد : راهنمای گردشگری فرهنگي
کد استاندارد : 511320550020001
1401/511320550020001/ کد پروژه : 763
6
جدول 5- نقشه کار عملی ) نسخه آزمونگر و آزمونشونده (
-1 شما به عنوان راهنمای گردشگری فرهنگي در مورد چهار استان اردبیل-بوشهر-فارس-خراسان رضوی به سوالات ذيل به عنوان
راهنما پاسخ دهید.
الف- 4 نمونه صنايع دستي )برای هر استان نامبرده ( از روی تصاوير و يا نمونه های موجود تشخیص و نشان دهید.
ب- 4 نمونه غذای محلي را نام ببريد .
ج- 4نمونه بازی های محلي را نام ببريد.
د- 4 نمونه سوغات خوراکي را نام ببريد.
ه(گويش و زبان محلي رايج هر استان را نام ببريد.
-2 آزمونگر به شما 4 نمونه آلات موسیقي)ساز( نشان میدهد نام آنهارا بدرستي تشخیص دهید .و راجع به يکي از آنها در مورد ويژگي ها
و ساختار ساز و اينکه در کدام منطقه رايج است توضیحاتي ارائه دهید.
-3 لباسهای محلي ذيل را از روی تصاوير يا نمونه لباس های محلي ارائه شده در کارگاه سنجش تشخیص دهید و بیابید.
الف-لباس ايل قشقايي
ب-لباس زنان و مردان اقوام بلوچ
ج-لباس محلي زنان و مردان گیلان
د- لباس محلي خوزستان
ه(لباس زنان و مردان کرد
-4 به عنوان گردشگر فرهنگي در مورد ايل ترکمن و ايل شاهسون به پرسشهای ذيل پاسخ کامل دهید.
الف-در کدام منطقه واقع شده اند
ب-نحوه برگزاری جشنهای سنتي ) يك مورد(
ج- نحوه برگزاری جشن عروسي
د-غذاهای محلي ) 2 مورد(
ه-بازيهای محلي ) 2 مورد(
ر-موسیقي سنتي
ز-لباسهای بومي و محلي مردان و زنان ايل ترکمن و ايل شاهسون را از بین نمونه های ارائه شده در کارگاه سنجش تشخیص و نشان
دهید.
,و(صنايع دستي )يك مورد(
-5 چهار نمونه از مراسمات مذهبي که در کشور ايران برگزار میشود و میتواند در جذب گردشگر موثر باشد را نام برده و در مورد
تاريخچه و نحوه برگزاری مراسم توضیحاتي ارائه دهید.) 2 مورد(
عنوان استاندارد : راهنمای گردشگری فرهنگي
کد استاندارد : 511320550020001
1401/511320550020001/ کد پروژه : 763
7
4 -6 مورد از اماکن مذهبي ايران را نام ببريد و استان مربوطه را بر روی نقشه نشان دهید.
4 -7 نمونه از جشنهای ملي و باستاني ايران را نام ببريد و در مورد تاريخچه و چگونگي برگزاری مراسم يکي را به دلخواه توضیح دهید
جدول 6- توضيحات نقشه عملی : ) نسخه آزمونگر و آزمونشونده (
جدول 7 – توضیح مختصر فرآيند اجرای پروژه: ) نسخه آزمونگر (
اهداف پروژه:
 تولیدی  فرايندی
در اين پروژه :
. نمي باشد  . 1( زمان انجام فرايند حائز اهمیت ميباشد
. نمي باشد  . 2( رعايت توالي انجام مراحل فعالیت مهم ميباشد
 . نمي باشد  . 3( مقدار استفاده از مواد مصرفي دارای اهمیت ميباشد
. نمي باشد  . 4( ساخت محصول جز موارد با اهمیت پروژه ميباشد
. نمي باشد  . 5( رعايت نکات ايمني و حفاظتي الزامي ميباشد
… )6
عنوان استاندارد : راهنمای گردشگری فرهنگي
کد استاندارد : 511320550020001
1401/511320550020001/ کد پروژه : 763
8
جدول 8 – نمرات کاهشی ) نسخه آزمونگر (
افزودن مواد مصرفي / زمان ، با کسر نمره مجاز نیست مجاز هست
زمان اجرای
فرايند
در صورت عدم رعايت زمان
بندی در اجرای مراحل کاری *
تا نیم ساعت نیم تا يکساعت
…. درصد از کل بارم کم مي شود …… درصد از کل بارم کم مي شود.
مقدار مواد
مصرفي
در صورت عدم رعايت
میزان مواد مصرفي ….. درصد از کل بارم کم مي شود
جدول 9 ) نسخه آزمونگر ( جدول 10 ) نسخه آزمونگر و آزمونشونده (
نکات يا مواردی که در اجرای پروژه توسط آزمونگر رعايت آن
الزامي است:
-1 توضیحات لازم در مورد پروژه به آزمون دهنده ارائه شود.
-2 تجهیزات مرتبط با پروژه در کارگاه سنجش قبل آزمون توسط
آزمونگر چك شود
نکات يا مواردی که در اجرای پروژه توسط آزمون دهنده رعايت آن
الزامي است:….
-1 در زمان آزمون از تلفن همراه استفاده نشود و
تلفن همراه خاموش باشد.
-2 به زمان آزمون توجه فرمايید.
-3 نظافت کارگاه را رعايت نمايید.
عنوان استاندارد : راهنمای گردشگری فرهنگي
کد استاندارد : 511320550020001
1401/511320550020001/ کد پروژه : 763
9
جدول 11 – فرايند اجرای پروژه ) نسخه آزمونشونده (
توالي
فرايندکار
ی
عنوان فعالیت)عنصر
شايستگي(
شماره
شايست
گيها
ريز فعالیت يا چگونگي روند انجام کار
مدت
انجام
کار-
دقیقه
بار
م
مقیاس
کمي کیفي
1
بررسي رابطه فرهنگ و بازی
های محلي
استفاده از گويش و ادبیات
محلي در گردشگری فرهنگي
بررسي رابطه فرهنگ و غذاهای
بومي و محلي
معرفي و تشخیص صنايع دستي استان اردبیل از بین نمونه ها )هر کدام 4
مورد(
7 7
*
معرفي غذای محلي اردبیل )هر کدام 4 مورد( *
معرفي بازی های محلي اردبیل )هر کدام 4 مورد( *
معرفي سوغاتي های خوراکي اردبیل )هر کدام 4 مورد( *
معرفي گويش و زبان محلي مردم استانهای اردبیل *
معرفي و تشخیص صنايع دستي استان بوشهر از بین نمونه ها )هر کدام 4
مورد(
7 7
*
معرفي غذای محلي بوشهر )هر کدام 4 مورد( *
معرفي بازی های محلي بوشهر )هر کدام 4 مورد( *
معرفي سوغاتي های خوراکي بوشهر )هر کدام 4 مورد( *
معرفي گويش و زبان محلي مردم استان بوشهر *
معرفي و تشخیص صنايع دستي استان فارس از بین نمونه ها )هر کدام 4
مورد(
7 7
*
معرفي غذای محلي فارس هر کدام 4 مورد( *
معرفي بازی های محلي فارس )هر کدام 4 مورد( *
معرفي سوغاتي های خوراکي فارس )هر کدام 4 مورد( *
معرفي گويش و زبان محلي مردم استان فارس *
معرفي و تشخیص صنايع دستي استان خراسان رضوی از بین نمونه ها
)هر کدام 4 مورد(
7 7
*
معرفي غذای محلي خراسان رضوی )هر کدام 4 مورد( *
معرفي بازی های محلي خراسان رضوی )هر کدام 4 مورد( *
معرفي سوغاتي های خوراکي خراسان رضوی )هر کدام 4 مورد( *
معرفي گويش و زبان محلي مردم استان خراسان رضوی *
2 کاربرد موسیقي سنتي در
گردشگری فرهنگي
تشخیص صحیح نام آلات موسیقي نمايش داده شده) 4 مورد(
8 5
*
توضیح يکي از آلات موسیفي نمايش داده شده *
عنوان استاندارد : راهنمای گردشگری فرهنگي
کد استاندارد : 511320550020001
1401/511320550020001/ کد پروژه : 763
10
3
بررسي رابطه فرهنگ و صنايع
دستي
تشخیص صحیح لباس ايل قشقايي
5
1
2
*
تشخیص لباس زنان و مردان اقوام بلوچ *
تشخیص لباس محلي زنان و مردان گیلان
* 2
* تشخیص لباس محلي خوزستان 1
* تشخیص زنان و مردان کرد 2
12
*
4
بررسي جشنها و قدمت در
فرهنگ
بررسي رابطه فرهنگ و صنايع
دستي
کاربرد موسیقي سنتي در
گردشگری فرهنگي
بررسي رابطه فرهنگ و بازی
های محلي
بررسي رابطه فرهنگ و اقلیم
بررسي رابطه فرهنگ و غذاهای
بومي و محلي
تشخیص و ذکر نام صحیح مناطقي که ايل ترکمن در آن واقع شده است
9
*
معرفي نام و نمايش صنايع دستي ايل ترکمن )يك مورد( *
توضیح نحوه برگزاری جشنهای سنتي ايل ترکمن)يك مورد( *
توضیح نحوه برگزاری جشنهای عروسي *
معرفي غذای محلي ايل ترکمن) 2 مورد( *
معرفي بازی های محلي ايل ترکمن) 2 مورد( *
معرفي موسیقي سنتي ايل ترکمن *
تشخیص صحیح لباس محلي مردان و زنان ايل ترکمن *
*
تشخیص و ذکر نام صحیح مناطقي که ايل شاهسون در آن واقع شده است
9 12
*
معرفي نام و نمايش صنايع دستي ايل شاهسون )يك مورد( *
توضیح نحوه برگزاری جشنهای سنتي ايل شاهسون )يك مورد( *
توضیح نحوه برگزاری جشنهای عروسي *
معرفي غذای محلي ايل شاهسون ) 2 مورد( *
معرفي بازی های محلي ايل شاهسون ) 2 مورد( *
معرفي موسیقي سنتي ايل شاهسون *
تشخیص صحیح لباس محلي مردان و زنان ايل شاهسون *
*
* 12 5 بررسي رابطه فرهنگ و مذهب معرفي مراسمات مذهبي که در کشور ايران برگزار میگردد) 4 مورد( 5
عنوان استاندارد : راهنمای گردشگری فرهنگي
کد استاندارد : 511320550020001
1401/511320550020001/ کد پروژه : 763
11
توضیح در مورد تاريخچه و نحوه برگزاری مراسمات مذهبي در ايران
2 مورد( (
*
*
6 بررسي رابطه فرهنگ و مذهب
معرفي اماکن مذهبي در ايران ) 4 مورد(
5 3
*
نمايش استان مربوطه بر روی نقشه *
*
7 بررسي جشنها و قدمت در
فرهنگ
معرفي نمونه هايي از جشنهای ملي و باستاني در ايران) 4 مورد(
8 5
*
توضیح در مورد تاريخچه و چگونگي برگزاری يکي از مراسمات ملي و باستاني *
عنوان استاندارد : راهنمای گردشگری فرهنگي
کد استاندارد : 511320550020001
1401/511320550020001/ کد پروژه : 763
12
جدول 12 – لیست تجهیزات ) نسخه رئیس حوزه سنجش ، مسؤول آزمون و آزمونگر (
رديف نام تجهیزات مشخصات فني تعداد واحد سنجه آزمونگر آزمونشونده توضیحات
* 1 میز مربي چوبي 1
* 2 صندلي کارآموز چرخدار 1
* 3 صندلي مربي چوبي 1
* 4 میز کارآموز چوبي 1
* 5 نقشه استانها بدون ذکر نام استانها نقشه استانهای ايران 1
6
تصوير يا نمونه صنايع دستي استانها
و ايلها و اقوام گفته شده در پروژه ها
تصاوير کاغذی يا
نمونه واقعي
* 1
7
تصاوير يا نمونه سازهای محلي و آلات
موسیقي گفته شده در پروژه ها
تصاوير کاغذی يا
نمونه واقعي
يا ماکت )مدل(
* 1
8
تصوير يا نمونه لباس محلي استانها
و ايلها و اقوام گفته شده در پروژه ها
تصاوير کاغذی يا
نمونه عروسکي يا
نمونه واقعي
* 1
جدول 13 – لیست ابزارآلات ) نسخه رئیس حوزه سنجش ، مسؤول آزمون و آزمونگر (
رديف نام ابزارآلات مشخصات فني تعداد واحد سنجه آزمونگر آزمونشونده توضیحات
* * 1 خودکار 1
2
3
4
5
عنوان استاندارد : راهنمای گردشگری فرهنگي
کد استاندارد : 511320550020001
1401/511320550020001/ کد پروژه : 763
13
جدول 14 – لیست مواد مصرفي و قیمت ) نسخه رئیس حوزه سنجش ، مسؤول آزمون و آزمونگر (
رديف نام مواد مصرفي مشخصات فني تعداد واحد سنجه قیمت واحد به
ريال آزمونگر آزمونشونده توضیحات
* * 1 بسته 1500000 A 1 کاغذ 4
2
3
4
5
عنوان استاندارد : راهنمای گردشگری فرهنگي
کد استاندارد : 511320550020001
1401/511320550020001/ کد پروژه : 763
14
جدول 15 – چك لیست معیار های نگرشي ) نسخه آزمونگر (
نام و نام خانوادگي آزمون شونده: ک د ملي: تاريخ آزمون: ساعت شروع: ساعت پايان:
رديف
مهارت های توانائي
اشتغال
شايستگي ها
طیف
نمره داوطلب
هرگز گاهي معمولا اغلب همیشه
1 0.75 0.5 0.25 0
1
اخلاق کاری
اعتماد به نفس و خود اتکائي نشان مي دهد
2 مسئولیت پذير است
3 با مباهات کار مي کند
4 مسئولیت رفتارهايش را مي پذيرد
5 خويشتن دار است و در يك روش کنترل شده کارمي کند
6 درگفتار، عمل و کردار، بلوغ از خود نشان مي دهد
7 کارش را خود ارزيابي مي کند
8
مسئولیت پذيری
کار را سازماندهي و زمان را به طور موثر مديريت مي کند
9 توانائي تکمیل تکالیف در زمان مقرر را ازخود به نمايش مي گذارد
10 ازدستورات شفاهي، بصری و کتبي پیروی مي کند
11 از موادمصرفي، ابزارآلات خوب مواظبت مي کند
12
استدلال و حل مساله
با تغییرات خواسته های شغلي تطابق پذيری دارد
13 منطقي است و قضاوت های عیني مي سازد
14 روش ها و قواعد را مي فهمد
15 ابتکار نشان مي دهد
16
سلامتي و عادات ايمني
سرعت تولیدوآهنگ کاری خوب دارد
17 نسبت به حفاظت و ايمني تجهیزات و دستگاه ها اهتمام لازم دارد
18 به شیوه مناسب و آراستگي لباس مي پوشد
19 موقعیت های استرس زا را تشخیص میدهد
20 موقعیت های استرس زا را به راحتي مديريت مي کند.
جمع کل
آزمونگر اول آزمونگر دوم ناظر آزمون
نام و نام خانوادگی و امضاء : نام و نام خانوادگی و امضاء : نام و نام خانوادگی و امضاء :
[Type here]
بسمه تعالي
ارزشیابي مهارتي با الگوی سنجش عملکردی
» پایانی « پروژه آزمون عملی
گروه شغلي : گردشگری
عنوان استاندارد : راهنمای گردشگری فرهنگي
کد استاندارد : 511320550020001
1401/511320550020001/ کد پروژه : 762
زمان آزمون : 75 دقیقه
1401/11/ تاريخ تدوين پروژه آزمون : 17
را عنوان استاندارد : راهنمای گردشگری فرهنگی
کد استاندارد 511320550020001
1401/511320550020001/ کد پروژه : 762
2
جدول 1
فهرست محتوی پروژه
رديف فهرست محتوی
1 تهیه کنندگان
2 مشخصات استاندارد آموزشي
3 توضیح مختصر در مورد پروژه
4 نقشه کار عملي
5 دستورالعمل)فرايند ( اجرای پروژه
6 لیست تجهیزات
7 لیست ابزارآلات
8 لیست مواد مصرفي
9 امتیازبندی
10 چك لیست معیار های نگرشي
11 نتیجه نهايي
را عنوان استاندارد : راهنمای گردشگری فرهنگی
کد استاندارد 511320550020001
1401/511320550020001/ کد پروژه : 762
3
جدول 2 – تهيه کنندگان :
رديف نام و نام خانوادگي تحصیلات سابقه آموزشي)سال( ساير اطلاعات
1
زهرا قجرجزی آخرين مدرك تحصيلي سابقه فعاليت مربي دولتي
تلفن ثابت :
کارشناسي ارشد تلفن همراه :
رشته تحصيلي سابقه فعاليت مربي غير دولتي ايميل :
مديريت گردشگری 6 سال آدرس :تهران
2
مژگان خرم فر آخرين مدرك تحصيلي سابقه فعاليت مربي دولتي
تلفن ثابت :
کارشناسي تلفن همراه :
رشته تحصيلي سابقه فعاليت مربي غير دولتي ايميل :
ادبیات 15 سال آدرس :تهران
3
آذين ايزدی آخرين مدرك تحصيلي سابقه فعاليت مربي دولتي
تلفن ثابت :
کارشناسی ارشد
تلفن همراه :
رشته تحصيلي سابقه فعاليت مربي غير دولتي ايميل :
برنامه ریزی گردشگری 9 سال آدرس :همدان
4
سارا حبیبي پور آخرين مدرك تحصيلي سابقه فعاليت مربي دولتي
تلفن ثابت :
کارشناسي تلفن همراه :
رشته تحصيلي سابقه فعاليت مربي غير دولتي ايميل :
جغرافیای انساني و اقتصادی 5 سال آدرس :خراسان رضوی
5
فاطمه دولتي آخرين مدرك تحصيلي سابقه فعاليت مربي دولتي
تلفن ثابت :
کارشناسي ارشد گردشگری
و دکترای برنامه ريزی شهری
و
و
13 سال تلفن همراه :
ايميل :
رشته تحصیلی سابقه فعاليت مربي غير دولتي
آدرس :تهران
6
عباس رضوی فرد آخرين مدرك تحصيلي سابقه فعاليت مربي دولتي
تلفن ثابت :
کارشناسي ارشد
و
و
10 سال تلفن همراه :
ايميل :
رشته تحصیلی سابقه فعاليت مربي غير دولتي
مديريت جهانگردی آدرس :خراسان رضوی
را عنوان استاندارد : راهنمای گردشگری فرهنگی
کد استاندارد 511320550020001
1401/511320550020001/ کد پروژه : 762
4
:  استاندارد ارزشیابي /  جدول 3 – مشخصات استاندارد آموزشي
خوشه : خدمات گروه:گردشگری
نام استاندارد کد استاندارد:
میزان
ساعت
آموزشي
تئوری
راهنمای گردشگری فرهنگی 511320550020001
عملي
پروژه
کارورز
ی
را عنوان استاندارد : راهنمای گردشگری فرهنگی
کد استاندارد 511320550020001
1401/511320550020001/ کد پروژه : 762
5
جدول 4 – فهرست شايستگي های استاندارد آموزشي / فهرست مراحل کار استاندارد ارزشیابي :
رديف عناوين شايستگي/توانايي يا عناوين مراحل کار
میزان ساعت آموزش
تئوری عملي جمع
12 6 1 تعاريف و مفاهیم پايه میراث فرهنگي 6
25 19 2 بررسي رابطه فرهنگ و مذاهب 6
16 14 3 بررسي رابطه فرهنگ و اقلیم 2
19 13 4 استفاده از زبان،گويش و ادبیات محلي در گردشگری فرهنگي 6
18 13 5 کاربرد موسیقي سنتي در گردشگری فرهنگي 5
29 23 6 بررسي جشن ها و قدمت آن در فرهنگ 6
22 18 7 بررسي رابطه ی فرهنگ و بازی های محلي 4
29 20 8 بررسي رابطه ی فرهنگ و صنايع دستي 9
18 14 9 بررسي رابطه ی فرهنگ و غذاهای بومي و محلي 4
38 34 10 برنامه ريزی و اجرای بسته ی سفر گردشگری فرهنگي 4
11 کارورزی –
12 پروژه –
226 174 جمع کل 52
را عنوان استاندارد : راهنمای گردشگری فرهنگی
کد استاندارد 511320550020001
1401/511320550020001/ کد پروژه : 762
6
جدول 5- نقشه کار عملي ) نسخه آزمونگر و آزمونشونده (
-1 شما به عنوان راهنمای گردشگری فرهنگي در مورد چهار استان گیلان-اصفهان-زنجان-همدان به سوالات ذيل به عنوان راهنما پاسخ دهید.
الف- 4 نمونه صنايع دستي نام برده و نشان دهید
ب- 4 نمونه غذای محلي نام ببريد
ج- 4نمونه بازی های محلي آنها را نام ببريد.
7دستگاه موسیقي سنتي ايران را نام برده و توضیحات دستگاههايي که آزمونگر از شما میپرسد را ارائه دهید – 2
-3 تصاوير يا نمونه های ارائه شده به عنوان لباسهای محلي مربوط به کدام استان يا اقوام يا ايل عشايری میباشد.
الف-لباس محلي مردان آذری
ب-لباس محلي مردمان خراسان جنوبي
ج-لباس محلي زنان و مردان بوشهر
د- لباس محلي مردان لر
ه- لباس محلي مردان ايل ترکمن
-4 به عنوان گردشگر فرهنگي در مورد ايل بختیاری و ايل قشقايي توضیحات کاملي نسبت به موارد ذيل ارائه دهید.
