مقدمه
سازمان بهزیستی کشور به عنوان اصلی ترین نهاد دولتی متولی رفاه و سلامت روانی اجتماعی کشور مطابق با احکام برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران ، دارنده اصلی ترین زیر ساخت های مشاوره و روانشناختی در کشور شناخته می شود که به ارائه خدمات تخصصی به منظور ارتقا سطح سلامت روان آحاد و کاهش آسیب های اجتماعی می پردازد. در حال حاضر نیز با توسعه ماموریت ها و از طرفی افزایش نیازها، انتظارات و مطالبات جامعه، نیازمند تقویت و توسعه خدمات تخصصی با بهره مندی از ظرفیت های موسسات و واحدهای غیردولتی است. در همین راستا به منظور ارائه متمرکز خدمات سازمان بهزیستی، مراکز غیردولتی منجمله” مرکز خدمات بهزیستی(+ زندگی)” راه اندازی گردید . با عنایت به سیاست معاونت مشاوره و امور روانشناختی در تقویت زیرساخت های علمی و اجرایی در قالب واحدها و مراکز غیردولتی ، به منظور تحکیم و تعالی جایگاه خانواده ازطریق اجرای برنامه های ارتقایی ، این معاونت با نگاه تعاملی، شیوه نامه “پیاده سازی برنامه های ارتقایی معاونت مشاوره و امور روانشناختی در واحدها و مراکز مجری منجمله، مراکز خدمات بهزیستی (+ زندگی)”، طراحی و تدوین نموده است . این شیوه نامه در چارچوب شرح وظایف و اختیارات قانونی سازمان تدوین گردیده است که مبنای کار استان خواهد بود.

تعاریف و اصطلاحات:

آموزش پیش از ازدواج:
آموزش پیش از ازدواج، به آموزش هایی اطلاق می شود که با هدف آماده سازی جوانان برای ازدواج ارایه می شود و در انتخاب مناسب و صادقانه تر همسر موثر است. دوره آموزش پیش از ازدواج این فرصت را قراهم می سازد که افراد در خصوص کسب داده های لازم برای ازدواج به تفحص بپردازند و مهارت های لازم در این زمینه را آموخته و تمرین نمایند. این آموزش ها با افزایش توانمندی های مورد نیاز برای مدیریت خانواده، به اتخاد تصمیم آگاهانه در زمینه انتخاب همسر و ازدواج کمک می کنند و در استحکام و ثبات ازدواج،کاهش طلاق و ارتقا کیفیت ازدواج موثرند.

آموزش زندگی خانواده:
آموزش زندگی خانواده، آموزشی پیشگیرانه در زمینه ازدواج و خانواده است که بر پرورش روابط خانوادگی مثبت پایدار تاکید دارد. این آموزشها بهبود و افزایش آگاهی، اطلاعات و آموزش مهارتهای را شامل میشود که از طریق آنها همسران توانمندی خود را در تعاملات بین فردی و عملکرد خود را به عنوان زوج در یک رابطه صمیمانه غنا می بخشند.

آموزشگران:
آموزشگران یا مربی مخاطبان به فردی گفته می شود که به مخاطبان یا گروه هدف آموزش میدهد.

خدمات اجتماع محور:
شامل ارائه خدماتی تخصصی است که منجر به ارتقای سلامت روان در محله شود. این خدمات شامل نیازسنجی و اولویت بندی مشکلات روانی – اجتماعی، تسهیل گری محلی، مصاحبه اولیه، ارجاع، حمایت گیری ، ایجاد تحرک در اجتماع محلی، ظرفیت سازی، تشکیل گروه های خودیار محلی آموزش محلی و برنامه ریزی محلی می باشد.

تسهیل گری:
تسهیلگری راهی است برای رهبری بدون اینکه زمام امور بدست گرفته شود وظیفه تسهیلگر آماده کردن دیگران برای به عهده گرفتن مسئولیت است؛ کار تسهیلگر کمک به گروه است برای تعریف اهداف خود ،ارزیابی نیازهای خود و هدایت بحث های گروهی.

