شهریه کارآموزان آموزشگاه های فنی و حرفه آزاد در سال 1402 استان آذربایجان غربی
ردیف خوشه گروه نام حرفه کد ستاندارد ساعت نظری ساعت عملی جمع ساعت شهریه کل شهریه مجازی
1 خدمات امور مالی و بازرگانی انباردار 432120450010001 70 122 192 18,160,000 16,344,000
2 خدمات امور مالی و بازرگانی بازار یاب بیمه 332130450010001 75 15 90 10,200,000 9,180,000
3 خدمات امور مالی و بازرگانی بازاریاب 332230450010002 60 90 150 14,400,000 12,960,000
4 خدمات امور مالی و بازرگانی تحلیلگر تکنیکال بورس 331130450030001 27 91 118 33,550,000 30,195,000
5 خدمات امور مالی و بازرگانی تحلیلگري بنیادي( فاندامنتال ) 331130450020031 20 50 70 20,500,000 18,450,000
6 خدمات امور مالی و بازرگانی  خدمات امور مالی و بازرگانی تحلیل گر بورس ( کار و دانش ) 4-41/45/1/ 12 40 70 110 33,500,000 30,150,000
7 خدمات امور مالی و بازرگانی تحلیل گر بورس اوراق بهادار 331130450020001 35 85 120 35,250,000 31,725,000
8 خدمات امور مالی و بازرگانی تحلیلگر بازارهاي مالی بین المللی 241340450010001 37 63 100 30,550,000 27,495,000
9 خدمات امور مالی و بازرگانی ترخیص کار گمرکات 333130450020001 20 60 80 11,200,000 10,080,000
10 خدمات امور مالی و بازرگانی تشریفات اخذ کارت بازرگانی 332430450030011 22 18 40 6,560,000 5,904,000
11 خدمات امور مالی و بازرگانی ثبت شرکت 335430450000011 74 154 228 33,280,000 29,952,000
12 خدمات امور مالی و بازرگانی حسابدار 431120450080001 139 241 380 35,960,000 32,364,000
13 خدمات امور مالی و بازرگانی حسابدار بهاي تمام شده 431120450090001 119 221 340 18,360,000 16,524,000
14 خدمات امور مالی و بازرگانی حسابدار حقوق و دستمزد 431320450010002 38 82 120 11,120,000 10,008,000
15 خدمات امور مالی و بازرگانی  حسابدار صنعتی درجه 2 1-10/12/2/3 50 90 140 13,200,000 11,880,000
16 خدمات امور مالی و بازرگانی حسابدار صنعتی درجه1 241140450030001 55 95 150 14,200,000 12,780,000
17 خدمات امور مالی و بازرگانی حسابدار عمومی پیشرفته 431120450020001 60 80 140 13,600,000 12,240,000
18 خدمات امور مالی و بازرگانی حسابدار عمومی تکمیلی * 1-10/15/1/3/1 59 91 150 14,360,000 12,924,000
19 خدمات امور مالی و بازرگانی حسابدار عمومی مقدماتی ( کار و دانش ) 1-10/15/2/5 60 70 130 12,800,000 11,520,000
20 خدمات امور مالی و بازرگانی حسابدار فروش 431120450040001 33 55 88 8,360,000 7,524,000
21 خدمات امور مالی و بازرگانی حسابدار مالی * 1-10/96/2/1 50 86 136 12,880,000 11,592,000
22 خدمات امور مالی و بازرگانی حسابدار مالیاتی 241140450050002 112 103 215 21,680,000 19,512,000
23 خدمات امور مالی و بازرگانی حسابداري پیشرفته 431120450020011 32 56 88 8,320,000 7,488,000
24 خدمات امور مالی و بازرگانی حسابداري دولتی 241140450050012 30 70 100 9,200,000 8,280,000
25 خدمات امور مالی و بازرگانی حسابرس ارشد 241140450060001 34 68 102 9,520,000 8,568,000
26 خدمات امور مالی و بازرگانی رایانه کار حسابداري مالی ( کار و دانش ) 1-10/18/1/5 56 40 96 9,920,000 8,928,000
27 خدمات امور مالی و بازرگانی سرپرست ترخیص محصول 333130450030001 13 75 88 7,560,000 6,804,000
28 خدمات امور مالی و بازرگانی فروشنده 522320450010001 80 50 130 13,600,000 12,240,000
29 خدمات امور مالی و بازرگانی کاربر امور بانکی 421120450030001 118 171 289 27,840,000 25,056,000
30 خدمات امور مالی و بازرگانی کاربر نرم افزار مالی 431120450050002 88 232 320 25,920,000 23,328,000
31 خدمات امور مالی و بازرگانی کمک حسابدار 431120450070001 105 195 300 22,200,000 19,980,000
32 خدمات امور مالی و بازرگانی کمک متصدي تنظیم اسناد مالی 431120450100002 133 207 340 16,260,000 14,634,000
33 خدمات امور مالی و بازرگانی کمک متصدي پذیرش سفارش خرید و فروش اوراق بهادار 431220450040001 187 343 530 24,940,000 22,446,000
34 خدمات امور مالی و بازرگانی متصدي پذیرش سفارش خرید و فروش اوراق بهادار 431220450030002 245 398 643 61,240,000 55,116,000
35 خدمات امور مالی و بازرگانی متصدي کاردکس و کنترل موجودي 432120450040002 60 93 153 7,920,000 7,128,000
36 خدمات امور مالی و بازرگانی مدیر بازاریابی بین المللی 243140450020001 104 56 160 27,520,000 24,768,000
37 خدمات امور مالی و بازرگانی مدیر حسابرسی 241140450080001 23 77 100 13,840,000 12,456,000
38 خدمات امور مالی و بازرگانی مدیر کسب و کار الکترونیکی 242440450010001 71 59 130 21,280,000 19,152,000
39 خدمات امور مالی و بازرگانی مسئول سفارشات 332330450070001 55 105 160 5,900,000 5,310,000
40 خدمات امور مالی و بازرگانی معامله گر بورس اوراق بهادار 331130450010001 14 40 54 15,600,000 14,040,000
41 خدمات امور مالی و بازرگانی معامله گر بورس هاي کالایی 332430450020001 12 34 46 13,300,000 11,970,000
42 خدمات امور مالی و بازرگانی استخراج ارز دیجیتال 331130450020051 10 20 30 9,000,000 8,100,000
43 خدمات امور مالی و بازرگانی معامله گری ارز های دیجیتال 331130450020061 10 20 30 9,000,000 8,100,000
44 خدمات امور مالی و بازرگانی تابلو خوانی بورس 431220450050011 12 28 40 1,180,000 1,062,000
45 خدمات اموراداری بایگان 441520430010001 48 40 96 15,360,000 13,824,000
46 خدمات اموراداری بکارگیري آیین نگارش و مکاتبات اداري 441620430030011 25 15 40 6,800,000 6,120,000
47 خدمات اموراداری تحصیل دار 421120430010001 25 65 90 12,800,000 11,520,000
48 خدمات اموراداری سرپرست دبیرخانه * 3-00/98/1/2 96 80 176 28,800,000 25,920,000
49 خدمات اموراداری کارمند امور اداري 441620430060002 125 225 350 11,750,000 10,575,000
50 خدمات اموراداری کارمند دبیرخانه 441520430070001 30 80 110 15,600,000 14,040,000
51 خدمات اموراداری گزارش نویسی 441620430050021 20 20 40 6,400,000 5,760,000
52 خدمات اموراداری مسئول دفتر 411020430010002 97 203 300 7,060,000 6,354,000
53 خدمات اموراداری نگارنده متون فارسی ( آیین نگارش ) 334330430010001 60 180 240 26,400,000 23,760,000
54 خدمات اموراداری نگارنده ي نامه به زبان انگلیسی 334330430020001 23 57 80 8,680,000 7,812,000
55 خدمات اموراداری سرپرست دبیرخانه و بایگانی 441520430060002 130 220 350 7,900,000 7,110,000
56 خدمات اموراداری مسیول کاردکس و کنترل موجودي ( کار و دانش ) 3-91/31/1/2 46 106 152 16,400,000 14,760,000
57 خدمات اموراداری کارشناس امور اداري 242340430010001 49 91 140 14,840,000 13,356,000
58 خدمات اموراداری کارشناس طبقه بندي مشاغل 242340430020001 72 23 95 8,520,000 7,668,000
59 خدمات خدمات آموزشی استفاده بهینه از زمان 2351049011 4 6 10 1,040,000 936,000
60 خدمات خدمات آموزشی آزمونگر 232040490020001 8 32 40 4,480,000 4,032,000
61 خدمات خدمات آموزشی پداگوژي 235140490010012 27 63 90 9,720,000 8,748,000
62 خدمات خدمات آموزشی تدوین کننده استاندارد آموزشی 235140490020001 63 137 200 21,480,000 19,332,000
63 خدمات خدمات آموزشی تند خوان 441920490010001 35 152 187 21,040,000 18,936,000
64 خدمات خدمات آموزشی روخوانی و روان خوانی قرآن کریم 341330490010061 5 5 10 1,000,000 900,000
65 خدمات خدمات آموزشی کارشناس آموزش 235140490010001 54 101 155 16,440,000 14,796,000
66 خدمات خدمات آموزشی لایحه نویس قضایی 341130490020001 43 108 151 1,640,000 1,476,000
67 خدمات خدمات آموزشی مدیر آموزشگاه فنی و حرفه اي آزاد 134530490020001 25 75 100 11,000,000 9,900,000
68 خدمات خدمات آموزشی مدیر آموزش 134540490010001 96 200 296 31,680,000 28,512,000
69 خدمات خدمات آموزشی مدیر مهد کودك 134240490010001 171 89 260 24,360,000 21,924,000
70 خدمات خدمات آموزشی مدیریت زمان 235140490010051 25 15 40 38,000,000 34,200,000
71 خدمات خدمات آموزشی مدیریت و برنامه ریزي امور خانواده * 7-20/12/1/3 120 64 184 9,920,000 8,928,000
72 خدمات خدمات آموزشی مربی مهد کودك 234240490010002 56 144 200 13,760,000 12,384,000
73 خدمات فناوري اطلاعات WebDesign fundamental (HTML5,CSS3 ) 251340530320011 20 34 54 11,500,000 10,350,000
74 خدمات فناوري اطلاعات بازاریابی الکترونیکی 122130530050011 16 48 64 14,400,000 12,960,000
75 خدمات فناوري اطلاعات Microsoft Access 2016 252130531040041 20 50 70 15,500,000 13,950,000
76 خدمات فناوري اطلاعات Microsoft Excel2016 351130531040021 20 40 60 13,000,000 11,700,000
77 خدمات فناوري اطلاعات Microsoft Power Point2016 216620531040031 15 35 50 11,000,000 9,900,000
78 خدمات فناوري اطلاعات MicrosoftWord2016 351130531040011 20 30 50 10,500,000 9,450,000
79 خدمات فناوري اطلاعات PowerPoint  ارائه مطلب با 7321053004 3 13 16 3,700,000 3,330,000
80 خدمات فناوري اطلاعات ( E-Citizen ) استفاده از مهارت هاي شهروند الکترونیک 732120530130011 24 56 80 5,440,000 4,896,000
81 خدمات فناوري اطلاعات Comfar   استفاده از نرم افزار 251940531830021 19 31 50 10,600,000 9,540,000
82 خدمات فناوري اطلاعات استفاده از نرم افزار spss درجه1 251140530730011 8 16 24 5,200,000 4,680,000
83 خدمات فناوري اطلاعات استفاده از نرم افزار spss درجه2 251140530740011 8 16 24 5,200,000 4,680,000
84 خدمات فناوري اطلاعات اسمبل سیستم کامپیوتري ساده 2521053020 3 14 17 3,950,000 3,555,000
85 خدمات فناوري اطلاعات اسمبل و ارتقاء دهنده کامپیوترهاي شخصی 351230530020001 30 70 100 22,000,000 19,800,000
86 خدمات فناوري اطلاعات انیمیشن سازي فیلم و بازي هاي کامپیوتري باMAYA 216630530040011 20 40 60 13,000,000 11,700,000
87 خدمات فناوري اطلاعات ایجاد اشیاء سه بعدي درlllustrator 7321053005 3 15 18 4,200,000 3,780,000
88 خدمات فناوري اطلاعات بازي سازي با نرم افزار اسکرچ(Scratch) 732120530000011 35 50 85 17,750,000 15,975,000
89 خدمات فناوري اطلاعات بازیابی اطلاعات سیستمهاي رایانه اي به روش ساده 1212053011 1 5 6 1,400,000 1,260,000
90 خدمات فناوري اطلاعات برنامه نویس ارشدجاوا 251340530130001 20 60 80 18,000,000 16,200,000
91 خدمات فناوري اطلاعات برنامه نویس برنامه هاي کاربرديAndroid 251340530140001 45 135 180 40,500,000 36,450,000
92 خدمات فناوري اطلاعات برنامه نویسی مقدماتی جاوا 251340531630011 13 27 40 8,700,000 7,830,000
93 خدمات فناوري اطلاعات برنامه نویسی پیشرفته جاوا 251340530150011 14 26 40 8,600,000 7,740,000
94 خدمات فناوري اطلاعات برنامه نویس زبانJAVA 251340530330001 36 72 108 23,400,000 21,060,000
95 خدمات فناوري اطلاعات  خبرنامه نویس زبانVISUAL- C 251340530340001 64 120 184 39,600,000 35,640,000
96 خدمات فناوري اطلاعات برنامه نویس VISUAL-BASIC* 251340530390001 48 84 132 28,200,000 25,380,000
97 خدمات فناوري اطلاعات برنامه نویسیc++ 251340531960011 27 83 110 24,800,000 22,320,000
98 خدمات فناوري اطلاعات برنامه نویسیPython 251340530260001 20 60 80 18,000,000 16,200,000
99 خدمات فناوري اطلاعات برنامه نویسی باMatlab 251140530900031 15 30 45 9,750,000 8,775,000
100 خدمات فناوري اطلاعات برنامه نویسی بازي هاي رایانه اي 216640530400001 54 162 216 15,120,000 13,608,000
101 خدمات فناوري اطلاعات پروتکلTCP/IP 252340530750011 8 16 24 2,720,000 2,448,000
102 خدمات فناوري اطلاعات پشتیبانی شبکه( Helpdesk) 351330530130011 20 30 50 3,200,000 2,880,000
103 خدمات فناوري اطلاعات پیاده سازي امنیت شبکه 252940530590091 16 48 64 4,480,000 4,032,000
104 خدمات فناوري اطلاعات کاربر ICDL 732120530140001 30 100 130 2,000,000 1,800,000
105 خدمات فناوري اطلاعات پیاده سازي شبکه 252340530590121 16 48 64 4,480,000 4,032,000
106 خدمات فناوري اطلاعات طراح گرافیک رایانه اي (کار و دانش) 1-66/51/1/3 50 150 200 14,000,000 12,600,000
107 خدمات فناوري اطلاعات طراح مقدماتی صفحاتweb 251340530890001 29 51 80 5,240,000 4,716,000
108 خدمات فناوري اطلاعات طراح و پیاده ساز انیمیشن هاي سه بعدي با3ds Max 216640531050001 50 180 230 16,400,000 14,760,000
109 خدمات فناوري اطلاعات طراح وب(ciw) 351430530010001 67 107 174 11,240,000 10,116,000
110 خدمات فناوري اطلاعات طراح وتوسعه دهنده سامانه هاي مدیریت محتوا(CMS) 251340530980001 45 65 110 7,000,000 6,300,000
111 خدمات فناوري اطلاعات طراحی گرافیک ساده با نرم افزارCorel Draw 7321053024 3 17 20 1,480,000 1,332,000
112 خدمات فناوري اطلاعات طراحی مقدماتی ساده صفحات وب باdreamweaver 2513053026 3 15 18 1,320,000 1,188,000
113 خدمات فناوري اطلاعات طراحی مقدماتی ساده صفحات وب باHTML 2513053027 3 15 18 1,320,000 1,188,000
114 خدمات فناوري اطلاعات طراحی مقدماتی صفحاتWEB  (کاردانش) 1-66/43/1/3 45 145 190 13,400,000 12,060,000
115 خدمات فناوري اطلاعات کارآگاهی امنیت شبکه 252940530590171 16 48 64 4,480,000 4,032,000
116 خدمات فناوري اطلاعات کاربرTablet 351130531030081 10 20 30 2,000,000 1,800,000
117 خدمات فناوري اطلاعات کار با+Network plus 351330530120011 15 25 40 2,600,000 2,340,000
118 خدمات فناوري اطلاعات کار با اینترنت 7321053002 4 12 16 1,120,000 1,008,000
119 خدمات فناوري اطلاعات کار با تصاویردرPhotoshop 7321053008 3 15 18 1,320,000 1,188,000
120 خدمات فناوري اطلاعات کار با سیستم عاملWindows 7321053001 3 11 14 1,000,000 900,000
121 خدمات فناوري اطلاعات کار با نرم افزار تبدیل فرمت هاي فیلمArc SoftMedia Converter 2166053029 3 9 12 840,000 756,000
122 خدمات فناوري اطلاعات کاربر اتوماسیون اداري 732120530150001 45 185 230 14,300,000 12,870,000
123 خدمات فناوري اطلاعات کاربر بانک اطلاعاتیSQL Server Access* 252140531020001 69 111 180 11,640,000 10,476,000
124 خدمات فناوري اطلاعات کاربر رایانه 732120530130001 81 219 300 20,760,000 18,684,000
125 خدمات فناوري اطلاعات کاربر گرافیک رایانه اي باAdobe Illustrator 732120530010001 56 244 300 21,760,000 19,584,000
126 خدمات فناوري اطلاعات کاربر گرافیک رایانه اي باCorel Draw 732120530110001 52 148 200 13,920,000 12,528,000
127 خدمات فناوري اطلاعات کاربر گرافیک رایانه اي باInDesign 732120530080001 54 196 250 17,840,000 16,056,000
128 خدمات فناوري اطلاعات کاربر گرافیک رایانه اي باPhotoShop 732120530120001 75 345 420 30,600,000 27,540,000
129 خدمات فناوري اطلاعات کاربر گرافیکی محتواي آموزشی 732120530090001 75 275 350 25,000,000 22,500,000
130 خدمات فناوري اطلاعات کاربر نرم افزار اداري* 3-42/24/1/4 58 172 230 16,080,000 14,472,000
131 خدمات فناوري اطلاعات کاربرد رایانه و اینترنت در محیط کار 351130531030141 38 52 90 5,680,000 5,112,000
132 خدمات فناوري اطلاعات کاروAfter Effects 216630530850061 48 142 190 13,280,000 11,952,000
133 خدمات فناوري اطلاعات کاروACCESS 252140531060001 45 87 132 8,760,000 7,884,000
134 خدمات فناوري اطلاعات کاروAUTO CAD 216640531080001 40 88 128 8,640,000 7,776,000
135 خدمات فناوري اطلاعات کاروCORELDRAW(کاردانش) 1-62/54/1/4 20 40 60 4,000,000 3,600,000
136 خدمات فناوري اطلاعات کاروDreamweaver(کاردانش) 1-61/48/1/3 20 50 70 4,800,000 4,320,000
137 خدمات فناوري اطلاعات کاروFlashMX(کاردانش) 1-61/46/1/3 32 64 96 6,400,000 5,760,000
138 خدمات فناوري اطلاعات کاروPhotoshop 732120530160001 15 75 90 6,600,000 5,940,000
139 خدمات فناوري اطلاعات کارور شبکه اینترنت 351130531240011 12 48 60 4,320,000 3,888,000
140 خدمات فناوري اطلاعات کارور عمومی رایانه شخصی(کاردانش) 3-42/24/1/ 5 30 50 80 5,200,000 4,680,000
141 خدمات فناوري اطلاعات کارور نرم افزار حقوق و دستمزد 351130531280001 39 86 125 8,440,000 7,596,000
142 خدمات فناوري اطلاعات کاروریDreamweaver* 251340531110011 20 50 70 4,800,000 4,320,000
143 خدمات فناوري اطلاعات کارویFlashMX 216620531130011 12 30 42 2,880,000 2,592,000
144 خدمات فناوري اطلاعات کاروریFREEHAND 216630531150011 25 47 72 4,760,000 4,284,000
145 خدمات فناوري اطلاعات کاروریWord 351130531040061 10 40 50 3,600,000 3,240,000
146 خدمات فناوري اطلاعات کاروریEXCEL 252140531290011 25 32 57 3,560,000 3,204,000
147 خدمات فناوري اطلاعات مبانی روبوتیک 351930531300001 58 78 136 8,560,000 7,704,000
148 خدمات فناوري اطلاعات محتوا ساز آموزش الکترونیکی 732120530100001 45 205 250 18,200,000 16,380,000
149 خدمات فناوري اطلاعات مدیریت آموزش الکترونیکی 133030531510011 30 34 64 3,920,000 3,528,000
150 خدمات فناوري اطلاعات مربی آموزش الکترونیکی 235630531540011 14 30 44 2,960,000 2,664,000
151 خدمات فناوري اطلاعات مهارت عمومی برنامه نویسی * 251430531550001 51 274 325 23,960,000 21,564,000
152 خدمات فناوري اطلاعات مهارت هاي حرفه اي و اداري کار با رایانه 411020530010011 2 19 21 1,600,000 1,440,000
153 خدمات فناوري اطلاعات مهندس توسعه دهنده وب باJava Script 251340531630001 44 100 144 9,760,000 8,784,000
154 خدمات فناوري اطلاعات مهندس طراح تبلیغات و بهینه سازيWEB 251340531680001 28 52 80 5,280,000 4,752,000
155 خدمات فناوري اطلاعات مهندس طراح تجارت الکترونیک 251340531690001 54 146 200 13,840,000 12,456,000
156 خدمات فناوري اطلاعات مهندس کامپیوتر در امنیت کسب و کار الکترونیکی 252940531750001 23 81 104 7,400,000 6,660,000
157 خدمات فناوري اطلاعات مونتاژ رایانه 351240530590231 16 48 64 4,480,000 4,032,000
158 خدمات فناوري اطلاعات مونتاژ کار و ارتقاء کامپیوترهاي شخصی(کاردانش) 8-52/92/1/3 24 56 80 5,440,000 4,896,000
159 خدمات فناوري اطلاعات میکروکنترلرها در روبوتیک 311930531880001 50 72 122 7,760,000 6,984,000
160 خدمات فناوري اطلاعات میکس فیلم و صدا به روش ساده 2166053017 5 10 15 1,000,000 900,000
161 خدمات فناوري اطلاعات نصب و تنظیم سیستم عامل ویندوز 351240530590251 16 48 64 4,480,000 4,032,000
162 خدمات فناوري اطلاعات واژه پردازي باword 7321053003 3 10 13 920,000 828,000
163 خدمات فناوري اطلاعات وبلاگ نویسی مقدماتی 1330053018 4 11 15 1,040,000 936,000
164 خدمات فناوري اطلاعات تولید کننده چند رسانه اي دو بعدي 732120530040001 82 438 520 20,800,000 18,720,000
165 خدمات فناوري اطلاعات تولید کننده چند رسانه اي سه بعدي 732120530070001 124 526 650 26,000,000 23,400,000
166 خدمات فناوري اطلاعات توسعه دهنده وب باPHP 251340530610001 55 75 130 23,250,000 20,925,000
167 خدمات فناوري اطلاعات توسعه دهنده سیستم هاي مدیریت محتواي باWordPress 732120530020001 77 263 340 32,460,000 29,214,000
168 خدمات فناوري اطلاعات تکنسین عمومی شبکه هاي کامپیوتري 351330530590001 165 285 450 41,700,000 37,530,000
169 خدمات فناوري اطلاعات توسعه دهنده صفحات وب باMysql و php 732120530030001 92 278 370 35,160,000 31,644,000
170 خدمات فناوري اطلاعات تولید کننده چندرسانه اي باAuthorware* 251340530630001 24 76 100 9,520,000 8,568,000
171 خدمات فناوري اطلاعات تولید کننده محتواي الکترونیکی عمومی 732120530050001 100 470 570 55,000,000 49,500,000
172 خدمات فناوري اطلاعات تولید کننده و توسعه دهنده پایگاه هاي اینترنتی 732120530060001 106 344 450 42,880,000 38,592,000
173 خدمات فناوري اطلاعات تولیدویدئو محتواي الکترونیکی براي آموزش وارائه 216620530660011 11 45 56 5,380,000 4,842,000
174 خدمات فناوري اطلاعات رایانه کارVisual Interdev 251340530760001 40 64 104 9,600,000 8,640,000
175 خدمات فناوري اطلاعات رایانه کار تدوین فیلم و صدا باSSP 265440530770001 52 132 184 17,360,000 15,624,000
176 خدمات فناوري اطلاعات سخت افزار روبوتیک 311930530830001 51 39 90 7,980,000 7,182,000
177 خدمات فناوري اطلاعات شهروند الکترونیکی( E-Citizen ) 351130530840001 15 62 77 10,800,000 9,720,000
178 خدمات فناوري اطلاعات رایانه کار* DIRECTOR 216640530700001 28 52 80 7,440,000 6,696,000
179 خدمات فناوري اطلاعات تعمیرکار ماهرPC-Laptop 351230530480001 68 134 202 18,840,000 16,956,000
180 خدمات فناوري اطلاعات تعمیرکار عمومی رایانه شخصی 351230530460001 30 70 100 23,400,000 21,060,000
181 خدمات فناوري اطلاعات پیاده سازي بانک اطلاعاتی با SQL SERVER 351230530010001 52 113 165 38,060,000 34,254,000
182 خدمات فناوري اطلاعات کارورPREMIERE 265420531200001 16 32 48 10,880,000 9,792,000
183 خدمات فناوري اطلاعات کاربر بانک اطلاعاتی* SQL Server، Access 252140531020001 69 111 180 38,820,000 34,938,000
184 خدمات گردشگری برقراري ارتباط با گردشگران به زبان انگلیسی(سطح پیشرفته ) 511320550060041 33 60 93 6,120,000 5,508,000
185 خدمات گردشگری برگزاري اردوي آموزشی 511320550100041 15 46 61 4,280,000 3,852,000
186 خدمات گردشگری راهنماي زبان تخصصی گردشگري 511320550060001 49 91 140 15,610,000 14,049,000
187 خدمات گردشگری راهنماي طبیعت گردي( اکوتوریسم ) 511320550080001 156 184 340 12,880,000 11,592,000
188 خدمات گردشگری راهنماي عمومی گردشگري 511320550100001 113 187 300 12,740,000 11,466,000
189 خدمات گردشگری راهنماي گردشگري سلامت 511320550010001 24 64 88 8,560,000 7,704,000
190 خدمات گردشگری راهنماي گردشگري فرهنگي 511320550020001 52 174 226 10260000 9,234,000
191 خدمات گردشگری راهنماي محلی بومی 511320550150001 30 110 140 13,100,000 11,790,000
192 خدمات گردشگری راهنماي موزه 511320550070001 97 183 280 12,060,000 10,854,000
193 خدمات گردشگری راهنمایی گردشگران در مناطق داراي پوشش گیاهی ویژه 511320550080011 35 75 110 4,800,000 4,320,000
194 خدمات گردشگری راهنماي محلی * 5-91/94/1/2 30 110 140 10300000 9,270,000
195 خدمات گردشگری شناسایی فرصت هاي کسب و کار در گردشگري محلی 3339055001 3 15 18 1,800,000 1,620,000
196 خدمات گردشگری عکاسی تورهاي گردشگري 511320550100081 14 32 46 6,200,000 5,580,000
197 خدمات گردشگری کارمند مقدماتی فروش بلیط 523020550010001 33 62 95 9,500,000 8,550,000
198 خدمات گردشگری مدیر باشگاه هاي گردشگري ورزشی 143130550030001 48 74 122 12,200,000 10,980,000
199 خدمات گردشگری مدیر تور 333930550010001 43 98 141 18,020,000 16,218,000
200 خدمات گردشگری مدیر دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردي 143930550010001 48 77 125 12,500,000 11,250,000
201 خدمات گردشگری مربی گردشگري کودکان 234230550010001 30 73 103 10,300,000 9,270,000
202 خدمات گردشگری امدادگری تورهای گردشگری 5 1 1 3 2 0 5 5 0 0 1 0 0 1 1 14 31 45 4,500,000 4,050,000
203 خدمات گردشگری مدیر اماکن تفریحی-گردشگری 1 4 3 1 3 0 5 5 0 0 2 0 0 0 1 32 76 108 10,800,000 9,720,000
204 خدمات گردشگری خبرنگار گردشگری 2 6 4 2 3 0 5 5 0 0 1 0 0 0 1 29 85 114 11,400,000 10,260,000
205 خدمات گردشگری کارآفرینی در گردشگری 3 3 3 9 3 0 5 5 0 0 1 0 0 1 1 16 27 43 4,300,000 3,870,000
206 خدمات گردشگری سرپرست کاروان های زیارتی 110114554434433 15 45 60 6,000,000 5,400,000
207 خدمات گردشگری راهنمای تورهای ماجراجویانه 5 1 1 3 2 0 5 5 0 0 5 0 0 0 1 38 147 185 18,500,000 16,650,000
208 خدمات گردشگری راننده وسایل نقلیه گردشگری 8 3 2 2 2 0 5 5 0 0 1 0 0 0 1 22 46 68 6,800,000 6,120,000
209 صنعت حمل و نقل زمینی راننده کامیون حمل و نقل کالای برون شهری 833220130190002 16 38 54 17000000 13600000
210 صنعت حمل و نقل زمینی راننده اتوبوس بین شهری 833120130060002 15 36 51 16500000 13200000
211 صنعت حمل و نقل زمینی راننده کامیونت حمل و نقل کالای برون شهری 832220130040001 16 38 54 17000000 13600000
212 خدمات صنایع دستی دوزنده و تزئین کار لباس 731820810420001 20 173 193 2,500,000 2250000
213 خدمات صنایع پوشاک نازک دوز زنانه درجه 2* 7-91/41/2/4 160 300 460 6000000 5400000
214 خدمات صنایع پوشاک خیاط لباس شب و عروس 7-91/97/1/3/1 46 170 216 5000000 4500000
215 خدمات صنایع پوشاک الگوساز لباس با رایانه 7-91/44/1/1 31 69 100 2500000 2250000
216 خدمات صنایع پوشاک الگوساز ‌برشکار لباس زنانه٫تکدوزی٫ کاردانش 7-91/41/2/3/1 53 437 490 4000000 3600000
217 خدمات صنایع پوشاک طراحی لباس زنانه و دخترانه 7-91/41/1/3/3 54 310 264 4000000 3600000
218 خدمات صنایع پوشاک مانتو دوز 7-91/40/1/1 46 134 180 3000000 2700000
219 خدمات صنایع پوشاک اتوکاری ساده البسه 9121051001 1 8 9 1209600 967680
220 خدمات صنایع پوشاک الگوساز لباس با رایانه 7 – 91/44/1/1 31 69 100 12821760 10257408
221 خدمات صنایع پوشاک الگوساز لباس به روش حجمی 7 – 91/46/1/1 52 358 410 46828800 37463040
222 خدمات صنایع پوشاک الگوساز و برشکار لباس زنانه(تک دوزی) (کار و دانش) 7 – 91/41/2/3/1 53 437 490 56972160 45577728
223 خدمات صنایع پوشاک الگوساز لباس به روش حجمی 753220510020002 150 290 440 60134400 48107520
224 خدمات صنایع پوشاک الگوساز وبرشکار لباس شب و عروس 753220510070001 50 150 200 24122880 19298304
225 خدمات صنایع پوشاک  الگوساز و برشکار لباس ضخیم زنانه 753220510040001 100 300 400 49783680 39826944
226 خدمات صنایع پوشاک الگوساز و برشکار لباس ضخیم مردانه 753220510050002 62 178 240 29134080 23307264
227 خدمات صنایع پوشاک  الگوساز و برشکار لباس مردانه (کار و دانش) 7 – 91/45/1/3/2 94 294 388 48798720 39038976
228 خدمات صنایع پوشاک  الگوساز و برشکار لباس نازک زنانه 753220510030002 88 252 340 41472000 33177600
229 خدمات صنایع پوشاک الگوسازی و برشکاری بارانی 753220510040041 10 50 60 7741440 6193152
230 خدمات صنایع پوشاک الگوسازی و برشکاری پالتو 753220510040021 20 65 85 10851840 8681472
231 خدمات صنایع پوشاک   الگوساز ی و برشکاری جلیقه 753220510040031 10 20 30 3990720 3096576
232 خدمات صنایع پوشاک بچه گانه و  دخترانه دوز (کار و دانش) 7 – 91/43/1/2 54 253 307 38327040 30661632
233 خدمات صنایع پوشاک بچه گانه و دخترانه دوز 7 – 91/43/1/3 44 202 246 29773440 23818752
234 خدمات صنایع پوشاک پرده دوز 753420510010001 100 300 400 47139840 37711872
235 خدمات صنایع پوشاک پرده دوز (کار و دانش) 7 – 95/97/1/1 60 140 200 25367040 20293632
236 خدمات صنایع پوشاک  پرده دوز درجه 1 (کار و دانش) 1 – 95/97/1/2 34 94 128 17072640 13658112
237 خدمات صنایع پوشاک  پرده دوز درجه 2 (کار و دانش) 1 – 95/97/2/4 70 180 250 31536000 25228800
238 خدمات صنایع پوشاک پیراهن دوز مردانه و شومیز زنانه و بچه گانه ( کار و دانش) 7 – 95/35/1/3 35 121 156 19923840 15939072
239 خدمات صنایع پوشاک ترسیم الگوی لباس نازک زنانه 753120510010041 40 100 140 17936640 14349312
240 خدمات صنایع پوشاک تریکو دوز 753120510260001 84 161 245 28477440 22781952
241 خدمات صنایع پوشاک تزیین البسه ( خاص افراد با نیازهای ویژه) 815320510150041 60 300 360 46241280 36993024
242 خدمات صنایع پوشاک تعمیر ساده لباس 8153051001 2 16 18 2505600 2004480
243 خدمات صنایع پوشاک تعمیرکار لباس 815320510030001 30 90 120 17312640 11930112
244 خدمات صنایع پوشاک خیاط پیراهن شومیز مردانه و زنانه 75312051003002 66 194 260 32261760 25809408
245 خدمات صنایع پوشاک خیاط لباس راحتی و پوشاک حمام زنانه 75312051004002 53 147 200 24312960 19450368
246 خدمات صنایع پوشاک خیاط لباس زیر زنانه 753120510280001 118 212 330 39018240 31214592
247 خدمات صنایع پوشاک خیاط لباس شب و عروس (کار و دانش) 7 – 91/97/1/3/1 46 170 216 27008640 21606912
248 خدمات صنایع پوشاک خیاط لباس های کشی (کار و دانش) 7 – 92/21/1/1 25 105 130 15949440 12759552
249 خدمات صنایع پوشاک دوخت انواع مقنعه 7531051001 2 8 10 1382400 1105920
250 خدمات صنایع پوشاک دوخت جامدادی، کیف موبایل و تبلت، کیف پول خرد پارچه ای 7531051009 3 12 15 1918080 1534464
251 خدمات صنایع پوشاک دوخت چادرنماز ساده 7531051006 2 8 10 1330560 1064448
252 خدمات صنایع پوشاک دوخت دامن(تنگ-فون-کلوش) 7531051003 6 12 18 2350080 1880064
253 خدمات صنایع پوشاک دوخت سرویس آشپزخانه 7531051004 5 20 25 3231360 2585088
254 خدمات صنایع پوشاک دوخت شنل(پانچ) ساده 7531051002 3 15 18 2280960 1824768
255 خدمات صنایع پوشاک دوخت شومیز بدون الگو 7531051005 3 15 18 2332800 1866240
256 خدمات صنایع پوشاک دوخت لباس پسرانه 753120510270031 15 44 59 7706880 6165504
257 خدمات صنایع پوشاک دوخت لباس دخترانه 753120510270021 34 103 137 17435520 13948416
258 خدمات صنایع پوشاک دوخت لباس سرهمی و شلوار نوزاد 7531051008 2 16 18 2315520 1852416
259 خدمات صنایع پوشاک دوخت لباس نازک زنانه 753120510010061 60 112 172 22775040 18220032
260 خدمات صنایع پوشاک دوخت مانتو بدون الگو 7531051007 2 16 18 2315520 1852416
261 خدمات صنایع پوشاک دوزنده پوشاک حمام 7 – 91/37/1/2 28 104 132 17124480 13699584
262 خدمات صنایع پوشاک دوزنده پچادر و مقنعه 753120510020001 76 112 188 21738240 17390592
263 خدمات صنایع پوشاک دوزنده کیف پارچه ای 753120510310002 46 129 175 20701440 16561152
264 خدمات صنایع پوشاک دوزنده لباس بدون الگو 753120510330001 97 178 275 32123520 25698816
265 خدمات صنایع پوشاک دوزنده لباس شب و عروس 753120510300002 75 225 300 35994240 28795392
266 خدمات صنایع پوشاک دوزنده لباس کودک 753120510270001 82 243 325 39830400 31864320
267 خدمات صنایع پوشاک دوزنده لباس مبل 753420510020001 44 66 110 13512960 10810368
268 خدمات صنایع پوشاک دوزنده لباس مبل (کار و دانش) 7 – 91/36/1/1 44 66 110 14204160 11363328
269 خدمات صنایع پوشاک دوزنده لباس ورزشی زنانه 753120510240001 104 276 380 46206720 36965376
270 خدمات صنایع پوشاک راسته دوز 815320510100001 68 207 275 31985280 25588224
271 خدمات صنایع پوشاک راسته دوز (کار و دانش) 7 – 91/48/1/2 63 134 197 24295680 19436544
272 خدمات صنایع پوشاک راسته دوز گروه الف( خاص افراد با نیازهای ویژه) 815320510080001 180 810 990 123724800 98979840
273 خدمات صنایع پوشاک راسته دوز گروه ب ( خاص افراد با نیازهای ویژه) 815320510090001 180 810 990 123759360 99007488
274 خدمات صنایع پوشاک روپوش و ربدوشامبر دوز، کت و پیژاما، سربند و پیش بند 7 – 91/47/1/2 64 154 218 27146880 21717504
275 خدمات صنایع پوشاک سرویس کار ماشین های دوخت خانگی 741220510010001 13 87 100 12528000 10022400
276 خدمات صنایع پوشاک سری دوز حرفه ای 815320510120001 38 126 164 20148480 16118784
277 خدمات صنایع پوشاک سری دوز حرفه ای 7 – 91/30/1/1 38 126 164 21496320 17197056
278 خدمات صنایع پوشاک سری دوز سرویس خواب 7 – 91/31/1/1 31 79 110 14169600 11335680
279 خدمات صنایع پوشاک سری دوز سرویس خواب 753420510030002 52 103 155 19025280 15220224
280 خدمات صنایع پوشاک شلوار دوز 7 – 91/44/1/3 22 86 108 13996800 11197440
281 خدمات صنایع پوشاک شلوار دوز زنانه 753120510060002 49 151 200 24364800 19491840
282 خدمات صنایع پوشاک ضخیم دوز زنانه 753120510200001 109 336 445 51719040 41375232
283 خدمات صنایع پوشاک ضخیم دوز زنانه (کار و دانش) 7 – 91/41/1/4/5 65 241 306 39363840 31491072
284 خدمات صنایع پوشاک ضخیم دوز مردانه 753120510210002 67 183 250 30896640 24717312
285 خدمات صنایع پوشاک ضخیم دوز مردانه (کار و دانش) 7 – 91/45/1/2 58 151 209 27440640 21952512
286 خدمات صنایع پوشاک طراح صنعتی پوشاک مردانه ویژه بازار محور 216340510030001 100 300 800 135354240 108283392
287 خدمات صنایع پوشاک طراح لباس با رایانه 216340510040001 29 123 152 25695360 20556288
288 خدمات صنایع پوشاک طراح لباس زنانه 216340510010001 113 427 540 86849280 69479424
289 خدمات صنایع پوشاک طراح لباس مردانه 216340510050001 78 222 300 49230720 39384576
290 خدمات صنایع پوشاک طراح لباس ورزشی زنانه 216340510020001 75 160 235 38033280 30426624
291 خدمات صنایع پوشاک طراحی لباس زنانه و دخترانه (کار و دانش) 7 – 91/41/1/3/3 54 210 264 35095680 28076544
292 خدمات صنایع پوشاک کاپشن دوز (کار و دانش) 7 – 91/42/1/2 54 170 224 28805760 23044608
293 خدمات صنایع پوشاک کاپشن دوز زنانه 753120510220001 94 271 365 44236800 35389440
294 خدمات صنایع پوشاک کاربر نرم افزار الگوسازی لباس 753220510010002 31 139 170 22049280 17639424
295 خدمات صنایع پوشاک کمک خیاط دوخت دامن( خاص افراد با نیازهای ویژه) 815320510160001 190 875 1065 130170240 104136192
296 خدمات صنایع پوشاک کمک خیاط دوخت سرویس آشپزخانه( خاص افراد با نیازهای ویژه) 815320510200001 143 745 888 109883520 87906816
297 خدمات صنایع پوشاک مانتو دوز 753120510050002 45 155 200 24364800 19491840
298 خدمات صنایع پوشاک مانتو دوز 7 – 91/40/1/1 46 134 180 22723200 18178560
299 خدمات صنایع پوشاک نازک دوز زنانه 753120510010001 139 321 460 55416960 44333568
300 خدمات صنایع پوشاک نازک دوز زنانه درجه 2 7 – 91/41/2/4 160 300 460 56885760 45508608
301 خدمات صنایع پوشاک نازک دوز مردانه 753120510230002 75 325 300 36702720 29362176
302 خدمات صنایع پوشاک نازک دوز مردانه (کار و دانش) 7 – 91/45/2/2 114 392 506 59875200 47900160
303 فرهنگ و هنر صنایع دستی (دوخت های سنتی) ابریشم دوز 731820810040002 111 357 468 5591808 44734464
304 فرهنگ و هنر صنایع دستی (دوخت های سنتی) پارچه ساز تزیینی 731820810160001 38 53 91 11370240 9096192
305 فرهنگ و هنر صنایع دستی (دوخت های سنتی) پته دوز( غطه دوز یا سلسله دوز) 731820810190002 53 187 240 28874880 23099904
306 فرهنگ و هنر صنایع دستی (دوخت های سنتی) پته دوزییک طرح ساده بته جقه 7318081001 4 14 18 2384640 1907712
307 فرهنگ و هنر صنایع دستی (دوخت های سنتی) پته قلمکار اصفهان 731820810370001 14 103 117 14290560 11432448
308 فرهنگ و هنر صنایع دستی (دوخت های سنتی) پریوار دوز(پلیوار دوز) 731820810150001 21 90 111 13599360 10879488
309 فرهنگ و هنر صنایع دستی (دوخت های سنتی) پولک و منجوق دوز(کار و دانش) 7 – 95/68/1/2 18 57 75 9901440 7921152
310 فرهنگ و هنر صنایع دستی (دوخت های سنتی) تکه دوز و مرصع دوز با دست 731820810020002 45 135 180 22204800 17763840
311 فرهنگ و هنر صنایع دستی (دوخت های سنتی) تکه دوزی با چرخ 7- 95/69/2/3 48 83 131 15500160 12388128
312 فرهنگ و هنر صنایع دستی (دوخت های سنتی) تکه دوزی یک طرح ساده با دست 7318081002 4 11 15 1987200 1589760
313 فرهنگ و هنر صنایع دستی (دوخت های سنتی) تلفیق دوخت های سنتی و مدرن 7318081011 3 12 15 1969920 1575936
314 فرهنگ و هنر صنایع دستی (دوخت های سنتی) چاپ باتیک 731820810410001 40 139 179 21565440 17252352
315 فرهنگ و هنر صنایع دستی (دوخت های سنتی) چهل تکه دوز با دست 731820810030002 74 186 260 31000320 24800256
316 فرهنگ و هنر صنایع دستی (دوخت های سنتی) چهل تکه دوز با ماشین پیشرفته 731820810260001 19 169 188 23051520 18441216
317 فرهنگ و هنر صنایع دستی (دوخت های سنتی) چهل تکه دوز با ماشین مقدماتی 731820810250001 17 127 144 18230400 14584320
318 فرهنگ و هنر صنایع دستی (دوخت های سنتی) چهل تکه دوزی ساده با دست 7318081003 4 16 20 2609280 2087424
319 فرهنگ و هنر صنایع دستی (دوخت های سنتی) خامه دوز سیستان(خمک دوزی یا سفید دوزی) 731820810070001 26 74 100 12078720 9662976
320 فرهنگ و هنر صنایع دستی (دوخت های سنتی) خیاط لباس زنان و مردان بختیاری 7- 91/93/1/2 64 124 188 23310720 18648576
321 فرهنگ و هنر صنایع دستی (دوخت های سنتی) خیاط لباس های سنتی بلوچ 7- 91/81/1/1 31 129 160 21202560 16962048
322 فرهنگ و هنر صنایع دستی (دوخت های سنتی) خیاط لباس های سنتی ترکمن 7- 91/92/1/2 22 62 84 10592640 8474112
323 فرهنگ و هنر صنایع دستی (دوخت های سنتی) خیاط لباس های سنتی لری 7- 91/91/1/2 20 60 80 10160640 8128512
324 فرهنگ و هنر صنایع دستی (دوخت های سنتی) خیاط لباس های سنتی مازندران(جوکه، شانه،لنگ، تنبان) 7- 91/928/1/2 20 56 76 9728640 7782912
325 فرهنگ و هنر صنایع دستی (دوخت های سنتی) درویش دوزی(تفرشی دوزی) 731820810040121 20 80 100 12251520 9801216
326 فرهنگ و هنر صنایع دستی (دوخت های سنتی) دوزنده لباس محلی آذری زنانه 753120810180001 90 170 260 30395520 24316416
327 فرهنگ و هنر صنایع دستی (دوخت های سنتی) دوزنده لباس محلی بختیاری زنانه 753120810040001 61 149 210 24917760 19934208
328 فرهنگ و هنر صنایع دستی (دوخت های سنتی) دوزنده لباس محلی کردی زنانه 753120810060001 81 159 240 29047680 23238144
329 فرهنگ و هنر صنایع دستی (دوخت های سنتی) دوزنده لباس محلی گیلک 753120810100001 117 183 300 36253440 29002752
330 فرهنگ و هنر صنایع دستی (دوخت های سنتی) روبان دوزی 753120810070001 29 111 140 17245440 13796352
331 فرهنگ و هنر صنایع دستی (دوخت های سنتی) روبان دوزی ساده 753120810150001 3 12 15 1952640 1562112
332 فرهنگ و هنر صنایع دستی (دوخت های سنتی) رودوز سنتی الحاقی 753120810110001 19 102 121 14083200 11266560
333 فرهنگ و هنر صنایع دستی (دوخت های سنتی) رودوز سنتی درجه 1(کار و دانش) 753120810020001 64 176 240 29427840 23542272
334 فرهنگ و هنر صنایع دستی (دوخت های سنتی) رودوز سنتی درجه 2 (کار و دانش) 753120810030001 26 136 162 19681920 15745536
335 فرهنگ و هنر صنایع دستی (دوخت های سنتی) سازندهدوخت های سنتی تلفیقی 731820810420001 96 204 310 36616320 29293056
336 فرهنگ و هنر صنایع دستی (دوخت های سنتی) سرمه دوز 731820810000011 50 167 217 26006400 20805120
337 فرهنگ و هنر صنایع دستی (دوخت های سنتی) سرمه دوز درجه 1( کار و دانش) 7318081009 36 128 164 20304000 16243200
338 فرهنگ و هنر صنایع دستی (دوخت های سنتی) سرمه دوزدرجه 2 (کار و دانش) 731820810010001 26 118 144 17902080 14321664
339 فرهنگ و هنر صنایع دستی (دوخت های سنتی) سکه دوز بلوچ 731820810220001 24 103 127 15448320 12358656
340 فرهنگ و هنر صنایع دستی (دوخت های سنتی) سوخت نگار پارچه (پیشرفته) 731820810110001 29 90 119 14964480 11971584
341 فرهنگ و هنر صنایع دستی (دوخت های سنتی) سوخت نگار پارچه (مقدماتی) 731820810120001 20 62 82 9763200 7810560
342 فرهنگ و هنر صنایع دستی (دوخت های سنتی) سوزن دوز بلوچ 731820810200001 30 122 152 18299520 14639616
343 فرهنگ و هنر صنایع دستی (دوخت های سنتی) سوزن دوز سنتی 731820810460001 17 125 142 18576000 14860800
344 فرهنگ و هنر صنایع دستی (دوخت های سنتی) سوزن دوز سنتی خاص مناطق 731820810470001 29 117 146 20165760 16132608
345 فرهنگ و هنر صنایع دستی (دوخت های سنتی) سوزن دوزی سنتی اصفهان 731820810280001 22 163 185 24589440 19671552
346 فرهنگ و هنر صنایع دستی (دوخت های سنتی) شماره دوزی یک طرح ساده 7318081007 3 7 10 1382400 1105920
347 فرهنگ و هنر صنایع دستی (دوخت های سنتی) طراح و نقاش روی پارچه 731820810510001 16 114 130 17331840 13865472
348 فرهنگ و هنر صنایع دستی (دوخت های سنتی) عروسک دوز 731820810180001 84 202 320 37082880 29666304
349 فرهنگ و هنر صنایع دستی (دوخت های سنتی) قلاب دوز 731820810560001 26 226 252 30067200 24053760
350 فرهنگ و هنر صنایع دستی (دوخت های سنتی) کاموا و کوبلن دوزی طرح های ساده 7318081004 4 11 15 1900800 1520640
351 فرهنگ و هنر صنایع دستی (دوخت های سنتی) کچه دوزی ساده 7318081008 3 12 15 2039040 1631232
352 فرهنگ و هنر صنایع دستی (دوخت های سنتی) گلابتون دوز(کمه دوز) 731820810000041 27 138 165 22809600 18247680
353 فرهنگ و هنر صنایع دستی (دوخت های سنتی) گلدوز دستی 731820810600002 39 121 160 19457280 15565824
354 فرهنگ و هنر صنایع دستی (دوخت های سنتی) گلدوز سه بعدی (برزیلی) 731820810300001 27 175 202 24658560 19726848
355 فرهنگ و هنر صنایع دستی (دوخت های سنتی) گلدوز ماشینی 731820810610001 25 161 186 22861440 18289152
356 فرهنگ و هنر صنایع دستی (دوخت های سنتی) گلدوزی اولیه یک گل و طرح ساده 7318081005 3 7 10 1347840 1078272
357 فرهنگ و هنر صنایع دستی (دوخت های سنتی) مانکن ساز 731920810010001 155 395 560 65681280 52545024
358 فرهنگ و هنر صنایع دستی (دوخت های سنتی) مرصع دوز 731820810020011 13 74 87 10575360 8460288
359 فرهنگ و هنر صنایع دستی (دوخت های سنتی) ملیله دوزی ساده 7318081006 3 7 10 1347840 1078272
360 فرهنگ و هنر صنایع دستی (دوخت های سنتی) ممقان دوزی 731820810040131 22 83 105 12856320 10285056
361 فرهنگ و هنر صنایع دستی (دوخت های سنتی) مهره های تزیینی و پولک و منجوق دوز 731820810660001 17 63 80 10160640 8128512
362 فرهنگ و هنر صنایع دستی (دوخت های سنتی) نمدمال (کچه دوزی) مرطوب و خشک (سوزنی) مقدماتی 731820810170001 13 100 113 14135040 11308032
363 فرهنگ و هنر صنایع دستی (دوخت های سنتی) نمدمال (کچه دوزی) مرطوب و خشک (سوزنی) پیشرفته 731820810290001 29 149 178 21841920 17473536
364 فرهنگ و هنر صنایع دستی (دوخت های سنتی) هویه کار پارچه درجه 1 731820810540001 20 80 100 12666240 10132992
365 فرهنگ و هنر صنایع دستی (دوخت های سنتی) هویه کار پارچه درجه 2 731820810620001 20 80 100 12666240 10132992
366 فرهنگ و هنر صنایع دستی (دوخت های سنتی) حروف چین رایانه ای(کامپیوتری) 9 – 21/05/1/2 77 256 333 43407360 34725888
367 فرهنگ و هنر صنایع دستی (دوخت های سنتی) صحاف 732320170010001 85 418 503 63745920 50996736
368 فرهنگ و هنر صنایع دستی (دوخت های سنتی) نقاشی روی چوب با رنگ اکرولیک 7316083021 4 10 14 1693440 1354752
369 فرهنگ و هنر صنایع دستی (دوخت های سنتی) نقاشی روی سفال 7316083026 2 13 15 2021760 1617408
370 فرهنگ و هنر صنایع دستی (دوخت های سنتی) پارچه سازی تزیینی ساده 7319085011 2 10 12 1607040 1285632
371 فرهنگ و هنر صنایع دستی (دوخت های سنتی) پتینه هفت سین بر روی سفال خام 7319085004 4 15 19 2177280 1741824
372 فرهنگ و هنر صنایع دستی (دوخت های سنتی) تابلوسازی با گل خشک 7319085003 4 8 12 1451520 1161216
373 فرهنگ و هنر صنایع دستی (دوخت های سنتی) ساخت گل های رویایی و کریستالی 731920850030051 13 92 105 12942720 10354176
374 فرهنگ و هنر صنایع دستی (دوخت های سنتی) ساخت وسایل تزیینی با مواد بازیافتی 7319085009 4 15 19 2626560 2101248
375 فرهنگ و هنر صنایع دستی (دوخت های سنتی) سازنده تزیینات عروس 731920850080001 30 171 201 24658560 19726848
376 فرهنگ و هنر صنایع دستی (دوخت های سنتی) مرصع کاری 7319085006 2 14 16 2177280 1741824
377 فرهنگ و هنر صنایع دستی (دوخت های سنتی) میوه آرایی ساده 7319085008 2 10 12 1451520 1161216
378 خدمات خدمات تغذیه ای آشپز سنتی(کار و دانش) 5-31/32/1/2 20 110 130 17,141,760 13,713,408
379 خدمات خدمات تغذیه ای اشپزی با مایکروویو 5-31/94/1/1 10 30 40 5,719,680 4,575,744
380 خدمات خدمات تغذیه ای اشپزی درجه 2 ( کار و دانش ) 5-31/31/2/1 105 287 392 50,405,760 40,324,608
381 خدمات خدمات تغذیه ای انتخاب ادویه مناسب برای غذا 512020670050061 23 8 21 4,458,240 3,566,592
382 خدمات خدمات تغذیه ای اشپز 512020670050001 70 180 250 36,875,520 29,500,416
383 خدمات خدمات تغذیه ای آشپز درجه 1 512020670140001 29 76 105 15,361,920 12,289,536
384 خدمات خدمات تغذیه ای آشپز سنتی 512020670060001 27 169 196 28,874,880 23,099,904
385 خدمات خدمات تغذیه ای آشپز غذا های رژیمی 512020670090001 104 175 339 43,770,240 35,016,192
386 خدمات خدمات تغذیه ای آشپز کشتی درجه 1 512020670140001 48 142 190 27,285,120 21,828,096
387 خدمات خدمات تغذیه ای آشپز کشتی درجه 2 512020670150001 25 65 90 12,631,680 12,199,680
388 خدمات خدمات تغذیه ای آشپز ملل 512020670170001 58 136 194 27,924,480 22,339,584
389 خدمات خدمات تغذیه ای آشپزی با مایکروویو 512020670050031 10 30 40 5,857,920 4,686,336
390 خدمات خدمات تغذیه ای آشپزی غذا های ایتالیایی 512020670050072 12 43 55 7,499,520 5,999,616
391 خدمات خدمات تغذیه ای آشپز غذاهای ترکیه ای 512020670050081 8 56 64 8,881,920 7,105,536
392 خدمات خدمات تغذیه ای آشپزی غذا های فوری 512020670050011 14 48 62 8,968,320 7,174,656
393 خدمات خدمات تغذیه ای آشپزی غذا های گیاهی 512020670090011 33 48 81 11,543,040 9,234,432
394 خدمات خدمات تغذیه ای آشپزی غذا های محلی آذربایجان شرقی 512020670050091 24 63 87 12,683,520 10,146,816
395 خدمات خدمات تغذیه ای آشپزی مخصوص_روز 512020670050121 31 73 104 15,015,120 12,013,056
396 خدمات خدمات تغذیه ای برنامه ریز امور تغذیه خانواده 512020670600001 110 270 380 21,081,600 16,865,280
397 خدمات خدمات تغذیه ای پخت انواع پلو 5120067012 5 15 20 2,885,760 2,308,608
398 خدمات خدمات تغذیه ای پخت دسر های سنتی(فرنی_حلوای ساده_شله زرد) 7512067003 3 14 17 2,177,280 1,741,884
399 خدمات خدمات تغذیه ای پخت انواع شیرینی های ساده و بدون فر 7521067001 3 15 18 2,332,800 1,866,240
400 خدمات خدمات تغذیه ای پخت غذا با پوشش خمیری 512020670050021 9 51 60 8,259,840 6,607,872
401 خدمات خدمات تغذیه ای پخت غذا های ایرانی(کوکو سیب زمینی و کشک بادمجان) 5120067005 5 10 15 1,900,800 1,520,640
402 خدمات خدمات تغذیه ای پخت غذاهای فرنگی(ناگت مرغ_پیراشکی گوشت_ اسپاگتی) 5120067006 3 14 17 2,160,000 1,728,000
403 خدمات خدمات تغذیه ای پخت غذاهای گیاهی(خوراک نودل با سبزیجات و کوکوی سبز) 5120067004 3 7 10 1,416,960 1,133,568
404 خدمات خدمات تغذیه ای پخت فست فود های تازه 5120067003 5 15 20 2,557,440 2,045,952
405 خدمات خدمات تغذیه ای پخت کیک ساده 7512067002 3 14 17 2,246,400 1,797,120
406 خدمات خدمات تغذیه ای پخت ماهی 5120067009 5 10 15 2,142,720 1,714,176
407 خدمات خدمات تغذیه ای پیتزا پزی 5120067010 5 15 20 2,868,480 2,294,784
408 خدمات خدمات تغذیه ای تر سازی پیشرفته 751220670310191 6 27 50 7,223,040 5,778,432
409 خدمات خدمات تغذیه ای تر سازی مقدماتی 751220670310181 8 33 59 8,570,880 6,856,704
410 خدمات خدمات تغذیه ای تزئین کیک 751220670340011 19 64 82 11,992,320 9,593,856
411 خدمات خدمات تغذیه ای تهیه سینی اردور 512020670050131 9 18 27 3,715,200 2,972,160
412 خدمات خدمات تغذیه ای تهیه اسنک با نان تست 5120067011 3 7 10 1,313,280 1,050,624
413 خدمات خدمات تغذیه ای تهیه انواع سالاد و مایونز 5120067002 3 17 20 2,626,560 2,101,248
414 خدمات خدمات تغذیه ای تهیه دسر ژله ای و تزریقی 7512067004 5 10 15 1,987,200 1,589,760
415 خدمات خدمات تغذیه ای تهیه دسرهای ژله ای و تزئینات آن 751220670220011 10 47 57 8,294,400 6,635,520
416 خدمات خدمات تغذیه ای تهیه نوشیدنی ها 513220670450011 14 22 36 5,253,120 3,002,496
417 خدمات خدمات تغذیه ای تهیه نوشیدنی های سرد 5132067001 3 7 10 1,365,120 1,092,096
418 خدمات خدمات تغذیه ای تهیه نوشیدنی های گرم 5132067002 3 7 10 1,313,280 1,050,624
419 خدمات خدمات تغذیه ای حلوا پزی(اذربایجان شرقی) 751220670310061 10 40 50 7,223,040 5,778,432
420 خدمات خدمات تغذیه ای دسر ساز 751220670240001 50 260 310 40,590,720 32,472,576
421 خدمات خدمات تغذیه ای دسر ساز بین الملل 751220670220001 34 116 150 21,824,640 17,459,712
422 خدمات خدمات تغذیه ای دسر ساز بین المللی* 7-76/37/1/1 34 116 150 21,392,640 17,114,112
423 خدمات خدمات تغذیه ای دسر سازسنتی 751220670230001 19 77 96 13,461,120 10,768,896
424 خدمات خدمات تغذیه ای دسر ساز سنتی* 7-76/35/1/2 19 77 96 13,651,200 10,920,960
425 خدمات خدمات تغذیه ای سالاد ساز و اردور ساز(کارودانش) 5-31/99/1/1 20 50 70 10,316,160 8,252,928
426 خدمات خدمات تغذیه ای سالاد سازی و اردور سازی 512020670050111 14 36 50 7,326,720 5,861,376
427 خدمات خدمات تغذیه ای سبزی ارایی_سفره ارایی_میوه ارایی 512020670060141 6 40 50 7,378,560 5,902,848
428 خدمات خدمات تغذیه ای سفره ارایی و چیئدمان میز 5120067001 4 13 17 2,263,680 2,004,480
429 خدمات خدمات تغذیه ای شکلات ساز 751220670360001 21 99 120 17,573,760 14,059,008
430 خدمات خدمات تغذیه ای شیرینی پز بدون فر(اجاق گاز) 7-76/66/1/1 18 42 60 8,760,960 7,008,768
431 خدمات خدمات تغذیه ای شیرینی پز درجه 1 751220670300001 22 96 118 16,761,600 13,409,280
432 خدمات خدمات تغذیه ای شیرینی پز درجه 2 751220670310001 45 145 190 27,734,400 22,187,520
433 خدمات خدمات تغذیه ای شیرینی پز درجه 2 (کارودانش) 7-76/65/2/1 80 252 332 43,407,360 34,725,888
434 خدمات خدمات تغذیه ای شیرینی پز شیرینی های خشک 751220670350001 40 220 260 35,147,520 28,118,016
435 خدمات خدمات تغذیه ای شیرینی پز شیرینی های خشک (کارودانش) 7-76/67/1/1 36 100 136 18,040,320 14,432,256
436 خدمات خدمات تغذیه ای شیرینی پزی با خرما 751220670310201 23 75 98 13,564,800 10,851,840
437 خدمات خدمات تغذیه ای طباخ ابزیان 512020670470001 27 73 100 14,601,600 11,681,280
438 خدمات خدمات تغذیه ای قصاب 751120670370001 270 660 930 115,257,600 92,206,080
439 خدمات خدمات تغذیه ای قناد 751230670330001 30 160 190 25,764,480 20,611,584
440 خدمات خدمات تغذیه ای کیک ساز 751220670340001 60 210 270 36,668,160 29,334,528
441 خدمات خدمات تغذیه ای کباب زنی و تخته کاری 512020670060031 10 30 40 5,771,520 4,617,216
442 خدمات خدمات تغذیه ای کلوچه پزی سنتی 751220670310211 24 46 70 9,521,280 7,617,024
443 خدمات خدمات تغذیه ای کیک پزی بدون فر 751220670310121 9 46 55 7,914,240 6,331,392
444 خدمات خدمات تغذیه ای کیک ساز و تر ساز* 7-76/36/1/2 24 66 90 12,925,440 10,340,352
445 خدمات خدمات تغذیه ای متصدی کافی شاپ 513220670450002 28 102 130 18,437,760 14,750,208
446 خدمات خدمات تغذیه ای مدیر بهداشتی پخش غذا ، تغذیه و صنایع غذایی* 7-74/90/1/1 43 27 70 10,212,480 8,169,984
447 خدمات خدمات تغذیه ای مشاور تغذیه اینترنتی 224040670010001 50 100 150 27,423,360 21,938,688
448 خدمات خدمات تغذیه ای نظارت بر بهداشت و ایمنی در واحد غذا و نوشیدنی 325730670000011 22 39 61 9,884,160 7,907,328
449 خدمات هتلداری اتاق دار هتل 422420590010001 66 84 250 3,205,440 25,643,520
450 خدمات هتلداری اتاق دار هتل* 5-40/54/1/2 66 84 250 32,054,400 25,643,520
451 خدمات هتلداری اشپز هتل درجه 1* 5-31/37/1/2 56 98 154 20,217,600 16,174,080
452 خدمات هتلداری اشپز هتل درجه 2* 5-31/37/2/2 80 138 218 27,336,960 21,869,568
453 خدمات هتلداری اشپز هتل درجه 1 512020590010001 56 98 154 20,234,880 16,187,904
454 خدمات هتلداری اشپز هتل درجه 2 512020590020001 80 138 218 28,408,320 22,726,656
455 خدمات هتلداری برنامه ریز جشن ها و تشریفات 333230590010001 18 72 120 18,455,040 14,764,032
456 خدمات هتلداری رفتار با میهمان در هتل 513120590010011 15 25 40 5,339,520 4,271,616
457 خدمات هتلداری زبان تخصصی هتلداری 422420590070011 25 40 65 8,536,320 6,829,056
458 خدمات هتلداری سر میزبان رستوران 513220590010001 31 54 85 11,594,880 9,275,904
459 خدمات هتلداری سر اشپز کل اشپزخانه و قنادی هتل* 5-31/22/1/2 64 96 160 21,133,440 16,906,752
460 خدمات هتلداری سر اشپز کل اشپزخانه و قنادی های هتل 343430590010001 64 96 180 27,285,120 21,828,096
461 خدمات هتلداری سرپرست رستوران هتل 422420590030001 48 74 122 16,243,200 12,994,560
462 خدمات هتلداری سرپرست قنادی هتل 751220590020001 62 97 190 23,932,800 19,146,240
463 خدمات هتلداری سرپرست قنادی هتل* 7-76/61/1/2 61 97 190 23,224,320 18,579,456
464 خدمات هتلداری فنون پذیرایی و تشریفات 513120590010021 13 27 40 5,443,200 4,354,560
465 خدمات هتلداری قصاب هتل 751120590010001 84 105 250 32,261,760 25,809,408
466 خدمات هتلداری قناد هتل 751220590010001 33 127 180 23,120,640 18,496,512
467 خدمات هتلداری قناد هتل* 7-76/62/1/2 33 127 180 23,120,640 18,496,512
468 خدمات هتلداری کارمند پذیرش هتل 4224420590070001 44 132 176 22,273,920 17,819,136
469 خدمات هتلداری کارمند رزرواسیون هتل 422420590090001 40 120 160 20,442,240 16,353,792
470 خدمات هتلداری کارمند فروش و بازاریابی هتل 24310590010001 41 123 164 24,416,640 19,533,312
471 خدمات هتلداری کارمند پذیره(فرانت افیس)(کارودانش) 3-94/27/1/2 190 80 350 45,048,960 36,039,168
472 خدمات هتلداری متصدی طبقات در هتل 4224420590130001 48 62 210 27,146,880 21,717,504
473 خدمات هتلداری متصدی کافی شاپ در هتل 513220590020001 46 138 208 26,593,920 21,275,136
474 خدمات هتلداری متصدی لباسشویی در هتل 815720590010001 18 42 70 9,383,040 7,506,432
475 خدمات هتلداری متصدی البسه در هتل(کار و دانش) 5-6016/1/2 45 45 100 13,392,000 10,713,600
476 خدمات هتلداری متصدی طبقات در هتل* 5-40/29/1/2 48 62 210 27,959,040 22,367,232
477 خدمات هتلداری مدیر بوم خانه های گردشگری 143930590010001 23 52 100 15,171,840 12,137,472
478 خدمات هتلداری مدیر خانه داری هتل (مدیر اقامت) 515120590010001 45 50 120 15,465,600 12,372,480
479 خدمات هتلداری مدیر غذا و نوشابه هتل 141230590020001 52 156 208 30,689,280 24,551,424
480 حدمات ایمنی و بهداشت کاربر ماساژ 325530470010001 107 93 200 52000000 41,600,000
481 حدمات ایمنی و بهداشت ماساژ ایرانی 325530470010011 15 25 40 22000000 17,600,000
482 حدمات ایمنی و بهداشت ماساژ شیاتسو 325530470010021 23 25 48 25000000 20,000,000
483 حدمات ایمنی و بهداشت ماساژ سنگ 325530470010031 16 29 45 23000000 18,400,000
484 حدمات ایمنی و بهداشت ماساژ سوئدی 3255304700141 15 20 35 26000000 20,800,000
485 حدمات ایمنی و بهداشت ماساژ آروماتراپی 3255304700151 13 17 30 21000000 16,800,000
486 حدمات ایمنی و بهداشت ماساژ بافت عمیق 325530470010061 13 19 32 25000000 20,000,000
487 حدمات ایمنی و بهداشت ماساژ تای 3255304700171 20 70 90 33000000 26,400,000
488 حدمات ایمنی و بهداشت ماساژ رفلکسولوژی 3255304700181 25 15 40 25000000 20,000,000
489 حدمات ایمنی و بهداشت ماساژ شمع 325530470010091 14 18 32 23000000 18,400,000
490 حدمات ایمنی و بهداشت ماساژ کمپرس گیاهی 325530470010101 14 18 32 23000000 18,400,000
491 صنعت تاسیسات نصاب و تعمیرکار کولرهای گازی پنجره ای و اسپیلت 712720090100001 78 222 300 30,000,000 24,000,000
492 صنعت الکترونیک تعمیربردهای الکترونیکی پایه لوازم خانگی 742120030000041 85 115 200 40,000,000 32,000,000
493 صنعت الکترونیک تعمیرکار سخت افزار تلفن همراه 742120030190002 55 107 162 45,000,000 36,000,000
494 صنعت الکترونیک طراح و تحلیلگر مدارات دیجیتال با بردهاي آردوینو 311430030030001 65 136 201 81,200,000 64,960,000
495 صنعت الکترونیک تعمیر کار نرم افزار تلفن همراه 742120030230001 63 122 185 40,000,000 32,000,000
496 صنعت تاسیسات پکیج شوفاژ دیواري( پکیج حرارتی ) سطح1 311530090000011 9 21 30 2,310,000 2,079,000
497 صنعت تاسیسات پکیج شوفاژ دیواري( پکیج حرارتی ) سطح2 311530090000021 9 21 30 2,310,000 2,079,000
498 صنعت تاسیسات تعمیر کار آبگرمکن دیواري 712720090070001 66 124 190 14,540,000 13,086,000
499 صنعت تاسیسات تعمیرکار پکیج شوفاژ گازي * 8-71/12/1/2 111 261 372 28,650,000 25,785,000
500 صنعت ساختمان اسکلت ساز 721420290030001 47 100 147 15,760,000 14,184,000
501 صنعت ساختمان ایمنی و بهداشت حرفه اي در کارگاه هاي ساختمانی( HSE ) 226340290000011 36 14 50 4,560,000 4,104,000
502 صنعت ساختمان آرماتور بند 711420290020001 52 113 165 17,720,000 15,948,000
503 صنعت ساختمان بتن ساز و بتن ریز 711420290080001 55 115 170 18,200,000 16,380,000
504 صنعت ساختمان بکارگیري اصول و ضوابط مقررات ملی ساختمان در نظارت سازه ساختمان 311230290470031 70 40 110 10,400,000 9,360,000
505 صنعت ساختمان بناي سفت کار درجه 1(کاردانش) 9-51/23/1/4/1 69 201 270 34,350,000 30,915,000
506 صنعت ساختمان تحلیلگر و طراح سازه ساختمان با نرم افزارETABS 214240290030002 52 98 150 15,920,000 14,328,000
507 صنعت ساختمان خشکه چین با سنگ قلوه و لاشه 711320290030002 46 104 150 16,160,000 14,544,000
508 صنعت ساختمان خواندن نقشه هاي سازه بتنی 311830290010021 40 52 92 9,440,000 8,496,000
509 صنعت ساختمان داربست بند 711920290030001 29 184 213 24,400,000 21,960,000
510 صنعت ساختمان در و پنجره ساز پروفیل آهنی 722120290010001 54 156 210 23,040,000 20,736,000
511 صنعت ساختمان دیوارچین سنگی 711320290040002 46 104 150 16,160,000 14,544,000
512 صنعت ساختمان سازنده و نصاب در و پنجره با پروفیلUPVCو شیشه دوجداره 814220290010001 47 153 200 22,120,000 19,908,000
513 صنعت ساختمان قالب بند و کفراژ بند 711420290050001 46 98 144 15,440,000 13,896,000
514 صنعت ساختمان کار ایمن و بهداشت حرفه اي در ساختمان 325730290000021 16 32 48 5,120,000 4,608,000
515 صنعت ساختمان کارور GPS 311230290230001 40 45 85 8,600,000 7,740,000
516 صنعت ساختمان کارور سیستم اطلاعات جغرافیاییGIS 311230290000021 32 16 48 4,480,000 4,032,000
517 صنعت ساختمان کمک آرماتور بند 711420290030001 55 111 166 17,720,000 15,948,000
518 صنعت ساختمان کمک بتن ساز و بتن ریز درجه2* 9-52/16/2/3/1 32 53 85 8,920,000 8,028,000
519 صنعت ساختمان * 2  کمک بناي سفت کار درجه 9-51/23/2/4/1 56 118 174 22,740,000 20,466,000
520 صنعت ساختمان *2 کمک قالب بند و کفراژ بند درجه 9-52/25/2/4/1 32 78 110 11,920,000 10,728,000
521 صنعت ساختمان کمک نقشه بردار 311230290240001 28 42 70 7,280,000 6,552,000
522 صنعت ساختمان لوله کش گاز خانگی و تجاري 712620290020001 26 64 90 9,760,000 8,784,000
523 صنعت ساختمان لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی 712620290030001 53 161 214 23,560,000 21,204,000
524 صنعت ساختمان نقشه کشی سازه 311830290010001 150 254 404 42,480,000 38,232,000
525 صنعت معماری بناي سفت کار 711120300060001 76 171 247 26,600,000 23,940,000
526 صنعت معماری بند کش ساختمان 711120300020002 23 97 120 13,480,000 12,132,000
527 صنعت معماری بند کش ساختمان* 9-59/96/1/2 50 296 346 25,680,000 23,112,000