الف-در کدام منطقه واقع شده اند
ب-نحوه برگزاری جشنهای سنتي
ج- نحوه برگزاری جشن عروسي
د-غذاهای محلي ) 2 مورد(
ه-بازيهای محلي ) 2 مورد(
ر- موسیقي سنتي
ز- لباسهای بومي و محلي را از بین نمونه های ارائه شده در کارگاه سنجش تشخیص و نشان دهید.
و- صنايع دستي) يك مورد(
2 نمونه از مراسمات مذهبي که در کشور ايران برگزار میشود و میتواند در جذب گردشگر موثر باشد را نام برده و در مورد تاريخچه و نحوه -5
برگزاری مراسم توضیحاتي ارائه دهید.
-6 به سوالات ذيل پاسخ کامل دهید:
الف(جشن کشت
ب(قالیشويان کاشان
ج(جشن آق آش
-7 چه ويژگي هايي در تنطیم بسته سفر میبايست مورد توجه قرار گیرد؟) 4 مورد نام ببريد(
و همچنین هزينه هايي که در بستن برنامه سفر بايد به آن توجه کنید چیست؟) 4 مورد(
-8 آثار ثبت شده ايران در میراث جهاني يونسکو چه تعداد میباشد ؟) 8مورد را نام ببريد( و با توجه به تصاوير نشان داده شده توسط آزمونگر
تشخیص دهید کدام آثار به ثبت جهاني رسیده است؟
-9 در مورد رابطه ی اقلیم و نوع پوشش مردم توضیحاتي ارائه دهید.
را عنوان استاندارد : راهنمای گردشگری فرهنگی
کد استاندارد 511320550020001
1401/511320550020001/ کد پروژه : 762
7
جدول 6- توضیحات نقشه عملي : ) نسخه آزمونگر و آزمونشونده (
جدول 7 – توضیح مختصر فرآيند اجرای پروژه: ) نسخه آزمونگر (
اهداف پروژه:
 تولیدی  فرايندی
در اين پروژه :
. نمي باشد  . 1( زمان انجام فرايند حائز اهمیت ميباشد
. نمي باشد  . 2( رعايت توالي انجام مراحل فعالیت مهم ميباشد
 . نمي باشد  . 3( مقدار استفاده از مواد مصرفي دارای اهمیت ميباشد
. نمي باشد  . 4( ساخت محصول جز موارد با اهمیت پروژه ميباشد
. نمي باشد  . 5( رعايت نکات ايمني و حفاظتي الزامي ميباشد
… )6
جدول 8 – نمرات کاهشي ) نسخه آزمونگر (
افزودن مواد مصرفي / زمان ، با کسر نمره مجاز نیست مجاز هست
زمان اجرای
فرايند
در صورت عدم رعايت زمان
بندی در اجرای مراحل کاری
تا نیم ساعت نیم تا يکساعت
…. درصد از کل بارم کم مي شود …… درصد از کل بارم کم مي شود.
مقدار مواد
مصرفي
در صورت عدم رعايت میزان
مواد مصرفي ….. درصد از کل بارم کم مي شود
را عنوان استاندارد : راهنمای گردشگری فرهنگی
کد استاندارد 511320550020001
1401/511320550020001/ کد پروژه : 762
8
جدول 9 ) نسخه آزمونگر ( جدول 10 ) نسخه آزمونگر و آزمونشونده (
نکات يا مواردی که در اجرای پروژه توسط آزمونگر رعايت آن الزامي
است:
-1 توضیحات لازم در مورد پروژه به آزمون دهنده ارائه شود.
-2 تجهیزات مرتبط با پروژه در کارگاه سنجش قبل آزمون توسط
آزمونگر چك شود.
نکات يا مواردی که در اجرای پروژه توسط آزمون دهنده رعايت آن الزامي
است:….
-1 در زمان آزمون از تلفن همراه استفاده نشود و تلفن
همراه خاموش باشد.
-2 به زمان آزمون توجه فرمايید.
-3 نظافت کارگاه را رعايت نمايید.
را عنوان استاندارد : راهنمای گردشگری فرهنگی
کد استاندارد 511320550020001
1401/511320550020001/ کد پروژه : 762
9
جدول 11 – فرايند اجرای پروژه ) نسخه آزمونشونده (
توالي
فرايندکار
ی
عنوان فعالیت)عنصر
شايستگي(
شماره
شايستگ
یها
ريز فعالیت يا چگونگي روند انجام کار
مدت
انجام
کار-
دقیقه
بارم
مقیاس
کمي کیف
ی
1
بررسي رابطه فرهنگ و بازی
های محلي
استفاده از گويش و ادبیات
محلي در گردشگری فرهنگي
بررسي رابطه فرهنگ و غذاهای
بومي و محلي
معرفي و تشخیص صنايع دستي استان گیلان از بین نمونه ها )هر کدام 4
مورد(
7 7
*
معرفي غذای محلي گیلان )هر کدام 4 مورد( *
معرفي بازی های محلي گیلان )هر کدام 4 مورد( *
معرفي سوغاتي های خوراکي گیلان )هر کدام 4 مورد( *
معرفي گويش و زبان محلي مردم استانهای گیلان *
معرفي و تشخیص صنايع دستي استان اصفهان از بین نمونه ها )هر کدام 4
مورد(
7 7
*
معرفي غذای محلي اصفهان )هر کدام 4 مورد( *
معرفي بازی های محلي اصفهان )هر کدام 4 مورد( *
معرفي سوغاتي های خوراکي اصفهان )هر کدام 4 مورد( *
معرفي گويش و زبان محلي مردم استان اصفهان *
معرفي و تشخیص صنايع دستي استان زنجان از بین نمونه ها )هر کدام 4
مورد(
7 7
*
معرفي غذای محلي زنجان هر کدام 4 مورد( *
معرفي بازی های محلي زنجان )هر کدام 4 مورد( *
معرفي سوغاتي های خوراکي زنجان )هر کدام 4 مورد( *
معرفي گويش و زبان محلي مردم استان زنجان *
معرفي و تشخیص صنايع دستي استان همدان از بین نمونه ها
)هر کدام 4 مورد(
7 7
*
معرفي غذای محلي همدان )هر کدام 4 مورد( *
معرفي بازی های محلي همدان )هر کدام 4 مورد( *
معرفي سوغاتي های خوراکي همدان )هر کدام 4 مورد( *
معرفي گويش و زبان محلي مردم همدان *
2 کاربرد موسیقي سنتي در
8 گردشگری فرهنگي ذکر نام صحیح 7 دستگاه موسیقي سنتي ايران 5 *
را عنوان استاندارد : راهنمای گردشگری فرهنگی
کد استاندارد 511320550020001
1401/511320550020001/ کد پروژه : 762
10
توضیح دستگاههای موسیقي به انتخاب آزمونگر) 2مورد( *
*
3 بررسي رابطه فرهنگ و صنايع
دستي
تشخیص لباس محلي مردان آذری
4
* 2
* تشخیص لباس محلي مردان خراسان جنوبي 2
* تشخیص لباس محلي زنان و مردان بوشهر 4
* تشخیص لباس محلي مردان لر 2
* تشخیص صحیح لباس مردان ايل ترکمن 2
4
بررسي جشنها و قدمت در
فرهنگ
بررسي رابطه فرهنگ و صنايع
دستي
کاربرد موسیقي سنتي در
گردشگری فرهنگي
بررسي رابطه فرهنگ و بازی
های محلي
بررسي رابطه فرهنگ و اقلیم
بررسي رابطه فرهنگ و غذاهای
بومي و محلي
*
تشخیص و ذکر نام صحیح مناطقي که ايل بختیاری در آن واقع شده است
9 12
*
معرفي نام و نمايش صنايع دستي ايل بختیاری *
توضیح نحوه برگزاری جشنهای سنتي ايل بختیاری )يك مورد( *
توضیح نحوه برگزاری جشنهای عروسي *
معرفي غذای محلي ايل بختیاری ) 2 مورد( *
معرفي بازی های محلي ايل بختیاری ) 2 مورد( *
معرفي موسیقي سنتي ايل بختیاری *
تشخیص صحیح لباس محلي مردان و زنان ايل بختیاری *
تشخیص و ذکر نام صحیح مناطقي که ايل قشقايي در آن واقع شده است
9 12
*
معرفي نام و نمايش صنايع دستي ايل قشقايي )يك مورد( *
توضیح نحوه برگزاری جشنهای سنتي ايل قشقايي )يك مورد( *
توضیح نحوه برگزاری جشنهای عروسي *
معرفي غذای محلي ايل قشقايي ) 2 مورد( *
معرفي بازی های محلي ايل قشقايي ) 2 مورد( *
معرفي موسیقي سنتي ايل قشقايي *
تشخیص صحیح لباس محلي مردان و زنان ايل قشقايي *
را عنوان استاندارد : راهنمای گردشگری فرهنگی
کد استاندارد 511320550020001
1401/511320550020001/ کد پروژه : 762
11
*
5 بررسي رابطه فرهنگ و مذهب
توضیح کامل جشن کشت
12 9
*
توضیح کامل مراسم قالیشويان کاشان *
توضیح کامل درباره جشن آق آش *
*
6
برنامه ريزی و اجرای بسته
سفر فرهنگي
مواری که در تنظیم بسته سفر حائز اهمیت میباشد) 4 مورد(
8 5
*
ذکر هزينه هايي که در بستن برنامه سفر بايد مورد توجه قرار گیرد. ) 4 مورد( *
*
7
تعاريف و مفاهیم میراث
فرهنگي
تعداد آثار ثبت شده ايران در میراث جهاني يونسکو
6 3
*
ذکر نام آثار ثبت شده ايران در میراث جهاني) 8 مورد( *
تشخیص صحیح آثار ثبت شده در میراث جهاني يونسکو از روی تصوير *
*
* 3 8 بررسي رابطه فرهنگ و اقلیم ارائه توضیحاتي در مورد رابطه بین اقلیم و پوشش مردم 2
را عنوان استاندارد : راهنمای گردشگری فرهنگی
کد استاندارد 511320550020001
1401/511320550020001/ کد پروژه : 762
12
جدول 12 – لیست تجهیزات ) نسخه رئیس حوزه سنجش ، مسؤول آزمون و آزمونگر (
رديف نام تجهیزات مشخصات فني تعداد واحد سنجه آزمونگر آزمونشونده توضیحات
* 1 میز مربي چوبي 1
* 2 صندلي کارآموز چرخدار 1
* 3 صندلي مربي چوبي 1
* 4 میز کارآموز چوبي 1
* 5 نقشه استانها بدون ذکر نام استانها نقشه استانهای ايران 1
6
تصوير يا نمونه صنايع دستي استانها
و ايلها و اقوام گفته شده در پروژه ها
تصاوير کاغذی يا
نمونه واقعي
* 1
7
تصوير يا نمونه لباس محلي استانها
و ايلها و اقوام گفته شده در پروژه ها
تصاوير کاغذی يا
نمونه عروسکي يا
نمونه واقعي
* 1
جدول 13 – لیست ابزارآلات ) نسخه رئیس حوزه سنجش ، مسؤول آزمون و آزمونگر (
رديف نام ابزارآلات مشخصات فني تعداد واحد سنجه آزمونگر آزمونشونده توضیحات
* * 1 خودکار 1
2
3
4
5
را عنوان استاندارد : راهنمای گردشگری فرهنگی
کد استاندارد 511320550020001
1401/511320550020001/ کد پروژه : 762
13
جدول 14 – لیست مواد مصرفي و قیمت ) نسخه رئیس حوزه سنجش ، مسؤول آزمون و آزمونگر (
رديف نام مواد مصرفي مشخصات فني تعداد واحد سنجه
قیمت واحد
به ريال
آزمونگر آزمونشونده توضیحات
* * 1 بسته 1500000 A 1 کاغذ 4
2
3
4
5
را عنوان استاندارد : راهنمای گردشگری فرهنگی
کد استاندارد 511320550020001
1401/511320550020001/ کد پروژه : 762
14
جدول 15 – چك لیست معیار های نگرشي ) نسخه آزمونگر (
نام و نام خانوادگي آزمون شونده: ک د م ل ي : تاريخ آزمون: ساعت شروع: ساعت پايان:
رديف مهارت های توانائي اشتغال شايستگي ها
طیف
نمره داوطلب
هرگز گاهي معمولا اغلب همیشه
1 0.75 0.5 0.25 0
1
اخلاق کاری
اعتماد به نفس و خود اتکائي نشان مي دهد
2 مسئولیت پذير است
3 با مباهات کار مي کند
4 مسئولیت رفتارهايش را مي پذيرد
5 خويشتن دار است و در يك روش کنترل شده کارمي کند
6 درگفتار، عمل و کردار، بلوغ از خود نشان مي دهد
7 کارش را خود ارزيابي مي کند
8
مسئولیت پذيری
کار را سازماندهي و زمان را به طور موثر مديريت مي کند
9 توانائي تکمیل تکالیف در زمان مقرر را ازخود به نمايش مي گذارد
10 ازدستورات شفاهي، بصری و کتبي پیروی مي کند
11 از موادمصرفي، ابزارآلات خوب مواظبت مي کند
12
استدلال و حل مساله
با تغییرات خواسته های شغلي تطابق پذيری دارد
13 منطقي است و قضاوت های عیني مي سازد
14 روش ها و قواعد را مي فهمد
15 ابتکار نشان مي دهد
16
سلامتي و عادات ايمني
سرعت تولیدوآهنگ کاری خوب دارد
17 نسبت به حفاظت و ايمني تجهیزات و دستگاه ها اهتمام لازم دارد
18 به شیوه مناسب و آراستگي لباس مي پوشد
19 موقعیت های استرس زا را تشخیص میدهد
20 موقعیت های استرس زا را به راحتي مديريت مي کند.
جمع کل
آزمونگر اول آزمونگر دوم ناظر آزمون
نام و نام خانوادگی و امضاء : نام و نام خانوادگی و امضاء : نام و نام خانوادگی و امضاء :
[Type here]
1
بسمه تعالي
ارزشیابی مهارتی با الگوی سنجش عملکردی
» پایانی « پروژه آزمون عملی
گروه شغلی : گردشگری
عنوان استاندارد : راهنمای گردشگری سلامت
کد استاندارد : 511320550010001
1401/511320550010001/ کد پروژه: 760
زمان آزمون : 78 دقیقه
1401/11/ تاريخ تدوين پروژه آزمون 17
عنوان استاندارد : .راهنمای گردشگری سلامت.
کد استاندارد 511320550010001
1401/511320550010001/ کد پروژه : 760
2
جدول 1
فهرست محتوی پروژه
رديف فهرست محتوی
1 تهیه کنندگان
2 مشخصات استاندارد آموزشی
3 توضیح مختصر در مورد پروژه
4 نقشه کار عملی
5 دستورالعمل)فرايند ( اجرای پروژه
6 لیست تجهیزات
7 لیست ابزارآلات
8 لیست مواد مصرفی
9 امتیازبندی
10 چك لیست معیار های نگرشی
11 نتیجه نهايی
عنوان استاندارد : .راهنمای گردشگری سلامت.
کد استاندارد 511320550010001
1401/511320550010001/ کد پروژه : 760
3
جدول 2 – تهیه کنندگان :
رديف نام و نام خانوادگي تحصیلات سابقه آموزشي)سال( ساير اطلاعات
1
زهرا قجرجزی آخرين مدرك تحصیلی سابقه فعالیت مربی دولتی
تلفن ثابت :
کارشناسي ارشد تلفن همراه :
رشته تحصیلی سابقه فعالیت مربی غیر دولتی ايمیل :
مديريت گردشگری 6 سال آدرس :تهران
2
مژگان خرم فر آخرين مدرك تحصیلی سابقه فعالیت مربی دولتی
تلفن ثابت :
کارشناسي تلفن همراه :
رشته تحصیلی سابقه فعالیت مربی غیر دولتی ايمیل :
ادبیات 15 سال آدرس :تهران
3
آذين ايزدی آخرين مدرك تحصیلی سابقه فعالیت مربی دولتی
تلفن ثابت :
کارشناسی ارشد
تلفن همراه :
رشته تحصیلی سابقه فعالیت مربی غیر دولتی ايمیل :
برنامه ریزی گردشگری 9 سال آدرس :همدان
3
سارا حبیبي پور آخرين مدرك تحصیلی سابقه فعالیت مربی دولتی
تلفن ثابت :
کارشناسی تلفن همراه :
رشته تحصیلی سابقه فعالیت مربی غیر دولتی ايمیل :
جغرافیای انسانی و اقتصادی 5 سال آدرس :خراسان رضوی
3
فاطمه دولتي آخرين مدرك تحصیلی سابقه فعالیت مربی دولتی
تلفن ثابت :
کارشناسی ارشد گردشگری
و دکترای برنامه ریزی شهری
و
و
13 سال تلفن همراه :
ايمیل :
رشته تحصیلی سابقه فعالیت مربی غیر دولتی
برنامه ریزی شهری آدرس :تهران
6
عباس رضوی فرد آخرين مدرك تحصیلی سابقه فعالیت مربی دولتی
تلفن ثابت :
کارشناسی ارشد
و
و
10 سال تلفن همراه :
ايمیل :
رشته تحصیلی سابقه فعالیت مربی غیر دولتی
مدیریت جهانگردی آدرس :خراسان رضوی
عنوان استاندارد : .راهنمای گردشگری سلامت.
کد استاندارد 511320550010001
1401/511320550010001/ کد پروژه : 760
4
:  استاندارد ارزشیابی /  جدول 3 – مشخصات استاندارد آموزشی
خوشه : خدمات گروه: گردشگری
نام استاندارد کد استاندارد:
میزان
ساعت
آموزشی
تئوری
راهنمای گردشگری سلامت 511320550010001
عملی
پروژه
کارورزی
جدول 4 – فهرست شایستگی های استاندارد آموزشی / فهرست مراحل کار استاندارد ارزشیابی :
ردیف عناوین شایستگی/توانایی یا عناوین مراحل کار
میزان ساعت آموزش
تئوری عملی جمع
1 مفاهیم گردشگری سلامت 13 8 5
2 وظایف راهنمای گردشگری سلامت 18 13 5
3 برقراری ارتباط راهنمای گردشگری سلامت در ایران و جهان 14 9 5
4 سازمان دهی و برنامه ریزی گردشگری سلامت در ایران و جهان 23 14 9
5 کاربرد قوانین و مقررات خدمات گردشگری سلامت 12 6 6
6
7
8
9
10
11 کارورزی –
12 پروژه –
جمع کل 80 50 30
عنوان استاندارد : .راهنمای گردشگری سلامت.
کد استاندارد 511320550010001
1401/511320550010001/ کد پروژه : 760
5
جدول 5- نقشه کار عملی ) نسخه آزمونگر و آزمونشونده (
-1 خاص ترین چشمه های معروف آب گرم خارج از ایران را نام ببرید بهمراه نام کشور مربوطه ؟) 4 مورد(
-2 وسایل مورد نیاز برای کوهنوردی 10 مورد را نام برده و تصویر آن را نشان دهید. و دو مورد از وسایل را طبق انتخاب
آزمونگر توضبح دهید.
3 -به عنوان راهنمای گردشگری سلامت در مورد بررسی وضعیت گردشگری سلامت در کشورهای ذیل توضیحات لازم را
ارائه دهید.
.
الف-سنگاپور
ب-کره جنوبی
ج-فیلیپین
د-مکزیک
-4 به عنوان راهنمای گردشگری سلامت فواید و خاصیت های درمانی مهم آبهای معدنی خواسته شده را کامل توضیح دهید.
)برای هر کدام یک چشمه یا آب گرم معدنی در ایران نام ببرید(
الف(آبهای معدنی سولفات کلسیم سرد
ب(آبهای معدنی سدیم و منیزیم
ج(آبهای معدنی گوگرد دار
د(آبهای معدنی سولفوره سدیم رادیو اکتیو گرم
ه(آبهای معدنی رادیو اکتیو
و( آبهای معدنی آرسنیک آهنی
-5 دهکده سلامت چیست؟ دهکده سلامت دارای چه قسمتهایی میباشد ) 2مورد توضیح دهید(
دهکده های سلامت در ایران را نام ببرید و استانهای محل دهکده را بر روی نقشه نمایش دهید.) 2 مورد(
احیای قلبی-ریوی بیمار ، در کودکان و بزرگسال را شفاها کامل توضیح دهید. ) cpr( -6 مراحل
-7 شرایط اخذ مجوز گردشگری سلامت به اشخاص حقوقی را شرح داده و مدارک متقاضیان جهت اخذ مجوز گردشگری
سلامت و مدارک و شرایط مسئول فنی خدمات گردشگری سلامت را کامل ذکر کنید.
8 مورد از ویژگی های فردی ،راهنمای گردشگری سلامت را نام ببرید و 4 مورد را توضیح دهید. -8
عنوان استاندارد : .راهنمای گردشگری سلامت.
کد استاندارد 511320550010001
1401/511320550010001/ کد پروژه : 760
6
جدول 6- توضیحات نقشه عملی : ) نسخه آزمونگر و آزمونشونده (
جدول 7 – توضیح مختصر فرآیند اجرای پروژه: ) نسخه آزمونگر (
اهداف پروژه:
 تولیدی  فرایندی
در این پروژه :
. نمی باشد  . 1( زمان انجام فرایند حائز اهمیت میباشد
. نمی باشد  . 2( رعایت توالی انجام مراحل فعالیت مهم میباشد
 . نمی باشد  . 3( مقدار استفاده از مواد مصرفی دارای اهمیت میباشد
. نمی باشد  . 4( ساخت محصول جز موارد با اهمیت پروژه میباشد
. نمی باشد  . 5( رعایت نکات ایمنی و حفاظتی الزامی میباشد
… )6
عنوان استاندارد : .راهنمای گردشگری سلامت.