: (CRM) سامانه مدیریت یکپارچه مراکز مشاوره کشور (CRM)سامانه ای است برای مدیریت یکپارچه خدمات روانشناختی کشور باهدف مدیریت، نظارت وگزارش گیری از فعالیتهای مراکز و خدمات روانشناختی درایران  ، این سامانه باارائه ابزارهایی کارآمد سعی دارد تاراهکاری جامع، سریع ومطمئن برای مدیران، مشاورین ومراجعان مراکزمشاوره و آموزشگران و تسهیل گران اقدامات اجتماع محور درسراسرکشورایجاد نماید.

مرکز خدمات بهزیستی(+ زندگی):
مرکزی غیردولتی است که براساس بند ۴ ماده ٢۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، پروانه فعالیت دریافت و مجموعه ای از خدمات سطح یک سازمان بهزیستی در بستر فناوری اطلاعات و در راستای بهتر زیستن آحاد جامعه ارایه می شود.
برنامه های ارتقایی سلامت روان اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی جامعه از جمله برنامه ها و فعالیت های ارتقاء سلامت روانی اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی جامعه می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

١. برنامه های آموزشی حوزه سلامت روان شامل:
– آموزش پیش از ازدواج
– آموزش زندگی خانواده

٢. اقدامات اجتماع محور در مراکز خدمات بهزیستی(+ زندگی)
الف) برنامه های آموزشی حوزه سلامت روان (آموزش پیش از ازدواج و آموزش زندگی خانواده)

نحوه انتخاب آموزشگران حوزه ازدواج و خانواه جهت آموزش د ر مراکز خدمات بهزیست ی(+ زندگی):
نحوه انتخاب آموزشگران حوزه ازدواج و خانواده جهت آموزش در واحدهای مجری از جمله مراکز خدمات بهزیستی(+ زندگی)، از طروق ذیل صورت میگیرد:
١. معرفی و انتخاب مدرس از بانک اطلاعاتی دو برنامه آموزش پیش از ازدواج و آموزش زندگی ١٣٩٩ ) و آموزشگران واجد صلاحیت و پذیرفته /٠۵/ ٩٠٠ مورخ ٢۶ /٩٩/ خانواده (مکاتبه شماره ۵۶٩٨٣ شده در ارزی ابی شورای عالی انقلاب فرهنگی در برنامه همکاری مشترک بین دستگاهی آموزش و مشاوره هنگام ازدواج وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، که واجد شرایط اختصاصی ذیل می باشند:

الف: آموزشگران مخاطب اصلی:
آموزشگران مخاطب اصلی با شرایط زیر امکان پذیر است:
١. حداقل ٣٠ سال سن
٢. ترجیحا متاهل
٣. داشتن ظاهری آراسته مطابق با شئونات اسلامی
۴. دارا بودن فن بیان و قدرت سخنوری و ارتباط با مخاطب
۵. داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد روان شناسی یا مشاوره
۶. داشتن سابقه کار آموزشی حداقل ٢ سال در حوزه آموزش های سلامت روان
٧. گذراندن کارگاه های تخصصی مرتبط با ازدواج و خانواده(دارای گواهی معتبر و مورد تایید سازمان بهزیستی)
٨. دارا بودن تاییدیه علمی از معاونت امور فرهنگی و پیشگیری بهزیستی استان در صورتی که مراکز و واحدهای مجری از جمله، مراکز خدمات بهزیستی(+ زندگی) دارای افراد واجد صلاحیت شرایط اختصاصی بند الف باشند، این افراد پس از معرفی کتبی(به همراه لیست و رزومه) توسط حوزه امور مرتبط با مراکز خدمات بهزیستی(+زندگی) به معاونت پیشگیری، می توانند با طی مراحل ذیل جز بانک اطلاعاتی آموزشگران مخاطب اصلی معاونت مشاوره و امور روانشناختی ولی مستقر در مراکز مجری منجمله مراکز خدمات بهزیستی(+ زندگی) استان قرار گیرند:

آموزش پیش از ازدواج و (Training of Trainers T.O.T) ١. گذراندن موفقیت آمیز ٣ دوره آموزشی ٢۴ ساعت

