ر روه ن ام حرفه ک د ستاندارد س نظری س اعت عملی ج مع ساعت ش هریه کل شهریه مجازی
1 یمنی و بهداشت کاربر ماساژ 325530470010001 107 93 200 52,000,000 41,600,000
2 یمنی و بهداشت ماساژ ایرانی 325530470010011 15 25 40 22,000,000 17,600,000
3 یمنی و بهداشت ماساژ شیاتسو 325530470010021 23 25 48 25,000,000 20,000,000
4 یمنی و بهداشت ماساژ سنگ 325530470010031 16 29 45 23,000,000 18,400,000
5 یمنی و بهداشت ماساژ سوئدی 3255304700141 15 20 35 26,000,000 20,800,000
6 یمنی و بهداشت ماساژ آروماتراپی 3255304700151 13 17 30 21,000,000 16,800,000
7 یمنی و بهداشت ماساژ بافت عمیق 325530470010061 13 19 32 25,000,000 20,000,000
8 یمنی و بهداشت ماساژ تای 3255304700171 20 70 90 33,000,000 26,400,000
9 یمنی و بهداشت ماساژ رفلکسولوژی 3255304700181 25 15 40 25,000,000 20,000,000
10 یمنی و بهداشت ماساژ شمع 325530470010091 14 18 32 23,000,000 18,400,000
11 یمنی و بهداشت ماساژ کمپرس گیاهی 325530470010101 14 18 32 23,000,000 18,400,000
12 مور مالی و بازرگانی انباردار 432120450010001 70 122 192 18,160,000 16,344,000
13 مور مالی و بازرگانی بازار یاب بیمه 332130450010001 75 15 90 10,200,000 9,180,000
14 مور مالی و بازرگانی بازاریاب 332230450010002 60 90 150 14,400,000 12,960,000
15 مور مالی و بازرگانی تحلیلگر تکنیکال بورس 331130450030001 27 91 118 33,550,000 30,195,000
16 مور مالی و بازرگانی تحلیلگري بنیادي) فاندامنتال ( 331130450020031 20 50 70 20,500,000 18,450,000
17 مور مالی و بازرگانی خدمات امور مالی و بازرگانی تحلیل گر بورس ) کار و دانش ( 4-41/45/1/ 12 40 70 110 33,500,000 30,150,000
18 مور مالی و بازرگانی تحلیل گر بورس اوراق بهادار 331130450020001 35 85 120 35,250,000 31,725,000
               
دمات ا مور مالی و بازرگانی تحلیلگر بازارهاي مالی بین المللی 241340450010001 37 63 100 30,550,000 27,495,000
دمات ا مور مالی و بازرگانی ترخیص کار گمرکات 333130450020001 20 60 80 11,200,000 10,080,000
دمات ا مور مالی و بازرگانی تشریفات اخذ کارت بازرگانی 332430450030011 22 18 40 6,560,000 5,904,000
دمات ا مور مالی و بازرگانی ثبت شرکت 335430450000011 74 154 228 33,280,000 29,952,000
دمات ا مور مالی و بازرگانی حسابدار 431120450080001 139 241 380 35,960,000 32,364,000
دمات ا مور مالی و بازرگانی حسابدار بهاي تمام شده 431120450090001 119 221 340 18,360,000 16,524,000
دمات ا مور مالی و بازرگانی حسابدار حقوق و دستمزد 431320450010002 38 82 120 12,000,000 10,800,000
دمات ا مور مالی و بازرگانی حسابدار صنعتی درجه 2 1-10/12/2/3 50 90 140 14,500,000 13,050,000
دمات ا مور مالی و بازرگانی حسابدار صنعتی درجه 1 241140450030001 55 95 150 142,000,000 127,800,000
دمات ا مور مالی و بازرگانی حسابدار عمومی پیشرفته 431120450020001 60 80 140 13,600,000 12,240,000
دمات ا مور مالی و بازرگانی حسابدار عمومی تکمیلی * 1-10/15/1/3/1 59 91 150 14,360,000 12,924,000
دمات ا مور مالی و بازرگانی حسابدار عمومی مقدماتی ) کار و دانش ( 1-10/15/2/5 60 70 130 12,800,000 11,520,000
دمات ا مور مالی و بازرگانی حسابدار فروش 431120450040001 33 55 88 8,360,000 7,524,000
دمات ا مور مالی و بازرگانی حسابدار مالی * 1-10/96/2/1 50 86 136 12,880,000 11,592,000
دمات ا مور مالی و بازرگانی حسابدار مالیاتی 241140450050002 112 103 215 21,680,000 19,512,000