کد استاندارد 511320550010001
1401/511320550010001/ کد پروژه : 760
7
جدول 8 – نمرات کاهشی ) نسخه آزمونگر (
افزودن مواد مصرفي / زمان ، با کسر نمره مجاز نیست مجاز هست
زمان اجرای
فرایند
در صورت عدم رعایت زمان
بندی در اجرای مراحل کاری *
تا نیم ساعت نیم تا یکساعت
…. درصد از کل بارم کم می شود …… درصد از کل بارم کم می شود.
مقدار مواد
مصرفی
در صورت عدم رعایت
میزان مواد مصرفی ….. درصد از کل بارم کم می شود
عنوان استاندارد : .راهنمای گردشگری سلامت.
کد استاندارد 511320550010001
1401/511320550010001/ کد پروژه : 760
8
جدول 9 ) نسخه آزمونگر ( جدول 10 ) نسخه آزمونگر و آزمونشونده (
نکات یا مواردی که در اجرای پروژه توسط آزمونگر رعایت آن
الزامی است:
-1 توضیحات لازم در مورد پروژه به آزمون
دهنده ارائه شود
-2 تجهیزات مرتبط با پروژه در کارگاه
سنجش قبل آزمون توسط آزمونگر چک
شود.
نکات یا مواردی که در اجرای پروژه توسط آزمون دهنده رعایت آن
الزامی است:
-1 در زمان آزمون از تلفن همراه استفاده
نشود و تلفن همراه خاموش باشد
-2 به زمان آزمون توجه فرمایید
-3 نظافت کارگاه را رعایت نمایید.
عنوان استاندارد : .راهنمای گردشگری سلامت.
کد استاندارد 511320550010001
1401/511320550010001/ کد پروژه : 760
9
جدول 11 – فرایند اجرای پروژه ) نسخه آزمونشونده (
توالي
فرايندکاری
عنوان فعالیت)عنصر
شايستگي(
شماره
شايستگيها
ريز فعالیت يا چگونگي روند انجام کار مدت انجام
کار-دقیقه
بارم مقیاس
کمي کیفي
1 مفاهیم گردشگری سلامت
و
سازماندهی و برنامه ریزی
گردشگری سلامت در ایران و
جهان
معرفی نام خاص ترین چشمه های معروف آب گرم خارج از ایران و ذکر نام کشور
مرتبط ) 4 مورد(
* 8 5
2 وظایف راهنمایی گردشگری سلامت ذکر صحیح وسایل مورد نیاز کوهنورد ) 6 مورد(
تشخیص صحیح تصاویر وسایل مورد نیاز کوهنورد ی) 6 مورد(
توضیح صحیح دو وسیله از وسایل مورد استفاده کوهنوردی به انتخاب آزمونگر
2 مورد( (
* 14 10
3 سازماندهی و برنامه ریزی
گردشگری سلامت در ایران و جهان
بررسی وتوضیحات مربوطه راجع به وضعیت گردشگری سلامت در کشور سنگاپور-
کره جنوبی-فیلیپین-مکزیک
* 12 12
4
مفاهیم گردشگری سلامت
*
تشریح فواید و خاصیت های در مانی مهم آبهای معدنی سولفات کلسیم سرد
معرفی نام چشمه یا آب گرم معدنی مرتبط با آبهای معدنی سولفات کلسیم
سرد به همراه نام استان
* 4 3
تشریح فواید و خاصیت های در مانی مهم آبهای معدنی گوگرد دار
معرفی نام چشمه یا آب گرم معدنی مرتبط با آبهای معدنی گوگرد دار سرد
به همراه نام استان
* 4 3
تشریح فواید و خاصیت های در مانی مهم آبهای معدنی سولفوره سدیم رادیو
اکتیو گرم
معرفی نام چشمه یا آب گرم معدنی مرتبط با آبهای معدنی سولفوره سدیم
رادیو اکتیو گرم به همراه نام استان
* 4 3
تشریح فواید و خاصیت های در مانی مهم آبهای معدنی رادیو اکتیو
معرفی نام چشمه یا آب گرم معدنی مرتبط با آبهای معدنی رادیو اکتیو سرد
به همراه نام استان
* 4 3
تشریح فواید و خاصیت های در مانی مهم آبهای معدنی آرسنیک آهنی
معرفی نام چشمه یا آب گرم معدنی مرتبط با آبهای معدنی آرسنیک آهنی به
همراه نام استان
* 4 3
5 مفاهیم گردشگری سلامت
و
سازماندهی و برنامه ریزی
گردشگری سلامت در ایران و
جهان
تعریف دهکده سلامت در ایران
تشریح قسمتهای مختلف دهکده سلامت) 2 مورد(
معرفی دهکده های سلامت در ایران ) 2 مورد(
نشان دادن استان محل دهکده بر روی نقشه) 2مورد(
* 12 8
* 4 احیای قلبی-ریوی بیمار ، در کودکان 12 ) cpr( 6 وظایف راهنمایی گردشگری سلامت توضیح مراحل
* احیای قلبی-ریوی بیمار ، در بزرگسال 4 ) cpr( توضیح مراحل
7 کاربرد قوانین و مقررات خدمات
گردشگری سلامت
توضیح شرایط اخذ مجوز گردشگری سلامت
توضیح مدارک متقاضیان جهت اخذ مجوز گردشگری سلامت
توضیح مدارک و شرایط مسئول فنی خدمات گردشگری سلامت
* 9 8
8 وظایف راهنمایی گردشگری
سلامت
معرفی ویژگی های فردی راهنمای گردشگری سلامت ) 8 مورد(
توضیح) 4 مورد(
* 12 8
عنوان استاندارد : .راهنمای گردشگری سلامت.
کد استاندارد 511320550010001
1401/511320550010001/ کد پروژه : 760
10
جدول 12 – لیست تجهیزات ) نسخه رئیس حوزه سنجش ، مسؤول آزمون و آزمونگر (
ردیف نام تجهیزات مشخصات فنی تعداد واحد سنجه آزمونگر آزمونشونده توضیحات
1
میز مربی چوبی
* * 1
* 2 صندلی کارآموز چرخدار 1
* * 3 صندلی مربی چوبی 1
* 4 میز کارآموز چوبی 1
* 5 نقشه استانها بدون ذکر نام استان نقشه استانهای ایران 1
6
جعبه کمکهای اولیه به همراه تجهیزات و لوازم
* درونی یک جعبه 1
7 تصاویر مرتبط یا وسایل نجات غریق-
کوهنوردی-غار نوردی
* کاغذی 1
جدول 13 – لیست ابزارآلات ) نسخه رئیس حوزه سنجش ، مسؤول آزمون و آزمونگر (
ردیف نام ابزارآلات مشخصات فنی تعداد واحد سنجه آزمونگر آزمونشونده توضیحات
* * 1 خودکار 1
2
3
4
5
عنوان استاندارد : .راهنمای گردشگری سلامت.
کد استاندارد 511320550010001
1401/511320550010001/ کد پروژه : 760
11
جدول 14 – لیست مواد مصرفی و قیمت ) نسخه رئیس حوزه سنجش ، مسؤول آزمون و آزمونگر (
ردیف نام مواد مصرفی مشخصات فنی تعداد واحد سنجه
قیمت واحد
به ریال
آزمونگر آزمونشونده توضیحات
* * 1 بسته 1500000 A 1 کاغذ 4
2
3
4
5
عنوان استاندارد : .راهنمای گردشگری سلامت.
کد استاندارد 511320550010001
1401/511320550010001/ کد پروژه : 760
12
جدول 15 – چك لیست معیار های نگرشی ) نسخه آزمونگر (
نام و نام خانوادگی آزمون شونده: ک د ملی: تاریخ آزمون: ساعت شروع: ساعت پایان:
ردیف
مهارت های توانائی
اشتغال
شایستگی ها
طیف
نمره داوطلب
هرگز گاهی معمولا اغلب همیشه
1 0.75 0.5 0.25 0
1
اخلاق کاری
اعتماد به نفس و خود اتکائی نشان می دهد
2 مسئولیت پذیر است
3 با مباهات کار می کند
4 مسئولیت رفتارهایش را می پذیرد
5 خویشتن دار است و در یک روش کنترل شده کارمی کند
6 درگفتار، عمل و کردار، بلوغ از خود نشان می دهد
7 کارش را خود ارزیابی می کند
8
مسئولیت پذیری
کار را سازماندهی و زمان را به طور موثر مدیریت می کند
9 توانائی تکمیل تکالیف در زمان مقرر را ازخود به نمایش می گذارد
10 ازدستورات شفاهی، بصری و کتبی پیروی می کند
11 از موادمصرفی، ابزارآلات خوب مواظبت می کند
12
استدلال و حل مساله
با تغییرات خواسته های شغلی تطابق پذیری دارد
13 منطقی است و قضاوت های عینی می سازد
14 روش ها و قواعد را می فهمد
15 ابتکار نشان می دهد
16
سلامتی و عادات ایمنی
سرعت تولیدوآهنگ کاری خوب دارد
17 نسبت به حفاظت و ایمنی تجهیزات و دستگاه ها اهتمام لازم دارد
18 به شیوه مناسب و آراستگی لباس می پوشد
19 موقعیت های استرس زا را تشخیص میدهد
20 موقعیت های استرس زا را به راحتی مدیریت می کند.
جمع کل
آزمونگر اول آزمونگر دوم ناظر آزمون
نام و نام خانوادگی و امضاء : نام و نام خانوادگی و امضاء : نام و نام خانوادگی و امضاء :
غیر قابل استناد
بسمه تعالي
ارزشیابی مهارتی با الگوی سنجش عملکردی
» پایانی « پروژه آزمون عملی
گروه شغلی : گردشگری
عنوان استاندارد : راهنمای گردشگری سلامت
کد استاندارد : 511320550010001
1401/511320550010001/ کد پروژه: 761
زمان آزمون : 70 دقیقه
1401/11/ تاريخ تدوين پروژه آزمون 16
عنوان استاندارد : راهنمای گردشگری سلامت
کد استاندارد : 511320550010001
1401/511320550010001/ کد پروژه : 761
2
جدول 1
فهرست محتوی پروژه
رديف فهرست محتوی
1 تهیه کنندگان
2 مشخصات استاندارد آموزشی
3 توضیح مختصر در مورد پروژه
4 نقشه کار عملی
5 دستورالعمل)فرايند ( اجرای پروژه
6 لیست تجهیزات
7 لیست ابزارآلات
8 لیست مواد مصرفی
9 امتیازبندی
10 چك لیست معیار های نگرشی
11 نتیجه نهايی
عنوان استاندارد : راهنمای گردشگری سلامت
کد استاندارد : 511320550010001
1401/511320550010001/ کد پروژه : 761
3
جدول 2 – تهیه کنندگان :
رديف نام و نام خانوادگي تحصیلات سابقه آموزشي)سال( ساير اطلاعات
1
زهرا قجرجزی آخرين مدرك تحصیلی سابقه فعالیت مربی دولتی
تلفن ثابت :
کارشناسي ارشد تلفن همراه :
رشته تحصیلی سابقه فعالیت مربی غیر دولتی ايمیل :
مديريت گردشگری 6 سال آدرس :تهران
2
مژگان خرم فر آخرين مدرك تحصیلی سابقه فعالیت مربی دولتی
تلفن ثابت :
کارشناسي تلفن همراه :
رشته تحصیلی سابقه فعالیت مربی غیر دولتی ايمیل :
ادبیات 15 سال آدرس :تهران
3
آذين ايزدی آخرين مدرك تحصیلی سابقه فعالیت مربی دولتی
تلفن ثابت :
کارشناسی ارشد
تلفن همراه :
رشته تحصیلی سابقه فعالیت مربی غیر دولتی ايمیل :
برنامه ریزی گردشگری 9 سال آدرس :همدان
3
سارا حبیبي پور آخرين مدرك تحصیلی سابقه فعالیت مربی دولتی
تلفن ثابت :
کارشناسی تلفن همراه :
رشته تحصیلی سابقه فعالیت مربی غیر دولتی ايمیل :
جغرافیای انسانی و اقتصادی 5 سال آدرس :خراسان رضوی
3
فاطمه دولتي آخرين مدرك تحصیلی سابقه فعالیت مربی دولتی
تلفن ثابت :
کارشناسی ارشد گردشگری
و دکترای برنامه ریزی شهری
و
و
13 سال تلفن همراه :
ايمیل :
رشته تحصیلی سابقه فعالیت مربی غیر دولتی
برنامه ریزی شهری آدرس :تهران
6
عباس رضوی فرد آخرين مدرك تحصیلی سابقه فعالیت مربی دولتی
تلفن ثابت :
کارشناسی ارشد
و
و
10 سال تلفن همراه :
ايمیل :
رشته تحصیلی سابقه فعالیت مربی غیر دولتی
مدیریت جهانگردی آدرس :خراسان رضوی
عنوان استاندارد : راهنمای گردشگری سلامت
کد استاندارد : 511320550010001
1401/511320550010001/ کد پروژه : 761
4
:  استاندارد ارزشیابی /  جدول 3 – مشخصات استاندارد آموزشی
خوشه : خدمات گروه: گردشگری
نام استاندارد کد استاندارد:
میزان
ساعت
آموزشی
تئوری
راهنمای گردشگری سلامت. 511320550010001
عملی
پروژه
کارورزی
عنوان استاندارد : راهنمای گردشگری سلامت
کد استاندارد : 511320550010001
1401/511320550010001/ کد پروژه : 761
5
جدول 4 – فهرست شایستگی های استاندارد آموزشی / فهرست مراحل کار استاندارد ارزشیابی :
ردیف عناوین شایستگی/توانایی یا عناوین مراحل کار
میزان ساعت آموزش
تئوری عملی جمع
1 مفاهیم گردشگری سلامت 13 8 5
2 وظایف راهنمای گردشگری سلامت 18 13 5
3 برقراری ارتباط راهنمای گردشگری سلامت در ایران و جهان 14 9 5
4 سازمان دهی و برنامه ریزی گردشگری سلامت در ایران و جهان 23 14 9
5 کاربرد قوانین و مقررات خدمات گردشگری سلامت 12 6 6
6
7
8
9
10
11 کارورزی –
12 پروژه –
جمع کل 80 50 30
عنوان استاندارد : راهنمای گردشگری سلامت
کد استاندارد : 511320550010001
1401/511320550010001/ کد پروژه : 761
6
جدول 5- نقشه کار عملی ) نسخه آزمونگر و آزمونشونده (
-1 به عنوان راهنمای گردشگری سلامت به سوالات ذیل پاسخ دهید.
قطب درمان ناباروری در کدام شهر ایران است؟ 
از کشورهای کم هزینه در چکاپ پزشکی در کمترین زمان ممکن کدام کشور میباشد؟ 
مرکز لجن درمانی ایران کجاست؟ 
یکی از کشور هایی که مرکز جراحی زیبایی میباشد را نام ببرید ؟ 
یکی از کشورهایی که قطب دندان پزشکی جهان میباشد را نام ببرید ؟ 
کدام کشور به مرکز درمان بیماری های مرتبط با سرطان و ستون فقرات مشهور است؟ 
جداسازی دو قلوهای بهم چسبیده در کدام کشور به یک قطب تبدیل شده است؟ 
قطب پیوند کبد در ایران کدام شهر میباشد؟ 
-2 وسایل مورد نیاز برای یک نجات غریق 6 مورد را نام برده و تصویر آن را نشان دهید. و دو مورد طبق انتخاب آزمونگر توضبح دهید.
-3 جعبه خالی کمک های اولیه به شما داده شده لطفا محتویات آن را با توجه به تجهیزات ارائه شده مرتبط در کارگاه سنجش کامل
کنید) 10 مورد(
-4 به عنوان راهنمای گردشگری سلامت در مورد بررسی وضعیت گردشگری سلامت در کشورهای ذیل توضیحات لازم را ارائه دهید.
الف-مجارستان
ب-هندوستان
ج-برزیل
د-ترکیه
-5 به عنوان راهنمای گردشگری سلامت فواید و خاصیت های درمانی مهم آبهای معدنی خواسته شده را کامل توضیح دهید. )برای هر
کدام یک چشمه یا آب گرم معدنی در ایران نام ببرید(
الف(آبهای معدنی الیگومینرال
ب(آبهای معدنی حاوی نمک
ج(آبهای معدنی حاوی نمک برم-ید
د(آبهای معدنی سولفاته
و(آبهای معدنی کربنیک
ه(آبهای معدنی آرسنیک آهنی
-6 به عنوان راهنمای گردشگری سلامت راجع به تالاسوتراپی چه میدانید ؟ و فواید سلامتی تالاسوتراپی را توضیح دهید ) 4 مورد(؟ در
کدام مناطق ایران و جهان تالاسوتراپی انجام میشود؟)هر کدام 3 مورد(
احیای قلبی بیمار در کودکان و بزرگسال را شفاها کامل توضیح دهید. ) cpr( -7 مراحل
را توضیح دهید. IPD 5 مورد از وطایف پزشک -8
عنوان استاندارد : راهنمای گردشگری سلامت
کد استاندارد : 511320550010001
1401/511320550010001/ کد پروژه : 761
7
جدول 6- توضیحات نقشه عملی : ) نسخه آزمونگر و آزمونشونده (
جدول 7 – توضیح مختصر فرآیند اجرای پروژه: ) نسخه آزمونگر (
اهداف پروژه:
 تولیدی  فرایندی
در این پروژه :
. نمی باشد  . 1( زمان انجام فرایند حائز اهمیت میباشد
. نمی باشد  . 2( رعایت توالی انجام مراحل فعالیت مهم میباشد
 . نمی باشد  . 3( مقدار استفاده از مواد مصرفی دارای اهمیت میباشد
. نمی باشد  . 4( ساخت محصول جز موارد با اهمیت پروژه میباشد
. نمی باشد  . 5( رعایت نکات ایمنی و حفاظتی الزامی میباشد
… )6
عنوان استاندارد : راهنمای گردشگری سلامت
کد استاندارد : 511320550010001
1401/511320550010001/ کد پروژه : 761
8
جدول 8 – نمرات کاهشی ) نسخه آزمونگر (
افزودن مواد مصرفي / زمان ، با کسر نمره مجاز نیست مجاز هست
زمان اجرای
فرایند
در صورت عدم رعایت زمان
بندی در اجرای مراحل کاری *
تا نیم ساعت نیم تا یکساعت
…. درصد از کل بارم کم می شود …… درصد از کل بارم کم می شود.
مقدار مواد
مصرفی
در صورت عدم رعایت
میزان مواد مصرفی ….. درصد از کل بارم کم می شود
جدول 9 ) نسخه آزمونگر ( جدول 10 ) نسخه آزمونگر و آزمونشونده (
نکات یا مواردی که در اجرای پروژه توسط آزمونگر رعایت آن
الزامی است:
-1 توضیحات لازم در مورد پروژه به آزمون
دهنده ارائه شود
-2 تجهیزات مرتبط با پروژه در کارگاه
سنجش قبل آزمون توسط آزمونگر چک
شود.
نکات یا مواردی که در اجرای پروژه توسط آزمون دهنده رعایت آن
الزامی است:
-1 در زمان آزمون از تلفن همراه استفاده
نشود و تلفن همراه خاموش باشد
-2 به زمان آزمون توجه فرمایید
-3 نظافت کارگاه را رعایت نمایید.
عنوان استاندارد : راهنمای گردشگری سلامت
کد استاندارد : 511320550010001
1401/511320550010001/ کد پروژه : 761
9
جدول 11 – فرایند اجرای پروژه ) نسخه آزمونشونده (
توالي
فرايندکاری
عنوان فعالیت)عنصر
شايستگي(
شماره
شايستگيها
ريز فعالیت يا چگونگي روند انجام کار مدت انجام
کار-دقیقه
بارم مقیاس
کمي کیفي
1 مفاهیم گردشگری سلامت
و
سازماندهی و برنامه ریزی
گردشگری سلامت در ایران و
جهان
تشخیص صحیح نام شهر قطب درمانی ناباروری در ایران
تشخیص صحیح نام کشورکم هزینه در چکاپ پزشکی
تشخیص صحیح نام شهر قطب درمانی لجن درمانی در ایران
تشخیص صحیح نام کشور جراحی زیبایی در جهان
تشخیص صحیح نام کشور قطب دندان پزشکی در جهان
تشخیص صحیح نام کشور درمان بیماری های مرتبط با سرطان و ستون
فقرات در جهان
تشخیص صحیح نام کشور جدا سازی دو قلوهای بهم چسبیده در جهان
تشخیص صحیح نام شهر قطب پیوند کبد در ایران
* 8 5
2و 3 وظایف راهنمایی گردشگری سلامت ذکر صحیح وسایل مورد نیاز یک غریق نجات) 6 مورد(
تشخیص صحیح تصاویر وسایل مورد نیاز یک غریق نجات) 6 مورد(
توضیح صحیح دو وسیله از وسایل مورد استفاده نجات غریق به انتخاب
آزمونگر ) 2 مورد(
* 24 10
4 سازماندهی و برنامه ریزی
گردشگری سلامت در ایران و جهان
بررسی وتوضیحات مربوطه راجع به وضعیت گردشگری سلامت در کشور مجارستان –
هندوستان –برزیل-ترکیه
* 12 12
5و 6
مفاهیم گردشگری سلامت
تشریح فواید و خاصیت های در مانی مهم آبهای معدنی الیگومینرال
معرفی نام چشمه یا آب گرم معدنی مرتبط با آبهای معدنی الیگومینرال به
همراه نام استان
* 4 3
تشریح فواید و خاصیت های در مانی مهم آبهای معدنی حاوی نمک
معرفی نام چشمه یا آب گرم معدنی مرتبط با آبهای معدنی حاوی نمک به
همراه نام استان
* 4 3
تشریح فواید و خاصیت های در مانی مهم آبهای معدنی حاوی نمک برم -ید
معرفی نام چشمه یا آب گرم معدنی مرتبط با آبهای معدنی نمک برم -ید به
همراه نام استان
* 4 3
تشریح فواید و خاصیت های در مانی مهم آبهای معدنی سولفاته
معرفی نام چشمه یا آب گرم معدنی مرتبط با آبهای معدنی سولفاته به همراه
نام استان
* 4 3
تشریح فواید و خاصیت های در مانی مهم آبهای معدنی کربنیک
معرفی نام چشمه یا آب گرم معدنی مرتبط با آبهای معدنی کربنیک به همراه
نام استان
* 4 3
تشریح فواید و خاصیت های در مانی مهم آبهای معدنی آرسنیک آهنی
معرفی نام چشمه یا آب گرم معدنی مرتبط با آبهای معدنی آرسنیک آهنی به
همراه نام استان
* 4 3
توضیحات کامل راجع به تالاسوتراپی-ذکر وفواید و مناطقی در ایران و جهان که امکان
تالاسو تراپی را دارد.