آموزش زندگی خانواده معاونت مشاوره و امور روانشناختی (مطابق با دوره ها و سرفصل های معرفی شده توسط معاونت مشاوره و امور روانشناختی)

٢. شرکت در دوره کارورزی به شرح ذیل:
– شرکت در برگزاری ٢ دوره آموزشی ١۶ ساعت آموزش پیش از ازدواج و آموزش زندگی خانواده معاونت مشاوره و امور روانشناختی به عنوان کمک مدرس آموزش مخاطب اصلی به همراه مدرس اصلی
– برگزاری ٢ دوره آموزشی ١۶ ساعت آموزش پیش از ازدواج و آموزش زندگی خانواده معاونت مشاوره و امور روانشناختی، تحت نظارت مدرس اصلی و دریافت تاییدیه برگزاری از مدرس اصلی

٣. شرکت در دوره نشست ارزیابی با حضور مدرس اولویت دار استانی و موفقیت در نشست ارزیابی
تبصره ١: در صورت برگزاری نشست ارزیابی برای سایر آموزشگران استانی، بانک اطلاعات آموزشگران جدید ملاک قرار می گیرد، تا پیش از به روز شدن بانک اطلاعاتی، کارشناس مسئول ازدواج و خانواده می تواند از آموزشگرانی که در نشست ارزیابی شرکت نکرده اند؛ ولی واجد صلاحیت و دارای سابقه همکاری فعال با معاونت مشاوره هستند، به عنوان آموزشگر مخاطب اصلی معرفی نمایند.

تبصره ٢: در استان های کم برخوردار که محدودیت منابع انسانی واجد شرایط وجود دارد، بهره گیری از نیروی با مدرک کارشناسی(کارشناس مجرب) امکان پذیر است.
تبصره ٣: در استان های کم برخوردار که محدودیت منابع انسانی واجد شرایط وجود دارد، بنا به صلاحیت استان در کمیته استانی (متشکل از معاونت پیشگیری، کارشناس ازدواج و خانواده معاونت پیشگیری، مدرس اولویت دار استانی)، با لحاظ کردن بلوغ اجتماعی و روانی، دارا بودن سابقه درخشان تحصیلی، دارا بودن توانمندهای اجتماعی، آموزشی، فرهنگی و ….. در خصوص افراد کمتر از ٣٠ سال و دارای سابقه آموزشی کمتر از ٢ سال، تصمیم گیری صورت پذیرد.

تبصره ۴: مدرس اصلی بایستی جز تیم مدرسین اولویت دار استانی، اولویت ١ تا ٣ باشد.

شرح وظایف ارایه دهندگان خدمات برنامه های آموزشی حوزه سلامت روان:

شرح وظایف آموزشگران آموزشهای ازدواج و خانواده:
١. برگزاری کارگاههای آموزشی ازدواج و خانواده(مطابق با دستورالعمل و ساعت استاندارد ١۶ ساعته)
تبصره ١: مجموع ساعات آموزشی جهت ارائه خدمات آموزشی ١۶ ساعت در نظر گرفته شده است که می تواند در یک دوره آموزشی و یا مجموعه ای از برنامه های آموزشی تامین گردد.
٢. ارائه فعالیت و کارگروهی در کارگاه مرتبط با موضوع جلسه
(١٣٩٨/٠۴/ ٩٠٠ مورخ ٢٢ /٩٩/ ٣. ثبت داده ها بر اساس فرم های ابلاغی(مکاتبه شماره ۵٠۶١٧
(١٣٩٨/٠۴/ ٩٠٠ مورخ ٢٢ /٩٩/ ۴. ثبت مشخصات و ارزیابی شرکت کنندگان در کارگاه(مکاتبه شماره ۵٠۶١٧
(١٣٩٨/٠۴/ ٩٠٠ مورخ ٠٩ /٩٩/ ۵. استفاده از محتوی ارائه شده از سوی سازمان(مکاتبه شماره ۴٣٨٢۵

شیوه اجرای برنامه های آموزشی حوزه سلامت روان:
شیوه اجرا برنامه های آموزشی حوزه سلامت روان (آموزش پیش از ازدواج و آموزش زندگی خانواده ) بر مبنای آموزش چهره به چهره در گروه های آموزش تدوین شده است. جلسات با شرکت حداقل ١٠ و حداکثر ٣٠ نفر برگزار می گردد .
مکان آموزش بایستی از آرامش کافی برای بحث و گفتگو برخوردار بوده و به دور از عوامل مخل باشد . ترتیب نشستن شرکتکنندگان به گونه ای باشد که امکان ارتباط چهره به چهره همه شرکت کنندگان فراهم شود (گرد یا نعلی شکل ).