528 صنعت معماری سنگ کار 711320300030001 43 119 162 12,960,000 11,664,000
529 صنعت معماری سنگ کار درجه 1 ( کار و دانش ) 9-51/43/1/3/1 34 103 137 15,080,000 13,572,000
530 صنعت معماری سیمانکار 712320300090001 46 250 296 16,840,000 15,156,000
531 صنعت معماری بناي سفت کار 711120300060001 76 171 247 13,560,000 12,204,000
532 صنعت معماری بندکش ساختمان 711120300020002 27 97 124 8,840,000 7,956,000
533 صنعت معماری تزیین کننده فضاي داخلی * 0-21/28/1/2 30 146 176 19,920,000 17,928,000
534 صنعت معماری سنگ کار 711320300030001 119 43 162 14,680,000 13,212,000
535 صنعت معماری طراح معماري با نرم افزار3DMax 343230300080002 42 138 180 19,920,000 17,928,000
536 صنعت معماری طراح معماري داخلی* 343230300020001 104 624 728 60,000,000 54,000,000
537 صنعت معماری کاشی کار 712220300020001 54 123 177 19,080,000 17,172,000
538 صنعت معماری کمک بناي سفت کار 711120300070001 85 136 221 20,570,000 18,513,000
539 صنعت معماری کمک سنگ کار 711320300020001 36 94 130 8,960,000 8,064,000
540 صنعت معماری  کمک کاشی کار درجه2 9-51/52/2/3/1 22 38 60 5060000 4,554,000
541 صنعت معماری کمک گچ کار 712320300030001 47 120 167 17,220,000 15,498,000
542 صنعت معماری کمک نقاش ساختمان 713120300020001 45 132 177 19,440,000 17,496,000
543 صنعت معماری گچ کار 712320300050001 52 141 193 21,080,000 18,972,000
544 صنعت معماری نقاش ساختمان 713120300030001 60 193 253 20,000,000 18,000,000
545 صنعت معماری نقاشی ساختمان 713120300050001 330 1215 1545 172,200,000 154,980,000
546 صنعت معماری نقشه کش ساختمان باAutocad 311830300040001 102 200 302 32,160,000 28,944,000
547 صنعت معماری نقشه کش عمومی ساختمان 311830300010001 136 266 402 42,800,000 38,520,000
548 صنعت معماری نقشه کش عمومی ساختمان درجه2(کاردانش) 0-32/54/2/3 150 250 400 42,000,000 37,800,000
549 صنعت معماری نقشه کشی پلان ساده ساختمانی با نرم افزارAutoCAD 3118030004 5 15 20 2,200,000 1,980,000
550 صنعت معماری نقشه کشی معماري 311830300020001 148 271 419 44,360,000 39,924,000
551 صنعت معماری مسئول آتلیه نقشه کشی ساختمان با نرم افزار اتوکد 216140300020001 42 58 100 10,320,000 9,288,000
552 صنعت معماری کمک عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه 712420300020001 40 67 107 11,240,000 10,116,000
553 صنعت معماری کمک برقکار ساختمان 741120300020001 119 184 303 31,600,000 28,440,000
554 صنعت معماری برقکار ساختمان 741120300010001 59 78 137 14,080,000 12,672,000
555 صنعت معماری بکارگیري اصول و ضوابط مقررات ملی ساختمان در طراحی معماري 343230300020021 18 42 60 6,480,000 5,832,000
556 صنعت معماری بکارگیري ضوابط و مقررات حاکم بر ساخت و سازشهري با رویکرد مهندسی معماري و عمران 343230300020061 21 9 30 2,760,000 2,484,000
557 صنعت معماری طراح معماري با نرم افزار3DMax 343230300080002 42 138 180 19,920,000 17,928,000
558 صنعت برق اجرای سیستم مدیریت هوشمند ساختمان 741120050020021 16 48 64 1،696،320 8،078،400
559 صنعت برق برقکار ساختمان 741120050010001 136 248 384 54،155،520 45,129,600
560 صنعت برق برقکار ساختمان درجه 1 741120050020001 119 271 390 54،501،120 45،417،600
561 صنعت برق برقکار ساختمان درجه 1* 8-55/28/1/4 119 271 390 52،600،320 43،833،600
562 صنعت برق برقکار ساختمان درجه2* 8-55/28/1/4 290 410 700 83،859،840 69،883،200
563 صنعت برق برقکارصنعتی 74122005001000 170 350 520 72،161،280 60،134،400
564 صنعت برق برقکارصنعتی درجه2(کارودانش) 8-55/15/2/4 448 642 1,090 132،952،320 110,793,600
565 صنعت برق برنامه ریزی سیستم مدیریت هوشمند ساختمان با پروتکلknx 741120050020031 16 48 64 9،953،280 8,294,400
566 صنعت برق برنامه نویسی رله برنامه پذیرLOGOبا دستورات پایه 741220050010121 20 60 80 12،009،600 10,008,000
567 صنعت برق راه اندازی آسانسور(پایه3) 741220050130011 50 70 120 16،623،360 13,852,800
568 صنعت برق تکنسین فنی آسانسور 741220050150001 118 246 364 49،282،560 41,068,800
569 صنعت برق سیم بندی سیستم دوربین مدار بسته(cctv) 7411005001 6 24 30 4،769،280 3,974,400
570 صنعت برق کمک نصاب آسانسور 74122005014000 50 125 175 24،030،400 20,030,400
571 صنعت برق مدیر فنی آسانسور 311330050050001 49 19 68 11،439،360 9,532,800
572 صنعت برق مونتاژکار ونصاب تابلوهای برق 741220050030001 128 224 352 51،079،680 42,566,400
573 صنعت برق نصاب وتعمیر کار آسانسور 74122005013000 184 536 720 95،022،720 79,185,600
574 صنعت برق نصاب وتعمیر کار آسانسور* 8-51/65/1/2 184 536 720 95،022،720 79,185,600
575 صنعت برق نصب سیستم زمین حفاظتی (اجرای ارتینگ) 741220050010091 16 42 58 8،760،960 7,300,800
576 صنعت برق نگهداری آسانسور 741220050130041 52 48 100 14،705،280 12,254,400
577 صنعت فناوری اطلاعات تعمیرکار ماهر PC-Laptop 351230530480001 68 104 172 105,000,000 84,000,000
578 کشاورزي امور باغی آبیاري باغات و مزارع 611320610150151 16 44 60   9959040 7,967,232
579 کشاورزي امور باغی باغبان 611320610150001 39 77 116 18527040 14,821,632
580 کشاورزي امور باغی پرورش دهنده گل درفضاي آزاد 611320610820002 52 106 158 26208000 20,966,400
581 کشاورزي امور باغی پرورش دهنده گل محمدي 611320610330001 30 62 92 15382080 12,305,664
582 کشاورزي امور باغی پرورش دهنده مرکبات 611220610080001 39 61 100 16591680 13,273,344
583 کشاورزي امور باغی پرورش گیاهان آپارتمانی در منزل 611320610620011 31 36 67 11108160 8,886,528
584 کشاورزي امور باغی پیوند زن درختان باغی 611320610150171 23 55 78 12519360 10,015,488
585 کشاورزي امور باغی پیوند زنی 6113061006 3 14 17 2923200 2,338,560
586 کشاورزي امور باغی تکثیر گل در گلدان 6111061002 3 13 16 2640960 2,112,768
587 کشاورزي امور باغی تکثیر و پرورش گل هاي آپارتمانی 611320610740002 105 242 347 55903680 44,722,944
588 کشاورزي امور باغی تکنسین ماهر کلینیک گیاه پزشکی 314230610060001 30 90 120 22256640 17,805,312
589 کشاورزي امور باغی تولید کننده تراریوم 611220611240001 15 49 64 10321920 8,257,536
590 کشاورزي امور باغی تولید کننده بونساي 611320611190001 65 215 280 33381480 26,705,184
591 کشاورزي امور باغی عطر ساز عطر گل هاي طبیعی 611220611230001 79 120 199 33022080 26,417,664
592 کشاورزي امور باغی مبارزه با آفات و بیماري هاي درخت خرما 611220610060011 90 190 280 46368000 37,094,400
593 کشاورزي امور باغی مدیریت پرورش گل در گلخانه 611220610380071 22 31 53 9011520 7,209,216
594 کشاورزي امور باغی هرس کردن درختان 6113061002 6 12 18 9301120 7,440,896
595 کشاورزي امور دام و ماکیان پروار بندي بره 612120630240011 30 40 70 11612160 9,289,728
596 کشاورزي امور دام و ماکیان پرورش دهنده اسب 612120630070001 100 68 168 28103040 22,482,432
597 کشاورزي امور دام و ماکیان پرورش دهنده بز 612120630530001 57 83 140 23425920 18,740,736
598 کشاورزي امور دام و ماکیان پرورش دهنده بلدرچین 612220630610001 48 67 115 19232640 15,386,112
599 کشاورزي امور دام و ماکیان پرورش دهنده بوقلمون گوشتی 612220630230001 28 72 100 16732800 13,386,240
600 کشاورزي امور دام و ماکیان پرورش دهنده پرندگان زینتی 612220630280001 40 85 125 20905920 16,724,736
601 کشاورزي امور دام و ماکیان پرورش دهنده زنبور عسل 612320630590001 78 122 200 33465600 26,772,480
602 کشاورزي امور دام و ماکیان پرورش دهنده کبک 612220630170001 38 63 101 16894080 13,515,264
603 کشاورزي امور دام و ماکیان پرورش دهنده گوسفند 612120630240001 70 90 160 26591040 21,272,832
604 کشاورزي امور دام و ماکیان پرورش دهنده مرغ بومی 612220630490001 37 59 96 16067520 12,854,016
605 کشاورزي امور دام و ماکیان پرورش مرغ بومی 6122063002 5 10 15 2459520 1,967,616
606 کشاورزي امور دام و ماکیان تولیدکننده ورمی کمپوست 611320630230002 68 102 170 26470080 21,176,064
607 کشاورزي امور دام و ماکیان رعایت بهداشت جایگاه دام 612120630560061 36 48 84 12983040 10,386,432
608 کشاورزي امور دام و ماکیان فن ورز تلقیح مصنوعی دام 324030630120001 80 30 110 18849600 15,079,680
609 کشاورزي امور دام و ماکیان کارگر فنی جایگاه اسب 612120630070011 58 97 155 24131520 19,305,216
610 کشاورزي امور دام و ماکیان کارگر فنی گاوداري صنعتی ( شیري ، گوشتی ) 612120630560001 48 144 192 29897280 23,917,824
611 کشاورزي امور دام و ماکیان کارگر فنی مرغداري صنعتی 612120630540001 96 192 288 44835840 35,868,672
612 کشاورزي امور دام و ماکیان مدیر واحد پرورش بلدرچین 131140630370001 70 50 120 26409600 21,127,680
613 کشاورزي امور دام و ماکیان مدیر واحد پرورش شتر مرغ 131140630400001 50 75 125 27377280 21,901,824
614 کشاورزي امور دام و ماکیان مدیر واحد پرورش گاو شیري 131140630130001 82 152 234 49129920 39,303,936
615 کشاورزي امور دام و ماکیان مدیر واحد پرورش مرغ گوشتی 131140630300001 90 108 198 41811840 33,449,472
616 کشاورزي امور دام و ماکیان واکسیناتور( دام و طیور ) 324030630060001 43 83 126 21591360 17,273,088
617 کشاورزي امور زراعی بسته بندي قارچ 6111062001 4 12 16 2761920 2,209,536
618 کشاورزي امور زراعی پرورش دهنده قارچ خوراکی 611320620050001 52 63 115 18103680 14,482,944
619 کشاورزي امور زراعی پرورش دهنده قارچ دکمه اي 611320620060001 63 102 165 25381440 20,305,152
620 کشاورزي امور زراعی پرورش دهنده قارچ صدفی 611320620040001 44 71 115 18325440 14,660,352
621 کشاورزي امور زراعی پرورش زعفران در گلدان 6111062005 8 10 18 2882880 2,306,304
622 کشاورزي امور زراعی تولید قارچ دکمه اي 6111062006 5 20 25 3870720 3,096,576
623 کشاورزي امور زراعی تولید قارچ صدفی 6111062002 4 16 20 3447360 2,757,888
624 کشاورزي امور زراعی تولید کننده جوانه هاي خوراکی 611120620080001 51 62 113 18043200 14,434,560
625 کشاورزي امور زراعی تولید کننده نباتات علوفه اي 611120620100001 42 152 194 29715840 23,772,672
626 کشاورزي امور زراعی تولید کننده نشاء صیفی 611120620020001 43 63 106 16974720 13,579,776
627 کشاورزي امور زراعی زراعت کار 611120620210001 34 80 114 17962560 14,370,048
628 کشاورزي امور زراعی زعفران کار 611120620430001 48 102 150 22740480 18,192,384
629 کشاورزي امور زراعی طراح و مجري احداث  گلخانه 611320620610001 45 127 172 27095040 21,676,032
630 کشاورزي امور زراعی فروشنده سموم دفع آفات نباتی 611120620030001 35 68 103 16067520 12,854,016
631 کشاورزي امور زراعی کشتکار گلخانه اي خیار 611220620050031 40 90 130 20502720 16,402,176
632 کشاورزي امور زراعی کشت کار حبوبات 611120620040001 43 68 111 17297280 13,837,824
633 کشاورزي امور زراعی کشت گلخانه اي زعفران ( فوگ پونیک ) 611120620430011 40 55 95 16531200 13,224,960
634 کشاورزي امور زراعی کشتکار گلخانه هاي خاکی 611220620050001 75 175 250 41186880 32,949,504
635 کشاورزي امور زراعی کشتکار گلخانه هاي هیدروپونیک 611220620030002 92 191 283 44553600 35,642,880
636 کشاورزي امور زراعی مجري احداث و طراحی گلخانه هاي کشت خاکی و کشت بدون خاك 611120620930001 60 240 300 47960640 38,368,512
637 کشاورزي امور زراعی مدیر عامل شرکت تعاونی تولید روستایی و سهامی زراعی 131130620010001 90 270 480 83946240 67,156,992
638 کشاورزي صنایع غذایی آزمایشگر ارشد آزمایشگاه شیمی فرآورده هاي لبنی 311130680010001 57 140 197 37457280 29,965,824
639 کشاورزي صنایع غذایی پخت نان سنتی ( کار و دانش ) 7-26/22/1/1 22 36 58 9455040 7,564,032
640 کشاورزي صنایع غذایی تهیه انواع ترشی و مرباي خانگی 751420680010011 11 25 36 6027840 4,822,272
641 کشاورزي صنایع غذایی تولید خانگی میوه هاي خشک 751420680030021 28 44 72 11874240 9,499,392
642 کشاورزي صنایع غذایی تولیدکننده ترشیجات و شور 751420680070001 31 74 105 16329600 13,063,680
643 کشاورزي صنایع غذایی تولیدکننده عرقیات گیاهی 751420680020001 32 90 122 19414080 15,531,264
644 کشاورزي صنایع غذایی تولیدکننده فرآورده هاي تخمیري( پنیر ) 751320680020001 31 75 106 16793280 13,434,624
645 کشاورزي صنایع غذایی تولیدکننده فرآورده هاي تخمیري( ماست ) 751320680030001 39 93 132 20361600 16,289,280
646 کشاورزي صنایع غذایی خشک کردن میوه ها به روش مقدماتی 7514068003 3 16 19 3185280 2,548,224
647 کشاورزي صنایع غذایی خمیر گیر و فرکار ماهر 751220680070001 36 144 180 28325200 22,660,160
648 کشاورزي صنایع غذایی خمیرگیري کیک و بیسکوییت 751220680040031 30 54 84 13366080 10,692,864
649 کشاورزي صنایع غذایی سازنده نقل و نبات و شکرپنیر 751220680030001 24 68 92 10737760 8,590,208
650 کشاورزي صنایع غذایی سوهان پز 751220680020001 26 90 126 19555200 15,644,160
651 کشاورزي صنایع غذایی کارور ازمایشگاه مواد غذایی * 0-14/21/1/2 128 292 420 66144960 52,915,968
652 کشاورزي صنایع غذایی کارور کنترل شیمیایی مواد غذایی 751520680020001 116 169 285 43727040 34,981,632
653 کشاورزي صنایع غذایی کارور کنترل شیمیایی مواد غذایی * 0-11/62/1/2 116 169 285 44069760 35,255,808
654 کشاورزي صنایع غذایی کاروري فر کیک و بیسکوییت 751220680040041 22 49 71 12337920 9,870,336
655 کشاورزي صنایع غذایی مدیر تولید نان هاي حجیم و نیمه حجیم 132140680010001 94 134 228 48746880 38,997,504
656 کشاورزي صنایع غذایی مدیر کیفیت و ایمنی در صنایع غذایی 214140680010001 69 131 200 43424640 34,739,712
657 کشاورزي صنایع غذایی مدیر تدارکات غذائی( مدیر کیترینگ ) 141240680010001 30 60 90 20946240 16,756,992
658 کشاورزي صنایع غذایی مدیر نانوایی ( کار و دانش ) 7-76/12/1/2 37 50 87 15765120 12,612,096
659 کشاورزي صنایع غذایی مدیریت امور صنایع غذایی 132140680010051 35 15 50 11450880 9,160,704
660 کشاورزي صنایع غذایی مسئول خط تولید سوسیس و کالباس 816020680140001 31 105 136 23808960 19,047,168
661 کشاورزي صنایع غذایی نانواي نان سنتی سنگک * 7-76/22/1/1 28 42 70 11491200 9,192,960
662 کشاورزي صنایع غذایی نانواي نان هاي حجیم و نیمه حجیم با تخصص خمیرساز ماهر * 7-76/39/1/2 14 60 74 13608000 10,886,400
663 کشاورزي صنایع غذایی نانواي نان هاي حجیم و نیمه حجیم با تخصص فردار ماهر * 7-76/38/1/2 11 39 50 9213120 7,370,496
664 کشاورزي صنایع غذایی نانواي نان هاي حجیم و نیمه حجیم صنعتی 751220680060001 60 270 330 51448320 41,158,656
665 کشاورزي صنایع غذایی نانوایی نان سنتی لواش 751220680000081 28 42 70 12317760 9,854,208
666 کشاورزي صنایع غذایی نانوایی نانهاي حجیم و نیمه حجیم 751220680040011 25 52 77 13890240 11,112,192
667 کشاورزي گیاهان دارویی و داروهاي گیاهی اسانس گیري از گیاهان دارویی 313331050020011 15 45 60 10604160 8,483,328
668 کشاورزي گیاهان دارویی و داروهاي گیاهی استخراج روغن از دانه هاي گیاهی به روش مقدماتی 6111105010 5 20 25 4294080 3,435,264
669 کشاورزي گیاهان دارویی و داروهاي گیاهی بازاریاب گیاهان دارویی 611121050990001 145 175 320 50541120 40,432,896
670 کشاورزي گیاهان دارویی و داروهاي گیاهی بررسی فرآوري رنگ هاي آرایشی و بهداشتی از گیاهان ارگانیک 6111105015 4 12 16 2903040 2,322,432
671 کشاورزي گیاهان دارویی و داروهاي گیاهی بررسی کرم هاي گیاهی 6111105009 5 8 13 2237760 1,790,208
672 کشاورزي گیاهان دارویی و داروهاي گیاهی بررسی گیاهان دارویی 6111105013 6 14 20 3447360 2,757,888
673 کشاورزي گیاهان دارویی و داروهاي گیاهی بهره بردار گیاهان دارویی- مرتعی و جنگلی 226941050120001 52 123 175 35320320 28,256,256
674 کشاورزي گیاهان دارویی و داروهاي گیاهی پرورش دهنده گیاهان دارویی 611121050060002 91 203 294 44815680 35,852,544
675 کشاورزي گیاهان دارویی و داروهاي گیاهی تهیه دمنوش هاي ارگانیک 6111105003 4 15 19 3124800 2,499,840
676 کشاورزي گیاهان دارویی و داروهاي گیاهی تولید کننده گیاهان دارویی ریشه اي 611121050840001 38 111 149 23970240 19,176,192
677 کشاورزي گیاهان دارویی و داروهاي گیاهی سرپرست خط تولید جامدات  ازگیاهان دارویی 312231050200001 61 137 298 50188560 40,150,848
678 کشاورزي گیاهان دارویی و داروهاي گیاهی فرمولاتور تولید فراورده هاي آرایشی و بهداشتی گیاهی 226941050340001 128 235 363 74088000 59,270,400
679 کشاورزي گیاهان دارویی و داروهاي گیاهی فرمولاتور تولید داروهاي گیاهی 226941050330001 145 55 200 42598080 34,078,464
680 کشاورزي گیاهان دارویی و داروهاي گیاهی فروش گیاهان دارویی و عرقیات گیاهی 611121050990011 12 18 30 4757760 3,806,208
681 کشاورزي گیاهان دارویی و داروهاي گیاهی فروشنده عرقیات گیاهی 522321050370001 39 61 110 17337600 13,870,080
682 کشاورزي گیاهان دارویی و داروهاي گیاهی فروشنده گیاهان دارویی 521121050380002 105 151 256 39170880 31,336,704
683 کشاورزي گیاهان دارویی و داروهاي گیاهی کارشناس انالیز کیفی و کمی مواد موثره گیاهان دارویی 226941050390001 161 265 426 86204160 68,963,328
684 کشاورزي گیاهان دارویی و داروهاي گیاهی کشت سیاه دانه 611121050820021 21 29 50 8043840 6,435,072
685 کشاورزي گیاهان دارویی و داروهاي گیاهی کشت گیاه دارویی اسطوخودوس 611121050810061 34 12 46 7398720 5,918,976
686 کشاورزي گیاهان دارویی و داروهاي گیاهی کشت گیاه دارویی صبر زرد 611121050810071 22 24 46 7398720 5,918,976
687 کشاورزي گیاهان دارویی و داروهاي گیاهی کشت گیاه دارویی گل گاوزبان 611121050800061 22 24 46 7398720 5,918,976
688 کشاورزي گیاهان دارویی و داروهاي گیاهی کاربر اسانس هاي گیاهی 611121050920001 73 127 200 30461760 24,369,408
689 کشاورزي گیاهان دارویی و داروهاي گیاهی کاربر گیاهان دارویی 611121050910001 112 146 258 39553920 31,643,136
690 کشاورزي گیاهان دارویی و داروهاي گیاهی کاشت و نگهداري از گیاهان دارویی 6111105007 2 14 16 2620800 2,096,640
691 کشاورزي گیاهان دارویی و داروهاي گیاهی کشت بید مشک 611121050810041 19 31 50 8265600 6,612,480
692 کشاورزي گیاهان دارویی و داروهاي گیاهی کشت گیاه دارویی آویشن 611121050810011 22 24 46 7398720 5,918,976
693 کشاورزي گیاهان دارویی و داروهاي گیاهی کشت گیاه دارویی بادرنجبویه 611121050810021 26 22 48 7721280 6,177,024
694 کشاورزي گیاهان دارویی و داروهاي گیاهی کشت گیاه دارویی زیره سیاه 611121050820011 22 24 46 7398720 5,918,976
695 کشاورزي گیاهان دارویی و داروهاي گیاهی کشت گیاه دارویی نعناع فلفلی 611121050800021 22 24 46 7398720 5,918,976
696 کشاورزي گیاهان دارویی و داروهاي گیاهی مدیریت فروش گیاهان دارویی 332231050130101 15 30 45 7963200 6,370,560
697 کشاورزی ماشین آلات کشاورزی سرویس نگهداری تریلر و تراکتور 723320690030011 17 50 67 10704960 8,563,968
698 کشاورزی منابع طبیعی شناسایی و بهره برداری محصولات فرعی جنگل و مرتع 314330710160011 23 69 92 16490880 13,192,704
699 کشاورزی منابع طبیعی کارور دستگاه GPS در علوم کشاورزی و منابع طبیعی 213340710040001 40 61 101 21026880 16,821,504
700 کشاورزی منابع طبیعی کارور سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS با نرم افزار ARCGIS در کشاورزی 213340710070281 18 31 49 10704960 8,563,968
701 کشاورزي امور دام و ماکیان پروار بندي بره 612120630240011 30 40 70 11612160 9,289,728
702 کشاورزي امور دام و ماکیان پرورش دهنده اسب 612120630070001 100 68 168 28103040 22,482,432
703 کشاورزي امور دام و ماکیان پرورش دهنده بز 612120630530001 57 83 140 23425920 18,740,736
704 کشاورزي امور دام و ماکیان پرورش دهنده بلدرچین 612220630610001 48 67 115 19232640 15,386,112
705 کشاورزي امور دام و ماکیان پرورش دهنده بوقلمون گوشتی 612220630230001 28 72 100 16732800 13,386,240
706 کشاورزي امور دام و ماکیان پرورش دهنده پرندگان زینتی 612220630280001 40 85 125 20905920 16,724,736
707 کشاورزي امور دام و ماکیان پرورش دهنده زنبور عسل 612320630590001 78 122 200 33465600 26,772,480
708 کشاورزي امور دام و ماکیان پرورش دهنده کبک 612220630170001 38 63 101 16894080 13,515,264
709 کشاورزي امور دام و ماکیان پرورش دهنده گوسفند 612120630240001 70 90 160 26567040 21,253,632
710 کشاورزي امور دام و ماکیان پرورش دهنده مرغ بومی 612220630490001 37 59 96 16067520 12,854,016
711 کشاورزي امور دام و ماکیان پرورش مرغ بومی 6122063002 5 10 15 2459520 1,967,616
712 کشاورزي امور دام و ماکیان تولیدکننده ورمی کمپوست 611320630230002 68 102 170 18907200 15,125,760
713 کشاورزي امور دام و ماکیان رعایت بهداشت جایگاه دام 612120630560061 36 48 84 12983040 10,386,432
714 کشاورزي امور دام و ماکیان فن ورز تلقیح مصنوعی دام 324030630120001 80 30 110 18849600 15,079,680
715 کشاورزي امور دام و ماکیان کارگر فنی جایگاه اسب 612120630070011 58 97 155 24131520 19,305,216
716 کشاورزي امور دام و ماکیان کارگر فنی گاوداري صنعتی ( شیري ، گوشتی ) 612120630560001 48 144 192 29897280 23,917,824
717 کشاورزي امور دام و ماکیان کارگر فنی مرغداري صنعتی 612120630540001 96 192 288 44835840 35,868,672
718 کشاورزي امور دام و ماکیان مدیر واحد پرورش بلدرچین 131140630370001 70 50 120 26409600 21,127,680
719 کشاورزي امور دام و ماکیان مدیر واحد پرورش شتر مرغ 131140630400001 50 75 125 27377280 21,901,824
720 کشاورزي امور دام و ماکیان مدیر واحد پرورش گاو شیري 131140630130001 82 152 234 49129920 39,303,936
721 کشاورزي امور دام و ماکیان مدیر واحد پرورش مرغ گوشتی 131140630300001 90 108 198 41811840 33,449,472
722 کشاورزي امور دام و ماکیان واکسیناتور( دام و طیور ) 324030630060001 43 83 126 21591360 17,273,088
723 صنعت کنترل وابزاردقیق اتوماسیون وبرنامه نویسی باplc s7-1200 313930310040061 20 60 80 13،178،800 11,980,800
724 صنعت کنترل وابزاردقیق برنامه نویسی plc s7-300با دستورات پایه 313930310040021 20 60 80 13،273،920 12,067,200
725 صنعت کنترل وابزاردقیق برنامه نویسی plc s7-300با دستورات پیشرفته 313930310040031 16 48 64 10،628،640 9,662,400
726 صنعت کنترل وابزاردقیق کاربا درایوهای صنعتی 313930310050241 15 45 60 10،042،560 9,129,600
727 صنعت کنترل وابزاردقیق کارورplc 313930310040001 82 230 312 45،904،320 41,731,200
728 صنعت کنترل وابزاردقیق کارورplcدرجه 1 313930310090001 100 132 272 40،819،680 37,108,800
729 صنعت کنترل وابزاردقیق کارورplc درجه 1* 0-84/55/1/4 101 132 272 38،744،640 35,222,400
730 صنعت کنترل وابزاردقیق کارورplc درجه 2* 0-84/55/2/4 86 156 272 38،744،640 35,222,400
731 صنعت مکانیک نقشه کش و طراح به کمک رایانه * 0-3/ 1/ 97/ 32 224 256 480 57,729,023 54,314,496
732 صنعت مکانیک نقشه کش و طراح صنعتی با CATIA * 0-32/14/2/1 73 257 330 41,651,712 39,121,920
733 صنعت مکانیک طراحی و تحلیل مدل ها به روش اجزاء محدود به وسیله ANSYS 214440410000011 6 21 27 4,879,872 4,658,688
734 صنعت مکانیک طراحی سطوح پیچیده و سطوح آزاد با نرم افزارCATIA 311830410010021 40 60 115 16,312,320 15,648,768
735 صنعت مکانیک تحلیل مکانیکی با نرم افزار ABAQUS 311830410100011 14 26 40 5,999,040 5,059,464
736 صنعت مکانیک نقشه خوانی صنعتی 311830410040011 53 91 144 20,003,328 18,814,464
737 صنعت مکانیک طراحی¬و حل¬مسائل مکانیکی با استفاده از سیمولینک نرم-افزارMATLAB 311830410100021 26 44 80 11,294,208 10,782,720
738 صنعت مکانیک طراحی با نرم افزار Solid Works 311830410100131 10 20 30 4,610,284 4,354,560
739 صنعت مکانیک طراحی و تحلیل مکانیزم ها با نرم افزار Solid Works 311830410100141 15 45 60 8,529,408 8,266,752
740 صنعت مکانیک طراحی سطوح و قالب سازی اولیه با Solid Works 311830410100111 10 20 30 4,271,616 4,161,024
741 صنعت مکانیک طراحی و مدلسازی با Auto Cad 311830410100161 15 45 60 8,557,056 8,197,632
742 صنعت مکانیک طراحی و مدلسازی پیشرفته با Solid Works 311830410100181 20 40 60 8,156,160 7,575,552
743 صنعت مکانیک کار با نرم افزارSOLID WORKS 311830410110031 30 70 100 13,658,112 13,257,216
744 صنعت مکانیک كار با نرم افزار CATIA 311830410110041 32 60 92 14,183,424 12,151,296
745 صنعت مکانیک نقشه کش صنعتی 31183041004002 324 588 912 120,586,752 118,900,224
746 صنعت مکانیک نقشه کش صنعتی با نرم افزار SOLID WORKS 311830410080001 88 182 270 38,541,312 36,163,584
747 صنعت مکانیک طراح و مدل ساز با نرم افزار Rhino 311830410120001 60 150 210 27,274,752 26,860,032
748 صنعت مکانیک نقشه کش و طراح صنعتی با CATIA 31183041001001 20 230 250 34,062,336 32,721,408
749 صنعت کنترل وابزاردقیق اتوماسیون وبرنامه نویسی باplc s7-1200 313930310040061 20 60 80 13،178،800 11,980,800
750 صنعت کنترل وابزاردقیق برنامه نویسی plc s7-300با دستورات پایه 313930310040021 20 60 80 13،273،920 12,067,200
751 صنعت کنترل وابزاردقیق برنامه نویسی plc s7-300با دستورات پیشرفته 313930310040031 16 48 64 10،628،640 9,662,400
752 صنعت کنترل وابزاردقیق کاربا درایوهای صنعتی 313930310050241 15 45 60 10،042،560 9,129,600
753 صنعت کنترل وابزاردقیق کارورplc 313930310040001 82 230 312 45،904،320 41,731,200
754 صنعت کنترل وابزاردقیق کارورplcدرجه 1 313930310090001 100 132 272 40،819،680 37,108,800
755 صنعت کنترل وابزاردقیق کارورplc درجه 1* 0-84/55/1/4 101 132 272 38،744،640 35,222,400
756 صنعت کنترل وابزاردقیق کارورplc درجه 2* 0-84/55/2/4 86 156 272 38،744،640 35,222,400
757 صنعت صنایع چرم، پوست، خز دوزنده کیف با چرم مصنوعی 731820280030001 72 196 268 36,850,000 31,500,000
758 صنعت صنایع چرم، پوست، خز دوزنده کیف چرمی با دست 731820280040001 53 215 268 38,220,000 34,550,000
759 صنعت صنایع چرم، پوست، خز سازنده کمربند چرمی 753620280070001 28 72 100 19,650,000 17,150,000
760 صنعت صنایع چرم، پوست، خز کیف دوز ( کار دانش ) 8-3/12/1/3 40 188 288 29,850,000 26,550,000
761 صنعت صنایع چرم، پوست، خز مدلساز کفش 753620280080001 29 101 130 20,550,000 19,550,000
762 صنعت صنایع چرم، پوست، خز اشپالت کار تر و خشک 815520280120001 12 80 192 26,500,000 24,800,000
763 صنعت صنایع چرم، پوست، خز الگوساز کیف ( چرم و پوست ) 731820280020011 20 40 60 9,850,000 85,000,000
764 صنعت صنایع چرم، پوست، خز پستایی ساز کفش زنانه ،مردانه و بچگانه 753620280010001 40 140 180 28,950,000 26,500,000
765 صنعت صنایع چرم، پوست، خز پستایی ساز درجه 1 ( کار و دانش ) 8-02/34/1/1 44 144 188 27,580,000 25,150,000
766 صنعت صنایع چرم، پوست، خز پستایی ساز درجه 2 ( کار و دانش ) 8-02/34/2/2 44 148 192 25,750,000 22,150,000
767 صنعت صنایع چرم، پوست، خز پیش کار درجه 2( کاردانش ) 8-02/46/2/2 60 240 300 42,850,000 39,850,000
768 صنعت صنایع چرم، پوست، خز دوخت و تکمیل کیف زنانه 731820280020041 7 22 29 6,950,000 6,355,000
769 صنعت صنایع چرم، پوست، خز دوزنده زیراندازهاي چرمی 731820280050001 19 61 80 13,800,000 11,500,000
770 صنعت صنایع چرم، پوست، خز دوزنده کیف اداري و مردانه چرمی 731820280010001 20 82 102 14,800,000 13,450,000
771 صنعت صنایع چرم، پوست، خز دوزنده کیف با چرم طبیعی 731820280020001 69 171 240 36,500,000 35,000,000
772 صنعت صنایع نساجی بافنده پوشاك با دستگاه بافندگی خانگی 731820270010001 59 206 265 38,550,000 36,500,000
773 صنعت صنایع نساجی بافنده پوشاك نوزاد و کودکان زیر 10 سال با دستگاه بافندگی خانگی 731820270020001 66 194 260 37,852,000 35,550,000
774 صنعت صنایع نساجی بافنده ماشینهاي بافندگی چند ماکویی و ژاکارد 815220270030001 47 192 239 34,550,000 33,000,000
775 صنعت صنایع نساجی چاپ پارچه 732220270010001 33 102 135 19,850,000 17,850,000
776 صنعت صنایع نساجی چله بند- چله گذار * 7-53/23/1/2 41 159 197 28,560,000 26,555,000
777 صنعت صنایع نساجی کارور چاپ روتاري 732220270050001 130 270 400 58,950,000 51,500,000
778 صنعت صنایع نساجی کارور چاپ سیلک اسکرین 732220270030001 34 92 126 17,520,000 16,150,000
779 صنعت هنر های تزئینی پارچه ساز تزیینی 731820810160001 2 10 12 2008800 1,607,040
780 صنعت هنر های تزئینی پتینه هفت سین بر روي سفال خام 7319085004 4 15 19 2721600 2,177,280
781 صنعت هنر های تزئینی تابلوسازي با گل خشک 7319085003 4 8 12 1814400 1,451,520
782 صنعت هنر های تزئینی حکاك میوه و سبزي آرا 731920850050001 17 149 166 25704000 20,563,200
783 صنعت هنر های تزئینی دکوراتیو مجالس حنابندان، عقد و ازدواج 731920850070001 43 248 219 44172000 35,337,600
784 صنعت هنر های تزئینی ساخت انواع گل هاي مصنوعی ( گل بلندر ) 7319085012 3 12 15 2276000 1,820,800
785 صنعت هنر های تزئینی ساخت انواع گل هاي مصنوعی ( گل چینی ) 7319085013 3 12 15 2376000 1,900,800
786 صنعت هنر های تزئینی ساخت بطري تزیینی 7315085001 5 15 20 2067200 1,653,760
787 صنعت هنر های تزئینی ساخت ظروف حجمی با خمیر چینی 731920850130011 28 70 98 14709200 11,767,360
788 صنعت هنر های تزئینی ساخت عروسک هاي خمیر چینی ( طرح هاي ساده ) 7319085001 4 14 18 2570400 2,056,320
789 صنعت هنر های تزئینی ساخت کاکتوس هاي فانتزي با خمیر چینی 731920850130031 17 73 90 15832800 12,666,240
790 صنعت هنر های تزئینی ساخت گل هاي رویایی و کریستالی 731920850030051 13 92 105 16178400 12,942,720
791 صنعت هنر های تزئینی ساخت گل هاي بلندر 731920850140021 20 60 80 12657600 10,126,080
792 صنعت هنر های تزئینی ساخت گل هاي پارچه اي الگانس 731920850030011 30 60 90 13867200 11,093,760
793 صنعت هنر های تزئینی ساخت گل هاي پارچه اي دیسکوزین 731920850030021 30 60 90 13867200 11,093,760
794 صنعت هنر های تزئینی ساخت گل هاي چرمی 731920850030031 19 64 83 1296000 1,036,800
795 صنعت هنر های تزئینی ساخت گل هاي چینی 731920850130041 68 112 180 29505600 23,604,480
796 صنعت هنر های تزئینی ساخت گل هاي شیشه اي 731920850030041 20 80 100 15789600 12,631,680
797 صنعت هنر های تزئینی ساخت نماها و تابلوهاي روستایی با مواد بازیافت 731920850020011 40 80 120 18640600 14,912,480
798 صنعت هنر های تزئینی ساخت میوه هاي سبک حجمی 731920850140031 30 85 115 6717600 5,374,080
799 صنعت هنر های تزئینی ساخت وسایل تزئینی با مواد بازیافتی 7319085009 4 15 19 3283200 2,626,560
800 صنعت هنر های تزئینی سازنده تزئینات عروس 731920850080001 30 171 201 30833200 24,666,560
801 صنعت هنر های تزئینی سازنده تزئینات کریستالی و زیورآلات 731920850090001 10 86 96 64493600 51,594,880
802 صنعت هنر های تزئینی سازنده عروسک هاي خمیر چینی و اشیاي تزئینی 731920850130001 65 145 210 33226200 26,580,960
803 صنعت هنر های تزئینی ساخت میوه هاي خمیر چینی 731920850130061 9 31 40 6717600 5,374,080
804 صنعت هنر های تزئینی سازنده ملیله کاغذي 731720850040001 20 101 130 19742400 15,793,920
805 صنعت هنر های تزئینی سازنده وسایل تزئینی با رزین 731620850050001 24 76 100 15055200 12,044,160
806 صنعت هنر های تزئینی سبزي آرائی ساده 7319085007 2 10 12 1771200 1,416,960
807 صنعت هنر های تزئینی سفره آراي مجالس 731920850280001 21 279 300 437400000 349,920,000
808 صنعت هنر های تزئینی شمع ساز 731920850300001 26 40 66 102384000 81,907,200
809 صنعت هنر های تزئینی طرح ریزي با میخ 7319085002 4 15 19 3218400 2,574,720
810 صنعت هنر های تزئینی گل آراي گل هاي طبیعی مقدماتی 754920850050001 230 470 700 105343200 84,274,560
811 صنعت هنر های تزئینی گل آراي گل هاي طبیعی پیشرفته 754920850040001 125 740 865 128920400 103,136,320
812 صنعت هنر های تزئینی گل آراي گل هاي خشک 754920850010001 43 93 136 22312800 17,850,240
813 صنعت هنر های تزئینی گلساز عمومی 731920850030001 77 273 350 55512000 44,409,600
814 صنعت هنر های تزئینی مرصع کاري 7319085006 2 14 16 2721600 2,177,280
815 صنعت هنر های تزئینی میوه آرائی ساده 7319085008 2 10 12 1814400 1,451,520
816 صنعت هنر های تزئینی نما ترك کاري موزائیک روي انواع مصنوعات 731920850060011 20 46 66 10584000 8,467,200
817 صنعت معدن مدیر تولید سنگ بری 0-28/11/1/01 51 115 166 25,000,000 20,000,000
818 صنعت معدن کارور دستگاه فیلترپرس 8-20/26/2/1 28 79 107 20,000,000 16,000,000
819 صنعت معدن کارگر سنگ بری 8-20/40/2/1 10 53 63 15,000,000 12,000,000
820 صنعت معدن لق گیر 7-11/98/1/2 21 86 107 10,000,000 8,000,000
821 صنعت معدن کارور دستگاه حفاری 7-13/89/1/2 51 195 246 19,730,000 15,784,000
822 صنعت معدن فراور سنگ ها 8-20/99/1/2 252 468 720 54,940,000 43,952,000
823 صنعت معدن کارور اتشکاری در معدن 7542-39-00-1 42 86 128 25,000,000 20,000,000
824 صنعت معدن معدن کار عمومی 7-11/08/1/2 100 300 400 31,520,000 25,216,000
825 صنعت معدن مدل سازی و طراحی معادن با نرم افزار Datamine studio 0-27/10/1/1/5 16 50 66 30,000,000 24,000,000
826 صنعت معدن آنالیز داده های زمین با نرم افزارDIPS 0-27/10/1/1/1 7 30 37 1,000,000 800,000
827 صنعت معدن کارور فلوتاسیون 7-43/10/1/1 49 147 196 25,000,000 20,000,000
828 صنعت معدن مسئول ایمنی در معدن 3-10/48/1/1 32 91 123 10,000,000 8,000,000
829 صنعت معدن انبار کردن مواد معدنی و باطله 3-1/49/1/2/1 44 27 71 10,000,000 8,000,000
830 صنعت معدن تعمیرکار ماشین آلات معدنی 8-49/35/1/1 120 180 300 40,000,000 32,000,000
831 صنعت معدن کارگر استخراج ذغال 7-11/49/1/2 42 180 222 18,550,000 14,840,000
832 صنعت معدن رعایت نکات ایمنی،بهداشتی و زیست محیطی برای کارگران معادن زیر زمینی 9311-39-051-1 14 18 32 7,000,000 5,600,000
833 صنعت معدن رعایت نکات ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی برای کارگران معادن سطحی 9311-39-050-1 10 14 24 6,000,000 4,800,000
834 سرامیک سفالگری با چرخ برقی و دستی 73142015023000100 72 300 372 20000000 15000000
835 فرهنگ وهنر صنایع دستی منبت کاری چوب آموزش کارآموزی 130 370 500 116,437,500 93,150,000
836 فرهنگ وهنر هنر های نمایشی بازیگرپایه 343530870010001 54 82 136 22,000,000 18,000
837 فرهنگ وهنر هنر های نمایشی بازیگر تئاتر 3435308700001 131 324 455 75,000,000 66,000
838 فرهنگ وهنر هنر های نمایشی بازیگر سینما 343530870110001 47 67 114 20,000,000 16,000
839 فرهنگ وهنر هنر های نمایشی بازیگر جلو دوربین در سینما 3435087001 3 19 22 8,000,000 7,000
840 فرهنگ وهنر هنر های نمایشی دوبلور 343530870030001 39 83 122 20,000 17,000
841 فرهنگ وهنر هنر های نمایشی فیلم نامه نویس 343530870050002 55 75 130 21,600 175,000
842 فرهنگ وهنر هنر های نمایشی کارگردانی تئاتر 343530870090001 152 288 440 74,000 67,000
843 فرهنگ وهنر هنر های نمایشی کارگردانی فیلم کوتاه 3435087002 5 15 20 7,800 6,800
844 فرهنگ وهنر هنر های نمایشی گریمور سینما تئاتر تلوزیون 5142208700010000 43 52 95 15,000 11,000
845 فرهنگ وهنر هنر های نمایشی گوینده 343530870150001 64 96 160 30,000 27,000
846 فرهنگ وهنر هنر های نمایشی نمایش نامه نویس 343530870040001 82 272 354 60,000 52,000
847 فرهنگ وهنر هنر های نمایشی نور پرداز 343530870020001 50 81 131 21,500 17,500
848 فرهنگ وهنر هنر های نمایشی مدیر دوبلاژ 34353087014001 64 105 169 31,000 28,000
849 فرهنگ وهنر هنر های نمایشی تصویر بردار 352130870020001 90 290 380 65,000 57,000
850 فرهنگ وهنر هنر های نمایشی عروسک ساز نمایشی 731920870010001 98 152 250 45,000 37,000
851 فرهنگ وهنر هنر های نمایشی طراح صحنه 343230870010001 48 96 144 25,000 19,000
852 صنعت صنایع خودرو تعمیرسیستم سوخت رسانی انژکتوري بنزینی خودرو 723120010030282 48 66 114 20,498,400 16,398,720
853 صنعت صنایع خودرو تعمیر موتور ملی EF7 723120010020041 4 12 16 3,974,400 3,179,520
854 صنعت صنایع خودرو تعمیر سیستم مالتی پلکس 742120010010022 43 87 130 22,593,600 18,074,880
855 صنعت صنایع خودرو  تعمیرکاراتومبیل هاي سواري بنزینی 723120010020001 202 518 720 12,182,400 9,745,920
856 صنعت صنایع خودرو تعمیر کار برق خودرو 741220010010001 111 369 480 81,648,000 65,318,400
857 صنعت صنایع خودرو کاربا دستگاههاي عیب یاب خودرو 723120030010091 10 20 30 5,270,400 4,216,320
858 صنعت صنایع خودرو تعمیر سیستم ترمزمعمولی وABS ضدقفل ترمز 723120010030131 12 28 40 6,955,200 5,564,160
859 صنعت صنایع خودرو انجام ریمپ و بهینه سازی نرم افزار ECU خودروهای ایرانی 742120010010081 20 40 60 44,856,000 35,884,800
860 صنعت صنایع خودرو تعمیر سخت افزار و نرم افزار ECU خودروهای ایرانی 742120010010091 20 40 60 44,856,000 35,884,800
861 صنعت صنایع خودرو تعمیر سیستم فرمان های برقی خودرو 741220010190151 17 43 60 16,552,000 13,241,600
862 صنعت صنایع خودرو تعمیر کولر خودرو 741220010210001 55 95 150 29,954,000 23,963,200
863 صنعت صنایع خودرو عیب یابی برق و انژکتور هیوندا و کیا 723120010600001 10 20 30 18,986,000 15,188,800
864 صنعت صنایع خودرو نقشه خوانی خودرو 723120010030371 27 53 80 16,452,000 13,161,600
865 صنعت صنایع خودرو تعمیر سیستم انژکتور موتورسیکلت 723120010320022 10 20 30 17,355,000 13,884,000
866 فرهنگ و هنر فــــــرش ارزیاب قالی 331530890010002 47 108 155 22446000 17956800
867 فرهنگ و هنر فــــــرش ﺑﺎﻓﺖ ﻗﺎﻟﯽ ﺗﺮﮐﯽ ﺑﺎﻓﺖ 7318089001 4 26 30 3672000 2937600
868 فرهنگ و هنر فــــــرش ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﮐﺎﺭ ﻗﺎﻟﯽ 731820890040001 49 186 235 30096000 24076800
869 فرهنگ و هنر فــــــرش ﭼﻠﻪ ﮐﺶ 731820890030002 41 114 155 19422000 15537600
870 فرهنگ و هنر فــــــرش ﭼﻠﻪ ﺩﻭﺍﻥ ﻭ ﻧﺼﺎﺏ ﭼﻠﻪ 731820890010002 35 95 130 16308000 13046400
871 فرهنگ و هنر فــــــرش ﭼﻠﻪ ﮐﺶ 731820890060001 35 80 115 14202000 11361600
872 فرهنگ و هنر فــــــرش ﺭﻓﻮﮔﺮ ﻗﺎﻟﯽ (ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ) 731820890070001 79 246 325 39330000 31464000
873 فرهنگ و هنر فــــــرش ﺭﻧﮓ ﻭ ﻧﻘﻄﻪ ﮐﺎﺭ ﻧﻘﺸﻪ ﻗﺎﻟﯽ 731620890020001 37 103 140 17856000 14284800
874 فرهنگ و هنر فــــــرش ﺭﻧﮕﺮﺯ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻗﺎﻟﯽ ﺩﺳﺘﺒﺎﻓﺖ 731820890100001 36 99 135 16884000 13507200
875 فرهنگ و هنر فــــــرش ﺭﻧﮕﺮﺯ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻗﺎﻟﯽ ﺩﺳﺘﺒﺎﻓﺖ 731820890110001 43 122 165 20898000 16718400
876 فرهنگ و هنر فــــــرش ﻃﺮﺍﺡ ﻗﺎﻟﯽ(ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ) 731620890010001 65 235 300 36090000 28872000
877 فرهنگ و هنر فــــــرش ﻃﺮﺍﺡ ﻧﻘﺸﻪ ﻓﺮﺵ(ﮐﺎﺭ ﻭ ﺩﺍﻧﺶ) 1-62/93/2/1 33 147 180 23292000 18633600
878 فرهنگ و هنر فــــــرش طراحی نقشه قالی با رایانه 731620890030001 29 76 105 14526000 11620800
879 فرهنگ و هنر فــــــرش ﻗﺎﻟﯽ ﺑﺎﻑ تابلویی (کاردانش) 7-54/56/1/2 36 40 76 10638000 8510400
880 فرهنگ و هنر فــــــرش قالیباف ﺣﺠﻤﯽ 731820890180002 26 119 155 21888000 17510400
881 فرهنگ و هنر فــــــرش ﻗﺎﻟﯽ ﺑﺎﻑ ﺩﺭﺟﻪ1 (ﮐﺎﺭ ﻭ ﺩﺍﻧﺶ) 7-54/57/1/3 24 306 330 39312000 31449600
882 فرهنگ و هنر فــــــرش ﻗﺎﻟﯽ ﺑﺎﻑ ﺩﺭﺟﻪ2 (ﮐﺎﺭ ﻭ ﺩﺍﻧﺶ) 7-54/57/2/1 24 426 450 54450000 43560000
883 فرهنگ و هنر فــــــرش ﻗﺎﻟﯿﺒﺎﻑ ﺗﺮﮐﻤﻦ 731820890210001 27 83 110 13716000 10972800
884 فرهنگ و هنر فــــــرش ﻗﺎﻟﯿﺒﺎﻑ ﺗﺮﮐﯽ (ﮔﺮﻩ ﻣﺘﻘﺎﺭﻥ) 731820890130002 58 212 270 33120000 26496000
885 فرهنگ و هنر فــــــرش ﻗﺎﻟﯿﺒﺎﻑ ﻓﺎﺭﺳﯽ(ﮔﺮﻩ ﻧﺎﻣﺘﻘﺎﺭﻥ) 731820890140002 55 205 260 31536000 25228800
886 فرهنگ و هنر فــــــرش قالیباف هنری 731820890170002 74 226 300 37602000 30081600
887 فرهنگ و هنر فــــــرش نقشه خوان فرش دستباف 731820890120001 10 18 28 3402000 2721600
888 فرهنگ و هنر فــــــرش ﮔﺒﻪ ﺑﺎﻑ (کاردانش) 7-54/96/1/1 80 210 290 35856000 28684800
889 فرهنگ و هنر فــــــرش ناظر فنی قالی 312230890010001 70 125 205 28818000 23054400
890 فرهنگ و هنر فــــــرش ﺑﺎﻓﺖ ﮔﻠﯿﻢ ﺑﺪﻭﻥﺩﺍﺭ( ﺗﺎﭘﺴﺘﺮﯼ) 7318075006 5 16 21 7318075001 2574000
891 فرهنگ و هنر فــــــرش بافنده ترکیبی قالی و گلیم 731820750100001 100 200 300 2862000 2289600
892 فرهنگ و هنر فــــــرش بافنده شبه قالی فرشینه 731820750310001 29 109 138 38088000 30470400
893 فرهنگ و هنر فــــــرش بافنده گلیم ﺗﺎﺑﻠﻮﯾﯽ(ﺗﺎﭘﺴﺘﺮﯼ) 731820750330001 57 193 250 18144000 14515200
894 فرهنگ و هنر فــــــرش طراح نقشه گلیم 731820750480001 42 223 265 31824000 25459200
895 فرهنگ و هنر فــــــرش گلیم باف 731820750190001 81 219 300 32796000 26236800
896 فرهنگ و هنر فــــــرش گلیم باف حجمی 731820750570001 47 183 230 38214000 30571200
897 فرهنگ و هنر فــــــرش گلیم باف درجه 2 (کاردانش) 7-54/54/2/3 90 230 320 30168000 24134400
898 فرهنگ و هنر فــــــرش ﮔﻠﯿﻢ ﺑﺎﻓﯽ( ﭘﯿﭻ ﺑﺎﻓﯽ و سوزنی) 7318075002 3 16 19 39474000 31579200
899 فرهنگ و هنر فــــــرش گلیم باف (چاکدار و بدون چاک) 7318075001 3 16 19 2574000 2059200
900 فرهنگ و هنر طلا و جواهرسازی ریخته گر فلزات قیمتی 7-25/12/1/2 30 60 90 13,384,800 10,707,840
901 فرهنگ و هنر طلا و جواهرسازی فروشنده طلا و نقره و جواهر 04-31/35/1/2 72 82 154 22,894,560 18,315,648
902 فرهنگ و هنر طلا و جواهرسازی ارزیاب الماس 311130790020001 48 152 200 33,696,000 26,956,800
903 فرهنگ و هنر طلا و جواهرسازی بازیابی طلا از خاک 731320790000021 28 47 75 11,737,440 9,389,952
904 فرهنگ و هنر طلا و جواهرسازی پوشش گر الکتریکی(آبکار) فلزات قیمتی 731320790010001 58 110 168 26,320,320 21,056,256
905 فرهنگ و هنر طلا و جواهرسازی ﺗﺮاش ﺳﻨﮓ ﻓﯿﺮوزه و ﮐﺮﯾﺰوﮐﻮﻻ 731320790040011 20 100 120 18,158,400 14,526,720
906 فرهنگ و هنر طلا و جواهرسازی ﺗﻌﻤﯿﺮﮐﺎر ﻓﻠﺰات ﻗﯿﻤﺘﯽ و ﺟﻮاﻫﺮآﻻت 731320790070001 42 63 105 16,492,320 13,193,856
907 فرهنگ و هنر طلا و جواهرسازی ﺗﻮﻟﯿﺪ ، ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و ﻓﺮوش ﺟﻮاﻫﺮات ﻣﻬﺮه اي (ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺤﻮر) 731320790320011 78 65 143 22,389,120 17,911,296
908 فرهنگ و هنر طلا و جواهرسازی ﺟﻮاﻫﺮ ﺳﺎز 731320790090002 100 430 530 78,249,600 62,299,680
909 فرهنگ و هنر طلا و جواهرسازی ﺟﻮاﻫﺮﺳﺎزي ﺳﯿﻤﯽ 731320790260001 55 115 170 25,740,000 20,592,000
910 فرهنگ و هنر طلا و جواهرسازی ﺟﻮاﻫﺮﺳﺎزي ﻣﻬﺮه اي 731320790270001 60 100 160 24,785,280 19,828,224
911 فرهنگ و هنر طلا و جواهرسازی ﺣﺠﻢ ﺳﺎزي ﺳﻨﮕﻬﺎي ﻧﯿﻤﻪ ﻗﯿﻤﺘﯽ 731320790280001 92 181 273 31,452,080 32,797,440
912 فرهنگ و هنر طلا و جواهرسازی ﺣﮑﺎﮐﯽ وﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮐﺎري ﺑﺮ روي ﺳﻨﮕﻬﺎي ﻧﯿﻤﻪ ﻗﯿﻤﺘﯽ 731320790290001 62 178 240 36,167,040 28,933,632
913 فرهنگ و هنر طلا و جواهرسازی ﺣﮑﺎﮐﯽ روي ﺳﻨﮓ ﻫﺎي ﻧﯿﻤﻪ ﻗﯿﻤﺘﯽ 7313079001 3 16 19 3,013,920 2,411,136
914 فرهنگ و هنر طلا و جواهرسازی ذوﺑﮑﺎري و ﺳﺎﺧﺖ آﻟﯿﺎژﻫﺎي ﻓﻠﺰات ﻗﯿﻤﺘﯽ 731320790030011 5 15 20 3,126,240 2,500,992
915 فرهنگ و هنر طلا و جواهرسازی رﯾﺨﺘﻪ ﮔﺮي ﻓﻠﺰات ﻗﯿﻤﺘﯽ 731320790380001 42 118 160 19,936,800 15,949,440
916 فرهنگ و هنر طلا و جواهرسازی ﺳﺎﺧﺖ ﺣﻠﻘﻪ ﻧﻘﺮه 7313079005 4 16 20 3,163,680 2,530,944
917 فرهنگ و هنر طلا و جواهرسازی ﺳﺎﺧﺖ زﻧﺠﯿﺮ ﻧﻘﺮه 7313079003 4 16 20 3,163,680 2,530,944
918 فرهنگ و هنر طلا و جواهرسازی ﺳﺎﺧﺖ زﯾﻮرآﻻت و ﺗﺰﺋﯿﻨﺎت ﺑﺎ ﺧﻤﯿﺮ ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه 731320790000011 20 55 75 11,625,120 9,300,096
919 فرهنگ و هنر طلا و جواهرسازی ﺳﺎزﻧﺪه زﯾﻮر آﻻت ﺳﻨﺘﯽ 731320790130001 47 233 280 4,324,480 34,579,584
920 فرهنگ و هنر طلا و جواهرسازی ﺳﺎزﻧﺪه ﻣﺪل ﻫﺎي ﻣﻮﻣﯽ ﻃﻼ و ﺟﻮاﻫﺮ 731320790100002 30 150 180 27,743,040 22,194,432
921 فرهنگ و هنر طلا و جواهرسازی ﻃﺮاح ﻃﻼ و ﺟﻮاﻫﺮ ﺑﺎ راﯾﺎﻧﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ 731320790360001 70 120 190 29,034,720 23,227,776
922 فرهنگ و هنر طلا و جواهرسازی ﻃﺮاح ﻃﻼ و ﺟﻮاﻫﺮ ﺑﺎ راﯾﺎﻧﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ 731320790350001 54 86 140 21,378,240 17,102,592
923 فرهنگ و هنر طلا و جواهرسازی ﻃﺮاح ﮐﻼﺳﯿﮏ زﯾﻮرآﻻت ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ 731320790340001 24 96 120 18,308,160 14,646,528
924 فرهنگ و هنر طلا و جواهرسازی ﻃﺮاح ﮐﻼﺳﯿﮏ زﯾﻮرآﻻت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ 731320790330001 52 128 180 26,900,640 21,520,512
925 فرهنگ و هنر طلا و جواهرسازی ﻃﻼ ﺳﺎز 731320790030001 130 350 480 70,312,320 56,249,856
926 فرهنگ و هنر طلا و جواهرسازی ﻃﻼ و ﺟﻮاﻫﺮ ﺳﺎز (ﮐﺎر و داﻧﺶ) 8-80/10/1/2 104 376 480 68,702,400 54,961,920
927 فرهنگ و هنر طلا و جواهرسازی ﻋﯿﺎر ﺳﻨﺞ ﻓﻠﺰات ﻗﯿﻤﺘﯽ 731320790200001 40 78 118 17,896,320 14,317,056
928 فرهنگ و هنر طلا و جواهرسازی ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه و ﺟﻮاﻫﺮ 731320790320001 72 82 154 23,025,600 18,420,480
929 فرهنگ و هنر طلا و جواهرسازی ﻓﯿﺮوزه ﮐﻮﺑﯽ 731320790310001 56 167 223 34,014,240 27,211,392
930 فرهنگ و هنر طلا و جواهرسازی ﮔﻮﻫﺮ ﺗﺮاش ﺳﻨﮓ ﻫﺎي ﻗﯿﻤﺘﯽ و ﻧﯿﻤﻪ ﻗﯿﻤﺘﯽ (ﺗﺮاش زاوﯾﻪ) 731320790050001 56 201 254 39,199,680 31,359,744
931 فرهنگ و هنر طلا و جواهرسازی ﮔﻮﻫﺮ ﺗﺮاش ﺳﻨﮓ ﻫﺎي ﻗﯿﻤﺘﯽ و ﻧﯿﻤﻪ ﻗﯿﻤﺘﯽ (داﻣﻠﻪ ﺗﺮاش) 731320790040002 123 215 338 49,289,760 39,431,808
932 فرهنگ و هنر طلا و جواهرسازی ﮔﻮﻫﺮ ﺷﻨﺎس 311130790010001 164 271 435 70,705,440 56,564,352
933 فرهنگ و هنر طلا و جواهرسازی ﮔﻮﻫﺮﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺮوارﯾﺪ و ﺳﺎﯾﺮ ﮔﻮﻫﺮﻫﺎي آﻟﯽ 311130790010011 51 29 80 13,572,000 10,857,600
934 فرهنگ و هنر طلا و جواهرسازی ﻣﺨﺮاج ﮐﺎر،ﻗﻠﻢ زن و ﺟﻮاﻫﺮ ﻧﺸﺎن ﺑﺮ روي ﻓﻠﺰات ﻗﯿﻤﺘﯽ 731320790210001 63 137 200 29,970,720 23,976,576
935 فرهنگ و هنر طلا و جواهرسازی ﻣﺪل ﺳﺎز ﻓﻠﺰات ﻗﯿﻤﺘﯽ 7-94/11/1/2 36 52 88 12,785,760 10,228,608
936 فرهنگ و هنر طلا و جواهرسازی ﻣﻠﯿﻠﻪ ﺳﺎز ﻓﻠﺰات ﻗﯿﻤﺘﯽ 731320790370002 40 160 200 29,446,560 23,557,248
937 صنعت سراميك سفالگري با چرخ برقي و دستي 73142015023000100 72 300 372 20,000,000 15,000,000
938 فرهنگ و هنر هنرهای تجسمی نقاش سیاه قلم 731620830070001 120 390 510 64,848,080 49,181,600
939 فرهنگ و هنر هنرهای تجسمی ایجاد ساخت و سار درنقاشی  اکریلیک 7316083002 5 15 20 2,845,440 2,188,800
940 فرهنگ و هنر هنرهای تجسمی برجسته ساری در نقاشی اکریلیک 7316083001 5 15 20 2,583,360 1,987,200
941 فرهنگ و هنر هنرهای تجسمی چهره پردازی در نقاشی پاستل 7316083009 5 19 24 3,032,640 2,332,800
942 فرهنگ و هنر هنرهای تجسمی چهره پردازی در نقاشی رنگ و روغن 7316083006 5 19 24 3,032,640 2,332,800
943 فرهنگ و هنر هنرهای تجسمی چهره پردازی در نقاشی مداد رنگی 7316083005 5 19 24 3,032,640 2,332,800
944 فرهنگ و هنر هنرهای تجسمی طراحی سنتی 731620830610001 46 150 196 25,608,960 19,699,200
945 فرهنگ و هنر هنرهای تجسمی طراحی عمومی 731620830640001 120 400 520 67,148,640 51,652,800
946 فرهنگ و هنر هنرهای تجسمی طراحی اجسام با اکولین 7316083013 5 15 20 2,002,320 1,944,000
947 فرهنگ و هنر هنرهای تجسمی طراحی اشیا در سیاه قلم 7316083014 5 15 20 2,002,320 1,944,000
948 فرهنگ و هنر هنرهای تجسمی طراحی اولیه 73160830030011 30 60 90 12,336,480 9,489,600
949 فرهنگ و هنر هنرهای تجسمی طراحی اناتومی و فیگور 731620830030051 20 50 70 10,221,120 7,862,400
950 فرهنگ و هنر هنرهای تجسمی طراحی چهره 731620830030041 20 50 70 10,221,120 7,848,000
951 فرهنگ و هنر هنرهای تجسمی طراحی منظره 731620830030031 20 50 70 10,221,120 7,790,400
952 فرهنگ و هنر هنرهای تجسمی مربی نقاشی کودک 734240830010001 50 124 174 31,093,920 23,918,400
953 فرهنگ و هنر هترهای تجسمی مینیاتور ساز 731620830490001 169 501 670 83,809,440 64,468,800
954 فرهنگ و هنر هنرهای تجسمی نقاش ایرانی 731620830390001 120 368 488 60,765,120 47,742,400
955 فرهنگ و هنر هترهای تجسمی نقاشی آبرنگ 731620830040001 125 350 475 60,035,040 46,180,800
956 فرهنگ و هنر هنرهای تجسمی نقاشی اکریلیک 731620830060001 125 355 480 60,147,360 46,267,200
957 فرهنگ و هنر هنرهای تجسمی نقاشی پاستل 731620830050001 125 335 470 59,061,600 45,432,000
958 فرهنگ و هنر هترهای تجسمی نقاش پیشرفته 731620830540001 48 355 403 51,217,920 39,398,400
959 فرهنگ و هنر هنرهای تجسمی نقاش دیجیتال 73162083070001 72 248 320 42,999,840 33,076,800
960 فرهنگ و هنر هنرهای تجسمی نقاش رنگ و روغن 731620830030001 175 410 585 72,764,640 55,972,800
961 فرهنگ و هنر هنرهای تجسمی نقاشی روی سفال 731620830020001 40 90 130 17,110,440 13,161,600
962 فرهنگ و هنر هنرهای تجسمی نقاش شیشه های تزیینی 731620830210001 40 90 130 17,110,080 13,161,600
963 فرهنگ و هنر هنرهای تجسمی نقاش گواش 731620830090001 130 335 465 58,181,760 44,755,200
964 فرهنگ و هنر هنرهای تجسمی نقاش مداد رنگی 731620830080001 125 350 475 59,997,600 46,152,000
965 فرهنگ و هنر هنرهای تجسمی نقاش مقدماتی 731620830580001 65 240 305 38,730,380 29,792,600
966 فرهنگ و هنر هنرهای تجسمی نقاشی آبرنگ 731620830040031 10 70 80 10,539,360 8,107,200
967 فرهنگ و هنر هنرهای تجسمی نقاشی با رنگ اکریلیک روی پارچه 7316083024 4 15 19 2,414,880 1,857,600
968 خدمات مراقبت و زیبایی پیرایش صورت 5141200001 10 20 30 20500000 18500000
969 خدمات مراقبت و زیبایی پیرایش ابرو 5142100001 10 20 30 20500000 18500000
970 خدمات مراقبت و زیبایی پیرایش موهای زائد با موم 5142100002 10 20 30 30200000 27200000
971 خدمات مراقبت و زیبایی ارائه توصیه مراقبت پوست صورت 5142100003 10 20 30 9800000 8900000
972 خدمات مراقبت و زیبایی طراحی با حنا بر روی بدن 5142100004 10 20 30 15200000 13500000
973 خدمات مراقبت و زیبایی فرم دهی به ناخن (مانیکور و پدیکور ) 5142300001 10 20 30 20500000 18500000
974 خدمات مراقبت و زیبایی استفاده از اکریلیک ناخن 5142300002 10 20 30 20500000 18500000
975 خدمات مراقبت و زیبایی استفاده از ژل اصلاح ناخن (اصلاح عیوب و اکستنشن ) 5142300003 10 20 30 20500000 18500000
976 خدمات مراقبت و زیبایی طراحی و دیزاین ناخن 5142300004 10 20 30 20200000 18200000
977 خدمات مراقبت و زیبایی استفاده از تجهیزات الکتریکی برای خدمات ناخن 5142300005 10 20 30 20200000 18200000
978 خدمات مراقبت و زیبایی آرایشگر ناخن 514120570060001 50 100 150 80,000,000 765000000
979 خدمات مراقبت و زیبایی متعادل سازی چهره 5142200001 10 20 30 50,000,000 62900000
980 خدمات مراقبت و زیبایی آرایش با ایربراش 5142200002 10 20 30 19700000 17700000
981 خدمات مراقبت و زیبایی آرایش برای عکاسی 5142200003 10 20 30 15100000 13500000
982 خدمات مراقبت و زیبایی طراحی و انجام آرایش جهت رفع عیوب چهره 5142200004 10 20 30 35100000 31500000
983 خدمات مراقبت و زیبایی اکستنشن مژه 5142200005 10 20 30 50000000 45000000
984 خدمات مراقبت و زیبایی طراحی خلاق در آرایش 5142200006 10 20 30 35100000 31500000
985 خدمات مراقبت و زیبایی رنگ کردن وحالت دادن وویتامینه کردن مژ ه 5142200007 10 20 30 30200000 27000000
986 خدمات مراقبت و زیبایی آرایش موی کودک و نوجوان 5141500001 10 20 30 9900000 8900000
987 خدمات مراقبت و زیبایی پیرایش موی کودک و نوجوان 5141500002 10 20 30 20100000 18000000
988 خدمات مراقبت و زیبایی خدمات زیبایی کودک ونوجوان 5141500003 10 20 30 9800000 8800000
989 خدمات مراقبت و زیبایی چیدمان دکوراسیون سالن آرایش کودک ونوجوان 5141500004 10 20 30 9800000 8800000
990 خدمات مراقبت و زیبایی ارائه خدمات آرایش وپیرایش به کودک ونوجوان 5141500005 10 20 30 10100000 9000000
991 خدمات مراقبت و زیبایی کوتاه کردن مو به روش کوتاه به بلند عمودی 5141300002 10 20 30 20250000 18250000
992 خدمات مراقبت و زیبایی کوتاه کردن مو به روش لایه لایه 5141300003 10 20 30 20150000 18150000
993 خدمات مراقبت و زیبایی خرد کردن مو 5141300004 10 20 30 20100000 18100000
994 خدمات مراقبت و زیبایی اکستنشن مو 5141300005 10 20 30 50270000 45270000
995 خدمات مراقبت و زیبایی بافت مو 5141300006 10 20 30 50200000 45200000
996 خدمات مراقبت و زیبایی طراحی مدل های کوتاهی مو 5141300007 10 20 30 50200000 45200000
997 خدمات مراقبت و زیبایی آرایش موی زنانه (شنیون) 5141300008 10 20 30 40,000,000 63130000
998 خدمات مراقبت و زیبایی کوتاه کردن صفر درجه موی زنانه 5141300009 10 20 30 14800000 13500000
999 خدمات مراقبت و زیبایی خشک کردن مو برای شکل دادن (براشینگ مو ) 5141300010 10 20 30 30100000 27000000
1000 خدمات مراقبت و زیبایی حفظ ونگهداری ونصب کلاه گیس و تکه های موروی سر 5141300011 10 20 30 14900000 13500000
1001 خدمات مراقبت و زیبایی ساخت کلاه گیس و تکه های مو 5141300012 10 20 30 29700000 27000000
1002 خدمات مراقبت و زیبایی رعایت الزامات و مقررات در محیط کار 5141100001 10 20 30 15100000 13500000
1003 خدمات مراقبت و زیبایی نگهداری و سازماندهی ابزار و تجهیزات و محیط کار 5141100002 10 20 30 9900000 8900000
1004 خدمات مراقبت و زیبایی برقراری ارتباط موثر با همکاران و مشتریان 5141100003 10 20 30 9900000 8900000
1005 خدمات مراقبت و زیبایی رعایت بهداشت و ایمنی در محیط کار 5141100004 10 20 30 15100000 13500000
1006 خدمات مراقبت و زیبایی انجام امور مالی سالن آرایش 5141100005 10 20 30 19900000 17900000
1007 خدمات مراقبت و زیبایی ارائه محصولات و خدمات به مشتریان 5141100006 10 20 30 19900000 17900000
1008 خدمات مراقبت و زیبایی تحقیق واستفاده ازاطلاعات صنعت آرایش وزیبایی 5141100007 10 20 30 19900000 17900000
1009 خدمات مراقبت و زیبایی شستشوی سر 5141100008 10 20 30 14900000 13500000
1010 خدمات مراقبت و زیبایی ماساژ سر و گردن و شانه برای آرامش 5141200002 10 20 30 20120000 18000000
1011 خدمات مراقبت و زیبایی رنگ کردن مو 5141600001 10 20 30 15100000 13500000
1012 خدمات مراقبت و زیبایی بی رنگ کردن مو 5141600002 10 20 30 15100000 13500000
1013 خدمات مراقبت و زیبایی روشن کردن مو 5141600003 10 20 30 15220000 13520000
1014 خدمات مراقبت و زیبایی خنثی‌کردن رنگ‌ها و تن‌های نامطلوب 5141600004 10 20 30 15250000 13520000
1015 خدمات مراقبت و زیبایی شستشو و ویتامینه¬کردن موهای آسیب دیده 5141600005 10 20 30 15200000 13500000
1016 خدمات مراقبت و زیبایی هایلایت مو به صورت کامل و تکه ای 5141600006 10 20 30 70130000 63000000
1017 خدمات مراقبت و زیبایی صاف کردن مو با مواد پروتیینی (ترمیم واحیاء ) 5141600007 10 20 30 50,000,000 45000000
1018 خدمات مراقبت و زیبایی صاف کردن مو با مواد شیمیایی 5141600008 10 20 30 55150000 49500000
1019 خدمات مراقبت و زیبایی مراقبت ازکف سر 5141600009 10 20 30 14900000 13500000
1020 خدمات مراقبت و زیبایی کاربر مواد شیمیایی 5141130000 100 200 300 100,000,000 108000000
1021 خدمات مراقبت و زیبایی فر کردن مو 5141600010 10 20 30 50150000 45000000
1022 خدمات مراقبت و زیبایی آرایشگر دائم صورت (زنانه ) 5142-57-003-2 61 144 205 65,000,000 63120000
1023 خدمات مراقبت و زیبایی آرایش و پیرایش زنانه 514120570010002 123 200 323 80,000,000 72000000
1024 خدمات مراقبت و زیبایی پاکسازی پوست صورت زنانه 514120570030011 21.5 43 64.5 60,000,000 63000000
1025 خدمات مراقبت و زیبایی رفع مشکلات پیچیده موهای رنگ شده 1439100001 10 20 30 14800000 13500000
1026 خدمات مراقبت و زیبایی رهبری تیم در محیط کار 1439100002 10 20 30 9900000 8900000
1027 خدمات مراقبت و زیبایی طراحی مو برای مراسم های ویژه 1439100003 10 20 30 9920000 8900000
1028 خدمات مراقبت و زیبایی طراحی مو با تکنیک های رنگ و لایت 1439100004 10 20 30 10250000 9250000
1029 خدمات مراقبت و زیبایی شناسایی شرایط غیرطبیعی مو و پوست سر وانجام اقدامات لازم 1439100005 10 20 30 9700000 9000000
1030 خدمات مراقبت و زیبایی ارتقاءکسب وکار خدمات 1439100006 10 20 30 9720000 9000000
1031 خدمات مراقبت و زیبایی ایجاد محیط کارایمن 1439100007 10 20 30 9900000 9000000
1032 خدمات مراقبت و زیبایی خود آرایی زنانه 5142-041-1 23 59 82 40270000 36000000
1033 خدمات مراقبت و زیبایی آرایش موی عروس 514220570020081 9 39 48 70150000 63000000
1034 خدمات مراقبت و زیبایی ارايشگر عروس 514220570040001 80 123 203 85000000 90140000
1035 خدمات مراقبت و زیبایی کوتاه کردن مو با تکنیک های شانه 000005141300001 10 20 30 50150000 45000000
1036 خدمات مراقبت و زیبایی رعايت الزامات سلامت‘ بهداشت وايمني درمحيط كارمراقبت وزيبايي 325730470060231 24 30 54 20200000 18200000
1037 خدمات مراقبت و زیبایی کوتاه کردن مو با ماشین اصلاح 5141400001 10 20 30 40380000 36380000
1038 خدمات فناوری اطلاعات کارور illustrator 732120530170001 16 74 90 13,946,400 11,157,120
1039 خدمات فناوری اطلاعات کارور photoshop 732120530160001 15 75 90 13,291,200 10,632,960
1040 خدمات فناوری اطلاعات کارور after effect 216630530850061 48 142 190 32,423,040 25,938,393
1041 خدمات فناوری اطلاعات کارور premier 265420531200001 16 32 48 7,207,200 5,765,760
1042 خدمات فناوری اطلاعات کاربرگرافیک  با photoshop 732120530120001 75 345 420 56,740,320 45,392,256
1043 خدمات فناوری اطلاعات کاربر گرافیک با illustrator 732120530010001 56 244 300 41,371,200 33,096,960
1044 خدمات فناوری اطلاعات کاربر گرافیک با Indesign 732120530080001 54 196 250 36,560,160 29,248,128
1045 خدمات فناوری اطلاعات طراحی انیمیشین با after effect 216630530850001 56 156 212 35,436,960 28,349,568
1046 خدمات فناوری اطلاعات طراحی جلوه های ویژه با after effect 216630530860001 56 156 212 35,436,960 28,349,568