* 14 8
* 8 احیای قلبی بیمار در کودکان 7 ) cpr( 7 وظایف راهنمایی گردشگری سلامت مراحل
احیای قلبی بیمار در بزرگسال * ) cpr( مراحل
8 برقراری ارتباط راهنمای گردشگری
سالمت با نهادهای ذیربط
* 5 5 مورد( 5 ( IPD توضیح وظایف پزشک
عنوان استاندارد : راهنمای گردشگری سلامت
کد استاندارد : 511320550010001
1401/511320550010001/ کد پروژه : 761
10
جدول 12 – لیست تجهیزات ) نسخه رئیس حوزه سنجش ، مسؤول آزمون و آزمونگر (
ردیف نام تجهیزات مشخصات فنی تعداد واحد سنجه آزمونگر آزمونشونده توضیحات
1
میز مربی چوبی
* * 1
* 2 صندلی کارآموز چرخدار 1
* * 3 صندلی مربی چوبی 1
* 4 میز کارآموز چوبی 1
* 5 نقشه استانها نقشه استانهای ایران 1
6
جعبه کمکهای اولیه به همراه تجهیزات و لوازم
* درونی یک جعبه 1
7 تصاویر مرتبط یا وسایل نجات غریق-
کوهنوردی-غار نوردی
* کاغذی 1
جدول 13 – لیست ابزارآلات ) نسخه رئیس حوزه سنجش ، مسؤول آزمون و آزمونگر (
ردیف نام ابزارآلات مشخصات فنی تعداد واحد سنجه آزمونگر آزمونشونده توضیحات
* * 1 خودکار 1
2
3
4
5
عنوان استاندارد : راهنمای گردشگری سلامت
کد استاندارد : 511320550010001
1401/511320550010001/ کد پروژه : 761
11
14 – لیست مواد مصرفی و قیمت ) نسخه رئیس حوزه سنجش ، مسؤول آزمون و آزمونگر (
ردیف نام مواد مصرفی مشخصات فنی تعداد واحد سنجه
قیمت واحد
به ریال
آزمونگر آزمونشونده توضیحات
* * 1 بسته 1500000 A 1 کاغذ 4
2
3
4
5
عنوان استاندارد : راهنمای گردشگری سلامت
کد استاندارد : 511320550010001
1401/511320550010001/ کد پروژه : 761
12
جدول 15 – چك لیست معیار های نگرشی ) نسخه آزمونگر (
نام و نام خانوادگی آزمون شونده: ک د ملی: تاریخ آزمون: ساعت شروع: ساعت پایان:
ردیف
مهارت های توانائی
اشتغال
شایستگی ها
طیف
نمره داوطلب
هرگز گاهی معمولا اغلب همیشه
1 0.75 0.5 0.25 0
1
اخلاق کاری
اعتماد به نفس و خود اتکائی نشان می دهد
2 مسئولیت پذیر است
3 با مباهات کار می کند
4 مسئولیت رفتارهایش را می پذیرد
5 خویشتن دار است و در یک روش کنترل شده کارمی کند
6 درگفتار، عمل و کردار، بلوغ از خود نشان می دهد
7 کارش را خود ارزیابی می کند
8
مسئولیت پذیری
کار را سازماندهی و زمان را به طور موثر مدیریت می کند
9 توانائی تکمیل تکالیف در زمان مقرر را ازخود به نمایش می گذارد
10 ازدستورات شفاهی، بصری و کتبی پیروی می کند
11 از موادمصرفی، ابزارآلات خوب مواظبت می کند
12
استدلال و حل مساله
با تغییرات خواسته های شغلی تطابق پذیری دارد
13 منطقی است و قضاوت های عینی می سازد
14 روش ها و قواعد را می فهمد
15 ابتکار نشان می دهد
16
سلامتی و عادات ایمنی
سرعت تولیدوآهنگ کاری خوب دارد
17 نسبت به حفاظت و ایمنی تجهیزات و دستگاه ها اهتمام لازم دارد
18 به شیوه مناسب و آراستگی لباس می پوشد
19 موقعیت های استرس زا را تشخیص میدهد
20 موقعیت های استرس زا را به راحتی مدیریت می کند.
جمع کل
آزمونگر اول آزمونگر دوم ناظر آزمون
نام و نام خانوادگی و امضاء : نام و نام خانوادگی و امضاء : نام و نام خانوادگی و امضاء :
غیر قابل استناد
بسمه تعالي
ارزشیابی مهارتی با الگوی سنجش عملکردی
» پایانی « پروژه آزمون عملی
گروه شغلی : گردشگری
عنوان استاندارد : راهنمای عمومی گردشگری
5 1 1 3 2 0 5 5 0 1 0 0 0 0 کد استاندارد : 1
1401/5 1 1 3 2 0 5 5 0 1 0 0 0 0 1/ کد پروژه : 673
زمان آزمون : 60 دقیقه
1401/ 07/ تاريخ تدوين پروژه آزمون : 26
عنوان استاندارد : راهنمای عمومی گردشگری
5 1 1 3 2 0 5 5 0 1 0 0 0 0 کد استاندارد : 1
1401/5 1 1 3 2 0 5 5 0 1 0 0 0 0 1/ کدپروژه: 673
2
جدول 1
فهرست محتوی پروژه
رديف فهرست محتوی
1 تهیه کنندگان
2 مشخصات استاندارد آموزشی
3 توضیح مختصر در مورد پروژه
4 نقشه کار عملی
5 دستورالعمل)فرايند ( اجرای پروژه
6 لیست تجهیزات
7 لیست ابزارآلات
8 لیست مواد مصرفی
9 امتیازبندی
10 چك لیست معیار های نگرشی
11 نتیجه نهايی
عنوان استاندارد : راهنمای عمومی گردشگری
5 1 1 3 2 0 5 5 0 1 0 0 0 0 کد استاندارد : 1
1401/5 1 1 3 2 0 5 5 0 1 0 0 0 0 1/ کدپروژه: 673
3
جدول 2 – تهیه کنندگان :
رديف نام و نام خانوادگي تحصیلات سابقه آموزشي)سال( ساير اطلاعات
1
آذين ايزدی آخرين مدرك تحصیلی سابقه فعالیت مربی دولتی
تلفن ثابت :
کارشناسي ارشد تلفن همراه :
رشته تحصیلی سابقه فعالیت مربی غیر دولتی ايمیل :
برنامه ريزی گردشگری 9 سال آدرس :همدان
2
زهرا قجر جزی آخرين مدرك تحصیلی سابقه فعالیت مربی دولتی
تلفن ثابت :
کارشناسي ارشد تلفن همراه :
رشته تحصیلی سابقه فعالیت مربی غیر دولتی ايمیل :
مديريت گردشگری 6 سال آدرس :تهران
3
هژير آسا آخرين مدرك تحصیلی سابقه فعالیت مربی دولتی
تلفن ثابت :
کارشناسي ارشد 4 سال تلفن همراه :
رشته تحصیلی سابقه فعالیت مربی غیر دولتی ايمیل :
جغرافیا 15 سال آدرس : تهران
4
مژگان خرم فر آخرين مدرك تحصیلی سابقه فعالیت مربی دولتی
تلفن ثابت :
کارشناسي تلفن همراه :
رشته تحصیلی سابقه فعالیت مربی غیر دولتی
ايمیل :
ادبیات 15 سال آدرس: تهران
عنوان استاندارد : راهنمای عمومی گردشگری
5 1 1 3 2 0 5 5 0 1 0 0 0 0 کد استاندارد : 1
1401/5 1 1 3 2 0 5 5 0 1 0 0 0 0 1/ کدپروژه: 673
4
:  استاندارد ارزشیابی /  جدول 3 – مشخصات استاندارد آموزشی
خوشه : خدمات گروه: گردشگری
نام استاندارد کد استاندارد:
میزان
ساعت
آموزشی
تئوری 113
5 1 1 3 2 0 5 5 0 1 0 0 0 راهنمای عمومی گردشگری 0
1
عملی 187
پروژه
کارورزی
جدول 4 – فهرست شایستگی های استاندارد آموزشی / فهرست مراحل کار استاندارد ارزشیابی :
ردیف عناوین شایستگی/توانایی یا عناوین مراحل کار
میزان ساعت آموزش
تئوری عملی جمع
1 کلیات و مفاهیم پایه صنعت گردشگری 20 12 8
2 بررسی ویژگی های جغرافیایی ایران 34 21 13
3 بررسی ویژگی های تاریخی ایران 49 36 13
4 بررسی ویژگی های فرهنگی و ارتباط با مردم شناسی 24 12 12
5 بررسی روحیات ملل 11 6 5
6 بررسی صنایع دستی ایران از دیدگاه گردشگری 30 18 12
7 بررسی معماری ایران از دیدگاه گردشگری 43 28 15
8 سخنوری و فن بیان 9 4 5
9 الگوهای رفتاری بین المللی 10 4 6
10 قوانین و مقررات مرتبط با صنعت گردشگری 18 10 8
11 بررسی مذاهب گوناگون 23 17 6
12 سازماندهی ،برنامه ریزی و اجرای تورهای گردشگری 29 19 10
جمع کل 330 187 113
عنوان استاندارد : راهنمای عمومی گردشگری
5 1 1 3 2 0 5 5 0 1 0 0 0 0 کد استاندارد : 1
1401/5 1 1 3 2 0 5 5 0 1 0 0 0 0 1/ کدپروژه: 673
5
جدول 5- نقشه کار عملی ) نسخه آزمونگر و آزمونشونده (
-1 آقای نعمتی قصد سفر به شهرمقدس مشهد را دارد جهت رزرو اقامتگاه در شهر مقصد چه اقامتگاههایی را به عنوان
راهنما پیشنهاد میکنید؟
2 – شما به عنوان راهنما تفاوت بین اقامتگاه ها را چگونه به آقای نعمتی بیان می کنید؟
-3 آقای نعمتی از چه وسایل حمل و نقلی جهت سفر به شهر مشهد مقدس میتواند استفاده کند ؟ در مورد ویژگی های
انواع وسایل حمل و نقل توضیحات کاملی به عنوان راهنما به ایشان ارائه بفرمایید.
-4 شما به عنوان یک گردشگر قصد بازدید از جاذبه گردشگری عمارت عالی قاپو را دارید:
-1 این جاذبه جزء کدام دسته از جاذبه های گردشگری می باشد.
-2 جاذبه مدنظر در کدام استان قرار دارد از روی نقشه نمایش دهید.
-3 تصاویر این جاذبه را از بین تصاویر نمایش داده شده نشان دهید.
-5 از شما به عنوان گردشگر خواسته شده در سفر ایران گردی که داشته اید از آداب و رسوم و سنن و زبان اقوام )آذری (
توضیحاتی کامل ارائه دهید و از روی نقشه نواحی که این اقوام در آنجا زندگی می کنند را نشان دهید.
-6 فرض کنید شما به عنوان گردشگر قصد سفر ایران گردی به استان )اصفهان( را دارید. دو سوغات و صنایع دستی استان را
نام برده و نشان دهید.دو بنای تاریخی آن را از روی تصاویر نشان دهید. برای رزرو تور به کدام نوع آژانس مراجعه
میکنید.راجع به نوع آژانس توضیحاتی کامل ارائه دهید. استان مدنظر را در نقشه نشان دهید.
-7 اگر شما به عنوان یک گردشگر بخواهید به کشور )ژاپن(سفر کنید قبل از سفر لازم است از روحیات ملل آن اطلاعاتی کسب
کنید، اطلاعات کسب شده را کامل بیان کنید.کشور مربوطه را بر روی نقشه نشان دهید.
-8 صنایع دستی نام برده را نشان دهید و بگویید محصول کدام استان است و کدام نوع از صنایع دستی گفته شده می تواند در
ایجاد مشاغل خانگی مؤثر باشد؟
الف( گلیم ب( ترمه پ( مینا
-9 راجع به سبک معماری )کاخ قصر شیرین(و )مسجد گوهر شاد( طبق تحقیقاتی که به عنوان یک گردشگر داشتید در 3 سطر
توضیحاتی ارائه دهید.
-10 به فرض اینکه دوست شما به همراه خانواده شان که شامل افراد سالخورده ، کودک ، خانم و آقا می باشند امشب میهمان
شما و خانواده در رستورانی خواهند بود لطفا نحوه معرفی و آشنایی دوستان به خانواده ، آداب دست دادن و آداب صرف غذا
در رستوران را از دیدگاه میزبان و میهمان توضیح دهید.
-11 در سفری که جهت آشنایی با ویژگی های ) ایل قشقایی( داشته اید برای ما توضیحاتی به شرح زیر ارائه دهید.
)زبان- استان محل زندگی- منطقه ییلاق و قشلاق -آداب و رسوم آنها در اعیاد و جشنها- نوع پوشش مردان وزنان (
عنوان استاندارد : راهنمای عمومی گردشگری
5 1 1 3 2 0 5 5 0 1 0 0 0 0 کد استاندارد : 1
1401/5 1 1 3 2 0 5 5 0 1 0 0 0 0 1/ کدپروژه: 673
6
-12 شما به عنوان راهنمای گردشگری تحقیقی راجع به مذاهب ملل شرق)دین هندو( و ادیان الهی)دین مسیح( داشته اید
،توضیحات کاملی ارائه دهید.
عنوان استاندارد : راهنمای عمومی گردشگری
5 1 1 3 2 0 5 5 0 1 0 0 0 0 کد استاندارد : 1
1401/5 1 1 3 2 0 5 5 0 1 0 0 0 0 1/ کدپروژه: 673
7
جدول 6- توضیحات نقشه عملی : ) نسخه آزمونگر و آزمونشونده (
جدول 7 – توضیح مختصر فرآیند اجرای پروژه: ) نسخه آزمونگر (
اهداف پروژه:
 تولیدی  فرایندی
در این پروژه :
. نمی باشد  . 1( زمان انجام فرایند حائز اهمیت میباشد
. نمی باشد  . 2( رعایت توالی انجام مراحل فعالیت مهم میباشد
 . نمی باشد  . 3( مقدار استفاده از مواد مصرفی دارای اهمیت میباشد
. نمی باشد  . 4( ساخت محصول جز موارد با اهمیت پروژه میباشد
. نمی باشد  . 5( رعایت نکات ایمنی و حفاظتی الزامی میباشد
جدول 8 – نمرات کاهشی ) نسخه آزمونگر (
افزودن مواد مصرفي / زمان ، با کسر نمره مجاز نیست مجاز هست
زمان اجرای
فرایند
در صورت عدم رعایت زمان
بندی در اجرای مراحل کاری –
تا نیم ساعت نیم تا یکساعت
…… درصد از کل بارم کم می شود …… درصد از کل بارم کم می شود.
مقدار مواد
مصرفی
در صورت عدم رعایت
میزان مواد مصرفی – ….. درصد از کل بارم کم می شود
عنوان استاندارد : راهنمای عمومی گردشگری
5 1 1 3 2 0 5 5 0 1 0 0 0 0 کد استاندارد : 1
1401/5 1 1 3 2 0 5 5 0 1 0 0 0 0 1/ کدپروژه: 673
8
جدول 9 ) نسخه آزمونگر ( جدول 10 ) نسخه آزمونگر و آزمونشونده (
نکات یا مواردی که در اجرای پروژه توسط آزمونگر رعایت آن
الزامی است:
-1 توضیحات لازم در مورد پروژه به آزمون دهنده ارائه شود.
-2 تجهیزات مرتبط با پروژه در کارگاه سنجش قبل آزمون
توسط آزمونگر چک شود.
نکات یا مواردی که در اجرای پروژه توسط آزمون دهنده رعایت آن
الزامی است:
-1 در زمان آزمون از تلفن همراه استفاده نشود و تلفن همراه
خاموش باشد.
-2 به زمان آزمون توجه فرمایید.
-3 نظافت کارگاه را رعایت نمایید.
-4 تمامی جداول موجود در پروژه را در ابتدای آزمون
مطالعه فرمایید.
عنوان استاندارد : راهنمای عمومی گردشگری
5 1 1 3 2 0 5 5 0 1 0 0 0 0 کد استاندارد : 1
1401/5 1 1 3 2 0 5 5 0 1 0 0 0 0 1/ کدپروژه: 673
9
جدول 11 – فرایند اجرای پروژه ) نسخه آزمونشونده (
توالي
فرايند
کاری
عنوان فعالیت)عنصر
شايستگي(
شماره
شايست
گيها
ريز فعالیت يا چگونگي روند انجام کار
مدت
انجام
کار-
دقیقه
بار
م
مقیاس
کم
ی
کیف
ی
مرحله
اول و
دوم
وسوم
کلیات و مفاهیم پايه
صنعت گردشگری
1 بررسي انواع اقامتگاهها
18 7
*
1 تشريح تفاوت بین اقامتگاهها *
1
کاربرد انواع روشهای حمل و نقل و ويژگي ها و مزايای
استفاده ازآنها
*
مرحله
چهارم
بررسي ويژگي های
جغرافیايي ايران
1و 2 شناخت جاذبه های گردشگری
8 5
*
2 بکارگیری نقشه
*
مرحله
پنجم
بررسي ويژگي های
فرهنگي و ارتباط آن با
مردم شناسي
4 تجزيه و تحلیل آداب و رسوم سنن و زبان اقوام گفته شده
14 در پروژه 5
*
4
*
نمايش مسیرهای گردشگری بر روی نقشه
مرحله
ششم
بررسي صنايع دستي
ايران از ديدگاه
گردشگری
6
تشريح و نمايش انواع صنايع دستي و بنای تاريخي در
مناطق مختلف گفته شده
11 6
*
قوانین و مقررات مرتبط
با صنعت گردشگری
10
تشخیص نوع آژانس و نوع فعالیت و وظايف دفتر خدمات
مسافرتي و جهانگردی
*
مرحله
هفتم
7 بررسي روحیات ملل 5 تجزيه و تحلیل و بررسي روحیات ملل گفته شده 5
*
مرحله
هشتم
بررسي صنايع دستي
ايران از ديدگاه
گردشگری
6
صنايع دستي محصول کدام استان است.
استفاده از صنايع دستي در ايجاد مشاغل خانگي
4 5
*
مرحله
نهم
بررسي معماری ايران از
ديدگاه گردشگری
7
ارائه نتايج تحقیق از سبک های معماری مکان های گفته شده
در پروژه
4 6
*
مرحله
دهم
الگوهای رفتاری بین
الملل
9 تشريح و بررسي روشهای رفتاری میهمان
6 7
*
9 تشريح و بررسي روشهای رفتاری میزبان *
مرحله
يازده
م
بررسي ويژگي های
فرهنگي و ارتباط آن با
مردم شناسي
13 4 بررسي ويژگي فرهنگي ايل ذکر شده در پروژه 8
*
مرحله
دوازده
م
10 بررسي مذاهب گوناگون 11 تجزيه و تحلیلي مذاهب گفته شده در پروژه 6
*
عنوان استاندارد : راهنمای عمومی گردشگری
5 1 1 3 2 0 5 5 0 1 0 0 0 0 کد استاندارد : 1
1401/5 1 1 3 2 0 5 5 0 1 0 0 0 0 1/ کدپروژه: 673
10
جدول 12 – لیست تجهیزات ) نسخه رئیس حوزه سنجش ، مسؤول آزمون و آزمونگر (
ردیف نام تجهیزات مشخصات فنی تعداد واحد سنجه آزمونگر آزمونشونده توضیحات
* * 1 میز مربی چوبی 1
* 2 صندلی کارآموز چرخدار 1
* * 3 صندلی مربی چوبی 1
* 4 میز کارآموز چوبی 1
* 5 نقشه استانها نقشه استانهای ایران 1
* 6 نقشه جهان کاغذی 1
* 7 نمونه صنایع دستی استانها 1
* 8 نمونه پوشش لباسهای محلی اقوام و عشایر پارچه ای 1
* 9 تصویر بناهای تاریخی چوبی-کاغذی 1
10
11
12
13
جدول 13 – لیست ابزارآلات ) نسخه رئیس حوزه سنجش ، مسؤول آزمون و آزمونگر (
ردیف نام ابزارآلات مشخصات فنی تعداد واحد سنجه آزمونگر آزمونشونده توضیحات
* * 1 خودکار 1
2
3
4
5
جدول 14 – لیست مواد مصرفی و قیمت ) نسخه رئیس حوزه سنجش ، مسؤول آزمون و آزمونگر (
ردیف نام مواد مصرفی مشخصات فنی تعداد واحد سنجه
قیمت واحد
به ریال
آزمونگر آزمونشونده توضیحات
* * 1 بسته 1500000 A 1 کاغذ 4
2
3
4
5
عنوان استاندارد : راهنمای عمومی گردشگری
5 1 1 3 2 0 5 5 0 1 0 0 0 0 کد استاندارد : 1
1401/5 1 1 3 2 0 5 5 0 1 0 0 0 0 1/ کدپروژه: 673
11
جدول 15 – چك لیست معیار های نگرشی ) نسخه آزمونگر (
نام و نام خانوادگی آزمون شونده: ک د ملی: تاریخ آزمون: ساعت شروع: ساعت پایان:
ردیف
مهارت های توانائی
اشتغال
شایستگی ها
طیف
نمره داوطلب
هرگز گاهی معمولا اغلب همیشه
1 0.75 0.5 0.25 0
1
اخلاق کاری
اعتماد به نفس و خود اتکائی نشان می دهد
2 مسئولیت پذیر است
3 با مباهات کار می کند
4 مسئولیت رفتارهایش را می پذیرد
5 خویشتن دار است و در یک روش کنترل شده کارمی کند
6 درگفتار، عمل و کردار، بلوغ از خود نشان می دهد
7 کارش را خود ارزیابی می کند
8
مسئولیت پذیری
کار را سازماندهی و زمان را به طور موثر مدیریت می کند
9 توانائی تکمیل تکالیف در زمان مقرر را ازخود به نمایش می گذارد
10 ازدستورات شفاهی، بصری و کتبی پیروی می کند
11 از موادمصرفی، ابزارآلات خوب مواظبت می کند
12
استدلال و حل مساله
با تغییرات خواسته های شغلی تطابق پذیری دارد
13 منطقی است و قضاوت های عینی می سازد
14 روش ها و قواعد را می فهمد
15 ابتکار نشان می دهد
16
سلامتی و عادات ایمنی
سرعت تولیدوآهنگ کاری خوب دارد
17 نسبت به حفاظت و ایمنی تجهیزات و دستگاه ها اهتمام لازم دارد
18 به شیوه مناسب و آراستگی لباس می پوشد
19 موقعیت های استرس زا را تشخیص میدهد
20 موقعیت های استرس زا را به راحتی مدیریت می کند.