دمات ا مور مالی و بازرگانی حسابداري پیشرفته 431120450020011 32 56 88 8,320,000 7,488,000
دمات ا مور مالی و بازرگانی حسابداري دولتی 241140450050012 30 70 100 9,200,000 8,280,000
دمات ا مور مالی و بازرگانی حسابرس ارشد 241140450060001 34 68 102 9,520,000 8,568,000
دمات ا مور مالی و بازرگانی رایانه کار حسابداري مالی ) کار و دانش ( 1-10/18/1/5 56 40 96 9,920,000 8,928,000
دمات ا مور مالی و بازرگانی سرپرست ترخیص محصول 333130450030001 13 75 88 7,560,000 6,804,000
دمات ا مور مالی و بازرگانی فروشنده 522320450010001 80 50 130 13,600,000 12,240,000
دمات ا مور مالی و بازرگانی کاربر امور بانکی 421120450030001 118 171 289 27,840,000 25,056,000
دمات ا مور مالی و بازرگانی کاربر نرم افزار مالی 431120450050002 88 232 320 25,920,000 23,328,000
دمات ا مور مالی و بازرگانی کمک حسابدار 431120450070001 105 195 300 22,200,000 19,980,000
دمات ا مور مالی و بازرگانی کمک متصدي تنظیم اسناد مالی 431120450100002 133 207 340 16,260,000 14,634,000
دمات ا مور مالی و بازرگانی کمک متصدي پذیرش سفارش خرید و فروش اوراق بهادار 431220450040001 187 343 530 24,940,000 22,446,000
دمات ا مور مالی و بازرگانی متصدي پذیرش سفارش خرید و فروش اوراق بهادار 431220450030002 245 398 643 61,240,000 55,116,000
دمات ا مور مالی و بازرگانی متصدي کاردکس و کنترل موجودي 432120450040002 60 93 153 7,920,000 7,128,000
دمات ا مور مالی و بازرگانی مدیر بازاریابی بین المللی 243140450020001 104 56 160 27,520,000 24,768,000
دمات ا مور مالی و بازرگانی مدیر حسابرسی 241140450080001 23 77 100 13,840,000 12,456,000
دمات ا مور مالی و بازرگانی مدیر کسب و کار الکترونیکی 242440450010001 71 59 130 21,280,000 19,152,000
دمات ا مور مالی و بازرگانی مسئول سفارشات 332330450070001 55 105 160 7,500,000 6,750,000
دمات ا مور مالی و بازرگانی معامله گر بورس اوراق بهادار 331130450010001 14 40 54 15,600,000 14,040,000
دمات ا مور مالی و بازرگانی معامله گر بورس هاي کالایی 332430450020001 12 34 46 13,300,000 11,970,000
دمات ا مور مالی و بازرگانی استخراج ارز دیجیتال 331130450020051 10 20 30 9,000,000 8,100,000
دمات ا مور مالی و بازرگانی معامله گری ارز های دیجیتال 331130450020061 10 20 30 9,000,000 8,100,000
دمات ا مور مالی و بازرگانی تابلو خوانی بورس 431220450050011 12 28 40 8,500,000 7,650,000
دمات ا موراداری بایگان 441520430010001 48 40 96 15,360,000 13,824,000
دمات ا موراداری بکارگیري آیین نگارش و مکاتبات اداري 441620430030011 25 15 40 6,800,000 6,120,000
دمات ا موراداری تحصیل دار 421120430010001 25 65 90 12,800,000 11,520,000
دمات ا موراداری سرپرست دبیرخانه * 3-00/98/1/2 96 80 176 28,800,000 25,920,000
دمات ا موراداری کارمند امور اداري 441620430060002 125 225 350 14,000,000 12,600,000
دمات ا موراداری کارمند دبیرخانه 441520430070001 30 80 110 15,600,000 14,040,000
دمات ا موراداری گزارش نویسی 441620430050021 20 20 40 6,400,000 5,760,000
دمات ا موراداری مسئول دفتر 411020430010002 97 203 300 12,000,000 10,800,000
دمات ا موراداری نگارنده متون فارسی ) آیین نگارش ( 334330430010001 60 180 240 26,400,000 23,760,000
دمات ا موراداری نگارنده ي نامه به زبان انگلیسی 334330430020001 23 57 80 8,680,000 7,812,000