1047 فرهنگ و هنر هنرهای تجسمی ساخت آلبوم 343130830020051 20 30 50 8,536,320 6,829,056
1048 فرهنگ و هنر هنرهای تجسمی راه اندازی و بکارگیری دوربین دیجیتال 343130830020011 10 6 16 3,013,920 2,411,136
1049 فرهنگ و هنر هنرهای تجسمی عکاسی صنعتی و تبلیغاتی 313130830040001 38 92 130 19,075,680 15,260,544
1050 فرهنگ و هنر هنرهای تجسمی عکاسی پرتره و آتلیه 343130830010001 86 142 228 35,268,480 28,214,784
1051 فرهنگ و هنر هنرهای تجسمی عکاس خبری 343130830050001 95 73 168 26,170,560 20,936,448
1052 فرهنگ و هنر هنرهای تجسمی عکاسی دیجیتال 343130830020001 108 178 286 43,318,080 34,654,464
1053 فرهنگ و هنر هنرهای تجسمی عکاسی عمومی آنالوگ 343130830030001 34 36 70 10,951,200 8,760,960
1054 فرهنگ و هنر هنرهای تجسمی عکاسی با انواع لنز و تاثیر آن در زیبایی شناسی تصویر 343130830020041 20 50 70 11,512,800 9,210,240
1055 فرهنگ و هنر هنرهای تجسمی عکاسی پانوراما 343130830020091 7 13 20 3,219,840 2,575,872
1056 فرهنگ و هنر هنرهای تجسمی عکاسی دیجیتال در حالت اتومات 3431083001 8 12 20 2,864,160 2,291,328
1057 فرهنگ و هنر هنرهای تجسمی کارور گرافیک پیشرفته 731620830010001 51 294 345 43,299,360 42,999,840
1058 فرهنگ و هنر هنرهای تجسمی کارور گرافیک مقدماتی 731620830100001 42 207 249 32,535,360 26,028,288
1059 فرهنگ و هنر هنرهای تجسمی نقاشی دیجیتال 731620830700001 72 248 320 42,999,840 34,399,872
1060 فرهنگ و هنر هنرهای نمایشی تصویربردار 352130870020001 90 290 380 60,877,440 48,701,952
1061 فرهنگ و هنر هنرهای نمایشی کار با نرم افزار لایت ر وم 352130870080021 20 30 50 8,910,720 7,128,576
1062 فرهنگ و هنر هنرهای نمایشی کارگردانی  فیلم کوتاه 3435087002 5 15 20 2,939,040 2,351,232
1063 فرهنگ و هنر هنرهای نمایشی نورپرداز 343530870020001 50 81 131 22,501,440 18,001,152

1001 صنعت ساختمان طراحی ساختمان هاي هوشمند و مقاوم در برابر زلزله 10,622,016 13,277,520 177,034 221,292 11,802,240 14,752,800 196,704 245,880 60 36 24 214240290030051
1004 صنعت ساختمان قالب بند و کفراژ بند 17,884,800 22,356,000 124,200 155,250 19,872,000 24,840,000 138,000 172,500 144 98 46 711420290050001
1006 صنعت ساختمان کار ایمن و بهداشت حرفه اي در ساختمان 6,734,016 8,417,520 140,292 175,365 7,482,240 9,352,800 155,880 194,850 48 32 16 325730290000021
1008 صنعت ساختمان کارگر عمومی اسکلت ساز ساختمان 2,177,280 2,721,600 136,080 170,100 2,419,200 3,024,000 151,200 189,000 16 9 7 721420290070001
1009 صنعت ساختمان کارگر عمومی آرماتور بند 2,146,176 2,682,720 134,136 167,670 2,384,640 2,980,800 149,040 186,300 16 9 7 711420290040001
101 خدمات اموراداري تحصیل دار 12,721,536 15,901,920 121,157 151,447 14,135,040 17,668,800 134,619 168,274 105 65 25 421120430010001
1010 صنعت ساختمان کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز 2,068,416 2,585,520 129,276 161,595 2,298,240 2,872,800 143,640 179,550 16 10 6 711420290100001
1011 صنعت ساختمان کارگر عمومی جوشکاري 11,741,760 14,677,200 130,464 163,080 13,046,400 16,308,000 144,960 181,200 90 65 25 721420290060001
1012 صنعت ساختمان کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی 3,701,376 4,626,720 142,361 177,951 4,112,640 5,140,800 158,178 197,723 26 17 9 722120290030001
1013 صنعت ساختمان کارگر عمومی ساختمان 3,514,752 4,393,440 113,379 141,724 3,905,280 4,881,600 125,977 157,471 31 17 14 931310290000011
1014 صنعت ساختمان کارگر عمومی قالب بند وکفراژ بند 2,068,416 2,585,520 129,276 161,595 2,298,240 2,872,800 143,640 179,550 16 10 6 711420290070001
1015 صنعت ساختمان کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري 2,908,224 3,635,280 126,445 158,056 3,231,360 4,039,200 140,494 175,617 23 10 13 712620290050001
1016 صنعت ساختمان کارگر عمومی لوله کشی و نصاب وسایل بهداشتی 3,639,168 4,548,960 129,970 162,463 4,043,520 5,054,400 144,411 180,514 28 15 13 712620290040001
1017 صنعت ساختمان کارگر عمومی نقشه بردار 1,912,896 2,391,120 119,556 149,445 2,125,440 2,656,800 132,840 166,050 16 8 8 931410290070001
102 خدمات اموراداري توانمند سازي کارکنان 6,376,320 7,970,400 159,408 199,260 7,084,800 8,856,000 177,120 221,400 40 26 14 121240430020021
1021 صنعت ساختمان کمک آرماتور بند 20,621,952 25,777,440 124,229 155,286 22,913,280 28,641,600 138,032 172,540 166 111 55 711420290030001
1026 صنعت ساختمان کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري 16,314,048 20,392,560 129,477 161,846 18,126,720 22,658,400 143,863 179,829 126 88 38 712620290060001
1027 صنعت ساختمان کمک لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی 28,444,608 35,555,760 125,307 156,633 31,605,120 39,506,400 139,230 174,037 227 162 65 712620290010001
1028 صنعت ساختمان کمک متصدي متره و برآورد 14,525,568 18,156,960 137,034 171,292 16,139,520 20,174,400 152,260 190,325 106 70 36 311230290460001
1029 صنعت ساختمان کمک مدیریت اجرایی کارهاي ساختمانی 21,881,664 27,352,080 145,878 182,347 24,312,960 30,391,200 162,086 202,608 150 37 63 312330290020001
103,483,008 129,353,760 142,147 177,684 114,981,120 143,726,400 157,941 197,426 728 624 104 343230300020001 ( 1317 صنعت معماري طراح معماري داخلی( درجه 1
1030 صنعت ساختمان کمک نقشه بردار 10,357,632 12,947,040 147,966 184,958 11,508,480 14,385,600 164,407 205,509 70 42 28 311230290240001
1031 صنعت ساختمان لوله کش گاز خانگی و تجاري 12,068,352 15,085,440 134,093 167,616 13,409,280 16,761,600 148,992 186,240 90 64 26 712620290020001
1032 صنعت ساختمان لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی 27,604,800 34,506,000 128,994 161,243 30,672,000 38,340,000 143,327 179,159 214 161 53 712620290030001
1033 صنعت ساختمان متره و براورد به کمک نرم افزار 7,231,680 9,039,600 150,660 188,325 8,035,200 10,044,000 167,400 209,250 48 16 32 311230290450021
1034 صنعت ساختمان متره و برآورد احجام کار 7,231,680 9,039,600 150,660 188,325 8,035,200 10,044,000 167,400 209,250 48 16 32 311230290450011
1035 صنعت ساختمان متصدي تعیین صورت وضعیت 11,244,096 14,055,120 146,027 182,534 12,493,440 15,616,800 162,252 202,816 77 48 29 311230290000031
1036 صنعت ساختمان متصدي متره و برآورد 14,914,368 18,642,960 143,407 179,259 16,571,520 20,714,400 159,342 199,177 104 70 34 311230290450001
1038 صنعت ساختمان مدیر پروژه 80,217,216 100,271,520 182,312 227,890 89,130,240 111,412,800 202,569 253,211 440 184 224 132340290010001
1039 صنعت ساختمان مدیر پیمان عمومی 7,185,024 8,981,280 179,626 224,532 7,983,360 9,979,200 199,584 249,480 40 6 34 261940290020001
104 خدمات اموراداري کارشناس امور اداري 21,850,560 27,313,200 156,075 195,094 24,278,400 30,348,000 173,417 216,771 140 91 49 242340430010001
1040 صنعت ساختمان مدیر دفتر فنی 40,855,104 51,068,880 145,911 182,389 45,394,560 56,743,200 162,123 202,654 280 128 120 311230290470001
1041 صنعت ساختمان مدیریت اجرایی کارهاي ساختمانی 18,273,600 22,842,000 152,280 190,350 20,304,000 25,380,000 169,200 211,500 120 32 58 312330290010001
1042 صنعت ساختمان مسئول آزمایشگاه بتن 70,077,312 87,596,640 145,994 182,493 77,863,680 97,329,600 162,216 202,770 480 267 173 311130290080001
1043 صنعت ساختمان مسئول گودبرداري و ایمن سازي خاکبرداري 18,211,392 22,764,240 151,762 189,702 20,234,880 25,293,600 168,624 210,780 120 40 50 311230290510001
1044 صنعت ساختمان مسئول متره و برآورد راهسازي 45,738,432 57,173,040 142,933 178,666 50,820,480 63,525,600 158,814 198,518 320 145 145 311230290430001
1045 صنعت ساختمان مشاور خریدوفروش املاك 15,085,440 18,856,800 149,361 186,701 16,761,600 20,952,000 165,956 207,446 101 63 38 333430290020001
1046 صنعت ساختمان نظارت بر اجراي اسکلت در ساختمان هاي فلزي 7,340,544 9,175,680 146,811 183,514 8,156,160 10,195,200 163,123 203,904 50 14 36 311230290470011
1047 صنعت ساختمان نقشه بردار 30,652,992 38,316,240 145,967 182,458 34,058,880 42,573,600 162,185 202,731 210 157 53 311230290260001
1048 صنعت ساختمان بردار ماهر )
1049 صنعت ساختمان نقشه بردار مسیر 15,676,416 19,595,520 152,198 190,248 17,418,240 21,772,800 169,109 211,386 103 54 39 311230290000221
105 خدمات اموراداري کارشناس طبقه بندي مشاغل 14,789,952 18,487,440 155,684 194,605 16,433,280 20,541,600 172,982 216,227 95 23 72 242340430020001
1051 صنعت سرامیک سرامیک ساز درجه 81,741,312 102,176,640 130,996 163,745 90,823,680 113,529,600 145,551 181,938 624 380 188 731420150210001 1
1053 صنعت سرامیک سرامیک ساز درجه 77,946,624 97,433,280 131,003 163,753 86,607,360 108,259,200 145,559 181,948 595 430 165 731420150220001 2
1055 صنعت سرامیک سفالگر با چرخ پایی و برقی 47,589,120 59,486,400 127,928 159,910 52,876,800 66,096,000 142,142 177,677 372 300 72 731420150230001
1057 صنعت صنایع خودرو اصول ایمنی سیستم خودروهاي دوگانه سوز 1,119,744 1,399,680 139,968 174,960 1,244,160 1,555,200 155,520 194,400 8 4 4 723120010060011
1058 صنعت صنایع خودرو آزمایشگاه مبانی برق والکترونیک خودرو 10,575,360 13,219,200 132,192 165,240 11,750,400 14,688,000 146,880 183,600 80 56 24 741220010190071
1059 صنعت صنایع خودرو بازدید وسرویس اولیه خودرو( روغن ها،آب،تایرها ) 1,415,232 1,769,040 141,523 176,904 1,572,480 1,965,600 157,248 196,560 10 7 3 7231001001
106 خدمات اموراداري کارمند امور اداري 36,749,376 45,936,720 104,998 131,248 40,832,640 51,040,800 116,665 145,831 350 225 125 441620430060002
106,686,720 133,358,400 117,756 147,195 118,540,800 148,176,000 130,840 163,550 906 778 128 1-24/13/2/3 * 1252 صنعت متالورژي ریخته گر درجه 2
1060 صنعت صنایع خودرو بازرسی تشخیص رنگ خودرو 13,561,344 16,951,680 125,568 156,960 15,068,160 18,835,200 139,520 174,400 108 72 36 713220010010011
1061 صنعت صنایع خودرو بازوبست قطعات برقی موتورسیکلت 1,353,024 1,691,280 135,302 169,128 1,503,360 1,879,200 150,336 187,920 10 7 3 7412001001
1062 صنعت صنایع خودرو برق کار خودروهاي سنگین ونیمه سنگین دیزلی 27,713,664 34,642,080 128,304 160,380 30,792,960 38,491,200 142,560 178,200 216 147 69 741220010200001
1063 صنعت صنایع خودرو پیاده و سوار کردن، انواع سیستم گاز سوز 10,482,048 13,102,560 131,026 163,782 11,646,720 14,558,400 145,584 181,980 80 50 30 723120010020131
1065 صنعت صنایع خودرو تعمیر سیستم سوخت رسانی گازي خودرو 3,950,208 4,937,760 131,674 164,592 4,389,120 5,486,400 146,304 182,880 30 18 12 723120010030301
1066 صنعت صنایع خودرو تعمیر سیستم فرمان معمولی و هیدرولیک 3,950,208 4,937,760 131,674 164,592 4,389,120 5,486,400 146,304 182,880 30 20 10 723120010030312
1067 صنعت صنایع خودرو تعمیر موتورخودرو بنزینی 17,340,480 21,675,600 133,388 166,735 19,267,200 24,084,000 148,209 185,262 130 89 41 723120010030111
1068 صنعت صنایع خودرو تعمیرسیستم سوخت رسانی انژکتوري بنزینی خودرو 14,758,848 18,448,560 129,464 161,829 16,398,720 20,498,400 143,848 179,811 114 66 48 723120010030282
1069 صنعت صنایع خودرو تعمیرسیستم فشارپایین خودروهاي دوگانه سوز ( سیستم پاششی ) 4,805,568 6,006,960 129,880 162,350 5,339,520 6,674,400 144,311 180,389 37 14 23 723120010060021
107 خدمات اموراداري کارمند دبیرخانه 12,379,392 15,474,240 112,540 140,675 13,754,880 17,193,600 125,044 156,305 110 80 30 441520430070001
107,495,424 134,369,280 131,092 163,865 119,439,360 149,299,200 145,658 182,072 820 540 280 8-44/13/1/ 767 صنعت الکترونیک مکاترونیک کار ( کار و دانش ) 1
1070 صنعت صنایع خودرو )
1071 صنعت صنایع خودرو تعمیرقفل وشیشه بالابربرقی خودرو 10,901,952 13,627,440 129,785 162,231 12,113,280 15,141,600 144,206 180,257 84 69 15 741220010190111
1072 صنعت صنایع خودرو تعمیرکار اتومبیل هاي سواري بنزینی درجه 97,744,320 122,180,400 122,180 152,726 108,604,800 135,756,000 135,756 169,695 800 586 214 723120010030001 1
1073 صنعت صنایع خودرو تعمیرکار برق خودروهاي سواري درجه 76,764,672 95,955,840 119,945 149,931 85,294,080 106,617,600 133,272 166,590 640 380 200 741220010190001 1
1074 صنعت صنایع خودرو تعمیرکارتجهیزات الکتریکی خودرو 12,939,264 16,174,080 129,393 161,741 14,376,960 17,971,200 143,770 179,712 100 74 26 742120010010001
1075 صنعت صنایع خودرو تعمیرکارسیستم ترمزهاي نیوماتیکی ( هواي فشرده خودروها ) 24,976,512 31,220,640 124,883 156,103 27,751,680 34,689,600 138,758 173,448 200 140 60 723120010300002
1076 صنعت صنایع خودرو تعمیرموتور و گیربکس پراید 5,692,032 7,115,040 126,490 158,112 6,324,480 7,905,600 140,544 175,680 45 27 18 723120010010051
1078 صنعت صنایع خودرو تعمیر ساده استارت خودرو 3,732,480 4,665,600 124,416 155,520 4,147,200 5,184,000 138,240 172,800 30 20 10 7412001002
1079 صنعت صنایع خودرو تعمیر سیستم برق پژو( پارس ‘ 405 ‘روآ ) 4,043,520 5,054,400 126,360 157,950 4,492,800 5,616,000 140,400 175,500 32 22 10 741220010190021
108 خدمات اموراداري گزارش نویسی 4,681,152 5,851,440 117,029 146,286 5,201,280 6,501,600 130,032 162,540 40 20 20 441620430050021
1080 صنعت صنایع خودرو تعمیر کار جلوبندي اتوبوس 12,985,920 16,232,400 129,859 162,324 14,428,800 18,036,000 144,288 180,360 100 68 32 723120010350001
1081 صنعت صنایع خودرو تعمیر کار سیستم سوخت رسانی موتورهاي دیزل( پمپ ساز ) 52,907,904 66,134,880 132,270 165,337 58,786,560 73,483,200 146,966 183,708 400 315 85 723320010020002
1083 صنعت صنایع خودرو تعمیر موتور ‘گیربکس و دیفرانسیل پژو 405 ‘پارس و سمند 4,214,592 5,268,240 131,706 164,633 4,682,880 5,853,600 146,340 182,925 32 22 10 723120010010071
1086 صنعت صنایع خودرو تعمیر موتوروگیربکس و دیفرانسیل پژو 4,245,696 5,307,120 132,678 165,848 4,717,440 5,896,800 147,420 184,275 32 22 10 723120010010061 206
1087 صنعت صنایع خودرو تعمیرسیستم سوخت رسانی کاربراتوري وانژکتوري 12,877,056 16,096,320 128,771 160,963 14,307,840 17,884,800 143,078 178,848 100 70 30 723120010020081
1088 صنعت صنایع خودرو تعمیرسیستم تعلیق خودرو 5,287,680 6,609,600 132,192 165,240 5,875,200 7,344,000 146,880 183,600 40 27 13 723120010030342
1089 صنعت صنایع خودرو ،سمندوپژو 206
109 خدمات اموراداري مدیر ارشد 18,351,360 22,939,200 152,928 191,160 20,390,400 25,488,000 169,920 212,400 120 28 92 121240430050001
1091 صنعت صنایع خودرو تعمیرسیستم فرمان وتعلیق خودرو 13,810,176 17,262,720 125,547 156,934 15,344,640 19,180,800 139,497 174,371 110 82 28 723120010100071
1092 صنعت صنایع خودرو تعمیرسیستم مالتی پلکس 16,267,392 20,334,240 125,134 156,417 18,074,880 22,593,600 139,038 173,797 130 87 43 742120010010022
1093 صنعت صنایع خودرو تعمیرکار اتومبیل گاز سوز 25,163,136 31,453,920 125,816 157,270 27,959,040 34,948,800 139,795 174,744 200 150 50 723120010060001
1099 صنعت صنایع خودرو تعمیرکار خودرو هاي تجاري ( سنگین و نیمه سنگین ) درجه 145,582,272 181,977,840 132,348 165,434 161,758,080 202,197,600 147,053 183,816 1,100 771 329 723120010150001 1
11 خدمات امور مالی و بازرگانی تحلیلگري بنیادي( فاندامنتال ) 9,533,376 11,916,720 136,191 170,239 10,592,640 13,240,800 151,323 189,154 70 50 20 331130450020031
11,041,920 13,802,400 122,688 153,360 12,268,800 15,336,000 136,320 170,400 90 75 15 732120530160001 Photoshop 542 خدمات فناوري اطلاعات کارور
11,041,920 13,802,400 184,032 230,040 12,268,800 15,336,000 204,480 255,600 60 45 15 214440410000041 Machining Strategist 1387 صنعت مکانیک تولید مسیر ابزار بهینه با نرم افزار
11,088,576 13,860,720 130,454 163,067 12,320,640 15,400,800 144,949 181,186 85 53 32 9-52/16/2/3/1 * 1022 صنعت ساختمان کمک بتن ساز و بتن ریز درجه 2
11,119,680 13,899,600 123,552 154,440 12,355,200 15,444,000 137,280 171,600 90 60 30 7-25/12/1/ 1421 فرهنگ و هنر طلا و جواهرسازي ریخته گر فلزات قیمتی * 2
11,119,680 13,899,600 126,360 157,950 12,355,200 15,444,000 140,400 175,500 88 75 13 3-91/29/1/ 43 خدمات امور مالی و بازرگانی سرپرست ترخیص محصول 2
11,150,784 13,938,480 185,846 232,308 12,389,760 15,487,200 206,496 258,120 60 37 23 214140370060041 ICB 1276 صنعت مدیریت صنایع مدیریت پروژه بر اساس استاندارد
11,166,336 13,957,920 131,369 164,211 12,407,040 15,508,800 145,965 182,456 85 50 35 732120530000011 ( Scratch ) 408 خدمات فناوري اطلاعات بازي سازي با نرم افزار اسکرچ
11,181,888 13,977,360 116,478 145,598 12,424,320 15,530,400 129,420 161,775 96 64 32 1-61/46/1/ کار و دانش ) 3 ) Flash MX 539 خدمات فناوري اطلاعات کارور
11,181,888 13,977,360 166,894 208,617 12,424,320 15,530,400 185,438 231,797 67 42 25 213140990020011 CDNA و سنتز RNA‘ DNA 1893 کشاورزي زیست فناوري تخلیص
11,181,888 13,977,360 186,365 232,956 12,424,320 15,530,400 207,072 258,840 60 45 15 214440410000021 Adina system 1375 صنعت مکانیک آنالیز سازه ها و سیالات با نرم افزار
11,228,544 14,035,680 149,714 187,142 12,476,160 15,595,200 166,349 207,936 75 49 26 311430030010111 Proteus 761 صنعت الکترونیک طراحی برد مدارچاپی مدارات الکترونیک با نرم افزار
11,275,200 14,094,000 161,074 201,343 12,528,000 15,660,000 178,971 223,714 70 50 20 251340531110011 * Dreamweaver 547 خدمات فناوري اطلاعات کاروري
11,368,512 14,210,640 155,733 194,666 12,631,680 15,789,600 173,037 216,296 73 48 25 313930310050251 Citect کنترل -و نظارت بر طرح و تجهیزات با نرم- افزار
11,368,512 14,210,640 196,009 245,011 12,631,680 15,789,600 217,788 272,234 58 43 15 214140370080011 FMEA 1263 صنعت مدیریت صنایع تجزیه و تحلیل خطا و اثرات ناشی از آن
11,415,168 14,268,960 178,362 222,953 12,683,520 15,854,400 198,180 247,725 64 44 20 252340531770021
11,477,376 14,346,720 117,116 146,395 12,752,640 15,940,800 130,129 162,661 98 80 18 2513-53-041- درجه 1 1 ICDL 478 خدمات فناوري اطلاعات رایانه کار
11,539,584 14,424,480 115,396 144,245 12,821,760 16,027,200 128,218 160,272 100 69 31 7-91/44/1/ 292 خدمات صنایع پوشاك الگو ساز لباس با رایانه * 1
11,586,240 14,482,800 128,736 160,920 12,873,600 16,092,000 143,040 178,800 90 74 16 732120530170001 Illustrator 541 خدمات فناوري اطلاعات کارور
11,632,896 14,541,120 129,254 161,568 12,925,440 16,156,800 143,616 179,520 90 66 24 7-76/36/1/ 284 خدمات خدمات تغذیه اي کیک ساز و تر ساز * 2
11,664,000 14,580,000 129,600 162,000 12,960,000 16,200,000 144,000 180,000 90 58 32 325730470060351 hse-ms 166 خدمات بهداشت و ایمنی مسئول پیاده سازي سامانه مدیریت
11,695,104 14,618,880 155,935 194,918 12,994,560 16,243,200 173,261 216,576 75 50 25 251140530420001 ANSYS 444 خدمات فناوري اطلاعات تحلیلگر
11,726,208 14,657,760 162,864 203,580 13,029,120 16,286,400 180,960 226,200 72 48 24 252140530800001 ORACLE(ORACLE OPERATOR ) 485 خدمات فناوري اطلاعات رایانه کار
11,788,416 14,735,520 130,982 1591 فرهنگ و هنر صنعت ورزش سوارکاري مبتدي اسب هاي سواري 163,728 13,098,240 16,372,800 145,536 181,920 90 70 20 342130910000671
11,819,520 14,774,400 131,328 164,160 13,132,800 16,416,000 145,920 182,400 90 61 29 732120530190011 JavaScript 433 خدمات فناوري اطلاعات برنامه نویسی زبان
11,866,176 14,832,720 144,709 180,887 13,184,640 16,480,800 160,788 200,985 82 69 13 311430030010041 Altium Designer بانرم افزار PCB 762 صنعت الکترونیک طراحی نقشه هاي
11,881,728 14,852,160 107,043 133,803 13,201,920 16,502,400 118,936 148,670 111 78 33 731620830010011 Adobe photo deluxe 1675 فرهنگ و هنر هنرهاي تجسمی چهره پردازي و گرافیک با نرم افزار
11,943,936 14,929,920 119,439 149,299 13,271,040 16,588,800 132,710 165,888 100 76 24 0-84/87/1/ کارودانش ) 2 ) autoware 463 خدمات فناوري اطلاعات تولید کننده چندرسانه اي با
110 خدمات اموراداري مدیر انبارهاي صنعتی 9,999,936 12,499,920 108,695 135,869 11,111,040 13,888,800 120,772 150,965 92 68 24 432120430020001
110,139,264 137,674,080 119,717 149,646 122,376,960 152,971,200 133,018 166,273 920 560 360 8-53/47/2/4 * 798 صنعت برق تعمیرکار ماشین هاي الکتریکی درجه 2
1101 صنعت صنایع خودرو تعمیرکار سیسمتهاي تعلیق خودروهاي سبک ( جلوبندي ساز ) 16,485,120 20,606,400 137,376 171,720 18,316,800 22,896,000 152,640 190,800 120 90 30 723120010100002
1104 صنعت صنایع خودرو تعمیرکاراتومبیل هاي سواري بنزینی 87,713,280 109,641,600 121,824 152,280 97,459,200 121,824,000 135,360 169,200 720 518 202 723120010020001
1105 صنعت صنایع خودرو تعمیرکاربرق خودرو 58,786,560 73,483,200 122,472 153,090 65,318,400 81,648,000 136,080 170,100 480 369 111 741220010010001
1106 صنعت صنایع خودرو تعمیرکارموتورسیکلت 35,614,080 44,517,600 127,193 158,991 39,571,200 49,464,000 141,326 176,657 280 211 69 723120010310001
1107 صنعت صنایع خودرو تعمیرگیربکس اتوماتیک معمولی والکترونیکی 7,869,312 9,836,640 131,155 163,944 8,743,680 10,929,600 145,728 182,160 60 45 15 723120010030272
1108 صنعت صنایع خودرو تعویض کار روغن خودروهاي سبک 14,198,976 17,748,720 129,082 161,352 15,776,640 19,720,800 143,424 179,280 110 74 36 723120010550001
1109 صنعت صنایع خودرو تکنولوژي خودرو 5,925,312 7,406,640 131,674 164,592 6,583,680 8,229,600 146,304 182,880 45 18 27 723120010010091
111 خدمات اموراداري مدیر پایه 17,340,480 21,675,600 123,861 154,826 19,267,200 24,084,000 137,623 172,029 140 35 105 121230430030001
1110 صنعت صنایع خودرو تکنسین آنالیز روغن ماشین آلات 12,488,256 15,610,320 130,086 162,608 13,875,840 17,344,800 144,540 180,675 96 56 40 723120010560001
1111 صنعت صنایع خودرو تهویه مطبوع پراید و زانتیا 5,925,312 7,406,640 131,674 164,592 6,583,680 8,229,600 146,304 182,880 45 18 27 741220010190091
1113 صنعت صنایع خودرو تون اپ ( تنظیم کارموتور ) 58,413,312 73,016,640 121,694 152,118 64,903,680 81,129,600 135,216 169,020 480 355 125 723120010070001
1114 صنعت صنایع خودرو سرویسکار خودرو 16,267,392 20,334,240 123,238 154,047 18,074,880 22,593,600 136,931 171,164 132 84 48 723120010110002
1116 صنعت صنایع خودرو سیستم سوخت رسانی انژکتوري پراید 5,925,312 7,406,640 131,674 164,592 6,583,680 8,229,600 146,304 182,880 45 25 20 723120010070031
1117 صنعت صنایع خودرو عیب یابی و رفع عیب سیستم الکتریک و الکترونیک موتور 12,317,184 15,396,480 136,858 171,072 13,685,760 17,107,200 152,064 190,080 90 60 30 723120010020091
1118 صنعت صنایع خودرو عیب یابی و رفع عیب سیستم سوخت رسانی گازي و دوگانه سوز 2,052,864 2,566,080 128,304 160,380 2,280,960 2,851,200 142,560 178,200 16 12 4 723120010060091
1119 صنعت صنایع خودرو کاربا دستگاههاي عیب یاب خودرو 3,794,688 4,743,360 126,490 158,112 4,216,320 5,270,400 140,544 175,680 30 20 10 723120010030091
112 خدمات اموراداري مدیر ساختمان هاي مسکونی و تجاري 10,046,592 12,558,240 154,563 193,204 11,162,880 13,953,600 171,737 214,671 65 46 19 134940430010001
112,036,608 140,045,760 127,314 159,143 124,485,120 155,606,400 141,460 176,825 880 642 238 8-43/26/2/ 1100 صنعت صنایع خودرو تعمیرکار خودروهاي تجاري ( سنگین و نیمه سنگین ) درجه 2 2
1120 صنعت صنایع خودرو کاربرد اصول ایمنی وبهداشت محیط کار 3,794,688 4,743,360 126,490 158,112 4,216,320 5,270,400 140,544 175,680 30 18 12 723120010030051
1121 صنعت صنایع خودرو کاربرد کامپیوتر درخودرو 4,323,456 5,404,320 144,115 180,144 4,803,840 6,004,800 160,128 200,160 30 20 10 723120010030251
1122 صنعت صنایع خودرو کاربرد مدارك فنی خودرو به زبان خارجی 11,244,096 14,055,120 124,934 156,168 12,493,440 15,616,800 138,816 173,520 90 64 26 723120010030061
1123 صنعت صنایع خودرو کارور نصب و راه انداز گیربکس هاي اتوماتیک اتوبوس و مینی بوس 19,362,240 24,202,800 126,551 158,188 21,513,600 26,892,000 140,612 175,765 153 100 53 723120010370001
1124 صنعت صنایع خودرو کنترلر فیزیکی رنگ خودرو 13,483,584 16,854,480 127,204 159,005 14,981,760 18,727,200 141,337 176,672 106 68 38 713220010020011
1125 صنعت صنایع خودرو مکانیک سیستم هاي سوخت رسانی خودرو هاي سبک 23,607,936 29,509,920 122,958 153,698 26,231,040 32,788,800 136,620 170,775 192 140 52 723120010070041
1127 صنعت صنایع خودرو نصب دزد گیر خودرو 4,463,424 5,579,280 148,781 185,976 4,959,360 6,199,200 165,312 206,640 30 20 10 742120010010011
1128 صنعت صنایع خودرو موتورهاي بنزینی( کاربراتوري ، انژکتوري
1129 صنعت صنایع کاغذ کاغذ سازي ساده دستی 2,255,040 2,818,800 132,649 165,812 2,505,600 3,132,000 147,388 184,235 17 14 3 8171020001
113 خدمات اموراداري مدیر منابع انسانی 30,046,464 37,558,080 150,232 187,790 33,384,960 41,731,200 166,925 208,656 200 128 72 121240430010002
1130 صنعت صنایع چرم، پوست، خز اشپالت کار تر و خشک 24,338,880 30,423,600 126,765 158,456 27,043,200 33,804,000 140,850 176,063 192 180 12 815520280120001
1131 صنعت صنایع چرم، پوست، خز الگوساز کیف ( چرم و پوست ) 8,227,008 10,283,760 137,117 171,396 9,141,120 11,426,400 152,352 190,440 60 40 20 731820280020011
1132 صنعت صنایع چرم، پوست، خز پستایی ساز کفش زنانه ،مردانه و بچگانه 24,354,432 30,443,040 135,302 169,128 27,060,480 33,825,600 150,336 187,920 180 140 40 753620280010001
1136 صنعت صنایع چرم، پوست، خز دوخت و تکمیل کیف زنانه 4,883,328 6,104,160 125,214 156,517 5,425,920 6,782,400 139,126 173,908 39 32 7 731820280020041
1137 صنعت صنایع چرم، پوست، خز دوزنده زیراندازهاي چرمی 10,326,528 12,908,160 129,082 161,352 11,473,920 14,342,400 143,424 179,280 80 61 19 731820280050001
1139 صنعت صنایع چرم، پوست، خز دوزنده کیف با چرم طبیعی 29,579,904 36,974,880 123,250 154,062 32,866,560 41,083,200 136,944 171,180 240 171 69 731820280020001
114 خدمات اموراداري مدیریت تغییر و تحول سازمانی 5,147,712 6,434,640 128,693 160,866 5,719,680 7,149,600 142,992 178,740 40 24 16 121230430030031
1140 صنعت صنایع چرم، پوست، خز دوزنده کیف با چرم مصنوعی 32,783,616 40,979,520 122,327 152,909 36,426,240 45,532,800 135,919 169,899 268 196 72 731820280030001
1141 صنعت صنایع چرم، پوست، خز دوزنده کیف چرمی با دست 33,701,184 42,126,480 125,751 157,188 37,445,760 46,807,200 139,723 174,654 268 215 53 731820280040001
1142 صنعت صنایع چرم، پوست، خز سازنده کمربند چرمی 12,394,944 15,493,680 123,949 154,937 13,772,160 17,215,200 137,722 172,152 100 72 28 753620280070001
1144 صنعت صنایع چرم، پوست، خز مدلساز کفش 17,651,520 22,064,400 135,781 169,726 19,612,800 24,516,000 150,868 188,585 130 101 29 753620280080001
1145 صنعت صنایع چوب برشکاري و اجراي طرح هاي ساده مشبک 2,363,904 2,954,880 131,328 164,160 2,626,560 3,283,200 145,920 182,400 18 14 4 7317019002
1146 صنعت صنایع چوب بکارگیري ابزار هاي دستی و دستی برقی درودگري 13,156,992 16,446,240 131,570 164,462 14,618,880 18,273,600 146,189 182,736 100 70 30 752220190020151
1147 صنعت صنایع چوب بکارگیري ماشین آلات عمومی درودگري 26,578,368 33,222,960 129,651 162,063 29,531,520 36,914,400 144,056 180,070 205 170 35 752220190020181
1148 صنعت صنایع چوب پیکر تراش چوبی 56,407,104 70,508,880 134,303 167,878 62,674,560 78,343,200 149,225 186,531 420 183 47 731720190110001
1149 صنعت صنایع چوب تنبورساز 23,436,864 29,296,080 130,932 163,665 26,040,960 32,551,200 145,480 181,850 179 115 64 731220190100001
115 خدمات اموراداري مدیریت رفتار سازمانی 9,300,096 11,625,120 155,002 193,752 10,333,440 12,916,800 172,224 215,280 60 35 25 121240430030011
1150 صنعت صنایع چوب خراط درجه 47,215,872 59,019,840 134,902 168,628 52,462,080 65,577,600 149,892 187,365 350 250 50 752320190020001 1
1151 صنعت صنایع چوب خراط درجه 31,850,496 39,813,120 127,402 159,252 35,389,440 44,236,800 141,558 176,947 250 150 50 752320190010001 2
1152 صنعت صنایع چوب در و پنجره ساز چوبی 69,937,344 87,421,680 127,159 158,949 77,708,160 97,135,200 141,288 176,609 550 450 100 711520190010002
1153 صنعت صنایع چوب درودگر 92,985,408 116,231,760 129,146 161,433 103,317,120 129,146,400 143,496 179,370 720 490 160 752220190020001
1155 صنعت صنایع چوب درودگر درجه 88,195,392 110,244,240 129,699 162,124 97,994,880 122,493,600 144,110 180,138 680 424 136 752220190010001 1
1156 صنعت صنایع چوب دکوراتورچوبی 72,130,176 90,162,720 131,146 163,932 80,144,640 100,180,800 145,718 182,147 550 450 100 711520190030002
1158 صنعت صنایع چوب ساخت احجام چوبی 11,508,480 14,385,600 132,281 165,352 12,787,200 15,984,000 146,979 183,724 87 73 14 731720190010011
1159 صنعت صنایع چوب ساخت رحل قرآن کریم با چوب 3,483,648 4,354,560 139,346 174,182 3,870,720 4,838,400 154,829 193,536 25 20 5 7522019003
1160 صنعت صنایع چوب سازنده مبلمان با الیاف طبیعی و مصنوعی 62,472,384 78,090,480 130,151 162,689 69,413,760 86,767,200 144,612 180,765 480 310 145 752220190130001
1161 صنعت صنایع چوب سازنده و نصاب کابینت با صفحات ام دي اف و کورین 31,352,832 39,191,040 130,637 163,296 34,836,480 43,545,600 145,152 181,440 240 160 56 752220190200001
1162 صنعت صنایع چوب سوخت نگاروسوخت کارچوب وصفحات چوبی ( روش پیشرفته ) 25,303,104 31,628,880 131,787 164,734 28,114,560 35,143,200 146,430 183,038 192 164 28 731720190230001
1163 صنعت صنایع چوب فرز کار چوب 42,177,024 52,721,280 129,775 162,219 46,863,360 58,579,200 144,195 180,244 325 215 60 752320190030001
1165 صنعت صنایع چوب فروشنده مصنوعات چوبی 25,163,136 31,453,920 132,438 165,547 27,959,040 34,948,800 147,153 183,941 190 115 75 522320190230001
1166 صنعت صنایع چوب کابینت ساز چوبی 70,574,976 88,218,720 128,318 160,398 78,416,640 98,020,800 142,576 178,220 550 378 122 752220190070001
1169 صنعت صنایع چوب گره چین 39,315,456 49,144,320 131,052 163,814 43,683,840 54,604,800 145,613 182,016 300 228 72 731720190100002
1170 صنعت صنایع چوب مشبک کار ( خاص افراد با نیازهاي ویژه ) 128,552,832 160,691,040 128,553 160,691 142,836,480 178,545,600 142,836 178,546 1,000 680 275 731720190240001
1171 صنعت صنایع چوب مشبک کار 51,166,080 63,957,600 131,195 163,994 56,851,200 71,064,000 145,772 182,215 390 285 75 731720190170001
1172 صنعت صنایع چوب معرق کار چوب ( بدون قالب ) درجه 14,836,608 18,545,760 132,470 165,587 16,485,120 20,606,400 147,189 183,986 112 92 20 731720190250001 2
1173 صنعت صنایع چوب معرق کار چوب( پیشرفته ) 83,716,416 104,645,520 128,794 160,993 93,018,240 116,272,800 143,105 178,881 650 512 88 731720190040001
1174 صنعت صنایع چوب معرق کار چوب( مقدماتی ) 77,542,272 96,927,840 129,237 161,546 86,158,080 107,697,600 143,597 179,496 600 440 110 731720190030001
1175 صنعت صنایع چوب معرق کار حجمی 47,822,400 59,778,000 127,187 158,984 53,136,000 66,420,000 141,319 176,649 376 260 92 731720190080001
1176 صنعت صنایع چوب معرق کاري طرح هاي ساده بدون قالب 2,939,328 3,674,160 133,606 167,007 3,265,920 4,082,400 148,451 185,564 22 18 4 7317019004
1177 صنعت صنایع چوب منبت کار درجه 50,699,520 63,374,400 129,999 162,498 56,332,800 70,416,000 144,443 180,554 390 306 54 731720190020001 1
1178 صنعت صنایع چوب منبت کار دستی 63,576,576 79,470,720 127,153 158,941 70,640,640 88,300,800 141,281 176,602 500 400 100 731720190010002
1179 صنعت صنایع چوب منبت معرق کار 71,212,608 89,015,760 127,165 158,957 79,125,120 98,906,400 141,295 176,619 560 434 96 731720190050001
118 خدمات اموراداري مسئول حضور و غیاب 12,239,424 15,299,280 113,328 141,660 13,599,360 16,999,200 125,920 157,400 108 75 33 441620430070001
1180 صنعت صنایع چوب نصاب پارکت چوبی 31,663,872 39,579,840 131,933 164,916 35,182,080 43,977,600 146,592 183,240 240 184 32 711520190050001
1181 صنعت صنایع چوب نصاب خانه هاي چوبی پیش ساخته 54,603,072 68,253,840 130,007 162,509 60,670,080 75,837,600 144,453 180,566 420 320 100 711520190040001
1182 صنعت صنایع چوب نصاب کابینت چوبی 52,005,888 65,007,360 130,015 162,518 57,784,320 72,230,400 144,461 180,576 400 330 70 752220190220002
1183 صنعت صنایع دریایی غواص سطح 26,980,128 33,725,160 160,596 200,745 29,977,920 37,472,400 178,440 223,050 168 120 48 754120210010001 1
1184 صنعت صنایع دریایی غواص سطح 26,980,128 33,725,160 160,596 200,745 29,977,920 37,472,400 178,440 223,050 168 126 42 754120210020001 2
1185 صنعت صنایع دریایی غواص سطح 33,403,104 41,753,880 160,592 200,740 37,114,560 46,393,200 178,435 223,044 208 166 42 754120210030001 3
1188 صنعت صنایع شیمیایی تهیه محلول هاي شیمیایی 3,312,576 4,140,720 207,036 258,795 3,680,640 4,600,800 230,040 287,550 16 8 8 214540400010051
1189 صنعت صنایع شیمیایی کارشناس شیمی آزمایشگاه آب 39,859,776 49,824,720 191,634 239,542 44,288,640 55,360,800 212,926 266,158 208 104 104 214540400010001
119 خدمات اموراداري مسئول دفتر 31,632,768 39,540,960 105,443 131,803 35,147,520 43,934,400 117,158 146,448 300 203 97 411020430010002
119,657,088 149,571,360 109,777 137,221 132,952,320 166,190,400 121,975 152,468 1,090 642 448 8-55/15/2/ 781 صنعت برق برقکار صنعتی درجه 2 ( کار و دانش ) 4
1192 صنعت صنایع نساجی بافنده پوشاك با دستگاه بافندگی خانگی 33,670,080 42,087,600 127,057 158,821 37,411,200 46,764,000 141,174 176,468 265 206 59 731820270010001
1193 صنعت صنایع نساجی بافنده پوشاك نوزاد و کودکان زیر 10 سال با دستگاه بافندگی خانگی 33,421,248 41,776,560 128,543 160,679 37,134,720 46,418,400 142,826 178,532 260 194 66 731820270020001
1194 صنعت صنایع نساجی بافنده ماشینهاي بافندگی چند ماکویی و ژاکارد 30,575,232 38,219,040 127,930 159,912 33,972,480 42,465,600 142,144 177,680 239 192 47 815220270030001
1195 صنعت صنایع نساجی چاپ پارچه 17,418,240 21,772,800 129,024 161,280 19,353,600 24,192,000 143,360 179,200 135 102 33 732220270010001
1197 صنعت صنایع نساجی کارور چاپ روتاري 50,668,416 63,335,520 126,671 158,339 56,298,240 70,372,800 140,746 175,932 400 270 130 732220270050001
1198 صنعت صنایع نساجی کارور چاپ سیلک اسکرین 16,080,768 20,100,960 127,625 159,531 17,867,520 22,334,400 141,806 177,257 126 92 34 732220270030001
12,052,800 15,066,000 120,528 150,660 13,392,000 16,740,000 133,920 167,400 100 45 45 5-60/16/1/ 715 خدمات هتلداري متصدي البسه در هتل ( کار و دانش ) 2
12,161,664 15,202,080 139,789 174,737 13,512,960 16,891,200 155,321 194,152 87 50 37 7-76/12/1/ 1923 کشاورزي صنایع غذایی مدیر نانوایی ( کار و دانش ) 2
12,223,872 15,279,840 167,450 209,313 13,582,080 16,977,600 186,056 232,570 73 49 24 213140990110031 PCR 1894 کشاورزي زیست فناوري طراحی پرایمر واصول
12,270,528 15,338,160 153,382 191,727 13,633,920 17,042,400 170,424 213,030 80 52 28 216640530700001 * DIRECTOR 476 خدمات فناوري اطلاعات رایانه کار
12,286,080 15,357,600 127,980 159,975 13,651,200 17,064,000 142,200 177,750 96 77 19 7-76/35/1/ 264 خدمات خدمات تغذیه اي دسر ساز سنتی * 2
12,301,632 15,377,040 153,770 192,213 13,668,480 17,085,600 170,856 213,570 80 52 28 343230300000041 ARCHICAD 1327 صنعت معماري طراحی معماري به کمک
12,363,840 15,454,800 190,213 237,766 13,737,600 17,172,000 211,348 264,185 65 30 35 132340290010011 PMBOK 1037 صنعت ساختمان مدیریت پروژه هاي ساختمانی بر اساس استاندارد
12,426,048 15,532,560 103,550 129,438 13,806,720 17,258,400 115,056 143,820 120 40 80 3-39/34/1/ 22 خدمات امور مالی و بازرگانی حسابدار حقوق و دستمزد * 4
12,597,120 15,746,400 116,640 145,800 13,996,800 17,496,000 129,600 162,000 108 86 22 7-91/34/1/ 352 خدمات صنایع پوشاك شلوار دوز * 3
12,674,880 15,843,600 105,624 132,030 14,083,200 17,604,000 117,360 146,700 120 76 44 1-91/33/1/ 116 خدمات اموراداري مسیول بایگانی و بانک اطلاعاتی ( کار و دانش ) 2
12,674,880 15,843,600 126,749 158,436 14,083,200 17,604,000 140,832 176,040 100 60 40 741220050130031 ( 846 صنعت برق نصب مکانیکی آسانسور ( پایه 2
12,752,640 15,940,800 115,933 144,916 14,169,600 17,712,000 128,815 161,018 110 79 31 7-91/31/1/ 350 خدمات صنایع پوشاك سري دوز سرویس خواب * 1
12,783,744 15,979,680 116,216 145,270 14,204,160 17,755,200 129,129 161,411 110 66 44 7-91/36/1/ 340 خدمات صنایع پوشاك دوزنده لباس مبل ( کار و دانش ) 1
12,830,400 16,038,000 106,920 133,650 14,256,000 17,820,000 118,800 148,500 120 46 74 4-41/25/1/ 9 خدمات امور مالی و بازرگانی بیمه گر بیمه هاي بازرگانی * 2
12,892,608 16,115,760 1138 صنعت صنایع چرم، پوست، خز دوزنده کیف اداري و مردانه چرمی 126,398 157,998 14,325,120 17,906,400 140,442 175,553 102 82 20 731820280010001
12,939,264 16,174,080 161,741 202,176 14,376,960 17,971,200 179,712 224,640 80 60 20 313930310040061 1200PLC S- 1222 صنعت کنترل و ابزار دقیق اتوماسیون و برنامه نویسی با 7
12,954,816 16,193,520 122,215 152,769 1909 کشاورزي صنایع غذایی تولیدکننده فرآورده هاي تخمیري( پنیر ) 14,394,240 17,992,800 135,795 169,743 106 75 31 751320680020001
120 خدمات اموراداري نگارنده متون فارسی ( آیین نگارش ) 29,035,584 36,294,480 120,982 151,227 32,261,760 40,327,200 134,424 168,030 240 180 60 334330430010001
1200 صنعت فناوري ارتباطات فن ورز تغذیه نیرو در مراکزمخابراتی 46,951,488 58,689,360 131,886 164,858 52,168,320 65,210,400 146,540 183,175 356 228 128 742220350170001
1203 صنعت فناوري ارتباطات فن ورز نگهداري سیستم هاي رادیویی 27,122,688 33,903,360 134,271 167,838 30,136,320 37,670,400 149,190 186,487 202 129 73 742220350180001
1204 صنعت فناوري ارتباطات مفصل بند کابل نوري 23,156,928 28,946,160 136,217 170,272 25,729,920 32,162,400 151,352 189,191 170 104 66 742220350080001
1205 صنعت فناوري ارتباطات نصاب مراکز تلفنی دیجیتال 24,136,704 30,170,880 131,895 164,868 26,818,560 33,523,200 146,550 183,187 183 115 68 742220350200001
1207 صنعت فناوري انرژي هاي نو و تجدید پذیر بازاریاب سیستم هاي انرژي خورشیدي 18,615,744 23,269,680 172,368 215,460 20,684,160 25,855,200 191,520 239,400 108 75 33 313130070080001
1208 صنعت فناوري انرژي هاي نو و تجدید پذیر طراح سیستم هاي فتوولتائیک 54,603,072 68,253,840 180,805 226,006 60,670,080 75,837,600 200,894 251,118 302 213 89 215140070010001
1209 صنعت فناوري انرژي هاي نو و تجدید پذیر طراح نیروگاه خورشیدي ( فتوولتائیک ) متصل به شبکه 57,371,328 71,714,160 179,285 224,107 63,745,920 79,682,400 199,206 249,008 320 233 87 215140070050001
121 خدمات اموراداري نگارنده ي متون خارجی( آئین نگارش ) 23,125,824 28,907,280 124,332 155,415 25,695,360 32,119,200 138,147 172,684 186 114 72 334330430030001
1210 صنعت فناوري انرژي هاي نو و تجدید پذیر طراحی و اجراي سیستم هاي پمپاژ آب خورشیدي 11,368,512 14,210,640 189,475 236,844 12,631,680 15,789,600 210,528 263,160 60 43 17 215140070010021
1212 صنعت فناوري انرژي هاي نو و تجدید پذیر نصب پانلهاي خورشیدي 17,340,480 21,675,600 173,405 216,756 19,267,200 24,084,000 192,672 240,840 100 74 26 313130070010011
1213 صنعت فناوري نانو الکتروریسی 12,752,640 15,940,800 167,798 209,747 14,169,600 17,712,000 186,442 233,053 76 54 22 311130950000021
1214 صنعت فناوري نانو بهبود حاصلخیزي خاك با فناوري نانو 6,096,384 7,620,480 160,431 200,539 6,773,760 8,467,200 178,257 222,821 38 22 16 314230950000011
1215 صنعت فناوري نانو تولید نانو ذرات به روش سل ژل 18,631,296 23,289,120 157,892 197,365 20,701,440 25,876,800 175,436 219,295 118 82 36 311130950000061
1216 صنعت فناوري نانو تولید نانو ذرات به روش هیدروترمال 18,631,296 23,289,120 157,892 197,365 20,701,440 25,876,800 175,436 219,295 118 82 36 311130950000071
1217 صنعت کنترل و ابزار دقیق ابزار دقیق کار پروژه 34,183,296 42,729,120 170,916 213,646 37,981,440 47,476,800 189,907 237,384 200 70 130 313930310100001
1219 صنعت کنترل و ابزار دقیق اتوماسیون کار صنعتی 77,573,376 96,966,720 151,807 189,759 86,192,640 107,740,800 168,674 210,843 511 339 172 313930310050001
122 خدمات اموراداري نگارنده ي نامه به زبان انگلیسی 10,062,144 12,577,680 125,777 157,221 11,180,160 13,975,200 139,752 174,690 80 57 23 334330430020001
1226 صنعت کنترل و ابزار دقیق پنوماتیک کار صنعتی 61,166,016 76,457,520 149,185 186,482 67,962,240 84,952,800 165,762 207,202 410 268 142 311530310010001
1228 صنعت کنترل و ابزار دقیق تعمیرکار ساعت 89,703,936 112,129,920 132,895 166,118 99,671,040 124,588,800 147,661 184,576 675 508 167 731120310010001
123 خدمات بهداشت و ایمنی ارزیاب ریسک ایمنی و بهداشت شغلی 7,869,312 9,836,640 131,155 163,944 8,743,680 10,929,600 145,728 182,160 60 43 17 325730470050021
1239 صنعت کنترل و ابزار دقیق کار با ابزار دقیق پیشرفته 9,362,304 11,702,880 156,038 195,048 10,402,560 13,003,200 173,376 216,720 60 45 15 313930310010011
1240 صنعت کنترل و ابزار دقیق کار با درایورهاي صنعتی 9,859,968 12,324,960 164,333 205,416 10,955,520 13,694,400 182,592 228,240 60 45 15 313930310050241
1248 صنعت کنترل و ابزار دقیق هیدورلیک کار صنعتی 39,564,288 49,455,360 149,865 187,331 43,960,320 54,950,400 166,516 208,145 264 208 56 311530310020001
1249 صنعت متالورژي ریخته گر درجه 83,234,304 104,042,880 131,284 164,105 92,482,560 115,603,200 145,872 182,339 634 506 128 721120330020001 1
1251 صنعت متالورژي ریخته گر درجه 115,520,256 144,400,320 127,506 159,382 128,355,840 160,444,800 141,673 177,091 906 778 128 721120330030001 2
1253 صنعت متالورژي قالبگیري و ریخته گري مواد ترکیبی ( کامپوزیت ) 8,569,152 10,711,440 131,833 164,791 9,521,280 11,901,600 146,481 183,102 65 38 27 721120330020021
1255 صنعت مدیریت آب آب و فاضلاب
1256 صنعت مدیریت صنایع برنامه ریزي پروژه 17,573,760 21,967,200 186,955 233,694 19,526,400 24,408,000 207,728 259,660 94 56 38 214140370060071
1258 صنعت مدیریت صنایع انتقال تکنولوژي در بنگاه صنعتی 9,237,888 11,547,360 200,824 251,030 10,264,320 12,830,400 223,137 278,922 46 31 15 122340370010011
1259 صنعت مدیریت صنایع آمادگی ورود به بازار کار 17,620,416 22,025,520 150,602 188,252 19,578,240 24,472,800 167,335 209,169 117 64 53 333930370000011
126 خدمات بهداشت و ایمنی امدادگر حوادث 16,905,024 21,131,280 112,700 140,875 18,783,360 23,479,200 125,222 156,528 150 93 57 541120470020001
1261 صنعت مدیریت صنایع پیاده سازي سیستم تولید ناب 6,858,432 8,573,040 190,512 238,140 7,620,480 9,525,600 211,680 264,600 36 25 11 132140370010011
1264 صنعت مدیریت صنایع تفکر سیستمی در سازمان ها 7,698,240 9,622,800 192,456 240,570 8,553,600 10,692,000 213,840 267,300 40 23 17 214140370050061
1265 صنعت مدیریت صنایع تهیه و تدوین طرح کسب و کار 7,682,688 9,603,360 192,067 240,084 8,536,320 10,670,400 213,408 266,760 40 15 25 214140370120041
1266 صنعت مدیریت صنایع سرپرست انبار عمومی 30,684,096 38,355,120 139,473 174,341 34,093,440 42,616,800 154,970 193,713 220 150 70 432120370010001
1267 صنعت مدیریت صنایع سرپرست سیستم نگهداري و تعمیرات 54,043,200 67,554,000 186,356 232,945 60,048,000 75,060,000 207,062 258,828 290 148 76 214140370010001
1269 صنعت مدیریت صنایع طراحی کارخانه 10,482,048 13,102,560 194,112 242,640 11,646,720 14,558,400 215,680 269,600 54 36 18 214140370120011
127 خدمات بهداشت و ایمنی انجام کمک هاي اولیه 1,959,552 2,449,440 130,637 163,296 2,177,280 2,721,600 145,152 181,440 15 10 5 3257047001
1271 صنعت مدیریت صنایع فن ورز تضمین کیفیت 52,939,008 66,173,760 143,078 178,848 58,821,120 73,526,400 158,976 198,720 370 190 130 311930370010001
1272 صنعت مدیریت صنایع کارشناس تضمین کیفیت 30,652,992 38,316,240 199,045 248,807 34,058,880 42,573,600 221,162 276,452 154 98 56 242140370040001
1273 صنعت مدیریت صنایع کنترلر کیفیت 22,565,952 28,207,440 150,440 188,050 25,073,280 31,341,600 167,155 208,944 150 100 50 311930370050001
1274 صنعت مدیریت صنایع مدیر تضمین کیفیت 19,844,352 24,805,440 178,778 223,472 22,049,280 27,561,600 198,642 248,303 111 66 45 214140370050001
1275 صنعت مدیریت صنایع مدیریت بهره وري 10,575,360 13,219,200 192,279 240,349 11,750,400 14,688,000 213,644 267,055 55 33 22 214140370050051
1277 صنعت مدیریت صنایع مدیریت تولید و عملیات 7,791,552 9,739,440 194,789 243,486 8,657,280 10,821,600 216,432 270,540 40 23 17 132140370010021
128 خدمات بهداشت و ایمنی ایمنی و اطفاء حریق با خاموش کننده هاي دستی 4,230,144 5,287,680 120,861 151,077 4,700,160 5,875,200 134,290 167,863 35 20 15 541120470020071
1280 صنعت مدیریت صنایع مدیر امور مهندسی و تعمیرات 41,383,872 51,729,840 197,066 246,333 45,982,080 57,477,600 218,962 273,703 210 130 80 214140370020001
1281 صنعت مدیریت صنایع مدیر برنامه ریزي و کنترل تولید 43,250,112 54,062,640 188,044 235,055 48,055,680 60,069,600 208,938 261,172 230 155 75 132140370030001
1283 صنعت مدیریت صنایع مسئول کنترل پروژه 21,228,480 26,535,600 186,215 232,768 23,587,200 29,484,000 206,905 258,632 114 71 43 214140370060001
1285 صنعت مدیریت صنایع مهندسی صنایع و سیستم 78,662,016 98,327,520 182,088 227,610 87,402,240 109,252,800 202,320 252,900 432 239 135 214140370080001
1288 صنعت معدن کارور آتشکاري در معدن 16,873,920 21,092,400 131,828 164,784 18,748,800 23,436,000 146,475 183,094 128 86 42 754220390020001
1289 صنعت معدن کارور دستگاه حفاري 31,990,464 39,988,080 130,043 162,553 35,544,960 44,431,200 144,492 180,615 246 195 51 811220390130001
129 خدمات بهداشت و ایمنی آتش نشان 27,527,040 34,408,800 110,108 137,635 30,585,600 38,232,000 122,342 152,928 250 95 85 541120470070001
1291 صنعت معدن لق گیر 13,903,488 17,379,360 129,939 162,424 15,448,320 19,310,400 144,377 180,471 107 86 21 811120390290001
1293 صنعت معدن معدن کار عمومی 51,757,056 64,696,320 129,393 161,741 57,507,840 71,884,800 143,770 179,712 400 300 100 931120390040001
1297 صنعت معماري اسکیس و تکنیک هاي راندو در معماري 36,780,480 45,975,600 147,122 183,902 40,867,200 51,084,000 163,469 204,336 250 170 60 343230300020011
1298 صنعت معماري آجرچینی ساده 1,897,344 2,371,680 126,490 158,112 2,108,160 2,635,200 140,544 175,680 15 12 3 7111030002
1299 صنعت معماري برقکار ساختمان 17,853,696 22,317,120 130,319 162,899 19,837,440 24,796,800 144,799 180,999 137 78 59 741120300010001
13 خدمات امور مالی و بازرگانی تحلیل گر بورس اوراق بهادار 15,100,992 18,876,240 125,842 157,302 16,778,880 20,973,600 139,824 174,780 120 85 35 331130450020001
13,017,024 16,271,280 118,337 147,921 14,463,360 18,079,200 131,485 164,356 110 70 40 4-41/45/1/ 12 خدمات امور مالی و بازرگانی تحلیل گر بورس ( کار و دانش ) 2
13,048,128 16,310,160 159,124 198,904 14,497,920 18,122,400 176,804 221,005 82 51 28 311230290000181 AUTO DESK CIVIL کار با نرم افزار سه بعدي طراحی مسیر
13,110,336 16,387,920 154,239 192,799 14,567,040 18,208,800 171,377 214,221 85 55 30 311430030010101 HSPICE 763 صنعت الکترونیک طراحی و شبیه سازي مدارات الکترونیک با نرم افزار
13,172,544 16,465,680 119,750 149,688 14,636,160 18,295,200 133,056 166,320 110 38 72 1-10/14/1/ 32 خدمات امور مالی و بازرگانی حسابدار مالیاتی * 1
13,296,960 16,621,200 156,435 195,544 14,774,400 18,468,000 173,816 217,271 85 71 14 251140530900061 Matlab 434 خدمات فناوري اطلاعات برنامه نویسی سیستم فازي در
13,452,480 16,815,600 105,925 132,406 14,947,200 18,684,000 117,694 147,118 127 83 44 5-70/32/1/ 640 خدمات مراقبت و زیبایی پیرایشگر ابرو و صورت زنانه * 1
13,468,032 16,835,040 149,645 187,056 14,964,480 18,705,600 166,272 207,840 90 63 27 313930310050271 LABVIEW 1241 صنعت کنترل و ابزار دقیق کار با نرم افزار
13,468,032 16,835,040 149,645 187,056 14,964,480 18,705,600 166,272 207,840 90 65 25 313930310050201 WINCC 1247 صنعت کنترل و ابزار دقیق مانیتورینگ با
13,530,240 16,912,800 169,128 211,410 15,033,600 18,792,000 187,920 234,900 80 62 18 216640530960011 Anime Studio Pro 378 خدمات فناوري اطلاعات کارور
13,576,896 16,971,120 150,854 188,568 15,085,440 18,856,800 167,616 209,520 90 51 29 251340530890001 WEB 499 خدمات فناوري اطلاعات طراح مقدماتی صفحات
13,592,448 16,990,560 123,568 154,460 15,102,720 18,878,400 137,297 171,622 110 76 34 732120530180001 Storyline 469 خدمات فناوري اطلاعات تولید و محتوا با نرم افزار
13,685,760 17,107,200 124,416 155,520 15,206,400 19,008,000 138,240 172,800 110 78 32 9-52/25/2/4/1 * 1024 صنعت ساختمان کمک قالب بند و کفراژ بند درجه 2
13,685,760 17,107,200 134,174 167,718 15,206,400 19,008,000 149,082 186,353 102 36 67 8-54/23/1/3/ و پلاسما ) * 1 LCD ) 737 صنعت الکترونیک تعمیرکار تلویزیون هاي پیشرفته
13,779,072 17,223,840 128,776 160,970 15,310,080 19,137,600 143,085 178,856 107 86 21 7-11/98/1/ 1292 صنعت معدن لق گیر * 2
13,810,176 17,262,720 132,790 165,988 15,344,640 19,180,800 147,545 184,431 104 64 40 1-61/45/1/2 Visual Interdev 480 خدمات فناوري اطلاعات رایانه کار
13,919,040 17,398,800 154,656 193,320 15,465,600 19,332,000 171,840 214,800 90 60 30 722320410180021 POWERMILL 1409 صنعت مکانیک ماشین کاري توسط نرم افزار
13,950,144 17,437,680 106,490 133,112 15,500,160 19,375,200 118,322 147,902 131 83 48 7-95/69/2/ 1518 فرهنگ و هنر صنایع دستی ( دوختهاي سنتی ) تکه دوزي با چرخ * 3
130 خدمات بهداشت و ایمنی آتش نشان صنعتی 19,051,200 23,814,000 118,330 147,913 21,168,000 26,460,000 131,478 164,348 161 70 91 541120470040001
1300 صنعت معماري بکارگیري اصول و ضوابط مقررات ملی ساختمان در طراحی معماري 9,331,200 11,664,000 155,520 194,400 10,368,000 12,960,000 172,800 216,000 60 42 18 343230300020021
1301 صنعت معماري مهندسی معماري و عمران
1302 صنعت معماري بناي سفت کار 31,446,144 39,307,680 127,312 159,140 34,940,160 43,675,200 141,458 176,823 247 171 76 711120300060001
1304 صنعت معماري بندکش ساختمان 15,645,312 19,556,640 130,378 162,972 17,383,680 21,729,600 144,864 181,080 120 97 23 711120300020002
1306 صنعت معماري ترسیم نقشه هاي فاز 2 معماري 10,933,056 13,666,320 156,187 195,233 12,147,840 15,184,800 173,541 216,926 70 60 10 311830300020011
131 خدمات بهداشت و ایمنی بازرس ایمنی ساختمان 30,528,576 38,160,720 127,202 159,003 33,920,640 42,400,800 141,336 176,670 240 180 60 325730470040001
1310 صنعت معماري رنگ کاري سطح دیوار 2,052,864 2,566,080 146,633 183,291 2,280,960 2,851,200 162,926 203,657 14 12 2 7131030005
1311 صنعت معماري سنگ کار 20,606,400 25,758,000 127,200 159,000 22,896,000 28,620,000 141,333 176,667 162 119 43 711320300030001
1313 صنعت معماري سیمانکار 37,231,488 46,539,360 125,782 157,228 41,368,320 51,710,400 139,758 174,697 296 250 46 712320300090001
1318 صنعت معماري طراح و نصاب شیشه سکوریت 6,531,840 8,164,800 136,080 170,100 7,257,600 9,072,000 151,200 189,000 48 35 13 712520300000011
132 خدمات بهداشت و ایمنی بازرس بررسی علل حریق 18,024,768 22,530,960 115,543 144,429 20,027,520 25,034,400 128,382 160,477 156 107 39 541120740090051
1325 صنعت معماري طراحی فضاهاي شهري 36,796,032 45,995,040 153,317 191,646 40,884,480 51,105,600 170,352 212,940 240 160 80 323430300140011
1326 صنعت معماري طراحی مسکن( ویلایی و آپارتمانی ) 44,027,712 55,034,640 148,241 185,302 48,919,680 61,149,600 164,713 205,891 297 240 57 343230300160001
1329 صنعت معماري عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه 14,789,952 18,487,440 128,608 160,760 16,433,280 20,541,600 142,898 178,623 115 75 40 712420300010001
1331 صنعت معماري دکوراسیون داخلی ساختمان
1332 صنعت معماري کارگر عمومی برقکار ساختمان 2,737,152 3,421,440 136,858 171,072 3,041,280 3,801,600 152,064 190,080 20 14 6 741120300030001
1333 صنعت معماري کارگر عمومی بناي سفت کار 2,270,592 2,838,240 141,912 177,390 2,522,880 3,153,600 157,680 197,100 16 9 7 711120300080001
1334 صنعت معماري کارگر عمومی سنگ کار 3,281,472 4,101,840 136,728 170,910 3,646,080 4,557,600 151,920 189,900 24 16 8 711320300060001
1335 صنعت معماري کارگر عمومی کاشی کار 2,270,592 2,838,240 141,912 177,390 2,522,880 3,153,600 157,680 197,100 16 8 8 712220300040001
1336 صنعت معماري کارگر عمومی گچ کار 2,317,248 2,896,560 144,828 181,035 2,574,720 3,218,400 160,920 201,150 16 10 6 712320300080001
1337 صنعت معماري کارگر عمومی نقاش ساختمان 2,255,040 2,818,800 140,940 176,175 2,505,600 3,132,000 156,600 195,750 16 8 8 713120300070001
1338 صنعت معماري کارگرعمومی عایق کار رطوبتی وآسفالت کار ابنیه 2,301,696 2,877,120 143,856 179,820 2,557,440 3,196,800 159,840 199,800 16 10 6 712420300030001
1339 صنعت معماري کاشی کار 22,099,392 27,624,240 124,855 156,069 24,554,880 30,693,600 138,728 173,410 177 123 54 712220300020001
1341 صنعت معماري کاشی کاري ساده دیوار 2,721,600 3,402,000 136,080 170,100 3,024,000 3,780,000 151,200 189,000 20 16 4 7122030006
1342 صنعت معماري کمک برقکار ساختمان 38,491,200 48,114,000 127,034 158,792 42,768,000 53,460,000 141,149 176,436 303 184 119 741120300020001
1343 صنعت معماري کمک بناي سفت کار 27,449,280 34,311,600 124,205 155,256 30,499,200 38,124,000 138,005 172,507 221 136 85 711120300070001
1344 صنعت معماري کمک سنگ کار 15,894,144 19,867,680 122,263 152,828 17,660,160 22,075,200 135,847 169,809 130 94 36 711320300020001
1346 صنعت معماري کمک عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه 13,592,448 16,990,560 127,032 158,790 15,102,720 18,878,400 141,147 176,434 107 67 40 712420300020001
1348 صنعت معماري کمک گچ کار 21,555,072 26,943,840 129,072 161,340 23,950,080 29,937,600 143,414 179,267 167 120 47 712320300030001
1350 صنعت معماري کمک نقاش ساختمان 22,550,400 28,188,000 127,403 159,254 25,056,000 31,320,000 141,559 176,949 177 132 45 713120300020001
1353 صنعت معماري گچ کار 24,432,192 30,540,240 126,592 158,240 27,146,880 33,933,600 140,657 175,822 193 141 52 712320300050001
1354 صنعت معماري ماکت سازي ساده ساختمان با فوم و یونولیت 2,674,944 3,343,680 133,747 167,184 2,972,160 3,715,200 148,608 185,760 20 16 4 3432030002
1356 صنعت معماري مسئول آتلیه نقشه کشی ساختمان با نرم افزار اتوکد 18,709,056 23,386,320 187,091 233,863 20,787,840 25,984,800 207,878 259,848 100 46 42 216140300020001
1357 صنعت معماري معمار سنتی ابنیه هاي قدیمی 33,281,280 41,601,600 122,358 152,947 36,979,200 46,224,000 135,953 169,941 272 208 64 711120300040001
1358 صنعت معماري نصاب کفپوش یکپارچه پلیمري 12,768,192 15,960,240 127,682 159,602 14,186,880 17,733,600 141,869 177,336 100 65 35 713120300060001