(T.O.T) جلسات آموزشی دو ساعته و هفتگی برای مخاطب اصلی پیشنهاد می شود. کارگاه های آموزشی تربیت آموزشگر به دو صورت، کوتاه مدت ٢۴ ساعت و بلند مدت ٣٢ ساعت برگزار میگردد.

اما در شرایط بحرانی و خاص مانند همه گیری بیماری واگیر (شیوع کووید ١٩ )، آموزش ها به شیوه های ذیل قابل اجرا است:
١. حضوری:
دوره آموزشی حضوری، با رعایت با پروتکل های وزارت بهداشت، درمان و آموزشی و با رعایت فاصله گذاری فیزیکی حداقل یک متر، با مدت زمان آموزشی، هر جلسه حداکثر ٢ ساعت، به شرح ذیل برگزار گردد:
١. منطقه سفید با حداکثر % ۶٠ استاندارد آموزشی شرکت کنندگان( به عبارتی ١٨ نفر)
٢. منطقه آبی و زرد با حداکثر % ۴٠ استاندارد آموزشی شرکت کنندگان( به عبارتی ١٢ نفر)
٣. منطقه نارنجی و قرمز تا تغییر وضعیت، دوره آموزش حضوری برگزار نگردد.
تبصره ١: منظور از استاندارد آموزشی این است که حداکثر شرکت کننده در کارگاه آموزشی حداکثر ٣٠ نفر می باشد.
تبصره ٢: برای تامین میزان ساعات آموزشی(یک دوره ١۶ ساعت آموزشی)، صرفاً روزانه یک جلسه ٢ ساعت برگزار گردد.
تبصره ٣: کلیه اطلاعات مربوط به دوره های آموزشی بایستی پس از راه اندازی سامانه مدیریت یکپارچه مراکز مشاوره کشور، در سامانه ثبت و تاییدیه لازم را دریافت نمایند.
تبصره ۴ : سامانه ذی ربط مربوط به آموزش ها در سه ماه دوم سال قابل بهره داری است.
٢. غیرحضوری:
دوره آموزشی غیرحضوری به صورت آنلاین و یا آفلاین از قبیل:
١. تشکیل گروههای آموزشی مجازی غیرحضوری و یا وبگاه های دولتی در کمیته سلامت استان و ارائه مطالب آموزشی با حضورآموزشگران حوزه ازدواج و خانواده؛
٢. مکاتبه با دانشگاه ها، مدارس و مراکز آموزشی جهت آموزش مجازی آموزش پیش از ازدواج و آموزش زندگی خانواده؛
٣. برگزاری دوره های آموزشی به صورت اسکای روم( که امکان برگزاری به صورت وبینار، آموزش آنلاین و جلسات وب کنفرانس را فراهم می کند)و سایر فضاها و نرم افزارهای مجاز داخلی؛
۴. و سایر روش های آموزش های غیر حضوری” تهیه و توزیع سی دی های آموزشی در حوزه آموزش پیش از ازدواج و آموزش زندگی خانواده توسط مراکز به جامعه هدف برنامه”.
تبصره ١: کلیه اطلاعات مربوط به دوره های آموزشی بایستی پس از راه اندازی سامانه مدیریت یکپارچه مراکز مشاوره کشور، در سامانه ثبت و تاییدیه لازم را دریافت نمایند.
تبصره ٢: برای برگزاری دوره ها به صورت غیرحضوری، توصیه می شود، از فضای مجازی سامانه مدیریت یکپارچه مراکز مشاوره پس از راه اندازی، استفاده گردد.
تبصره ٣: سامانه ذی ربط مربوط به آموزش ها در سه ماه دوم سال قابل بهره داری است.