دمات ا موراداری سرپرست دبیرخانه و بایگانی 441520430060002 130 220 350 13,600,000 12,240,000
دمات ا موراداری مسیول کاردکس و کنترل موجودي ) کار و دانش ( 3-91/31/1/2 46 106 152 16,400,000 14,760,000
دمات ا موراداری کارشناس امور اداري 242340430010001 49 91 140 14,840,000 13,356,000
دمات ا موراداری کارشناس طبقه بندي مشاغل 242340430020001 72 23 95 8,520,000 7,668,000
دمات خ دمات آموزشی استفاده بهینه از زمان 2351049011 4 6 10 1,040,000 936,000
دمات خ دمات آموزشی آزمونگر 232040490020001 8 32 40 4,480,000 4,032,000
دمات خ دمات آموزشی پداگوژي 235140490010012 27 63 90 9,720,000 8,748,000
دمات خ دمات آموزشی تدوین کننده استاندارد آموزشی 235140490020001 63 137 200 21,480,000 19,332,000
دمات خ دمات آموزشی تند خوان 441920490010001 35 152 187 21,040,000 18,936,000
دمات خ دمات آموزشی روخوانی و روان خوانی قرآن کریم 341330490010061 5 5 10 1,000,000 900,000
دمات خ دمات آموزشی کارشناس آموزش 235140490010001 54 101 155 16,440,000 14,796,000
دمات خ دمات آموزشی لایحه نویس قضایی 341130490020001 43 108 151 12,500,000 11,250,000
دمات خ دمات آموزشی مدیر آموزشگاه فنی و حرفه اي آزاد 134530490020001 25 75 100 11,000,000 9,900,000
دمات خ دمات آموزشی مدیر آموزش 134540490010001 96 200 296 31,680,000 28,512,000
دمات خ دمات آموزشی مدیر مهد کودك 134240490010001 171 89 260 28,360,000 25,524,000
دمات خ دمات آموزشی مدیریت زمان 235140490010051 25 15 40 3,800,000 3,420,000
دمات خ دمات آموزشی مدیریت و برنامه ریزي امور خانواده * 7-20/12/1/3 120 64 184 9,920,000 8,928,000
دمات خ دمات آموزشی مربی مهد کودك 234240490010002 56 144 200 23,500,000 21,150,000
  WebDesign fundamental (HTML5,CSS3 ) 251340530320011 20 34 54 11,500,000 10,350,000
  ناوري اطلاعات بازاریابی الکترونیکی 122130530050011 16 48 64 14,400,000 12,960,000
  Microsoft Access 2016 252130531040041 20 50 70 15,500,000 13,950,000
  Microsoft Excel2016 351130531040021 20 40 60 13,000,000 11,700,000
  Microsoft Power Point2016 216620531040031 15 35 50 11,000,000 9,900,000
  MicrosoftWord2016 351130531040011 20 30 50 10,500,000 9,450,000
  PowerPoint ارائه مطلب با 7321053004 3 13 16 3,700,000 3,330,000
  ( E-Citizen ) استفاده از مهارت هاي شهروند الکترونیک 732120530130011 24 56 80 5,440,000 4,896,000
  Comfar استفاده از نرم افزار 251940531830021 19 31 50 10,600,000 9,540,000
  ناوري اطلاعات استفاده از نرم افزار spss درجه 1 251140530730011 8 16 24 5,200,000 4,680,000
  ناوري اطلاعات استفاده از نرم افزار spss درجه 2 251140530740011 8 16 24 5,200,000 4,680,000
  ناوري اطلاعات اسمبل سیستم کامپیوتري ساده 2521053020 3 14 17 3,950,000 3,555,000
  ناوري اطلاعات اسمبل و ارتقاء دهنده کامپیوترهاي شخصی 351230530020001 30 70 100 22,000,000 19,800,000
  ناوري اطلاعات انیمیشن سازي فیلم و بازي هاي کامپیوتري با MAYA 216630530040011 20 40 60 13,000,000 11,700,000
  ناوري اطلاعات ایجاد اشیاء سه بعدي در lllustrator 7321053005 3 15 18 4,200,000 3,780,000
  ناوري اطلاعات بازي سازي با نرم افزار اسکرچ) Scratch ) 732120530000011 35 50 85 17,750,000 15,975,000
  ناوري اطلاعات بازیابی اطلاعات سیستمهاي رایانه اي به روش ساده 1212053011 1 5 6 1,400,000 1,260,000