جمع کل
آزمونگر اول آزمونگر دوم ناظر آزمون
نام و نام خانوادگی و امضاء : نام و نام خانوادگی و امضاء : نام و نام خانوادگی و امضاء :
غیر قابل استناد
بسمه تعالي
ارزشیابی مهارتی با الگوی سنجش عملکردی
» پایانی « پروژه آزمون عملی
گروه شغلی : گردشگری
عنوان استاندارد : راهنمای عمومی گردشگری
5 1 1 3 2 0 5 5 0 1 0 0 0 0 کد استاندارد : 1
1401/5 1 1 3 2 0 5 5 0 1 0 0 0 0 1/ کد پروژه : 674
زمان آزمون : 60 دقیقه
1401/ 07/ تاريخ تدوين پروژه آزمون : 26
عنوان استاندارد : راهنمای عمومی گردشگری
5 1 1 3 2 0 5 5 0 1 0 0 0 0 کد استاندارد : 1
1401/5 1 1 3 2 0 5 5 0 1 0 0 0 0 1/ کدپروژه: 674
2
جدول 1
فهرست محتوی پروژه
رديف فهرست محتوی
1 تهیه کنندگان
2 مشخصات استاندارد آموزشی
3 توضیح مختصر در مورد پروژه
4 نقشه کار عملی
5 دستورالعمل)فرايند ( اجرای پروژه
6 لیست تجهیزات
7 لیست ابزارآلات
8 لیست مواد مصرفی
9 امتیازبندی
10 چك لیست معیار های نگرشی
11 نتیجه نهايی
عنوان استاندارد : راهنمای عمومی گردشگری
5 1 1 3 2 0 5 5 0 1 0 0 0 0 کد استاندارد : 1
1401/5 1 1 3 2 0 5 5 0 1 0 0 0 0 1/ کدپروژه: 674
3
جدول 2 – تهیه کنندگان :
رديف نام و نام خانوادگي تحصیلات سابقه آموزشي)سال( ساير اطلاعات
1
آذين ايزدی آخرين مدرك تحصیلی سابقه فعالیت مربی دولتی
تلفن ثابت :
کارشناسي ارشد تلفن همراه :
ايمیل :
رشته تحصیلی سابقه فعالیت مربی غیر دولتی
برنامه ريزی گردشگری 9 سال آدرس :همدان
2
زهرا قجر جزی آخرين مدرك تحصیلی سابقه فعالیت مربی دولتی
تلفن ثابت :
کارشناسي ارشد تلفن همراه :
ايمیل :
رشته تحصیلی سابقه فعالیت مربی غیر دولتی
مديريت گردشگری 6 سال آدرس :تهران
3
هژير آسا آخرين مدرك تحصیلی سابقه فعالیت مربی دولتی
تلفن ثابت :
کارشناسي ارشد 4 سال تلفن همراه :
ايمیل :
رشته تحصیلی سابقه فعالیت مربی غیر دولتی
جغرافیا 15 سال آدرس : تهران
4
مژگان خرم فر آخرين مدرك تحصیلی سابقه فعالیت مربی دولتی تلفن ثابت :
کارشناسي تلفن همراه :
رشته تحصیلی سابقه فعالیت مربی غیر دولتی ايمیل :
ادبیات 15 سال آدرس: تهران
عنوان استاندارد : راهنمای عمومی گردشگری
5 1 1 3 2 0 5 5 0 1 0 0 0 0 کد استاندارد : 1
1401/5 1 1 3 2 0 5 5 0 1 0 0 0 0 1/ کدپروژه: 674
4
:  استاندارد ارزشیابی /  جدول 3 – مشخصات استاندارد آموزشی
خوشه : خدمات گروه: گردشگری
نام استاندارد کد استاندارد:
میزان
ساعت
آموزشی
تئوری 113
5 1 1 3 2 0 5 5 0 1 0 0 0 0 راهنمای عمومی گردشگری 1
عملی 187
پروژه
کارورزی
جدول 4 – فهرست شایستگی های استاندارد آموزشی / فهرست مراحل کار استاندارد ارزشیابی :
ردیف عناوین شایستگی/توانایی یا عناوین مراحل کار
میزان ساعت آموزش
تئوری عملی جمع
1 کلیات و مفاهیم پایه صنعت گردشگری 20 12 8
2 بررسی ویژگی های جغرافیایی ایران 34 21 13
3 بررسی ویژگی های تاریخی ایران 49 36 13
4 بررسی ویژگی های فرهنگی و ارتباط با مردم شناسی 24 12 12
5 بررسی روحیات ملل 11 6 5
6 بررسی صنایع دستی ایران از دیدگاه گردشگری 30 18 12
7 بررسی معماری ایران از دیدگاه گردشگری 43 28 15
8 سخنوری و فن بیان 9 4 5
9 الگوهای رفتاری بین المللی 10 4 6
10 قوانین و مقررات مرتبط با صنعت گردشگری 18 10 8
11 بررسی مذاهب گوناگون 23 17 6
12 سازماندهی ،برنامه ریزی و اجرای تورهای گردشگری 29 19 10
جمع کل 330 187 113
عنوان استاندارد : راهنمای عمومی گردشگری
5 1 1 3 2 0 5 5 0 1 0 0 0 0 کد استاندارد : 1
1401/5 1 1 3 2 0 5 5 0 1 0 0 0 0 1/ کدپروژه: 674
5
جدول 5- نقشه کار عملی ) نسخه آزمونگر و آزمونشونده (
-1 آقای سعیدی قصد سفر به شهر رامسررا دارد جهت رزرو اقامتگاه در شهر مقصد چه اقامتگاههایی را به عنوان راهنما پیشنهاد میکنید؟
2 – شما به عنوان راهنما تفاوت بین اقامتگاه ها را چگونه به آقای سعیدی بیان می کنید؟
-3 آقای سعیدی از چه وسایل حمل و نقلی جهت سفر به شهر رامسر میتواند استفاده کند ؟ در مورد ویژگی های انواع وسایل حمل و نقل
توضیحات کاملی به عنوان راهنما به ایشان ارائه بفرمایید.
-4 شما به عنوان یک گردشگر قصد بازدید از جاذبه گردشگری غار علیصدر را دارید:
-1 جاذبه مربوط به کدام نوع از انواع جاذبه های گردشگری می باشد.
-2 جاذبه در کدام استان ها قرار دارد از روی نقشه نمایش دهید.
-3 تصاویر این جاذبه را از بین تصاویر نمایش داده شده نشان دهید.
-5 از شما به عنوان گردشگر خواسته شده در سفر ایران گردی که داشته اید از آداب و رسوم و سنن و زبان اقوام )لر ( توضیحاتی کامل ارائه دهید و
از روی نقشه نواحی که این اقوام در آنجا زندگی می کنند را نشان دهید.
-6 فرض کنید شما به عنوان گردشگر قصد سفر ایران گردی به استان )فارس( را دارید. دو سوغات و صنایع دستی استان را نام برده و نشان دهید.دو
بنای تاریخی آن را از روی تصاویر نشان دهید. برای رزرو تور به کدام نوع آژانس مراجعه میکنید.راجع به نوع آژانس توضیحاتی کامل ارائه دهید.
استان مدنظر را در نقشه نشان دهید.
-7 اگر شما به عنوان یک گردشگر بخواهید به کشور )ترکیه(سفر کنید قبل از سفر لازم است از روحیات ملل آن اطلاعاتی کسب کنید، اطلاعات کسب
شده را کامل بیان کنید.کشور مربوطه را بر روی نقشه نشان دهید.
-8 صنایع دستی نام برده را نشان دهید و بگویید محصول کدام استان است و کدام نوع از صنایع دستی گفته شده می تواند در ایجاد مشاغل خانگی
مؤثر باشد؟
الف( جاجیم ب( هاون سنگی پ( ظروف مسی
-9 راجع به سبک معماری )کاخ چهلستون(و )معبد آناهیتا( طبق تحقیقاتی که به عنوان یک گردشگر داشتید در 3 سطر توضیحاتی ارائه دهید.
-10 اگر در سر میز غذا در یک میهمانی نشسته اید نسبت به سوالات ذیل چگونه رفتار میکنید؟
الف(سوپ یا غذا داغ است
ب(اولین بار است از این غذا میل میکنید و آداب صرف این غذا را نمیدانید.
ج(اگر قاشق یا چنگالتان به زمین بیفتد
د(اگر نیاز باشد مدت کوتاهی میز غذا را ترک کنیم چکار می کنیم؟
-11 در سفری که جهت آشنایی با ویژگی های ) ایل ترکمن( داشته اید برای ما توضیحاتی از روی نقشه و تجهیزات ارائه دهید
)زبان- استان محل زندگی- منطقه ییلاق و قشلاق -آداب و رسوم آنها در اعیاد و جشنها- نوع پوشش مردان وزنان (
-12 شما به عنوان راهنمای گردشگری تحقیقی راجع به مذاهب ملل شرق)دین بودا( و ادیان الهی)دین اسلام( داشته اید ، از هر کدام یک مورد را
تشریح کنید.
عنوان استاندارد : راهنمای عمومی گردشگری
5 1 1 3 2 0 5 5 0 1 0 0 0 0 کد استاندارد : 1
1401/5 1 1 3 2 0 5 5 0 1 0 0 0 0 1/ کدپروژه: 674
6
جدول 6- توضیحات نقشه عملی : ) نسخه آزمونگر و آزمونشونده (
جدول 7 – توضیح مختصر فرآیند اجرای پروژه: ) نسخه آزمونگر (
اهداف پروژه:
 تولیدی  فرایندی
در این پروژه :
. نمی باشد  . 1( زمان انجام فرایند حائز اهمیت میباشد
. نمی باشد  . 2( رعایت توالی انجام مراحل فعالیت مهم میباشد
 . نمی باشد  . 3( مقدار استفاده از مواد مصرفی دارای اهمیت میباشد
. نمی باشد  . 4( ساخت محصول جز موارد با اهمیت پروژه میباشد
. نمی باشد  . 5( رعایت نکات ایمنی و حفاظتی الزامی میباشد
جدول 8 – نمرات کاهشی ) نسخه آزمونگر (
افزودن مواد مصرفي / زمان ، با کسر نمره مجاز نیست مجاز هست
زمان اجرای
فرایند
در صورت عدم رعایت زمان
بندی در اجرای مراحل کاری –
تا نیم ساعت نیم تا یکساعت
…… درصد از کل بارم کم می شود …… درصد از کل بارم کم می شود.
مقدار مواد
مصرفی
در صورت عدم رعایت
میزان مواد مصرفی – ….. درصد از کل بارم کم می شود
عنوان استاندارد : راهنمای عمومی گردشگری
5 1 1 3 2 0 5 5 0 1 0 0 0 0 کد استاندارد : 1
1401/5 1 1 3 2 0 5 5 0 1 0 0 0 0 1/ کدپروژه: 674
7
جدول 9 ) نسخه آزمونگر ( جدول 10 ) نسخه آزمونگر و آزمونشونده (
نکات یا مواردی که در اجرای پروژه توسط آزمونگر رعایت آن
الزامی است:
-1 توضیحات لازم در مورد پروژه به آزمون دهنده ارائه شود.
-2 تجهیزات مرتبط با پروژه در کارگاه سنجش قبل آزمون
توسط آزمونگر چک شود.
نکات یا مواردی که در اجرای پروژه توسط آزمون دهنده رعایت آن
الزامی است:
-1 در زمان آزمون از تلفن همراه استفاده نشود و تلفن همراه
خاموش باشد.
-2 به زمان آزمون توجه فرمایید.
-3 نظافت کارگاه را رعایت نمایید.
-4 تمامی جداول موجود در پروژه را در ابتدای آزمون
مطالعه فرمایید.
عنوان استاندارد : راهنمای عمومی گردشگری
5 1 1 3 2 0 5 5 0 1 0 0 0 0 کد استاندارد : 1
1401/5 1 1 3 2 0 5 5 0 1 0 0 0 0 1/ کدپروژه: 674
8
جدول 11 – فرایند اجرای پروژه ) نسخه آزمونشونده (
توالي
فرايندکار
ی
عنوان فعالیت)عنصر
شايستگي(
شماره
شايستگي
ها
ريز فعالیت يا چگونگي روند انجام کار
مدت
انجام
کار-
دقیقه
بار
م
مقیاس
کم
ی کیفي
مرحله
اول و دوم
وسوم
کلیات و مفاهیم پایه صنعت
گردشگری
1 بررسی انواع اقامتگاهها
18 7

 1 تشریح تفاوت بین اقامتگاهها
 1 کاربرد انواع روشهای حمل و نقل و ویژگی ها و مزایای استفاده ازآنها
مرحله
چهارم
بررسی ویژگی های
جغرافیایی ایران
1و 2 شناخت جاذبه های گردشگری
8 5 
 2 بکارگیری نقشه
مرحله
پنجم
بررسی ویژگی های فرهنگی
و ارتباط آن با مردم شناسی
4
تجزیه و تحلیل آداب و رسوم اقوام گفته شده در پروژه
14 5

4 
نمایش مسیرهای گردشگری بر روی نقشه
مرحله
ششم
بررسی صنایع دستی ایران از
دیدگاه گردشگری 6 تشریح و نمایش انواع صنایع دستی و بنای تاریخی در مناطق مختلف
گفته شده
11 6

قوانین و مقررات مرتبط با
صنعت گردشگری 10 تشخیص نوع آژانس و نوع فعالیت و وظایف دفتر خدمات مسافرتی و
جهانگردی 
مرحله
7 هفتم بررسی روحیات ملل 5 تجزیه و تحلیل و بررسی روحیات ملل گفته شده 5مرحله
هشتم
بررسی صنایع دستی ایران از
دیدگاه گردشگری 6 صنایع دستی محصول کدام استان میباشد.
4 استفاده از صنایع دستی در ایجاد مشاغل خانگی 5 
مرحله
نهم
بررسی معماری ایران از
دیدگاه گردشگری 7 ارائه نتایج تحقیق از سبک های معماری مکان های گفته شده در
4 پروژه 6 
مرحله
6 دهم الگوهای رفتاری بین الملل 9 تشریح و بررسی روشهای رفتاری میهمان 7


مرحله
یازدهم
بررسی ویژگی های فرهنگی
و ارتباط آن با مردم شناسی 4 بررسی ویژگی فرهنگی ایل ذکر شده در پروژه از روی نقشه و
13 تجهیزات 8 
مرحله
10 دوازدهم بررسی مذاهب گوناگون 11 تجزیه و تحلیلی مذاهب گفته شده در پروژه 6 
عنوان استاندارد : راهنمای عمومی گردشگری
5 1 1 3 2 0 5 5 0 1 0 0 0 0 کد استاندارد : 1
1401/5 1 1 3 2 0 5 5 0 1 0 0 0 0 1/ کدپروژه: 674
9
جدول 15 – چك لیست معیار های نگرشی ) نسخه آزمونگر (
نام و نام خانوادگی آزمون شونده: ک د ملی: تاریخ آزمون: ساعت شروع: ساعت پایان:
ردیف
مهارت های توانائی
اشتغال
شایستگی ها
طیف
نمره داوطلب
هرگز گاهی معمولا اغلب همیشه
1 0.75 0.5 0.25 0
1
اخلاق کاری
اعتماد به نفس و خود اتکائی نشان می دهد
2 مسئولیت پذیر است
3 با مباهات کار می کند
4 مسئولیت رفتارهایش را می پذیرد
5 خویشتن دار است و در یک روش کنترل شده کارمی کند
6 درگفتار، عمل و کردار، بلوغ از خود نشان می دهد
7 کارش را خود ارزیابی می کند
8
مسئولیت پذیری
کار را سازماندهی و زمان را به طور موثر مدیریت می کند
9 توانائی تکمیل تکالیف در زمان مقرر را ازخود به نمایش می گذارد
10 ازدستورات شفاهی، بصری و کتبی پیروی می کند
11 از موادمصرفی، ابزارآلات خوب مواظبت می کند
12
استدلال و حل مساله
با تغییرات خواسته های شغلی تطابق پذیری دارد
13 منطقی است و قضاوت های عینی می سازد
14 روش ها و قواعد را می فهمد
15 ابتکار نشان می دهد
16
سلامتی و عادات ایمنی
سرعت تولیدوآهنگ کاری خوب دارد
17 نسبت به حفاظت و ایمنی تجهیزات و دستگاه ها اهتمام لازم دارد
18 به شیوه مناسب و آراستگی لباس می پوشد
19 موقعیت های استرس زا را تشخیص میدهد
20 موقعیت های استرس زا را به راحتی مدیریت می کند.
جمع کل
آزمونگر اول آزمونگر دوم ناظر آزمون
نام و نام خانوادگی و امضاء : نام و نام خانوادگی و امضاء : نام و نام خانوادگی و امضاء :
غیر قابل استناد
بسمه تعالي
ارزشیابي مهارتي با الگوی سنجش عملکردی
پروژه آزمون عملي
» پایاني «
گروه شغلي : گردشگری
عنوان استاندارد : راهنمای موزه
کد استاندارد : 511320550070001
1401/511320550070001/ کد پروژه : 677
زمان آزمون : 75 دقیقه
1401/7/ تاریخ تدوین پروژه آزمون : 1
عنوان استاندارد : راهنمای موزه
کد استاندارد : 511320550070001
1401/511320550070001/ کد پروژه : 677
2
جدول 1
فهرست محتوی پروژه
ردیف فهرست محتوی
1 تهیه کنندگان
2 مشخصات استاندارد آموزشي
3 توضیح مختصر در مورد پروژه
4 نقشه کار عملي
5 دستورالعمل)فرایند ( اجرای پروژه
6 لیست تجهیزات
7 لیست ابزارآلات
8 لیست مواد مصرفي
9 امتیازبندی
10 چك لیست معیار های نگرشي
11 نتیجه نهایي
عنوان استاندارد : راهنمای موزه
کد استاندارد : 511320550070001
1401/511320550070001/ کد پروژه : 677
3
جدول 2 – تهیه کنندگان :
ردیف نام و نام خانوادگي تحصیلات سابقه آموزشي)سال( سایر اطلاعات
1
آذین ایزدی آخرین مدرك تحصیلي سابقه فعالیت مربي دولتي
تلفن ثابت :
کارشناسي ارشد تلفن همراه :
رشته تحصیلي سابقه فعالیت مربي غیر دولتي ایمیل :
برنامه ریزی گردشگری 9 سال آدرس :همدان
2
زهرا قجر جزی آخرین مدرك تحصیلي سابقه فعالیت مربي دولتي
تلفن ثابت :
کارشناسي ارشد تلفن همراه :
رشته تحصیلي سابقه فعالیت مربي غیر دولتي ایمیل :
مدیریت گردشگری 6 سال آدرس :تهران
3
هژیر آسا آخرین مدرك تحصیلي سابقه فعالیت مربي دولتي
تلفن ثابت :
کارشناسي ارشد 4 سال تلفن همراه :
رشته تحصیلي سابقه فعالیت مربي غیر دولتي ایمیل :
جغرافیا 15 سال آدرس :تهران
4
مژگان خرم فر آخرین مدرك تحصیلي سابقه فعالیت مربي دولتي
تلفن ثابت :
کارشناسي تلفن همراه :
رشته تحصیلي سابقه فعالیت مربي غیر دولتي
ایمیل :
ادبیات 15 سال آدرس:تهران
عنوان استاندارد : راهنمای موزه
کد استاندارد : 511320550070001
1401/511320550070001/ کد پروژه : 677
4
:  استاندارد ارزشیابي /  جدول 3 – مشخصات استاندارد آموزشي
خوشه : خدمات گروه: گردشگری
نام استاندارد کد استاندارد:
میزان
ساعت
آموزشي
تئوری 97
راهنمای موزه 511320550070001
عملي 183
پروژه
کارورزی
عنوان استاندارد : راهنمای موزه
کد استاندارد : 511320550070001
1401/511320550070001/ کد پروژه : 677
5
جدول 4 – فهرست شایستگي های استاندارد آموزشي / فهرست مراحل کار استاندارد ارزشیابي :
ردیف عناوین شایستگي/توانایي یا عناوین مراحل کار
میزان ساعت آموزش
تئوری عملي جمع
1 مفاهیم و تاریخچه موزه 30 15 15
2 کلیات و ساختار موزه 37 25 12
3 وظایف و عملکرد موزه 49 35 14
4 موزه ایران و جهان 65 40 25
5 فنون موزه داری 49 30 9
6 بازاریابي موزه 34 22 12
7 طراحي موزه 26 16 10
جمع کل 280 183 97
عنوان استاندارد : راهنمای موزه
کد استاندارد : 511320550070001
1401/511320550070001/ کد پروژه : 677
6
جدول 5- نقشه کار عملي ) نسخه آزمونگر و آزمونشونده (
-1 شما به عنوان راهنمای موزه ، تاریخچه ای از تشکیل موزه در ایران و جهان را توضیح دهید.