1359 صنعت معماري نصاب کاغذ دیواري ، موکت و پارکت 14,727,744 18,409,680 122,731 153,414 16,364,160 20,455,200 136,368 170,460 120 99 21 713120300010002
136 خدمات بهداشت و ایمنی پایشگر زیست محیطی آلاینده هاي صنعتی 15,552,000 19,440,000 129,600 162,000 17,280,000 21,600,000 144,000 180,000 120 60 24 313230470010001
1361 صنعت معماري نصب کاغذ دیواري 1,679,616 2,099,520 139,968 174,960 1,866,240 2,332,800 155,520 194,400 12 10 2 7131030001
1362 صنعت معماري نقاش ساختمان 31,306,176 39,132,720 123,740 154,675 34,784,640 43,480,800 137,489 171,861 253 193 60 713120300030001
1364 صنعت معماري نقاشی ساختمان 191,958,336 239,947,920 124,245 155,306 213,287,040 266,608,800 138,050 172,562 1,545 1,215 330 713120300050001
1369 صنعت معماري نقشه کشی معماري 61,725,888 77,157,360 147,317 184,146 68,584,320 85,730,400 163,686 204,607 419 271 148 311830300020001
137 خدمات بهداشت و ایمنی دستیار قفسه چینی دارو 12,659,328 15,824,160 121,724 152,155 14,065,920 17,582,400 135,249 169,062 104 57 47 532920470010001
1373 صنعت مکانیک ساخت قطعات فلزي و ماشین کاري 11,803,968 14,754,960 155,315 194,144 13,115,520 16,394,400 172,573 215,716 76 49 27 311530410010031
138 خدمات بهداشت و ایمنی اي
1380 صنعت مکانیک تراشکار 81,399,168 101,748,960 125,616 157,020 90,443,520 113,054,400 139,573 174,467 648 530 118 722320410150001
1386 صنعت مکانیک تعمیر و نگهداري- نصب و راه اندازي 9,486,720 11,858,400 158,112 197,640 10,540,800 13,176,000 175,680 219,600 60 50 10 311530410030021
139 خدمات بهداشت و ایمنی رعایت الزامات سلامت‘ بهداشت وایمنی درمحیط کارصنایع غذایی 7,324,992 9,156,240 128,509 160,636 8,138,880 10,173,600 142,787 178,484 57 31 26 325730470060151
14 خدمات امور مالی و بازرگانی تحلیلگر بازارهاي مالی بین المللی 16,096,320 20,120,400 160,963 201,204 17,884,800 22,356,000 178,848 223,560 100 63 37 241340450010001
14,012,352 17,515,440 166,814 208,517 15,569,280 19,461,600 185,349 231,686 84 21 23 213140990000021 ( ELISA ) 1888 کشاورزي زیست فناوري کاربري دستگاه
14,105,664 17,632,080 188,076 235,094 15,672,960 19,591,200 208,973 261,216 75 50 25 214140370050011 TQM 1262 صنعت مدیریت صنایع پیاده سازي مدیریت کیفیت جامع
14,276,736 17,845,920 129,789 162,236 15,863,040 19,828,800 144,209 180,262 110 45 15 711920290260001 Rope Access 1025 صنعت ساختمان کمک کارور دسترسی با طناب
14,292,288 17,865,360 158,803 198,504 15,880,320 19,850,400 176,448 220,560 90 63 27 251340530220001 ASP.NET 420 خدمات فناوري اطلاعات برنامه نویس
14,338,944 17,923,680 1716 فرهنگ و هنر هنرهاي تجسمی نقاش پشت شیشه ( قلم زن شیشه ) 112,023 140,029 15,932,160 19,915,200 124,470 155,588 128 96 32 731620830180001
14,354,496 17,943,120 110,419 138,024 15,949,440 19,936,800 122,688 153,360 130 105 25 7-92/21/1/ 320 خدمات صنایع پوشاك خیاط لباس هاي کشی ( کار و دانش ) 1
14,370,048 17,962,560 122,821 153,526 15,966,720 19,958,400 136,468 170,585 117 101 16 9-59/28/1/ 1360 صنعت معماري نصاب کاغذ دیواري ، موکت و پارکت * 2
14,494,464 18,118,080 152,573 190,717 16,104,960 20,131,200 169,526 211,907 95 67 28 351230530470001 ( Lap Top ) 447 خدمات فناوري اطلاعات تعمیرکار لپ تاپ
14,603,328 18,254,160 146,033 182,542 16,225,920 20,282,400 162,259 202,824 100 45 40 311230290230001 GPS 1018 صنعت ساختمان کارور
14,634,432 18,293,040 144,895 181,119 16,260,480 20,325,600 160,995 201,244 101 73 28 352130870080011 EDIUS 1789 فرهنگ و هنر هنرهاي نمایشی تدوین فیلم با نرم افزار
14,696,640 18,370,800 154,701 193,377 16,329,600 20,412,000 171,891 214,863 95 70 25 252940530490001 MS 449 خدمات فناوري اطلاعات تکنسین پشتیبانی سیستم عامل
14,774,400 18,468,000 113,649 142,062 16,416,000 20,520,000 126,277 157,846 130 70 60 1-10/15/2/ 28 خدمات امور مالی و بازرگانی حسابدار عمومی مقدماتی ( کار و دانش ) 5
14,852,160 18,565,200 106,087 132,609 16,502,400 20,628,000 117,874 147,343 140 44 76 5-91/94/1/ 608 خدمات گردشگري راهنماي محلی * 2
14,898,816 18,623,520 148,988 186,235 16,554,240 20,692,800 165,542 206,928 100 70 30 343230300000081 Trimble طراحی معماري و مدل سازي سه بعدي بانرم افزار
14,914,368 18,642,960 186,430 233,037 16,571,520 20,714,400 207,144 258,930 80 50 30 132140370020011 QFD 1270 صنعت مدیریت صنایع طراحی و بهبود محصولات به روش
14,945,472 18,681,840 114,965 143,706 16,606,080 20,757,600 127,739 159,674 130 50 80 4-51/35/1/ 50 خدمات امور مالی و بازرگانی فروشنده * 1
14,961,024 18,701,280 124,675 155,844 16,623,360 20,779,200 138,528 173,160 120 70 50 741220050130011 ( 801 صنعت برق راه اندازي آسانسور ( پایه 3
140 خدمات بهداشت و ایمنی ساختمان
1407 صنعت مکانیک کارشناس مهندسی معکوس قطعات صنعتی 38,289,024 47,861,280 159,538 199,422 42,543,360 53,179,200 177,264 221,580 240 131 79 311530410010001
141 خدمات بهداشت و ایمنی رعایت الزامات سلامت‘ بهداشت وایمنی درمحیط کارمدیریت صنایع 8,304,768 10,380,960 129,762 162,203 9,227,520 11,534,400 144,180 180,225 64 37 27 325730470060221
1412 صنعت مکانیک نقشه کش صنعتی 135,660,096 169,575,120 148,750 185,938 150,733,440 188,416,800 165,278 206,597 912 588 324 311830410040002
1419 صنعت مکانیک نمونه سازي سریع با روش پرینت سه بعدي 24,525,504 30,656,880 163,503 204,379 27,250,560 34,063,200 181,670 227,088 150 109 41 311530410010011
142 خدمات بهداشت و ایمنی وزیبایی
1424 فرهنگ و هنر هنرهاي تجسمی نقاشی روي سفال 3,405,888 4,257,360 113,530 141,912 3,784,320 4,730,400 126,144 157,680 30 25 5 731620830020041
1425 فرهنگ و هنر هنرهاي نمایشی طراح صحنه 18,289,152 22,861,440 127,008 158,760 20,321,280 25,401,600 141,120 176,400 144 96 48 343230870010001
1426 فرهنگ و هنر ‘سنگ ‘شیشه ‘چرم )
1427 فرهنگ و هنر ‘سنگ ‘شیشه ‘چرم )
1428 فرهنگ و هنر ‘سنگ ‘شیشه ‘چرم )
1429 فرهنگ و هنر ‘سنگ ‘شیشه ‘چرم )
143 خدمات بهداشت و ایمنی ایمنی
1430 فرهنگ و هنر ‘سنگ ‘شیشه ‘چرم )
1431 فرهنگ و هنر ‘سنگ ‘شیشه ‘چرم )
1432 فرهنگ و هنر ‘سنگ ‘شیشه ‘چرم )
1433 فرهنگ و هنر ‘سنگ ‘شیشه ‘چرم )
1434 فرهنگ و هنر ‘سنگ ‘شیشه ‘چرم )
1435 فرهنگ و هنر ‘سنگ ‘شیشه ‘چرم )
1436 فرهنگ و هنر ‘سنگ ‘شیشه ‘چرم )
1437 فرهنگ و هنر ‘سنگ ‘شیشه ‘چرم )
1438 فرهنگ و هنر ‘سنگ ‘شیشه ‘چرم )
1439 فرهنگ و هنر ‘سنگ ‘شیشه ‘چرم )
144 خدمات بهداشت و ایمنی سبک زندگی طبیعی و سبز 11,835,072 14,793,840 131,501 164,376 13,150,080 16,437,600 146,112 182,640 90 50 40 323030470020011
1440 فرهنگ و هنر ‘سنگ ‘شیشه ‘چرم )
1441 فرهنگ و هنر ‘سنگ ‘شیشه ‘چرم )
1442 فرهنگ و هنر ‘سنگ ‘شیشه ‘چرم )
1443 فرهنگ و هنر ‘سنگ ‘شیشه ‘چرم )
1444 فرهنگ و هنر ‘سنگ ‘شیشه ‘چرم )
1445 فرهنگ و هنر ‘سنگ ‘شیشه ‘چرم )
1446 فرهنگ و هنر ‘سنگ ‘شیشه ‘چرم )
1447 فرهنگ و هنر ‘سنگ ‘شیشه ‘چرم )
1448 فرهنگ و هنر ‘سنگ ‘شیشه ‘چرم )
1449 فرهنگ و هنر ‘سنگ ‘شیشه ‘چرم )
145 خدمات بهداشت و ایمنی سر آتش نشان 29,579,904 36,974,880 109,555 136,944 32,866,560 41,083,200 121,728 152,160 270 90 110 541120470080001
1450 فرهنگ و هنر ‘سنگ ‘شیشه ‘چرم )
1451 فرهنگ و هنر ‘سنگ ‘شیشه ‘چرم )
1452 فرهنگ و هنر ‘سنگ ‘شیشه ‘چرم )
1453 فرهنگ و هنر ‘سنگ ‘شیشه ‘چرم )
1454 فرهنگ و هنر ‘سنگ ‘شیشه ‘چرم )
1455 فرهنگ و هنر ‘سنگ ‘شیشه ‘چرم )
1456 فرهنگ و هنر ‘سنگ ‘شیشه ‘چرم )
1457 فرهنگ و هنر ‘سنگ ‘شیشه ‘چرم )
1458 فرهنگ و هنر ‘سنگ ‘شیشه ‘چرم )
1459 فرهنگ و هنر ‘سنگ ‘شیشه ‘چرم )
146 خدمات بهداشت و ایمنی سرپرست عملیات امداد و نجات آتش نشانی 20,139,840 25,174,800 115,085 143,856 22,377,600 27,972,000 127,872 159,840 175 127 48 541120470010002
1460 فرهنگ و هنر ‘سنگ ‘شیشه ‘چرم )
1461 فرهنگ و هنر ‘سنگ ‘شیشه ‘چرم )
1462 فرهنگ و هنر ‘سنگ ‘شیشه ‘چرم )
1463 فرهنگ و هنر ‘سنگ ‘شیشه ‘چرم )
1464 فرهنگ و هنر ‘سنگ ‘شیشه ‘چرم )
1465 فرهنگ و هنر ‘سنگ ‘شیشه ‘چرم )
1466 فرهنگ و هنر ‘سنگ ‘شیشه ‘چرم )
1467 فرهنگ و هنر ‘سنگ ‘شیشه ‘چرم )
1468 فرهنگ و هنر ‘سنگ ‘شیشه ‘چرم )
1469 فرهنگ و هنر ‘سنگ ‘شیشه ‘چرم )
147 خدمات بهداشت و ایمنی سیاست هاي کلی جمعیت 3,172,608 3,965,760 132,192 165,240 3,525,120 4,406,400 146,880 183,600 24 12 12 323030470020031
1470 فرهنگ و هنر ‘سنگ ‘شیشه ‘چرم )
1471 فرهنگ و هنر ‘سنگ ‘شیشه ‘چرم )
1472 فرهنگ و هنر ‘سنگ ‘شیشه ‘چرم )
1473 فرهنگ و هنر صنایع دستی ( بافت ) بافت عروسک هاي تزئینی 1,757,376 2,196,720 117,158 146,448 1,952,640 2,440,800 130,176 162,720 15 12 3 7318075003
1474 فرهنگ و هنر صنایع دستی ( بافت ) بافت کلاه، جوراب ،کفش با دو میل 1,866,240 2,332,800 124,416 155,520 2,073,600 2,592,000 138,240 172,800 15 12 3 7318075005
1475 فرهنگ و هنر صنایع دستی ( بافت ) بافت گلیم بدون دار ( تاپستري ) 2,472,768 3,090,960 117,751 147,189 2,747,520 3,434,400 130,834 163,543 21 16 5 7318075006
1476 فرهنگ و هنر صنایع دستی ( بافت ) بافت لوازم تزیینی با قلاب 1,757,376 2,196,720 117,158 146,448 1,952,640 2,440,800 130,176 162,720 15 12 3 7318075004
1477 فرهنگ و هنر صنایع دستی ( بافت ) بافنده پوشاك دومیل 34,307,712 42,884,640 109,961 137,451 38,119,680 47,649,600 122,178 152,723 312 215 97 731820750280001
1478 فرهنگ و هنر صنایع دستی ( بافت ) بافنده ترکیبی قالی و گلیم 32,908,032 41,135,040 109,693 137,117 36,564,480 45,705,600 121,882 152,352 300 200 100 731820750100001
1479 فرهنگ و هنر صنایع دستی ( بافت ) بافنده شبه قالی ( فرشینه ) 15,676,416 19,595,520 113,597 141,997 17,418,240 21,772,800 126,219 157,774 138 109 29 731820750310001
148 خدمات بهداشت و ایمنی سیاست هاي کلی سلامت 4,712,256 5,890,320 130,896 163,620 5,235,840 6,544,800 145,440 181,800 36 15 21 323030470020021
148,412,736 185,515,920 125,667 157,084 164,903,040 206,128,800 139,630 174,538 1,181 606 575 8-52/32/1/ 744 صنعت الکترونیک تعمیرکار دستگاه هاي پزشکی وبیمارستانی 2
1480 فرهنگ و هنر صنایع دستی ( بافت ) بافنده عروسک 21,259,584 26,574,480 111,893 139,866 23,621,760 29,527,200 124,325 155,406 190 124 66 731820750300002
1481 فرهنگ و هنر صنایع دستی ( بافت ) بافنده فرش چرمی 9,844,416 12,305,520 115,817 144,771 10,938,240 13,672,800 128,685 160,856 85 65 20 753620750010001
1482 فرهنگ و هنر صنایع دستی ( بافت ) بافنده گلیم تابلویی( تاپستري ) 27,495,936 34,369,920 109,984 137,480 30,551,040 38,188,800 122,204 152,755 250 193 57 731820750330001
1483 فرهنگ و هنر صنایع دستی ( بافت ) بافنده نوبافته هاي ترکیبی 15,987,456 19,984,320 110,258 137,823 17,763,840 22,204,800 122,509 153,137 145 84 61 731820750410001
1484 فرهنگ و هنر صنایع دستی ( بافت ) جاجیم باف 29,766,528 37,208,160 110,246 137,808 33,073,920 41,342,400 122,496 153,120 270 199 71 731820750420001
1485 فرهنگ و هنر صنایع دستی ( بافت ) چادرشب باف 18,631,296 23,289,120 110,244 137,805 20,701,440 25,876,800 122,494 153,117 169 112 57 731820750210001
1486 فرهنگ و هنر صنایع دستی ( بافت ) چوقاباف بختیاري 21,897,216 27,371,520 115,249 144,061 24,330,240 30,412,800 128,054 160,067 190 140 50 731820750540001
1487 فرهنگ و هنر صنایع دستی ( بافت ) حصیرباف 28,677,888 35,847,360 114,712 143,389 31,864,320 39,830,400 127,457 159,322 250 202 48 731720750040001
1488 فرهنگ و هنر صنایع دستی ( بافت ) حوله باف 41,057,280 51,321,600 110,073 137,591 45,619,200 57,024,000 122,303 152,879 373 310 63 731820750250001
1489 فرهنگ و هنر صنایع دستی ( بافت ) دارایی باف 13,094,784 16,368,480 113,868 142,335 14,549,760 18,187,200 126,520 158,150 115 75 40 731820750160001
149 خدمات بهداشت و ایمنی کاربر ماساژ 34,636,896 43,296,120 173,184 216,481 38,485,440 48,106,800 192,427 240,534 200 93 87 325530470010001
1490 فرهنگ و هنر صنایع دستی ( بافت ) زیلوباف 27,511,488 34,389,360 110,488 138,110 30,568,320 38,210,400 122,764 153,455 249 174 75 731820750200001
1492 فرهنگ و هنر صنایع دستی ( بافت ) سازنده محصولات نمدي مدرن 14,929,920 18,662,400 111,417 139,272 16,588,800 20,736,000 123,797 154,746 134 107 27 731820750430001
1493 فرهنگ و هنر صنایع دستی ( بافت ) شال باف 10,497,600 13,122,000 110,501 138,126 11,664,000 14,580,000 122,779 153,474 95 70 25 731820750140001
1494 فرهنگ و هنر صنایع دستی ( بافت ) طراح نقشه گلیم 28,335,744 35,419,680 106,927 133,659 31,484,160 39,355,200 118,808 148,510 265 223 42 731820750480001
1495 فرهنگ و هنر صنایع دستی ( بافت ) قلاب باف پوشاك خردسال 47,246,976 59,058,720 107,870 134,837 52,496,640 65,620,800 119,855 149,819 438 287 151 731820750360001
1496 فرهنگ و هنر صنایع دستی ( بافت ) قلاب باف پوشاك 23,934,528 29,918,160 110,297 137,872 26,593,920 33,242,400 122,553 153,191 217 161 56 731820750350001
1497 فرهنگ و هنر صنایع دستی ( بافت ) قلاب باف چرم و جیر 9,175,680 11,469,600 113,280 141,600 10,195,200 12,744,000 125,867 157,333 81 65 16 731820750400001
1498 فرهنگ و هنر صنایع دستی ( بافت ) قلاب باف لوازم تزئینی و کاربردي 37,075,968 46,344,960 106,540 133,175 41,195,520 51,494,400 118,378 147,972 348 216 132 731820750390001
1499 فرهنگ و هنر صنایع دستی ( بافت ) کپوباف 8,040,384 10,050,480 114,863 143,578 8,933,760 11,167,200 127,625 159,531 70 56 14 731720750050001
15 خدمات امور مالی و بازرگانی ترخیص کار گمرکات 10,310,976 12,888,720 128,887 161,109 11,456,640 14,320,800 143,208 179,010 80 60 20 333130450020001
15,069,888 18,837,360 107,642 134,553 16,744,320 20,930,400 119,602 149,503 140 90 50 1-10/12/2/3 * 23 خدمات امور مالی و بازرگانی حسابدار صنعتی درجه 2
15,077,664 18,847,080 188,471 235,589 16,752,960 20,941,200 209,412 261,765 80 60 20 251340530260001 Python 429 خدمات فناوري اطلاعات برنامه نویسی
15,225,408 19,031,760 117,119 146,398 16,917,120 21,146,400 130,132 162,665 130 94 36 9-51/43/2/1/1 * 1345 صنعت معماري کمک سنگ کار درجه 2
15,272,064 19,090,080 152,721 190,901 16,968,960 21,211,200 169,690 212,112 100 76 24 251340530630001 * Authorware 462 خدمات فناوري اطلاعات تولید کننده چندرسانه اي با
15,272,064 19,090,080 152,721 190,901 16,968,960 21,211,200 169,690 212,112 100 60 40 0-39/99/2/3 * ( PT ) 921 صنعت جوشکاري و بازرسی جوش ازمایشگر قطعات صنعتی با مایع نافذ
15,365,376 19,206,720 120,042 150,053 17,072,640 21,340,800 133,380 166,725 128 94 34 1-95/97/1/ 308 خدمات صنایع پوشاك پرده دوز درجه 1 ( کار و دانش ) 2
15,365,376 19,206,720 153,654 192,067 17,072,640 21,340,800 170,726 213,408 100 70 30 311830410110031 SOLID WORKS 1405 صنعت مکانیک کار با نرم افزار
15,380,928 19,226,160 109,864 137,330 17,089,920 21,362,400 122,071 152,589 140 80 60 1-10/15/1/4/ 26 خدمات امور مالی و بازرگانی حسابدار عمومی پیشرفته * 2
15,412,032 19,265,040 116,758 145,947 17,124,480 21,405,600 129,731 162,164 132 104 28 7-91/37/1/ 333 خدمات صنایع پوشاك دوزنده پوشاك حمام * 2
15,427,584 19,284,480 118,674 148,342 17,141,760 21,427,200 131,860 164,825 130 110 20 5-31/32/1/ 218 خدمات خدمات تغذیه اي اشپز سنتی ( کار و دانش ) 2
15,474,240 19,342,800 113,781 142,226 17,193,600 21,492,000 126,424 158,029 136 86 50 1-10/96/2/ 30 خدمات امور مالی و بازرگانی حسابدار مالی * 1
15,474,240 19,342,800 131,138 1816 فرهنگ و هنر هنرهاي نمایشی نوازنده سه تار 163,922 17,193,600 21,492,000 145,708 182,136 118 100 18 731220870060001
15,567,552 19,459,440 155,676 35 خدمات امور مالی و بازرگانی حسابداري دولتی 194,594 17,297,280 21,621,600 172,973 216,216 100 70 30 241140450050012
15,598,656 19,498,320 155,987 194,983 17,331,840 21,664,800 173,318 216,648 100 77 23 251140530900041 Matlab 435 خدمات فناوري اطلاعات برنامه نویسی شبکه هاي عصبی در
15,645,312 19,556,640 156,453 195,566 17,383,680 21,729,600 173,837 217,296 100 60 40 311730110070041 ( PT ) 925 صنعت جوشکاري و بازرسی جوش آزمایش قطعات صنعتی با مایع نافذ
15,676,416 19,595,520 174,182 217,728 17,418,240 21,772,800 193,536 241,920 90 60 30 251340530940001 JOOMLA 501 خدمات فناوري اطلاعات طراح و توسعه دهنده سیستم هاي مدیریت محتواي با
15,676,416 19,595,520 174,182 217,728 17,418,240 21,772,800 193,536 241,920 90 60 30 216640530960001 CINEMA 4D 502 خدمات فناوري اطلاعات طراح و سازنده فیلم و بازي با
15,769,728 19,712,160 119,468 149,335 17,521,920 21,902,400 132,742 165,927 132 84 48 0-84/80/1/3 * VISUAL-BASIC 426 خدمات فناوري اطلاعات برنامه نویس
15,769,728 19,712,160 131,414 164,268 17,521,920 21,902,400 146,016 182,520 120 61 59 0-84/52/2/2 * درجه 2 CNC 1376 صنعت مکانیک برنامه نویس
15,816,384 19,770,480 158,164 197,705 17,573,760 21,967,200 175,738 219,672 100 67 33 251340530210001 ( Windows Application) VB.NET 421 خدمات فناوري اطلاعات برنامه نویس
15,956,352 19,945,440 173,439 216,798 17,729,280 22,161,600 192,710 240,887 92 60 32 311830410110041 CATIA 1402 صنعت مکانیک کار با نرم افزار
150 خدمات بهداشت و ایمنی ماساژ ایرانی 8,872,416 11,090,520 221,810 277,263 9,858,240 12,322,800 246,456 308,070 40 25 15 325530470010011
1500 فرهنگ و هنر صنایع دستی ( بافت ) کلاش باف 30,886,272 38,607,840 110,308 137,885 34,318,080 42,897,600 122,565 153,206 280 186 94 731820750020001
1501 فرهنگ و هنر صنایع دستی ( بافت ) کیف باف 31,866,048 39,832,560 107,293 134,116 35,406,720 44,258,400 119,215 149,018 297 157 140 731820750370001
1502 فرهنگ و هنر صنایع دستی ( بافت ) گلیم باف 33,016,896 41,271,120 110,056 137,570 36,685,440 45,856,800 122,285 152,856 300 219 81 731820750190001
1503 فرهنگ و هنر صنایع دستی ( بافت ) گلیم باف حجمی 26,065,152 32,581,440 113,327 141,658 28,961,280 36,201,600 125,919 157,398 230 183 47 731820750570001
1505 فرهنگ و هنر صنایع دستی ( بافت ) گلیم بافی ( پیچ بافی و سوزنی ) 2,223,936 2,779,920 117,049 146,312 2,471,040 3,088,800 130,055 162,568 19 16 3 7318075002
1506 فرهنگ و هنر صنایع دستی ( بافت ) گلیم بافی ( چاکدار و بدون چاك ) 2,223,936 2,779,920 117,049 146,312 2,471,040 3,088,800 130,055 162,568 19 16 3 7318075001
1507 فرهنگ و هنر صنایع دستی ( بافت ) گیوه باف 18,009,216 22,511,520 109,147 136,433 20,010,240 25,012,800 121,274 151,593 165 121 44 731820750110001
1508 فرهنگ و هنر صنایع دستی ( بافت ) مکرومه بافی ساده 1,835,136 2,293,920 122,342 152,928 2,039,040 2,548,800 135,936 169,920 15 12 3 7318075007
1509 فرهنگ و هنر صنایع دستی ( بافت ) نخ ریس سنتی 11,430,720 14,288,400 113,175 141,469 12,700,800 15,876,000 125,750 157,188 101 76 25 731820750460001
151 خدمات بهداشت و ایمنی ماساژ آروماتراپی 6,894,720 8,618,400 229,824 287,280 7,660,800 9,576,000 255,360 319,200 30 17 13 325530470010051
1510 فرهنگ و هنر صنایع دستی ( دوختهاي سنتی ) ابریشم دوز 50,326,272 62,907,840 107,535 134,418 55,918,080 69,897,600 119,483 149,354 468 357 111 731820810040002
1511 فرهنگ و هنر صنایع دستی ( دوختهاي سنتی ) پارچه ساز تزیینی 10,233,216 12,791,520 112,453 140,566 11,370,240 14,212,800 124,948 156,185 91 53 38 731820810160001
1512 فرهنگ و هنر صنایع دستی ( دوختهاي سنتی ) پته دوز ( فطه دوز یا سلسله دوز ) 25,987,392 32,484,240 108,281 135,351 28,874,880 36,093,600 120,312 150,390 240 187 53 731820810190002
1513 فرهنگ و هنر صنایع دستی ( دوختهاي سنتی ) پته دوزي یک طرح ساده بته جقه 2,146,176 2,682,720 119,232 149,040 2,384,640 2,980,800 132,480 165,600 18 14 4 7318081001
1514 فرهنگ و هنر صنایع دستی ( دوختهاي سنتی ) پته قلمکار اصفهان 12,861,504 16,076,880 109,927 137,409 14,290,560 17,863,200 122,142 152,677 117 103 14 731820810370001
1515 فرهنگ و هنر صنایع دستی ( دوختهاي سنتی ) پریوار دوز ( پلیوار دوز ) 12,239,424 15,299,280 110,265 137,831 13,599,360 16,999,200 122,517 153,146 111 90 21 731820810150001
1517 فرهنگ و هنر صنایع دستی ( دوختهاي سنتی ) تکه دوز و مرصع دوز با دست 19,984,320 24,980,400 111,024 138,780 22,204,800 27,756,000 123,360 154,200 180 135 45 731820810020002
1519 فرهنگ و هنر صنایع دستی ( دوختهاي سنتی ) تکه دوزي یک طرح ساده با دست 1,788,480 2,235,600 119,232 149,040 1,987,200 2,484,000 132,480 165,600 15 11 4 7318081002
152 خدمات بهداشت و ایمنی ماساژ بافت عمقی( دیپ تیشو ) 7,511,616 9,389,520 234,738 293,423 8,346,240 10,432,800 260,820 326,025 32 19 13 325530470010061
1520 فرهنگ و هنر صنایع دستی ( دوختهاي سنتی ) تلفیق دوخت هاي سنتی و مدرن 1,772,928 2,216,160 118,195 147,744 1,969,920 2,462,400 131,328 164,160 15 12 3 7318081011
1521 فرهنگ و هنر صنایع دستی ( دوختهاي سنتی ) چاپ باتیک 19,408,896 24,261,120 108,430 135,537 21,565,440 26,956,800 120,477 150,597 179 139 40 731820810410001
1522 فرهنگ و هنر صنایع دستی ( دوختهاي سنتی ) چهل تکه دوز با دست 27,900,288 34,875,360 107,309 134,136 31,000,320 38,750,400 119,232 149,040 260 186 74 731820810030002
1523 فرهنگ و هنر صنایع دستی ( دوختهاي سنتی ) چهل تکه دوز با ماشین پیشرفته 20,746,368 25,932,960 110,353 137,941 23,051,520 28,814,400 122,614 153,268 188 169 19 731820810260001
1524 فرهنگ و هنر صنایع دستی ( دوختهاي سنتی ) چهل تکه دوز با ماشین مقدماتی 16,407,360 20,509,200 113,940 142,425 18,230,400 22,788,000 126,600 158,250 144 127 17 731820810250001
1525 فرهنگ و هنر صنایع دستی ( دوختهاي سنتی ) چهل تکه دوزي ساده با دست 2,348,352 2,935,440 117,418 146,772 2,609,280 3,261,600 130,464 163,080 20 16 4 7318081003
1526 فرهنگ و هنر صنایع دستی ( دوختهاي سنتی ) خامه دوز سیستان( خمک دوزي یا سفیددوزي ) 10,870,848 13,588,560 108,708 135,886 12,078,720 15,098,400 120,787 150,984 100 74 26 731820810070001
153 خدمات بهداشت و ایمنی ماساژ تاي 17,527,104 21,908,880 194,746 243,432 19,474,560 24,343,200 216,384 270,480 90 70 20 325530470010071
1532 فرهنگ و هنر صنایع دستی ( دوختهاي سنتی ) درویش دوزي( تفرشی دوزي ) 11,026,368 13,782,960 110,264 137,830 12,251,520 15,314,400 122,515 153,144 100 80 20 731820810040121
1533 فرهنگ و هنر صنایع دستی ( دوختهاي سنتی ) دوزنده لباس محلی آذري زنانه 27,355,968 34,194,960 105,215 131,519 30,395,520 37,994,400 116,906 146,132 260 170 90 753120810180001
1534 فرهنگ و هنر صنایع دستی ( دوختهاي سنتی ) دوزنده لباس محلی بختیاري زنانه 22,425,984 28,032,480 106,790 133,488 24,917,760 31,147,200 118,656 148,320 210 149 61 753120810040001
1535 فرهنگ و هنر صنایع دستی ( دوختهاي سنتی ) دوزنده لباس محلی بلوچی زنانه 26,625,024 33,281,280 106,500 133,125 29,583,360 36,979,200 118,333 147,917 250 187 63 753120810060001
1536 فرهنگ و هنر صنایع دستی ( دوختهاي سنتی ) دوزنده لباس محلی بلوچی مردانه 15,427,584 19,284,480 106,397 132,996 17,141,760 21,427,200 118,219 147,774 145 104 41 753120810100001
1537 فرهنگ و هنر صنایع دستی ( دوختهاي سنتی ) دوزنده لباس محلی بندري 40,855,104 51,068,880 108,947 136,184 45,394,560 56,743,200 121,052 151,315 375 303 72 753120810070001
1538 فرهنگ و هنر صنایع دستی ( دوختهاي سنتی ) دوزنده لباس محلی زنان قشقایی 22,923,648 28,654,560 109,160 136,450 25,470,720 31,838,400 121,289 151,611 210 149 61 753120810150001
1539 فرهنگ و هنر صنایع دستی ( دوختهاي سنتی ) دوزنده لباس محلی کردي زنانه 26,142,912 32,678,640 108,929 136,161 29,047,680 36,309,600 121,032 151,290 240 159 81 753120810110001
154 خدمات بهداشت و ایمنی ماساژ رفلکسولوژي 8,727,264 10,909,080 218,182 272,727 9,696,960 12,121,200 242,424 303,030 40 15 25 325530470010081
1540 فرهنگ و هنر صنایع دستی ( دوختهاي سنتی ) دوزنده لباس محلی گیلک 32,628,096 40,785,120 108,760 135,950 36,253,440 45,316,800 120,845 151,056 300 183 117 753120810130001
1542 فرهنگ و هنر صنایع دستی ( دوختهاي سنتی ) دوزنده لباسهاي سنتی مازندران ( جوکه ، شاته ، تنگ ، تنبان ) 8,335,872 10,419,840 109,683 137,103 9,262,080 11,577,600 121,869 152,337 76 56 20 753120810030001
1543 فرهنگ و هنر صنایع دستی ( دوختهاي سنتی ) دوزنده و تزئین کار لباس 21,508,416 26,885,520 111,443 139,303 23,898,240 29,872,800 123,825 154,781 193 173 20 731820810420001
1544 فرهنگ و هنر صنایع دستی ( دوختهاي سنتی ) روبان دوزي 15,520,896 19,401,120 110,864 138,579 17,245,440 21,556,800 123,182 153,977 140 111 29 731820810000011
1545 فرهنگ و هنر صنایع دستی ( دوختهاي سنتی ) روبان دوزي ساده 1,757,376 2,196,720 117,158 146,448 1,952,640 2,440,800 130,176 162,720 15 12 3 7318081009
1546 فرهنگ و هنر صنایع دستی ( دوختهاي سنتی ) رودوز سنتی الحاقی 12,674,880 15,843,600 104,751 130,939 14,083,200 17,604,000 116,390 145,488 121 102 19 731820810010001
1549 فرهنگ و هنر صنایع دستی ( دوختهاي سنتی ) سازنده دوخت هاي سنتی تلفیقی 32,954,688 41,193,360 106,305 132,882 36,616,320 45,770,400 118,117 147,646 310 204 96 731820810440001
155 خدمات بهداشت و ایمنی ماساژ سنگ 9,652,608 12,065,760 214,502 268,128 10,725,120 13,406,400 238,336 297,920 45 29 16 325530470010031
1550 فرهنگ و هنر صنایع دستی ( دوختهاي سنتی ) سرمه دوز 23,405,760 29,257,200 107,861 134,826 26,006,400 32,508,000 119,845 149,806 217 167 50 731820810210002
1553 فرهنگ و هنر صنایع دستی ( دوختهاي سنتی ) سکه دوز بلوچ 13,903,488 17,379,360 109,476 136,845 15,448,320 19,310,400 121,640 152,050 127 103 24 731820810220001
1554 فرهنگ و هنر صنایع دستی ( دوختهاي سنتی ) سوخت نگار پارچه ( پیشرفته ) 13,468,032 16,835,040 113,177 141,471 14,964,480 18,705,600 125,752 157,190 119 90 29 731820810110001
1555 فرهنگ و هنر صنایع دستی ( دوختهاي سنتی ) سوخت نگار پارچه ( مقدماتی ) 8,786,880 10,983,600 107,157 133,946 9,763,200 12,204,000 119,063 148,829 82 62 20 731820810120001
1556 فرهنگ و هنر صنایع دستی ( دوختهاي سنتی ) سوزن دوز بلوچ 16,469,568 20,586,960 108,352 135,441 18,299,520 22,874,400 120,392 150,489 152 122 30 731820810200001
1557 فرهنگ و هنر صنایع دستی ( دوختهاي سنتی ) سوزن دوز سنتی 16,718,400 20,898,000 117,735 147,169 18,576,000 23,220,000 130,817 163,521 142 125 17 731820810460001
1558 فرهنگ و هنر صنایع دستی ( دوختهاي سنتی ) سوزن دوز سنتی خاص مناطق 18,149,184 22,686,480 124,309 155,387 20,165,760 25,207,200 138,122 172,652 146 117 29 731820810470001
1559 فرهنگ و هنر صنایع دستی ( دوختهاي سنتی ) سوزن دوزي سنتی اصفهان 22,130,496 27,663,120 119,624 149,530 24,589,440 30,736,800 132,916 166,145 185 163 22 731820810280001
156 خدمات بهداشت و ایمنی ماساژ سوئدي 7,783,776 9,729,720 222,394 277,992 8,648,640 10,810,800 247,104 308,880 35 20 15 325530470010041
1560 فرهنگ و هنر صنایع دستی ( دوختهاي سنتی ) شماره دوزي یک طرح ساده 1,244,160 1,555,200 124,416 155,520 1,382,400 1,728,000 138,240 172,800 10 7 3 7318081007
1561 فرهنگ و هنر صنایع دستی ( دوختهاي سنتی ) طراح و نقاش روي پارچه 15,598,656 19,498,320 119,990 149,987 17,331,840 21,664,800 133,322 166,652 130 114 16 731820810510001
1562 فرهنگ و هنر صنایع دستی ( دوختهاي سنتی ) عروسک دوز 33,374,592 41,718,240 104,296 130,370 37,082,880 46,353,600 115,884 144,855 320 202 84 731820810180001
1563 فرهنگ و هنر صنایع دستی ( دوختهاي سنتی ) قلاب دوز 27,060,480 33,825,600 107,383 134,229 30,067,200 37,584,000 119,314 149,143 252 226 26 731820810560001
1564 فرهنگ و هنر صنایع دستی ( دوختهاي سنتی ) کاموا و کوبلن دوزي طرح هاي ساده 1,710,720 2,138,400 114,048 142,560 1,900,800 2,376,000 126,720 158,400 15 11 4 7318081004
1565 فرهنگ و هنر صنایع دستی ( دوختهاي سنتی ) کچه دوزي ساده 1,835,136 2,293,920 122,342 152,928 2,039,040 2,548,800 135,936 169,920 15 12 3 7318081008
1567 فرهنگ و هنر صنایع دستی ( دوختهاي سنتی ) گلدوز دستی 17,511,552 21,889,440 109,447 136,809 19,457,280 24,321,600 121,608 152,010 160 121 39 731820810600002
1568 فرهنگ و هنر صنایع دستی ( دوختهاي سنتی ) گلدوز سه بعدي ( برزیلی ) 22,192,704 27,740,880 109,865 137,331 24,658,560 30,823,200 122,072 152,590 202 175 27 731820810300001
1569 فرهنگ و هنر صنایع دستی ( دوختهاي سنتی ) گلدوز ماشینی 20,575,296 25,719,120 110,620 138,275 22,861,440 28,576,800 122,911 153,639 186 161 25 731820810610001
157 خدمات بهداشت و ایمنی ماساژ شمع 7,348,320 9,185,400 229,635 287,044 8,164,800 10,206,000 255,150 318,938 32 18 14 325530470010091
1570 فرهنگ و هنر صنایع دستی ( دوختهاي سنتی ) گلدوزي اولیه یک گل و طرح ساده 1,213,056 1,516,320 121,306 151,632 1,347,840 1,684,800 134,784 168,480 10 7 3 7318081005
1571 فرهنگ و هنر صنایع دستی ( دوختهاي سنتی ) مانکن ساز 59,113,152 73,891,440 105,559 131,949 65,681,280 82,101,600 117,288 146,610 560 395 155 731920810010001
1572 فرهنگ و هنر صنایع دستی ( دوختهاي سنتی ) مرصع دوزي 9,517,824 11,897,280 109,400 136,750 10,575,360 13,219,200 121,556 151,945 87 74 13 731820810020011
1573 فرهنگ و هنر صنایع دستی ( دوختهاي سنتی ) ملیله دوزي ساده 1,213,056 1,516,320 121,306 151,632 1,347,840 1,684,800 134,784 168,480 10 7 3 7318081006
1574 فرهنگ و هنر صنایع دستی ( دوختهاي سنتی ) ممقان دوزي 11,570,688 14,463,360 110,197 137,746 12,856,320 16,070,400 122,441 153,051 105 83 22 731820810040131
1575 فرهنگ و هنر صنایع دستی ( دوختهاي سنتی ) مهره هاي تزیینی و پولک و منجوق دوز 9,144,576 11,430,720 114,307 142,884 10,160,640 12,700,800 127,008 158,760 80 63 17 731820810660001
1576 فرهنگ و هنر صنایع دستی ( دوختهاي سنتی ) نمدمال( کچه دوزي ) مرطوب و خشک ( سوزنی )مقدماتی 12,721,536 15,901,920 112,580 140,725 14,135,040 17,668,800 125,089 156,361 113 100 13 731820810170001
1577 فرهنگ و هنر صنایع دستی ( دوختهاي سنتی ) نمدمال( کچه دوزي ) مرطوب و خشک ( سوزنی )پیشرفته 19,657,728 24,572,160 110,437 138,046 21,841,920 27,302,400 122,707 153,384 178 149 29 731820810290001
1578 فرهنگ و هنر صنایع دستی ( دوختهاي سنتی ) هویه کار پارچه درجه 11,399,616 14,249,520 113,996 142,495 12,666,240 15,832,800 126,662 158,328 100 80 20 731820810540001 1
1579 فرهنگ و هنر صنایع دستی ( دوختهاي سنتی ) هویه کار پارچه درجه 11,399,616 14,249,520 113,996 142,495 12,666,240 15,832,800 126,662 158,328 100 80 20 731820810620001 2
158 خدمات بهداشت و ایمنی ماساژ شیاتسو( فشاري ) 9,961,056 12,451,320 207,522 259,403 11,067,840 13,834,800 230,580 288,225 48 25 23 325530470010021
1581 فرهنگ و هنر صنعت چاپ صحاف 57,371,328 71,714,160 114,058 142,573 63,745,920 79,682,400 126,731 158,414 503 418 85 732320170010001
1582 فرهنگ و هنر صنعت چاپ کارور دستگاه چاپ عریض 17,511,552 21,889,440 116,744 145,930 19,457,280 24,321,600 129,715 162,144 150 118 32 732320170040001
1583 فرهنگ و هنر صنعت چاپ لیتوگراف 55,536,192 69,420,240 115,700 144,626 61,706,880 77,133,600 128,556 160,695 480 352 128 732120170030001
1586 فرهنگ و هنر صنعت چاپ ماشین نویس فارسی و لاتین ( برقی و دستی ) 13,032,576 16,290,720 116,362 145,453 14,480,640 18,100,800 129,291 161,614 112 98 14 732120170010001
1587 فرهنگ و هنر صنعت چاپ ناظر امور فرآیند چاپ 21,026,304 26,282,880 116,813 146,016 23,362,560 29,203,200 129,792 162,240 180 120 60 732220170100001
1588 فرهنگ و هنر صنعت ورزش بکارگیري آمادگی جسمانی در صنعت فوتبال 13,919,040 17,398,800 144,990 181,238 15,465,600 19,332,000 161,100 201,375 96 64 32 342130910000421
1589 فرهنگ و هنر صنعت ورزش آنالیز فوتبال( مقدماتی ) 13,919,040 17,398,800 144,990 181,238 15,465,600 19,332,000 161,100 201,375 96 58 38 342230910000321
159 خدمات بهداشت و ایمنی ماساژ کمپرس گیاهی 7,384,608 9,230,760 230,769 288,461 8,205,120 10,256,400 256,410 320,513 32 18 14 325530470010101
1590 فرهنگ و هنر صنعت ورزش بکارگیري رایانه در صنعت فوتبال ( مقدماتی ) 8,320,320 10,400,400 130,005 162,506 9,244,800 11,556,000 144,450 180,563 64 44 20 342230910000141
1592 فرهنگ و هنر صنعت ورزش سوارکاري مقدماتی 9,362,304 11,702,880 139,736 174,670 10,402,560 13,003,200 155,262 194,078 67 41 26 342130910000681
1593 فرهنگ و هنر صنعت ورزش مربی براي تونیک 13,374,720 16,718,400 133,747 167,184 14,860,800 18,576,000 148,608 185,760 100 60 40 342230910030001
1594 فرهنگ و هنر صنعت ورزش مربی دفاع شخصی 12,985,920 16,232,400 133,875 167,344 14,428,800 18,036,000 148,751 185,938 97 68 30 342230910020001
1595 فرهنگ و هنر صنعت ورزش مربیگري درجه 4 فوتبال 12,939,264 16,174,080 134,784 168,480 14,376,960 17,971,200 149,760 187,200 96 65 31 342230910000622
1596 فرهنگ و هنر طلا و جواهرسازي ارزیاب الماس 27,993,600 34,992,000 139,968 174,960 31,104,000 38,880,000 155,520 194,400 200 152 48 311130790020001
1597 فرهنگ و هنر طلا و جواهرسازي بازیابی طلا از خاك 9,751,104 12,188,880 130,015 162,518 10,834,560 13,543,200 144,461 180,576 75 47 28 731320790000021
1598 فرهنگ و هنر طلا و جواهرسازي پوشش گر الکتریکی ( آبکار )فلزات قیمتی 21,866,112 27,332,640 130,155 162,694 24,295,680 30,369,600 144,617 180,771 168 110 58 731320790010001
1599 فرهنگ و هنر طلا و جواهرسازي تراش سنگ فیروزه و کریزوکولا 15,085,440 18,856,800 125,712 157,140 16,761,600 20,952,000 139,680 174,600 120 100 20 731320790040011
16,003,008 20,003,760 106,687 133,358 17,781,120 22,226,400 118,541 148,176 150 115 35 731620830420001 ( wax ) 1668 فرهنگ و هنر هنرهاي تجسمی تندیس تراش با موم
16,003,008 20,003,760 153,875 192,344 17,781,120 22,226,400 170,972 213,715 104 64 40 251340530760001 Visual Interdev 481 خدمات فناوري اطلاعات رایانه کار
16,049,664 20,062,080 120,674 150,843 17,832,960 22,291,200 134,082 167,603 133 92 41 5-70/94/1/ 683 خدمات مراقبت و زیبایی متعادل ساز چهره مردانه * 1
16,111,872 20,139,840 111,888 139,860 17,902,080 22,377,600 124,320 155,400 144 118 26 7-95/90/2/ 1552 فرهنگ و هنر صنایع دستی ( دوختهاي سنتی ) سرمه دوز درجه 2 ( کار و دانش ) 2
16,111,872 20,139,840 189,551 236,939 17,902,080 22,377,600 210,613 263,266 85 55 30 242140370010081 ( 3OPM ) 1257 صنعت مدیریت صنایع ارزیابی بلوغ مدیریت پروژه سازمانی
16,189,632 20,237,040 107,931 134,914 17,988,480 22,485,600 119,923 149,904 150 91 59 1-10/15/1/3/ 27 خدمات امور مالی و بازرگانی حسابدار عمومی تکمیلی * 1
16,236,288 20,295,360 119,384 149,231 18,040,320 22,550,400 132,649 165,812 136 100 36 7-76/67/1/ 275 خدمات خدمات تغذیه اي شیرینی پز شیرینی هاي خشک ( کار و دانش ) 1
16,329,600 20,412,000 155,520 194,400 18,144,000 22,680,000 172,800 216,000 105 84 21 251940531320001 Rapid Miner 554 خدمات فناوري اطلاعات متخصص داده کاوي با
16,391,808 20,489,760 149,016 186,271 18,213,120 22,766,400 165,574 206,967 110 80 30 343230300080041 DMAX دکوراسیون و طراحی معماري داخلی با استفاده از نرم افزار
16,422,912 20,528,640 108,045 135,057 18,247,680 22,809,600 120,051 150,063 152 106 46 3-91/31/1/ 117 خدمات اموراداري مسیول کاردکس و کنترل موجودي ( کار و دانش ) 2
16,578,432 20,723,040 184,205 230,256 18,420,480 23,025,600 204,672 255,840 90 60 30 214140370050021 ( IMS ) 1268 صنعت مدیریت صنایع طراحی سیستم یکپارچه مدیریت
16,625,088 20,781,360 151,137 188,921 18,472,320 23,090,400 167,930 209,913 110 61 39 313930310050291 7PCS 1235 صنعت کنترل و ابزار دقیق کار با نرم افزار
16,640,640 20,800,800 164,759 205,949 18,489,600 23,112,000 183,065 228,832 101 68 33 213140990110001 asp-tarmapcr touch down pcr.pcr 1895 کشاورزي زیست فناوري فن ورز ازمایشگاه
16,671,744 20,839,680 138,931 173,664 18,524,160 23,155,200 154,368 192,960 120 81 39 722320410130011 CNC 1377 صنعت مکانیک برنامه نویسی
16,733,952 20,917,440 178,021 222,526 18,593,280 23,241,600 197,801 247,251 94 52 20 216140300030001 Revit Architecture 1321 صنعت معماري طراحی نقشه هاي ساختمانی با نرم افزار
160 خدمات بهداشت و ایمنی متصدي دستگاه شارژ آتش نشانی 14,370,048 17,962,560 119,750 149,688 15,966,720 19,958,400 133,056 166,320 120 79 41 541120470060001
1600 فرهنگ و هنر طلا و جواهرسازي تعمیرکار فلزات قیمتی و جواهرآلات 13,701,312 17,126,640 130,489 163,111 15,223,680 19,029,600 144,987 181,234 105 63 42 731320790070001
1601 فرهنگ و هنر طلا و جواهرسازي تولید ، بازاریابی و فروش جواهرات مهره اي ( محصول محور ) 18,600,192 23,250,240 130,071 162,589 20,666,880 25,833,600 144,524 180,655 143 65 78 731320790320011
1602 فرهنگ و هنر طلا و جواهرسازي جواهر ساز 65,007,360 81,259,200 122,655 153,319 72,230,400 90,288,000 136,284 170,355 530 430 100 731320790090002
1603 فرهنگ و هنر طلا و جواهرسازي جواهرسازي سیمی 21,384,000 26,730,000 125,788 157,235 23,760,000 29,700,000 139,765 174,706 170 115 55 731320790260001
1604 فرهنگ و هنر طلا و جواهرسازي جواهرسازي مهره اي 20,590,848 25,738,560 128,693 160,866 22,878,720 28,598,400 142,992 178,740 160 100 60 731320790270001
1605 فرهنگ و هنر طلا و جواهرسازي حجم سازي سنگهاي نیمه قیمتی 34,058,880 42,573,600 124,758 155,947 37,843,200 47,304,000 138,620 173,275 273 181 92 731320790280001
1606 فرهنگ و هنر طلا و جواهرسازي حکاکی ونقش برجسته کاري بر روي سنگهاي نیمه قیمتی 30,046,464 37,558,080 125,194 156,492 33,384,960 41,731,200 139,104 173,880 240 178 62 731320790290001
1607 فرهنگ و هنر طلا و جواهرسازي حکاکی روي سنگ هاي نیمه قیمتی 2,503,872 3,129,840 131,783 164,728 2,782,080 3,477,600 146,425 183,032 19 16 3 7313079001
1608 فرهنگ و هنر طلا و جواهرسازي ذوبکاري و ساخت آلیاژهاي فلزات قیمتی 2,597,184 3,246,480 129,859 162,324 2,885,760 3,607,200 144,288 180,360 20 15 5 731320790030011
1609 فرهنگ و هنر طلا و جواهرسازي ریخته گري فلزات قیمتی 16,562,880 20,703,600 103,518 129,398 18,403,200 23,004,000 115,020 143,775 160 118 42 731320790380001
161 خدمات بهداشت و ایمنی آزمایشگاهی
1610 فرهنگ و هنر طلا و جواهرسازي ساخت حلقه نقره 2,628,288 3,285,360 131,414 164,268 2,920,320 3,650,400 146,016 182,520 20 16 4 7313079005
1611 فرهنگ و هنر طلا و جواهرسازي ساخت زنجیر نقره 2,628,288 3,285,360 131,414 164,268 2,920,320 3,650,400 146,016 182,520 20 16 4 7313079003
1612 فرهنگ و هنر طلا و جواهرسازي ساخت زیورآلات و تزئینات با خمیر طلا و نقره 9,657,792 12,072,240 128,771 160,963 10,730,880 13,413,600 143,078 178,848 75 55 20 731320790000011
1613 فرهنگ و هنر طلا و جواهرسازي سازنده زیور آلات سنتی 35,909,568 44,886,960 128,248 160,311 39,899,520 49,874,400 142,498 178,123 280 233 47 731320790130001
1614 فرهنگ و هنر طلا و جواهرسازي سازنده مدل هاي مومی طلا و جواهر 23,048,064 28,810,080 128,045 160,056 25,608,960 32,011,200 142,272 177,840 180 150 30 731320790100002
1615 فرهنگ و هنر طلا و جواهرسازي طراح طلا و جواهر با رایانه پیشرفته 24,121,152 30,151,440 126,953 158,692 26,801,280 33,501,600 141,059 176,324 190 120 70 731320790360001
1617 فرهنگ و هنر طلا و جواهرسازي طراح کلاسیک زیورآلات پیشرفته 15,209,856 19,012,320 126,749 158,436 16,899,840 21,124,800 140,832 176,040 120 96 24 731320790340001
1618 فرهنگ و هنر طلا و جواهرسازي طراح کلاسیک زیورآلات مقدماتی 22,348,224 27,935,280 124,157 155,196 24,831,360 31,039,200 137,952 172,440 180 128 52 731320790330001
1619 فرهنگ و هنر طلا و جواهرسازي طلا ساز 58,413,312 73,016,640 121,694 152,118 64,903,680 81,129,600 135,216 169,020 480 350 130 731320790030001
162 خدمات بهداشت و ایمنی مراقب امور بهداشت و سلامت خانواده 27,138,240 33,922,800 115,975 144,969 30,153,600 37,692,000 128,862 161,077 234 141 93 532220470010001
1621 فرهنگ و هنر طلا و جواهرسازي عیار سنج فلزات قیمتی 14,867,712 18,584,640 125,998 157,497 16,519,680 20,649,600 139,997 174,997 118 78 40 731320790200001
1622 فرهنگ و هنر طلا و جواهرسازي فروشنده طلا و نقره و جواهر 19,128,960 23,911,200 124,214 155,268 21,254,400 26,568,000 138,016 172,519 154 82 72 731320790320001
1623 فرهنگ و هنر طلا و جواهرسازي فیروزه کوبی 28,257,984 35,322,480 126,717 158,397 31,397,760 39,247,200 140,797 175,996 223 167 56 731320790310001
1624 فرهنگ و هنر طلا و جواهرسازي گوهر تراش سنگ هاي قیمتی و نیمه قیمتی( تراش زاویه ) 32,565,888 40,707,360 126,716 158,394 36,184,320 45,230,400 140,795 175,994 257 201 56 731320790050001
1625 فرهنگ و هنر طلا و جواهرسازي گوهر تراش سنگ هاي قیمتی و نیمه قیمتی ( دامله تراش ) 40,948,416 51,185,520 121,149 151,436 45,498,240 56,872,800 134,610 168,263 338 215 123 731320790040002
1626 فرهنگ و هنر طلا و جواهرسازي گوهر شناس 58,739,904 73,424,880 135,034 168,793 65,266,560 81,583,200 150,038 187,548 435 271 164 311130790010001
1627 فرهنگ و هنر طلا و جواهرسازي گوهرشناسی مروارید و سایر گوهرهاي آلی 11,275,200 14,094,000 140,940 176,175 12,528,000 15,660,000 156,600 195,750 80 29 51 311130790010011
1628 فرهنگ و هنر طلا و جواهرسازي مخراج کار،قلم زن و جواهر نشان بر روي فلزات قیمتی 24,898,752 31,123,440 124,494 155,617 27,665,280 34,581,600 138,326 172,908 200 137 63 731320790210001
163 خدمات بهداشت و ایمنی مسئول حفاظت و ایمنی 25,458,624 31,823,280 127,293 159,116 28,287,360 35,359,200 141,437 176,796 200 130 70 325730470060001
1630 فرهنگ و هنر طلا و جواهرسازي ملیله ساز فلزات قیمتی 24,463,296 30,579,120 122,316 152,896 27,181,440 33,976,800 135,907 169,884 200 160 40 731320790370002
1631 فرهنگ و هنر فرش ارزیاب قالی 19,393,344 24,241,680 125,118 156,398 21,548,160 26,935,200 139,020 173,775 155 108 47 331530890010002
1632 فرهنگ و هنر فرش بافت قالی ( ترکی بافت ) 3,172,608 3,965,760 105,754 132,192 3,525,120 4,406,400 117,504 146,880 30 26 4 7318089001
1633 فرهنگ و هنر فرش پرداخت کار قالی 26,002,944 32,503,680 110,651 138,314 28,892,160 36,115,200 122,945 153,682 235 186 49 731820890040001
1634 فرهنگ و هنر فرش چله دوان و نصاب چله 16,780,608 20,975,760 108,262 135,327 18,645,120 23,306,400 120,291 150,364 155 114 41 731820890030002
1635 فرهنگ و هنر فرش چله کش 14,090,112 17,612,640 108,385 135,482 15,655,680 19,569,600 120,428 150,535 130 95 35 731820890010002
1636 فرهنگ و هنر فرش رفوگر قالی ( مقدماتی ) 12,270,528 15,338,160 106,700 133,375 13,633,920 17,042,400 118,556 148,195 115 80 35 731820890060001
1637 فرهنگ و هنر فرش رفوگر قالی( پیشرفته ) 33,981,120 42,476,400 104,557 130,697 37,756,800 47,196,000 116,175 145,218 325 246 79 731820890070001
1638 فرهنگ و هنر فرش رنگ و نقطه کار نقشه قالی 15,427,584 19,284,480 110,197 137,746 17,141,760 21,427,200 122,441 153,051 140 103 37 731620890020001
1639 فرهنگ و هنر فرش رنگرز شیمیایی قالی دستباف 14,587,776 18,234,720 108,058 135,072 16,208,640 20,260,800 120,064 150,080 135 99 36 731820890100001
164 خدمات بهداشت و ایمنی مسئول امحا و دفع زباله هاي بیمارستانی 13,825,728 17,282,160 115,214 144,018 15,361,920 19,202,400 128,016 160,020 120 60 24 961310470020001
1640 فرهنگ و هنر فرش رنگرز طبیعی قالی دستباف 18,055,872 22,569,840 109,430 136,787 20,062,080 25,077,600 121,588 151,985 165 122 43 731820890110001
1643 فرهنگ و هنر فرش طراح نقشه قالی با رایانه 12,550,464 15,688,080 119,528 149,410 13,944,960 17,431,200 132,809 166,011 105 76 29 731620890030001
1645 فرهنگ و هنر فرش قالی باف حجمی 18,911,232 23,639,040 122,008 152,510 21,012,480 26,265,600 135,564 169,455 155 119 36 731820890180002
1648 فرهنگ و هنر فرش قالیباف ترکمن 11,850,624 14,813,280 107,733 134,666 13,167,360 16,459,200 119,703 149,629 110 83 27 731820890210001
1649 فرهنگ و هنر فرش قالیباف ترکی ( گره متقارن ) 28,615,680 35,769,600 105,984 132,480 31,795,200 39,744,000 117,760 147,200 270 212 58 731820890130002
165 خدمات بهداشت و ایمنی مسئول بهداشت کار 42,503,616 53,129,520 125,379 156,724 47,226,240 59,032,800 139,310 174,138 339 271 68 325730470070001
1650 فرهنگ و هنر فرش قالیباف فارسی ( گره نا متقارن ) 27,247,104 34,058,880 104,797 130,996 30,274,560 37,843,200 116,441 145,551 260 205 55 731820890140002
1651 فرهنگ و هنر فرش قالیباف هنري 32,488,128 40,610,160 108,294 135,367 36,097,920 45,122,400 120,326 150,408 300 226 74 731820890170002
1652 فرهنگ و هنر فرش کاربر نقشه خوان فرش دستباف 2,939,328 3,674,160 104,976 131,220 3,265,920 4,082,400 116,640 145,800 28 18 10 731820890120001
1654 فرهنگ و هنر فرش ناظر فنی قالی 24,898,752 31,123,440 121,457 151,822 27,665,280 34,581,600 134,953 168,691 205 135 70 312230890010001
1655 فرهنگ و هنر فناوري نرم و فرهنگی بکارگیري زبان بدن در بر قراري ارتباط 5,971,968 7,464,960 106,642 133,303 6,635,520 8,294,400 118,491 148,114 56 40 16 422520730010031
1656 فرهنگ و هنر فناوري نرم و فرهنگی بکارگیري مهارتهاي زندگی 3,841,344 4,801,680 106,704 133,380 4,268,160 5,335,200 118,560 148,200 36 26 10 422520730010011
1657 فرهنگ و هنر فناوري نرم و فرهنگی خبرنگار 42,410,304 53,012,880 153,661 192,076 47,122,560 58,903,200 170,734 213,417 276 185 51 264240730020001
1658 فرهنگ و هنر فناوري نرم و فرهنگی مشاور امور مهاجرتی 142,549,632 178,187,040 154,945 193,682 158,388,480 197,985,600 172,161 215,202 920 720 200 242340730010001
1659 فرهنگ و هنر فناوري نرم و فرهنگی مشاور تحصیل در خارج از کشور 16,158,528 20,198,160 161,585 201,982 17,953,920 22,442,400 179,539 224,424 100 30 70 242340730010011
1660 فرهنگ و هنر فناوري نرم و فرهنگی ویراستار مطبوعات و کتاب 23,219,136 29,023,920 162,372 202,964 25,799,040 32,248,800 180,413 225,516 143 15 128 264140730010001
1661 فرهنگ و هنر هنرهاي تجسمی نقاش سیاه قلم 53,872,128 67,340,160 105,632 132,040 59,857,920 74,822,400 117,368 146,711 510 390 120 731620830070001
1662 فرهنگ و هنر هنرهاي تجسمی ایجاد ساخت و ساز در نقاشی اکریلیک 2,363,904 2,954,880 118,195 147,744 2,626,560 3,283,200 131,328 164,160 20 15 5 7316083002
1663 فرهنگ و هنر هنرهاي تجسمی برجسته سازي در نقاشی اکریلیک 2,146,176 2,682,720 107,309 134,136 2,384,640 2,980,800 119,232 149,040 20 15 5 7316083001
1664 فرهنگ و هنر هنرهاي تجسمی برنامه ریز امور هنري در خانواده 18,973,440 23,716,800 32,657 40,821 21,081,600 26,352,000 36,285 45,356 581 377 204 731620830330001
1665 فرهنگ و هنر هنرهاي تجسمی بکارگیري فیلترها 3,639,168 4,548,960 129,970 162,463 4,043,520 5,054,400 144,411 180,514 28 14 14 343130830020061
1667 فرهنگ و هنر هنرهاي تجسمی تصویرساز کتاب کودك 29,486,592 36,858,240 106,067 132,584 32,762,880 40,953,600 117,852 147,315 278 213 65 731620830350001
1669 فرهنگ و هنر هنرهاي تجسمی جنسیت پردازي اشیاء بیجان در نقاشی پاستل 2,363,904 2,954,880 118,195 147,744 2,626,560 3,283,200 131,328 164,160 20 15 5 7316083010
167 خدمات بهداشت و ایمنی مسئول لنژري ( رختشوي خانه بیمارستان ) 10,342,080 12,927,600 117,524 146,905 11,491,200 14,364,000 130,582 163,227 88 56 32 815720470010001
1670 فرهنگ و هنر هنرهاي تجسمی جنسیت پردازي اشیاء بیجان در نقاشی مدادرنگی 2,363,904 2,954,880 118,195 147,744 2,626,560 3,283,200 131,328 164,160 20 15 5 7316083003
1671 فرهنگ و هنر هنرهاي تجسمی جنسیت پردازي اشیاي بیجان در نقاشی رنگ روغن 2,363,904 2,954,880 118,195 147,744 2,626,560 3,283,200 131,328 164,160 20 15 5 7316083012
1672 فرهنگ و هنر هنرهاي تجسمی چهره پردازي در نقاشی پاستل 2,519,424 3,149,280 104,976 131,220 2,799,360 3,499,200 116,640 145,800 24 19 5 7316083009
1673 فرهنگ و هنر هنرهاي تجسمی چهره پردازي در نقاشی رنگ روغن 2,519,424 3,149,280 104,976 131,220 2,799,360 3,499,200 116,640 145,800 24 19 5 7316083006
1674 فرهنگ و هنر هنرهاي تجسمی چهره پردازي در نقاشی مداد رنگی 2,519,424 3,149,280 104,976 131,220 2,799,360 3,499,200 116,640 145,800 24 19 5 7316083005
1676 فرهنگ و هنر هنرهاي تجسمی حجم ساز درجه 57,744,576 72,180,720 106,148 132,685 64,160,640 80,200,800 117,942 147,428 544 464 80 731620830450001 1
1677 فرهنگ و هنر هنرهاي تجسمی حجم ساز درجه 69,626,304 87,032,880 106,138 132,672 77,362,560 96,703,200 117,931 147,413 656 552 104 731620830460001 2
1678 فرهنگ و هنر هنرهاي تجسمی حجم ساز و نقش برجسته کار با گچ 22,332,672 27,915,840 106,346 132,933 24,814,080 31,017,600 118,162 147,703 210 180 30 731620830470001
1679 فرهنگ و هنر هنرهاي تجسمی خوشنویسی با خودکار به شیوه خط نستعلیق 15,365,376 19,206,720 109,753 137,191 17,072,640 21,340,800 121,947 152,434 140 107 33 731620830530011
168 خدمات بهداشت و ایمنی مشاور مهارت هاي سبک زندگی سالم 56,593,728 70,742,160 120,669 150,836 62,881,920 78,602,400 134,077 167,596 469 130 339 323030470010001
1680 فرهنگ و هنر هنرهاي تجسمی خوشنویس با خودکار به شیوه ي خط نسخ 15,225,408 19,031,760 108,753 135,941 16,917,120 21,146,400 120,837 151,046 140 107 33 731620830530001
1681 فرهنگ و هنر هنرهاي تجسمی خوشنویس پیشرفته ( عالی و ممتاز ) 12,628,224 15,785,280 105,235 131,544 14,031,360 17,539,200 116,928 146,160 120 100 20 731620830550001
1682 فرهنگ و هنر هنرهاي تجسمی خوشنویسی مقدماتی ( متوسط و خوش ) 9,502,272 11,877,840 107,980 134,975 10,558,080 13,197,600 119,978 149,973 88 69 19 731620830550011
1683 فرهنگ و هنر هنرهاي تجسمی راه اندازي و بکارگیري دوربین هاي دیجیتال 2,503,872 3,129,840 156,492 195,615 2,782,080 3,477,600 173,880 217,350 16 6 10 343130830020011
1684 فرهنگ و هنر هنرهاي تجسمی ساخت آلبوم دیجیتال 7,091,712 8,864,640 141,834 177,293 7,879,680 9,849,600 157,594 196,992 50 30 20 343130830020051
1685 فرهنگ و هنر هنرهاي تجسمی ساخت جعبه کادو 1,041,984 1,302,480 104,198 130,248 1,157,760 1,447,200 115,776 144,720 10 8 2 7316083020
1686 فرهنگ و هنر هنرهاي تجسمی سازنده بوم هاي چند بعدي 5,940,864 7,426,080 118,817 148,522 6,600,960 8,251,200 132,019 165,024 50 33 17 731620830110001
1687 فرهنگ و هنر هنرهاي تجسمی سازنده پاپیه ماشه 17,076,096 21,345,120 106,726 133,407 18,973,440 23,716,800 118,584 148,230 160 121 39 731620830120001
1688 فرهنگ و هنر هنرهاي تجسمی سازنده وسایل وجعبه هاي تزئینی و کاربردي( کارتوناژ ) 9,984,384 12,480,480 109,719 137,148 11,093,760 13,867,200 121,909 152,387 91 70 21 731620830130001
1689 فرهنگ و هنر هنرهاي تجسمی طبیعت پردازي در نقاشی رنگ روغن 2,426,112 3,032,640 105,483 131,854 2,695,680 3,369,600 117,203 146,504 23 18 5 7316083008
169 خدمات بهداشت و ایمنی مشاوره استفاده صحیح از محصولات بهداشتی و کرم ها 7,801,920 9,752,400 156,038 195,048 8,668,800 10,836,000 173,376 216,720 50 22 27 342330470010031
169,734,528 212,168,160 743 صنعت الکترونیک تعمیرکار دستگاه هاي پزشکی و بیمارستانی 143,721 179,651 188,593,920 235,742,400 159,690 199,613 1,181 606 575 311930030090001
1690 فرهنگ و هنر هنرهاي تجسمی طبیعت پردازي در نقاشی مدادرنگی 2,426,112 3,032,640 105,483 131,854 2,695,680 3,369,600 117,203 146,504 23 18 5 7316083004
1692 فرهنگ و هنر هنرهاي تجسمی طراح عمومی 55,785,024 69,731,280 107,279 134,099 61,983,360 77,479,200 119,199 148,998 520 400 120 731620830640001
1693 فرهنگ و هنر هنرهاي تجسمی طراحی اجسام با اکولین 2,099,520 2,624,400 104,976 131,220 2,332,800 2,916,000 116,640 145,800 20 15 5 7316083013
1694 فرهنگ و هنر هنرهاي تجسمی طراحی اشیا در سیاه قلم 2,099,520 2,624,400 104,976 131,220 2,332,800 2,916,000 116,640 145,800 20 15 5 7316083014
1695 فرهنگ و هنر هنرهاي تجسمی طراحی اولیه 10,248,768 12,810,960 113,875 142,344 11,387,520 14,234,400 126,528 158,160 90 60 30 731620830030011
1696 فرهنگ و هنر هنرهاي تجسمی طراحی آناتومی و فیگور 8,491,392 10,614,240 121,306 151,632 9,434,880 11,793,600 134,784 168,480 70 50 20 731620830030051
1697 فرهنگ و هنر هنرهاي تجسمی طراحی چهره 8,475,840 10,594,800 121,083 151,354 9,417,600 11,772,000 134,537 168,171 70 50 20 731620830030041
1698 فرهنگ و هنر هنرهاي تجسمی طراحی منظره 8,413,632 10,517,040 120,195 150,243 9,348,480 11,685,600 133,550 166,937 70 50 20 731620830030031
1699 فرهنگ و هنر هنرهاي تجسمی عکاس صنعتی و تبلیغاتی( شاخه جواهرات و اشیاي درخشنده ) 15,847,488 19,809,360 121,904 152,380 17,608,320 22,010,400 135,449 169,311 130 92 38 343130830040001
17 خدمات امور مالی و بازرگانی تشریفات اخذ کارت بازرگانی 5,007,744 6,259,680 125,194 156,492 5,564,160 6,955,200 139,104 173,880 40 18 22 332430450030011
17,138,304 21,422,880 153,021 191,276 19,042,560 23,803,200 170,023 212,529 112 80 32 216640530960031 Iclone Pro 540 خدمات فناوري اطلاعات کارور
17,293,824 21,617,280 135,108 168,885 19,215,360 24,019,200 150,120 187,650 128 80 48 8-71/19/1/ 884 صنعت تاسیسات کارور تاسیسات برودتی و گرمایی ( کار و دانش ) 2
17,433,792 21,792,240 120,233 150,291 19,370,880 24,213,600 133,592 166,990 145 105 40 5-70/90/1/ 670 خدمات مراقبت و زیبایی کلاه گیس باف با موي طبیعی زنانه * 1
17,433,792 21,792,240 121,068 151,335 19,370,880 24,213,600 134,520 168,150 144 98 46 9-52/25/1/4/1 * 1005 صنعت ساختمان قالب بند و کفراژ بند درجه 1
17,713,728 22,142,160 109,344 136,680 19,681,920 24,602,400 121,493 151,867 162 136 26 7-95/65/2/ 1548 فرهنگ و هنر صنایع دستی ( دوختهاي سنتی ) رودوز سنتی درجه 2 ( کار و دانش ) 2
17,713,728 22,142,160 129,297 161,622 19,681,920 24,602,400 143,664 179,580 137 103 34 9-51/43/1/3/ 1312 صنعت معماري سنگ کار درجه 1 ( کار و دانش ) 1
17,760,384 1616 فرهنگ و هنر طلا و جواهرسازي طراح طلا و جواهر با رایانه مقدماتی 22,200,480 126,860 158,575 19,733,760 24,667,200 140,955 176,194 140 86 54 731320790350001
17,775,936 22,219,920 128,811 161,014 19,751,040 24,688,800 143,123 178,904 138 86 52 8-56/35/1/ 733 صنعت الکترونیک تعمیرکار تلفن رومیزي وارتباطات داخلی * 3
17,838,144 22,297,680 148,651 185,814 19,820,160 24,775,200 165,168 206,460 120 77 43 0-39/95/2/1 * ( MT ) 920 صنعت جوشکاري و بازرسی جوش ازمایشگر قطعات صنعتی با ذرات مغناطیسی
17,900,352 22,375,440 127,860 159,825 19,889,280 24,861,600 142,066 177,583 140 101 39 9-52/34/1/4/ 971 صنعت ساختمان ارماتوربند درجه 1 ( کار و دانش ) 1
17,931,456 22,414,320 114,945 143,682 19,923,840 24,904,800 127,717 159,646 156 121 35 7-91/35/1/ 310 خدمات صنایع پوشاك پیراهن دوز مردانه و شومیزه زنانه و بچه گانه ( کار و دانش ) 3
17,931,456 22,414,320 179,315 224,143 19,923,840 24,904,800 199,238 249,048 100 84 16 214240290220001 ABUQUS 994 صنعت ساختمان طراح آنالیز اجزاي سازه اي با استفاده از نرم افزار
17,993,664 22,492,080 163,579 204,473 19,992,960 24,991,200 181,754 227,193 110 65 45 251340530980001 ( CMS ) 504 خدمات فناوري اطلاعات طراح وتوسعه دهنده سامانه هاي مدیریت محتوا
170 خدمات بهداشت و ایمنی منشی امور پزشکی 14,494,464 18,118,080 120,787 150,984 16,104,960 20,131,200 134,208 167,760 120 83 37 334430470020002
1700 فرهنگ و هنر هنرهاي تجسمی عکاس پرتره و آتلیه 29,299,968 36,624,960 128,509 160,636 32,555,520 40,694,400 142,787 178,484 228 142 86 343130830010001