نحوه رصد آموزش های غیرحضوری:
تعریف نام کاربری و رمز ورود ویژه برای هر شرکت کننده (در آموزش آنلاین برای مثال اسکای روم)
ذخیره پیام های رد و بدل شده در اسکای روم، امکان ذخیره کردن و بازپخش دوره آموزشی برگزار شده (ذخیره کردن دوره های آموزشی امکان تهیه بانک محتوای آموزشی را فراهم می آورد)
ضبط دوره های برگزارشده در نرم افزارهای مجاز داخلی ( با برنامه ضبط کننده صفحه)
برگزاری آزمون پایانی و یا پیش-پس آزمون در دوره زمانی و دفعات مشخص
تکمیل فرم های نظرسنجی در پایان دوره
امکان رصد میزان شرکت کنندگان در دوره های آموزشی و استفاده کنندگان از محتوای آموزشی بارگذاری شده(آفلاین) در سامانه مدیریت یکپارچه مراکز مشاوره کشور

مدت زمان برگزاری جلسات آموزشی برنامه های آموزشی حوزه سلامت روان:
برگزاری جلسات برنامه های آموزشی حوزه سلامت روان (آموزش پیش از ازدواج و آموزش زندگی خانواده) برای مخاطب اصلی به دو شیوه ذیل قابل برگزاری است:
١. برگزاری ١۶ ساعت آموزش ( ٨ جلسه ٢ ساعته یا ۴ جلسه ۴ ساعته)
٢. برگزاری ۴ ساعت آموزش ( ٢ جلسه ٢ ساعته یا ١ جلسه ۴ ساعته)
تبصره ١: استان موظف است حداقل ۵۰% آموزش ها را ١۶ ساعته برگزار نماید؛ مشروط بر اینکه دوره های برگزار شده کمتر از ۵ دوره و بالاتر از ١۵ دوره در سال نباشد.
تبصره ٢: در شرایط خاص و بحرانی مانند شیوع بیماری همه گیر و ….. الزامی به برگزاری دوره آموزشی ١۶ ساعت نیست.
تبصره ٣: در برگزاری دوره های ۴ ساعته، سرفصلهای آموزشی با توجه به نیازسنجی آموزشی، بافت فرهنگی- اجتماعی از پکیج آموزشی معرفی شده، توسط کارشناس مسئول ازدواج و خانواده و آموزشگران استان (بانک اطلاعاتی آموزشگران) معاونت مشاوره و امور روانشناختی تعیین می گردد.
فرایند برگزاری دوره آموزشی با سامانه مدیریت یکپارچه مراکز مشاوره کشور:
١. اعلام فراخوان توسط مرکز و ثبت دوره های مدنظر در سامانه مدیریت یکپارچه مراکز مشاوره کشور
٢. ثبت نام متقاضیان از طریق سایت و یا ثبت نام متقاضیان توسط مرکز در سامانه
٣. تایید کارشناس ذیربط استان/شهرستان
۴. تشکیل دوره به صورت آفلاین یا آنلاین
۵. صدور گواهی ( قابل دریافت از سامانه مدیریت یکپارچه مراکز مشاوره کشور توسط شخص)
۶. تایید نهایی کارشناس برای دوره های با حمایت سازمان جهت پرداخت حق الزحمه یارانه آموزشی
تبصره ١: آموزش آنلاین می تواند در سامانه مدیریت یکپارچه مراکز مشاوره کشور یا فضای مورد تایید (با ثبت مستندات ) برگزار گردد.
تبصره ٢: سامانه ذی ربط مربوط به آموزش ها در سه ماه دوم سال قابل بهره داری است.