-2 شما به عنوان راهنمای موزه انواع طبقه بندی موزه را بر اساس موضوع بیان کرده و دو مورد آن را شرح دهید.
-3 اگر بخواهیم در طراحي یك موزه نقش آفرین باشیم چه فضاهایي را در موزه ایجاد میکنیم نحوه استفاده از فضاها را شرح
دهید) 4 مورد(
-4 به عنوان راهنمای موزه درباره موزه های ایراني ذیل توضیحاتي به گردشگران ارائه دهید. و یك موزه را در تصویر نشان
دهید.
الف- موزه چهلستون ب(موزه حمام گنجعلي خان ج(موزه مشروطه د(موزه ایران باستان
تاریخچه 
استان 
نشاني 
معرفي موزه 
معماری و ویژگي های موزه 
-5 به عنوان راهنمای موزه درباره موزه های خارجي ذیل توضیحاتي به گردشگران ارائه دهید.
الف-موزه لوور ب( موزه مادام توسو
نام کشور 
تاریخچه ومعرفي موزه 
معماری و ویژگي های موزه 
2مورد از آثار هنری و تاریخي جهان که در این موزه ها نگهداری مي شود 
-6 آقای رستمي به همراه خانواده قصد بازدید از 4 موزه در استان تهران را دارد ،ضمن معرفي این 4 موزه به ایشان ،راهنمایي
بفرمایید که چه آثاری در این موزه ها نگه داری میشود و این موزه ها در کدام خیابان واقع شده است
-6 شما به عنوان راهنمای موزه جهت بالا بردن تقاضای بازدید از موزه و افزایش بازدیدکننده ها چه مواردی را لحاظ میفرمایید.
7 –شما به عنوان راهنمای موزه چه خصوصیات و ویژگي های فردی و تخصصي را در خود تقویت و پرورش میدهید، 5 مورد را نام
ببرید و در مورد تاثیر این ویژگي ها بر روند کاری راهنمای موزه توضیحاتي مختصر ارائه دهید. .
عنوان استاندارد : راهنمای موزه
کد استاندارد : 511320550070001
1401/511320550070001/ کد پروژه : 677
7
جدول 6- توضیحات نقشه عملي : ) نسخه آزمونگر و آزمونشونده (
جدول 7 – توضیح مختصر فرآیند اجرای پروژه: ) نسخه آزمونگر (
اهداف پروژه:
 تولیدی  فرایندی
در این پروژه :
. نمي باشد  . 1( زمان انجام فرایند حائز اهمیت ميباشد
. نمي باشد  . 2( رعایت توالي انجام مراحل فعالیت مهم ميباشد
 . نمي باشد  . 3( مقدار استفاده از مواد مصرفي دارای اهمیت ميباشد
. نمي باشد  . 4( ساخت محصول جز موارد با اهمیت پروژه ميباشد
. نمي باشد  . 5( رعایت نکات ایمني و حفاظتي الزامي ميباشد
جدول 8 – نمرات کاهشي ) نسخه آزمونگر (
افزودن مواد مصرفي / زمان ، با کسر نمره مجاز نیست مجاز هست
زمان اجرای
فرایند
در صورت عدم رعایت زمان
بندی در اجرای مراحل
کاری

تا نیم ساعت نیم تا یکساعت
…. درصد از کل بارم کم مي شود …… درصد از کل بارم کم مي شود.
مقدار مواد
مصرفي
در صورت عدم رعایت
میزان مواد مصرفي – ….. درصد از کل بارم کم مي شود
عنوان استاندارد : راهنمای موزه
کد استاندارد : 511320550070001
1401/511320550070001/ کد پروژه : 677
8
جدول 9 ) نسخه آزمونگر ( جدول 10 ) نسخه آزمونگر و آزمونشونده (
نکات یا مواردی که در اجرای پروژه توسط آزمونگر رعایت آن
الزامی است:
-1 توضیحات لازم در مورد پروژه به آزمون دهنده ارائه شود.
-2 تجهیزات مرتبط با پروژه در کارگاه سنجش قبل آزمون
توسط آزمونگر چک شود.
نکات یا مواردی که در اجرای پروژه توسط آزمون دهنده رعایت آن
الزامی است:
-1 در زمان آزمون از تلفن همراه استفاده نشود و تلفن همراه
خاموش باشد.
-2 به زمان آزمون توجه فرمایید.
-3 نظافت کارگاه را رعایت نمایید.
-4 تمامی جداول موجود در پروژه را در ابتدای آزمون
مطالعه فرمایید.
عنوان استاندارد : راهنمای موزه
کد استاندارد : 511320550070001
1401/511320550070001/ کد پروژه : 677
9
جدول 11 – فرایند اجرای پروژه ) نسخه آزمونشونده (
توالي
فرایندکاری
عنوان فعالیت)عنصر
شایستگي(
شماره
شایستگيها
ریز فعالیت یا چگونگي روند انجام کار مدت انجام
کار-دقیقه بارم مقیاس
کمي کیفي
10 1 مفاهیم و تاریخچه موزه 1 بررسي تاریخچه موزه و تشکیل موزه های ایران و جهان 8
*
*
*
*
10 2 کلیات و ساختار موزه 2 چگونگي طبقه بندی موزه ها بر اساس موضوع 5
*
*
*
3 طراحي موزه 3
مکان گزیني و امکان سنجي فضای موزه
10 8
*
نحوه از استفاده از فضاهای انتخابي *
32 4 موزه ایران و جهان 4 اراِئه نتایج تحقیق و بررسي موزه های ایراني گفته شده در پروژه 20 *
*
12 5 موزه ایران و جهان 4 اراِئه نتایج تحقیق و بررسي موزه های جهاني گفته شده در پروژه 5
*
*
* 12 6 موزه ایران و جهان 4 بازدید از موزه های استان 10
* 4 7 بازاریابي موزه 5 کاربرد انواع روشهای بالا بردن تقاضای بازدید از موزه 6
8 فنون موزه داری 6
بررسي خصوصیات و ویژگي های فردی و تخصصي بر کار راهنمای موزه
5 8
*
*
جدول 12 – لیست تجهیزات ) نسخه رئیس حوزه سنجش ، مسؤول آزمون و آزمونگر (
ردیف نام تجهیزات مشخصات فني تعداد واحد سنجه آزمونگر آزمونشونده توضیحات
* * 1 میز مربي چوبي 1
* 2 صندلي کارآموز چرخدار 1
* * 3 صندلي مربي چوبي 1
* 4 میز کارآموز چوبي 1
* 5 نقشه استانها نقشه استانهای ایران 1
* 6 نقشه جهان کاغذی 1
* 7 تصاویر موزه ها کاغذی 1
* 8 نمونه پوشش لباسهای محلي اقوام و عشایر پارچه ای 1
* 9 تصویر بناهای تاریخي چوبي-کاغذی 1
10
11
12
13
عنوان استاندارد : راهنمای موزه
کد استاندارد : 511320550070001
1401/511320550070001/ کد پروژه : 677
10
جدول 13 – لیست ابزارآلات ) نسخه رئیس حوزه سنجش ، مسؤول آزمون و آزمونگر (
ردیف نام ابزارآلات مشخصات فني تعداد واحد سنجه آزمونگر آزمونشونده توضیحات
* * 1 خودکار 1
2
3
4
5
جدول 14 – لیست مواد مصرفي و قیمت ) نسخه رئیس حوزه سنجش ، مسؤول آزمون و آزمونگر (
ردیف نام مواد مصرفي مشخصات فني تعداد
واحد
سنجه
قیمت واحد
به ریال
آزمونگر آزمونشونده توضیحات
* * 1 بسته 1500000 A 1 کاغذ 4
2
3
4
5
عنوان استاندارد : راهنمای موزه
کد استاندارد : 511320550070001
1401/511320550070001/ کد پروژه : 677
11
جدول 15 – چك لیست معیار های نگرشي ) نسخه آزمونگر (
نام و نام خانوادگي آزمون شونده: ک د م لي: تاریخ آزمون: ساعت شروع: ساعت پایان:
ردیف
مهارت های توانائي
اشتغال
شایستگي ها
طیف
نمره داوطلب
هرگز گاهي معمولا اغلب همیشه
1 0.75 0.5 0.25 0
1
اخلاق کاری
اعتماد به نفس و خود اتکائي نشان مي دهد
2 مسئولیت پذیر است
3 با مباهات کار مي کند
4 مسئولیت رفتارهایش را مي پذیرد
5 خویشتن دار است و در یك روش کنترل شده کارمي کند
6 درگفتار، عمل و کردار، بلوغ از خود نشان مي دهد
7 کارش را خود ارزیابي مي کند
8
مسئولیت پذیری
کار را سازماندهي و زمان را به طور موثر مدیریت مي کند
9 توانائي تکمیل تکالیف در زمان مقرر را ازخود به نمایش مي گذارد
10 ازدستورات شفاهي، بصری و کتبي پیروی مي کند
11 از موادمصرفي، ابزارآلات خوب مواظبت مي کند
12
استدلال و حل مساله
با تغییرات خواسته های شغلي تطابق پذیری دارد
13 منطقي است و قضاوت های عیني مي سازد
14 روش ها و قواعد را مي فهمد
15 ابتکار نشان مي دهد
16
سلامتي و عادات
ایمني
سرعت تولیدوآهنگ کاری خوب دارد
17 نسبت به حفاظت و ایمني تجهیزات و دستگاه ها اهتمام لازم دارد
18 به شیوه مناسب و آراستگي لباس مي پوشد
19 موقعیت های استرس زا را تشخیص میدهد
20 موقعیت های استرس زا را به راحتي مدیریت مي کند.
جمع کل
آزمونگر اول آزمونگر دوم ناظر آزمون
نام و نام خانوادگي و امضاء : نام و نام خانوادگي و امضاء : نام و نام خانوادگي و امضاء :
غیر قابل استناد
بسمه تعالي
ارزشیابي مهارتي با الگوی سنجش عملکردی
پروژه آزمون
» پایاني « عملي
گروه شغلي : گردشگری
عنوان استاندارد : راهنمای موزه
کد استاندارد : 511320550070001
1401/511320550070001/ کد پروژه : 678
زمان آزمون : 75 دقیقه
1401/7/ تاریخ تدوین پروژه آزمون : 1
عنوان استاندارد : راهنمای موزه
کد استاندارد : 511320550070001
1401/511320550070001/ کد پروژه : 678
2
جدول 1
فهرست محتوی پروژه
ردیف فهرست محتوی
1 تهیه کنندگان
2 مشخصات استاندارد آموزشي
3 توضیح مختصر در مورد پروژه
4 نقشه کار عملي
5 دستورالعمل)فرایند ( اجرای پروژه
6 لیست تجهیزات
7 لیست ابزارآلات
8 لیست مواد مصرفي
9 امتیازبندی
10 چك لیست معیار های نگرشي
11 نتیجه نهایي
عنوان استاندارد : راهنمای موزه
کد استاندارد : 511320550070001
1401/511320550070001/ کد پروژه : 678
3
جدول 2 – تهیه کنندگان :
ردیف نام و نام خانوادگي تحصیلات سابقه آموزشي)سال( سایر اطلاعات
1
آذین ایزدی آخرین مدرك تحصیلي سابقه فعالیت مربي دولتي
تلفن ثابت :
کارشناسي ارشد تلفن همراه :
رشته تحصیلي سابقه فعالیت مربي غیر دولتي ایمیل :
برنامه ریزی گردشگری 9 سال آدرس :همدان
2
زهرا قجر جزی آخرین مدرك تحصیلي سابقه فعالیت مربي دولتي
تلفن ثابت :
کارشناسي ارشد تلفن همراه :
رشته تحصیلي سابقه فعالیت مربي غیر دولتي ایمیل :
مدیریت گردشگری 6 سال آدرس :تهران
3
هژیر آسا آخرین مدرك تحصیلي سابقه فعالیت مربي دولتي
تلفن ثابت :
کارشناسي ارشد 4 سال تلفن همراه :
رشته تحصیلي سابقه فعالیت مربي غیر دولتي ایمیل :
جغرافیا 15 سال آدرس :تهران
4
مژگان خرم فر آخرین مدرك تحصیلي سابقه فعالیت مربي دولتي
تلفن ثابت :
کارشناسي تلفن همراه :
رشته تحصیلي سابقه فعالیت مربي غیر دولتي
ایمیل :
ادبیات 15 سال آدرس:تهران
عنوان استاندارد : راهنمای موزه
کد استاندارد : 511320550070001
1401/511320550070001/ کد پروژه : 678
4
:  استاندارد ارزشیابي /  جدول 3 – مشخصات استاندارد آموزشي
خوشه : خدمات گروه: گردشگری
نام استاندارد کد استاندارد:
میزان
ساعت
آموزشي
تئوری 97
راهنمای موزه 511320550070001
عملي 183
پروژه
کارورزی
عنوان استاندارد : راهنمای موزه
کد استاندارد : 511320550070001
1401/511320550070001/ کد پروژه : 678
5
جدول 4 – فهرست شایستگي های استاندارد آموزشي / فهرست مراحل کار استاندارد ارزشیابي :
ردیف عناوین شایستگي/توانایي یا عناوین مراحل کار
میزان ساعت آموزش
تئوری عملي جمع
1 مفاهیم و تاریخچه موزه 30 15 15
2 کلیات و ساختار موزه 37 25 12
3 وظایف و عملکرد موزه 49 35 14
4 موزه ایران و جهان 65 40 25
5 فنون موزه داری 49 30 9
6 بازاریابي موزه 34 22 12
7 طراحي موزه 26 16 10
جمع کل 280 183 97
عنوان استاندارد : راهنمای موزه
کد استاندارد : 511320550070001
1401/511320550070001/ کد پروژه : 678
6
جدول 5- نقشه کار عملي ) نسخه آزمونگر و آزمونشونده (
-1 شما به عنوان راهنمای موزه ، تاریخچه ای از موزه همایوني و آیکوم را شرح دهید.
-2 شما به عنوان راهنمای موزه انواع طبقه بندی موزه را بر اساس موضوع بیان کرده و دو مورد آن را شرح دهید.
-3 مخازن موزه باید دارای چه معیارها و استاندارد هایي باشد 4 مورد نام ببرید و دو مورد را توضیح دهید.
-4 به عنوان راهنمای موزه درباره موزه های ایراني ذیل توضیحاتي به گردشگران ارائه دهید. و یك موزه را در تصویر نشان
دهید.
الف- موزه کلیسای وانك ب(موزه مردم شناسي ج(موزه حمام حضرتي د(موزه عفیف آباد
تاریخچه 
استان 
نشاني 
معرفي موزه 
معماری و ویژگي های موزه 
-5 به عنوان راهنمای موزه درباره موزه های خارجي ذیل توضیحاتي به گردشگران ارائه دهید.
الف-موزه هرمیتاژ ب( موزه بریتانیا
نام کشور 
تاریخچه ومعرفي موزه 
معماری و ویژگي های موزه 
2مورد از آثار هنری و تاریخي جهان که در این موزه ها نگهداری مي شود 
-6 آقای مسعودی به همراه خانواده قصد بازدید از 4 موزه در استان فارس را دارد ،ضمن معرفي این 4 موزه به ایشان ،راهنمایي
بفرمایید که چه آثاری در این موزه ها نگه داری میشود و این موزه ها در کدام خیابان واقع شده است
-7 شما به عنوان راهنمای موزه جهت بالا بردن تقاضای بازدید از موزه و افزایش بازدیدکننده ها چه مواردی را مورد استفاده قرار
میدهید.
-8 فرض کنید دانش آموزان چند مدرسه میخواهند از موزه بازدید کنند موقع برنامه ریزی چه نکاتي را مدنظر قرار میدهید
عنوان استاندارد : راهنمای موزه
کد استاندارد : 511320550070001
1401/511320550070001/ کد پروژه : 678
7
جدول 6- توضیحات نقشه عملي : ) نسخه آزمونگر و آزمونشونده (
عنوان استاندارد : راهنمای موزه
کد استاندارد : 511320550070001
1401/511320550070001/ کد پروژه : 678
8
جدول 7 – توضیح مختصر فرآیند اجرای پروژه: ) نسخه آزمونگر (
اهداف پروژه:
 تولیدی  فرایندی
در این پروژه :
. نمي باشد  . 1( زمان انجام فرایند حائز اهمیت ميباشد
. نمي باشد  . 2( رعایت توالي انجام مراحل فعالیت مهم ميباشد
 . نمي باشد  . 3( مقدار استفاده از مواد مصرفي دارای اهمیت ميباشد
. نمي باشد  . 4( ساخت محصول جز موارد با اهمیت پروژه ميباشد
. نمي باشد  . 5( رعایت نکات ایمني و حفاظتي الزامي ميباشد
جدول 8 – نمرات کاهشي ) نسخه آزمونگر (
افزودن مواد مصرفي / زمان ، با کسر نمره مجاز نیست مجاز هست
زمان اجرای
فرایند
در صورت عدم رعایت زمان
بندی در اجرای مراحل
کاری

تا نیم ساعت نیم تا یکساعت
…. درصد از کل بارم کم مي شود …… درصد از کل بارم کم مي شود.
مقدار مواد
مصرفي
در صورت عدم رعایت
میزان مواد مصرفي – ….. درصد از کل بارم کم مي شود
عنوان استاندارد : راهنمای موزه
کد استاندارد : 511320550070001
1401/511320550070001/ کد پروژه : 678
9
جدول 9 ) نسخه آزمونگر ( جدول 10 ) نسخه آزمونگر و آزمونشونده (
نکات یا مواردی که در اجرای پروژه توسط آزمونگر رعایت آن
الزامی است:
-1 توضیحات لازم در مورد پروژه به آزمون دهنده ارائه شود.
-2 تجهیزات مرتبط با پروژه در کارگاه سنجش قبل آزمون
توسط آزمونگر چک شود.
نکات یا مواردی که در اجرای پروژه توسط آزمون دهنده رعایت آن
الزامی است:
-1 در زمان آزمون از تلفن همراه استفاده نشود و تلفن همراه
خاموش باشد.
-2 به زمان آزمون توجه فرمایید.
-3 نظافت کارگاه را رعایت نمایید.
-4 تمامی جداول موجود در پروژه را در ابتدای آزمون
مطالعه فرمایید.
عنوان استاندارد : راهنمای موزه
کد استاندارد : 511320550070001
1401/511320550070001/ کد پروژه : 678
10
جدول 11 – فرایند اجرای پروژه ) نسخه آزمونشونده (
توالي
فرایندکاری
عنوان فعالیت)عنصر
شایستگي(
شماره
شایستگيها
ریز فعالیت یا چگونگي روند انجام کار مدت انجام
کار-دقیقه بارم مقیاس
کمي کیفي
10 1 مفاهیم و تاریخچه موزه 1 بررسي تاریخچه موزه همایوني و توضیحاتي راجع به آیکوم 8
*
*
*
*
10 2 کلیات و ساختار موزه 2 چگونگي طبقه بندی موزه ها بر اساس موضوع 5
*
*
*
10 3 طراحي موزه 3 معیار و استاندارد مخازن موزه 8
*
*
32 4 موزه ایران و جهان 4 اراِئه نتایج تحقیق و بررسي موزه های ایراني گفته شده در پروژه 20 *
*
12 5 موزه ایران و جهان 4 اراِئه نتایج تحقیق و بررسي موزه های جهاني گفته شده در پروژه 10
*
*
* 12 6 موزه ایران و جهان 4 بازدید از موزه های استان گفته شده 10
* 4 7 بازاریابي موزه 5 کاربرد انواع روشهای بالا بردن تقاضای بازدید از موزه 6
8 وظایف و عملکرد موزه ها 6 بیان نکاتي جهت برنامه ریزی بازدید دانش آموزان مدرسه از موزه
5 8
*
*
عنوان استاندارد : راهنمای موزه
کد استاندارد : 511320550070001
1401/511320550070001/ کد پروژه : 678
11
جدول 12 – لیست تجهیزات ) نسخه رئیس حوزه سنجش ، مسؤول آزمون و آزمونگر (
ردیف نام تجهیزات مشخصات فنی تعداد واحد سنجه آزمونگر آزمونشونده توضیحات
* * 1 میز مربی چوبی 1
* 2 صندلی کارآموز چرخدار 1
* * 3 صندلی مربی چوبی 1
* 4 میز کارآموز چوبی 1
* 5 نقشه استانها نقشه استانهای ایران 1
* 7 تصویر موزه های ایران کاغذی 1
جدول 13 – لیست ابزارآلات ) نسخه رئیس حوزه سنجش ، مسؤول آزمون و آزمونگر (
ردیف نام ابزارآلات مشخصات فنی تعداد واحد سنجه آزمونگر آزمونشونده توضیحات
* * 1 خودکار 1
2
3
4
5
جدول 14 – لیست مواد مصرفي و قیمت ) نسخه رئیس حوزه سنجش ، مسؤول آزمون و آزمونگر (
ردیف نام مواد مصرفی مشخصات فنی تعداد واحد سنجه
قیمت واحد
به ریال
آزمونگر آزمونشونده توضیحات
* * 1 بسته 1500000 A 1 کاغذ 4
2
3
4
5
عنوان استاندارد : راهنمای موزه
کد استاندارد : 511320550070001
1401/511320550070001/ کد پروژه : 678
12
جدول 15 – چك لیست معیار های نگرشي ) نسخه آزمونگر (
نام و نام خانوادگي آزمون شونده: ک د م لي: تاریخ آزمون: ساعت شروع: ساعت پایان:
ردیف
مهارت های توانائي
اشتغال
شایستگي ها
طیف
نمره داوطلب
هرگز گاهي معمولا اغلب همیشه
1 0.75 0.5 0.25 0
1
اخلاق کاری
اعتماد به نفس و خود اتکائي نشان مي دهد
2 مسئولیت پذیر است
3 با مباهات کار مي کند
4 مسئولیت رفتارهایش را مي پذیرد
5 خویشتن دار است و در یك روش کنترل شده کارمي کند
6 درگفتار، عمل و کردار، بلوغ از خود نشان مي دهد
7 کارش را خود ارزیابي مي کند
8
مسئولیت پذیری
کار را سازماندهي و زمان را به طور موثر مدیریت مي کند
9 توانائي تکمیل تکالیف در زمان مقرر را ازخود به نمایش مي گذارد
10 ازدستورات شفاهي، بصری و کتبي پیروی مي کند
11 از موادمصرفي، ابزارآلات خوب مواظبت مي کند
12
استدلال و حل مساله
با تغییرات خواسته های شغلي تطابق پذیری دارد
13 منطقي است و قضاوت های عیني مي سازد
14 روش ها و قواعد را مي فهمد
15 ابتکار نشان مي دهد
16
سلامتي و عادات
ایمني
سرعت تولیدوآهنگ کاری خوب دارد
17 نسبت به حفاظت و ایمني تجهیزات و دستگاه ها اهتمام لازم دارد
18 به شیوه مناسب و آراستگي لباس مي پوشد
19 موقعیت های استرس زا را تشخیص میدهد
20 موقعیت های استرس زا را به راحتي مدیریت مي کند.