1701 فرهنگ و هنر هنرهاي تجسمی عکاس خبري 21,741,696 27,177,120 129,415 161,769 24,157,440 30,196,800 143,794 179,743 168 73 95 343130830050001
1702 فرهنگ و هنر هنرهاي تجسمی عکاس دیجیتال 35,987,328 44,984,160 125,830 157,287 39,985,920 49,982,400 139,811 174,764 286 178 108 343130830020001
1703 فرهنگ و هنر هنرهاي تجسمی عکاس عمومی( آنالوگ ) 9,097,920 11,372,400 129,970 162,463 10,108,800 12,636,000 144,411 180,514 70 36 34 343130830030001
1704 فرهنگ و هنر هنرهاي تجسمی عکاسی با انواع لنز و تاثیر آن در زیبایی شناسی تصویر 9,564,480 11,955,600 136,635 170,794 10,627,200 13,284,000 151,817 189,771 70 50 20 343130830020041
1706 فرهنگ و هنر هنرهاي تجسمی عکاسی دیجیتال در حالت اتومات 2,379,456 2,974,320 118,973 148,716 2,643,840 3,304,800 132,192 165,240 20 12 8 3431083001
1707 فرهنگ و هنر هنرهاي تجسمی کارور گرافیک پیشرفته 35,971,776 44,964,720 104,266 130,333 39,968,640 49,960,800 115,851 144,814 345 294 51 731620830010001
1708 فرهنگ و هنر هنرهاي تجسمی کارور گرافیک مقدماتی 27,029,376 33,786,720 108,552 135,690 30,032,640 37,540,800 120,613 150,766 249 207 42 731620830100001
1709 فرهنگ و هنر هنرهاي تجسمی گرافیست گسترده و کاربردي 46,656,000 58,320,000 105,318 131,648 51,840,000 64,800,000 117,020 146,275 443 353 90 731620830250001
1710 فرهنگ و هنر هنرهاي تجسمی مربی نقاشی کودك 25,831,872 32,289,840 148,459 185,574 28,702,080 35,877,600 164,954 206,193 174 124 50 234240830010001
1711 فرهنگ و هنر هنرهاي تجسمی مینیاتور ساز 69,626,304 87,032,880 103,920 129,900 77,362,560 96,703,200 115,467 144,333 670 501 169 731620830490001
1712 فرهنگ و هنر هنرهاي تجسمی نقاش ایرانی 50,481,792 63,102,240 103,446 129,308 56,090,880 70,113,600 114,940 143,675 488 368 120 731620830390001
1713 فرهنگ و هنر هنرهاي تجسمی نقاش آبرنگ 49,875,264 62,344,080 105,001 131,251 55,416,960 69,271,200 116,667 145,834 475 350 125 731620830040001
1714 فرهنگ و هنر هنرهاي تجسمی نقاش آکریلیک 49,968,576 62,460,720 104,101 130,127 55,520,640 69,400,800 115,668 144,585 480 355 125 731620830060001
1715 فرهنگ و هنر هنرهاي تجسمی نقاش پاستل 49,066,560 61,333,200 104,397 130,496 54,518,400 68,148,000 115,997 144,996 470 335 135 731620830050001
1717 فرهنگ و هنر هنرهاي تجسمی نقاش پیشرفته 42,550,272 53,187,840 105,584 131,980 47,278,080 59,097,600 117,315 146,644 403 355 48 731620830540001
1718 فرهنگ و هنر هنرهاي تجسمی نقاش دیجیتال 35,722,944 44,653,680 111,634 139,543 39,692,160 49,615,200 124,038 155,048 320 248 72 731620830700001
1719 فرهنگ و هنر هنرهاي تجسمی نقاش رنگ وروغن 60,450,624 75,563,280 103,334 129,168 67,167,360 83,959,200 114,816 143,520 585 410 175 731620830030001
172 خدمات خدمات آموزشی استفاده بهینه از زمان 1,228,608 1,535,760 122,861 153,576 1,365,120 1,706,400 136,512 170,640 10 6 4 2351049011
1720 فرهنگ و هنر هنرهاي تجسمی نقاش روي سفال 36,904,896 46,131,120 106,971 133,713 41,005,440 51,256,800 118,856 148,570 345 230 115 731620830020001
1721 فرهنگ و هنر هنرهاي تجسمی نقاش شیشه هاي تزئینی ( ویتراي ) 14,214,528 17,768,160 109,343 136,678 15,793,920 19,742,400 121,492 151,865 130 90 40 731620830210001
1722 فرهنگ و هنر هنرهاي تجسمی نقاش گواش 48,335,616 60,419,520 103,948 129,934 53,706,240 67,132,800 115,497 144,372 465 335 130 731620830090001
1723 فرهنگ و هنر هنرهاي تجسمی نقاش مدادرنگی 49,844,160 62,305,200 104,935 131,169 55,382,400 69,228,000 116,595 145,743 475 350 125 731620830080001
1724 فرهنگ و هنر هنرهاي تجسمی نقاش مقدماتی 32,177,088 40,221,360 105,499 131,873 35,752,320 44,690,400 117,221 146,526 305 240 65 731620830580001
1725 فرهنگ و هنر هنرهاي تجسمی نقاشی با مداد رنگی با سبک رئال روي زمینه سفید 8,880,192 11,100,240 111,002 138,753 9,866,880 12,333,600 123,336 154,170 80 70 10 731620830080021
1726 فرهنگ و هنر هنرهاي تجسمی نقاشی آبرنگ 8,755,776 10,944,720 109,447 136,809 9,728,640 12,160,800 121,608 152,010 80 70 10 731620830040031
1727 فرهنگ و هنر هنرهاي تجسمی نقاشی با رنگ آکریلیک روي پارچه 2,006,208 2,507,760 105,590 131,987 2,229,120 2,786,400 117,322 146,653 19 15 4 7316083024
1728 فرهنگ و هنر هنرهاي تجسمی نقاشی روي چوب با رنگ آکریلیک 1,524,096 1,905,120 108,864 136,080 1,693,440 2,116,800 120,960 151,200 14 10 4 7316083021
1729 فرهنگ و هنر هنرهاي تجسمی نقاشی روي سفال 1,819,584 2,274,480 121,306 151,632 2,021,760 2,527,200 134,784 168,480 15 13 2 7316083026
173 خدمات خدمات آموزشی انجام طرح هاي پژوهشی مقدماتی 1,508,544 1,885,680 125,712 157,140 1,676,160 2,095,200 139,680 174,600 12 9 3 3343049001
1730 فرهنگ و هنر هنرهاي تجسمی نقاشی روي شیشه کریستال و سرامیک با آب طلا 28,149,120 35,186,400 105,824 132,280 31,276,800 39,096,000 117,582 146,977 266 192 74 731620830270001
1731 فرهنگ و هنر هنرهاي تجسمی نقاشی روي کاشی و سرامیک 1,477,440 1,846,800 105,531 131,914 1,641,600 2,052,000 117,257 146,571 14 10 4 7316083022
1732 فرهنگ و هنر هنرهاي تجسمی نقاشی سه بعدي با رزین 11,679,552 14,599,440 107,152 133,940 12,977,280 16,221,600 119,058 148,822 109 83 26 731620830060051
1733 فرهنگ و هنر هنرهاي تجسمی نقاشی طبیعت و طبیعت بیجان با رنگ و روغن 8,195,904 10,244,880 117,084 146,355 9,106,560 11,383,200 130,094 162,617 70 50 20 731620830030081
1734 فرهنگ و هنر هنرهاي تجسمی نقاشی طرح هاي ساده با رنگ هاي ویتراي 1,632,960 2,041,200 108,864 136,080 1,814,400 2,268,000 120,960 151,200 15 13 2 7316083023
1735 فرهنگ و هنر هنرهاي تجسمی نقاشی گل با آبرنگ 2,332,800 2,916,000 116,640 145,800 2,592,000 3,240,000 129,600 162,000 20 15 5 7316083015
1736 فرهنگ و هنر هنرهاي تجسمی نقاشی گل با گواش 2,332,800 2,916,000 116,640 145,800 2,592,000 3,240,000 129,600 162,000 20 15 5 7316083017
1737 فرهنگ و هنر هنرهاي تجسمی نقاشی منظره با آب مرکب 2,332,800 2,916,000 116,640 145,800 2,592,000 3,240,000 129,600 162,000 20 15 5 7316083016
1738 فرهنگ و هنر هنرهاي تجسمی نقاشی منظره با گواش 2,332,800 2,916,000 116,640 145,800 2,592,000 3,240,000 129,600 162,000 20 15 5 7316083019
1739 فرهنگ و هنر هنرهاي تجسمی نقاشی میوه با آبرنگ 2,332,800 2,916,000 116,640 145,800 2,592,000 3,240,000 129,600 162,000 20 15 5 7316083018
174 خدمات خدمات آموزشی آزمونگر 6,391,872 7,989,840 159,797 199,746 7,102,080 8,877,600 177,552 221,940 40 32 8 232040490020001
1740 فرهنگ و هنر هنرهاي تجسمی نقاشی میوه با گواش 2,332,800 2,916,000 116,640 145,800 2,592,000 3,240,000 129,600 162,000 20 15 5 7316083007
1742 فرهنگ و هنر هنرهاي تجسمی نقش برجسته کار سفال 68,833,152 86,041,440 105,897 132,371 76,481,280 95,601,600 117,664 147,079 650 400 250 731620830310001
1743 فرهنگ و هنر هنرهاي تجسمی نماکاري روي سفال 10,559,808 13,199,760 109,998 137,498 11,733,120 14,666,400 122,220 152,775 96 78 18 731620830320001
1745 فرهنگ و هنر هنرهاي تزئینی پارچه سازي تزئینی ساده 1,446,336 1,807,920 120,528 150,660 1,607,040 2,008,800 133,920 167,400 12 10 2 7319085011
1746 فرهنگ و هنر هنرهاي تزئینی پتینه هفت سین بر روي سفال خام 1,959,552 2,449,440 103,134 128,918 2,177,280 2,721,600 114,594 143,242 19 15 4 7319085004
1747 فرهنگ و هنر هنرهاي تزئینی تابلوسازي با گل خشک 1,306,368 1,632,960 108,864 136,080 1,451,520 1,814,400 120,960 151,200 12 8 4 7319085003
1748 فرهنگ و هنر هنرهاي تزئینی حکاك میوه و سبزي آرا 18,506,880 23,133,600 111,487 139,359 20,563,200 25,704,000 123,875 154,843 166 149 17 731920850050001
1749 فرهنگ و هنر هنرهاي تزئینی دکوراتیو مجالس حنابندان، عقد و ازدواج 31,803,840 39,754,800 109,292 136,614 35,337,600 44,172,000 121,435 151,794 291 248 43 731920850070001
175 خدمات خدمات آموزشی آفرینشگر 13,996,800 17,496,000 155,520 194,400 15,552,000 19,440,000 172,800 216,000 90 66 24 265940490010001
1750 فرهنگ و هنر هنرهاي تزئینی ساخت انواع گل هاي مصنوعی ( گل بلندر ) 1,710,720 2,138,400 114,048 142,560 1,900,800 2,376,000 126,720 158,400 15 12 3 7319085012
1751 فرهنگ و هنر هنرهاي تزئینی ساخت انواع گل هاي مصنوعی ( گل چینی ) 1,710,720 2,138,400 114,048 142,560 1,900,800 2,376,000 126,720 158,400 15 12 3 7319085013
1752 فرهنگ و هنر هنرهاي تزئینی ساخت بطري تزیینی 2,208,384 2,760,480 110,419 138,024 2,453,760 3,067,200 122,688 153,360 20 15 5 7315085001
1753 فرهنگ و هنر هنرهاي تزئینی ساخت ظروف حجمی با خمیر چینی 10,590,912 13,238,640 108,071 135,088 11,767,680 14,709,600 120,078 150,098 98 70 28 731920850130011
1754 فرهنگ و هنر هنرهاي تزئینی ساخت عروسک هاي خمیر چینی ( طرح هاي ساده ) 1,850,688 2,313,360 102,816 128,520 2,056,320 2,570,400 114,240 142,800 18 14 4 7319085001
1755 فرهنگ و هنر هنرهاي تزئینی ساخت کاکتوس هاي فانتزي با خمیر چینی 11,399,616 14,249,520 126,662 158,328 12,666,240 15,832,800 140,736 175,920 90 73 17 731920850130031
1756 فرهنگ و هنر هنرهاي تزئینی ساخت گل هاي رویایی و کریستالی 11,648,448 14,560,560 110,938 138,672 12,942,720 16,178,400 123,264 154,080 105 92 13 731920850030051
1757 فرهنگ و هنر هنرهاي تزئینی ساخت گل هاي بلندر 9,113,472 11,391,840 113,918 142,398 10,126,080 12,657,600 126,576 158,220 80 60 20 731920850140021
1758 فرهنگ و هنر هنرهاي تزئینی ساخت گل هاي پارچه اي الگانس 9,984,384 12,480,480 110,938 138,672 11,093,760 13,867,200 123,264 154,080 90 60 30 731920850030011
1759 فرهنگ و هنر هنرهاي تزئینی ساخت گل هاي پارچه اي دیسکوزین 9,984,384 12,480,480 110,938 138,672 11,093,760 13,867,200 123,264 154,080 90 60 30 731920850030021
1760 فرهنگ و هنر هنرهاي تزئینی ساخت گل هاي چرمی 9,331,200 11,664,000 112,424 140,530 10,368,000 12,960,000 124,916 156,145 83 64 19 731920850030031
1761 فرهنگ و هنر هنرهاي تزئینی ساخت گل هاي چینی 21,244,032 26,555,040 118,022 147,528 23,604,480 29,505,600 131,136 163,920 180 112 68 731920850130041
1762 فرهنگ و هنر هنرهاي تزئینی ساخت گل هاي شیشه اي 11,368,512 14,210,640 113,685 142,106 12,631,680 15,789,600 126,317 157,896 100 80 20 731920850030041
1763 فرهنگ و هنر هنرهاي تزئینی ساخت میوه هاي خمیر چینی 4,836,672 6,045,840 120,917 151,146 5,374,080 6,717,600 134,352 167,940 40 31 9 731920850130061
1764 فرهنگ و هنر هنرهاي تزئینی ساخت میوه هاي سبک حجمی 12,923,712 16,154,640 112,380 140,475 14,359,680 17,949,600 124,867 156,083 115 85 30 731920850140031
1765 فرهنگ و هنر هنرهاي تزئینی ساخت نماها و تابلوهاي روستایی با مواد بازیافت 13,421,376 16,776,720 111,845 139,806 14,912,640 18,640,800 124,272 155,340 120 80 40 731920850020011
1767 فرهنگ و هنر هنرهاي تزئینی سازنده تزئینات عروس 22,192,704 27,740,880 110,411 138,014 24,658,560 30,823,200 122,679 153,349 201 171 30 731920850080001
1768 فرهنگ و هنر هنرهاي تزئینی سازنده تزئینات کریستالی و زیورآلات 10,435,392 13,044,240 108,702 135,878 11,594,880 14,493,600 120,780 150,975 96 86 10 731920850090001
1769 فرهنگ و هنر هنرهاي تزئینی سازنده عروسک هاي خمیر چینی و اشیاي تزئینی 23,203,584 29,004,480 110,493 138,117 25,781,760 32,227,200 122,770 153,463 210 145 65 731920850130001
177 خدمات خدمات آموزشی برنامه ریز امور اقتصادي -اجتماعی خانواده 12,286,080 15,357,600 37,920 47,400 13,651,200 17,064,000 42,133 52,667 324 130 194 532220490010001
1770 فرهنگ و هنر هنرهاي تزئینی سازنده ملیله کاغذي 14,214,528 17,768,160 109,343 136,678 15,793,920 19,742,400 121,492 151,865 130 101 29 731720850040001
1771 فرهنگ و هنر هنرهاي تزئینی سازنده وسایل تزئینی با رزین 10,839,744 13,549,680 108,397 135,497 12,044,160 15,055,200 120,442 150,552 100 76 24 731620850050001
1772 فرهنگ و هنر هنرهاي تزئینی سبزي آرائی ساده 1,275,264 1,594,080 106,272 132,840 1,416,960 1,771,200 118,080 147,600 12 10 2 7319085007
1773 فرهنگ و هنر هنرهاي تزئینی سفره آراي مجالس 31,492,800 39,366,000 104,976 131,220 34,992,000 43,740,000 116,640 145,800 300 279 21 731920850280001
1774 فرهنگ و هنر هنرهاي تزئینی شمع ساز 7,371,648 9,214,560 111,692 139,615 8,190,720 10,238,400 124,102 155,127 66 40 26 731920850300001
1775 فرهنگ و هنر هنرهاي تزئینی شمع سازي ساده 1,648,512 2,060,640 109,901 137,376 1,831,680 2,289,600 122,112 152,640 15 10 5 7319085005
1776 فرهنگ و هنر هنرهاي تزئینی طرح ریزي با میخ 2,317,248 2,896,560 121,960 152,451 2,574,720 3,218,400 135,512 169,389 19 15 4 7319085002
1777 فرهنگ و هنر هنرهاي تزئینی گل آراي گل هاي طبیعی پیشرفته 92,829,888 116,037,360 107,318 134,147 103,144,320 128,930,400 119,242 149,052 865 740 125 754920850040001
1778 فرهنگ و هنر هنرهاي تزئینی گل آراي گل هاي طبیعی مقدماتی 75,847,104 94,808,880 108,353 135,441 84,274,560 105,343,200 120,392 150,490 700 470 230 754920850050001
1779 فرهنگ و هنر هنرهاي تزئینی گل آراي گل هاي خشک 16,065,216 20,081,520 118,127 147,658 17,850,240 22,312,800 131,252 164,065 136 93 43 754920850010001
1780 فرهنگ و هنر هنرهاي تزئینی گلساز عمومی 39,968,640 49,960,800 114,196 142,745 44,409,600 55,512,000 126,885 158,606 350 273 77 731920850030001
1781 فرهنگ و هنر هنرهاي تزئینی مرصع کاري 1,959,552 2,449,440 122,472 153,090 2,177,280 2,721,600 136,080 170,100 16 14 2 7319085006
1782 فرهنگ و هنر هنرهاي تزئینی میوه آرائی ساده 1,306,368 1,632,960 108,864 136,080 1,451,520 1,814,400 120,960 151,200 12 10 2 7319085008
1783 فرهنگ و هنر هنرهاي تزئینی نما ترك کاري اسپایدر روي انواع مصنوعات 7,620,480 9,525,600 119,070 148,838 8,467,200 10,584,000 132,300 165,375 64 44 20 731920850060021
1784 فرهنگ و هنر هنرهاي تزئینی نما ترك کاري موزائیک روي انواع مصنوعات 7,464,960 9,331,200 113,105 141,382 8,294,400 10,368,000 125,673 157,091 66 46 20 731920850060011
1785 فرهنگ و هنر هنرهاي نمایشی بازیگر پایه 17,138,304 21,422,880 126,017 157,521 19,042,560 23,803,200 140,019 175,024 136 82 54 343530870010001
1786 فرهنگ و هنر هنرهاي نمایشی بازیگر تئاتر 60,264,000 75,330,000 132,448 165,560 66,960,000 83,700,000 147,165 183,956 455 324 131 343530870100001
1787 فرهنگ و هنر هنرهاي نمایشی بازیگر سینما 15,256,512 19,070,640 133,829 167,286 16,951,680 21,189,600 148,699 185,874 114 67 47 343530870110001
1788 فرهنگ و هنر هنرهاي نمایشی بازیگري جلوي دوربین در سینما 2,799,360 3,499,200 127,244 159,055 3,110,400 3,888,000 141,382 176,727 22 19 3 3435087001
179 خدمات خدمات آموزشی برنامه ریزي استراتژیک توسعه توانمندي هاي شخصی 3,732,480 4,665,600 169,658 212,073 4,147,200 5,184,000 188,509 235,636 22 15 7 121340490000011
1790 فرهنگ و هنر هنرهاي نمایشی ترکیب کننده و نهایی ساز صدا 23,981,184 29,976,480 141,066 176,332 26,645,760 33,307,200 156,740 195,925 170 96 74 352130870010001
1792 فرهنگ و هنر هنرهاي نمایشی تولیدکننده موسیقی الکترونیک 34,836,480 43,545,600 142,772 178,466 38,707,200 48,384,000 158,636 198,295 244 115 129 352130870050001
1793 فرهنگ و هنر هنرهاي نمایشی دوبلور 16,251,840 20,314,800 133,212 166,515 18,057,600 22,572,000 148,013 185,016 122 83 39 343530870030001
1795 فرهنگ و هنر هنرهاي نمایشی صدابردار استودیو 25,256,448 31,570,560 131,544 164,430 28,062,720 35,078,400 146,160 182,700 192 100 92 352130870030001
1796 فرهنگ و هنر هنرهاي نمایشی طراح مراسم و جشن 25,147,584 31,434,480 132,356 165,445 27,941,760 34,927,200 147,062 183,827 190 145 45 343230870020001
1797 فرهنگ و هنر هنرهاي نمایشی فیلم نامه نویس 17,900,352 22,375,440 137,695 172,119 19,889,280 24,861,600 152,994 191,243 130 75 55 343530870050002
1798 فرهنگ و هنر هنرهاي نمایشی کار با نرم افزار لایت روم 7,402,752 9,253,440 148,055 185,069 8,225,280 10,281,600 164,506 205,632 50 30 20 352130870080021
1799 فرهنگ و هنر هنرهاي نمایشی کارگردان تئاتر 58,506,624 73,133,280 132,970 166,212 65,007,360 81,259,200 147,744 184,680 440 288 152 343530870090001
18 خدمات امور مالی و بازرگانی ثبت شرکت 28,942,272 36,177,840 126,940 158,675 32,158,080 40,197,600 141,044 176,305 228 154 74 335430450000011
18,055,872 22,569,840 121,999 152,499 20,062,080 25,077,600 135,555 169,443 148 74 74 352130870040001 ( Live ) 1794 فرهنگ و هنر هنرهاي نمایشی صدابردار اجراي زنده
18,071,424 22,589,280 157,143 196,429 20,079,360 25,099,200 174,603 218,254 115 80 35 251440530100001 MVC 410 خدمات فناوري اطلاعات برنامه نویس
18,195,840 22,744,800 104,574 130,717 20,217,600 25,272,000 116,193 145,241 174 114 60 3-91/42/2/ 61 خدمات امور مالی و بازرگانی کمک انبارداري ( کار و دانش ) 1
18,195,840 22,744,800 118,155 147,694 20,217,600 25,272,000 131,283 164,104 154 98 56 5-31/37/1/2 * 691 خدمات هتلداري اشپز هتل درجه 1
18,271,008 22,838,760 182,710 228,388 20,301,120 25,376,400 203,011 253,764 100 67 33 251340530170001 * C# (Windows Application ) 417 خدمات فناوري اطلاعات برنامه نویس
18,273,600 22,842,000 111,424 139,280 20,304,000 25,380,000 123,805 154,756 164 128 36 7-95/90/1/ 1551 فرهنگ و هنر صنایع دستی ( دوختهاي سنتی ) سرمه دوز درجه 1 ( کار و دانش ) 2
18,289,152 22,861,440 108,864 136,080 20,321,280 25,401,600 120,960 151,200 168 132 36 8-80/55/1/ ملیله ساز نقره ( کار و دانش ) 2
18,304,704 22,880,880 114,404 143,006 سازنده زیورآلات چوبی 20,338,560 25,423,200 127,116 158,895 160 99 61 731720770100001
18,343,584 22,929,480 183,436 229,295 20,381,760 25,477,200 203,818 254,772 100 70 30 251340530180001 * C# (Web Application ) 416 خدمات فناوري اطلاعات برنامه نویس
18,351,360 22,939,200 159,577 199,471 20,390,400 25,488,000 177,308 221,635 115 60 40 311830410010021 CATIA 1391 صنعت مکانیک طراحی سطوح پیچیده و سطوح آزاد با نرم افزار
18,522,432 23,153,040 126,003 157,504 20,580,480 25,725,600 140,003 175,004 147 100 47 9-74/41/1/3/1 * 973 صنعت ساختمان اسکلت ساز درجه 1
18,553,536 23,191,920 185,535 231,919 20,615,040 25,768,800 206,150 257,688 100 78 22 214240290230001 TEKLA) طراح سازه هاي فولادي با نرم افزار
18,584,640 23,230,800 154,872 193,590 20,649,600 25,812,000 172,080 215,100 120 80 20 311530090000081 FLUENT 883 صنعت تاسیسات کارور
18,646,848 23,308,560 143,437 179,297 20,718,720 25,898,400 159,375 199,218 130 72 58 8-56/36/1/ 734 صنعت الکترونیک تعمیرکار تلفن همراه ( کارودانش ) 3
18,817,920 23,522,400 144,753 180,942 20,908,800 26,136,000 160,837 201,046 130 100 30 732120530140001 ICDL 520 خدمات فناوري اطلاعات کاربر
18,942,336 23,677,920 107,627 134,534 21,047,040 26,308,800 119,585 149,482 176 80 96 3-00/98/1/ 103 خدمات اموراداري سرپرست دبیرخانه * 2
18,973,440 23,716,800 32,657 40,821 21,081,600 26,352,000 36,285 45,356 581 377 204 99/95/1/3- 178 خدمات خدمات آموزشی برنامه ریزامورهنري خانواده 7
18,988,992 23,736,240 126,593 158,242 21,098,880 26,373,600 140,659 175,824 150 79 31 713120300080001 ( D 1330 صنعت معماري فضاساز یکپارچه دکوراتیو ( پوشش 3
180 خدمات خدمات آموزشی بکارگیري اصول حقوق شهروندي 1,259,712 1,574,640 125,971 157,464 1,399,680 1,749,600 139,968 174,960 10 8 2 2351049001
1800 فرهنگ و هنر هنرهاي نمایشی کارگردانی فیلم کوتاه 2,441,664 3,052,080 122,083 152,604 2,712,960 3,391,200 135,648 169,560 20 15 5 3435087002
1801 فرهنگ و هنر هنرهاي نمایشی گریمور سینما و تئاتر و تلویزیون 10,793,088 13,491,360 113,611 142,014 11,992,320 14,990,400 126,235 157,794 95 52 43 514220870010001
1802 فرهنگ و هنر هنرهاي نمایشی گوینده 21,881,664 27,352,080 136,760 170,951 24,312,960 30,391,200 151,956 189,945 160 96 64 343530870150001
1803 فرهنگ و هنر هنرهاي نمایشی مدیر دوبلاژ 24,058,944 30,073,680 142,361 177,951 26,732,160 33,415,200 158,178 197,723 169 105 64 343530870140001
1804 فرهنگ و هنر هنرهاي نمایشی مربی موسیقی کودك 32,441,472 40,551,840 154,483 193,104 36,046,080 45,057,600 171,648 214,560 210 145 65 235440870010001
1805 فرهنگ و هنر هنرهاي نمایشی میکس کننده موسیقی پلی بک 30,544,128 38,180,160 149,726 187,158 33,937,920 42,422,400 166,362 207,953 204 109 95 352130870060001
1806 فرهنگ و هنر هنرهاي نمایشی نمایشنامه نویس 45,116,352 56,395,440 127,447 159,309 50,129,280 62,661,600 141,608 177,010 354 272 82 343530870040001
1807 فرهنگ و هنر هنرهاي نمایشی نوازنده ارگ 8,553,600 10,692,000 118,800 148,500 9,504,000 11,880,000 132,000 165,000 72 60 12 731220870010001
1808 فرهنگ و هنر هنرهاي نمایشی نوازنده پیانو 14,261,184 17,826,480 118,843 148,554 15,845,760 19,807,200 132,048 165,060 120 108 12 731220870030001
1809 فرهنگ و هنر هنرهاي نمایشی نوازنده تار 14,027,904 17,534,880 118,881 148,601 15,586,560 19,483,200 132,089 165,112 118 100 18 731220870050001
181 خدمات خدمات آموزشی بکارگیري اصول فن بیان مقدماتی 2,130,624 2,663,280 133,164 166,455 2,367,360 2,959,200 147,960 184,950 16 10 6 5113049001
1810 فرهنگ و هنر هنرهاي نمایشی نوازنده درامز مقدماتی 22,768,128 28,460,160 133,930 167,413 25,297,920 31,622,400 148,811 186,014 170 110 60 731220870180001
1811 فرهنگ و هنر هنرهاي نمایشی نوازنده ساز کوبه اي پرکاشن 23,732,352 29,665,440 131,846 164,808 26,369,280 32,961,600 146,496 183,120 180 127 53 731220870170001
1812 فرهنگ و هنر هنرهاي نمایشی نوازنده ساز کوبه اي تمبک 19,268,928 24,086,160 107,050 133,812 21,409,920 26,762,400 118,944 148,680 180 127 53 731220870070001
1813 فرهنگ و هنر هنرهاي نمایشی نوازنده ساز کوبه اي تمپو 23,732,352 29,665,440 131,846 164,808 26,369,280 32,961,600 146,496 183,120 180 127 53 731220870120001
1814 فرهنگ و هنر هنرهاي نمایشی نوازنده ساز کوبه اي دف 19,688,832 24,611,040 109,382 136,728 21,876,480 27,345,600 121,536 151,920 180 127 53 731220870080001
1815 فرهنگ و هنر هنرهاي نمایشی نوازنده ساز کوبه اي کاخن 21,135,168 26,418,960 117,418 146,772 23,483,520 29,354,400 130,464 163,080 180 127 53 731220870140001
1817 فرهنگ و هنر هنرهاي نمایشی نوازنده گیتار فلامنگو 14,261,184 17,826,480 118,843 148,554 15,845,760 19,807,200 132,048 165,060 120 110 10 731220870040001
1818 فرهنگ و هنر هنرهاي نمایشی نوازنده گیتار کلاسیک 25,660,800 32,076,000 128,304 160,380 28,512,000 35,640,000 142,560 178,200 200 173 27 731220870020001
1819 فرهنگ و هنر هنرهاي نمایشی نوازنده گیتار الکتریک 16,811,712 21,014,640 107,081 133,851 18,679,680 23,349,600 118,979 148,724 157 90 67 731220870190001
182 خدمات خدمات آموزشی پداگوژي 13,592,448 16,990,560 151,027 188,784 15,102,720 18,878,400 167,808 209,760 90 63 27 235140490010012
1820 فرهنگ و هنر هنرهاي نمایشی نورپرداز 18,693,504 23,366,880 142,699 178,373 20,770,560 25,963,200 158,554 198,192 131 81 50 343530870020001
1821 کشاورزي امور باغی آبیاري باغات و مزارع 7,682,688 9,603,360 128,045 160,056 8,536,320 10,670,400 142,272 177,840 60 44 16 611320610150151
1822 کشاورزي امور باغی باغبان 14,292,288 17,865,360 123,209 154,012 15,880,320 19,850,400 136,899 171,124 116 77 39 611320610150001
1823 کشاورزي امور باغی پرورش دهنده گل درفضاي آزاد 20,217,600 25,272,000 127,959 159,949 22,464,000 28,080,000 142,177 177,722 158 106 52 611320610820002
1824 کشاورزي امور باغی پرورش دهنده گل محمدي 11,866,176 14,832,720 128,980 161,225 13,184,640 16,480,800 143,311 179,139 92 62 30 611320610330001
1825 کشاورزي امور باغی پرورش دهنده مرکبات 12,799,296 15,999,120 127,993 159,991 14,221,440 17,776,800 142,214 177,768 100 61 39 611220610080001
1826 کشاورزي امور باغی پرورش گیاهان آپارتمانی در منزل 8,569,152 10,711,440 127,898 159,872 9,521,280 11,901,600 142,109 177,636 67 36 31 611320610620011
1827 کشاورزي امور باغی پیوند زن درختان باغی 9,657,792 12,072,240 123,818 154,772 10,730,880 13,413,600 137,575 171,969 78 55 23 611320610150171
1828 کشاورزي امور باغی پیوند زنی 2,255,040 2,818,800 132,649 165,812 2,505,600 3,132,000 147,388 184,235 17 14 3 6113061006
1829 کشاورزي امور باغی تکثیر گل در گلدان 2,037,312 2,546,640 127,332 159,165 2,263,680 2,829,600 141,480 176,850 16 13 3 6111061002
183 خدمات خدمات آموزشی پژوهشگر 42,379,200 52,974,000 158,131 197,664 47,088,000 58,860,000 175,701 219,627 268 200 68 264140490030001
1830 کشاورزي امور باغی تکثیر و پرورش گل هاي آپارتمانی 43,125,696 53,907,120 124,282 155,352 47,917,440 59,896,800 138,091 172,613 347 242 105 611320610740002
1831 کشاورزي امور باغی تکنسین ماهر کلینیک گیاه پزشکی 17,169,408 21,461,760 143,078 178,848 19,077,120 23,846,400 158,976 198,720 120 90 30 314230610060001
1832 کشاورزي امور باغی تولید کننده تراریوم 7,962,624 9,953,280 124,416 155,520 8,847,360 11,059,200 138,240 172,800 64 49 15 611220611240001
1833 کشاورزي امور باغی تولید کننده بونساي 34,665,408 43,331,760 123,805 154,756 38,517,120 48,146,400 137,561 171,951 280 215 65 611320611190001
1834 کشاورزي امور باغی عطر ساز عطر گل هاي طبیعی 25,474,176 31,842,720 128,011 160,014 28,304,640 35,380,800 142,234 177,793 199 120 79 611220611230001
1835 کشاورزي امور باغی مبارزه با آفات و بیماري هاي درخت خرما 35,769,600 44,712,000 127,749 159,686 39,744,000 49,680,000 141,943 177,429 280 190 90 611220610060011
1836 کشاورزي امور باغی مدیریت پرورش گل در گلخانه 6,951,744 8,689,680 131,165 163,956 7,724,160 9,655,200 145,739 182,174 53 31 22 611220610380071
1837 کشاورزي امور باغی هرس کردن درختان 2,441,664 3,052,080 135,648 169,560 2,712,960 3,391,200 150,720 188,400 18 12 6 6113061002
1838 کشاورزي امور دام و ماکیان پروار بندي بره 8,957,952 11,197,440 127,971 159,963 9,953,280 12,441,600 142,190 177,737 70 40 30 612120630240011
1839 کشاورزي امور دام و ماکیان پرورش دهنده اسب 21,679,488 27,099,360 129,045 161,306 24,088,320 30,110,400 143,383 179,229 168 68 100 612120630070001
184 خدمات خدمات آموزشی تدوین کننده استاندارد آموزشی 30,808,512 38,510,640 154,043 192,553 34,231,680 42,789,600 171,158 213,948 200 137 63 235140490020001
1840 کشاورزي امور دام و ماکیان پرورش دهنده بز 18,071,424 22,589,280 129,082 161,352 20,079,360 25,099,200 143,424 179,280 140 83 57 612120630530001
1841 کشاورزي امور دام و ماکیان پرورش دهنده بلدرچین 14,836,608 18,545,760 129,014 161,267 16,485,120 20,606,400 143,349 179,186 115 67 48 612220630610001
1842 کشاورزي امور دام و ماکیان پرورش دهنده بوقلمون گوشتی 12,908,160 16,135,200 129,082 161,352 14,342,400 17,928,000 143,424 179,280 100 72 28 612220630230001
1843 کشاورزي امور دام و ماکیان پرورش دهنده پرندگان زینتی 16,127,424 20,159,280 129,019 161,274 17,919,360 22,399,200 143,355 179,194 125 85 40 612220630280001
1844 کشاورزي امور دام و ماکیان پرورش دهنده زنبور عسل 25,816,320 32,270,400 129,082 161,352 28,684,800 35,856,000 143,424 179,280 200 122 78 612320630590001
1845 کشاورزي امور دام و ماکیان پرورش دهنده کبک 13,032,576 16,290,720 129,035 161,294 14,480,640 18,100,800 143,373 179,216 101 63 38 612220630170001
1846 کشاورزي امور دام و ماکیان پرورش دهنده گوسفند 20,513,088 25,641,360 128,207 160,259 22,792,320 28,490,400 142,452 178,065 160 90 70 612120630240001
1847 کشاورزي امور دام و ماکیان پرورش دهنده مرغ بومی 12,394,944 15,493,680 129,114 161,393 13,772,160 17,215,200 143,460 179,325 96 59 37 612220630490001
1848 کشاورزي امور دام و ماکیان پرورش مرغ بومی 1,897,344 2,371,680 126,490 158,112 2,108,160 2,635,200 140,544 175,680 15 10 5 6122063002
1849 کشاورزي امور دام و ماکیان تولیدکننده ورمی کمپوست 20,419,776 25,524,720 120,116 150,145 22,688,640 28,360,800 133,463 166,828 170 102 68 611320630230002
185 خدمات خدمات آموزشی )
1850 کشاورزي امور دام و ماکیان رعایت بهداشت جایگاه دام 10,015,488 12,519,360 119,232 149,040 11,128,320 13,910,400 132,480 165,600 84 48 36 612120630560061
1851 کشاورزي امور دام و ماکیان فن ورز تلقیح مصنوعی دام 14,541,120 18,176,400 132,192 165,240 16,156,800 20,196,000 146,880 183,600 110 30 80 324030630120001
1852 کشاورزي امور دام و ماکیان کارگر فنی جایگاه اسب 18,615,744 23,269,680 120,102 150,127 20,684,160 25,855,200 133,446 166,808 155 97 58 612120630070011
1853 کشاورزي امور دام و ماکیان کارگر فنی گاوداري صنعتی ( شیري ، گوشتی ) 23,063,616 28,829,520 120,123 150,154 25,626,240 32,032,800 133,470 166,838 192 144 48 612120630560001
1854 کشاورزي امور دام و ماکیان کارگر فنی مرغداري صنعتی 34,587,648 43,234,560 120,096 150,120 38,430,720 48,038,400 133,440 166,800 288 192 96 612120630540001
1855 کشاورزي امور دام و ماکیان مدیر واحد پرورش بلدرچین 20,373,120 25,466,400 169,776 212,220 22,636,800 28,296,000 188,640 235,800 120 50 70 131140630370001
1856 کشاورزي امور دام و ماکیان مدیر واحد پرورش شتر مرغ 21,119,616 26,399,520 168,957 211,196 23,466,240 29,332,800 187,730 234,662 125 75 50 131140630400001
1857 کشاورزي امور دام و ماکیان مدیر واحد پرورش گاو شیري 37,900,224 47,375,280 161,967 202,458 42,111,360 52,639,200 179,963 224,954 234 152 82 131140630130001
1858 کشاورزي امور دام و ماکیان مدیر واحد پرورش مرغ گوشتی 32,254,848 40,318,560 162,903 203,629 35,838,720 44,798,400 181,004 226,255 198 108 90 131140630300001
1859 کشاورزي امور دام و ماکیان واکسیناتور( دام و طیور ) 16,656,192 20,820,240 132,192 165,240 18,506,880 23,133,600 146,880 183,600 126 83 43 324030630060001
186 خدمات خدمات آموزشی )
1860 کشاورزي امور زراعی بسته بندي قارچ 2,130,624 2,663,280 133,164 166,455 2,367,360 2,959,200 147,960 184,950 16 12 4 6111062001
1861 کشاورزي امور زراعی پرورش دهنده قارچ خوراکی 13,965,696 17,457,120 121,441 151,801 15,517,440 19,396,800 134,934 168,668 115 63 52 611320620050001
1863 کشاورزي امور زراعی پرورش دهنده قارچ صدفی 14,136,768 17,670,960 122,928 153,661 15,707,520 19,634,400 136,587 170,734 115 71 44 611320620040001
1864 کشاورزي امور زراعی پرورش زعفران در گلدان 2,223,936 2,779,920 123,552 154,440 2,471,040 3,088,800 137,280 171,600 18 10 8 6111062005
1865 کشاورزي امور زراعی تولید قارچ دکمه اي 2,985,984 3,732,480 119,439 149,299 3,317,760 4,147,200 132,710 165,888 25 20 5 6111062006
1866 کشاورزي امور زراعی تولید قارچ صدفی 2,659,392 3,324,240 132,970 166,212 2,954,880 3,693,600 147,744 184,680 20 16 4 6111062002
1867 کشاورزي امور زراعی تولید کننده جوانه هاي خوراکی 13,919,040 17,398,800 123,177 153,972 15,465,600 19,332,000 136,864 171,080 113 62 51 611120620080001
1868 کشاورزي امور زراعی تولید کننده نباتات علوفه اي 22,923,648 28,654,560 118,163 147,704 25,470,720 31,838,400 131,292 164,115 194 152 42 611120620100001
1869 کشاورزي امور زراعی تولید کننده نشاء صیفی 13,094,784 16,368,480 123,536 154,420 14,549,760 18,187,200 137,262 171,577 106 63 43 611120620020001
187 خدمات خدمات آموزشی تکنیکهاي تدوین چشم انداز 9,066,816 11,333,520 159,067 198,834 10,074,240 12,592,800 176,741 220,926 57 34 23 235140490010031
1870 کشاورزي امور زراعی زراعت کار 13,856,832 17,321,040 121,551 151,939 15,396,480 19,245,600 135,057 168,821 114 80 34 611120620210001
1871 کشاورزي امور زراعی زعفران کار 17,542,656 21,928,320 116,951 146,189 19,491,840 24,364,800 129,946 162,432 150 102 48 611120620430001
1872 کشاورزي امور زراعی طراح و مجري احداث گلخانه 20,901,888 26,127,360 121,523 151,903 23,224,320 29,030,400 135,025 168,781 172 127 45 611320620610001
1873 کشاورزي امور زراعی فروشنده سموم دفع آفات نباتی 12,394,944 15,493,680 120,339 150,424 13,772,160 17,215,200 133,710 167,138 103 68 35 611120620030001
1874 کشاورزي امور زراعی کشتکار گلخانه اي خیار 15,816,384 19,770,480 121,664 152,081 17,573,760 21,967,200 135,183 168,978 130 90 40 611220620050031
1875 کشاورزي امور زراعی کشت کار حبوبات 13,343,616 16,679,520 120,213 150,266 14,826,240 18,532,800 133,570 166,962 111 68 43 611120620040001
1876 کشاورزي امور زراعی کشت گلخانه اي زعفران ( فوگ پونیک ) 12,752,640 15,940,800 134,238 167,798 14,169,600 17,712,000 149,154 186,442 95 55 40 611120620430011
1877 کشاورزي امور زراعی کشتکار گلخانه هاي خاکی 31,772,736 39,715,920 127,091 158,864 35,303,040 44,128,800 141,212 176,515 250 175 75 611220620050001
1878 کشاورزي امور زراعی کشتکار گلخانه هاي هیدروپونیک 34,369,920 42,962,400 121,448 151,811 38,188,800 47,736,000 134,943 168,678 283 191 92 611220620030002
1879 کشاورزي امور زراعی مجري احداث و طراحی گلخانه هاي کشت خاکی و کشت بدون خاك 36,998,208 46,247,760 123,327 154,159 41,109,120 51,386,400 137,030 171,288 300 240 60 611120620930001
188 خدمات خدمات آموزشی تند خوان 21,430,656 26,788,320 114,602 143,253 23,811,840 29,764,800 127,336 159,170 187 152 35 441920490010001
1880 کشاورزي امور زراعی مدیر عامل شرکت تعاونی تولید روستایی و سهامی زراعی 64,758,528 80,948,160 134,914 168,642 71,953,920 89,942,400 149,904 187,380 480 270 90 131130620010001
1881 کشاورزي امور شیلات و آبزي پروري پرورش دهنده زالوي طب سنتی 13,701,312 17,126,640 124,557 155,697 15,223,680 19,029,600 138,397 172,996 110 30 60 613020650220001
1882 کشاورزي امور شیلات و آبزي پروري پرورش دهنده ماهیان آکواریومی 14,665,536 18,331,920 122,213 152,766 16,295,040 20,368,800 135,792 169,740 120 76 44 622120650260001
1883 کشاورزي امور شیلات و آبزي پروري پرورش دهنده ماهیان خاویاري ( تاسماهیان ) 66,422,592 83,028,240 120,768 150,960 73,802,880 92,253,600 134,187 167,734 550 325 225 644120650420002
1884 کشاورزي امور شیلات و آبزي پروري پرورش دهنده ماهیان سرد آبی 13,203,648 16,504,560 122,256 152,820 14,670,720 18,338,400 135,840 169,800 108 61 47 622120650280001
1885 کشاورزي امور شیلات و آبزي پروري پرورش دهنده ماهیان گرم آبی 13,421,376 16,776,720 122,013 152,516 14,912,640 18,640,800 135,569 169,462 110 67 43 622120650290001
1886 کشاورزي امور شیلات و آبزي پروري تکنسین تغذیه و جیره نویسی آبزیان به روش دستی و رایانه اي 32,845,824 41,057,280 134,614 168,268 36,495,360 45,619,200 149,571 186,964 244 187 57 314230650080001
1887 کشاورزي امور شیلات و آبزي پروري متصدي واحد تکثیر وپ رورش جلبک اسپیرولینا 12,052,800 15,066,000 120,528 150,660 13,392,000 16,740,000 133,920 167,400 100 80 20 633120650400001
1890 کشاورزي زیست فناوري آزمایشگر ارشد کروماتوگرافی گازي 17,744,832 22,181,040 161,317 201,646 19,716,480 24,645,600 179,241 224,051 110 66 44 213140990170001
1891 کشاورزي زیست فناوري آزمایشگر ارشد مهندسی ژنتیک 41,912,640 52,390,800 161,202 201,503 46,569,600 58,212,000 179,114 223,892 260 137 73 213140990200001
1892 کشاورزي زیست فناوري آزمایشگرارشدتشخیص مولکولی مقدماتی 39,175,488 48,969,360 161,216 201,520 43,528,320 54,410,400 179,129 223,911 243 136 57 213140990220001
1896 کشاورزي زیست فناوري فن ورز پذیرش و نمونه گیري در آزمایشگاه 8,740,224 10,925,280 174,804 218,506 9,711,360 12,139,200 194,227 242,784 50 25 25 213140990020021
1897 کشاورزي زیست فناوري فن ورز تکنیک هاي نوین علوم زیستی 43,701,120 54,626,400 164,910 206,137 48,556,800 60,696,000 183,233 229,042 265 192 73 213140990030001
1898 کشاورزي زیست فناوري فن ورز کشت بافت گیاهی 30,995,136 38,743,920 166,641 208,301 34,439,040 43,048,800 185,156 231,445 186 123 63 213140990080001
1899 کشاورزي زیست فناوري فن ورز کنترل کیفی در آزمایشگاه 18,273,600 22,842,000 170,781 213,477 20,304,000 25,380,000 189,757 237,196 107 64 43 213140990050001
19 خدمات امور مالی و بازرگانی حسابدار 37,495,872 46,869,840 98,673 123,342 41,662,080 52,077,600 109,637 137,046 380 241 139 431120450080001
19,020,096 23,775,120 118,876 148,595 21,133,440 26,416,800 132,084 165,105 160 96 64 5-31/22/1/ 699 خدمات هتلداري سراشپز کل اشپزخانه و قنادي هتل * 2
19,020,096 23,775,120 123,507 154,384 21,133,440 26,416,800 137,230 171,538 154 82 72 4-31/35/1/ 1422 فرهنگ و هنر طلا و جواهرسازي فروشنده طلا و نقره و جواهر * 2
19,082,304 23,852,880 117,792 147,240 21,202,560 26,503,200 130,880 163,600 162 125 37 9-55/13/2/3/ 1349 صنعت معماري کمک گچ کار درجه 2 ( کار و دانش ) 1
19,082,304 23,852,880 119,264 149,081 21,202,560 26,503,200 132,516 165,645 160 129 31 7-91/81/1/ 1528 فرهنگ و هنر صنایع دستی ( دوختهاي سنتی ) خیاط لباس هاي سنتی بلوچ * 1
19,253,376 24,066,720 128,356 160,445 21,392,640 26,740,800 142,618 178,272 150 116 34 7-76/37/1/ 262 خدمات خدمات تغذیه اي دسر ساز بین المللی * 1
19,331,136 24,163,920 128,874 161,093 21,479,040 26,848,800 143,194 178,992 150 53 44 9-51/42/1/ 985 صنعت ساختمان خشکه چین با سنگ قلوه و لاشه * 1
19,346,688 24,183,360 117,968 147,460 21,496,320 26,870,400 131,075 163,844 164 126 38 7-91/30/1/ 349 خدمات صنایع پوشاك سري دوز حرفه اي * 1
19,440,000 24,300,000 162,000 202,500 21,600,000 27,000,000 180,000 225,000 120 77 43 311730110070031 ( MT ) 924 صنعت جوشکاري و بازرسی جوش آزمایش قطعات صنعتی با ذرات مغناطیسی
19,579,968 24,474,960 118,666 1862 کشاورزي امور زراعی پرورش دهنده قارچ دکمه اي 148,333 21,755,520 27,194,400 131,852 164,815 165 102 63 611320620060001
19,688,832 24,611,040 153,819 192,274 21,876,480 27,345,600 170,910 213,638 128 88 40 216640531080001 AUTO CAD 536 خدمات فناوري اطلاعات کارور
19,704,384 24,630,480 149,276 186,595 21,893,760 27,367,200 165,862 207,327 132 87 45 252140531060001 ACCESS 535 خدمات فناوري اطلاعات کارور
19,937,664 24,922,080 153,367 191,708 22,152,960 27,691,200 170,407 213,009 130 75 55 251340530610001 PHP 459 خدمات فناوري اطلاعات توسعه دهنده وب با
19,953,216 24,941,520 151,161 188,951 22,170,240 27,712,800 167,956 209,945 132 84 48 251340530390001 * VISUAL-BASIC 427 خدمات فناوري اطلاعات برنامه نویس
19,968,768 24,960,960 130,515 163,144 22,187,520 27,734,400 145,016 181,271 153 109 44 9-52/34/2/3/ 1020 صنعت ساختمان کمک ارماتور بند درجه 1 2
19,984,320 24,980,400 117,555 146,944 22,204,800 27,756,000 130,616 163,271 170 68 102 4-00/28/1/ 82 خدمات امور مالی و بازرگانی مسیول صادرات و واردات * 3
190 خدمات خدمات آموزشی تهیه و تدوین پروپوزال 6,220,800 7,776,000 155,520 194,400 6,912,000 8,640,000 172,800 216,000 40 20 20 264140490030021
1900 کشاورزي زیست فناوري کاربري پایگاه هاي علوم زیستی 9,844,416 12,305,520 164,074 205,092 10,938,240 13,672,800 182,304 227,880 60 39 21 213140990020031
1901 کشاورزي زیست فناوري کاربر پِِژوهش درعلوم پایه 40,590,720 50,738,400 168,426 210,533 45,100,800 56,376,000 187,140 233,925 241 112 79 213140990210001
1903 کشاورزي صنایع غذایی آزمایشگر ارشد آزمایشگاه شیمی فرآورده هاي لبنی 28,895,616 36,119,520 146,678 183,348 32,106,240 40,132,800 162,976 203,720 197 140 57 311130680010001
1905 کشاورزي صنایع غذایی تهیه انواع ترشی و مرباي خانگی 4,650,048 5,812,560 129,168 161,460 5,166,720 6,458,400 143,520 179,400 36 25 11 751420680010011
1906 کشاورزي صنایع غذایی تولید خانگی میوه هاي خشک 9,160,128 11,450,160 127,224 159,030 10,177,920 12,722,400 141,360 176,700 72 44 28 751420680030021
1907 کشاورزي صنایع غذایی تولیدکننده ترشیجات و شور 12,597,120 15,746,400 119,973 149,966 13,996,800 17,496,000 133,303 166,629 105 74 31 751420680070001
1908 کشاورزي صنایع غذایی تولیدکننده عرقیات گیاهی 14,976,576 18,720,720 122,759 153,449 16,640,640 20,800,800 136,399 170,498 122 90 32 751420680020001
191 خدمات خدمات آموزشی توسعه و تقویت مهارت هاي هوش حر کتی 12,877,056 16,096,320 157,037 196,297 14,307,840 17,884,800 174,486 218,107 82 51 31 263540490020031
191,491,776 239,364,720 124,345 155,432 212,768,640 265,960,800 138,161 172,702 1,540 1,050 490 8-42/32/1/ 1227 صنعت کنترل و ابزار دقیق تعمیرکار ابزار دقیق * 2
1910 کشاورزي صنایع غذایی تولیدکننده فرآورده هاي تخمیري( ماست ) 15,707,520 19,634,400 118,996 148,745 17,452,800 21,816,000 132,218 165,273 132 93 39 751320680030001
1911 کشاورزي صنایع غذایی خشک کردن میوه ها به روش مقدماتی 2,457,216 3,071,520 129,327 161,659 2,730,240 3,412,800 143,697 179,621 19 16 3 7514068003
1912 کشاورزي صنایع غذایی خمیر گیر و فرکار ماهر 21,850,560 27,313,200 121,392 151,740 24,278,400 30,348,000 134,880 168,600 180 144 36 751220680070001
1913 کشاورزي صنایع غذایی خمیرگیري کیک و بیسکوییت 10,310,976 12,888,720 122,750 153,437 11,456,640 14,320,800 136,389 170,486 84 54 30 751220680040031
1914 کشاورزي صنایع غذایی سازنده نقل و نبات و شکرپنیر 11,150,784 13,938,480 121,204 151,505 12,389,760 15,487,200 134,671 168,339 92 68 24 751220680030001
1915 کشاورزي صنایع غذایی سوهان پز 15,085,440 18,856,800 119,726 149,657 16,761,600 20,952,000 133,029 166,286 126 90 26 751220680020001
1917 کشاورزي صنایع غذایی کارور کنترل شیمیایی مواد غذایی 33,732,288 42,165,360 118,359 147,949 37,480,320 46,850,400 131,510 164,387 285 169 116 751520680020001
1919 کشاورزي صنایع غذایی کاروري فر کیک و بیسکوییت 9,517,824 11,897,280 134,054 167,567 10,575,360 13,219,200 148,949 186,186 71 49 22 751220680040041
192 خدمات خدمات آموزشی حل مسئله در محیط کار 7,838,208 9,797,760 156,764 195,955 8,709,120 10,886,400 174,182 217,728 50 36 14 242340490010051
1920 کشاورزي صنایع غذایی مدیر تولید نان هاي حجیم و نیمه حجیم 37,604,736 47,005,920 164,933 206,166 41,783,040 52,228,800 183,259 229,074 228 134 94 132140680010001
1921 کشاورزي صنایع غذایی مدیر کیفیت و ایمنی در صنایع غذایی 33,499,008 41,873,760 167,495 209,369 37,221,120 46,526,400 186,106 232,632 200 131 69 214140680010001
1922 کشاورزي صنایع غذایی مدیر تدارکات غذائی( مدیر کیترینگ ) 16,158,528 20,198,160 179,539 224,424 17,953,920 22,442,400 199,488 249,360 90 60 30 141240680010001
1924 کشاورزي صنایع غذایی مدیریت امور صنایع غذایی 8,833,536 11,041,920 176,671 220,838 9,815,040 12,268,800 196,301 245,376 50 15 35 132140680010051
1925 کشاورزي صنایع غذایی مسئول خط تولید سوسیس و کالباس 18,366,912 22,958,640 135,051 168,814 20,407,680 25,509,600 150,056 187,571 136 105 31 816020680140001
1929 کشاورزي صنایع غذایی نانواي نان هاي حجیم و نیمه حجیم صنعتی 39,688,704 49,610,880 120,269 150,336 44,098,560 55,123,200 133,632 167,040 330 270 60 751220680060001
193 خدمات خدمات آموزشی خلاقیت و نو آوري در محیط کار 8,102,592 10,128,240 158,874 198,593 9,002,880 11,253,600 176,527 220,659 51 36 15 242340490010011
1930 کشاورزي صنایع غذایی نانوایی نان سنتی لواش 9,502,272 11,877,840 135,747 169,683 10,558,080 13,197,600 150,830 188,537 70 42 28 751220680000081
1931 کشاورزي صنایع غذایی نانوایی نانهاي حجیم و نیمه حجیم 10,715,328 13,394,160 139,160 173,950 11,905,920 14,882,400 154,622 193,278 77 52 25 751220680040011
1933 کشاورزي فناوري محیط زیست طراح فضاي سبز 19,922,112 24,902,640 166,018 207,522 22,135,680 27,669,600 184,464 230,580 120 84 36 214341070010001
1934 کشاورزي گیاهان دارویی و داروهاي گیاهی اسانس گیري از گیاهان دارویی 8,180,352 10,225,440 136,339 170,424 9,089,280 11,361,600 151,488 189,360 60 45 15 313331050020011
1935 کشاورزي گیاهان دارویی و داروهاي گیاهی استخراج روغن از دانه هاي گیاهی به روش مقدماتی 3,312,576 4,140,720 132,503 165,629 3,680,640 4,600,800 147,226 184,032 25 20 5 6111105010
1936 کشاورزي گیاهان دارویی و داروهاي گیاهی بازاریاب گیاهان دارویی 38,988,864 48,736,080 121,840 152,300 43,320,960 54,151,200 135,378 169,223 320 175 145 611121050990001
1937 کشاورزي گیاهان دارویی و داروهاي گیاهی بررسی فرآوري رنگ هاي آرایشی و بهداشتی از گیاهان ارگانیک 2,239,488 2,799,360 139,968 174,960 2,488,320 3,110,400 155,520 194,400 16 12 4 6111105015
1938 کشاورزي گیاهان دارویی و داروهاي گیاهی بررسی کرم هاي گیاهی 1,726,272 2,157,840 132,790 165,988 1,918,080 2,397,600 147,545 184,431 13 8 5 6111105009
1939 کشاورزي گیاهان دارویی و داروهاي گیاهی بررسی گیاهان دارویی 2,659,392 3,324,240 132,970 166,212 2,954,880 3,693,600 147,744 184,680 20 14 6 6111105013
194 خدمات خدمات آموزشی روخوانی و روان خوانی قرآن کریم 1,430,784 1,788,480 143,078 178,848 1,589,760 1,987,200 158,976 198,720 10 5 5 341330490010061
1940 کشاورزي گیاهان دارویی و داروهاي گیاهی بهره بردار گیاهان دارویی- مرتعی و جنگلی 27,247,104 34,058,880 155,698 194,622 30,274,560 37,843,200 172,997 216,247 175 123 52 226941050120001
1941 کشاورزي گیاهان دارویی و داروهاي گیاهی پرورش دهنده گیاهان دارویی 34,572,096 43,215,120 117,592 146,990 38,413,440 48,016,800 130,658 163,322 294 203 91 611121050060002
1942 کشاورزي گیاهان دارویی و داروهاي گیاهی تهیه دمنوش هاي ارگانیک 2,410,560 3,013,200 126,872 158,589 2,678,400 3,348,000 140,968 176,211 19 15 4 6111105003
1943 کشاورزي گیاهان دارویی و داروهاي گیاهی تولید کننده گیاهان دارویی ریشه اي 18,491,328 23,114,160 124,103 155,129 20,545,920 25,682,400 137,892 172,365 149 111 38 611121050840001
1944 کشاورزي گیاهان دارویی و داروهاي گیاهی سرپرست خط تولید جامدات ازگیاهان دارویی 38,740,032 48,425,040 130,000 162,500 43,044,480 53,805,600 144,445 180,556 298 137 61 312231050200001
1945 کشاورزي گیاهان دارویی و داروهاي گیاهی فرمولاتور تولید فراورده هاي آرایشی و بهداشتی گیاهی 57,153,600 71,442,000 157,448 196,810 63,504,000 79,380,000 174,942 218,678 363 235 128 226941050340001
1946 کشاورزي گیاهان دارویی و داروهاي گیاهی فرمولاتور تولید داروهاي گیاهی 32,861,376 41,076,720 164,307 205,384 36,512,640 45,640,800 182,563 228,204 200 55 145 226941050330001
1947 کشاورزي گیاهان دارویی و داروهاي گیاهی فروش گیاهان دارویی و عرقیات گیاهی 3,670,272 4,587,840 122,342 152,928 4,078,080 5,097,600 135,936 169,920 30 18 12 611121050990011
1948 کشاورزي گیاهان دارویی و داروهاي گیاهی فروشنده عرقیات گیاهی 13,374,720 16,718,400 121,588 151,985 14,860,800 18,576,000 135,098 168,873 110 61 39 522321050370001
1949 کشاورزي گیاهان دارویی و داروهاي گیاهی فروشنده گیاهان دارویی 30,217,536 37,771,920 118,037 147,547 33,575,040 41,968,800 131,153 163,941 256 151 105 521121050380002
1950 کشاورزي گیاهان دارویی و داروهاي گیاهی کارشناس انالیز کیفی و کمی مواد موثره گیاهان دارویی 66,500,352 83,125,440 156,104 195,130 73,889,280 92,361,600 173,449 216,811 426 265 161 226941050390001
1951 کشاورزي گیاهان دارویی و داروهاي گیاهی کشت سیاه دانه 6,205,248 7,756,560 124,105 155,131 6,894,720 8,618,400 137,894 172,368 50 29 21 611121050820021
1952 کشاورزي گیاهان دارویی و داروهاي گیاهی کشت گیاه دارویی اسطوخودوس 5,707,584 7,134,480 124,078 155,097 6,341,760 7,927,200 137,864 172,330 46 12 34 611121050810061
1953 کشاورزي گیاهان دارویی و داروهاي گیاهی کشت گیاه دارویی صبر زرد 5,707,584 7,134,480 124,078 155,097 6,341,760 7,927,200 137,864 172,330 46 24 22 611121050810071
1954 کشاورزي گیاهان دارویی و داروهاي گیاهی کشت گیاه دارویی گل گاوزبان 5,707,584 7,134,480 124,078 155,097 6,341,760 7,927,200 137,864 172,330 46 24 22 611121050800061
1955 کشاورزي گیاهان دارویی و داروهاي گیاهی کاربر اسانس هاي گیاهی 23,499,072 29,373,840 117,495 146,869 26,110,080 32,637,600 130,550 163,188 200 127 73 611121050920001
1957 کشاورزي گیاهان دارویی و داروهاي گیاهی کاشت و نگهداري از گیاهان دارویی 2,021,760 2,527,200 126,360 157,950 2,246,400 2,808,000 140,400 175,500 16 14 2 6111105007
1958 کشاورزي گیاهان دارویی و داروهاي گیاهی کشت بید مشک 6,376,320 7,970,400 127,526 159,408 7,084,800 8,856,000 141,696 177,120 50 31 19 611121050810041
1959 کشاورزي گیاهان دارویی و داروهاي گیاهی کشت گیاه دارویی آویشن 5,707,584 7,134,480 124,078 155,097 6,341,760 7,927,200 137,864 172,330 46 24 22 611121050810011
196 خدمات خدمات آموزشی سخنرانی حرفه اي 15,147,648 18,934,560 151,476 189,346 16,830,720 21,038,400 168,307 210,384 100 58 42 235140490010021
1960 کشاورزي گیاهان دارویی و داروهاي گیاهی کشت گیاه دارویی بادرنجبویه 5,956,416 7,445,520 124,092 155,115 6,618,240 8,272,800 137,880 172,350 48 22 26 611121050810021
1961 کشاورزي گیاهان دارویی و داروهاي گیاهی کشت گیاه دارویی زیره سیاه 5,707,584 7,134,480 124,078 155,097 6,341,760 7,927,200 137,864 172,330 46 24 22 611121050820011
1962 کشاورزي گیاهان دارویی و داروهاي گیاهی کشت گیاه دارویی نعناع فلفلی 5,707,584 7,134,480 124,078 155,097 6,341,760 7,927,200 137,864 172,330 46 24 22 611121050800021
1963 کشاورزي گیاهان دارویی و داروهاي گیاهی مدیریت فروش گیاهان دارویی 6,143,040 7,678,800 136,512 170,640 6,825,600 8,532,000 151,680 189,600 45 30 15 332231050130101
1964 کشاورزي ماشین آلات کشاورزي سرویس ونگهداري تراکتور و تیلر 8,258,112 10,322,640 123,255 154,069 9,175,680 11,469,600 136,950 171,188 67 50 17 723320690030011
1965 کشاورزي منابع طبیعی( جنگل ‘مرتع ‘آبخیز ‘بیابان ) شناسایی و بهره داري محصولات فرعی جنگل و مرتع 12,721,536 15,901,920 138,278 172,847 14,135,040 17,668,800 153,642 192,052 92 69 23 314330710160011
1967 کشاورزي منابع طبیعی( جنگل ‘مرتع ‘آبخیز ‘بیابان ) کشاورزي
198 خدمات خدمات آموزشی کارشناس آسیب هاي اجتماعی 21,197,376 26,496,720 157,018 196,272 23,552,640 29,440,800 174,464 218,080 135 90 45 263540490010001
199 خدمات خدمات آموزشی کارشناس آموزش 24,105,600 30,132,000 155,520 194,400 26,784,000 33,480,000 172,800 216,000 155 101 54 235140490010001
2 خدمات امور مالی و بازرگانی اقتصاد سنجی کاربردي 6,407,424 8,009,280 160,186 200,232 7,119,360 8,899,200 177,984 222,480 40 15 25 263140450010011
2,006,208 2,507,760 125,388 156,735 2,229,120 2,786,400 139,320 174,150 16 13 3 7321053004 PowerPoint 395 خدمات فناوري اطلاعات ارائه مطلب با
2,052,864 2,566,080 120,757 150,946 2,280,960 2,851,200 134,174 167,718 17 14 3 7321053007 Max 3ds 486 خدمات فناوري اطلاعات رسم تصاویر دوبعدي در
2,130,624 2,663,280 118,368 147,960 2,367,360 2,959,200 131,520 164,400 18 15 3 2513053014 snagit 467 خدمات فناوري اطلاعات تولید محتوا با
2,146,176 2,682,720 119,232 149,040 2,384,640 2,980,800 132,480 165,600 18 15 3 2513053027 HTML 507 خدمات فناوري اطلاعات طراحی مقدماتی ساده صفحات وب با
2,146,176 2,682,720 134,136 167,670 2,384,640 2,980,800 149,040 186,300 16 12 4 723120010020041 7EF 1082 صنعت صنایع خودرو تعمیر موتور ملی
2,192,832 2,741,040 121,824 152,280 2,436,480 3,045,600 135,360 169,200 18 15 3 2513053026 dream weaver 506 خدمات فناوري اطلاعات طراحی مقدماتی ساده صفحات وب با
2,208,384 1741 فرهنگ و هنر هنرهاي تجسمی نقاشی یک طرح ساده روي چرم 2,760,480 116,231 145,288 2,453,760 3,067,200 129,145 161,432 19 15 4 7316083025
2,239,488 2,799,360 124,416 155,520 2,488,320 3,110,400 138,240 172,800 18 15 3 7321053008 Photoshop 517 خدمات فناوري اطلاعات کار با تصاویردر
2,286,144 2,857,680 120,323 150,404 2,540,160 3,175,200 133,693 167,116 19 16 3 2513053013 camtasia 466 خدمات فناوري اطلاعات تولید محتوا با
2,301,696 2,877,120 127,872 159,840 2,557,440 3,196,800 142,080 177,600 18 15 3 7321053005 Illustrator 405 خدمات فناوري اطلاعات ایجاد اشیاء سه بعدي در
2,363,904 2,954,880 1766 فرهنگ و هنر هنرهاي تزئینی ساخت وسایل تزئینی با مواد بازیافتی 124,416 155,520 2,626,560 3,283,200 138,240 172,800 19 15 4 7319085009
2,426,112 3,032,640 121,306 151,632 2,695,680 3,369,600 134,784 168,480 20 17 3 7321053024 Corel Draw 505 خدمات فناوري اطلاعات طراحی گرافیک ساده با نرم افزار
2,503,872 3,129,840 131,783 164,728 2,782,080 3,477,600 146,425 183,032 19 16 3 2166053025 adobe animate 490 خدمات فناوري اطلاعات ساخت فیلم متحرك با
2,534,976 3,168,720 126,749 158,436 2,816,640 3,520,800 140,832 176,040 20 15 5 524920450010021 ( SME ) 45 خدمات امور مالی و بازرگانی شناسایی اصول راه اندازي کسب و کارهاي متوسط و کوچک
2,581,632 3,227,040 129,082 161,352 2,868,480 3,585,600 143,424 179,280 20 16 4 2513053015 MMB 489 خدمات فناوري اطلاعات ساخت چند رسانه اي ساده با
2,674,944 3,343,680 133,747 167,184 2,972,160 3,715,200 148,608 185,760 20 13 7 343130830020091 HDR 1705 فرهنگ و هنر هنرهاي تجسمی عکاسی پاناروما و
2,674,944 3,343,680 148,608 185,760 2,972,160 3,715,200 165,120 206,400 18 12 6 7126009002 Pex 857 صنعت تاسیسات انجام اتصالات لوله هاي پلی اتیلن تک لایه
2,892,672 3,615,840 144,634 180,792 3,214,080 4,017,600 160,704 200,880 20 15 5 3432030001 sketch up 1355 صنعت معماري مدل سازي سه بعدي با نرم افزار
2,892,672 3,615,840 144,634 180,792 3,214,080 4,017,600 160,704 200,880 20 15 5 3118030004 AutoCAD 1368 صنعت معماري نقشه کشی پلان ساده ساختمانی با نرم افزار
20 خدمات امور مالی و بازرگانی حسابدار بهاي تمام شده 35,738,496 44,673,120 105,113 131,392 39,709,440 49,636,800 116,792 145,991 340 221 119 431120450090001
20,012,832 25,016,040 181,935 227,419 22,236,480 27,795,600 202,150 252,687 110 83 27 251340531960011 ++c 428 خدمات فناوري اطلاعات برنامه نویسی
20,062,080 25,077,600 118,012 147,515 22,291,200 27,864,000 131,125 163,906 170 115 55 9-52/16/1/3/1 * 978 صنعت ساختمان بتن ساز و بتن ریز درجه 1
20,124,288 25,155,360 111,802 139,752 22,360,320 27,950,400 124,224 155,280 180 147 33 1-62/93/2/ 1642 فرهنگ و هنر فرش طراح نقشه فرش( کار ودانش ) 1
20,176,128 25,220,160 186,816 233,520 22,417,920 28,022,400 207,573 259,467 108 72 36 251340530330001 JAVA 423 خدمات فناوري اطلاعات برنامه نویس زبان
20,342,016 25,427,520 127,138 158,922 22,602,240 28,252,800 141,264 176,580 160 116 44 8-49/81/2/ 1115 صنعت صنایع خودرو سرویس و نگهداري خودرو * 3
20,419,776 25,524,720 109,784 137,230 1491 فرهنگ و هنر صنایع دستی ( بافت ) سازنده تولیدات نمدي دست دوز 22,688,640 28,360,800 121,982 152,477 186 142 44 731820750260001
20,450,880 25,563,600 113,616 142,020 22,723,200 28,404,000 126,240 157,800 180 134 46 7-91/40/1/ 370 خدمات صنایع پوشاك مانتو دوز * 1
20,528,640 25,660,800 124,416 155,520 22,809,600 1566 فرهنگ و هنر صنایع دستی ( دوختهاي سنتی ) گلابتون دوز( کمه دوز ) 28,512,000 138,240 172,800 165 138 27 731820810000041
20,637,504 25,796,880 110,361 137,951 22,930,560 28,663,200 122,623 153,279 187 152 35 1-35/92/1/ 189 خدمات خدمات آموزشی تند خوان * 2
20,699,712 25,874,640 110,105 137,631 22,999,680 28,749,600 122,339 152,923 188 149 39 5-70/31/1/ 647 خدمات مراقبت و زیبایی پیرایشگر موي زنانه * 1
20,777,472 25,971,840 117,387 146,734 23,086,080 28,857,600 130,430 163,037 177 123 54 9-51/52/1/3/1 * 1340 صنعت معماري کاشی کار درجه 1