پایش و ارزیابی برنامه پایش و ارزیابی برنامه های آموزشی حوزه سلامت روان (آموزش پیش از ازدواج و آموزش زندگی خانواده ) با استفاده ازروش های ۴ گانه زیر:
(Pretest- Posttest) ١. ارزیابی تغییر دانش: با استفاده از پرسشنامه پیش آزمون و پس آزمون
٢. ارزیابی نگرش: به شیوه خودارزیابی و استفاده از روشهای کمی انجام میگیرد.
٣. بررسی روند اجرا: با استفاده از چک لیست پایش و نیز نظرسنجی از شرکت کنندگان
۴. ارزیابی خدمات ارائه شده: بر اساس چک لیست استقبال از جلسات آموزشی و سنجش تمایل به شرکت در دوره های آموزشی و فعالیت های مبتنی بر آن

نظارت:
١. نظارت بر روند و کیفیت برگزاری دوره آموزشی و دریافت گزارش تفصیلی در خصوص نحوه اجرا و اثربخشیدوره آموزشی از طریق تکمیل فرمهای نظرسنجی
٢. نظارت بر مستندات برگزاری دوره های آموزشی( شامل، فرم مشخصات شرکت کننده دوره، مشخصات استاد،صورت جلسه حضور استاد و شرکت در کارگاه، عکس و فیلم)
٣. نظارت سوپروایزری اجتماع محور
۴. بازدید طبق چک لیست نظارت

سطوح نظارت:
نظارت و پایش بر اجرای صحیح برنامه های آموزشی حوزه سلامت روان(آموزش پیش از ازدواج و آموزش زندگی خانواده)، توسط کارشناس/ کارشناسان معاونت مشاوره و امور روانشناختی توسعه پیشگیری(نظارت تخصصی) در تعامل با کارشناس معاونت تامین و توسعه مراکز خدمات بهزیستی(+زندگی)(نظارت عمومی) در دو سطح صورت میگیرد:
نظارت استانی: توسط کارشناس/ کارشناسان مسئول معاونت مشاوره و امور روانشناختی توسعه پیشگیری استان(نظارت تخصصی) در تعامل با کارشناس امور مرتبط با مراکز خدمات بهزیستی(+زندگی)(نظارت عمومی) بر عملکرد شهرستان در اجرای برنامه مذکور صورت میگیرد.
نظارت ستادی: توسط کارشناس/ کارشناسان مسئول معاونت مشاوره و امور روانشناختی توسعه پیشگیری ستاد(نظارت تخصصی) در تعامل با کارشناس معاونت تامین و توسعه مراکز خدمات بهزیستی(+زندگی)(نظارت عمومی) بر عملکرد استان در اجرای برنامه مذکور صورت میگیرد.

فرایند نظارت:
نظارت بر عملکرد اجرای صحیح برنامه های آموزشی حوزه سلامت روان(آموزش پیش از ازدواج و آموزش زندگی خانواده)، توسط کارشناسان ستادی و استانی با تحلیل عملکرد اجرای برنامه به منظور بررسی علل کاهش و افزایش عملکرد، مبتنی بر سامانه، تماس تلفنی با کارشناس برنامه، و مکاتبه با استان و شهرستان صورت میگیرد.
نظارت بر اجرای صحیح برنامه های آموزشی حوزه سلامت روان(آموزش پیش از ازدواج و آموزش زندگی خانواده)، در چندین سطح صورت می گیرد:
١. برگزاری جلسه ویدئو کنفرانس با کارشناس برنامه در استان و پاسخگویی به سوالات احتمالی و ارائه توضیح در خصوص نحوه اجرای صحیح برنامه های آموزشی حوزه سلامت روان(آموزش پیش از ازدواج و آموزش زندگی خانواده) و درخواست توضیح علل کارکرد پایین/ کارکرد نامتعارف بالا
٢. مکاتبه با استان و درخواست ارسال گزارش و مستندات به منظور اجرای صحیح برنامه های آموزشی حوزه سلامت روان(آموزش پیش از ازدواج و آموزش زندگی خانواده) و توضیح علل کارکرد پایین/ بالا
٣. بازدید حضوری در استان

