فرم شناسنامه پستهای سازمانی

استاندارد شغل (شناسنامه مشاغل) پستها ی سازمانی ONET

 • مشخصات پست

 • شاخصامتیازشرایط 
 • شرایط احراز

 • شاخصامتیازشرایط 
 • استراتژی منابع انسانی در مورد پست

 • شایستگی ها

 • شاخصامتیازشرایط 
 • شاخصامتیازشرایط 
 • شاخصامتیازشرایط 
 • شاخصامتیازشرایط 
 • اهم وظایف جاری پست

 • شاخصامتیازشرایط 
 • شاخصامتیازشرایط 
 • مهارتها

 • شاخصامتیازشرایط 
 • شاخصامتیازشرایط 
 • مسؤلیت های پست

 • شاخصامتیازشرایط 
 • شاخصامتیازشرایط 
 • شاخصامتیازشرایط 
 • شاخصامتیازشرایط 
 • شاخصامتیازشرایط 
 • شاخصامتیازشرایط 
 • شاخصامتیازشرایط 
 • شاخصامتیازشرایط 
 • شاخصامتیازشرایط 
 • کوششهای مورد نیاز پست

 • شاخصامتیازشرایط 
 • شاخصامتیازشرایط 
 • شاخصامتیازشرایط 
 • شرایط کاری پست

 • شاخصامتیازشرایط 
 • شاخصامتیازشرایط 
 • شاخصامتیازشرایط 
 • شاخصامتیازشرایط 
 • سرپرستی