20,808,576 26,010,720 115,603 144,504 23,120,640 28,900,800 128,448 160,560 180 127 33 7-76/62/1/ 707 خدمات هتلداري قناد هتل * 2
20,901,888 26,127,360 110,010 137,512 23,224,320 29,030,400 122,233 152,792 190 97 62 7-76/61/1/ 703 خدمات هتلداري سرپرست قنادي هتل * 2
20,901,888 26,127,360 450 خدمات فناوري اطلاعات تکنسین شبکه هاي کامپیوتري بی سیم 149,299 186,624 23,224,320 29,030,400 165,888 207,360 140 56 24 252340530510001
20,979,648 26,224,560 111,594 139,492 23,310,720 29,138,400 123,993 154,991 188 124 64 7-91/93/1/ 1527 فرهنگ و هنر صنایع دستی ( دوختهاي سنتی ) خیاط لباس زنان و مردان بختیاري * 2
200 خدمات خدمات آموزشی کارشناس پرورش کودکان خلاق 16,625,088 20,781,360 158,334 197,918 18,472,320 23,090,400 175,927 219,909 105 70 35 263540490020001
201 خدمات خدمات آموزشی لایحه نویس قضایی 19,922,112 24,902,640 131,935 164,918 22,135,680 27,669,600 146,594 183,242 151 108 43 341130490020001
202 خدمات خدمات آموزشی مدیر آموزشگاه فنی و حرفه اي آزاد 12,488,256 15,610,320 124,883 156,103 13,875,840 17,344,800 138,758 173,448 100 75 25 134530490020001
203 خدمات خدمات آموزشی مدیریت اضطراب و بیان نافذ 3,250,368 4,062,960 162,518 203,148 3,611,520 4,514,400 180,576 225,720 20 15 5 235140490010041
204 خدمات خدمات آموزشی مدیر آموزش 44,152,128 55,190,160 149,163 186,453 49,057,920 61,322,400 165,736 207,170 296 200 96 134540490010001
205 خدمات خدمات آموزشی مدیر مهد کودك 40,201,920 50,252,400 154,623 193,278 44,668,800 55,836,000 171,803 214,754 260 89 171 134240490010001
206 خدمات خدمات آموزشی مدیریت زمان 6,454,080 8,067,600 161,352 201,690 7,171,200 8,964,000 179,280 224,100 40 15 25 235140490010051
208 خدمات خدمات آموزشی مربی ترجمه و مفاهیم قرآن کریم 29,611,008 37,013,760 129,306 161,632 32,901,120 41,126,400 143,673 179,591 229 166 63 341330490010001
209 خدمات خدمات آموزشی مربی روخوانی و روانخوانی قرآن کریم 23,296,896 29,121,120 129,427 161,784 25,885,440 32,356,800 143,808 179,760 180 126 54 341330490020001
21 خدمات امور مالی و بازرگانی حسابدار حقوق و دستمزد 12,177,216 15,221,520 101,477 126,846 13,530,240 16,912,800 112,752 140,940 120 82 38 431320450010002
21,057,408 26,321,760 123,867 154,834 85 خدمات امور مالی و بازرگانی مسئول صادرات و واردات 23,397,120 29,246,400 137,630 172,038 170 68 102 332430450030001
21,181,824 26,477,280 119,671 149,589 23,535,360 29,419,200 132,968 166,210 177 132 45 9-31/25/2/1/1 * 1351 صنعت معماري کمک نقاش ساختمان درجه 2
21,197,376 26,496,720 166,908 208,636 23,552,640 29,440,800 185,454 231,817 127 82 45 311730110070061 ( RTI ) 929 صنعت جوشکاري و بازرسی جوش تفیسر فیلم هاي رادیوگرافی صنعتی
21,275,136 26,593,920 108,547 1691 فرهنگ و هنر هنرهاي تجسمی طراح سنتی 135,683 23,639,040 29,548,800 120,607 150,759 196 150 46 731620830610001
21,321,792 26,652,240 129,223 161,529 23,690,880 29,613,600 143,581 179,476 165 120 45 8-35/39/1/ 1374 صنعت مکانیک ابزار تیز کن ( صنایع ) * 3
21,399,552 26,749,440 178,330 222,912 23,777,280 29,721,600 198,144 247,680 120 78 42 214240290080001 SAP 997 صنعت ساختمان طراح و آنالیز سازه با
21,461,760 26,827,200 119,232 149,040 23,846,400 29,808,000 132,480 165,600 180 111 69 0-84/80/1/3/2 * SQL Server Access 522 خدمات فناوري اطلاعات کاربر بانک اطلاعاتی
21,492,864 26,866,080 134,330 167,913 23,880,960 29,851,200 149,256 186,570 160 110 50 742120030020001 ATM 739 صنعت الکترونیک تعمیرکار دستگاه
21,710,592 27,138,240 117,992 147,490 24,122,880 30,153,600 131,103 163,878 184 64 120 7-20/12/1/ 207 خدمات خدمات آموزشی مدیریت و برنامه ریزي امور خانواده * 3
21,819,456 27,274,320 125,399 156,749 24,243,840 30,304,800 139,332 174,166 174 118 56 9-51/23/2/4/1 * 1023 صنعت ساختمان کمک بناي سفت کار درجه 2
21,866,112 27,332,640 110,995 138,744 24,295,680 30,369,600 123,328 154,160 197 134 63 7-91/48/1/ 343 خدمات صنایع پوشاك راسته دوز ( کار و دانش ) 2
21,943,872 27,429,840 117,978 147,472 24,382,080 30,477,600 131,086 163,858 186 149 37 8-74/95/1/1/1 * 988 صنعت ساختمان در و پنجره ساز پروفیل اهنی درجه 1
210 خدمات خدمات آموزشی مربی سواد آموزي( سطح یک ) 29,875,392 37,344,240 150,886 188,607 33,194,880 41,493,600 167,651 209,564 198 135 63 234140490010001
211 خدمات خدمات آموزشی مربی مهد کودك 29,082,240 36,352,800 145,411 181,764 32,313,600 40,392,000 161,568 201,960 200 144 56 234240490010002
212 خدمات خدمات آموزشی مسئول دوره ها و تجهیزات آموزشی 12,254,976 15,318,720 117,836 147,295 13,616,640 17,020,800 130,929 163,662 104 66 38 432220490010001
213 خدمات خدمات آموزشی مشاور امور قضائی خانواده 13,390,272 16,737,840 133,903 167,378 14,878,080 18,597,600 148,781 185,976 100 74 26 341130490010001
214 خدمات خدمات آموزشی مشاور خرید و فروش اتومبیل 12,348,288 15,435,360 117,603 147,003 13,720,320 17,150,400 130,670 163,337 105 79 26 524920490010001
215 خدمات خدمات آموزشی مشاور مشاغل 58,180,032 72,725,040 151,906 189,883 64,644,480 80,805,600 168,785 210,981 383 235 118 242340490010001
216 خدمات خدمات آموزشی مشاوره و هدایت آموزشی 7,729,344 9,661,680 154,587 193,234 8,588,160 10,735,200 171,763 214,704 50 32 18 235140490010071
217 خدمات خدمات آموزشی همکاري در بهینه سازي دخل و خرج خانواده 1,990,656 2,488,320 117,097 146,372 2,211,840 2,764,800 130,108 162,635 17 10 7 5322049001
22,099,392 27,624,240 149,320 186,650 24,554,880 30,693,600 165,911 207,389 148 98 50 313930310080001 DCS 1233 صنعت کنترل و ابزار دقیق فن ورز تعمیر سیستم کنترل گسترده
22,130,496 27,663,120 167,655 209,569 24,589,440 30,736,800 186,284 232,855 132 92 40 311730110070051 ( RT ) 923 صنعت جوشکاري و بازرسی جوش آزمایش قطعات صنعتی با پرتونگاري
22,146,048 27,682,560 120,359 150,449 24,606,720 30,758,400 133,732 167,165 184 123 61 5-70/97/1/ 653 خدمات مراقبت و زیبایی چهره پردازي مردانه * 1
22,208,256 27,760,320 116,886 146,107 24,675,840 30,844,800 129,873 162,341 190 145 45 1-66/43/1/ کار و دانش ) 3 ) WEB 508 خدمات فناوري اطلاعات طراحی مقدماتی صفحات
22,503,744 28,129,680 117,207 146,509 25,004,160 31,255,200 130,230 162,788 192 148 44 8-02/34/2/ 1134 صنعت صنایع چرم، پوست، خز پستایی ساز درجه 2 ( کار و دانش ) 2
22,503,744 28,129,680 1411 صنعت مکانیک نقشه خوانی صنعتی 156,276 195,345 25,004,160 31,255,200 173,640 217,050 144 91 53 311830410040011
22,705,920 28,382,400 151,373 189,216 25,228,800 31,536,000 168,192 210,240 150 94 56 5-70/30/1/4 * 643 خدمات مراقبت و زیبایی پیرایشگر مردانه درجه 1
22,721,472 28,401,840 153,523 191,904 25,246,080 31,557,600 170,582 213,227 148 102 46 235140490030001 ( IQ MAS ) 197 خدمات خدمات آموزشی کارشناس آموزش محاسبات سریع ذهنی
22,768,128 28,460,160 151,788 189,734 25,297,920 31,622,400 168,653 210,816 150 110 40 251340530360001 VISUAL-FOXPRO 425 خدمات فناوري اطلاعات برنامه نویس زبان
22,783,680 28,479,600 149,893 187,366 25,315,200 31,644,000 166,547 208,184 152 126 26 251140530900051 Matlab 432 خدمات فناوري اطلاعات برنامه نویسی پردازش تصویر در
22,830,336 28,537,920 114,152 142,690 25,367,040 31,708,800 126,835 158,544 200 140 60 7-95/97/1/ 307 خدمات صنایع پوشاك پرده دوز ( کار و دانش ) 1
221 خدمات خدمات تغذیه اي انتخاب ادویه مناسب براي غذا 4,012,416 5,015,520 129,433 161,791 4,458,240 5,572,800 143,814 179,768 31 8 23 512020670050061
222 خدمات خدمات تغذیه اي آشپز 33,187,968 41,484,960 132,752 165,940 36,875,520 46,094,400 147,502 184,378 250 180 70 512020670050001
223 خدمات خدمات تغذیه اي آشپز درجه 13,825,728 17,282,160 131,674 164,592 15,361,920 19,202,400 146,304 182,880 105 76 29 512020670040001 1
224 خدمات خدمات تغذیه اي آشپز سنتی 25,987,392 32,484,240 132,589 165,736 28,874,880 36,093,600 147,321 184,151 196 169 27 512020670060001
226 خدمات خدمات تغذیه اي آشپز کشتی درجه 24,556,608 30,695,760 129,245 161,557 27,285,120 34,106,400 143,606 179,507 190 142 48 512020670140001 1
227 خدمات خدمات تغذیه اي آشپز کشتی درجه 11,368,512 14,210,640 126,317 157,896 12,631,680 15,789,600 140,352 175,440 90 65 25 512020670150001 2
228 خدمات خدمات تغذیه اي آشپزملل 25,132,032 31,415,040 129,547 161,933 27,924,480 34,905,600 143,941 179,926 194 136 58 512020670170001
229 خدمات خدمات تغذیه اي آشپزي با مایکروویو 5,272,128 6,590,160 131,803 164,754 5,857,920 7,322,400 146,448 183,060 40 30 10 512020670050031
23,203,584 29,004,480 116,018 145,022 25,781,760 32,227,200 128,909 161,136 200 148 52 732120530110001 Corel Draw 528 خدمات فناوري اطلاعات کاربر گرافیک رایانه اي با
23,483,520 29,354,400 124,912 156,140 26,092,800 32,616,000 138,791 173,489 188 144 44 8-02/34/1/ 1133 صنعت صنایع چرم، پوست، خز پستایی ساز درجه 1 ( کار و دانش ) 1
23,763,456 29,704,320 135,020 168,775 26,403,840 33,004,800 150,022 187,527 176 146 30 0-21/28/1/ 1307 صنعت معماري تزیین کننده فضاي داخلی * 2
23,934,528 29,918,160 137,555 171,943 26,593,920 33,242,400 152,839 191,048 174 107 67 351430530010001 ( CIW ) 503 خدمات فناوري اطلاعات طراح وب
230 خدمات خدمات تغذیه اي آشپزي غذاهاي ایتالیایی 6,749,568 8,436,960 122,719 153,399 7,499,520 9,374,400 136,355 170,444 55 43 12 512020670050072
231 خدمات خدمات تغذیه اي آشپزي غذاهاي ترکیه اي 7,993,728 9,992,160 124,902 156,128 8,881,920 11,102,400 138,780 173,475 64 56 8 512020670050081
232 خدمات خدمات تغذیه اي آشپزي غذاهاي فوري 8,071,488 10,089,360 130,185 162,732 8,968,320 11,210,400 144,650 180,813 62 48 14 512020670050011
233 خدمات خدمات تغذیه اي آشپزي غذاهاي گیاهی 10,388,736 12,985,920 128,256 160,320 11,543,040 14,428,800 142,507 178,133 81 48 33 512020670090011
234 خدمات خدمات تغذیه اي آشپزي غذاهاي محلی آذربایجان شرقی 11,415,168 14,268,960 131,209 164,011 12,683,520 15,854,400 145,788 182,234 87 63 24 512020670050091
235 خدمات خدمات تغذیه اي آشپزي مخصوص – روز 13,514,688 16,893,360 129,949 162,436 15,016,320 18,770,400 144,388 180,485 104 73 31 512020670050121
236 خدمات خدمات تغذیه اي برنامه ریز امور تغذیه خانواده 18,973,440 23,716,800 49,930 62,413 21,081,600 26,352,000 55,478 69,347 380 270 110 512020670600001
237 خدمات خدمات تغذیه اي پخت انواع پلو 2,597,184 3,246,480 129,859 162,324 2,885,760 3,607,200 144,288 180,360 20 15 5 5120067012
238 خدمات خدمات تغذیه اي پخت دسرهاي سنتی ( فرنی- حلواي ساده و شله زرد ) 1,959,552 2,449,440 115,268 144,085 2,177,280 2,721,600 128,075 160,094 17 14 3 7512067003
239 خدمات خدمات تغذیه اي پخت شیرینی هاي ساده و بدون فر 2,099,520 2,624,400 116,640 145,800 2,332,800 2,916,000 129,600 162,000 18 15 3 7521067001
24 خدمات امور مالی و بازرگانی حسابدار صنعتی درجه 23,452,416 29,315,520 156,349 195,437 26,058,240 32,572,800 173,722 217,152 150 95 55 241140450030001 1
24,090,048 30,112,560 146,000 182,500 26,766,720 33,458,400 162,223 202,778 165 113 52 351230530010001 SQL SERVER 441 خدمات فناوري اطلاعات پیاده سازي بانک اطلاعاتی با
24,136,704 30,170,880 120,684 150,854 26,818,560 33,523,200 134,093 167,616 200 150 50 1-66/51/1/ 498 خدمات فناوري اطلاعات طراح گرافیک رایانه اي ( کار و دانش ) 3
24,214,464 30,268,080 131,600 164,500 26,904,960 33,631,200 146,223 182,778 184 132 52 1-63/51/1/2 SSP 482 خدمات فناوري اطلاعات رایانه کار تدوین فیلم و صدا با
24,230,016 30,287,520 122,995 153,744 26,922,240 33,652,800 136,661 170,826 197 156 41 7-53/23/1/ 1196 صنعت صنایع نساجی چله بند- چله گذار * 2
24,307,776 30,384,720 112,536 140,670 27,008,640 33,760,800 125,040 156,300 216 170 46 7-91/97/1/3/ 319 خدمات صنایع پوشاك خیاط لباس شب و عروس ( کار و دانش ) 1
24,432,192 30,540,240 112,074 140,093 27,146,880 33,933,600 124,527 155,659 218 154 64 7-91/47/1/ 346 خدمات صنایع پوشاك روپوش و ربدوشامبر دوز ، کت و پیژاما ، سربند و پیش بند 2
24,603,264 30,754,080 112,859 141,074 27,336,960 34,171,200 125,399 156,749 218 138 80 5-31/37/2/2 * 692 خدمات هتلداري اشپز هتل درجه 2
24,696,576 30,870,720 118,165 147,707 27,440,640 34,300,800 131,295 164,119 209 151 58 7-91/45/1/ 357 خدمات صنایع پوشاك ضخیم دوز مردانه ( کار و دانش ) 2
24,960,960 31,201,200 272 خدمات خدمات تغذیه اي شیرینی پز درجه 131,373 164,217 27,734,400 34,668,000 145,971 182,463 190 145 45 751220670310001 2
240 خدمات خدمات تغذیه اي پخت غذا با پوشش خمیري 7,433,856 9,292,320 123,898 154,872 8,259,840 10,324,800 137,664 172,080 60 51 9 512020670050021
241 خدمات خدمات تغذیه اي پخت غذاهاي ایرانی ( کوکو سیب زمینی و کشک بادمجان ) 1,710,720 2,138,400 114,048 142,560 1,900,800 2,376,000 126,720 158,400 15 10 5 5120067005
242 خدمات خدمات تغذیه اي پخت غذاهاي فرنگی ( ناگت مرغ ، پیراشکی گوشت و اسپاگتی ) 1,944,000 2,430,000 114,353 142,941 2,160,000 2,700,000 127,059 158,824 17 14 3 5120067006
243 خدمات خدمات تغذیه اي )
244 خدمات خدمات تغذیه اي پخت فست فودهاي تازه 2,301,696 2,877,120 115,085 143,856 2,557,440 3,196,800 127,872 159,840 20 15 5 5120067003
245 خدمات خدمات تغذیه اي پخت کیک ساده 2,021,760 2,527,200 118,927 148,659 2,246,400 2,808,000 132,141 165,176 17 14 3 7512067002
246 خدمات خدمات تغذیه اي پخت ماهی 1,928,448 2,410,560 128,563 160,704 2,142,720 2,678,400 142,848 178,560 15 10 5 5120067009
247 خدمات خدمات تغذیه اي پیتزاپزي 2,581,632 3,227,040 129,082 161,352 2,868,480 3,585,600 143,424 179,280 20 15 5 5120067010
248 خدمات خدمات تغذیه اي تر سازي پیشرفته 6,500,736 8,125,920 130,015 162,518 7,223,040 9,028,800 144,461 180,576 50 27 6 751220670310191
249 خدمات خدمات تغذیه اي تر سازي مقدماتی 7,713,792 9,642,240 130,742 163,428 8,570,880 10,713,600 145,269 181,586 59 33 8 751220670310181
25 خدمات امور مالی و بازرگانی حسابدار عمومی پیشرفته 15,038,784 18,798,480 107,420 134,275 16,709,760 20,887,200 119,355 149,194 140 80 60 431120450020001
25,147,584 31,434,480 147,927 184,909 27,941,760 34,927,200 164,363 205,454 170 120 50 311330050040001 MATLAB 787 صنعت برق تحلیلگر داده با نرم افزار
25,163,136 31,453,920 119,824 149,781 27,959,040 34,948,800 133,138 166,423 210 62 48 5-40/29/1/ 716 خدمات هتلداري متصدي طبقات در هتل * 2
25,427,520 31,784,400 127,138 158,922 28,252,800 35,316,000 141,264 176,580 200 92 65 9-51/41/1/ 990 صنعت ساختمان دیوار چینی سنگی * 1
25,489,728 31,862,160 149,940 187,424 28,321,920 35,402,400 166,600 208,249 170 110 60 251340530320001 * WEB p براي طراحی صفحات HTML 422 خدمات فناوري اطلاعات برنامه نویس زبان
25,515,648 31,894,560 138,672 173,340 28,350,720 35,438,400 154,080 192,600 184 123 61 5-70/30/2/4 * 644 خدمات مراقبت و زیبایی پیرایشگر مردانه درجه 2
25,925,184 32,406,480 115,737 144,672 28,805,760 36,007,200 128,597 160,746 224 170 54 7-91/42/1/ 364 خدمات صنایع پوشاك کاپشن دوز ( کار و دانش ) 2
25,971,840 32,464,800 642 خدمات مراقبت و زیبایی پیرایشگر مردانه 144,288 180,360 28,857,600 36,072,000 160,320 200,400 180 121 59 514120570050001
250 خدمات خدمات تغذیه اي تزئین کیک 10,793,088 13,491,360 130,037 162,547 11,992,320 14,990,400 144,486 180,607 83 64 19 751220670340011
251 خدمات خدمات تغذیه اي تهیه سینی اردور 3,343,680 4,179,600 123,840 154,800 3,715,200 4,644,000 137,600 172,000 27 18 9 512020670050131
252 خدمات خدمات تغذیه اي تهیه اسنک با نان تست 1,181,952 1,477,440 118,195 147,744 1,313,280 1,641,600 131,328 164,160 10 7 3 5120067011
253 خدمات خدمات تغذیه اي تهیه انواع سالاد و سس مایونز 2,363,904 2,954,880 118,195 147,744 2,626,560 3,283,200 131,328 164,160 20 17 3 5120067002
254 خدمات خدمات تغذیه اي تهیه دسرهاي ژله اي و تزریقی 1,788,480 2,235,600 119,232 149,040 1,987,200 2,484,000 132,480 165,600 15 10 5 7512067004
255 خدمات خدمات تغذیه اي تهیه دسرهاي ژله اي و تزئینات آن 7,464,960 9,331,200 130,964 163,705 8,294,400 10,368,000 145,516 181,895 57 47 10 751220670220011
256 خدمات خدمات تغذیه اي تهیه نوشیدنی ها 4,727,808 5,909,760 131,328 164,160 5,253,120 6,566,400 145,920 182,400 36 22 14 513220670450011
257 خدمات خدمات تغذیه اي تهیه نوشیدنی هاي سرد 1,228,608 1,535,760 122,861 153,576 1,365,120 1,706,400 136,512 170,640 10 7 3 5132067001
258 خدمات خدمات تغذیه اي تهیه نوشیدنی هاي گرم 1,181,952 1,477,440 118,195 147,744 1,313,280 1,641,600 131,328 164,160 10 7 3 5132067002
259 خدمات خدمات تغذیه اي حلوا پزي( آذربایجان شرقی ) 6,500,736 8,125,920 130,015 162,518 7,223,040 9,028,800 144,461 180,576 50 40 10 751220670310061
26,142,912 32,678,640 158,442 198,052 29,047,680 36,309,600 176,047 220,058 165 120 30 311830410100041 ADAMS 1403 صنعت مکانیک کار با نرم افزار
26,267,328 32,834,160 121,608 152,010 29,185,920 36,482,400 135,120 168,900 216 177 39 8-43/42/1/2 * 1084 صنعت صنایع خودرو تعمیر موتورسیکلت درجه 1
26,469,504 33,086,880 147,053 183,816 29,410,560 36,763,200 163,392 204,240 180 111 69 252140531020001 * SQL Server، Access 523 خدمات فناوري اطلاعات کاربر بانک اطلاعاتی
26,485,056 33,106,320 110,354 137,943 29,427,840 36,784,800 122,616 153,270 240 176 64 7-95/65/1/ 1547 فرهنگ و هنر صنایع دستی ( دوختهاي سنتی ) رودوز سنتی درجه 1 ( کار و دانش ) 2
26,702,784 33,378,480 117,117 146,397 29,669,760 37,087,200 130,131 162,663 228 188 40 8-3/12/1/ 1143 صنعت صنایع چرم، پوست، خز کیف دوز ( کار دانش ) 3
26,764,992 33,456,240 191,179 238,973 29,738,880 37,173,600 212,421 265,526 140 92 48 215140070010011 PVsyst 1211 صنعت فناوري انرژي هاي نو و تجدید پذیر طراحی و شبیه سازي سیستم هاي فتوولتائیک با نرم افزار
26,796,096 33,495,120 108,927 136,159 29,773,440 37,216,800 121,030 151,288 246 202 44 7-91/43/1/ 305 خدمات صنایع پوشاك بچه گانه و دخترانه دوز * 3
26,889,408 33,611,760 116,910 146,138 29,877,120 37,346,400 129,901 162,376 230 158 58 3-42/24/1/ 532 خدمات فناوري اطلاعات کاربر نرم افزار اداري * 4
26,889,408 33,611,760 179,263 224,078 29,877,120 37,346,400 199,181 248,976 150 98 52 214240290030002 ETABS 983 صنعت ساختمان تحلیلگر و طراح سازه ساختمان با نرم افزار
26,936,064 33,670,080 141,769 177,211 29,928,960 37,411,200 157,521 196,901 190 142 48 216630530850061 After Effects 534 خدمات فناوري اطلاعات کارور
260 خدمات خدمات تغذیه اي دسر ساز 36,531,648 45,664,560 117,844 147,305 40,590,720 50,738,400 130,938 163,672 310 260 50 751220670240001
261 خدمات خدمات تغذیه اي دسر ساز بین المللی 19,642,176 24,552,720 130,948 163,685 21,824,640 27,280,800 145,498 181,872 150 116 34 751220670220001
263 خدمات خدمات تغذیه اي دسر ساز سنتی 12,115,008 15,143,760 126,198 157,748 13,461,120 16,826,400 140,220 175,275 96 77 19 751220670230001
266 خدمات خدمات تغذیه اي سالاد سازي و اردور سازي 6,594,048 8,242,560 131,881 164,851 7,326,720 9,158,400 146,534 183,168 50 36 14 512020670050111
267 خدمات خدمات تغذیه اي سبزي آرایی ، سفره آرایی و میوه آرایی 6,640,704 8,300,880 132,814 166,018 7,378,560 9,223,200 147,571 184,464 50 40 6 512020670060141
268 خدمات خدمات تغذیه اي سفره آرایی و چیدمان میز 2,037,312 2,546,640 119,842 149,802 2,263,680 2,829,600 133,158 166,447 17 13 4 5120067001
269 خدمات خدمات تغذیه اي شکلات ساز 15,816,384 19,770,480 131,803 164,754 17,573,760 21,967,200 146,448 183,060 120 99 21 751220670360001
27,138,240 33,922,800 147,490 184,363 30,153,600 37,692,000 163,878 204,848 184 132 52 265440530770001 * SSP 483 خدمات فناوري اطلاعات رایانه کار تدوین فیلم و صدا با
27,464,832 34,331,040 152,582 190,728 30,516,480 38,145,600 169,536 211,920 180 135 45 251340530140001 Android 412 خدمات فناوري اطلاعات برنامه نویس برنامه هاي کاربردي
27,527,040 34,408,800 1666 فرهنگ و هنر هنرهاي تجسمی تذهیب کار 103,485 129,356 30,585,600 38,232,000 114,983 143,729 266 215 51 731620830380002
27,558,144 34,447,680 153,101 191,376 30,620,160 38,275,200 170,112 212,640 180 138 42 343230300080002 D Max 1315 صنعت معماري طراح معماري با نرم افزار 3
27,775,872 34,719,840 138,879 173,599 30,862,080 38,577,600 154,310 192,888 200 140 60 742220350120001 Out door 1201 صنعت فناوري ارتباطات فن ورز نصب و نگهداري
27,853,632 34,817,040 151,378 189,223 30,948,480 38,685,600 168,198 210,248 184 120 64 251340530340001 VISUAL- C 424 خدمات فناوري اطلاعات برنامه نویس زبان
271 خدمات خدمات تغذیه اي شیرینی پز درجه 15,085,440 18,856,800 127,843 159,803 16,761,600 20,952,000 142,047 177,559 118 96 22 751220670300001 1
274 خدمات خدمات تغذیه اي شیرینی پز شیرینی هاي خشک 31,632,768 39,540,960 121,664 152,081 35,147,520 43,934,400 135,183 168,978 260 220 40 751220670350001
276 خدمات خدمات تغذیه اي شیرینی پزي با خرما 12,208,320 15,260,400 124,575 155,718 13,564,800 16,956,000 138,416 173,020 98 75 23 751220670310201
277 خدمات خدمات تغذیه اي طباخ آبزیان 13,141,440 16,426,800 131,414 164,268 14,601,600 18,252,000 146,016 182,520 100 73 27 512020670470001
278 خدمات خدمات تغذیه اي قصاب 103,731,840 129,664,800 111,540 139,425 115,257,600 144,072,000 123,933 154,916 930 660 270 751120670370001
279 خدمات خدمات تغذیه اي قناد 23,188,032 28,985,040 122,042 152,553 25,764,480 32,205,600 135,603 169,503 190 160 30 751220670330001
28,382,400 35,478,000 113,530 141,912 31,536,000 39,420,000 126,144 157,680 250 180 70 7-95/97/2/ 309 خدمات صنایع پوشاك پرده دوز درجه 2 ( کار و دانش ) 4
28,848,960 36,061,200 115,396 144,245 32,054,400 40,068,000 128,218 160,272 250 84 66 5-40/54/1/ 690 خدمات هتلداري اتاق دار هتل * 2
28,988,928 36,236,160 120,787 150,984 32,209,920 40,262,400 134,208 167,760 240 179 61 8-43/94/2/2 * 1094 صنعت صنایع خودرو تعمیرکار اتومبیل گاز سوز درجه 2
280 خدمات خدمات تغذیه اي کیک ساز 33,001,344 41,251,680 122,227 152,784 36,668,160 45,835,200 135,808 169,760 270 210 60 751220670340001
281 خدمات خدمات تغذیه اي کباب زنی و تخته کاري 5,194,368 6,492,960 129,859 162,324 5,771,520 7,214,400 144,288 180,360 40 30 10 512020670060031
282 خدمات خدمات تغذیه اي کلوچه پزي سنتی 8,569,152 10,711,440 122,416 153,021 9,521,280 11,901,600 136,018 170,023 70 46 24 751220670310211
283 خدمات خدمات تغذیه اي کیک پزي بدون فر 7,122,816 8,903,520 129,506 161,882 7,914,240 9,892,800 143,895 179,869 55 46 9 751220670310121
285 خدمات خدمات تغذیه اي متصدي کافی شاپ 16,593,984 20,742,480 127,646 159,558 18,437,760 23,047,200 141,829 177,286 130 102 28 513220670450002
287 خدمات خدمات تغذیه اي مشاور تغذیه اینترنتی 24,681,024 30,851,280 164,540 205,675 27,423,360 34,279,200 182,822 228,528 150 100 50 224040670010001
288 خدمات خدمات تغذیه اي نظارت بر بهداشت و ایمنی در واحد غذا و نوشیدنی 8,895,744 11,119,680 145,832 182,290 9,884,160 12,355,200 162,035 202,544 61 39 22 325730670000011
289 خدمات خدمات حقوقی تنظیم قراردادهاي صنعتی، انتقال تکنولوژي و لیسانس بین المللی 5,007,744 6,259,680 166,925 208,656 5,564,160 6,955,200 185,472 231,840 30 20 10 261941090000031
29 خدمات امور مالی و بازرگانی حسابدار فروش 9,906,624 12,383,280 112,575 140,719 11,007,360 13,759,200 125,084 156,355 88 55 33 431120450040001
29,253,312 36,566,640 137,339 171,674 32,503,680 40,629,600 152,599 190,749 213 180 33 8-72/22/1/ کار و 3 ) (E6 ) SMAW جوشکاري با فرایند قوس الکتریکی دستی
29,439,936 36,799,920 138,868 173,585 32,711,040 40,888,800 154,297 192,872 212 156 56 216630530850001 AFTER EFFECTS 496 خدمات فناوري اطلاعات طراح انیمیشن ساز با
29,439,936 36,799,920 138,868 173,585 32,711,040 40,888,800 154,297 192,872 212 156 56 216630530860001 AFTER EFFECTS 497 خدمات فناوري اطلاعات طراح جلوه هاي ویژه
29,642,112 37,052,640 151,235 189,044 32,935,680 41,169,600 168,039 210,049 196 177 19 8-72/22/1/3/ کار و 1 ) (E8 ) SMAW جوشکاري با فرایند قوس الکتریکی دستی
29,968,704 37,460,880 134,994 168,743 33,298,560 41,623,200 149,994 187,492 222 180 42 7-11/49/1/ 1287 صنعت معدن کارگر استخراج زغال * 2
29,999,808 37,499,760 148,514 185,642 33,333,120 41,666,400 165,015 206,269 202 104 68 351230530480001 PC-Laptop 448 خدمات فناوري اطلاعات تعمیرکار ماهر
290 خدمات خدمات حقوقی متصدي معاملات املاك 27,853,632 34,817,040 128,952 161,190 30,948,480 38,685,600 143,280 179,100 216 152 64 333431090010001
291 خدمات صنایع پوشاك اتوکاري ساده البسه 1,088,640 1,360,800 120,960 151,200 1,209,600 1,512,000 134,400 168,000 9 8 1 9121051001
295 خدمات صنایع پوشاك الگوساز لباس به روش حجمی 54,120,960 67,651,200 123,002 153,753 60,134,400 75,168,000 136,669 170,836 440 290 150 753220510020002
296 خدمات صنایع پوشاك الگوساز و برشکار لباس شب و عروس 21,710,592 27,138,240 108,553 135,691 24,122,880 30,153,600 120,614 150,768 200 150 50 753220510070001
297 خدمات صنایع پوشاك الگوساز و برشکار لباس ضخیم زنانه 44,805,312 56,006,640 112,013 140,017 49,783,680 62,229,600 124,459 155,574 400 300 100 753220510040001
298 خدمات صنایع پوشاك الگوساز و برشکار لباس ضخیم مردانه 26,220,672 32,775,840 109,253 136,566 29,134,080 36,417,600 121,392 151,740 240 178 62 753220510050002
3 خدمات امور مالی و بازرگانی انباردار 20,342,016 25,427,520 105,948 132,435 22,602,240 28,252,800 117,720 147,150 192 122 70 432120450010001
3,405,888 4,257,360 141,912 960 صنعت حمل و نقل زمینی اصول و تکنیکهاي رانندگی تدافعی 177,390 3,784,320 4,730,400 157,680 197,100 24 13 11 832220130000011
3,670,272 4,587,840 135,936 169,920 4,078,080 5,097,600 151,040 188,800 27 18 9 351130531030091 iOS 510 خدمات فناوري اطلاعات کاربر
3,670,272 4,587,840 135,936 169,920 4,078,080 5,097,600 151,040 188,800 27 9 18 723120010060101 CNG 1090 صنعت صنایع خودرو تعمیرسیستم سوخت رسانی
3,841,344 4,801,680 120,042 150,053 4,268,160 5,335,200 133,380 166,725 32 20 12 2513-53-040- درجه 1 2 ICDL 479 خدمات فناوري اطلاعات رایانه کار
3,841,344 4,801,680 137,191 171,489 4,268,160 5,335,200 152,434 190,543 28 20 8 712620090110041 PEX 886 صنعت تاسیسات لوله کشی لوله هاي پلی اتیلن تک لایه
3,981,312 4,976,640 132,710 165,888 4,423,680 5,529,600 147,456 184,320 30 20 10 351130531030081 Tablet 511 خدمات فناوري اطلاعات کاربر
30,233,088 37,791,360 143,967 179,959 33,592,320 41,990,400 159,963 199,954 210 160 50 8-41/80/1/ 868 صنعت تاسیسات تعمیرکار کولر ابی ( کار و دانش ) 1
30,373,056 37,966,320 121,492 151,865 33,747,840 42,184,800 134,991 168,739 250 196 54 732120530080001 InDesign 529 خدمات فناوري اطلاعات کاربر گرافیک رایانه اي با
30,481,920 38,102,400 120,482 150,602 33,868,800 42,336,000 133,869 167,336 253 193 60 0-31/25/1/4/1 * 1363 صنعت معماري نقاش ساختمان درجه 1
30,513,024 38,141,280 118,268 147,834 33,903,360 1956 کشاورزي گیاهان دارویی و داروهاي گیاهی کاربر گیاهان دارویی 42,379,200 131,408 164,260 258 146 112 611121050910001
30,637,440 38,296,800 127,656 159,570 34,041,600 42,552,000 141,840 177,300 240 169 71 8-43/42/2/4 * 1085 صنعت صنایع خودرو تعمیر موتورسیکلت درجه 2
30,652,992 38,316,240 166,592 208,240 34,058,880 42,573,600 185,103 231,378 184 116 68 0-39/96/2/3 * ( UT ) 919 صنعت جوشکاري و بازرسی جوش ازمایشگر قطعات صنعتی با امواج فراصوتی
30,684,096 38,355,120 146,115 182,643 34,093,440 42,616,800 162,350 202,937 210 150 60 311830410120001 Rhino 1389 صنعت مکانیک طراح و مدل ساز با نرم افزار
30,979,584 38,724,480 106,826 133,533 34,421,760 43,027,200 118,696 148,370 290 210 80 7-54/96/1/ 1653 فرهنگ و هنر فرش گبه باف( کار ودانش ) 1
300 با دستورات پایه 13,032,576 16,290,720 162,907 203,634 14,480,640 18,100,800 181,008 226,260 80 60 20 313930310040021 PLC S- 1224 صنعت کنترل و ابزار دقیق برنامه نویسی 7
300 با دستورات پیشرفته 10,435,392 13,044,240 163,053 203,816 11,594,880 14,493,600 181,170 226,463 64 48 16 313930310040031 PLC S- 1225 صنعت کنترل و ابزار دقیق برنامه نویسی 7
300 خدمات صنایع پوشاك الگوساز و برشکار لباس نازك زنانه 37,324,800 46,656,000 109,779 137,224 41,472,000 51,840,000 121,976 152,471 340 252 88 753220510030002
301 خدمات صنایع پوشاك الگوسازي و برشکاري بارانی 6,967,296 8,709,120 116,122 145,152 7,741,440 9,676,800 129,024 161,280 60 50 10 753220510040041
302 خدمات صنایع پوشاك الگوسازي و برشکاري پالتو 9,766,656 12,208,320 114,902 143,627 10,851,840 13,564,800 127,669 159,586 85 65 20 753220510040021
303 خدمات صنایع پوشاك الگوسازي و برشکاري جلیقه 3,483,648 4,354,560 116,122 145,152 3,870,720 4,838,400 129,024 161,280 30 20 10 753220510040031
306 خدمات صنایع پوشاك پرده دوز 42,425,856 53,032,320 106,065 132,581 47,139,840 58,924,800 117,850 147,312 400 300 100 753420510010001
31 خدمات امور مالی و بازرگانی حسابدار مالیاتی 31,586,112 39,482,640 146,912 183,640 35,095,680 43,869,600 163,236 204,045 215 103 112 241140450050002
31,010,688 38,763,360 140,958 176,197 34,456,320 43,070,400 156,620 195,775 220 136 84 0-32/13/2/1 * درجه 2 Mechanical Desktop 1406 صنعت مکانیک کاربر
31,072,896 38,841,120 129,470 161,838 34,525,440 43,156,800 143,856 179,820 240 154 86 8-71/13/1/ 861 صنعت تاسیسات تعمیرکار ابگرمکن دیواري ( کار و دانش ) 2
31,181,760 38,977,200 103,939 1641 فرهنگ و هنر فرش طراح قالی( مقدماتی ) 129,924 34,646,400 43,308,000 115,488 144,360 300 235 65 731620890010001
31,586,112 39,482,640 119,644 149,555 35,095,680 43,869,600 132,938 166,173 264 210 54 7-91/41/1/3/ 363 خدمات صنایع پوشاك طراحی لباس زنانه و دخترانه ( کار و دانش ) 3
31,679,424 39,599,280 128,778 160,973 35,199,360 43,999,200 143,087 178,859 246 195 51 7-13/89/1/ 1290 صنعت معدن کارور دستگاه حفاري * 2
31,897,152 39,871,440 148,359 185,449 35,441,280 44,301,600 164,843 206,054 215 155 60 311530090050001 Carrier 854 صنعت تاسیسات محاسب تهویه مطبوع با نرم افزار
31,912,704 39,890,880 177,293 221,616 35,458,560 44,323,200 196,992 246,240 180 120 60 252340531910001
31,990,464 39,988,080 127,962 1002 صنعت ساختمان فن ورز کار در ارتفاع 159,952 35,544,960 44,431,200 142,180 177,725 250 77 62 711920290270001
311 خدمات صنایع پوشاك ترسیم الگوي لباس نازك زنانه 16,142,976 20,178,720 115,307 144,134 17,936,640 22,420,800 128,119 160,149 140 100 40 753120510010041
312 خدمات صنایع پوشاك تریکو دوز 25,629,696 32,037,120 104,611 130,764 28,477,440 35,596,800 116,234 145,293 245 161 84 753120510260001
313 خدمات صنایع پوشاك تزیین البسه ( خاص افراد با نیازهاي ویژه ) 41,617,152 52,021,440 115,603 144,504 46,241,280 57,801,600 128,448 160,560 360 300 60 815320510150041
314 خدمات صنایع پوشاك تعمیر ساده لباس 2,255,040 2,818,800 125,280 156,600 2,505,600 3,132,000 139,200 174,000 18 16 2 8153051001
315 خدمات صنایع پوشاك تعمیرکار لباس 13,421,376 16,776,720 111,845 139,806 14,912,640 18,640,800 124,272 155,340 120 90 30 815320510030001
316 خدمات صنایع پوشاك خیاط پیراهن شومیز مردانه و زنانه 29,035,584 36,294,480 111,675 139,594 32,261,760 40,327,200 124,084 155,105 260 194 66 753120510030002
317 خدمات صنایع پوشاك خیاط لباس راحتی و پوشاك حمام زنانه 21,881,664 27,352,080 109,408 136,760 24,312,960 30,391,200 121,565 151,956 200 147 53 753120510040002
318 خدمات صنایع پوشاك خیاط لباس زیر زنانه 35,116,416 43,895,520 106,413 133,017 39,018,240 48,772,800 118,237 147,796 330 212 118 753120510280001
32,006,016 40,007,520 128,024 160,030 35,562,240 44,452,800 142,249 177,811 250 77 62 9-59/91/1/ 1003 صنعت ساختمان فن ورز کار در ارتفاع * 1
32,052,672 40,065,840 106,842 133,553 35,614,080 44,517,600 118,714 148,392 300 5 5 3-42/24/1/0/ 525 خدمات فناوري اطلاعات کاربر رایانه ( کار و دانش ) 3
32,705,856 40,882,320 130,823 163,529 36,339,840 45,424,800 145,359 181,699 250 161 89 9-69/30/1/ 870 صنعت تاسیسات تعمیرکار مشعل گازي * 1
32,736,960 40,921,200 148,804 186,005 36,374,400 45,468,000 165,338 206,673 220 100 40 251340531370001 seo 556 خدمات فناوري اطلاعات مدیر
32,861,376 41,076,720 178,594 223,243 36,512,640 45,640,800 198,438 248,048 184 116 68 311730110070011 ( UT ) 922 صنعت جوشکاري و بازرسی جوش آزمایش قطعات صنعتی با امواج فراصوتی
322 خدمات صنایع پوشاك دوخت جا مدادي ، کیف موبایل و تبلت ، کیف پول خرد پارچه اي 1,726,272 2,157,840 115,085 143,856 1,918,080 2,397,600 127,872 159,840 15 12 3 7531051009
323 خدمات صنایع پوشاك دوخت چادر نماز ساده 1,197,504 1,496,880 119,750 149,688 1,330,560 1,663,200 133,056 166,320 10 8 2 7531051006
324 خدمات صنایع پوشاك دوخت دامن ( تنگ-فون-کلوش ) 2,115,072 2,643,840 117,504 146,880 2,350,080 2,937,600 130,560 163,200 18 12 6 7531051003
325 خدمات صنایع پوشاك دوخت سرویس آشپزخانه 2,908,224 3,635,280 116,329 145,411 3,231,360 4,039,200 129,254 161,568 25 20 5 7531051004
326 خدمات صنایع پوشاك دوخت شنل ( پانچ ) ساده 2,052,864 2,566,080 114,048 142,560 2,280,960 2,851,200 126,720 158,400 18 15 3 7531051002
327 خدمات صنایع پوشاك دوخت شومیز بدون الگو 2,099,520 2,624,400 116,640 145,800 2,332,800 2,916,000 129,600 162,000 18 15 3 7531051005
328 خدمات صنایع پوشاك دوخت لباس پسرانه 6,936,192 8,670,240 117,563 146,953 7,706,880 9,633,600 130,625 163,281 59 44 15 753120510270031
329 خدمات صنایع پوشاك دوخت لباس دخترانه 15,691,968 19,614,960 114,540 143,175 17,435,520 21,794,400 127,267 159,083 137 103 34 753120510270021
33 خدمات امور مالی و بازرگانی حسابداري پیشرفته 9,533,376 11,916,720 108,334 135,417 10,592,640 13,240,800 120,371 150,464 88 56 32 431120450020011
33,001,344 41,251,680 111,869 139,836 36,668,160 45,835,200 124,299 155,374 295 132 163 5-99/40/1/ 171 خدمات بهداشت و ایمنی مهارت هاي سالم زیستن ( مقدماتی و پیشرفته ) ( کار و دانش ) 2
33,001,344 41,251,680 115,389 144,237 36,668,160 45,835,200 128,210 160,263 286 206 80 5-70/36/1/ 679 خدمات مراقبت و زیبایی متعادل ساز چهره زنانه ( ارایش صورت ) * 1
33,187,968 41,484,960 122,918 153,648 36,875,520 46,094,400 136,576 170,720 270 201 69 9-51/23/1/4/ 981 صنعت ساختمان بناي سفت کار درجه 1 ( کار و دانش ) 1
33,219,072 41,523,840 127,766 159,707 36,910,080 46,137,600 141,962 177,452 260 195 65 8-33/84/2/3 * درجه 2 CNC 1382 صنعت مکانیک تراشکار
33,421,248 41,776,560 159,149 198,936 37,134,720 46,418,400 176,832 221,040 210 126 84 311730110070001 TVTO VT LEVEL بازرس قطعات جوشکاري شده بصورت چشمی
33,965,568 42,456,960 102,926 128,657 37,739,520 47,174,400 114,362 142,953 330 306 24 7-54/57/1/ 1646 فرهنگ و هنر فرش قالی باف درجه 1 ( کار و دانش ) 3
33,996,672 42,495,840 119,287 149,108 37,774,080 47,217,600 132,541 165,676 285 169 116 0-11/62/1/ 1918 کشاورزي صنایع غذایی کارور کنترل شیمیایی مواد غذایی * 2
330 خدمات صنایع پوشاك دوخت لباس سرهمی و شلوار نوزاد 2,083,968 2,604,960 115,776 144,720 2,315,520 2,894,400 128,640 160,800 18 16 2 7531051008
331 خدمات صنایع پوشاك دوخت لباس نازك زنانه 20,497,536 25,621,920 119,172 148,965 22,775,040 28,468,800 132,413 165,516 172 112 60 753120510010061
332 خدمات صنایع پوشاك دوخت مانتو بدون الگو 2,083,968 2,604,960 115,776 144,720 2,315,520 2,894,400 128,640 160,800 18 16 2 7531051007
334 خدمات صنایع پوشاك دوزنده چادر و مقنعه 19,564,416 24,455,520 104,066 130,083 21,738,240 27,172,800 115,629 144,536 188 112 76 753120510020001
335 خدمات صنایع پوشاك دوزنده کیف پارچه اي 18,631,296 23,289,120 106,465 133,081 20,701,440 25,876,800 118,294 147,867 175 129 46 753120510310002
336 خدمات صنایع پوشاك دوزنده لباس بدون الگو 28,911,168 36,138,960 105,132 131,414 32,123,520 40,154,400 116,813 146,016 275 178 97 753120510330001
337 خدمات صنایع پوشاك دوزنده لباس شب و عروس 32,394,816 40,493,520 107,983 134,978 35,994,240 44,992,800 119,981 149,976 300 225 75 753120510300002
338 خدمات صنایع پوشاك دوزنده لباس کودك 35,847,360 44,809,200 110,300 137,874 39,830,400 49,788,000 122,555 153,194 325 243 82 753120510270001
339 خدمات صنایع پوشاك دوزنده لباس مبل 12,161,664 15,202,080 110,561 138,201 13,512,960 16,891,200 122,845 153,556 110 66 44 753420510020001
34 خدمات امور مالی و بازرگانی حسابداري داراییهاي ثابت شهرداریها 6,671,808 8,339,760 111,197 138,996 7,413,120 9,266,400 123,552 154,440 60 45 15 431120450010101
34,105,536 42,631,920 106,580 133,225 37,895,040 47,368,800 118,422 148,028 320 230 90 7-54/54/2/ 1504 فرهنگ و هنر صنایع دستی ( بافت ) گلیم باف درجه 2 ( کار و دانش ) 3
34,369,920 42,962,400 114,566 143,208 38,188,800 47,736,000 127,296 159,120 300 244 56 732120530010001 Adobe Illustrator 527 خدمات فناوري اطلاعات کاربر گرافیک رایانه اي با
34,447,680 43,059,600 116,377 145,472 38,275,200 47,844,000 129,308 161,635 296 250 46 9-55/30/1/ 1314 صنعت معماري سیمانکار * 2
34,494,336 43,117,920 112,359 140,449 38,327,040 47,908,800 124,844 156,055 307 253 54 7-91/43/1/ 304 خدمات صنایع پوشاك بچه گانه و دخترانه دوز ( کار و دانش ) 2
341 خدمات صنایع پوشاك دوزنده لباس ورزشی زنانه 41,586,048 51,982,560 109,437 136,796 46,206,720 57,758,400 121,597 151,996 380 276 104 753120510240001
342 خدمات صنایع پوشاك راسته دوز 28,786,752 35,983,440 104,679 130,849 31,985,280 39,981,600 116,310 145,388 275 207 68 815320510100001
344 خدمات صنایع پوشاك راسته دوز گروه الف ( خاص افرادبا نیازهاي ویژه ) 111,352,320 139,190,400 112,477 140,596 123,724,800 154,656,000 124,975 156,218 990 810 180 815320510080001
345 خدمات صنایع پوشاك راسته دوز گروه ب ( خاص افراد با نیازهاي ویژه ) 111,383,424 139,229,280 112,509 140,636 123,759,360 154,699,200 125,009 156,262 990 810 180 815320510090001
347 خدمات صنایع پوشاك سرویس کار ماشین هاي دوخت خانگی 11,275,200 14,094,000 112,752 140,940 12,528,000 15,660,000 125,280 156,600 100 87 13 741220510010001
348 خدمات صنایع پوشاك سري دوز حرفه اي 18,133,632 22,667,040 110,571 138,214 20,148,480 25,185,600 122,857 153,571 164 126 38 815320510120001
35,116,416 43,895,520 125,416 156,770 39,018,240 48,772,800 139,351 174,189 280 215 65 8-33/86/2/3 * درجه 2 CNC 1400 صنعت مکانیک فرز کار
35,178,624 43,973,280 112,752 140,940 39,087,360 48,859,200 125,280 156,600 312 220 92 5-70/98/1/ 681 خدمات مراقبت و زیبایی متعادل ساز چهره زنانه ( آرایش صورت ) 1
35,427,456 44,284,320 115,776 144,720 39,363,840 49,204,800 128,640 160,800 306 241 65 7-91/41/1/4/ 355 خدمات صنایع پوشاك ضخیم دوز زنانه ( کار و دانش ) 5
35,769,600 44,712,000 149,040 186,300 39,744,000 49,680,000 165,600 207,000 240 52 28 251340531680001 WEB 572 خدمات فناوري اطلاعات مهندس طراح تبلیغات و بهینه سازي
35,971,776 44,964,720 149,882 187,353 39,968,640 49,960,800 166,536 208,170 240 60 20 251240530540001 C++ با OO 452 خدمات فناوري اطلاعات تکنسین برنامه نویس
351 خدمات صنایع پوشاك سري دوزسرویس خواب 17,122,752 21,403,440 110,469 138,087 19,025,280 23,781,600 122,744 153,430 155 103 52 753420510030002
353 خدمات صنایع پوشاك شلواردوز زنانه 21,928,320 27,410,400 109,642 137,052 24,364,800 30,456,000 121,824 152,280 200 151 49 753120510060002
354 خدمات صنایع پوشاك ضخیم دوز زنانه 46,547,136 58,183,920 104,600 130,750 51,719,040 64,648,800 116,223 145,278 445 336 109 753120510200001
356 خدمات صنایع پوشاك ضخیم دوز مردانه 27,806,976 34,758,720 111,228 139,035 30,896,640 38,620,800 123,587 154,483 250 183 67 753120510210002
358 خدمات صنایع پوشاك طراح صنعتی پوشاك مردانه ویژه بازارمحور 121,818,816 152,273,520 152,274 190,342 135,354,240 169,192,800 169,193 211,491 800 300 100 216340510030001
359 خدمات صنایع پوشاك طراح لباس با رایانه 23,125,824 28,907,280 152,144 190,179 25,695,360 32,119,200 169,048 211,311 152 123 29 216340510040001
36 خدمات امور مالی و بازرگانی حسابداري واحدهاي صنفی 4,712,256 5,890,320 117,806 147,258 5,235,840 6,544,800 130,896 163,620 40 20 20 431120450010071 1
36,158,400 45,198,000 120,528 150,660 40,176,000 50,220,000 133,920 167,400 300 185 95 0-26/57/1/ کار و دانش ) 3 ) CIW 475 خدمات فناوري اطلاعات رایانه کار
36,391,680 45,489,600 158,225 197,781 40,435,200 50,544,000 175,805 219,757 230 180 50 216640531050001 ds Max 500 خدمات فناوري اطلاعات طراح و پیاده ساز انیمیشن هاي سه بعدي با 3
36,718,272 45,897,840 126,180 157,725 40,798,080 50,997,600 140,200 175,249 291 269 22 8-74/93/1/ 1190 صنعت صنایع فلزي در و پنجره ساز پروفیل اهنی درجه 1( مختص کارودانش * ) 2
360 خدمات صنایع پوشاك طراح لباس زنانه 78,164,352 97,705,440 144,749 180,936 86,849,280 108,561,600 160,832 201,040 540 427 113 216340510010001
361 خدمات صنایع پوشاك طراح لباس مردانه 44,307,648 55,384,560 147,692 184,615 49,230,720 61,538,400 164,102 205,128 300 222 78 216340510050001
362 خدمات صنایع پوشاك طراح لباس ورزشی زنانه 34,229,952 42,787,440 145,659 182,074 38,033,280 47,541,600 161,844 202,305 235 160 75 216340510020001
365 خدمات صنایع پوشاك کاپشن دوز زنانه 39,813,120 49,766,400 109,077 136,346 44,236,800 55,296,000 121,197 151,496 365 271 94 753120510220001
366 خدمات صنایع پوشاك کاربر نرم افزار الگو سازي لباس 19,844,352 24,805,440 116,731 145,914 22,049,280 27,561,600 129,702 162,127 170 139 31 753220510010002
367 خدمات صنایع پوشاك کمک خیاط دوخت دامن( خاص افراد با نیازهاي ویژه ) 117,153,216 146,441,520 110,003 137,504 130,170,240 162,712,800 122,226 152,782 1,065 875 190 815320510160001
368 خدمات صنایع پوشاك کمک خیاط دوخت سرویس آشپزخانه( خاص افراد با نیازهاي ویژه ) 98,895,168 123,618,960 111,368 139,211 109,883,520 137,354,400 123,743 154,678 888 745 143 815320510200001
369 خدمات صنایع پوشاك مانتو دوز 21,928,320 27,410,400 109,642 137,052 24,364,800 30,456,000 121,824 152,280 200 155 45 753120510050002
37 خدمات امور مالی و بازرگانی حسابداري واحدهاي صنفی 4,665,600 5,832,000 116,640 145,800 5,184,000 6,480,000 129,600 162,000 40 12 28 431120450010061 2
37,309,248 46,636,560 134,206 167,757 41,454,720 51,818,400 149,118 186,397 278 236 42 8-72/17/1/2 * 935 صنعت جوشکاري و بازرسی جوش جوشکار گاز درجه 1
37,573,632 46,967,040 117,418 146,772 41,748,480 52,185,600 130,464 163,080 320 264 56 9-22/38/1/ 1584 فرهنگ و هنر صنعت چاپ ماشین چی افست رتاسیون ( کار و دانش ) 2
371 خدمات صنایع پوشاك نازك دوز زنانه 49,875,264 62,344,080 108,424 135,531 55,416,960 69,271,200 120,472 150,590 460 321 139 753120510010001
373 خدمات صنایع پوشاك نازك دوز مردانه 33,032,448 41,290,560 110,108 137,635 36,702,720 45,878,400 122,342 152,928 300 225 75 753120510230002
377 خدمات فناوري اطلاعات بازاریابی الکترونیکی 9,548,928 11,936,160 149,202 186,503 10,609,920 13,262,400 165,780 207,225 64 48 16 122130530050011
379 خدمات
38 خدمات امور مالی و بازرگانی حسابرس ارشد 15,894,144 19,867,680 155,825 194,781 17,660,160 22,075,200 173,139 216,424 102 68 34 241140450060001
38,040,192 47,550,240 139,854 174,817 42,266,880 52,833,600 155,393 194,241 272 132 101 0-84/55/1/4 * درجه 1 PLC 1244 صنعت کنترل و ابزار دقیق کارور
38,040,192 47,550,240 139,854 174,817 42,266,880 52,833,600 155,393 194,241 272 156 86 0-84/55/2/4 * درجه 2 PLC 1245 صنعت کنترل و ابزار دقیق کارور
38,320,128 47,900,160 153,281 191,601 42,577,920 53,222,400 170,312 212,890 250 230 20 311830410010001 CATIA 1416 صنعت مکانیک نقشه کش و طراح صنعتی با
38,397,888 47,997,360 127,993 159,991 42,664,320 53,330,400 142,214 177,768 300 227 73 722320410130001 CNC 1381 صنعت مکانیک تراشکار
380 خدمات
387 خدمات
388 خدمات
389 خدمات
39 خدمات امور مالی و بازرگانی حسابرسی عملیاتی( سطح مقدماتی ) 3,779,136 4,723,920 118,098 147,623 4,199,040 5,248,800 131,220 164,025 32 24 8 431120450010011
39,019,968 48,774,960 120,061 150,077 43,355,520 54,194,400 133,402 166,752 325 274 51 0-84/80/1/3/ 566 خدمات فناوري اطلاعات مهارت عمومی برنامه نویسی * 4
39,035,520 48,794,400 130,118 162,648 43,372,800 54,216,000 144,576 180,720 300 240 60 8-02/46/2/ 1135 صنعت صنایع چرم، پوست، خز پیش کار درجه 2( کاردانش ) 2
39,066,624 48,833,280 117,317 146,646 43,407,360 54,259,200 130,352 162,941 333 256 77 9-21/05/1/ 1580 فرهنگ و هنر صنعت چاپ حروفچین رایانه اي ( کامپیوتري ) 2
39,066,624 48,833,280 117,671 147,088 43,407,360 54,259,200 130,745 163,431 332 252 80 7-76/65/2/ 273 خدمات خدمات تغذیه اي شیرینی پز درجه 2 ( کار و دانش ) 1
39,331,008 49,163,760 144,599 180,749 43,701,120 54,626,400 160,666 200,832 272 132 140 311430310050001 AVR 1230 صنعت کنترل و ابزار دقیق طراح و تحلیلگر مدارات میکروکنترلر خانواده
39,393,216 49,241,520 116,204 225 خدمات خدمات تغذیه اي آشپز غذاهاي رژیمی 145,255 43,770,240 54,712,800 129,116 161,395 339 175 104 512020670090001
39,626,496 49,533,120 100,575 125,719 44,029,440 55,036,800 111,750 139,687 394 277 117 7-99/95/1/ 1744 فرهنگ و هنر هنرهاي تجسمی هنر در خانه ( کار و دانش ) 2
39,657,600 49,572,000 137,700 172,125 44,064,000 55,080,000 153,000 191,250 288 224 64 8-72/22/2/ کار و 3 ) (E3 ) SMAW جوشکاري با فرایند قوس الکتریکی دستی
4 خدمات امور مالی و بازرگانی بازار یاب بیمه 10,995,264 13,744,080 122,170 152,712 12,216,960 15,271,200 135,744 169,680 90 15 75 332130450010001
4,059,072 5,073,840 135,302 169,128 4,510,080 5,637,600 150,336 187,920 30 20 10 216620530850011 After Effects 101: Yellow Belt 385 خدمات فناوري اطلاعات
4,167,936 5,209,920 130,248 162,810 4,631,040 5,788,800 144,720 180,900 32 24 8 133020531440011 Portal 513 خدمات فناوري اطلاعات کاربري
4,214,592 5,268,240 183,243 229,054 4,682,880 5,853,600 203,603 254,504 23 18 5 311830410010061 catia 1408 صنعت مکانیک ماشین کاري پیشرفته در محیط
4,245,696 5,307,120 176,904 221,130 4,717,440 5,896,800 196,560 245,700 24 16 8 252340530750011 TCP/IP 437 خدمات فناوري اطلاعات پروتکل
4,292,352 5,365,440 143,078 178,848 4,769,280 5,961,600 158,976 198,720 30 24 6 7411005001 ( CCTV ) 811 صنعت برق سیم بندي سیستم دوربین مداربسته
4,634,496 5,793,120 درجه 193,104 241,380 5,149,440 6,436,800 214,560 268,200 24 16 8 251140530740011 2 SPSS 401 خدمات فناوري اطلاعات استفاده ازنرم افزار
4,650,048 5,812,560 155,002 193,752 5,166,720 6,458,400 172,224 215,280 30 10 16 313330400020041 G.C 1186 صنعت صنایع شیمیایی آزمایش دستگاه کروماتوگرافی گازي
4,805,568 6,006,960 160,186 200,232 5,339,520 6,674,400 177,984 222,480 30 20 10 311830410100111 Solid Works 1393 صنعت مکانیک طراحی سطوح و قالب سازي اولیه با
4,961,088 6,201,360 124,027 155,034 5,512,320 6,890,400 137,808 172,260 40 30 10 216620530850051 After Effects Jumpstart: zero to HERO 386 خدمات فناوري اطلاعات
4,992,192 6,240,240 166,406 918 صنعت تاسیسات نقشه کشی و نقشه خوانی در تاسیسات 208,008 5,546,880 6,933,600 184,896 231,120 30 20 10 311530090000091
40 خدمات امور مالی و بازرگانی راه اندازي کسب و کار نوآورانه 7,091,712 8,864,640 120,199 150,248 7,879,680 9,849,600 133,554 166,942 59 30 29 524920450010071
40,186,368 50,232,960 147,744 184,680 44,651,520 55,814,400 164,160 205,200 272 76 36 252940530560001 ( ms ) 453 خدمات فناوري اطلاعات تکنسین پشتیبانی سیستم عامل کاربران
40,544,064 50,680,080 115,840 144,800 45,048,960 56,311,200 128,711 160,889 350 80 190 3-94/27/1/ 711 خدمات هتلداري کارمند پذیره( فرانت افیس ) ( کار و دانش ) 2
40,544,064 50,680,080 126,700 158,375 45,048,960 56,311,200 140,778 175,973 320 217 103 8-43/46/2/2 * 1102 صنعت صنایع خودرو تعمیرکار موتورهاي بنزینی قایق درجه 2
40,855,104 51,068,880 120,162 150,203 45,394,560 56,743,200 133,513 166,892 340 263 77 732120530020001 WordPress 457 خدمات فناوري اطلاعات توسعه دهنده سیستم هاي مدیریت محتواي با
402 خدمات فناوري اطلاعات اسمبل سیستم کامپیوتري ساده 2,192,832 2,741,040 128,990 161,238 2,436,480 3,045,600 143,322 179,153 17 14 3 2521053020
403 خدمات فناوري اطلاعات اسمبل و ارتقاء دهنده کامپیوترهاي شخصی 14,276,736 17,845,920 142,767 178,459 15,863,040 19,828,800 158,630 198,288 100 70 30 351230530020001
406 خدمات فناوري اطلاعات آماده سازي و تست نفوذ در شبکه 10,342,080 12,927,600 161,595 201,994 11,491,200 14,364,000 179,550 224,438 64 48 16 252940530590021
407 خدمات فناوري اطلاعات بازي ساز مقدماتی با موتور یونیتی 11,259,648 14,074,560 150,129 187,661 12,510,720 15,638,400 166,810 208,512 75 52 23 216630530060001
409 خدمات فناوري اطلاعات بازیابی اطلاعات سیستمهاي رایانه اي به روش ساده 730,944 913,680 121,824 152,280 812,160 1,015,200 135,360 169,200 6 5 1 1212053011
41,321,664 51,652,080 127,144 158,929 45,912,960 57,391,200 141,271 176,588 325 215 60 8-12/60/1/ 1164 صنعت صنایع چوب فرز کار چوب * 1
41,943,744 52,429,680 137,520 171,901 46,604,160 58,255,200 152,801 191,001 305 260 45 721220110130001 SMAW 941 صنعت جوشکاري و بازرسی جوش جوشکارمخازن فولادي با فرایند
411 خدمات فناوري اطلاعات برنامه نویس ارشدجاوا 12,550,464 15,688,080 156,881 196,101 13,944,960 17,431,200 174,312 217,890 80 60 20 251340530130001
413 خدمات فناوري اطلاعات دستگاه هاي اندرویدي )
42 خدمات امور مالی و بازرگانی سرپرست ترخیص محصول 10,217,664 12,772,080 116,110 145,137 11,352,960 14,191,200 129,011 161,264 88 75 13 333130450030001
42,005,952 52,507,440 131,269 164,086 46,673,280 58,341,600 145,854 182,318 320 286 34 8-72/12/1/ 939 صنعت جوشکاري و بازرسی جوش جوشکار گاز محافظ ارگون 2
42,021,504 52,526,880 131,317 164,147 46,690,560 58,363,200 145,908 182,385 320 222 98 8-52/48/1/ 741 صنعت الکترونیک تعمیرکار دستگاه فتوکپی * 2
42,145,920 52,682,400 102,795 128,494 46,828,800 58,536,000 114,217 142,771 410 358 52 7-91/46/1/ 293 خدمات صنایع پوشاك الگو ساز لباس به روش حجمی * 1
43,358,976 54,198,720 160,589 200,736 48,176,640 60,220,800 178,432 223,040 270 182 88 311830410080001 SOLID WORKS 1414 صنعت مکانیک نقشه کش صنعتی با نرم افزار
43,918,848 54,898,560 113,193 141,491 48,798,720 60,998,400 125,770 157,212 388 294 94 7-91/45/1/3/ 299 خدمات صنایع پوشاك الگوساز و برشکار لباس مردانه ( کار و دانش ) 2
43,949,952 54,937,440 127,023 158,779 48,833,280 61,041,600 141,137 176,421 346 296 50 9-59/96/1/ 1303 صنعت معماري بند کش ساختمان * 2
431 خدمات فناوري اطلاعات برنامه نویسی بازي هاي رایانه اي 32,783,616 40,979,520 151,776 189,720 36,426,240 45,532,800 168,640 210,800 216 162 54 216640530400001
439 خدمات فناوري اطلاعات پیاده سازي امنیت شبکه 12,192,768 15,240,960 190,512 238,140 13,547,520 16,934,400 211,680 264,600 64 48 16 252940530590091
44 خدمات امور مالی و بازرگانی شناسایی اصول بازار سرمایه 7,013,952 8,767,440 127,526 159,408 7,793,280 9,741,600 141,696 177,120 55 40 15 331130450010021
44,058,816 55,073,520 119,078 148,847 48,954,240 61,192,800 132,309 165,386 370 278 92 732120530030001 Mysql و php 458 خدمات فناوري اطلاعات توسعه دهنده صفحات وب با
44,183,232 55,229,040 149,774 187,217 49,092,480 61,365,600 166,415 208,019 295 235 60 343230300130001 ( 1328 صنعت معماري طراحی معماري داخلی( درجه 2
44,883,072 56,103,840 149,610 187,013 49,870,080 62,337,600 166,234 207,792 300 210 90 311430310040001 ARM 1229 صنعت کنترل و ابزار دقیق طراح و تحلیلگر مدارات میکروکنترلر خانواده
44,914,176 56,142,720 147,744 184,680 49,904,640 62,380,800 164,160 205,200 304 100 44 251340531630001 Java Script 570 خدمات فناوري اطلاعات مهندس توسعه دهنده وب با
440 خدمات فناوري اطلاعات پیاده سازي شبکه 11,150,784 13,938,480 174,231 217,789 12,389,760 15,487,200 193,590 241,988 64 48 16 252340530590121
442 خدمات فناوري اطلاعات تحلیل امنیت شبکه 10,326,528 12,908,160 161,352 201,690 11,473,920 14,342,400 179,280 224,100 64 48 16 252340530590131
445 خدمات فناوري اطلاعات تعمیر تبلت ‘فبلت و ساعت هوشمند 7,931,520 9,914,400 158,630 198,288 8,812,800 11,016,000 176,256 220,320 50 33 17 351230530450011
446 خدمات فناوري اطلاعات تعمیرکار عمومی رایانه شخصی 14,323,392 17,904,240 143,234 179,042 15,914,880 19,893,600 159,149 198,936 100 70 30 351230530460001
45,069,696 56,337,120 144,454 180,568 50,077,440 62,596,800 160,505 200,631 312 230 82 313930310040001 PLC 1242 صنعت کنترل و ابزار دقیق کارور
45,256,320 56,570,400 148,869 186,087 50,284,800 62,856,000 165,411 206,763 304 96 48 252140531430001 SQL SERVER 559 خدمات فناوري اطلاعات مدیر
45,365,184 56,706,480 115,728 144,659 50,405,760 63,007,200 128,586 160,733 392 287 105 5-31/31/2/ 220 خدمات خدمات تغذیه اي اشپزي درجه 2 ( کار و دانش ) 1
45,551,808 56,939,760 117,402 146,752 50,613,120 63,266,400 130,446 163,058 388 322 66 9-22/47/1/ 1585 فرهنگ و هنر صنعت چاپ ماشین چی افست ورقی ( کار و دانش ) 2
454 خدمات فناوري اطلاعات تکنسین تجهیزات شبکه هاي کوچک 45,069,696 56,337,120 148,256 185,319 50,077,440 62,596,800 164,728 205,911 304 96 48 252340530570001
455 خدمات فناوري اطلاعات تکنسین عمومی امنیت شبکه 35,365,248 44,206,560 147,355 184,194 39,294,720 49,118,400 163,728 204,660 240 63 17 252940530580001
456 خدمات فناوري اطلاعات تکنسین عمومی شبکه هاي کامپیوتري 60,823,872 76,029,840 135,164 168,955 67,582,080 84,477,600 150,182 187,728 450 285 165 351330530590001
46 خدمات امور مالی و بازرگانی شناسایی اصول و مبانی مبارزه با پولشویی 2,597,184 3,246,480 129,859 162,324 2,885,760 3,607,200 144,288 180,360 20 15 5 335230450010011
46,158,336 57,697,920 124,082 155,102 51,287,040 64,108,800 137,868 172,335 372 261 111 8-71/12/1/ 862 صنعت تاسیسات تعمیرکار پکیج شوفاژ گازي * 2
46,640,448 58,300,560 124,044 155,055 829 صنعت برق کمک نصاب آسانسور 51,822,720 64,778,400 137,826 172,283 376 278 98 741220050140002
46,780,416 58,475,520 145,281 181,601 51,978,240 64,972,800 161,423 201,779 322 200 102 311830300040001 Autocad 1365 صنعت معماري نقشه کش ساختمان با
46,858,176 58,572,720 141,994 177,493 52,064,640 65,080,800 157,772 197,215 330 257 73 0-32/14/2/1 * CATIA 1417 صنعت مکانیک نقشه کش و طراح صنعتی با
