فرم ارزیابی مدرس دوره آموزش » بازاریابی با رویکرد فروش فرش دستباف «