جمع کل
آزمونگر اول آزمونگر دوم ناظر آزمون
نام و نام خانوادگي و امضاء : نام و نام خانوادگي و امضاء : نام و نام خانوادگي و امضاء :
غیر قابل استناد
بسمه تعالي
ارزشیابی مهارتی با الگوی سنجش عملکردی
» پایانی « پروژه آزمون عملی
گروه شغلی : گردشگری
عنوان استاندارد : راهنمای طبیعت گردی )اکوتوریسم(
کد استاندارد : 511320550080001
1401/511320550080001/ کد پروژه : 671
زمان آزمون : 70 دقیقه
1401/7/ تاریخ تدوین پروژه آزمون : 1
عنوان استاندارد : راهنمای طبیعت گردی )اکوتوریسم(
کد استاندارد : 511320550080001
1401/511320550080001/ کد پروژه : 671
2
جدول 1
فهرست محتوی پروژه
ردیف فهرست محتوی
1 تهیه کنندگان
2 مشخصات استاندارد آموزشی
3 توضیح مختصر در مورد پروژه
4 نقشه کار عملی
5 دستورالعمل)فرایند ( اجرای پروژه
6 لیست تجهیزات
7 لیست ابزارآلات
8 لیست مواد مصرفی
9 امتیازبندی
10 چك لیست معیار های نگرشی
11 نتیجه نهایی
عنوان استاندارد : راهنمای طبیعت گردی )اکوتوریسم(
کد استاندارد : 511320550080001
1401/511320550080001/ کد پروژه : 671
3
جدول 2 – تهیه کنندگان :
رديف نام و نام خانوادگي تحصیلات سابقه آموزشي)سال( ساير اطلاعات
1
آذين ايزدی آخرین مدرك تحصیلی سابقه فعالیت مربی دولتی
تلفن ثابت :
کارشناسي ارشد تلفن همراه :
رشته تحصیلی سابقه فعالیت مربی غیر دولتی ایمیل :
برنامه ريزی گردشگری 9 سال آدرس :همدان
2
زهرا قجر جزی آخرین مدرك تحصیلی سابقه فعالیت مربی دولتی
تلفن ثابت :
کارشناسي ارشد تلفن همراه :
رشته تحصیلی سابقه فعالیت مربی غیر دولتی ایمیل :
مديريت گردشگری 6 سال آدرس :تهران
3
هژير آسا آخرین مدرك تحصیلی سابقه فعالیت مربی دولتی
تلفن ثابت :
کارشناسي ارشد 4 سال تلفن همراه :
رشته تحصیلی سابقه فعالیت مربی غیر دولتی ایمیل :
جغرافیا 15 سال آدرس :تهران
4
مژگان خرم فر آخرین مدرك تحصیلی سابقه فعالیت مربی دولتی
تلفن ثابت :
کارشناسي تلفن همراه :
رشته تحصیلی سابقه فعالیت مربی غیر دولتی
ایمیل :
ادبیات 15 سال آدرس:تهران
عنوان استاندارد : راهنمای طبیعت گردی )اکوتوریسم(
کد استاندارد : 511320550080001
1401/511320550080001/ کد پروژه : 671
4
:  استاندارد ارزشیابی /  جدول 3 – مشخصات استاندارد آموزشی
خوشه : خدمات گروه: گردشگری
نام استاندارد کد استاندارد:
میزان
ساعت
آموزشی
تئوری 156
راهنمای طبیعت گردی )اکوتوریسم( 511320550080001
عملی 184
پروژه
کارورزی
جدول 4 – فهرست شایستگی های استاندارد آموزشی / فهرست مراحل کار استاندارد ارزشیابی :
ردیف عناوین شایستگی/توانایی یا عناوین مراحل کار
میزان ساعت آموزش
تئوری عملی جمع
1 شناخت اکوسیستم 30 11 19
2 مفاهیم و اصول گردشگری مبتنی بر طبیعت )اکوتوریسم( 28 12 16
3 شیوه استقرار زندگی در طبیعت 24 12 12
4 شناخت حیات وحش 68 48 20
5 تشخیص غارها،کوهها و زمین شناسی 37 12 16
6 انواع اقلیم و آب و هوا 23 10 13
7 شناخت گونه های گیاهی ایران 27 12 15
8 شناخت ورزش های مرتبط با طبیعت 45 30 15
9 عکاسی و فیلمبرداری در طبیعت 21 10 11
10 اکوتوریسم و مناطق حفاظت شده 25 12 13
11 شناخت مجموعه قوانین و مقررات محیط زیست 12 6 6
جمع کل 380 184 156
عنوان استاندارد : راهنمای طبیعت گردی )اکوتوریسم(
کد استاندارد : 511320550080001
1401/511320550080001/ کد پروژه : 671
5
جدول 5- نقشه کار عملی ) نسخه آزمونگر و آزمونشونده (
-1 فرض کنید به عنوان طبیعت گرد قصد سفر و بازديد از اکوسیستم )بیوم منطقه جنگلي خزری( و )بیوم دشت کوير( را داريد. با توجه به
مقصد طبیعت گردی به سوالات ذيل پاسخ دهید.
نام ديگر اکوسیستم جنگلهای خزری چیست؟ 
اکوسیستم جنگلهای خزری در کدام استان ها واقع شده است ،بر روی نقشه نشان دهید . 
محدوده جغرافیايي آن را شرح دهید . 
گونه های گیاهي و جانوری را نام ببريد.)هر کدام 2 مورد( 
اقلیم جنگل های خزری را شرح دهید. 
اکوسیستم دشت کوير در کدام استان ها واقع شده است ،بر روی نقشه نشان دهید . 
محدوده جغرافیايي آن را شرح دهید . 
گونه های گیاهي و جانوری را نام ببريد.)هر کدام 2 مورد( 
اقلیم دشت کوير را شرح دهید. 
-2 موارد خواسته شده را شرح دهید.
الف- 4 چشمه طبیعي معروف ايران را نام ببريد و يکي از موارد را به شرح ذيل توضیح دهید.
استان مربوطه را بر روی نقشه نشان دهید 
منطقه جغرافیايي آن کجاست 
خواص درماني آن را بیان کنید 
مسیرهای دسترسي را روی نقشه نشان دهید . 
ب- 4 جزيره معروف ايران را نام ببريد و يکي از موارد را به شرح ذيل توضیح دهید
استان مربوطه را بر روی نقشه نشان دهید 
منطقه جغرافیايي آن کجاست 
گونه های گیاهي و جانوری آن را بیان کنید) 2 مورد( 
مسیرهای دسترسي را روی نقشه نشان و توضیح دهید 
راجع به شرايط اقلیمي و آب هوايي آن توضیح دهید. 
جاذبه های طبیعت گردی جزيره را نام ببريد) 2مورد( 
-3 با توجه به نقشه ارائه داده شده جهت های اصلي و فرعي را با ذکر حروف اختصاری روی نقشه نشان دهید.
-4 آقای صدری در سفر طبیعت گردی خود به جنگل مسیر را گم میکند.قطب نما و نقشه همراه خود ندارد از چه طرقي میتواند جهت يابي
نمايد.شیوه جهت يابي را اجرا کنید.
-5 منطقه زاگرس را در نقشه نشان دهید و موارد ذيل را توضیح دهید.
گونه های جانوری و گیاهي را نام ببريد.)هر کدام 4 مورد( 
عنوان استاندارد : راهنمای طبیعت گردی )اکوتوریسم(
کد استاندارد : 511320550080001
1401/511320550080001/ کد پروژه : 671
6
موقعیت و محدوده جغرافیايي را توضیح و بر روی نقشه نمايش دهید. 
کدام استانها در محدوده جغرافیايي منطقه زاگرس میباشند. 
شرايط اقلیمي و آب و هوايي 
قله و کوههای زاگرس را نام ببريد و محدوده جغرافیايي مسیر جنگلها و رشته کوهها را توضیح دهید.) 4 مورد( 
-6 کوله پشتي به شما داده شده تا به عنوان يک کوهنورد وسايل لازم را در آن قرار دهید.از روی تصاوير وسايل لازم را انتخاب نمايید.
8 مورد( (
-7 فرض کنید به عنوان يک طبیعت گرد بازديدی از پارک ملي لار داشته ايد راجع به اين منطقه حفاظت شده به سوالات ذيل پاسخ دهید.
گونه های جانوری و گیاهي را نام ببريد.)هر کدام 4 مورد( 
موقعیت و محدوده جغرافیايي را توضیح و بر روی نقشه نمايش دهید. 
رودخانه های پارک ملي لار را نام ببريد.) 2 مورد( 
شرايط آب و هوايي را شرح دهید. 
-8 برای عکسبرداری در طبیعت به چه تجهیزاتي نیاز داريم؟ ) 3 مورد اصلي را نامبرده و راجع به آن توضیحاتي ارائه دهید(
-9 جانوران ذیل در کدام نواحی یافت میشوند .از بین تصاویر آنها را نشان دهید.
الف-یوز پلنگ ایرانی
ب- تمساح پوزه کوتاه
ج-گورخر
د-ماهی قزل آلای خال قرمز
ه-فلامینگو
-10 آقای زارعی قصد سفر طبیعت گردی به شهر سرعین را دارد لطفا توضیحات کاملی از ویژگی های این جاذبه به شرح ذیل ارائه دهید.
شهر سرعین کجاست؟ )توضیح دهید و بر روی نقشه نشان دهید( 
چگونه به سرعین برویم؟)مسیر های دسترسی را بر روی نقشه نشان دهید( 
 چشمه های سرعین را نام ببرید.) 2 مورد(
 روستاهای سرعین را نام ببرید. ) 2 مورد(
 آبگرم های سرعین را نام ببرید. و راجع به ویژگی بارز آنها توضیحاتی مختصر ارائه دهید) 2 مورد(
 آب و هوای سرعین را توصیف کنید. و راجع به ویژگی بارز آنها توضیحاتی مختصر ارائه دهید.) 2 مورد(
 جاذبه های دیدنی سرعین را نام ببرید و توضیح مختصری راجع به آن ارائه دهید) 2 مورد(
عنوان استاندارد : راهنمای طبیعت گردی )اکوتوریسم(
کد استاندارد : 511320550080001
1401/511320550080001/ کد پروژه : 671
7
جدول 6- توضیحات نقشه عملی : ) نسخه آزمونگر و آزمونشونده (
جدول 7 – توضیح مختصر فرآیند اجرای پروژه: ) نسخه آزمونگر (
اهداف پروژه:
 تولیدی  فرایندی
در این پروژه :
. نمی باشد  . 1( زمان انجام فرایند حائز اهمیت میباشد
. نمی باشد  . 2( رعایت توالی انجام مراحل فعالیت مهم میباشد
 . نمی باشد  . 3( مقدار استفاده از مواد مصرفی دارای اهمیت میباشد
. نمی باشد  . 4( ساخت محصول جز موارد با اهمیت پروژه میباشد
. نمی باشد  . 5( رعایت نکات ایمنی و حفاظتی الزامی میباشد
جدول 8 – نمرات کاهشی ) نسخه آزمونگر (
افزودن مواد مصرفي / زمان ، با کسر نمره مجاز نیست مجاز هست
زمان اجرای
فرایند
در صورت عدم رعایت زمان
بندی در اجرای مراحل کاری –
تا نیم ساعت نیم تا یکساعت
…. درصد از کل بارم کم می شود …… درصد از کل بارم کم می شود.
مقدار مواد
مصرفی
در صورت عدم رعایت
میزان مواد مصرفی – ….. درصد از کل بارم کم می شود
عنوان استاندارد : راهنمای طبیعت گردی )اکوتوریسم(
کد استاندارد : 511320550080001
1401/511320550080001/ کد پروژه : 671
8
جدول 9 ) نسخه آزمونگر ( جدول 10 ) نسخه آزمونگر و آزمونشونده (
نکات یا مواردی که در اجرای پروژه توسط آزمونگر رعایت آن
الزامی است:
-1 توضیحات لازم در مورد پروژه به آزمون دهنده ارائه شود.
-2 تجهیزات مرتبط با پروژه در کارگاه سنجش قبل آزمون توسط
آزمونگر چک شود.
نکات یا مواردی که در اجرای پروژه توسط آزمون دهنده رعایت آن
الزامی است:
-1 در زمان آزمون از تلفن همراه استفاده نشود و تلفن همراه
خاموش باشد.
-2 به زمان آزمون توجه فرمایید.
-3 نظافت کارگاه را رعایت نمایید.
-4 تمامی جداول موجود در پروژه را در ابتدای آزمون
مطالعه فرمایید.
عنوان استاندارد : راهنمای طبیعت گردی )اکوتوریسم(
کد استاندارد : 511320550080001
1401/511320550080001/ کد پروژه : 671
9
جدول 11 – فرایند اجرای پروژه ) نسخه آزمونشونده (
توالي
فرايندکار
ی
عنوان فعالیت)عنصر
شايستگي(
شماره
شايست
گيها
ريز فعالیت يا چگونگي روند انجام کار
مدت
انجام
کار-
دقیقه
بارم
مقیاس
کمي کیف
ی
1
شناخت اکوسیستم
شناخت حیات وحش
شناخت اقلیم و آب و هوا
شناخت گونه های گیاهي
ايران
1
4-6-7
نام ديگر جنگل های خزری
13 10
*
نشان دادن استان و محدوده جغرافیايي جنگل های خزری بر روی
نقشه
معرفي گونه های گیاهي جنگل های خزری
معرفي گونه های جانوری جنگل های خزری *
توضیح در مورد اقلیم جنگل های خزری *
توضیح در خصوص محدوده جغرافیايي جنگلهای خزری
*
تشريح محدوده جغرافیايي دشت کوير
معرفي گونه های گیاهي دشت کوير
معرفي گونه های جانوری دشت کوير
بررسي اقلیم دشت کوير
نشان دادن استان و محدوده جغرافیايي دشت کوير بر روی نقشه
2
مفاهیم و اصول گردشگری
مبتني بر طبیعت
شناخت حیات وحش
شناخت اقلیم و آب و هوا
شناخت گونه های گیاهي
ايران
تشخیص غاره-کوهها و
زمین شناسي
2
4-5-
6-7
معرفي چشمه های طبیعي و جزيره های ايران
19 10
*
نام استان و بررسي منطقه جغرافیايي چشمه از روی نقشه *
توضیح در مورد خواص درماني چشمه
*
بررسي و توضیح مسیرهای دسترسي به چشمه از روی نقشه
نشان دادن منطقه جغرافیايي چشمه بر روی نقشه
نام استان و بررسي منطقه جغرافیايي جزيره از روی نقشه
تشريح اقلیم جزيره
مسیرهای دسترسي به جزيره از روی نقشه
گونه های گیاهي جزيره
گونه های جانوری جزيره
نشان دادن موقعیت جغرافیايي جزيره بر روی نقشه
بیان جاذبه های ديدني جزيره
3
شیوه استقرار و زندگي در
طبیعت
4 3 نمايش جهت های اصلي و فرعي بر روی نقشه 3
*
*
4
شیوه استقرار و زندگي در
طبیعت
3
انتخاب ابزار مناسب برای جهت يابي
5 5 *
اجرای صحیح جهت يابي *
5
شناخت حیات وحش
شناخت اقلیم و آب و هوا
شناخت گونه های گیاهي
ايران
تشخیص غاره-کوهها و
4-5-
6-7
معرفي گونه های جانوری در منطقه زاگرس
13 10
*
معرفي گونه های گیاهي در منطقه زاگرس *
نام بردن استانهايي که در محدوده جغرافیايي منطقه زاگرس
میباشند
*
*
بررسي شرايط اقلیمي و آب و هوايي منطقه زاگرس
عنوان استاندارد : راهنمای طبیعت گردی )اکوتوریسم(
کد استاندارد : 511320550080001
1401/511320550080001/ کد پروژه : 671
10
زمین شناسي نام قله و کوههای زاگرس
تشريح محدوده جغرافیايي مسیر جنگلها و کوهها *
نشان دادن موقعیت جغرافیايي منطقه زاگرس بر روی نقشه *
6
شناخت ورزش های مرتبط با
طبیعت
* 4 8 انتخاب صحیح وسايل کوهنوردی 6
7
اکوتوريسم و مناطق حفاظت
شده
شناخت حیات وحش
شناخت اقلیم و آب و هوا
شناخت گونه های گیاهي
ايران
تشخیص غاره-کوهها و
زمین شناسي
4-5-
6-7-
10
تشريح محدوده جغرافیايي پارک ملي لار
11 10
*
معرفي گونه های گیاهي پارک ملي لار *
بررسي راههای دسترسي به پارک ملي لار *
معرفي گونه های جانوری پارک ملي لار *
تشريح اقلیم پارک ملي لار *
معرفي رودخانه های پارک ملي لار
*
8
عکاسي و فیلمبرداری در
طبیعت
9
معرفي تجهیزات عکسبرداری در طبیعت
9 5
*
بررسي تجهیزات عکاسي عنوان شده
*
*
*
9
شناخت حیات وحش
4
انتخاب تصوير يوز پلنگ ايراني و زيستگاه آنها
5 5
*
انتخاب تصوير تمساح پوزه کوتاه و زيستگاه آنها *
انتخاب تصوير گورخر و زيستگاه آنها *
انتخاب تصوير ماهي قزل آلای خال قرمز و زيستگاه آنها *
انتخاب تصويرفلامینگو و زيستگاه آنها *
10
مفاهیم و اصول گردشگری
مبتني بر طبیعت
شناخت اقلیم و آب و هوا
تشخیص غاره-کوهها و
زمین شناسي
1-6-5
توضیح موقعیت جغرافیايي سرعین و نام استان از روی نقشه
12 6
*
توضیح صحیح مسیرهای دسترسي به سرعین از روی نقشه *
معرفي چشمه های سرعین و توضیح راجع به ويژگي بارز آنها ) 2
مورد(
*
معرفي آبگرم های سرعین و توضیح راجع به ويژگي بارز آنها) 2
مورد(
*
تشريح آب و هوای شهر سرعین *
معرفي و توضیح راجع به جاذبه هاب ديدني سرعین) 2 مورد( *
عنوان استاندارد : راهنمای طبیعت گردی )اکوتوریسم(
کد استاندارد : 511320550080001
1401/511320550080001/ کد پروژه : 671
11
جدول 12 – لیست تجهیزات ) نسخه رئیس حوزه سنجش ، مسؤول آزمون و آزمونگر (
ردیف نام تجهیزات مشخصات فنی تعداد واحد سنجه آزمونگر آزمونشونده توضیحات
* * 1 میز مربی چوبی 1
* 2 صندلی کارآموز چرخدار 1
* * 3 صندلی مربی چوبی 1
* 4 میز کارآموز چوبی 1
* 5 نقشه ایران نقشه استانهای ایران 1
* 6 نقشه جهان کاغذی 1
* 7 تصاویرجاذبه های طبیعت گردی و گردشگری کاغذی 1
8 تصاویر وسایل کوهنوردی *
9 قطب نما معمولی *
10 تصاویر گونه های جانوری کاغذی *
11 نقشه کوههای ایران *
جدول 13 – لیست ابزارآلات ) نسخه رئیس حوزه سنجش ، مسؤول آزمون و آزمونگر (
ردیف نام ابزارآلات مشخصات فنی تعداد واحد سنجه آزمونگر آزمونشونده توضیحات
* * 1 خودکار 1
2
3
4
5
جدول 14 – لیست مواد مصرفی و قیمت ) نسخه رئیس حوزه سنجش ، مسؤول آزمون و آزمونگر (
ردیف نام مواد مصرفی مشخصات فنی تعداد واحد سنجه
قیمت واحد
به ریال
آزمونگر آزمونشونده توضیحات
* * 1 بسته 1500000 A4 a 1 کاغذ 4
2
3
4
5
عنوان استاندارد : راهنمای طبیعت گردی )اکوتوریسم(
کد استاندارد : 511320550080001
1401/511320550080001/ کد پروژه : 671
12
جدول 15 – چك لیست معیار های نگرشی ) نسخه آزمونگر (
نام و نام خانوادگی آزمون شونده: ک د م لی: تاریخ آزمون: ساعت شروع: ساعت پایان:
ردیف
مهارت های توانائی
اشتغال
شایستگی ها
طیف
نمره داوطلب
هرگز گاهی معمولا اغلب همیشه
1 0.75 0.5 0.25 0
1
اخلاق کاری
اعتماد به نفس و خود اتکائی نشان می دهد
2 مسئولیت پذیر است
3 با مباهات کار می کند
4 مسئولیت رفتارهایش را می پذیرد
5 خویشتن دار است و در یک روش کنترل شده کارمی کند
6 درگفتار، عمل و کردار، بلوغ از خود نشان می دهد
7 کارش را خود ارزیابی می کند
8
مسئولیت پذیری
کار را سازماندهی و زمان را به طور موثر مدیریت می کند
9 توانائی تکمیل تکالیف در زمان مقرر را ازخود به نمایش می گذارد
10 ازدستورات شفاهی، بصری و کتبی پیروی می کند
11 از موادمصرفی، ابزارآلات خوب مواظبت می کند
12
استدلال و حل مساله
با تغییرات خواسته های شغلی تطابق پذیری دارد
13 منطقی است و قضاوت های عینی می سازد
14 روش ها و قواعد را می فهمد
15 ابتکار نشان می دهد
16
سلامتی و عادات ایمنی
سرعت تولیدوآهنگ کاری خوب دارد
17 نسبت به حفاظت و ایمنی تجهیزات و دستگاه ها اهتمام لازم دارد
18 به شیوه مناسب و آراستگی لباس می پوشد
19 موقعیت های استرس زا را تشخیص میدهد
20 موقعیت های استرس زا را به راحتی مدیریت می کند.