460 خدمات فناوري اطلاعات تولید کننده چند رسانه اي دو بعدي 58,568,832 73,211,040 112,632 140,790 65,076,480 81,345,600 125,147 156,434 520 438 82 732120530040001
461 خدمات فناوري اطلاعات تولید کننده چند رسانه اي سه بعدي 71,943,552 89,929,440 110,682 138,353 79,937,280 99,921,600 122,980 153,726 650 526 124 732120530070001
464 خدمات فناوري اطلاعات تولید کننده محتواي الکترونیکی عمومی 65,396,160 81,745,200 114,730 143,413 72,662,400 90,828,000 127,478 159,347 570 470 100 732120530050001
465 خدمات فناوري اطلاعات تولید کننده و توسعه دهنده پایگاه هاي اینترنتی 51,788,160 64,735,200 115,085 143,856 57,542,400 71,928,000 127,872 159,840 450 344 106 732120530060001
47 خدمات امور مالی و بازرگانی صندوق دار فروشگاه 8,880,192 11,100,240 115,327 144,159 9,866,880 12,333,600 128,141 160,177 77 54 23 523020450010001
47,044,800 58,806,000 104,544 130,680 52,272,000 65,340,000 116,160 145,200 450 426 24 7-54/57/2/ 1647 فرهنگ و هنر فرش قالی باف درجه 2( کار و دانش ) 1
47,138,112 58,922,640 112,234 140,292 52,375,680 65,469,600 124,704 155,880 420 345 75 732120530120001 PhotoShop 530 خدمات فناوري اطلاعات کاربر گرافیک رایانه اي با
47,200,320 59,000,400 123,561 154,451 52,444,800 65,556,000 137,290 171,613 382 240 142 8-54/27/1/ 747 صنعت الکترونیک تعمیرکار دستگاه هاي دورنگار( فکس ) 2
47,340,288 59,175,360 121,385 151,732 52,600,320 65,750,400 134,873 168,591 390 271 119 8-55/28/1/4 * 777 صنعت برق برقکار ساختمان درجه 1
47,464,704 59,330,880 105,477 131,846 52,738,560 65,923,200 117,197 146,496 450 426 24 7-54/57/2/ 1423 فرهنگ و هنر فرش قالی باف درجه 2 ( کار و دانش ) 3
470 خدمات فناوري اطلاعات تولیدویدئو محتواي الکترونیکی براي آموزش وارائه 6,609,600 8,262,000 118,029 147,536 7,344,000 9,180,000 131,143 163,929 56 45 11 216620530660011
472 خدمات فناوري اطلاعات راه اندازي و کار با موبایل و تبلت 2,410,560 3,013,200 126,872 158,589 2,678,400 3,348,000 140,968 176,211 19 15 4 7321053009
48 خدمات امور مالی و بازرگانی عارضه یابی واحدهاي صنفی 5,209,920 6,512,400 130,248 162,810 5,788,800 7,236,000 144,720 180,900 40 20 20 331130450020021
48,086,784 60,108,480 132,107 165,133 53,429,760 66,787,200 146,785 183,481 364 267 97 8-57/23/2/2 * 827 صنعت برق کارگر شبکه هوایی درجه 2
48,195,648 60,244,560 130,612 163,264 53,550,720 66,938,400 145,124 181,405 369 299 70 8-71/06/1/2 * 901 صنعت تاسیسات لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه 1
48,817,728 61,022,160 122,044 152,555 54,241,920 67,802,400 135,605 169,506 400 250 150 0-32/54/2/ 1367 صنعت معماري نقشه کش عمومی ساختمان درجه 2 ( کار و دانش ) 3
488 خدمات فناوري اطلاعات روش تحقیق در شبکه هاي اجتماعی 8,662,464 10,828,080 157,499 196,874 9,624,960 12,031,200 174,999 218,749 55 39 16 251140530900021
49 خدمات امور مالی و بازرگانی فروشنده 14,556,672 18,195,840 111,974 139,968 16,174,080 20,217,600 124,416 155,520 130 50 80 522320450010001
493 خدمات فناوري اطلاعات سخت افزار روبوتیک 11,975,040 14,968,800 133,056 166,320 13,305,600 16,632,000 147,840 184,800 90 39 51 311930530830001
5 خدمات امور مالی و بازرگانی بازاریابی تلفنی 2,814,912 3,518,640 117,288 146,610 3,127,680 3,909,600 130,320 162,900 24 18 6 524220450010011
5,069,952 6,337,440 126,749 158,436 5,633,280 7,041,600 140,832 176,040 40 31 9 723120010010131 90L 1077 صنعت صنایع خودرو تعمیرموتوروگیربکس
5,085,504 6,356,880 169,517 211,896 5,650,560 7,063,200 188,352 235,440 30 13 17 311930030120011 ( ECG ) 766 صنعت الکترونیک کاربري و نگهداشت دستگاه هاي مانیتورینگ علایم حیاتی
5,085,504 6,356,880 169,517 211,896 5,650,560 7,063,200 188,352 235,440 30 20 10 311830410100131 Solid Works 1390 صنعت مکانیک طراحی با نرم افزار
5,147,712 6,434,640 128,693 160,866 5,719,680 7,149,600 142,992 178,740 40 30 10 5-31/94/1/ 219 خدمات خدمات تغذیه اي اشپزي با مایکروویو * 1
5,334,336 6,667,920 177,811 222,264 5,927,040 7,408,800 197,568 246,960 30 20 10 252340531870021
5,489,856 6,862,320 203,328 254,160 6,099,840 7,624,800 225,920 282,400 27 21 6 214440410000011 ANSYS 1394 صنعت مکانیک طراحی و تحلیل مدل ها به روش اجزاء محدود به وسیله
5,707,584 7,134,480 190,253 237,816 6,341,760 7,927,200 211,392 264,240 30 20 10 252940530590331 CompTIA Security+ 383 خدمات فناوري اطلاعات
5,738,688 7,173,360 191,290 239,112 6,376,320 7,970,400 212,544 265,680 30 20 10 252340530590341 CompTIA Network+ 382 خدمات فناوري اطلاعات
5,863,104 7,328,880 117,262 146,578 6,514,560 8,143,200 130,291 162,864 50 35 15 216620531040031 Microsoft Power Point 393 خدمات فناوري اطلاعات 2016
5,940,864 7,426,080 185,652 232,065 6,600,960 8,251,200 206,280 257,850 32 24 8 214240290000041 Auto CAD Land طراحی پروژه راه سازي با نرم افزار
5,987,520 7,484,400 124,740 155,925 6,652,800 8,316,000 138,600 173,250 48 32 16 265420531200001 PREMIERE 543 خدمات فناوري اطلاعات کارور
50,481,792 63,102,240 148,476 185,595 56,090,880 70,113,600 164,973 206,216 340 240 100 216640530990021
50,575,104 63,218,880 1791 فرهنگ و هنر هنرهاي نمایشی تصویر بردار 133,092 166,365 56,194,560 70,243,200 147,880 184,851 380 290 90 352130870020001
509 خدمات فناوري اطلاعات کارآگاهی امنیت شبکه 11,695,104 14,618,880 182,736 228,420 12,994,560 16,243,200 203,040 253,800 64 48 16 252940530590171
51,026,112 63,782,640 121,491 151,863 56,695,680 70,869,600 134,990 168,737 420 292 128 0-14/21/1/ 1916 کشاورزي صنایع غذایی کارور ازمایشگاه مواد غذایی * 2
51,197,184 63,996,480 111,298 139,123 56,885,760 71,107,200 123,665 154,581 460 300 160 7-91/41/2/4 * 372 خدمات صنایع پوشاك نازك دوز زنانه درجه 2
51,274,944 64,093,680 104,643 130,803 56,972,160 71,215,200 116,270 145,337 490 437 53 7-91/41/2/3/ 294 خدمات صنایع پوشاك الگو ساز و برشکار لباس زنانه ( تکدوزي ) ( کار و دانش ) 1
51,337,152 64,171,440 152,789 190,986 57,041,280 71,301,600 169,766 212,207 336 252 84 313930310070001 FATEK 1221 صنعت کنترل و ابزار دقیق اتوماسیون کار صنعتی
51,523,776 64,404,720 128,809 161,012 57,248,640 71,560,800 143,122 178,902 400 300 100 7-11/08/1/ 1294 صنعت معدن معدن کار عمومی * 2
51,617,088 64,521,360 153,622 192,028 57,352,320 71,690,400 170,691 213,364 336 252 84 313930310110001 Delta 1220 صنعت کنترل و ابزار دقیق اتوماسیون کار صنعتی
516 خدمات فناوري اطلاعات کار با اینترنت 1,912,896 2,391,120 119,556 149,445 2,125,440 2,656,800 132,840 166,050 16 12 4 7321053002
52,254,720 65,318,400 130,637 163,296 58,060,800 72,576,000 145,152 181,440 400 315 85 8-71/14/1/2 * 895 صنعت تاسیسات لوله کش و نصاب دستگاه هاي حرارت مرکزي درجه 1
521 خدمات فناوري اطلاعات کاربر اتوماسیون اداري 25,132,032 31,415,040 109,270 136,587 27,924,480 34,905,600 121,411 151,763 230 185 45 732120530150001
524 خدمات فناوري اطلاعات کاربر رایانه 31,679,424 39,599,280 105,598 131,998 35,199,360 43,999,200 117,331 146,664 300 219 81 732120530130001
526 خدمات فناوري اطلاعات کاربر رایانه ( کار و دانش ) 35,474,112 44,342,640 118,247 147,809 39,415,680 49,269,600 131,386 164,232 300 217 83 351130531030001
53,732,160 67,165,200 154,403 193,003 59,702,400 74,628,000 171,559 214,448 348 222 126 311830410090002 Autodesk Inventor 1413 صنعت مکانیک نقشه کش صنعتی با نرم افزار
53,887,680 67,359,600 106,497 133,122 59,875,200 74,844,000 118,330 147,913 506 392 114 7-91/45/2/ 374 خدمات صنایع پوشاك نازك دوز مردانه ( کار و دانش ) 2
531 خدمات فناوري اطلاعات کاربر گرافیکی محتواي آموزشی 41,819,328 52,274,160 119,484 149,355 46,465,920 58,082,400 132,760 165,950 350 275 75 732120530090001
533 خدمات فناوري اطلاعات کاربرد رایانه و اینترنت در محیط کار 13,234,752 16,543,440 147,053 183,816 14,705,280 18,381,600 163,392 204,240 90 52 38 351130531030141
54,945,216 68,681,520 130,202 162,752 61,050,240 76,312,800 144,669 180,836 422 278 144 8-55/77/1/3 * 795 صنعت برق تعمیرکار لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده درجه 1
544 خدمات فناوري اطلاعات کارور شبکه اینترنت 8,802,432 11,003,040 146,707 183,384 9,780,480 12,225,600 163,008 203,760 60 48 12 351130531240011
546 خدمات فناوري اطلاعات کارور نرم افزار حقوق و دستمزد 16,998,336 21,247,920 135,987 169,983 18,887,040 23,608,800 151,096 188,870 125 86 29 351130531280001
55 خدمات امور مالی و بازرگانی کاربر امور بانکی 30,621,888 38,277,360 105,958 132,448 34,024,320 42,530,400 117,731 147,164 289 171 118 421120450030001
55,334,016 69,167,520 120,291 150,364 61,482,240 76,852,800 133,657 167,071 460 354 106 0-84/80/1/3/3 * ( DELPHI، VB ) 418 خدمات فناوري اطلاعات برنامه نویس
55,582,848 69,478,560 151,040 188,800 61,758,720 77,198,400 167,823 209,778 368 160 48 252940530530001 Linux 451 خدمات فناوري اطلاعات تکنسین امنیت سیستمهاي
553 خدمات فناوري اطلاعات مبانی روبوتیک 18,009,216 22,511,520 132,421 165,526 20,010,240 25,012,800 147,134 183,918 136 78 58 351930531300001
555 خدمات فناوري اطلاعات محتوا ساز آموزش الکترونیکی 28,957,824 36,197,280 115,831 144,789 32,175,360 40,219,200 128,701 160,877 250 205 45 732120530100001
557 خدمات فناوري اطلاعات مدیریت وبلاگ 3,670,272 4,587,840 122,342 152,928 4,078,080 5,097,600 135,936 169,920 30 20 10 133020531400011
56 خدمات امور مالی و بازرگانی کاربر نرم افزار مالی 33,343,488 41,679,360 104,198 130,248 37,048,320 46,310,400 115,776 144,720 320 232 88 431120450050002
56,655,936 70,819,920 118,033 147,542 62,951,040 78,688,800 131,148 163,935 480 362 118 8-55/42/2/3 * 1097 صنعت صنایع خودرو تعمیرکار برق خودرو درجه 2
560 خدمات فناوري اطلاعات مدیر سرویس دهنده هاي مایکروسافت 61,414,848 76,768,560 147,632 184,540 68,238,720 85,298,400 164,035 205,044 416 160 96 251240531470001
561 خدمات فناوري اطلاعات مدیر ویندوز سرور 13,841,280 17,301,600 164,777 205,971 15,379,200 19,224,000 183,086 228,857 84 28 16 252340531510001 2012
562 خدمات فناوري اطلاعات مدیریت آموزش الکترونیکی 9,284,544 11,605,680 145,071 181,339 10,316,160 12,895,200 161,190 201,488 64 34 30 133030531510011
563 خدمات فناوري اطلاعات مدیریت فروشگاه اینترنتی 9,268,992 11,586,240 132,414 165,518 10,298,880 12,873,600 147,127 183,909 70 47 23 133020531490011
564 خدمات فناوري اطلاعات مربی آموزش الکترونیکی 6,298,560 7,873,200 143,149 178,936 6,998,400 8,748,000 159,055 198,818 44 30 14 235630531540011
565 خدمات فناوري اطلاعات مقابله با تهدیدات شبکه هاي مجازي 2,021,760 2,527,200 126,360 157,950 2,246,400 2,808,000 140,400 175,500 16 12 4 2523052022
567 خدمات فناوري اطلاعات مهارت عمومی برنامه نویسی * 43,918,848 54,898,560 135,135 168,919 48,798,720 60,998,400 150,150 187,687 325 274 51 251430531550001
568 خدمات فناوري اطلاعات مهارت هاي حرفه اي و اداري کار با رایانه 2,861,568 3,576,960 130,071 162,589 3,179,520 3,974,400 144,524 180,655 22 19 3 411020530010011
569 خدمات فناوري اطلاعات مهارت هاي زندگی آنلاین 4,758,912 5,948,640 139,968 174,960 5,287,680 6,609,600 155,520 194,400 34 27 7 351130531030061
57 خدمات امور مالی و بازرگانی کارشناس ارزیابی بیمه هاي اشخاص 13,110,336 16,387,920 126,061 157,576 14,567,040 18,208,800 140,068 175,085 104 70 34 332130450050001
57,075,840 71,344,800 118,908 148,635 63,417,600 79,272,000 132,120 165,150 480 376 104 8-80/10/1/ 1620 فرهنگ و هنر طلا و جواهرسازي طلا و جواهر ساز ( کار و دانش ) 2
57,324,672 71,655,840 119,426 149,283 63,694,080 79,617,600 132,696 165,870 480 355 125 8-43/95/2/3 * 1112 صنعت صنایع خودرو تون اپ ( تنظیم کار موتور ) درجه 2
57,682,368 72,102,960 128,183 160,229 64,091,520 80,114,400 142,426 178,032 450 359 41 9-39/26/2/3 * 1157 صنعت صنایع چوب رنگ کار چوب درجه 2
57,884,544 72,355,680 1050 صنعت ساختمان نقشه کشی سازه 143,279 179,098 64,316,160 80,395,200 159,198 198,998 404 254 150 311830290010001
573 خدمات فناوري اطلاعات مهندس طراح تجارت الکترونیک 53,016,768 66,270,960 147,269 184,086 58,907,520 73,634,400 163,632 204,540 360 146 54 251340531690001
574 خدمات فناوري اطلاعات مهندس کامپیوتر در امنیت کسب و کار الکترونیکی 39,642,048 49,552,560 150,159 187,699 44,046,720 55,058,400 166,844 208,555 264 81 23 252940531750001
575 خدمات فناوري اطلاعات مهندس کامپیوتر در سرپرستی تیمهاي مجازي و راه دور 41,290,560 51,613,200 147,466 184,333 45,878,400 57,348,000 163,851 204,814 280 68 52 121240531760001
576 خدمات فناوري اطلاعات مهندس کامپیوتر در مدیریت دانش 81,834,624 102,293,280 146,133 182,667 90,927,360 113,659,200 162,370 202,963 560 132 268 251940531800001
577 خدمات فناوري اطلاعات مهندس کامپیوتر در مدیریت زمان و اولویت 42,083,712 52,604,640 150,299 187,874 46,759,680 58,449,600 166,999 208,749 280 80 40 251940531810001
578 خدمات فناوري اطلاعات مهندس کامپیوتر در نفوذگري 79,424,064 99,280,080 148,179 185,224 88,248,960 110,311,200 164,644 205,804 536 258 118 252940531840001
579 خدمات فناوري اطلاعات مهندس کیفیت نرم افزار 47,666,880 59,583,600 148,959 186,199 52,963,200 66,204,000 165,510 206,888 320 104 56 251940531850001
58 خدمات امور مالی و بازرگانی کارشناس ارزیابی خسارت بیمه خودرو 55,629,504 69,536,880 123,621 154,526 61,810,560 77,263,200 137,357 171,696 450 320 130 332130450070001
58,320,000 72,900,000 118,057 147,571 64,800,000 81,000,000 131,174 163,968 494 426 68 9-55/13/1/ 1352 صنعت معماري گچ بر ( کار و دانش ) 2
580 خدمات فناوري اطلاعات مهندسی شبکه هاي مبتنی بر میکروتیک 9,828,864 12,286,080 153,576 191,970 10,920,960 13,651,200 170,640 213,300 64 41 23 252340530600011
581 خدمات فناوري اطلاعات مونتاژ رایانه 9,953,280 12,441,600 155,520 194,400 11,059,200 13,824,000 172,800 216,000 64 48 16 351240530590231
583 خدمات فناوري اطلاعات میکروکنترلرها در روبوتیک 16,765,056 20,956,320 137,418 171,773 18,627,840 23,284,800 152,687 190,859 122 72 50 311930531880001
584 خدمات فناوري اطلاعات میکس فیلم و صدا به روش ساده 1,912,896 2,391,120 127,526 159,408 2,125,440 2,656,800 141,696 177,120 15 10 5 2166053017
586 خدمات فناوري اطلاعات نصاب و پیکر بندي سرور 12,799,296 15,999,120 142,214 177,768 14,221,440 17,776,800 158,016 197,520 90 39 31 251230531890001 2008
587 خدمات فناوري اطلاعات رایت سی دي
588 خدمات فناوري اطلاعات نصب و پیکربندي ویندوز سرور 12,752,640 15,940,800 153,646 192,058 14,169,600 17,712,000 170,718 213,398 83 25 18 252340531510011 2012
589 خدمات فناوري اطلاعات نصب و تنظیم سیستم عامل ویندوز 10,139,904 12,674,880 158,436 198,045 11,266,560 14,083,200 176,040 220,050 64 48 16 351240530590251
59 خدمات امور مالی و بازرگانی کارشناس ارزیابی خسارت بیمه هاي اشخاص 8,849,088 11,061,360 136,140 170,175 9,832,320 12,290,400 151,266 189,083 65 39 26 332130450060001
59,299,776 74,124,720 131,485 164,356 65,888,640 82,360,800 146,095 182,618 451 336 115 1-61/97/2/2/ 1372 صنعت معماري هنر ایینه کاري درجه 2 ( کار و دانش ) 1
59,439,744 74,299,680 147,860 184,825 1366 صنعت معماري نقشه کش عمومی ساختمان 66,044,160 82,555,200 164,289 205,361 402 266 136 311830300010001
590 خدمات فناوري اطلاعات نفوذ گري و مقابله کننده شبکه هاي بی سیم 9,875,520 12,344,400 154,305 192,881 10,972,800 13,716,000 171,450 214,313 64 48 16 252940530590321
592 خدمات فناوري اطلاعات وبلاگ نویسی مقدماتی 1,866,240 2,332,800 124,416 155,520 2,073,600 2,592,000 138,240 172,800 15 11 4 1330053018
593 خدمات گردشگري اصول و فنون مذاکره 3,017,088 3,771,360 125,712 157,140 3,352,320 4,190,400 139,680 174,600 24 14 10 511320550100091
594 خدمات گردشگري برقراري ارتباط با گردشگران به زبان انگلیسی( سطح پیشرفته ) 10,793,088 13,491,360 116,055 145,068 11,992,320 14,990,400 128,950 161,187 93 60 33 511320550060041
596 خدمات گردشگري برقراري ارتباط با گردشگران به زبان انگلیسی( سطح مقدماتی ) 11,399,616 14,249,520 118,746 148,433 12,666,240 15,832,800 131,940 164,925 96 60 36 511320550060021
597 خدمات گردشگري برقراري ارتباط با گردشگران به زبان روسی 27,355,968 34,194,960 118,939 148,674 30,395,520 37,994,400 132,154 165,193 230 147 83 511320550060091
598 خدمات گردشگري برگزاري اردوي آموزشی 8,009,280 10,011,600 114,418 143,023 8,899,200 11,124,000 127,131 158,914 70 46 15 511320550100041
599 خدمات گردشگري برنامه ریزي و طراحی بسته سفر 9,082,368 11,352,960 113,530 141,912 10,091,520 12,614,400 126,144 157,680 80 59 21 511320550100071
6 خدمات امور مالی و بازرگانی بازاریاب 17,682,624 22,103,280 117,884 147,355 19,647,360 24,559,200 130,982 163,728 150 90 60 332230450010002
6,065,280 7,581,600 134,784 168,480 176 خدمات خدمات آموزشی آمادگی شغلی 6,739,200 8,424,000 149,760 187,200 45 30 15 333330490000011
6,127,488 7,659,360 153,187 191,484 6,808,320 8,510,400 170,208 212,760 40 34 6 343230300000091 Grasshopper 1323 صنعت معماري طراحی ومدلسازي معماري با افزار نرم
6,158,592 7,698,240 162,068 202,585 6,842,880 8,553,600 180,076 225,095 38 24 14 311330050060031 EPLAN 848 صنعت برق نقشه کشی پیشرفته برق صنعتی با نرم افزار
6,251,904 7,814,880 156,298 195,372 6,946,560 8,683,200 173,664 217,080 40 32 8 343230300020031 Photoshop 1305 صنعت معماري پرزنته و شیت بندي معماري به کمک نرم افزار
6,345,216 7,931,520 166,979 208,724 7,050,240 8,812,800 185,533 231,916 38 26 12 313231070010151 BOD 1254 صنعت مدیریت آب اندازه گیري اکسیژن مورد نیاز بیوشمیایی
6,376,320 7,970,400 193,222 241,527 7,084,800 8,856,000 214,691 268,364 33 23 10 311830410100151 Inventor 1397 صنعت مکانیک طراحی و مدلسازي با
6,469,632 8,087,040 134,784 168,480 7,188,480 8,985,600 149,760 187,200 48 10 38 524520010010001 CNG 1056 صنعت صنایع خودرو اپراتوري عمومی ایستگاه هاي سوخت رسانی
6,500,736 8,125,920 162,518 203,148 7,223,040 9,028,800 180,576 225,720 40 27 13 251340531630011 ( Core Java / J2SE ) 414 خدمات فناوري اطلاعات برنامه نویسی مقدماتی جاوا
6,562,944 8,203,680 164,074 205,092 7,292,160 9,115,200 182,304 227,880 40 25 15 351330530120011 Network plus+ 514 خدمات فناوري اطلاعات کار با
6,749,568 8,436,960 168,739 210,924 7,499,520 9,374,400 187,488 234,360 40 26 14 311830410100011 ABAQUS 1379 صنعت مکانیک تحلیل مکانیکی با نرم افزار
6,765,120 8,456,400 135,302 169,128 7,516,800 9,396,000 150,336 187,920 50 30 20 351130531040011 Microsoft Word 394 خدمات فناوري اطلاعات 2016
6,842,880 8,553,600 184,943 231,178 7,603,200 9,504,000 205,492 256,865 37 26 11 242140370010021 SWOT 1260 صنعت مدیریت صنایع برنامه ریزي استراتژیک با روش
6,905,088 8,631,360 172,627 215,784 7,672,320 9,590,400 191,808 239,760 40 30 10 252340531870011 Installing and Configuring Windows Server 390 خدمات فناوري اطلاعات 2012
6,967,296 8,709,120 174,182 217,728 7,741,440 9,676,800 193,536 241,920 40 30 10 252340531870051 Administering Windows Server 384 خدمات فناوري اطلاعات 2012
60 خدمات امور مالی و بازرگانی کارگزار دفاتر خدمات بانکی روستایی 43,110,144 53,887,680 109,140 136,425 47,900,160 59,875,200 121,266 151,583 395 263 132 421120450020001
60,124,032 75,155,040 150,310 187,888 66,804,480 83,505,600 167,011 208,764 400 200 40 251340531650001 ASP.NET با Enterprise 571 خدمات فناوري اطلاعات مهندس در توسعه وب هاي
600 خدمات گردشگري راهنماي زبان تخصصی گردشگري 16,065,216 20,081,520 114,752 143,439 17,850,240 22,312,800 127,502 159,377 140 91 49 511320550060001
601 خدمات گردشگري راهنماي طبیعت گردي ( اکوتوریسم ) 13,996,800 17,496,000 36,074 45,093 15,552,000 19,440,000 40,082 50,103 388 184 156 511320550080001
602 خدمات گردشگري راهنماي عمومی گردشگري 15,396,480 19,245,600 46,656 58,320 17,107,200 21,384,000 51,840 64,800 330 187 113 511320550100001
603 خدمات گردشگري راهنماي گردشگري سلامت 13,996,800 17,496,000 129,600 162,000 15,552,000 19,440,000 144,000 180,000 108 64 24 511320550010001
604 خدمات گردشگري راهنماي محلی بومی 14,307,840 17,884,800 119,232 149,040 15,897,600 19,872,000 132,480 165,600 120 90 30 511320550150001
605 خدمات گردشگري راهنماي موزه 14,618,880 18,273,600 52,210 65,263 16,243,200 20,304,000 58,011 72,514 280 183 97 511320550070001
606 خدمات گردشگري راهنمایی گردشگران در مناطق داراي پوشش گیاهی ویژه 12,566,016 15,707,520 114,237 142,796 13,962,240 17,452,800 126,929 158,662 110 75 35 511320550080011
607 خدمات گردشگري انگلیسی
609 خدمات گردشگري راهنمایی اکوتوریسم ( بوم گردشگري ) 2,363,904 2,954,880 118,195 147,744 2,626,560 3,283,200 131,328 164,160 20 14 6 5113055003
610 خدمات گردشگري راهنمایی گردشگري فرهنگی 14,774,400 18,468,000 984,960 1,231,200 16,416,000 20,520,000 1,094,400 1,368,000 15 12 3 5113055005
611 خدمات گردشگري راهنمایی گردشگري محلی 2,192,832 2,741,040 121,824 152,280 2,436,480 3,045,600 135,360 169,200 18 14 4 5113055006
612 خدمات گردشگري راهنمایی موزه 2,052,864 2,566,080 120,757 150,946 2,280,960 2,851,200 134,174 167,718 17 14 3 5113055002
613 خدمات گردشگري شناسایی فرصت هاي کسب و کار در گردشگري محلی 2,161,728 2,702,160 120,096 150,120 2,401,920 3,002,400 133,440 166,800 18 15 3 3339055001
614 خدمات گردشگري عکاسی تورهاي گردشگري 5,365,440 6,706,800 116,640 145,800 5,961,600 7,452,000 129,600 162,000 46 32 14 511320550100081
615 خدمات گردشگري کارمند مقدماتی فروش بلیط 12,643,776 15,804,720 109,946 137,432 14,048,640 17,560,800 122,162 152,703 115 62 33 523020550010001
616 خدمات گردشگري مدیر باشگاه هاي گردشگري ورزشی 15,272,064 19,090,080 125,181 156,476 16,968,960 21,211,200 139,090 173,862 122 74 48 143130550030001
617 خدمات گردشگري پرورش )
618 خدمات گردشگري مدیر تور 16,765,056 20,956,320 118,901 148,626 18,627,840 23,284,800 132,112 165,140 141 98 43 333930550010001
619 خدمات گردشگري مدیر دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردي 17,962,560 22,453,200 123,880 154,850 19,958,400 24,948,000 137,644 172,055 145 77 48 143930550010001
62 خدمات امور مالی و بازرگانی کمک حسابدار 30,590,784 38,238,480 101,969 127,462 33,989,760 42,487,200 113,299 141,624 300 195 105 431120450070001
62,938,944 78,673,680 116,987 146,234 69,932,160 87,415,200 129,985 162,482 538 468 70 8-72/17/2/2 * 937 صنعت جوشکاري و بازرسی جوش جوشکار گاز درجه 2
620 خدمات گردشگري مربی گردشگري کودکان 14,727,744 18,409,680 122,731 153,414 16,364,160 20,455,200 136,368 170,460 120 73 30 234230550010001
621 خدمات گردشگري مکالمه با گردشگران به زبان انگلیسی ( سطح مقدماتی ) 2,395,008 2,993,760 119,750 149,688 2,661,120 3,326,400 133,056 166,320 20 14 6 5113055001
622 خدمات مراقبت و زیبایی ارایشگر عروس 24,214,464 30,268,080 119,283 149,104 26,904,960 33,631,200 132,537 165,671 203 123 80 514220570040001
623 خدمات مراقبت و زیبایی استفاده از رنگهاي سنتی و گیاهی در آرایش زنانه 7,153,920 8,942,400 113,554 141,943 7,948,800 9,936,000 126,171 157,714 63 41 22 514220570070031
624 خدمات مراقبت و زیبایی اصلاح صورت بابند 1,570,752 1,963,440 112,197 140,246 1,745,280 2,181,600 124,663 155,829 14 11 3 514120570020021
625 خدمات مراقبت و زیبایی اضافه کردن مو به سر ( هر اکستنشن ) 5,940,864 7,426,080 123,768 154,710 6,600,960 8,251,200 137,520 171,900 48 39 9 514220570020061
626 خدمات مراقبت و زیبایی آرایشگر دائم صورت( زنانه ) 32,387,040 40,483,800 157,986 197,482 35,985,600 44,982,000 175,540 219,424 205 144 61 514220570050001
627 خدمات مراقبت و زیبایی آرایشگر ناخن 13,530,240 16,912,800 123,002 153,753 15,033,600 18,792,000 136,669 170,836 110 80 30 514220570060001
628 خدمات مراقبت و زیبایی آرایش چشم 4,074,624 5,093,280 116,418 145,522 4,527,360 5,659,200 129,353 161,691 35 30 5 514220570030071
629 خدمات مراقبت و زیبایی آرایش روز و شب و عروس 8,242,560 10,303,200 152,640 190,800 9,158,400 11,448,000 169,600 212,000 54 47 7 514220570030091
63 خدمات امور مالی و بازرگانی کمک متصدي تنظیم اسناد مالی 35,520,768 44,400,960 104,473 130,591 39,467,520 49,334,400 116,081 145,101 340 207 133 431120450100002
63,872,064 79,840,080 128,774 160,968 70,968,960 88,711,200 143,083 178,853 496 400 96 721220110120001 SMAW 940 صنعت جوشکاري و بازرسی جوش جوشکارسازه هاي فولادي با فرایند
630 خدمات مراقبت و زیبایی آرایش مو ( شنیون ) 5,069,952 6,337,440 115,226 144,033 5,633,280 7,041,600 128,029 160,036 44 36 8 514220570020051
631 خدمات مراقبت و زیبایی آرایش موي عروس 5,847,552 7,309,440 121,824 152,280 6,497,280 8,121,600 135,360 169,200 48 39 9 514220570020081
632 خدمات مراقبت و زیبایی آرایشگر موي زنانه 38,428,992 48,036,240 101,129 126,411 42,698,880 53,373,600 112,365 140,457 380 304 76 514220570020001
633 خدمات مراقبت و زیبایی آرایشگر و پیرایشگر زنانه 41,057,280 51,321,600 127,112 158,890 45,619,200 57,024,000 141,236 176,545 323 200 123 514220570010002
634 خدمات مراقبت و زیبایی آلودگی زدایی محیطی حفاظت و بهداشت فردي 1,353,024 1,691,280 112,752 140,940 1,503,360 1,879,200 125,280 156,600 12 7 5 514220570070041
635 خدمات مراقبت و زیبایی بافت مو 8,545,824 10,682,280 142,430 178,038 9,495,360 11,869,200 158,256 197,820 60 42 18 514220570020011
636 خدمات مراقبت و زیبایی بهداشت کار ناخن مردانه 5,163,264 6,454,080 129,082 161,352 5,736,960 7,171,200 143,424 179,280 40 29 11 514120570080001
637 خدمات مراقبت و زیبایی پاك سازي پوست جهت متعادل سازي 3,576,960 4,471,200 149,040 186,300 3,974,400 4,968,000 165,600 207,000 24 22 2 514220570030041
638 خدمات مراقبت و زیبایی پاکسازي پوست صورت زنانه 10,323,936 12,904,920 161,312 201,639 11,471,040 14,338,800 179,235 224,044 64 43 21 514220570030011
639 خدمات مراقبت و زیبایی پیرایشگر ابرو و صورت زنانه 16,329,600 20,412,000 127,575 159,469 18,144,000 22,680,000 141,750 177,188 128 97 31 514120570020001
64 خدمات امور مالی و بازرگانی کمک متصدي پذیرش سفارش خرید و فروش اوراق بهادار 56,904,768 71,130,960 107,367 134,209 63,227,520 79,034,400 119,297 149,122 530 343 187 431220450040001
64,058,688 80,073,360 128,117 160,147 71,176,320 88,970,400 142,353 177,941 500 297 203 0-32/90/1/ 757 صنعت الکترونیک طراح و تحلیلگر مدارات دیجیتال * 3
64,789,632 80,987,040 130,624 163,280 71,988,480 89,985,600 145,138 181,423 496 404 92 8-71/08/2/3 * 897 صنعت تاسیسات لوله کش و نصاب دستگاه هاي حرارتی درجه 2
64,945,152 81,181,440 135,302 169,128 72,161,280 90,201,600 150,336 187,920 480 256 224 0-32/97/1/ 1415 صنعت مکانیک نقشه کش و طراح به کمک رایانه * 3
641 خدمات مراقبت و زیبایی پیرایشگر کودك( دخترانه ) 7,729,344 9,661,680 110,419 138,024 8,588,160 10,735,200 122,688 153,360 70 43 27 514120570010021
645 خدمات مراقبت و زیبایی پیرایشگر موهاي زائد با موم 8,724,672 10,905,840 124,638 155,798 9,694,080 12,117,600 138,487 173,109 70 50 20 514120570030001
646 خدمات مراقبت و زیبایی پیرایشگر موي زنانه 21,974,976 27,468,720 110,985 138,731 24,416,640 30,520,800 123,316 154,145 198 156 42 514120570010001
648 خدمات مراقبت و زیبایی پیرایشگر موي زنانه از روي عکس و تصویر 15,178,752 18,973,440 108,420 135,525 16,865,280 21,081,600 120,466 150,583 140 90 50 514120570010011
649 خدمات مراقبت و زیبایی ترسیم خطوط اطراف سر و گردن با قیچی و ماشین اصلاح 3,748,032 4,685,040 124,934 156,168 4,164,480 5,205,600 138,816 173,520 30 20 10 514120570050061
65,054,016 81,317,520 130,108 162,635 72,282,240 90,352,800 144,564 180,706 500 400 100 8-71/06/2/2 * 902 صنعت تاسیسات لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه 2
65,318,400 81,648,000 127,575 159,469 72,576,000 90,720,000 141,750 177,188 512 415 97 8-71/08/1/3 * 899 صنعت تاسیسات لوله کش و نصاب دستگاه هاي حرارتی و برودتی درجه 1
650 خدمات مراقبت و زیبایی ترمیم کننده مو ( مردانه ) 39,502,080 49,377,600 126,609 158,262 43,891,200 54,864,000 140,677 175,846 312 220 92 514120570060001
651 خدمات مراقبت و زیبایی چهره پرداز کودك ( دخترانه ) 10,404,288 13,005,360 109,519 136,899 11,560,320 14,450,400 121,688 152,109 95 46 39 514220570030031
652 خدمات مراقبت و زیبایی چهره پرداز مردانه 16,018,560 20,023,200 152,558 190,697 17,798,400 22,248,000 169,509 211,886 105 73 32 514120570070002
654 خدمات مراقبت و زیبایی حالت دهی وخشک کردن مو با سشوار 2,877,120 3,596,400 143,856 179,820 3,196,800 3,996,000 159,840 199,800 20 12 8 514120570050081
655 خدمات مراقبت و زیبایی خود آرایی زنانه 11,376,288 14,220,360 138,735 173,419 12,640,320 15,800,400 154,150 192,688 82 59 23 514220570030021
656 خدمات مراقبت و زیبایی خودآرایی 3,405,888 4,257,360 126,144 157,680 3,784,320 4,730,400 140,160 175,200 27 22 5 514220570030081
657 خدمات مراقبت و زیبایی دکلراسیون یا بیرنگ کردن مو ( زنانه ) 10,523,520 13,154,400 138,467 173,084 11,692,800 14,616,000 153,853 192,316 76 50 26 514220570070021
658 خدمات مراقبت و زیبایی رنگ کردن ابرو 1,337,472 1,671,840 121,588 151,985 1,486,080 1,857,600 135,098 168,873 11 8 3 514120570020051
659 خدمات مراقبت و زیبایی رنگ کردن موي زنانه 7,418,304 9,272,880 119,650 149,563 8,242,560 10,303,200 132,945 166,181 62 35 27 514220570070011
66 خدمات امور مالی و بازرگانی متصدي بازاریابی 27,729,216 34,661,520 108,317 135,397 30,810,240 38,512,800 120,353 150,441 256 156 100 524420450010001
66,049,344 82,561,680 117,945 147,432 73,388,160 91,735,200 131,050 163,813 560 496 64 8-72/13/1/ 2 ( کار و دانش ) 2 CO 938 صنعت جوشکاري و بازرسی جوش جوشکار گاز محافظ
66,733,632 83,417,040 145,073 181,341 74,148,480 92,685,600 161,192 201,490 460 354 106 251340530190001 * ( DELPHI، VB ) 419 خدمات فناوري اطلاعات برنامه نویس
660 خدمات مراقبت و زیبایی سشوار کشیدن مو 5,007,744 6,259,680 125,194 156,492 5,564,160 6,955,200 139,104 173,880 40 32 8 514220570020031
661 خدمات مراقبت و زیبایی طراحی با حنا بر روي بدن 4,898,880 6,123,600 113,927 142,409 5,443,200 6,804,000 126,586 158,233 43 33 10 514220570060011
662 خدمات مراقبت و زیبایی طراحی با حنا روي دست وپا 839,808 1,049,760 119,973 149,966 933,120 1,166,400 133,303 166,629 7 5 2 514220570060071
663 خدمات مراقبت و زیبایی طراحی و نصب ناخن مصنوعی 917,568 1,146,960 131,081 163,851 1,019,520 1,274,400 145,646 182,057 7 5 2 514220570060041
664 خدمات مراقبت و زیبایی فرم دادن به ابرو 4,336,416 5,420,520 139,884 174,855 4,818,240 6,022,800 155,427 194,284 31 25 6 514120570020041
665 خدمات مراقبت و زیبایی فرم دادن به ناخن دست( مانیکور ) 1,275,264 1,594,080 127,526 159,408 1,416,960 1,771,200 141,696 177,120 10 6 4 514220570060021
666 خدمات مراقبت و زیبایی فرم دهی به ناخن پا( پدیکور ) 1,275,264 1,594,080 127,526 159,408 1,416,960 1,771,200 141,696 177,120 10 6 4 514220570060031
667 خدمات مراقبت و زیبایی کاربر مواد شیمیایی در پیرایش مردانه 20,956,320 26,195,400 149,688 187,110 23,284,800 29,106,000 166,320 207,900 140 97 43 514120570090001
668 خدمات مراقبت و زیبایی کار بر مواد شیمیایی در آرایش زنانه 45,349,632 56,687,040 109,805 137,257 50,388,480 62,985,600 122,006 152,508 413 330 83 514220570070001
669 خدمات مراقبت و زیبایی کلاه گیس باف با موي طبیعی ( زنانه ) 20,761,920 25,952,400 112,837 141,046 23,068,800 28,836,000 125,374 156,717 184 136 48 753120570010001
67 خدمات امور مالی و بازرگانی متصدي پذیرش سفارش خرید و فروش اوراق بهادار 67,464,576 84,330,720 104,922 131,152 74,960,640 93,700,800 116,580 145,724 643 398 245 431220450030002
67,262,400 84,078,000 125,724 157,155 74,736,000 93,420,000 139,693 174,617 535 291 244 8-54/23/1/ 736 صنعت الکترونیک تعمیرکار تلویزیون رنگی * 3
671 خدمات مراقبت و زیبایی کم حجم کردن مو ( پیتاژ ) 3,281,472 4,101,840 121,536 151,920 3,646,080 4,557,600 135,040 168,800 27 22 5 514120570010051
672 خدمات مراقبت و زیبایی کوتاه کردن مو با زوایاي مختلف با قیچی در پیرایش مردانه 18,107,712 22,634,640 150,898 188,622 20,119,680 25,149,600 167,664 209,580 120 76 44 514120570050091
673 خدمات مراقبت و زیبایی کوتاه کردن مو با ماشین و تیغ در پیرایش مردانه 13,063,680 16,329,600 136,080 170,100 14,515,200 18,144,000 151,200 189,000 96 68 28 514120570050101
674 خدمات مراقبت و زیبایی کوتاه کردن مو به روش ترکیبی ( از روي عکس و تصویر ) 3,981,312 4,976,640 132,710 165,888 4,423,680 5,529,600 147,456 184,320 30 24 6 514120570010061
675 خدمات مراقبت و زیبایی کوتاه کردن موي سر با شانه و قیچی 4,012,416 5,015,520 125,388 156,735 4,458,240 5,572,800 139,320 174,150 32 20 12 514120570050041
676 خدمات مراقبت و زیبایی کوتاه کردن موي سر با شانه و ماشین 4,354,560 5,443,200 128,075 160,094 4,838,400 6,048,000 142,306 177,882 34 19 15 514120570050051
677 خدمات مراقبت و زیبایی کوتاهی موي سر با زاویه مختلف 6,251,904 7,814,880 122,586 153,233 6,946,560 8,683,200 136,207 170,259 51 41 10 514120570010041
678 خدمات مراقبت و زیبایی لاك زدن ناخن ها و تزیین آنها 3,748,032 4,685,040 124,934 156,168 4,164,480 5,205,600 138,816 173,520 30 26 4 514220570060051
680 خدمات مراقبت و زیبایی متعادل ساز چهره زنانه ( آرایش صورت ) 36,702,720 45,878,400 126,561 158,201 40,780,800 50,976,000 140,623 175,779 290 232 58 514220570030001
682 خدمات مراقبت و زیبایی متعادل ساز چهره مردانه 15,494,976 19,368,720 154,950 193,687 17,216,640 21,520,800 172,166 215,208 100 75 25 514120570100002
684 خدمات مراقبت و زیبایی مراقبت از پوست بعد از مو زدایی 1,461,888 1,827,360 121,824 152,280 1,624,320 2,030,400 135,360 169,200 12 9 3 514120570020031
685 خدمات مراقبت و زیبایی مراقبت از پوست پا و ناخن 793,152 991,440 132,192 165,240 881,280 1,101,600 146,880 183,600 6 4 2 514220570060061
686 خدمات مراقبت و زیبایی مشاوره و پذیرش مشتري 3,125,952 3,907,440 111,641 139,551 3,473,280 4,341,600 124,046 155,057 28 21 7 514220570070051
687 خدمات مراقبت و زیبایی موزدایی ( دپیلاسیون )صورت 2,363,904 2,954,880 118,195 147,744 2,626,560 3,283,200 131,328 164,160 20 16 4 514120570020011
688 خدمات مراقبت و زیبایی ویتامینه کردن مو 1,710,720 2,138,400 122,194 152,743 1,900,800 2,376,000 135,771 169,714 14 10 4 514120570010081
689 خدمات هتلداري اتاق دار هتل 28,848,960 36,061,200 115,396 144,245 32,054,400 40,068,000 128,218 160,272 250 84 66 422420590010001
69 خدمات امور مالی و بازرگانی متصدي صدور بیمه هاي مسئولیت 10,746,432 13,433,040 124,959 156,198 11,940,480 14,925,600 138,843 173,553 86 35 51 332130450110001
69,221,952 86,527,440 128,189 160,236 76,913,280 96,141,600 142,432 178,040 540 392 103 8-11/21/2/3 * 1167 صنعت صنایع چوب کابینت ساز چوبی درجه 2
693 خدمات هتلداري آشپز هتل درجه 18,211,392 22,764,240 118,256 147,820 20,234,880 25,293,600 131,395 164,244 154 98 56 512020590010001 1
694 خدمات هتلداري آشپز هتل درجه 25,567,488 31,959,360 117,282 146,603 28,408,320 35,510,400 130,313 162,892 218 138 80 512020590020001 2
695 خدمات هتلداري برنامه ریز جشن ها و تشریفات 16,609,536 20,761,920 138,413 173,016 18,455,040 23,068,800 153,792 192,240 120 72 18 333230590010001
696 خدمات هتلداري رفتار با میهمان در هتل 4,805,568 6,006,960 120,139 150,174 5,339,520 6,674,400 133,488 166,860 40 25 15 513120590010011
697 خدمات هتلداري زبان تخصصی هتلداري 7,682,688 9,603,360 118,195 147,744 8,536,320 10,670,400 131,328 164,160 65 40 25 422420590070011
698 خدمات هتلداري سر میزبان رستوران 10,435,392 13,044,240 122,769 153,462 11,594,880 14,493,600 136,410 170,513 85 54 31 513220590010001
7 خدمات امور مالی و بازرگانی بازاریابی شبکه اي 2,286,144 2,857,680 142,884 178,605 2,540,160 3,175,200 158,760 198,450 16 12 4 332230450010011
7,076,160 8,845,200 147,420 184,275 7,862,400 9,828,000 163,800 204,750 48 33 15 216630530960021 Captivate 551 خدمات فناوري اطلاعات کاروري
7,107,264 8,884,080 142,145 177,682 7,896,960 9,871,200 157,939 197,424 50 39 11 7-76/38/1/ 1928 کشاورزي صنایع غذایی نانواي نان هاي حجیم و نیمه حجیم با تخصص فردار ماهر * 2
7,185,024 8,981,280 119,750 149,688 7,983,360 9,979,200 133,056 166,320 60 25 25 5-31/23/1/ 723 خدمات هتلداري معاون کل اشپزخانه و قنادي هتل * 2
7,231,680 9,039,600 180,792 225,990 8,035,200 10,044,000 200,880 251,100 40 26 14 251340530150011 ( Java EE/J2EE ) 415 خدمات فناوري اطلاعات برنامه نویسی پیشرفته جاوا
7,247,232 9,059,040 181,181 226,476 8,052,480 10,065,600 201,312 251,640 40 30 10 252340531870031
7,293,888 9,117,360 121,565 151,956 8,104,320 10,130,400 135,072 168,840 60 40 20 1-62/54/1/ کار و دانش ) 4 ) CORELDRAW 537 خدمات فناوري اطلاعات کارور
7,293,888 9,117,360 125,757 157,196 8,104,320 10,130,400 139,730 174,662 58 36 22 7-26/22/1/ 1904 کشاورزي صنایع غذایی پخت نان سنتی ( کار و دانش ) 1
7,324,992 9,156,240 126,293 157,866 8,138,880 10,173,600 140,326 175,407 58 30 12 216620531130011 FLASH 548 خدمات فناوري اطلاعات کاروري
7,433,856 9,292,320 148,677 185,846 8,259,840 10,324,800 165,197 206,496 50 40 10 351130531040061 Word 550 خدمات فناوري اطلاعات کاروري
7,433,856 9,292,320 148,677 185,846 8,259,840 10,324,800 165,197 206,496 50 30 20 311330050060061 siemens 802 صنعت برق راه اندازي موتور هاي القایی باکنترل دور
7,480,512 9,350,640 187,013 233,766 8,311,680 10,389,600 207,792 259,740 40 32 8 132340290010021 Microsoft) برنامه ریزي و کنترل پروژه کارگاهی با نرم افزار
7,527,168 9,408,960 150,543 188,179 8,363,520 10,454,400 167,270 209,088 50 30 20 351330530130011 ( Helpdesk ) 438 خدمات فناوري اطلاعات پشتیبانی شبکه
7,542,720 9,428,400 150,854 188,568 8,380,800 10,476,000 167,616 209,520 50 31 19 311330050060041 Delta 803 صنعت برق راه اندازي موتورهاي القایی با کنترل دور
7,589,376 9,486,720 168,653 210,816 8,432,640 10,540,800 187,392 234,240 45 32 13 343230300080031 V_RAY 1370 صنعت معماري نور پردازي و متریال دهی با قابلیت رندر بالا با نرم افزار
7,698,240 9,622,800 128,304 160,380 8,553,600 10,692,000 142,560 178,200 60 38 22 9-51/52/2/3/1 * 1347 صنعت معماري کمک کاشی کار درجه 2
7,698,240 9,622,800 160,380 200,475 8,553,600 10,692,000 178,200 222,750 48 16 32 311230290000021 GIS 1019 صنعت ساختمان کارور سیستم اطلاعات جغرافیایی
7,744,896 9,681,120 164,785 205,981 8,605,440 10,756,800 183,094 228,868 47 24 23 251240531420011 ( LPIC- 375 خدمات فناوري اطلاعات لینوکس ( 1
7,760,448 9,700,560 155,209 194,011 8,622,720 10,778,400 172,454 215,568 50 34 16 242340490010071 ( S 195 خدمات خدمات آموزشی ساماندهی محیط کار ( 5
7,776,000 9,720,000 165,447 206,809 8,640,000 10,800,000 183,830 229,787 47 28 17 313930310050301 PSIM 1236 صنعت کنترل و ابزار دقیق کار با نرم افزار
7,791,552 9,739,440 173,146 216,432 8,657,280 10,821,600 192,384 240,480 45 30 15 251140530900031 Matlab 430 خدمات فناوري اطلاعات برنامه نویسی با
7,791,552 9,739,440 194,789 243,486 8,657,280 10,821,600 216,432 270,540 40 30 10 214140370060011 PRIMAVERA مدیریت و کنترل پروژه با نرم افزار
7,791,552 9,739,440 194,789 243,486 8,657,280 10,821,600 216,432 270,540 40 22 18 214140370060031 PRIMAVERA PROJECT مدیریت و کنترل پروژه با نرم افزار
7,853,760 9,817,200 157,075 196,344 8,726,400 10,908,000 174,528 218,160 50 35 15 243140450010031 SYB 54 خدمات امور مالی و بازرگانی کارآفرینی
7,869,312 9,836,640 131,155 163,944 8,743,680 10,929,600 145,728 182,160 60 40 20 351130531040021 Microsoft Excel 392 خدمات فناوري اطلاعات 2016
7,884,864 9,856,080 131,414 164,268 8,760,960 10,951,200 146,016 182,520 60 42 18 7-76/66/1/ 270 خدمات خدمات تغذیه اي شیرینی پز بدون فر ( اجاق کار ) * 1
70 خدمات امور مالی و بازرگانی متصدي فروش 27,091,584 33,864,480 108,366 135,458 30,101,760 37,627,200 120,407 150,509 250 156 94 524220450010002
700 خدمات هتلداري سرآشپز کل آشپزخانه و قنادي هاي هتل 24,556,608 30,695,760 136,426 170,532 27,285,120 34,106,400 151,584 189,480 180 96 64 343430590010001
701 خدمات هتلداري سرپرست رستوران هتل 14,618,880 18,273,600 119,827 149,784 16,243,200 20,304,000 133,141 166,426 122 74 48 422420590030001
702 خدمات هتلداري سرپرست قنادي هتل 21,539,520 26,924,400 113,366 141,707 23,932,800 29,916,000 125,962 157,453 190 97 62 751220590020001
704 خدمات هتلداري فنون پذیرایی و تشریفات 4,898,880 6,123,600 122,472 153,090 5,443,200 6,804,000 136,080 170,100 40 27 13 513120590010021
705 خدمات هتلداري قصاب هتل 29,035,584 36,294,480 116,142 145,178 32,261,760 40,327,200 129,047 161,309 250 105 84 751120590010001
706 خدمات هتلداري قناد هتل 20,808,576 26,010,720 115,603 144,504 23,120,640 28,900,800 128,448 160,560 180 127 33 751220590010001
708 خدمات هتلداري کارمند پذیرش هتل 20,046,528 25,058,160 113,901 142,376 22,273,920 27,842,400 126,556 158,195 176 132 44 422420590070001
709 خدمات هتلداري کارمند رزرواسیون هتل 18,398,016 22,997,520 114,988 143,735 20,442,240 25,552,800 127,764 159,705 160 120 40 422420590090001
71 خدمات امور مالی و بازرگانی متصدي کاردکس و کنترل موجودي 15,878,592 19,848,240 103,782 129,727 17,642,880 22,053,600 115,313 144,141 153 93 60 432120450040002
710 خدمات هتلداري کارمند فروش و بازاریابی هتل 21,974,976 27,468,720 133,994 167,492 24,416,640 30,520,800 148,882 186,102 164 123 41 243130590010001
712 خدمات هتلداري متصدي طبقات در هتل 24,432,192 30,540,240 116,344 145,430 27,146,880 33,933,600 129,271 161,589 210 62 48 422420590130001
713 خدمات هتلداري متصدي کافی شاپ درهتل 23,934,528 29,918,160 115,070 143,837 26,593,920 33,242,400 127,855 159,819 208 138 46 513220590020001
714 خدمات هتلداري متصدي لباسشویی در هتل 8,444,736 10,555,920 120,639 150,799 9,383,040 11,728,800 134,043 167,554 70 42 18 815720590010001
717 خدمات هتلداري مدیر بوم خانه هاي گردشگري 13,654,656 17,068,320 136,547 170,683 15,171,840 18,964,800 151,718 189,648 100 52 23 143930590010001
718 خدمات هتلداري مدیر خانه داري هتل ( مدیر اقامت ) 13,919,040 17,398,800 115,992 144,990 15,465,600 19,332,000 128,880 161,100 120 50 45 515120590010001
719 خدمات هتلداري مدیرغذا و نوشابه هتل 27,620,352 34,525,440 132,790 165,988 30,689,280 38,361,600 147,545 184,431 208 156 52 141230590020001
720 خدمات هتلداري مدیر هتل 27,464,832 34,331,040 130,785 163,481 30,516,480 38,145,600 145,317 181,646 210 158 52 141230590010001
721 خدمات هتلداري معاون خانه داري هتل 11,524,032 14,405,040 115,240 144,050 12,804,480 16,005,600 128,045 160,056 100 48 34 515120590020001
722 خدمات هتلداري معاون کل آشپزخانه و قنادي هتل 8,258,112 10,322,640 137,635 172,044 9,175,680 11,469,600 152,928 191,160 60 25 25 343430590020001
724 خدمات هتلداري میز آراي هتل 13,421,376 16,776,720 116,708 145,885 14,912,640 18,640,800 129,675 162,094 115 61 39 513220590030001
725 خدمات هتلداري میزبان رستوران 14,914,368 18,642,960 124,286 155,358 16,571,520 20,714,400 138,096 172,620 120 65 42 513120590010001
726 صنعت الکترونیک الکترونیک کار صنعتی 91,228,032 114,035,040 127,592 159,490 101,364,480 126,705,600 141,769 177,211 715 385 330 742120030010001
728 صنعت الکترونیک تعمیر برد لباسشویی و ظرفشویی 31,446,144 39,307,680 142,937 178,671 34,940,160 43,675,200 158,819 198,524 220 130 90 742120030250011
729 صنعت الکترونیک تعمیر کار نرم افزار تلفن همراه 25,147,584 31,434,480 135,933 169,916 27,941,760 34,927,200 151,037 188,796 185 122 63 742120030230001
73 خدمات امور مالی و بازرگانی مدیر بازاریابی بین المللی 24,027,840 30,034,800 150,174 187,718 26,697,600 33,372,000 166,860 208,575 160 56 104 243140450020001
73,327,680 91,659,600 122,213 152,766 81,475,200 101,844,000 135,792 169,740 600 445 155 1-61/97/1/2/ 1371 صنعت معماري هنر ایینه کاري درجه 1 ( کار و دانش ) 1
730 صنعت الکترونیک تعمیر موبایل و تبلت سامسونگ 17,044,992 21,306,240 136,360 170,450 18,938,880 23,673,600 151,511 189,389 125 71 54 742120030190011
731 صنعت الکترونیک تعمیرکار تجهیزات ازمایشگاهی پزشکی 25,303,104 31,628,880 151,516 189,394 28,114,560 35,143,200 168,351 210,438 167 110 57 311930030070001
732 صنعت الکترونیک تعمیرکار تلفن رومیزي و ارتباطات داخلی 17,931,456 22,414,320 129,938 162,423 19,923,840 24,904,800 144,376 180,470 138 86 52 742120030070001
735 صنعت الکترونیک تعمیرکار تلویزیون رنگی 67,557,888 84,447,360 126,276 157,846 75,064,320 93,830,400 140,307 175,384 535 291 244 742120030080001
74 خدمات امور مالی و بازرگانی مدیر حسابرسی 16,936,128 21,170,160 153,965 192,456 18,817,920 23,522,400 171,072 213,840 110 77 23 241140450080001
74,447,424 93,059,280 125,122 156,402 82,719,360 103,399,200 139,024 173,780 595 430 165 8-92/12/2/3 * 1054 صنعت سرامیک سرامیک ساز درجه 2
740 صنعت الکترونیک تعمیرکار دستگاه فتوکپی 42,736,896 53,421,120 133,553 166,941 47,485,440 59,356,800 148,392 185,490 320 222 98 742120030100001
742 صنعت الکترونیک تعمیرکار دستگاه محافظ برق 13,468,032 16,835,040 134,680 168,350 14,964,480 18,705,600 149,645 187,056 100 53 47 742120030200001
745 صنعت الکترونیک تعمیرکار دستگاه هاي چاپگر 82,207,872 102,759,840 126,474 158,092 91,342,080 114,177,600 140,526 175,658 650 448 202 742120030240001
746 صنعت الکترونیک تعمیرکار دستگاه هاي دورنگار ( فکس ) 49,377,600 61,722,000 129,261 161,576 54,864,000 68,580,000 143,623 179,529 382 240 142 742120030130001
748 صنعت الکترونیک تعمیرکار دستگاه وتجهیزات دندانپزشکی 91,756,800 114,696,000 153,954 192,443 101,952,000 127,440,000 171,060 213,826 596 434 162 311930030100001
749 صنعت الکترونیک تعمیرکار رادیو و ضبط صوت 81,601,344 102,001,680 127,502 159,378 90,668,160 113,335,200 141,669 177,086 640 353 287 742120030140001
75 خدمات امور مالی و بازرگانی مدیر کسب و کار الکترونیکی 19,922,112 24,902,640 153,247 191,559 22,135,680 27,669,600 170,274 212,843 130 59 71 242440450010001
751 صنعت الکترونیک تعمیرکار سخت افزار تلفن همراه 22,099,392 27,624,240 136,416 170,520 24,554,880 30,693,600 151,573 189,467 162 107 55 742120030190002
752 صنعت الکترونیک تعمیرکار سیستم هاي نظارت تصویري ( دوربین مدار بسته ) 31,663,872 39,579,840 131,933 164,916 35,182,080 43,977,600 146,592 183,240 240 145 95 742120030050001
753 صنعت الکترونیک تکنسین کالیبراسیون تجهیزات پزشکی و بیمارستانی 21,026,304 26,282,880 153,477 191,846 23,362,560 29,203,200 170,530 213,162 137 77 60 311930030110001
754 صنعت الکترونیک ساخت مدارات الکترونیکی ساده 3,250,368 4,062,960 147,744 184,680 3,611,520 4,514,400 164,160 205,200 22 12 10 7421003001
755 صنعت الکترونیک طراح سیستم هاي برقی – الکترونیکی موبایل رباتها 26,998,272 33,747,840 148,342 185,428 29,998,080 37,497,600 164,825 206,031 182 112 70 311930030030001
756 صنعت الکترونیک طراح و تحلیلگر مدارات دیجیتال 71,632,512 89,540,640 143,265 179,081 79,591,680 99,489,600 159,183 198,979 500 297 203 311430030020001
758 صنعت الکترونیک طراح و تحلیلگر مدارات دیجیتال با بردهاي آردوینو 28,631,232 35,789,040 142,444 178,055 31,812,480 39,765,600 158,271 197,839 201 136 65 311430030030001
759 صنعت الکترونیک طراح و تحلیلگرسازه هاي مکانیکی موبایل رباتها 45,349,632 56,687,040 144,426 180,532 50,388,480 62,985,600 160,473 200,591 314 192 122 311930030020001
76 خدمات امور مالی و بازرگانی مدیر مالی 29,362,176 36,702,720 158,714 198,393 32,624,640 40,780,800 176,349 220,437 185 113 52 121140450010001
76,578,048 95,722,560 126,158 157,698 85,086,720 106,358,400 140,176 175,220 607 492 115 721220110110001 MAG 933 صنعت جوشکاري و بازرسی جوش جوشکار قطعات فولادي ( کربنی ) با فرایند
76,702,464 95,878,080 122,921 153,651 85,224,960 106,531,200 136,578 170,723 624 380 188 8-92/12/1/3 * 1052 صنعت سرامیک سرامیک ساز درجه 1
760 صنعت الکترونیک طراح و عیب یاب منابع تغذیه 17,962,560 22,453,200 179,626 224,532 19,958,400 24,948,000 199,584 249,480 100 73 27 215240030010001
764 صنعت الکترونیک عیب یابی و تعمیر مقدماتی گوشی تلفن همراه و تبلت 3,172,608 3,965,760 151,077 188,846 3,525,120 4,406,400 167,863 209,829 21 12 9 7421003003
765 صنعت الکترونیک فروشنده گوشی تلفن همراه 13,561,344 16,951,680 125,568 156,960 15,068,160 18,835,200 139,520 174,400 108 65 43 522320030010001
768 صنعت الکترونیک نصاب و عیب یاب سیستم هاي حفاظتی- امنیتی و ارتباطی 40,668,480 50,835,600 129,106 161,383 45,187,200 56,484,000 143,451 179,314 315 200 115 742120030180001
77 خدمات امور مالی و بازرگانی مدیر بازاریابی و فروش 27,589,248 34,486,560 154,996 193,745 30,654,720 38,318,400 172,218 215,272 178 118 60 122140450010002
770 صنعت الکترونیک تبلت
772 صنعت الکترونیک نگهداري پیشگیرانه و تعمیر تجهیزات دندانپزشکی 12,332,736 15,415,920 162,273 202,841 13,703,040 17,128,800 180,303 225,379 76 44 32 311930030100011
773 صنعت برق اجراي سیستم مدیریت هوشمند ساختمان 9,160,128 11,450,160 143,127 178,909 10,177,920 12,722,400 159,030 198,788 64 48 16 741120050020021
774 صنعت برق احداث،تعمیر،سرویس ونگهداري شبکه کابل خود نگهدار 4,416,768 5,520,960 129,905 162,381 4,907,520 6,134,400 144,339 180,424 34 17 17 741320050080011
775 صنعت برق برقکار ساختمان 48,739,968 60,924,960 126,927 158,659 54,155,520 67,694,400 141,030 176,288 384 248 136 741120050010001
776 صنعت برق برقکار ساختمان درجه 49,051,008 61,313,760 125,772 157,215 54,501,120 68,126,400 139,746 174,683 390 271 119 741120050020001 1
779 صنعت برق برقکار صنعتی 64,945,152 81,181,440 124,895 156,118 72,161,280 90,201,600 138,772 173,465 520 350 170 741220050010001
78 خدمات امور مالی و بازرگانی مدیر تبلیغات و بازاریابی درجه 10,031,040 12,538,800 126,975 158,719 11,145,600 13,932,000 141,084 176,354 79 6 73 332230450040001 1
78,133,248 97,666,560 122,083 152,604 86,814,720 108,518,400 135,648 169,560 640 353 287 8-54/25/1/ 750 صنعت الکترونیک تعمیرکار رادیو وضبط صوت * 4
78,522,048 98,152,560 122,691 153,363 87,246,720 109,058,400 136,323 170,404 640 541 99 8-34/22/2/3 * 1383 صنعت مکانیک تراشکار درجه 2
780 صنعت برق برقکار صنعتی پروژه ( خاص منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس ) 20,373,120 25,466,400 127,332 159,165 22,636,800 28,296,000 141,480 176,850 160 94 66 741220050180001
782 صنعت برق برقکار صنعتی ماهر 86,764,608 108,455,760 117,887 147,358 96,405,120 120,506,400 130,985 163,732 736 380 356 741220050170001
786 صنعت برق بهره بردار شبکه توزیع برق 25,645,248 32,056,560 128,226 160,283 28,494,720 35,618,400 142,474 178,092 200 128 72 741320050160001
788 صنعت برق تعمیر ماشین هاي لباسشویی اتوماتیک تسمه اي 16,096,320 20,120,400 125,753 157,191 17,884,800 22,356,000 139,725 174,656 128 96 32 741220050120042
789 صنعت برق تعمیر مایکروویو 8,227,008 10,283,760 128,547 160,684 9,141,120 11,426,400 142,830 178,538 64 48 16 741220050190011
79,159,680 98,949,600 135,780 169,725 87,955,200 109,944,000 150,867 188,583 583 463 120 721220110160001 TIG 932 صنعت جوشکاري و بازرسی جوش جوشکار قطعات فولادي( کم کربن )با فرآیند
79,346,304 99,182,880 113,352 141,690 88,162,560 110,203,200 125,947 157,433 700 410 290 8-55/28/2/4 * 778 صنعت برق برقکار ساختمان درجه 2
79,532,928 99,416,160 132,555 165,694 88,369,920 110,462,400 147,283 184,104 600 384 216 7-54/61/1/ 1199 صنعت صنایع نساجی کارور قالیباف ماشینی ( فرش باف ماشینی ) * 2
790 صنعت برق تعمیر موتورهاي آسنکرون تک فاز 10,031,040 12,538,800 125,388 156,735 11,145,600 13,932,000 139,320 174,150 80 60 20 741220050040031
791 صنعت برق تعمیر موتورهاي آسنکرون سه فاز 13,981,248 17,476,560 124,833 156,041 15,534,720 19,418,400 138,703 173,379 112 84 28 741220050040021
792 صنعت برق کن دستی و ریش تراش )
793 صنعت برق تعمیرکار لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده 60,217,344 75,271,680 125,453 156,816 66,908,160 83,635,200 139,392 174,240 480 320 160 741220050100001
794 صنعت برق تعمیرکار لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده درجه 53,498,880 66,873,600 126,775 158,468 59,443,200 74,304,000 140,861 176,076 422 278 144 741220050110001 1
797 صنعت برق تعمیرکار ماشین هاي الکتریکی 56,484,864 70,606,080 126,082 157,603 62,760,960 78,451,200 140,091 175,114 448 296 152 741220050040001
799 صنعت برق تعمیرکار ماشین هاي لباسشویی و ظرفشویی 56,422,656 70,528,320 123,734 154,667 62,691,840 78,364,800 137,482 171,853 456 324 132 741220050120002
8 خدمات امور مالی و بازرگانی بیمه گر بیمه هاي بازرگانی 12,923,712 16,154,640 107,698 134,622 14,359,680 17,949,600 119,664 149,580 120 46 74 431220450010001
8,071,488 10,089,360 118,698 148,373 8,968,320 11,210,400 131,887 164,859 68 31 37 4-41/28/1/ 92 خدمات امور مالی و بازرگانی نماینده فروش بیمه * 2
8,087,040 10,108,800 161,741 202,176 8,985,600 11,232,000 179,712 224,640 50 31 19 251940531830021 Comfar 397 خدمات فناوري اطلاعات استفاده از نرم افزار
8,211,456 10,264,320 152,064 190,080 9,123,840 11,404,800 168,960 211,200 54 33 21 313930310010031 SPEEDOMETERS 1237 صنعت کنترل و ابزار دقیق کار با نرم افزار
8,227,008 10,283,760 171,396 214,245 9,141,120 11,426,400 190,440 238,050 48 36 12 311830410100101 MASTER CAM 1404 صنعت مکانیک کار با نرم افزار
8,242,560 10,303,200 164,851 206,064 9,158,400 11,448,000 183,168 228,960 50 30 20 311930370080011 19011ISO- 1284 صنعت مدیریت صنایع ممیزي سیستم هاي مدیریتی بر اساس 2011
8,273,664 10,342,080 172,368 215,460 9,192,960 11,491,200 191,520 239,400 48 36 12 251340530620011 Camtasia Studio 468 خدمات فناوري اطلاعات تولید محتواي آموزشی با
8,273,664 10,342,080 196,992 246,240 9,192,960 11,491,200 218,880 273,600 42 30 12 214140370060052 pmbok 1282 صنعت مدیریت صنایع مدیریت پروژه بر اساس الگوي
8,335,872 10,419,840 119,084 148,855 9,262,080 11,577,600 132,315 165,394 70 50 20 1-61/48/1/ کار و دانش ) 3 ) Dreamweaver 538 خدمات فناوري اطلاعات کارور