مستندسازی:
(١٣٩٨/٠۴/ ٩٠٠ مورخ ٢٢ /٩٩/ ١. ثبت داده ها بر اساس فرم های ابلاغی(مکاتبه شماره ۵٠۶١٧
(١٣٩٨/٠۴/ ٩٠٠ مورخ ٢٢ /٩٩/ ٢. ثبت مشخصات و ارزیابی شرکت کنندگان در کارگاه(مکاتبه شماره ۵٠۶١٧
تبصره ١: کلیه اطلاعات مربوط به دوره های آموزشی بایستی پس از راه اندازی سامانه مدیریت یکپارچه مراکز مشاوره کشور، در سامانه ثبت و تاییدیه لازم را دریافت نمایند.
تبصره ٢ : سامانه ذی ربط مربوط به آموزش ها در سه ماه دوم سال قابل بهره داری است. مورد قابل تاکید در صورت ضرورت مداخلات روانشناختی به افراد متقاضی دوره های آموزشی حوزه سلامت روان، مراکز خدمات بهزیستی (+زندگی)، مکلف و موظف هستند، افراد متقاضی را به مراکز مشاوره و امور روانشناختی در سطح استان/شهرستان ارجاع دهند و اطلاعات مرتبط به ارجاع را جمع بندی و به معاونت پیشگیری ارائه نمایند.
ب)اقدامات اجتماع محور در مراکز خدمات بهزیستی (+ زندگی) از مراکز خدمات بهزیستی(+زندگی)، می توان به عنوان فرصتی برای مدل سازی اقدام های اجتماع محور سلامت روان و نظارت از طریق نظام سوپروایزری بهره برد. خدمات سلامت روان محلی، شامل ارائه هر گونه خدمات نیمه تخصصی است که منجر به ارتقای سلامت روان در محله شود .

این خدمات شامل موارد ارجاع، ارتباطات محلی، کاهش استرس های محلی، آموزش محلی، برنامه ریزی محلی ، پروژه نویسی و مدیریت مورد است. این مراکز دسترسی مردم و مناطق شهری و روستایی کمتر برخوردار به خدمات سلامت روان که مبتنی بر دیدگاه سلامت روان، روان شناسی و مشاوره اجتماع نگر را تسهیل می نماید.

در این روش کارشناس فعالانه به سوی مردم رفته و با استفاده از مهارت های تسهیل گری و حمایت گیری منجر به اجرای برنامه های سلامت روان توسط مردم می گردد . در حقیقت تاسیس مراکز خدمات بهزیستی (+زندگی)، به منظور ارائه خدمات جامع و یکپارچه سلامت روان و مراقب های اجتماعی به صورت جامعه محور است که با توجه اقدام های آموزشی و اجرایی انجام شده می توان از آن به عنوان فرصتی برای مدل سازی اقدامات اجتماع محور سلامت روان بهره جست.

از اینرو بنا به ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت های مراکز خدمات بهزیستی (+زندگی)، در راستای ارائه بهترین خدمات به گرو های هدف و نظر به آموزش های برگزار شده و تسلط کامل کارشناسان حوزه مشاوره در بخش اجتماع محور سلامت روان و نظارت از طریق سوپروایزری، موارد ذیل در ارایه خدمات اجتماع محور “در حوزه سلامت روان محلی”پیشنهاد می گردد کلیه اقدامات اجتماع محور ارتقای سلامت روان توسط افراد واجد صلاحیت (تحصیلات مرتبط، دوره دیده و …) و براساس آیین نامه و پروتکل مدون با نظارت کارشناس مشاوره استان انجام می گردد .

پیشنهاد می گردد اقدام های اجتماع محور ارتقای سلامت روان در مراکز مثبت زندگی با مدل ذیل صورت پذیرد:
١- نیازسنجی محلی توسط مراکز مثبت زندگی
٢- طراحی/ سفارش پروژه مداخله اجتماع محور محلی
٣- اجرای پروژه اجتماع محور توسط تسهیل گر دوره دیده بر اساس پروتکل ها و زیر نظر سوپروایزر استان(مکاتبه (١٣٩۵/۵/ ٧٠٠ مورخ ٢۴ /٩۵/ شماره ۶٨٠٢۴ ٩٠٠ مورخ /٩۴/ ۴- ارائه نتایج پروژه اجتماع محور سلامت روان بر اساس فرم های مصوب(مکاتبه شماره ١٢٠۴٢٨  ٩۴ ) به مراکز مثبت زندگی و بهزیستی شهرستان /۴/١٧