جمع کل
آزمونگر اول آزمونگر دوم ناظر آزمون
نام و نام خانوادگی و امضاء : نام و نام خانوادگی و امضاء : نام و نام خانوادگی و امضاء :
غیر قابل استناد
بسمه تعالي
ارزشیابی مهارتی با الگوی سنجش عملکردی
» پایانی « پروژه آزمون عملی
گروه شغلی : گردشگری
عنوان استاندارد : راهنمای طبیعت گردی )اکوتوریسم(
کد استاندارد : 511320550080001
1401/511320550080001/ کد پروژه : 672
زمان آزمون : 70 دقیقه
1401/7/ تاریخ تدوین پروژه آزمون : 1
عنوان استاندارد : راهنمای طبیعت گردی )اکوتوریسم(
کد استاندارد : 511320550080001
1401/511320550080001/ کد پروژه : 672
2
جدول 1
فهرست محتوی پروژه
ردیف فهرست محتوی
1 تهیه کنندگان
2 مشخصات استاندارد آموزشی
3 توضیح مختصر در مورد پروژه
4 نقشه کار عملی
5 دستورالعمل)فرایند ( اجرای پروژه
6 لیست تجهیزات
7 لیست ابزارآلات
8 لیست مواد مصرفی
9 امتیازبندی
10 چك لیست معیار های نگرشی
11 نتیجه نهایی
عنوان استاندارد : راهنمای طبیعت گردی )اکوتوریسم(
کد استاندارد : 511320550080001
1401/511320550080001/ کد پروژه : 672
3
جدول 2 – تهیه کنندگان :
رديف نام و نام خانوادگي تحصیلات سابقه آموزشي)سال( ساير اطلاعات
1
آذين ايزدی آخرین مدرك تحصیلی سابقه فعالیت مربی دولتی
تلفن ثابت :
کارشناسي ارشد تلفن همراه :
رشته تحصیلی سابقه فعالیت مربی غیر دولتی ایمیل :
برنامه ريزی گردشگری 9 سال آدرس :همدان
2
زهرا قجر جزی آخرین مدرك تحصیلی سابقه فعالیت مربی دولتی
تلفن ثابت :
کارشناسي ارشد تلفن همراه :
رشته تحصیلی سابقه فعالیت مربی غیر دولتی ایمیل :
مديريت گردشگری 6 سال آدرس :تهران
3
هژير آسا آخرین مدرك تحصیلی سابقه فعالیت مربی دولتی
تلفن ثابت :
کارشناسي ارشد 4 سال تلفن همراه :
رشته تحصیلی سابقه فعالیت مربی غیر دولتی ایمیل :
جغرافیا 15 سال آدرس : تهران
4
مژگان خرم فر آخرین مدرك تحصیلی سابقه فعالیت مربی دولتی
تلفن ثابت :
کارشناسي تلفن همراه :
رشته تحصیلی سابقه فعالیت مربی غیر دولتی
ایمیل :
ادبیات 15 سال آدرس: تهران
عنوان استاندارد : راهنمای طبیعت گردی )اکوتوریسم(
کد استاندارد : 511320550080001
1401/511320550080001/ کد پروژه : 672
4
:  استاندارد ارزشیابی /  جدول 3 – مشخصات استاندارد آموزشی
خوشه : خدمات گروه: گردشگری
نام استاندارد کد استاندارد:
میزان
ساعت
آموزشی
تئوری 156
راهنمای طبیعت گردی )اکوتوریسم( 511320550080001
عملی 184
پروژه
کارورزی
جدول 4 – فهرست شایستگی های استاندارد آموزشی / فهرست مراحل کار استاندارد ارزشیابی :
ردیف عناوین شایستگی/توانایی یا عناوین مراحل کار
میزان ساعت آموزش
تئوری عملی جمع
1 شناخت اکوسیستم 30 11 19
2 مفاهیم و اصول گردشگری مبتنی بر طبیعت )اکوتوریسم( 28 12 16
3 شیوه استقرار زندگی در طبیعت 24 12 12
4 شناخت حیات وحش 68 48 20
5 تشخیص غارها،کوهها و زمین شناسی 37 12 16
6 انواع اقلیم و آب و هوا 23 10 13
7 شناخت گونه های گیاهی ایران 27 12 15
8 شناخت ورزش های مرتبط با طبیعت 45 30 15
9 عکاسی و فیلمبرداری در طبیعت 21 10 11
10 اکوتوریسم و مناطق حفاظت شده 25 12 13
11 شناخت مجموعه قوانین و مقررات محیط زیست 12 6 6
جمع کل 380 184 156
عنوان استاندارد : راهنمای طبیعت گردی )اکوتوریسم(
کد استاندارد : 511320550080001
1401/511320550080001/ کد پروژه : 672
5
جدول 5- نقشه کار عملی ) نسخه آزمونگر و آزمونشونده (
-1 شما به عنوان طبیعت گرد سفری به خلیج فارس داشته اید .راجع به این اکوسیستم زیبا توضیحات ذیل را ارائه دهید.
اکوسیستم خلیج فارس در حاشیه کدام استان ها واقع شده است ،بر روی نقشه نشان دهید . 
اکوسیستم خلیج فارس زير مجموعه کدام دسته از بیوم ها میباشد؟ 
درباره محدوده جغرافیايي آن چه میدانید . 
گونه های گیاهي و جانوری آن را نام ببريد.)هر کدام 2 مورد( 
راجع به شرايط آب و هوايي و جهت وزش باد و تاثیر آن بر اقلیم منطقه و ويژگي های اکوسیستم خلیج فارس توضیحاتي ارائه 
دهید.
-2 موارد خواسته شده را توضیح دهید.
الف- 4 غار معروف ايران را نام ببريد و يکي از موارد را به شرح ذيل توضیح دهید
موقعیت و محدوده جغرافیايي را توضیح دهید 
تاريخچه آن را شرح دهید 
ويژگي ها و فضای داخلي غار را توضیح دهید 
استان مربوطه را روی نقشه نشان دهید. 
ب- 4 آبشار معروف ايران را نام ببريد و يکي از موارد را به شرح ذيل توضیح دهید
موقعیت و محدوده جغرافیايي را توضیح دهید 
ويژگي های آبشار را توضیح دهید 
گونه های گیاهي و جانوری آن را نام ببريد ) 2 مورد( 
استان مربوطه را روی نقشه نشان دهید . 
-3 با توجه به نقشه ارائه داده شده جهت های اصلی و فرعی را با ذکر حروف اختصاری روی نقشه نشان دهید.
-4 توسط قطب نما جهت یابی کنید.
-5 رشته کوههای البرز را در نقشه نشان دهید و موارد ذیل را توضیح دهید.
الف- گونه جانوری) 4 مورد(
ب- گونه گیاهی) 4 مورد(
ج- رشته کوههای البرز در کدام استانها قرار دارد.
شرایط اقلیمی و آب و هوایی j,qdp – د
ه-نام قله و کوههای البرز و جنگلهای موجود در آن را نام ببرید.)هر کدام 4 مورد(
-6 چه وسایلی برای سوارکاری با اسب نیاز یک ورزشکار میباشد. از روی تصاویر آنها را انتخاب کنید .) 8 مورد(
-7 زيستگاه کبک در کدام نقاط ايران میباشد ، شکار و ممنوعیت شکار کبک در چه فصول و ماههايي میباشد. تصوير کبک را در بین تصاوير
عنوان استاندارد : راهنمای طبیعت گردی )اکوتوریسم(
کد استاندارد : 511320550080001
1401/511320550080001/ کد پروژه : 672
6
نشان دهید و راجع به ساختار بدن کبک توضیحاتي ارائه دهید.
-8 برای عکسبرداری در طبیعت به چه تجهیزاتي نیاز داريم؟ ) 3 مورد اصلي را از بین تصاوير نشان دهید .و راجع به آن توضیحاتي ارائه دهید(
-9 نام تصاویر زیر چیست و در کدام استان قرار دارد.
-10 فرض کنید شما به عنوان طبیعت گرد قصد سفر طبیعت گردی به پارک ملی گلستان را دارید لطفا توضیحات کاملی با توجه به نکات خواسته شده
ارائه دهید.
پارک ملی گلستان کجاست؟)محدوده جغرافیایی آن را توضیح دهید و استان مربوطه را روی نقشه نشان دهید( 
مسیرهای دسترسی به پارک ملی گلستان را توضیح دهید. 
تاریخچه پارک ملی گلستان را توضیح دهید.؟ 
 پوشش گیاهی و جانوری را نام ببرید.)هر کدام 2 مورد(
بهترین زمان بازدید از پارک ملی گلستان چه موقعیست؟ 
جاذبه های پارک ملی گلستان را نام ببرید ) 4 مورد( 
 نکات ایمنی که در خصوص بازدید از پارک ملی گلستان میبایست رعایت شود را بیان کنید) 2 مورد(
عنوان استاندارد : راهنمای طبیعت گردی )اکوتوریسم(
کد استاندارد : 511320550080001
1401/511320550080001/ کد پروژه : 672
7
تجهیزات لازم برای سفر به پارک ملی گلستان ) 4 مورد( 
عنوان استاندارد : راهنمای طبیعت گردی )اکوتوریسم(
کد استاندارد : 511320550080001
1401/511320550080001/ کد پروژه : 672
8
جدول 6- توضیحات نقشه عملی : ) نسخه آزمونگر و آزمونشونده (
جدول 7 – توضیح مختصر فرآیند اجرای پروژه: ) نسخه آزمونگر (
اهداف پروژه:
 تولیدی  فرایندی
در این پروژه :
. نمی باشد  . 1( زمان انجام فرایند حائز اهمیت میباشد
. نمی باشد  . 2( رعایت توالی انجام مراحل فعالیت مهم میباشد
 . نمی باشد  . 3( مقدار استفاده از مواد مصرفی دارای اهمیت میباشد
. نمی باشد  . 4( ساخت محصول جز موارد با اهمیت پروژه میباشد
. نمی باشد  . 5( رعایت نکات ایمنی و حفاظتی الزامی میباشد
جدول 8 – نمرات کاهشی ) نسخه آزمونگر (
افزودن مواد مصرفي / زمان ، با کسر نمره مجاز نیست مجاز هست
زمان اجرای
فرایند
در صورت عدم رعایت زمان
بندی در اجرای مراحل کاری –
تا نیم ساعت نیم تا یکساعت
…. درصد از کل بارم کم می شود …… درصد از کل بارم کم می شود.
مقدار مواد
مصرفی
در صورت عدم رعایت
میزان مواد مصرفی – ….. درصد از کل بارم کم می شود
عنوان استاندارد : راهنمای طبیعت گردی )اکوتوریسم(
کد استاندارد : 511320550080001
1401/511320550080001/ کد پروژه : 672
9
جدول 9 ) نسخه آزمونگر ( جدول 10 ) نسخه آزمونگر و آزمونشونده (
نکات یا مواردی که در اجرای پروژه توسط آزمونگر رعایت آن
الزامی است:
-1 توضیحات لازم در مورد پروژه به آزمون دهنده ارائه شود.
-2 تجهیزات مرتبط با پروژه در کارگاه سنجش قبل آزمون
توسط آزمونگر چک شود.
نکات یا مواردی که در اجرای پروژه توسط آزمون دهنده رعایت آن
الزامی است:
-1 در زمان آزمون از تلفن همراه استفاده نشود و تلفن همراه
خاموش باشد.
-2 به زمان آزمون توجه فرمایید.
-3 نظافت کارگاه را رعایت نمایید.
-4 تمامی جداول موجود در پروژه را در ابتدای آزمون
مطالعه فرمایید.
عنوان استاندارد : راهنمای طبیعت گردی )اکوتوریسم(
کد استاندارد : 511320550080001
1401/511320550080001/ کد پروژه : 672
10
جدول 11 – فرایند اجرای پروژه ) نسخه آزمونشونده (
توالي
فرايندکا
ری
عنوان فعالیت)عنصر
شايستگي(
شماره
شايست
گيها
ريز فعالیت يا چگونگي روند انجام کار
مدت
انجام
کار-
دقیقه
بار
م
مقیاس
کمي کیف
ی
1
شناخت اکوسیستم
شناخت حیات وحش
شناخت اقلیم و آب و هوا
شناخت گونه های گیاهی
ایران
1
4-6-
7
نام بیوم خلیج فارس
14 7
نشان دادن استانهای تحت پوشش خلیج فارس از روی نقشه *
معرفی گونه های گیاهی خلیج فارس
معرفی گونه های جانوری خلیج فارس *
تشریح شرایط آب و هوایی خلیج فارس *
بررسی جهت وزش باد و تاثیر آن بر اقلیم منطقه اکوسیستم
خلیج فارس
ویژگی های خلیج فارس *
محدوده و موقعیت جغرافیایی خلیج فارس
2
مفاهیم و اصول گردشگری
مبتنی بر طبیعت
شناخت حیات وحش
شناخت اقلیم و آب و هوا
شناخت گونه های گیاهی
ایران
تشخیص غاره-کوهها و
زمین شناسی
2
4-5-
6-7
معرفی غارها و آبشارهای طبیعی ایران
* 18 10
معرفی نام استان و موقعیت جغرافیایی غار از روی نقشه
تشریح محدوده جغرافیایی غار
توضیح راجع به تاریخچه غار
ویژگی ها ی بارز غار و فضای داخلی غار
معرفی نام استان و موقعیت جغرافیایی آبشار از روی نقشه
ویژگی های بارز آبشار
به محدوده جغرافیایی آبشار
معرفی گونه های گیاهی و جانوری
3 شیوه استقرار و زندگی در
طبیعت
4 3 نمایش جهت های اصلی و فرعی بر روی نقشه 3
*
*
4 شیوه استقرار و زندگی در
5 طبیعت 3 جهت یابی با قطب نما 5 *
*
5
شناخت حیات وحش
شناخت اقلیم و آب و هوا
شناخت گونه های گیاهی
ایران
تشخیص غاره-کوهها و
زمین شناسی
4-5-
6-7
معرفی گونه های جانوری در رشته کوههای البرز
13 10
*
معرفی گونه های گیاهی در رشته کوههای البرز *
استانهای در محدوده جغرافیایی رشته کوههای البرز
*
تشریح شرایط اقلیمی و آب و هوایی رشته کوههای البرز *
نام قله و کوههای زاگرس
توضیح محدوده جغرافیایی مسیر جنگلها و کوهها *
توضیح موقعیت جغرافیایی رشته کوههای البرز بر روی نقشه *
* 4 6 شناخت ورزش های 8 انتخاب صحیح وسایل سوارکاری با اسب 6
عنوان استاندارد : راهنمای طبیعت گردی )اکوتوریسم(
کد استاندارد : 511320550080001
1401/511320550080001/ کد پروژه : 672
11
مرتبط با طبیعت
7
شناخت مجموعه قوانین و
مقررات محیط زیست
شناخت حیات وحش
11-4
معرفی زیستگاه کبک
6 5
*
توضیح راجع به فصل شکار و ممنوعیت شکار کبک *
تشخیص تصویر کبک *
ویژگی های ساختار بدن کبک *
8 عکاسی و فیلمبرداری در
طبیعت
1-4-
5-7
معرفی و انتخاب تصاویر تجهیزات عکسبرداری در طبیعت
9 5
*
بررسی تجهیزات عکاسی عنوان شده *
*
9 شناخت گونه های ایران
4-5-
7-10
تشخیص تصویر شماره 1 و نام استان مربوطه
5 5
*
تشخیص تصویر شماره 2 و نام استان مربوطه *
تشخیص تصویر شماره 3 و نام استان مربوطه *
تشخیص تصویر شماره 4 و نلم استان محل زیست *
تشخیص تصویر شماره 5 و نام استان محل زیست *
10
اکوتوریسم و مناطق
حفاظت شده
شناخت حیات وحش
شناخت گونه های گیاهی
ایران
4-7-
10
تشریح محدوده جغرافیایی پارک ملی گلستان ا ز روی نقشه
17 14
*
تشریح تاریخچه پارک ملی گلستان *
معرفی پوشش گیاهی و جانوری پارک ملی گلستان *
تشخیص تجهیزات لازم برای سفر به پارک ملی گلستان *
تشریح مسیرهای دسترسی به پارک ملی گلستان *
تشخیص صحیح بهترین زمان بازدید از پارک ملی گلستان *
معرفی جاذبه های پارک ملی گلستان *
توضیح رعایت نکات ایمنی در خصوص بازدید از پارک ملی
گلستان *
جدول 12 – لیست تجهیزات ) نسخه رئیس حوزه سنجش ، مسؤول آزمون و آزمونگر (
ردیف نام تجهیزات مشخصات فنی تعداد واحد سنجه آزمونگر آزمونشونده توضیحات
* * 1 میز مربی چوبی 1
* 2 صندلی کارآموز چرخدار 1
* * 3 صندلی مربی چوبی 1
* 4 میز کارآموز چوبی 1
* 5 نقشه ایران نقشه استانهای ایران 1
* 6 نقشه جهان کاغذی 1
* 7 تصاویرجاذبه های طبیعی و گردشگری کاغذی 1
9 تصاویر وسایل سوارکاری *
10 قطب نما معمولی *
11 نقشه کوههای ایران *
عنوان استاندارد : راهنمای طبیعت گردی )اکوتوریسم(
کد استاندارد : 511320550080001
1401/511320550080001/ کد پروژه : 672
12
جدول 13 – لیست ابزارآلات ) نسخه رئیس حوزه سنجش ، مسؤول آزمون و آزمونگر (
ردیف نام ابزارآلات مشخصات فنی تعداد واحد سنجه آزمونگر آزمونشونده توضیحات
* * 1 خودکار 1
2
3
4
5
جدول 14 – لیست مواد مصرفی و قیمت ) نسخه رئیس حوزه سنجش ، مسؤول آزمون و آزمونگر (
ردیف نام مواد مصرفی مشخصات فنی تعداد واحد سنجه
قیمت واحد
به ریال
آزمونگر آزمونشونده توضیحات
1 کاغذ و فرمهای مخصوص گزارش
A نویسی 4 1 بسته 1500000 * *
2
3
4
5
عنوان استاندارد : راهنمای طبیعت گردی )اکوتوریسم(
کد استاندارد : 511320550080001
1401/511320550080001/ کد پروژه : 672
13
جدول 15 – چك لیست معیار های نگرشی ) نسخه آزمونگر (
نام و نام خانوادگی آزمون شونده: ک د ملی: تاریخ آزمون: ساعت شروع: ساعت پایان:
ردیف
مهارت های توانائی
اشتغال
شایستگی ها
طیف
نمره داوطلب
هرگز گاهی معمولا اغلب همیشه
1 0.75 0.5 0.25 0
1
اخلاق کاری
اعتماد به نفس و خود اتکائی نشان می دهد
2 مسئولیت پذیر است
3 با مباهات کار می کند
4 مسئولیت رفتارهایش را می پذیرد
5 خویشتن دار است و در یک روش کنترل شده کارمی کند
6 درگفتار، عمل و کردار، بلوغ از خود نشان می دهد
7 کارش را خود ارزیابی می کند
8
مسئولیت پذیری
کار را سازماندهی و زمان را به طور موثر مدیریت می کند
9 توانائی تکمیل تکالیف در زمان مقرر را ازخود به نمایش می گذارد
10 ازدستورات شفاهی، بصری و کتبی پیروی می کند
11 از موادمصرفی، ابزارآلات خوب مواظبت می کند
12
استدلال و حل مساله
با تغییرات خواسته های شغلی تطابق پذیری دارد
13 منطقی است و قضاوت های عینی می سازد
14 روش ها و قواعد را می فهمد
15 ابتکار نشان می دهد
16
سلامتی و عادات ایمنی
سرعت تولیدوآهنگ کاری خوب دارد
17 نسبت به حفاظت و ایمنی تجهیزات و دستگاه ها اهتمام لازم دارد
18 به شیوه مناسب و آراستگی لباس می پوشد
19 موقعیت های استرس زا را تشخیص میدهد
20 موقعیت های استرس زا را به راحتی مدیریت می کند.
جمع کل
آزمونگر اول آزمونگر دوم ناظر آزمون
نام و نام خانوادگی و امضاء : نام و نام خانوادگی و امضاء : نام و نام خانوادگی و امضاء :