8,522,496 10,653,120 129,129 161,411 9,469,440 11,836,800 143,476 179,345 66 38 28 8-33/51/1/ 1388 صنعت مکانیک دریل کار و اره کار * 3
8,522,496 10,653,120 177,552 221,940 9,469,440 11,836,800 197,280 246,600 48 38 10 214240290130011 HEC – RAS 996 صنعت ساختمان طراح هیدرولیکی با برنامه
8,538,048 10,672,560 170,761 213,451 9,486,720 11,858,400 189,734 237,168 50 33 17 213140990110021 PCR-RT.PCR 1889 کشاورزي زیست فناوري آزمایشگر
8,569,152 10,711,440 107,114 133,893 9,521,280 11,901,600 119,016 148,770 80 56 24 732120530130011 ( E-Citizen ) 396 خدمات فناوري اطلاعات استفاده از مهارت هاي شهروند الکترونیکی
8,678,016 10,847,520 108,475 1541 فرهنگ و هنر صنایع دستی ( دوختهاي سنتی ) دوزنده لباس هاي سنتی لري 135,594 9,642,240 12,052,800 120,528 150,660 80 60 20 753120810020001
8,678,016 10,847,520 144,634 180,792 9,642,240 12,052,800 160,704 200,880 60 45 15 311330050050011 LIFT طراحی- وشبیه -سازي آسانسور با استفاده از نرم- افزار
8,709,120 10,886,400 131,956 164,945 9,676,800 12,096,000 146,618 183,273 66 39 27 332230450090011 ( CRM ) 79 خدمات امور مالی و بازرگانی مدیریت ارتباط با مشتري
8,755,776 10,944,720 115,208 144,009 9,728,640 12,160,800 128,008 160,011 76 56 20 7-91/98/1/ 1531 فرهنگ و هنر صنایع دستی ( دوختهاي سنتی ) خیاط لباس هاي سنتی مازندران ( جوکه ، شاته ، تنگ ، تنبان ) 2
8,864,640 11,080,800 126,638 158,297 9,849,600 12,312,000 140,709 175,886 70 42 28 7-76/22/1/ 1926 کشاورزي صنایع غذایی نانواي نان سنتی سنگک * 1
8,864,640 11,080,800 138,510 173,138 9,849,600 12,312,000 153,900 192,375 64 48 16 741120050030072 CCTV 844 صنعت برق نصب سیستم هاي دوربین مدار بسته
8,895,744 11,119,680 156,066 195,082 9,884,160 12,355,200 173,406 216,758 57 32 25 252140531290011 EXCEL 552 خدمات فناوري اطلاعات کاروري
8,911,296 11,139,120 118,817 148,522 9,901,440 12,376,800 132,019 165,024 75 57 18 7-95/68/1/ 1516 فرهنگ و هنر صنایع دستی ( دوختهاي سنتی ) پولک و منجوق دوز ( کار و دانش ) 2
8,926,848 11,158,560 148,781 185,976 9,918,720 12,398,400 165,312 206,640 60 40 20 351230530460011 CompTIA A+ 381 خدمات فناوري اطلاعات
8,957,952 11,197,440 139,968 174,960 9,953,280 12,441,600 155,520 194,400 64 48 16 741120050020031 KNX 784 صنعت برق برنامه ریزي سیستم مدیریت هوشمند ساختمان با پروتکل
80 خدمات امور مالی و بازرگانی مدیریت مالی 13,981,248 17,476,560 158,878 198,597 15,534,720 19,418,400 176,531 220,664 88 53 35 121140450010011
80,745,984 100,932,480 126,166 157,707 89,717,760 112,147,200 140,184 175,230 640 583 57 8-74/93/2/ 1191 صنعت صنایع فلزي در و پنجره ساز پروفیل اهنی درجه 2 ( مختص کارودانش * ) 2
800 صنعت برق تکنسین فنی آسانسور 44,354,304 55,442,880 121,852 152,316 49,282,560 61,603,200 135,392 169,240 364 246 118 741220050150001
805 صنعت برق رعایت ایمنی در شبکه هاي انتقال نیروي برق 8,242,560 10,303,200 126,809 158,511 9,158,400 11,448,000 140,898 176,123 65 35 30 741320050140021
806 صنعت برق رعایت ایمنی در شبکه هاي توزیع برق 6,391,872 7,989,840 127,837 159,797 7,102,080 8,877,600 142,042 177,552 50 30 20 741320050140011
807 صنعت برق سیم پیچی ترانسفورماتور تک فاز 4,167,936 5,209,920 130,248 162,810 4,631,040 5,788,800 144,720 180,900 32 24 8 741220050040011
808 صنعت برق سیم بندي آیفون تصویري ( یک طبقه ) 3,063,744 3,829,680 139,261 174,076 3,404,160 4,255,200 154,735 193,418 22 12 10 7411005004
809 صنعت برق سیم بندي سیستم اعلام حریق متعارف 4,556,736 5,695,920 151,891 189,864 5,063,040 6,328,800 168,768 210,960 30 20 10 7411005002
81 خدمات امور مالی و بازرگانی مدیریت مالی براي مدیران غیر مالی 3,592,512 4,490,640 119,750 149,688 3,991,680 4,989,600 133,056 166,320 30 18 12 431120450010161
810 صنعت برق سیم بندي سیستم اعلام سرقت ( تلفنی ) 4,276,800 5,346,000 142,560 178,200 4,752,000 5,940,000 158,400 198,000 30 20 10 7411005003
812 صنعت برق سیم کشی مدارهاي الکتریکی ساختمان به صورت توکار 14,245,632 17,807,040 127,193 158,991 15,828,480 19,785,600 141,326 176,657 112 84 28 741120050010081
813 صنعت برق تجربی ساختمان )
814 صنعت برق طراح تاسیسات الکتریکی ساختمان هاي مسکونی 9,937,728 12,422,160 155,277 194,096 11,041,920 13,802,400 172,530 215,663 64 48 16 215140050020001
816 صنعت برق طراحی تاسیسات الکتریکی ساختمان هاي بلند مرتبه 14,898,816 18,623,520 155,196 193,995 16,554,240 20,692,800 172,440 215,550 96 72 24 215140050020011
817 صنعت برق طراحی سیستم هاي تولید برق خورشیدي 7,138,368 8,922,960 148,716 185,895 7,931,520 9,914,400 165,240 206,550 48 36 12 311330050060081
818 صنعت برق طراحی سیستمهاي اتصال زمین 10,870,848 13,588,560 181,181 226,476 12,078,720 15,098,400 201,312 251,640 60 35 25 215140050020051
82,378,944 102,973,680 128,717 160,896 91,532,160 114,415,200 143,019 178,774 640 419 221 8-55/42/1/2 * 1098 صنعت صنایع خودرو تعمیرکار برق خودروهاي سواري درجه 1
820 صنعت برق فن ورز پست هاي توزیع زمینی 14,758,848 18,448,560 127,231 159,039 16,398,720 20,498,400 141,368 176,710 116 76 28 741320050030001
821 صنعت برق نزدیک
822 صنعت برق فن ورز خطوط زمینی برق 14,090,112 17,612,640 140,901 176,126 15,655,680 19,569,600 156,557 195,696 100 56 36 741320050070001
823 صنعت برق فن ورز شبکه هوایی برق 18,537,984 23,172,480 133,367 166,708 20,597,760 25,747,200 148,185 185,232 139 96 43 741320050080001
824 صنعت برق فن ورز نصب پایه به روش خط گرم 23,794,560 29,743,200 133,677 167,097 26,438,400 33,048,000 148,530 185,663 178 85 33 741320050060001
825 صنعت برق کار با قطعات الکتریکی 9,626,688 12,033,360 133,704 167,130 10,696,320 13,370,400 148,560 185,700 72 40 32 741120050030022
826 صنعت برق کارگر شبکه هوایی برق درجه 47,900,160 59,875,200 131,594 164,492 53,222,400 66,528,000 146,215 182,769 364 267 97 741320050100001 2
828 صنعت برق کمک نصاب آسانسور 21,632,832 27,041,040 123,616 154,520 24,036,480 30,045,600 137,351 171,689 175 125 50 741220050140001
83 خدمات امور مالی و بازرگانی مسئول سفارشات 19,408,896 24,261,120 121,306 151,632 21,565,440 26,956,800 134,784 168,480 160 105 55 332330450070001
83,638,656 104,548,320 131,922 164,903 92,931,840 116,164,800 146,580 183,225 634 506 128 1-24/13/1/3 * 1250 صنعت متالورژي ریخته گر درجه 1
83,747,520 104,684,400 130,856 163,569 93,052,800 116,316,000 145,395 181,744 640 410 230 9-69/80/1/ 865 صنعت تاسیسات تعمیرکار چیلر تراکمی * 1
83,794,176 104,742,720 121,794 152,242 93,104,640 116,380,800 135,327 169,158 688 582 106 8-34/32/2/3 * 1401 صنعت مکانیک فرزکار درجه 2
830 صنعت برق متصدي خدمات مشترکین برق 11,586,240 14,482,800 128,736 160,920 12,873,600 16,092,000 143,040 178,800 90 47 43 422220050010001
831 صنعت برق مدیر فنی آسانسور 10,295,424 12,869,280 151,403 189,254 11,439,360 14,299,200 168,226 210,282 68 19 49 311330050050001
832 صنعت برق مسئول ایمنی در شبکه هاي توزیع برق 13,048,128 16,310,160 137,349 171,686 14,497,920 18,122,400 152,610 190,762 95 52 43 741320050140001
833 صنعت برق مونتاژکار و نصاب تابلوهاي برق 45,971,712 57,464,640 130,601 163,252 51,079,680 63,849,600 145,113 181,391 352 224 128 741220050030001
834 صنعت برق ناظر اجراي تاسیسات الکتریکی ساختمان هاي مسکونی 9,937,728 12,422,160 155,277 194,096 11,041,920 13,802,400 172,530 215,663 64 48 16 215140050030001
835 صنعت برق نصاب تاسیسات جریان ضعیف 55,038,528 68,798,160 120,699 150,873 61,153,920 76,442,400 134,109 167,637 456 324 132 741120050030002
836 صنعت برق نصاب سیستم هاي برق اضطراري و فتوولتائیک 64,136,448 80,170,560 125,267 156,583 71,262,720 89,078,400 139,185 173,981 512 344 168 741120050050001
837 صنعت برق نصاب و تعمیرکار آسانسور 85,520,448 106,900,560 118,778 148,473 95,022,720 118,778,400 131,976 164,970 720 536 184 741220050130001
84 خدمات امور مالی و بازرگانی مسئول سفارشات خارجی 14,992,128 18,740,160 124,934 156,168 16,657,920 20,822,400 138,816 173,520 120 88 32 332230450110001
84,320,870 105,401,088 168,642 210,802 93,689,856 117,112,320 187,380 234,225 500 378 122 242340450010001 MBA 72 خدمات امور مالی و بازرگانی مدیر ارشد کسب و کار
84,711,744 105,889,680 117,655 147,069 94,124,160 117,655,200 130,728 163,410 720 531 189 8-43/23/2/3 * 1096 صنعت صنایع خودرو تعمیرکار اتومبیل هاي سواري بنزینی درجه 2
84,882,816 106,103,520 126,314 157,892 94,314,240 117,892,800 140,349 175,436 672 523 149 8 -49 /29 /2 / 1103 صنعت صنایع خودرو تعمیرکار موتورهاي دیزلی دریایی درجه 2 2
840 صنعت برق نصب دوربین هاي مدار بسته تحت شبکه 13,110,336 16,387,920 148,981 186,226 14,567,040 18,208,800 165,535 206,918 88 66 22 741120050030011
841 صنعت برق نصب سیستم در اتوماتیک الکترومکانیکی ( گیربکسی ) 11,555,136 14,443,920 144,439 180,549 12,839,040 16,048,800 160,488 200,610 80 60 20 741120050030052
842 صنعت برق نصب سیستم هاي اعلام حریق 11,399,616 14,249,520 142,495 178,119 12,666,240 15,832,800 158,328 197,910 80 60 20 741120050030082
843 صنعت برق نصب سیستم هاي اعلام سرقت ( تلفنی ) 9,004,608 11,255,760 140,697 175,871 10,005,120 12,506,400 156,330 195,413 64 48 16 741120050030062
845 صنعت برق نصب سیستم زمین حفاظتی ( اجراي ارتینگ ) 7,884,864 9,856,080 135,946 169,932 8,760,960 10,951,200 151,051 188,814 58 42 16 741220050010091
847 صنعت برق نصب و تعمیر درب هاي اتوماتیک 4,167,936 5,209,920 138,931 173,664 4,631,040 5,788,800 154,368 192,960 30 21 9 741120050020011
849 صنعت برق نگهداري آسانسور 13,234,752 16,543,440 132,348 165,434 14,705,280 18,381,600 147,053 183,816 100 48 52 741220050130041
85,520,448 106,900,560 118,778 148,473 95,022,720 118,778,400 131,976 164,970 720 536 184 8-51/65/1/ 838 صنعت برق نصاب و تعمیرکار آسانسور * 2
850 صنعت پلیمر اپراتور فرایند تولید پلیمرها 26,251,776 32,814,720 145,843 182,304 29,168,640 36,460,800 162,048 202,560 180 116 50 814220260120001
851 صنعت پلیمر آزمایشگر آزمایشگاه پلیمر 38,366,784 47,958,480 164,664 205,830 42,629,760 53,287,200 182,960 228,700 233 154 79 311630260010001
852 صنعت پلیمر غلتک کار ( میل من ) 12,985,920 16,232,400 124,865 156,081 14,428,800 18,036,000 138,738 173,423 104 73 31 814120260010001
853 صنعت پلیمر فن ورز فرآیند اختلاط آمیزه ها 29,642,112 37,052,640 130,009 162,512 32,935,680 41,169,600 144,455 180,568 228 160 68 814220260090001
855 صنعت تاسیسات نصب و راه اندازي سیستمهاي تهویه مطبوع اسپلیت 5,785,344 7,231,680 144,634 180,792 6,428,160 8,035,200 160,704 200,880 40 25 15 712720090100051
856 صنعت تاسیسات امدادگر گاز شهري و روستایی 35,147,520 43,934,400 140,590 175,738 39,052,800 48,816,000 156,211 195,264 250 180 70 712620090070002
858 صنعت تاسیسات پکیج شوفاژ دیواري ( پکیج حرارتی ) سطح 5,287,680 6,609,600 176,256 220,320 5,875,200 7,344,000 195,840 244,800 30 21 9 311530090000011 1
859 صنعت تاسیسات پکیج شوفاژ دیواري ( پکیج حرارتی ) سطح 5,085,504 6,356,880 169,517 211,896 5,650,560 7,063,200 188,352 235,440 30 21 9 311530090000021 2
86 خدمات امور مالی و بازرگانی مسئول قراردادها 8,786,880 10,983,600 129,219 161,524 9,763,200 12,204,000 143,576 179,471 68 42 26 332330450060001
860 صنعت تاسیسات تعمیر کار آبگرمکن دیواري 25,909,632 32,387,040 136,366 170,458 28,788,480 35,985,600 151,518 189,398 190 124 66 712720090070001
864 صنعت تاسیسات تعمیرکار چیلر تراکمی 83,467,584 104,334,480 130,418 163,023 92,741,760 115,927,200 144,909 181,136 640 410 230 712720090120001
866 صنعت تاسیسات تعمیرکار چیلر جذبی 26,080,704 32,600,880 130,404 163,004 28,978,560 36,223,200 144,893 181,116 200 145 55 712720090110001
867 صنعت تاسیسات تعمیرکار دستگاه هاي سرد کننده خانگی و تجاري 58,771,008 73,463,760 130,602 163,253 65,301,120 81,626,400 145,114 181,392 450 314 136 712720090200001
869 صنعت تاسیسات تعمیرکار مشعل گازي 32,596,992 40,746,240 130,388 162,985 36,218,880 45,273,600 144,876 181,094 250 161 89 723320090020001
87 خدمات امور مالی و بازرگانی مشاور مالیات بر ارزش افزوده 10,435,392 13,044,240 122,769 153,462 11,594,880 14,493,600 136,410 170,513 85 58 27 335230450010001
87,713,280 109,641,600 121,824 152,280 97,459,200 121,824,000 135,360 169,200 720 570 150 8-41/97/1/ 863 صنعت تاسیسات تعمیرکار پمپ و شیر * 2
871 صنعت تاسیسات تعمیرکار وسایل گاز سوز خانگی 27,340,416 34,175,520 130,192 162,741 30,378,240 37,972,800 144,658 180,823 210 149 61 712720090080001
872 صنعت تاسیسات جوشکاري و لوله کشی گاز اماکن 38,102,400 47,628,000 131,388 164,234 42,336,000 52,920,000 145,986 182,483 290 230 60 712620090020031
873 صنعت تاسیسات راه انداز پمپ هاي صنعتی( کمرچاهی ‘سرچاهی ‘شناور ) 21,461,760 26,827,200 134,136 167,670 23,846,400 29,808,000 149,040 186,300 160 120 40 723320090060001
874 صنعت تاسیسات شرکت ایران رادیاتور )
875 صنعت تاسیسات سرویس، راه اندازي و عیب یابی چیلرهاي تراکمی 16,189,632 20,237,040 147,178 183,973 17,988,480 22,485,600 163,532 204,415 110 65 45 712720090120021
878 صنعت تاسیسات شرکت سامسونگ )
879 صنعت تاسیسات عیب یابی و رفع عیوب وسایل گاز سوز خانگی 5,007,744 6,259,680 139,104 173,880 5,564,160 6,955,200 154,560 193,200 36 28 8 712720090080031
88 خدمات امور مالی و بازرگانی معامله گر بورس اوراق بهادار 6,967,296 8,709,120 129,024 161,280 7,741,440 9,676,800 143,360 179,200 54 40 14 331130450010001
880 صنعت تاسیسات کولر گازي اسپیلت سطح 4,307,904 5,384,880 143,597 179,496 4,786,560 5,983,200 159,552 199,440 30 20 10 712720090100041 2
881 صنعت تاسیسات کار با سامانه کنترل هوشمند تاسیسات خانگی 2,628,288 3,285,360 146,016 182,520 2,920,320 3,650,400 162,240 202,800 18 10 8 7127009001
882 صنعت تاسیسات کاربري کولر گازي اسپیلت 2,752,704 3,440,880 144,879 181,099 3,058,560 3,823,200 160,977 201,221 19 12 7 7127009002
885 صنعت تاسیسات کولر گازي اسپیلت سطح 4,307,904 5,384,880 143,597 179,496 4,786,560 5,983,200 159,552 199,440 30 20 10 712720090100031 1
887 صنعت تاسیسات لوله کشی لوله هاي پلیمري تلفیقی ( چند لایه ) 4,727,808 5,909,760 147,744 184,680 5,253,120 6,566,400 164,160 205,200 32 18 14 712620090130011
888 صنعت تاسیسات لوله کش سیستم کف گرمایی 26,547,264 33,184,080 132,736 165,920 29,496,960 36,871,200 147,485 184,356 200 135 45 712620090120001
889 صنعت تاسیسات لوله کش گاز خانگی و تجاري درجه 1 ( صنعت ساختمان ) 15,878,592 19,848,240 136,884 171,106 17,642,880 22,053,600 152,094 190,117 116 83 33 712620090060001
89 خدمات امور مالی و بازرگانی معامله گر بورس هاي کالایی 6,174,144 7,717,680 134,221 167,776 6,860,160 8,575,200 149,134 186,417 46 34 12 332430450020001
89,252,928 111,566,160 123,962 154,953 99,169,920 123,962,400 137,736 172,170 720 576 144 8-41/11/2/3 * 1410 صنعت مکانیک مکانیک صنایع درجه 2
890 صنعت تاسیسات لوله کش لوله هاي پلیمري( تلفیقی ) 17,993,664 22,492,080 128,526 160,658 19,992,960 24,991,200 142,807 178,509 140 102 38 712620090130001
891 صنعت تاسیسات لوله کش و نصاب تاسیسات آب رسانی ساختمان 76,344,768 95,430,960 131,402 164,253 84,827,520 106,034,400 146,003 182,503 581 435 146 712620090190001
893 صنعت تاسیسات لوله کش و نصاب دستگاه هاي حرارت مرکزي آب گرم درجه 94,602,816 118,253,520 131,393 164,241 105,114,240 131,392,800 145,992 182,490 720 635 85 712620090040001 2
894 صنعت تاسیسات لوله کش و نصاب دستگاه هاي حرارت مرکزي درجه 52,565,760 65,707,200 131,414 164,268 58,406,400 73,008,000 146,016 182,520 400 315 85 712620090310001 1
896 صنعت تاسیسات لوله کش و نصاب دستگاه هاي حرارتی درجه 65,178,432 81,473,040 131,408 164,260 72,420,480 90,525,600 146,009 182,511 496 404 92 712620090080001 2
898 صنعت تاسیسات لوله کش و نصاب دستگاه هاي حرارتی و برودتی درجه 69,299,712 86,624,640 135,351 169,189 76,999,680 96,249,600 150,390 187,988 512 415 97 712620090090001 1
9,004,608 11,255,760 166,752 208,440 10,005,120 12,506,400 185,280 231,600 54 34 20 251340530320011 Web Design fundamental (HTML5, CSS 376 خدمات فناوري اطلاعات ( 3
9,097,920 11,372,400 118,155 147,694 10,108,800 12,636,000 131,283 164,104 77 32 15 3-42/24/1/5/2 * ( E-Citizen ) 495 خدمات فناوري اطلاعات شهروند الکترونیکی
9,097,920 11,372,400 151,632 189,540 10,108,800 12,636,000 168,480 210,600 60 40 20 311830410010011 CATIAADVANCE 1378 صنعت مکانیک تحلیل با نرم افزار
9,144,576 11,430,720 114,307 142,884 10,160,640 12,700,800 127,008 158,760 80 60 20 7-91/91/1/ 1530 فرهنگ و هنر صنایع دستی ( دوختهاي سنتی ) خیاط لباس هاي سنتی لري 2
9,144,576 11,430,720 152,410 190,512 10,160,640 12,700,800 169,344 211,680 60 40 20 216630530040011 MAYA 404 خدمات فناوري اطلاعات انیمیشن سازي فیلم و بازي هاي کامپیوتري با
9,160,128 11,450,160 152,669 190,836 10,177,920 12,722,400 169,632 212,040 60 34 26 311530090050011 carrier hap 877 صنعت تاسیسات طراحی و محاسبه تهویه مطبوع با نرم افزار
9,175,680 11,469,600 152,928 191,160 10,195,200 12,744,000 169,920 212,400 60 40 20 311830410100181 Solid Works 1398 صنعت مکانیک طراحی و مدلسازي پیشرفته با
9,191,232 11,489,040 120,937 151,172 10,212,480 12,765,600 134,375 167,968 76 40 36 7-54/56/1/ 1644 فرهنگ و هنر فرش قالی باف تابلویی ( کار و دانش ) 2
9,191,232 11,489,040 131,303 164,129 10,212,480 12,765,600 145,893 182,366 70 27 43 7-74/90/1/ 286 خدمات خدمات تغذیه اي مدیر بهداشتی بخش غذا ، تغذیه و صنایع غذایی * 1
9,284,544 11,605,680 128,952 161,190 10,316,160 12,895,200 143,280 179,100 72 47 25 216630531150011 FREEHAND 549 خدمات فناوري اطلاعات کاروري
9,284,544 11,605,680 132,636 165,795 10,316,160 12,895,200 147,374 184,217 70 50 20 5-31/99/1/ 265 خدمات خدمات تغذیه اي سالاد ساز و اردور ساز ( کار و دانش ) 1
9,362,304 11,702,880 153,480 191,850 10,402,560 13,003,200 170,534 213,167 61 36 17 313930310050261 CITECT HMI – SCADA 1234 صنعت کنترل و ابزار دقیق کار با نرم افزار
9,440,064 11,800,080 157,334 196,668 10,488,960 13,111,200 174,816 218,520 60 45 15 311430310050011 AVR 1232 صنعت کنترل و ابزار دقیق طراحی و تحلیل مدارات میکروکنترلر خانواده
9,471,168 11,838,960 118,390 147,987 10,523,520 13,154,400 131,544 164,430 80 50 30 3-42/24/1/ 545 خدمات فناوري اطلاعات کارور عمومی رایانه شخصی ( کار و دانش ) 5
9,502,272 11,877,840 158,371 197,964 10,558,080 13,197,600 175,968 219,960 60 45 15 313930310050221 Proficy HMI/SCADA 1238 صنعت کنترل و ابزار دقیق کنترل و مانیتورینگ صنعتی بانرم- افزار
9,517,824 11,897,280 135,969 169,961 10,575,360 13,219,200 151,077 188,846 70 50 20 252130531040041 Microsoft Access 391 خدمات فناوري اطلاعات 2016
9,533,376 11,916,720 113,493 141,866 10,592,640 13,240,800 126,103 157,629 84 62 22 7-91/92/1/ 1529 فرهنگ و هنر صنایع دستی ( دوختهاي سنتی ) خیاط لباس هاي سنتی ترکمن 2
9,533,376 11,916,720 136,191 170,239 10,592,640 13,240,800 151,323 189,154 70 46 24 741220050130021 ( 839 صنعت برق نصب درب و ریل آسانسور ( پایه 2
9,595,584 11,994,480 159,926 199,908 10,661,760 13,327,200 177,696 222,120 60 45 15 311830410100141 Solid Works 1395 صنعت مکانیک طراحی و تحلیل مکانیزم ها با نرم افزار
9,626,688 12,033,360 160,445 200,556 10,696,320 13,370,400 178,272 222,840 60 45 15 311830410100161 Auto Cad 1396 صنعت مکانیک طراحی و مدلسازي با
9,688,896 12,111,120 161,482 201,852 10,765,440 13,456,800 179,424 224,280 60 40 20 251140530440011 ABAQUS 443 خدمات فناوري اطلاعات تحلیل
9,704,448 12,130,560 126,032 157,540 10,782,720 13,478,400 140,035 175,044 77 32 15 351130530840001 ( E-Citizen ) 494 خدمات فناوري اطلاعات شهروند الکترونیکی
9,751,104 12,188,880 162,518 203,148 10,834,560 13,543,200 180,576 225,720 60 45 15 311830410110051 Vari ترسیم و شبیه سازي مدل هاي سه بعدي مکانیکی با نرم افزار
9,766,656 12,208,320 122,083 152,604 10,851,840 13,564,800 135,648 169,560 80 56 24 8-52/92/1/ 582 خدمات فناوري اطلاعات مونتاژ کار و ارتقاء کامپیوترهاي شخصی ( کار و دانش ) 3
9,766,656 12,208,320 122,083 152,604 10,851,840 135 خدمات بهداشت و ایمنی بکارگیري الزامات بهداشت و ایمنی در محیط کار ( بخش خدمات ) 13,564,800 135,648 169,560 80 50 20 325730470060321
9,782,208 12,227,760 195,644 244,555 10,869,120 13,586,400 217,382 271,728 50 14 36 226340290000011 ( HSE ) 974 صنعت ساختمان ایمنی و بهداشت حرفه اي در کارگاه هاي ساختمانی
9,859,968 12,324,960 164,333 205,416 10,955,520 13,694,400 182,592 228,240 60 45 15 311830410010041 catia 1392 صنعت مکانیک طراحی سطوح پیشرفته با
9,922,176 12,402,720 103,356 129,195 11,024,640 13,780,800 114,840 143,550 96 40 48 3-95/31/1/ 97 خدمات اموراداري بایگان ( کار و دانش ) 2
9,922,176 12,402,720 124,027 155,034 11,024,640 13,780,800 137,808 172,260 80 52 28 1-61/47/1/ کار و دانش ) 2 ) DIRECTOR 477 خدمات فناوري اطلاعات رایانه کار
9,937,728 12,422,160 124,222 155,277 11,041,920 13,802,400 138,024 172,530 80 56 24 7-95/73/1/ 1420 فرهنگ و هنر صنایع دستی ( دوختهاي سنتی ) گلدوز دستی * 3
90 خدمات امور مالی و بازرگانی مهندس فروش 29,020,032 36,275,040 148,821 186,026 32,244,480 40,305,600 165,356 206,695 195 115 80 243340450010012
90,077,184 112,596,480 125,107 156,384 100,085,760 125,107,200 139,008 173,760 720 573 147 8-49/63/2/ 1126 صنعت صنایع خودرو مکانیک ماشین الات سنگین راه سازي ( عملیات خاکی ) * 2
900 صنعت تاسیسات لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه 48,491,136 60,613,920 131,412 164,265 53,879,040 67,348,800 146,014 182,517 369 279 70 712620090100001 1
903 صنعت تاسیسات گازي
905 صنعت تاسیسات محاسب و مجري سیستمهاي تهویه مطبوع( حرارت مرکزي ) 50,777,280 63,471,600 151,123 188,904 56,419,200 70,524,000 167,914 209,893 336 240 96 311530090090001
906 صنعت تاسیسات ممیزي انرژي 15,380,928 19,226,160 145,103 181,379 17,089,920 21,362,400 161,226 201,532 106 41 50 311530090070011
907 صنعت تاسیسات ناظر اجراي طرح هاي گازرسانی( عمومی ) 51,119,424 63,899,280 150,351 187,939 56,799,360 70,999,200 167,057 208,821 340 176 98 311530090030001
908 صنعت تاسیسات نصاب وتعمیرکار کولرهاي گازي پنجره اي واسپیلت 40,684,032 50,855,040 135,613 169,517 45,204,480 56,505,600 150,682 188,352 300 222 78 712720090100001
909 صنعت تاسیسات نصاب پمپ هاي صنعتی( کمرچاهی ‘سرچاهی ‘شناور ) 24,152,256 30,190,320 134,179 167,724 26,835,840 33,544,800 149,088 186,360 180 140 40 723320090030001
91 خدمات امور مالی و بازرگانی نماینده فروش بیمه 8,522,496 10,653,120 125,331 156,664 9,469,440 11,836,800 139,256 174,071 68 31 37 332130450020001
91,041,408 113,801,760 126,446 158,058 101,157,120 126,446,400 140,496 175,620 720 635 85 8-71/14/2/2 * 892 صنعت تاسیسات لوله کش و نصاب دستگاه هاي حرارت مرکزي اب گرم درجه 2
91,228,032 114,035,040 127,592 159,490 101,364,480 126,705,600 141,769 177,211 715 385 330 8-52/53/1/ 727 صنعت الکترونیک الکترونیک کار صنعتی * 5
91,243,584 114,054,480 130,348 162,935 101,381,760 126,727,200 144,831 181,039 700 402 298 8-55/77/2/1 * 796 صنعت برق تعمیرکار لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده درجه 2
910 صنعت تاسیسات گازوئیلی وگازي -گازوئیلی )
911 صنعت تاسیسات نصاب و تعمیرکار آبگرمکن خورشیدي 17,076,096 21,345,120 131,355 164,193 18,973,440 23,716,800 145,950 182,437 130 87 43 712720090170001
912 صنعت تاسیسات نصاب و تعمیرکار سردخانه فریونی 40,761,792 50,952,240 135,873 169,841 45,290,880 56,613,600 150,970 188,712 300 222 78 712720090090001
913 صنعت تاسیسات نصاب و سرویسکار دستگاه هاي سختی گیر و تصفیه آب خانگی 14,338,944 17,923,680 136,561 170,702 15,932,160 19,915,200 151,735 189,669 105 74 31 712620040160001
914 صنعت تاسیسات نصاب وتعمیرکار پله برقی 35,474,112 44,342,640 131,386 164,232 39,415,680 49,269,600 145,984 182,480 270 180 90 741220090010001
915 صنعت تاسیسات رادیاتور )
916 صنعت تاسیسات نصب، راه اندازي و تعمیر پکیج شوفاژ گازي 14,307,840 17,884,800 143,078 178,848 15,897,600 19,872,000 158,976 198,720 100 76 24 712620090010031
917 صنعت تاسیسات نقشه خوانی مدارات فرمان و قدرت در تأسیسات مکانیکی ساختمان 4,976,640 6,220,800 138,240 172,800 5,529,600 6,912,000 153,600 192,000 36 16 20 712620090030021
92,301,120 115,376,400 115,376 144,221 102,556,800 128,196,000 128,196 160,245 800 586 214 8-43/23/1/ 1095 صنعت صنایع خودرو تعمیرکار اتومبیل هاي سواري بنزینی درجه 3 1
92,752,128 115,940,160 128,822 161,028 103,057,920 128,822,400 143,136 178,920 720 468 252 8-20/99/1/ 1286 صنعت معدن فراور سنگ ها * 2
926 صنعت جوشکاري و بازرسی جوش بازرس جوش ( منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس ) 23,732,352 29,665,440 153,112 191,390 26,369,280 32,961,600 170,124 212,655 155 97 58 311730110090001
927 صنعت جوشکاري و بازرسی جوش بازرس فنی جوش 31,617,216 39,521,520 153,482 191,852 35,130,240 43,912,800 170,535 213,169 206 127 79 311730110080001
93 خدمات اموراداري اداره امور دفتري 2,379,456 2,974,320 118,973 148,716 2,643,840 3,304,800 132,192 165,240 20 15 5 441620430060031
930 صنعت جوشکاري و بازرسی جوش ویژه اقتصادي انرژي پارس )
931 صنعت جوشکاري و بازرسی جوش جوشکار پلاستیک 26,127,360 32,659,200 145,152 181,440 29,030,400 36,288,000 161,280 201,600 180 130 50 721220110030001
934 صنعت جوشکاري و بازرسی جوش جوشکار گاز درجه 37,278,144 46,597,680 134,094 167,618 41,420,160 51,775,200 148,993 186,242 278 236 42 721220110020001 1
936 صنعت جوشکاري و بازرسی جوش جوشکار گاز درجه 67,184,640 83,980,800 124,879 156,098 74,649,600 93,312,000 138,754 173,442 538 468 70 721220110010001 2
94 خدمات اموراداري ارتباطات سازمانی 9,564,480 11,955,600 149,445 186,806 10,627,200 13,284,000 166,050 207,563 64 38 26 121240430020031
942 صنعت جوشکاري و بازرسی جوش دانش )
943 صنعت جوشکاري و بازرسی جوش دانش )
944 صنعت جوشکاري و بازرسی جوش دانش )
945 صنعت جوشکاري و بازرسی جوش دانش )
946 صنعت حمل و نقل دریایی پذیرش انواع کانتینر 2,954,880 3,693,600 147,744 184,680 3,283,200 4,104,000 164,160 205,200 20 8 12 432320120000011
947 صنعت حمل و نقل ریلی بارگیر و باربند 15,194,304 18,992,880 126,619 158,274 16,882,560 21,103,200 140,688 175,860 120 24 36 933310140010001
948 صنعت حمل و نقل زمینی اپراتور بکهو 19,331,136 24,163,920 142,141 177,676 21,479,040 26,848,800 157,934 197,418 136 42 54 834220130070001
949 صنعت حمل و نقل زمینی اپراتور بیل مکانیکی 22,737,024 28,421,280 142,106 177,633 25,263,360 31,579,200 157,896 197,370 160 46 62 834220130090001
95 خدمات اموراداري انجام مکاتبات اداري ساده 1,710,720 2,138,400 122,194 152,743 1,900,800 2,376,000 135,771 169,714 14 10 4 4416043001
95,520,384 119,400,480 131,209 164,012 106,133,760 132,667,200 145,788 182,235 728 624 104 0-21/25/1/ 1316 صنعت معماري طراح معماري داخلی * 2
950 صنعت حمل و نقل زمینی اپراتور پمپ بتن 14,214,528 17,768,160 142,145 177,682 15,793,920 19,742,400 157,939 197,424 100 50 34 833220130060001
951 صنعت حمل و نقل زمینی اپراتور جرثقیل 17,044,992 21,306,240 142,042 177,552 18,938,880 23,673,600 157,824 197,280 120 50 30 834320130120002
952 صنعت حمل و نقل زمینی اپراتور جرثقیل برجی ( تاورکرین ) 16,531,776 20,664,720 137,765 172,206 18,368,640 22,960,800 153,072 191,340 120 82 38 834320130130002
953 صنعت حمل و نقل زمینی اپراتور جرثقیل سقفی پوش باتومی 13,887,936 17,359,920 144,666 180,833 15,431,040 19,288,800 160,740 200,925 96 49 27 834320130140001
954 صنعت حمل و نقل زمینی اپراتور جرثقیل سقفی کابین دار 23,452,416 29,315,520 142,136 177,670 26,058,240 32,572,800 157,929 197,411 165 96 49 834320130150001
955 صنعت حمل و نقل زمینی اپراتور لودر 22,737,024 28,421,280 142,106 177,633 25,263,360 31,579,200 157,896 197,370 160 50 62 834220130190001
956 صنعت حمل و نقل زمینی اپراتور لیفتراك 21,306,240 26,632,800 142,042 177,552 23,673,600 29,592,000 157,824 197,280 150 45 55 834420140010001
957 صنعت حمل و نقل زمینی اصول ایمنی ترافیک ، مهارتهاي تکمیلی رانندگی با موتورسیکلت 2,270,592 2,838,240 141,912 177,390 2,522,880 3,153,600 157,680 197,100 16 8 8 832120130000011
958 صنعت حمل و نقل زمینی برون شهري
959 صنعت حمل و نقل زمینی درون شهري
96 خدمات اموراداري بایگان 10,015,488 12,519,360 104,328 130,410 11,128,320 13,910,400 115,920 144,900 96 40 48 441520430010001
961 صنعت حمل و نقل زمینی باز بینی فنی ماشین آلات 30,917,376 38,646,720 154,587 193,234 34,352,640 42,940,800 171,763 214,704 200 65 76 311530130010001
962 صنعت حمل و نقل زمینی تحلیلگر ترافیک 9,766,656 12,208,320 152,604 190,755 10,851,840 13,564,800 169,560 211,950 64 31 17 216440130000011
963 صنعت حمل و نقل زمینی رانندگی باري( مقدماتی ) 5,971,968 7,464,960 142,190 177,737 6,635,520 8,294,400 157,989 197,486 42 14 28 833220130170011
964 صنعت حمل و نقل زمینی رانندگی مسافري( مقدماتی ) 5,676,480 7,095,600 141,912 177,390 6,307,200 7,884,000 157,680 197,100 40 12 28 833120130030011
965 صنعت حمل و نقل زمینی سیم بکسل انداز جرثقال ( ریگر جرثقال ) 20,326,464 25,408,080 149,459 186,824 22,584,960 28,231,200 166,066 207,582 136 90 46 834320130040002
966 صنعت حمل و نقل زمینی کارور جرثقیل ماشینی 63,809,856 79,762,320 133,215 166,518 70,899,840 88,624,800 148,016 185,020 479 357 122 834320130050001
967 صنعت حمل و نقل زمینی مدیر حمل و نقل زمینی 19,237,824 24,047,280 188,606 235,758 21,375,360 26,719,200 209,562 261,953 102 56 46 132440130010001
968 صنعت حمل و نقل زمینی مسئول حفاظت بارهاي ترافیکی 21,306,240 26,632,800 142,042 177,552 23,673,600 29,592,000 157,824 197,280 150 60 55 432320130110001
969 صنعت حمل و نقل زمینی مهارت هاي تکمیلی رانندگی پس از اخذ گواهینامه 3,499,200 4,374,000 145,800 182,250 3,888,000 4,860,000 162,000 202,500 24 12 12 832220130000091
97,417,728 121,772,160 128,181 160,227 108,241,920 135,302,400 142,424 178,029 760 566 178 8-12/09/1/ چوب ( برش ، فرز ، سوراخکاري ) * 2 CNC 1168 صنعت صنایع چوب کارور دستگاه
970 صنعت حمل و نقل زمینی مونتاژ کار جرثقیل برجی ( تاور کرین ) 17,838,144 22,297,680 133,120 166,401 19,820,160 24,775,200 147,912 184,890 134 82 52 834320130060001
972 صنعت ساختمان اسکلت ساز 18,988,992 23,736,240 129,177 161,471 21,098,880 26,373,600 143,530 179,412 147 100 47 721420290030001
975 صنعت ساختمان آرماتور بند 20,777,472 25,971,840 125,924 157,405 23,086,080 28,857,600 139,916 174,895 165 113 52 711420290020001
976 صنعت ساختمان آزمایشگر کنترل کیفیت بتن 22,223,808 27,779,760 148,159 185,198 24,693,120 30,866,400 164,621 205,776 150 115 35 311130290020002
977 صنعت ساختمان بتن ساز و بتن ریز 21,741,696 27,177,120 127,892 159,865 24,157,440 30,196,800 142,103 177,628 170 115 55 711420290080001
98 خدمات اموراداري بکارگیري آیین نگارش و مکاتبات اداري 4,587,840 5,734,800 114,696 143,370 5,097,600 6,372,000 127,440 159,300 40 15 25 441620430030011
980 صنعت ساختمان ساختمان
984 صنعت ساختمان خشکه چین با سنگ قلوه و لاشه 19,937,664 24,922,080 132,918 166,147 22,152,960 27,691,200 147,686 184,608 150 104 46 711320290030002
986 صنعت ساختمان خواندن نقشه هاي سازه بتنی 13,296,960 16,621,200 144,532 180,665 14,774,400 18,468,000 160,591 200,739 92 52 40 311830290010021
987 صنعت ساختمان داربست بند 27,558,144 34,447,680 129,381 161,726 30,620,160 38,275,200 143,757 179,696 213 184 29 711920290030001
989 صنعت ساختمان در و پنجره ساز پروفیل آهنی 26,345,088 32,931,360 125,453 156,816 29,272,320 36,590,400 139,392 174,240 210 156 54 722120290010001
99 خدمات اموراداري پیشخدمت اداري 12,223,872 15,279,840 109,142 136,427 13,582,080 16,977,600 121,269 151,586 112 48 16 513120430010001
99,626,112 124,532,640 122,844 153,554 110,695,680 138,369,600 136,493 170,616 811 606 205 0-32/12/2/3 * 1418 صنعت مکانیک نقشه کشی صنعتی درجه 2
991 صنعت ساختمان دیوارچین سنگی 19,782,144 24,727,680 131,881 164,851 21,980,160 27,475,200 146,534 183,168 150 104 46 711320290040002
993 صنعت ساختمان سرپرست اکیپ نقشه برداري 49,673,088 62,091,360 143,980 179,975 55,192,320 68,990,400 159,978 199,972 345 204 101 311230290170001
999 صنعت ساختمان ساختمان
Associate (MTCNA ) فناوري اطلاعات
AUTOMATION STUDIO 1218 صنعت کنترل و ابزار دقیق
cad 1384 صنعت مکانیک
Caesar II 876 صنعت تاسیسات
Cisco Certified Entry Networking Technician
Configure, Manage [V6] (VCP6-DCV ) فناوري اطلاعات
Configuring Advanced
Converter 519 خدمات فناوري اطلاعات
DESIGN 3D 1007 صنعت ساختمان
Designer 815 صنعت برق
Development 998 صنعت ساختمان
Dialux 819 صنعت برق افزار
ENTERPRISE 1278 صنعت مدیریت صنایع
Google Sketch Up 1309 صنعت معماري
Graphic design technology skills
HMI/SCADA 1246 صنعت کنترل و ابزار دقیق
ICU,CCU,NICU,PICU 771 صنعت الکترونیک
II 928 صنعت جوشکاري و بازرسی جوش
in international competitions فناوري اطلاعات
MATLAB 1399 صنعت مکانیک افزار
MikroTik Certified Network
PLANNER 1279 صنعت مدیریت صنایع
Project(MSP 979 صنعت ساختمان
R.SA 783 صنعت برق مبتنی بر پروتکل
RETScreen 1206 صنعت فناوري انرژي هاي نو و تجدید پذیر
Revit Structure 1000 صنعت ساختمان
RHINOCEROS 1324 صنعت معماري
STRUCTURE(XSTEEL 995 صنعت ساختمان
swot 1932 کشاورزي فناوري محیط زیست
top solid 1385 صنعت مکانیک
Vary و رندرگیري با پلاگین Sketch up 1320 صنعت معماري
VMware vSphere: Install,
VRay 1295 صنعت معماري رندرگیري با پلاگین
VRay 1322 صنعت معماري با پلاتین
Windows Server 2012 Services
اتوماسیون و کنترل سیستم هاي الکتریکی با نرم افزار 14,292,288 17,865,360 158,803 198,504 15,880,320 19,850,400 176,448 220,560 90 57 33 311530310010021
ارزیابی و تحلیل مالی نیروگاه خورشیدي فتوولتاییک با نرم افزار 28,911,168 36,138,960 192,741 240,926 32,123,520 40,154,400 214,157 267,696 150 92 58 215140070050091
اصول ایمنی ترافیک، مهارتهاي تکمیلی و رانندگی تدافعی در معابر 1,135,296 1,419,120 141,912 177,390 1,261,440 1,576,800 157,680 197,100 8 4 4 832220130000071
اصول ایمنی ترافیک، مهارتهاي تکمیلی و رانندگی تدافعی در معابر 1,135,296 1,419,120 141,912 177,390 1,261,440 1,576,800 157,680 197,100 8 4 4 832220130000061
افزار 9,331,200 11,664,000 155,520 194,400 10,368,000 12,960,000 172,800 216,000 60 45 15 311830410110011 ¬ بعدي مکانیکی با نرم ¬ هاي سه ¬ سازي مدل ¬ ترسیم و شبیه
آهنگ سازي ) 14,401,152 18,001,440 169,425 211,782 16,001,280 20,001,600 188,250 235,313 85 63 22 216640530820001 ) CUBASE 492 خدمات فناوري اطلاعات سازنده چند رسانه اي با
آیینه کاري 1,710,720 2,138,400 114,048 142,560 1,900,800 2,376,000 126,720 158,400 15 10 5 7315077001
با دستورات پایه 10,668,672 13,335,840 166,698 208,373 11,854,080 14,817,600 185,220 231,525 64 48 16 313930310110011 PLC Delta 1223 صنعت کنترل و ابزار دقیق برنامه نویسی
با دستورات پایه 10,808,640 13,510,800 135,108 168,885 12,009,600 15,012,000 150,120 187,650 80 60 20 741220050010121 LOGO 785 صنعت برق برنامه نویسی رله برنامه پذیر
با کنتاکتورها 15,116,544 18,895,680 125,971 157,464 16,796,160 20,995,200 139,968 174,960 120 90 30 741220050010041 AC 804 صنعت برق راه اندازي موتورهاي الکتریکی
با نرم افزار 11,073,024 13,841,280 184,550 230,688 12,303,360 15,379,200 205,056 256,320 60 45 15 214440090000021 Piping طراحی مکانیکی و تحلیل سیستم هاي
براي تدوین 15,800,832 19,751,040 164,592 205,740 17,556,480 21,945,600 182,880 228,600 96 68 28 265440530810001 ( EDIUS ) 491 خدمات فناوري اطلاعات سازنده چند رسانه اي با
برنامه ریزي پلتفرم اینترنت اشیا و مدیریت هوشمند ساختمان 9,844,416 12,305,520 153,819 192,274 10,938,240 13,672,800 170,910 213,638 64 48 16 741120050020041
بکارگیري اصول و ضوابط مقررات ملی ساختمان در نظارت سازه 15,894,144 19,867,680 144,492 180,615 17,660,160 22,075,200 160,547 200,684 110 40 70 311230290470031
بکارگیري ایمنی و بهداشت حرفه اي و مقررات در تصفیه خانه هاي 8,320,320 10,400,400 154,080 192,600 9,244,800 11,556,000 171,200 214,000 54 12 42 313231070010051
بکارگیري ضوابط و مقررات حاکم بر ساخت و سازشهري با رویکرد 4,634,496 5,793,120 154,483 193,104 5,149,440 6,436,800 171,648 214,560 30 9 21 343230300020061
بهداشت ایمنی و محیط زیست ) 30,575,232 38,219,040 126,344 157,930 33,972,480 42,465,600 140,382 175,478 242 132 110 325730470010001 )HSE 124 خدمات بهداشت و ایمنی افسر
پخت غذاهاي گیاهی ( خوراك نودل با سبزیجات و کوکوي سبزیجات 1,275,264 1,594,080 127,526 159,408 1,416,960 1,771,200 141,696 177,120 10 7 3 5120067004
تدوین راهبردهاي مدیریت محیط زیست وتحلیل آن توسط ماتریس 8,413,632 10,517,040 168,273 210,341 9,348,480 11,685,600 186,970 233,712 50 25 15 213341070100031
تراشکار شیشه و کریستال درجه 32,799,168 40,998,960 116,309 145,386 36,443,520 45,554,400 129,232 161,540 282 240 42 731520770050001 2
تربیت مربی خلاقیت و نخبه پروري کودك و نوجوان( سطح پیشرفته 14,743,296 18,429,120 145,973 182,467 16,381,440 20,476,800 162,192 202,741 101 65 36 263540490020021
تربیت مربی خلاقیت و نخبه پروري کودك و نوجوان( سطح مقدماتی 11,088,576 13,860,720 156,177 195,221 12,320,640 15,400,800 173,530 216,913 71 45 26 263540490020011
تعمیر لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده( سشوار-دست خشک 8,133,696 10,167,120 135,562 169,452 9,037,440 11,296,800 150,624 188,280 60 42 18 741220050100081
تعمیرسیستم تعلیق،فرمان وترمز خودروهاي روآ،پژو 405 ، پارس 5,287,680 6,609,600 132,192 165,240 5,875,200 7,344,000 146,880 183,600 40 29 11 723120010100081
تعمیرسیستم فشارپایین خودروهاي دوگانه سوز ( سیستم میکسري 3,001,536 3,751,920 125,064 156,330 3,335,040 4,168,800 138,960 173,700 24 8 16 723120010060031
تلفن ها و سایر دستگاههاي هوشمند ) 6,811,776 8,514,720 141,912 177,390 7,568,640 9,460,800 157,680 197,100 48 32 16 351230531030101 ) Android 512 خدمات فناوري اطلاعات کاربري
تلفن همراه- تبلت وسایر 13,701,312 17,126,640 152,237 190,296 15,223,680 19,029,600 169,152 211,440 90 60 30 251340530140011 ) Basic 4 Android برنامه نویسی
چلنگر ( آهنگر دستی ) 49,159,872 61,449,840 111,981 139,977 54,622,080 68,277,600 124,424 155,530 439 318 121 731920770060001
حجم ساز با خمیر سنگ 13,530,240 16,912,800 112,752 140,940 15,033,600 18,792,000 125,280 156,600 120 102 18 712320770080001
حجم ساز روي شیشه 23,965,632 29,957,040 111,468 139,335 26,628,480 33,285,600 123,853 154,817 215 183 32 731520770060001
حضوري مجازي حضوري مجازي حضوري مجازي حضوري مجازي
حکاك چرم 16,469,568 20,586,960 109,797 137,246 18,299,520 22,874,400 121,997 152,496 150 99 51 753620770030001
حکاك روي فلز 16,158,528 20,198,160 112,212 140,265 17,953,920 22,442,400 124,680 155,850 144 118 26 721320770010001
خاص منطقه 15,769,728 19,712,160 157,697 197,122 17,521,920 21,902,400 175,219 219,024 100 83 17 721220110210001 )( smaw ) جوشکاري با فرایند قوس الکتریکی دستی
در 8,258,112 10,322,640 168,533 210,666 9,175,680 11,469,600 187,259 234,073 49 31 18 213340710070281 ArcGIS با نرم افزار GIS کارور سیستم اطلاعات جغرافیایی
در صنایع ( پیشرفته ) 7,729,344 9,661,680 128,822 161,028 8,588,160 10,735,200 143,136 178,920 60 35 25 325730470060341 HSE 133 خدمات بهداشت و ایمنی بکارگیري
در صنایع ( مقدماتی ) 5,458,752 6,823,440 136,469 170,586 6,065,280 7,581,600 151,632 189,540 40 17 23 325730470060331 HSE 134 خدمات بهداشت و ایمنی بکارگیري
در علوم کشاورزي و منابع طبیعی 16,220,736 20,275,920 160,601 200,752 18,023,040 22,528,800 178,446 223,057 101 61 40 213340710040001 GPS 1966 کشاورزي منابع طبیعی( جنگل ‘مرتع ‘آبخیز ‘بیابان ) کارور دستگاه
در فناوري اطلاعات ( هوش تجاري ) 20,419,776 25,524,720 154,695 193,369 22,688,640 28,360,800 171,884 214,855 132 86 31 251340531690011 BI 558 خدمات فناوري اطلاعات مدیر
درپروژه هاي نفتی 16,702,848 20,878,560 128,483 160,604 18,558,720 23,198,400 142,759 178,449 130 33 97 325730470020001 HSE 125 خدمات بهداشت و ایمنی افسر
درجه 1 ( ویژه نابینایان ) 14,510,016 18,137,520 154,362 192,952 16,122,240 20,152,800 171,513 214,391 94 72 22 351140530670001 ICDL 474 خدمات فناوري اطلاعات رایانه کار
درجه 2 ( ویژه نابینایان ) 7,838,208 9,797,760 156,764 195,955 8,709,120 10,886,400 174,182 217,728 50 30 20 351140530680001 ICDL 473 خدمات فناوري اطلاعات رایانه کار
درجه 4,634,496 5,793,120 193,104 241,380 5,149,440 6,436,800 214,560 268,200 24 16 8 251140530730011 1 SPSS 398 خدمات فناوري اطلاعات استفاده از نرم افزار
درجه 4,650,048 5,812,560 193,752 242,190 5,166,720 6,458,400 215,280 269,100 24 16 8 251140530790011 1 MS-PROJECT 399 خدمات فناوري اطلاعات استفاده از نرم افزار کنترل پروژه
درجه 4,650,048 5,812,560 193,752 242,190 5,166,720 6,458,400 215,280 269,100 24 16 8 251140530780011 2 MS-PROJECT 400 خدمات فناوري اطلاعات استفاده از نرم افزار کنترل پروژه
درجه 40,077,504 50,096,880 147,344 184,180 44,530,560 55,663,200 163,715 204,644 272 132 100 313930310090001 1 PLC 1243 صنعت کنترل و ابزار دقیق کارور
دکوراسیون، طراحی داخلی و خارجی به صورت سه بعدي با نرم افزار 14,789,952 18,487,440 149,393 186,742 16,433,280 20,541,600 165,993 207,491 99 77 22 343230300020091
دوخت کیف چرمی دست دوز 2,363,904 2,954,880 118,195 147,744 2,626,560 3,283,200 131,328 164,160 20 16 4 7536077001
راهنماي زائرین شهرهاي مذهبی ایران( مشهد- قم- شیراز ) به زبان 16,391,808 20,489,760 109,279 136,598 18,213,120 22,766,400 121,421 151,776 150 99 51 511320550170001
رعایت الزامات سلامت ‘بهداشت وایمنی در محیط کار بهداشت و 8,146,656 10,183,320 150,864 188,580 9,051,840 11,314,800 167,627 209,533 54 30 24 325730470060061
رعایت الزامات سلامت‘ بهداشت وایمنی درمحیط کارخدمات تغذیه 6,936,192 8,670,240 128,448 160,560 7,706,880 9,633,600 142,720 178,400 54 30 24 325730470060091
رعایت الزامات سلامت‘ بهداشت وایمنی درمحیط کارصنعت 6,687,360 8,359,200 126,177 157,721 7,430,400 9,288,000 140,196 175,245 53 30 23 325730470060181
رعایت الزامات سلامت‘ بهداشت وایمنی درمحیط کارمراقبت 8,128,512 10,160,640 150,528 188,160 9,031,680 11,289,600 167,253 209,067 54 30 24 325730470060231
زیر ساخت کار مینا 57,417,984 71,772,480 110,207 137,759 63,797,760 79,747,200 122,453 153,066 521 371 150 721320770040001
ساخت زیورآلات چرمی 1,135,296 1,419,120 113,530 141,912 1,261,440 1,576,800 126,144 157,680 10 8 2 7536077004
ساخت زیورآلات ساده چوبی 1,897,344 2,371,680 111,608 139,511 2,108,160 2,635,200 124,009 155,012 17 15 2 7317075002
سازنده تولیدات تلفیقی چوب وچرم 15,427,584 19,284,480 117,768 147,210 17,141,760 21,427,200 130,853 163,566 131 108 23 753620770040001
سازنده تولیدات چرمی دست دوز 18,040,320 22,550,400 114,179 142,724 20,044,800 25,056,000 126,866 158,582 158 108 50 753620770010001
سازنده چینی و سرامیک 13,701,312 17,126,640 121,251 151,563 15,223,680 19,029,600 134,723 168,404 113 73 40 731420770040001
سازنده زیورآلات چرمی 13,965,696 17,457,120 116,381 145,476 15,517,440 19,396,800 129,312 161,640 120 80 40 753620770070001
سازنده کاشی مینایی 46,018,368 57,522,960 110,092 137,615 51,131,520 63,914,400 122,324 152,905 418 262 156 731420770070001
سامسونگ 24,230,016 30,287,520 134,611 168,264 26,922,240 33,652,800 149,568 186,960 180 103 62 742120030090011 LED و LCD ، 769 صنعت الکترونیک نصب و تعمیر تلویزیون هاي پلاسما
سرویس و نگهداري و تعمیر پکیج شوفاژ دیواري گازي ( ویژه 6,873,984 8,592,480 140,285 175,357 7,637,760 9,547,200 155,873 194,841 49 35 14 712620090010011
سطح تکمیلی ) 6,298,560 7,873,200 125,971 157,464 6,998,400 8,748,000 139,968 174,960 50 37 13 524920450010041 )KAB 52 خدمات امور مالی و بازرگانی کارآفرینی با رویکرد
سطح کامل ) 12,068,352 15,085,440 120,684 150,854 13,409,280 16,761,600 134,093 167,616 100 74 26 524920450010051 )KAB 51 خدمات امور مالی و بازرگانی کارافرینی با رویکرد
سطح مقدماتی ) 6,422,976 8,028,720 128,460 160,574 7,136,640 8,920,800 142,733 178,416 50 37 13 524920450010031 )KAB 53 خدمات امور مالی و بازرگانی کارآفرینی با رویکرد
سفالگري ساده بدون چرخ 1,679,616 2,099,520 111,974 139,968 1,866,240 2,332,800 124,416 155,520 15 13 2 7314077002
سنگ چین ( تابلو سنگ ) 13,794,624 17,243,280 114,955 143,694 15,327,360 19,159,200 127,728 159,660 120 85 35 731920770010001
سوخت نگار چرم 17,931,456 22,414,320 110,009 137,511 19,923,840 24,904,800 122,232 152,790 163 116 47 753620770080001
سوخت نگار چوب و نی 14,572,224 18,215,280 113,846 142,307 16,191,360 20,239,200 126,495 158,119 128 108 20 731720770060001
سوخت نگاري روي چرم 2,083,968 2,604,960 115,776 144,720 2,315,520 2,894,400 128,640 160,800 18 15 3 7536077003
سیم کشی و عیب یابی مدارهاي پایه ساختمان( ویژه برقکاران 8,895,744 11,119,680 138,996 173,745 9,884,160 12,355,200 154,440 193,050 64 48 16 741120050010011
شیشه گر دستی درجه 41,757,120 52,196,400 111,352 139,190 46,396,800 57,996,000 123,725 154,656 375 276 99 731520770090001 2
صنایع دستی( چوب ‘فلز ‘سفال ‘چاپ
صنایع دستی( چوب ‘فلز ‘سفال ‘چاپ
صنایع دستی( چوب ‘فلز ‘سفال ‘چاپ
صنایع دستی( چوب ‘فلز ‘سفال ‘چاپ
صنایع دستی( چوب ‘فلز ‘سفال ‘چاپ
صنایع دستی( چوب ‘فلز ‘سفال ‘چاپ
صنایع دستی( چوب ‘فلز ‘سفال ‘چاپ
صنایع دستی( چوب ‘فلز ‘سفال ‘چاپ
صنایع دستی( چوب ‘فلز ‘سفال ‘چاپ
صنایع دستی( چوب ‘فلز ‘سفال ‘چاپ
صنایع دستی( چوب ‘فلز ‘سفال ‘چاپ
صنایع دستی( چوب ‘فلز ‘سفال ‘چاپ
صنایع دستی( چوب ‘فلز ‘سفال ‘چاپ
صنایع دستی( چوب ‘فلز ‘سفال ‘چاپ
صنایع دستی( چوب ‘فلز ‘سفال ‘چاپ
صنایع دستی( چوب ‘فلز ‘سفال ‘چاپ
صنایع دستی( چوب ‘فلز ‘سفال ‘چاپ
صنایع دستی( چوب ‘فلز ‘سفال ‘چاپ
صنایع دستی( چوب ‘فلز ‘سفال ‘چاپ
صنایع دستی( چوب ‘فلز ‘سفال ‘چاپ
صنایع دستی( چوب ‘فلز ‘سفال ‘چاپ
صنایع دستی( چوب ‘فلز ‘سفال ‘چاپ
صنایع دستی( چوب ‘فلز ‘سفال ‘چاپ
صنایع دستی( چوب ‘فلز ‘سفال ‘چاپ
صنایع دستی( چوب ‘فلز ‘سفال ‘چاپ
صنایع دستی( چوب ‘فلز ‘سفال ‘چاپ
صنایع دستی( چوب ‘فلز ‘سفال ‘چاپ
صنایع دستی( چوب ‘فلز ‘سفال ‘چاپ
صنایع دستی( چوب ‘فلز ‘سفال ‘چاپ
صنایع دستی( چوب ‘فلز ‘سفال ‘چاپ
صنایع دستی( چوب ‘فلز ‘سفال ‘چاپ
صنایع دستی( چوب ‘فلز ‘سفال ‘چاپ
صنایع دستی( چوب ‘فلز ‘سفال ‘چاپ
صنایع دستی( چوب ‘فلز ‘سفال ‘چاپ
صنایع دستی( چوب ‘فلز ‘سفال ‘چاپ
صنایع دستی( چوب ‘فلز ‘سفال ‘چاپ
صنایع دستی( چوب ‘فلز ‘سفال ‘چاپ
صنایع دستی( چوب ‘فلز ‘سفال ‘چاپ
صنایع دستی( چوب ‘فلز ‘سفال ‘چاپ
صنایع دستی( چوب ‘فلز ‘سفال ‘چاپ
صنایع دستی( چوب ‘فلز ‘سفال ‘چاپ
صنایع دستی( چوب ‘فلز ‘سفال ‘چاپ
صنایع دستی( چوب ‘فلز ‘سفال ‘چاپ
صنایع دستی( چوب ‘فلز ‘سفال ‘چاپ
صنایع دستی( چوب ‘فلز ‘سفال ‘چاپ
صنایع دستی( چوب ‘فلز ‘سفال ‘چاپ
صنایع دستی( چوب ‘فلز ‘سفال ‘چاپ
ضدقفل ترمز 5,007,744 6,259,680 125,194 156,492 5,564,160 6,955,200 139,104 173,880 40 28 12 723120010030131 ABS 1064 صنعت صنایع خودرو تعمیر سیستم ترمزمعمولی و
طراح کفش 12,877,056 16,096,320 112,957 141,196 14,307,840 17,884,800 125,507 156,884 114 68 46 753620770100001
طراحی پروژه هاي ساختمانی بصورت سه بعدي و دو بعدي با 7,293,888 9,117,360 151,956 189,945 8,104,320 10,130,400 168,840 211,050 48 38 10 343230300000061
طراحی سنتی 11,943,936 14,929,920 119,439 149,299 13,271,040 16,588,800 132,710 165,888 100 70 30 731620830020011
طراحی و شبیه سازي روشنایی مکان هاي باز و بسته با نرم 5,023,296 6,279,120 200,932 251,165 5,581,440 6,976,800 223,258 279,072 25 15 5 215140050020031
طراحی و محاسبات دستی ساختمان بر اساس ضوابط مقررات ملی 27,822,528 34,778,160 185,484 231,854 30,913,920 38,642,400 206,093 257,616 150 111 39 214240290030021
طراحی و مدل سازي سازه هاي فولادي و بتنی به وسیله نرم افزار 12,877,056 16,096,320 183,958 229,947 14,307,840 17,884,800 204,398 255,497 70 56 14 214240290000061
عیب یابی و رفع عیوب کولرهاي گازي سنگین ( ویژه محصولات 5,334,336 6,667,920 133,358 166,698 5,927,040 7,408,800 148,176 185,220 40 24 16 712720090100021
فن ورز تعمیر شبکه هوایی توزیع به روش خط گرم فرمان از راه 26,796,096 33,495,120 133,980 167,476 29,773,440 37,216,800 148,867 186,084 200 90 50 741320050050001
فناوري اطلاعات
قلم زنی روي مس و برنج باطرح هاي سنتی ساده 2,488,320 3,110,400 118,491 148,114 2,764,800 3,456,000 131,657 164,571 21 17 4 7213077002
قلمزن فلز 49,377,600 61,722,000 113,251 141,564 54,864,000 68,580,000 125,835 157,294 436 334 102 731920770080002
کاربر بازیافت و به کارگیري مواد جامد فرسوده در معماري و 14,992,128 18,740,160 149,921 187,402 16,657,920 20,822,400 166,579 208,224 100 82 18 343230300000051
کاغذ ساز دستی 14,789,952 18,487,440 114,651 143,313 16,433,280 20,541,600 127,390 159,237 129 85 44 732320770010001
کنده کار روي سفال 14,183,424 17,729,280 118,195 147,744 15,759,360 19,699,200 131,328 164,160 120 101 19 731420770090001
گروه نام حرفه
لوله کش،نصاب و تعمیرکار سیستمهاي تبادل حرارت و پکیج شوفاژ 35,738,496 44,673,120 133,353 166,691 39,709,440 49,636,800 148,170 185,212 268 186 82 712620090010001
محرق کار ساقه گندم 11,477,376 14,346,720 114,774 143,467 12,752,640 15,940,800 127,526 159,408 100 75 25 731720770050001
مدیریت سلامت,ایمنی ومحیط زیست در امور پژوهشی و 8,009,280 10,011,600 133,488 166,860 8,899,200 11,124,000 148,320 185,400 60 25 15 325730470060311
مدیریت و برنامه ریزي در اردو( ویژه فرهنگیان وزارت آموزش و 5,256,576 6,570,720 116,813 146,016 5,840,640 7,300,800 129,792 162,240 45 26 19 511320550100031
مسائل مکانیکی با استفاده از سیمولینک نرم- 12,705,984 15,882,480 158,825 198,531 14,117,760 17,647,200 176,472 220,590 80 44 26 311830410100021 ¬ و حل ¬ طراحی
مسگري تزیینی 2,332,800 2,916,000 116,640 145,800 2,592,000 3,240,000 129,600 162,000 20 15 5 7213077001
مشبک کار چوب 20,046,528 25,058,160 115,876 144,845 22,273,920 27,842,400 128,751 160,939 173 135 38 731720770020001
مشبک کار فلز 18,118,080 22,647,600 113,950 142,438 20,131,200 25,164,000 126,611 158,264 159 114 45 721320770100001
معرق کار چرم 13,436,928 16,796,160 123,275 154,093 14,929,920 18,662,400 136,972 171,215 109 86 23 753620770020001
معرق کار چوب ( هنري ) 51,446,016 64,307,520 110,399 137,999 57,162,240 71,452,800 122,666 153,332 466 384 82 731720770030001
معرق کار شیشه ( به روش فیوزینگ ) 77,169,024 96,461,280 110,241 137,802 85,743,360 107,179,200 122,491 153,113 700 447 253 731520770110001
معرق کار کاشی و سرامیک 10,419,840 13,024,800 115,776 144,720 11,577,600 14,472,000 128,640 160,800 90 50 40 731420770100001
معرق کاشی شکسته 1,804,032 2,255,040 120,269 150,336 2,004,480 2,505,600 133,632 167,040 15 10 5 7314077001
معرق منبت کار صدف و چوب درجه 15,552,000 19,440,000 114,353 142,941 17,280,000 21,600,000 127,059 158,824 136 101 35 731720770090001 2
معرق منبت کار صدف و چوب درجه 7,309,440 9,136,800 114,210 142,763 8,121,600 10,152,000 126,900 158,625 64 58 6 731720770080001 1
مقدماتی 2,177,280 2,721,600 120,960 151,200 2,419,200 3,024,000 134,400 168,000 18 15 3 3511053016 swish mx 515 خدمات فناوري اطلاعات کار با
مقدماتی 2,348,352 2,935,440 138,138 172,673 2,609,280 3,261,600 153,487 191,859 17 12 5 2512053019 ++C 436 خدمات فناوري اطلاعات بکارگیري مفاهیم برنامه نویسی
منبت کار چوب 54,152,064 67,690,080 108,304 135,380 60,168,960 75,211,200 120,338 150,422 500 370 130 731720770010001
موزاییک کاشی و سرامیک 23,281,344 29,101,680 111,930 139,912 25,868,160 32,335,200 124,366 155,458 208 159 49 731420770050001
مینا کار سفال 45,707,328 57,134,160 106,296 132,870 50,785,920 63,482,400 118,107 147,633 430 335 95 731420770020001
میناکار خانه بندي 14,354,496 17,943,120 110,419 138,024 15,949,440 19,936,800 122,688 153,360 130 85 45 721320770050001
میناکار نقاشی 55,271,808 69,089,760 107,324 134,155 61,413,120 76,766,400 119,249 149,061 515 400 115 721320770030001
نصاب و تعمیر کار مشعل هاي تک فاز یک مرحله اي ( گازي ‘ 21,026,304 26,282,880 131,414 164,268 23,362,560 29,203,200 146,016 182,520 160 92 68 723320090080001
نصب قطعات و راه اندازي سیستم سوخت رسانی گازسوز روي 4,276,800 5,346,000 133,650 167,063 4,752,000 5,940,000 148,500 185,625 32 25 7 723120010060071
نصب نرم افزار و سیستم عامل، پارتیشن بندي و مدیریت درایوها و 1,990,656 2,488,320 124,416 155,520 2,211,840 2,764,800 138,240 172,800 16 12 4 2523053021
نصب و حذف برنامه هاي کاربردي و باز و بست گوشی تلفن همراه و 2,161,728 2,702,160 154,409 193,011 2,401,920 3,002,400 171,566 214,457 14 9 5 7421003002
نصب و راه اندازي پکیج شوفاژ دیواري گازي ( ویژه شرکت ایران 6,749,568 8,436,960 140,616 175,770 7,499,520 9,374,400 156,240 195,300 48 31 17 712620090010021
نقاشی روي چرم 33,903,360 42,379,200 109,366 136,707 37,670,400 47,088,000 121,517 151,897 310 243 67 731620770020001
نقشه 6,998,400 8,748,000 155,520 194,400 7,776,000 9,720,000 172,800 216,000 45 25 20 311230290250001 )Total Station نقشه بردار با دستگاه هاي الکترونیکی
نگهداري پیش گیرانه و عیب یابی و تجهیزات پزشکی بخشهاي ویژه 20,870,784 26,088,480 163,053 203,816 23,189,760 28,987,200 181,170 226,463 128 65 35 311930030090021
و 11,384,064 14,230,080 151,788 189,734 12,648,960 15,811,200 168,653 210,816 75 61 14 343230300080051 DMAX طراحی و دکوراسیون داخلی چوبی با کمک نرم افزار 3
و پلاسما ) 13,530,240 16,912,800 132,649 165,812 15,033,600 18,792,000 147,388 184,235 102 36 66 742120030090001 LCD ) 738 صنعت الکترونیک تعمیرکار تلویزیون هاي پیشرفته
و رندرگیري 13,592,448 16,990,560 151,027 188,784 15,102,720 18,878,400 167,808 209,760 90 72 18 343230300080021 DMAX طراحی نماي ساختمان با استفاده از نرم افزار 3
و رندرگیري با پلاگین VRay 1308 صنعت معماري 3
و شیشه دوجداره 26,127,360 32,659,200 130,637 163,296 29,030,400 36,288,000 145,152 181,440 200 153 47 814220290010001 UPVC 992 صنعت ساختمان سازنده و نصاب در و پنجره با پروفیل
هوآوي 14,385,600 17,982,000 138,323 172,904 15,984,000 19,980,000 153,692 192,115 104 71 33 742220350270001 BTS 1202 صنعت فناوري ارتباطات فن ورز نگهداري