  ناوري اطلاعات برنامه نویس ارشدجاوا 251340530130001 20 60 80 18,000,000 16,200,000
  ناوري اطلاعات برنامه نویس برنامه هاي کاربردي Android 251340530140001 45 135 180 40,500,000 36,450,000
  ناوري اطلاعات برنامه نویسی مقدماتی جاوا 251340531630011 13 27 40 8,700,000 7,830,000
  ناوري اطلاعات برنامه نویسی پیشرفته جاوا 251340530150011 14 26 40 8,600,000 7,740,000
  ناوري اطلاعات برنامه نویس زبان JAVA 251340530330001 36 72 108 23,400,000 21,060,000
  ناوري اطلاعات خبرنامه نویس زبان VISUAL- C 251340530340001 64 120 184 39,600,000 35,640,000
  ناوري اطلاعات برنامه نویس VISUAL-BASIC * 251340530390001 48 84 132 28,200,000 25,380,000
  ناوري اطلاعات برنامه نویسی c ++ 251340531960011 27 83 110 24,800,000 22,320,000
  ناوري اطلاعات برنامه نویسی Python 251340530260001 20 60 80 18,000,000 16,200,000
  ناوري اطلاعات برنامه نویسی با Matlab 251140530900031 15 30 45 9,750,000 8,775,000
  ناوري اطلاعات برنامه نویسی بازي هاي رایانه اي 216640530400001 54 162 216 15,120,000 13,608,000
  ناوري اطلاعات پروتکل TCP/IP 252340530750011 8 16 24 2,720,000 2,448,000
  ناوري اطلاعات پشتیبانی شبکه) Helpdesk ) 351330530130011 20 30 50 3,200,000 2,880,000
  ناوري اطلاعات پیاده سازي امنیت شبکه 252940530590091 16 48 64 4,480,000 4,032,000
  ناوري اطلاعات کاربر ICDL 732120530140001 30 100 130 23,000,000 20,700,000
  ناوري اطلاعات پیاده سازي شبکه 252340530590121 16 48 64 4,480,000 4,032,000
  ناوري اطلاعات طراح گرافیک رایانه اي )کار و دانش( 1-66/51/1/3 50 150 200 14,000,000 12,600,000
  ناوري اطلاعات طراح مقدماتی صفحات web 251340530890001 29 51 80 15,240,000 13,716,000
  ناوري اطلاعات طراح و پیاده ساز انیمیشن هاي سه بعدي با 3ds Max 216640531050001 50 180 230 16,400,000 14,760,000
  ناوري اطلاعات طراح وب) ciw ) 351430530010001 67 107 174 11,240,000 10,116,000
  ناوري اطلاعات طراح وتوسعه دهنده سامانه هاي مدیریت محتوا) CMS ) 251340530980001 45 65 110 7,000,000 6,300,000
  ناوري اطلاعات طراحی گرافیک ساده با نرم افزار Corel Draw 7321053024 3 17 20 1,480,000 1,332,000
  ناوري اطلاعات طراحی مقدماتی ساده صفحات وب با dreamweaver 2513053026 3 15 18 1,320,000 1,188,000
  ناوري اطلاعات طراحی مقدماتی ساده صفحات وب با HTML 2513053027 3 15 18 1,320,000 1,188,000
  ناوري اطلاعات طراحی مقدماتی صفحات WEB )کاردانش( 1-66/43/1/3 45 145 190 13,400,000 12,060,000
  ناوري اطلاعات کارآگاهی امنیت شبکه 252940530590171 16 48 64 4,480,000 4,032,000
  ناوري اطلاعات کاربر Tablet 351130531030081 10 20 30 2,000,000 1,800,000
  ناوري اطلاعات کار با+ Network plus 351330530120011 15 25 40 2,600,000 2,340,000
  ناوري اطلاعات کار با اینترنت 7321053002 4 12 16 1,120,000 1,008,000
  ناوري اطلاعات کار با تصاویردر Photoshop 7321053008 3 15 18 1,320,000 1,188,000
  ناوري اطلاعات کار با سیستم عامل Windows 7321053001 3 11 14 1,000,000 900,000
  ناوري اطلاعات کار با نرم افزار تبدیل فرمت هاي فیلم Arc SoftMedia Converter 2166053029 3 9 12 840,000 756,000
  ناوري اطلاعات کاربر اتوماسیون اداري 732120530150001 45 185 230 15,000,000 13,500,000
  ناوري اطلاعات کاربر بانک اطلاعاتی SQL Server Access * 252140531020001 69 111 180 11,640,000 10,476,000
  ناوري اطلاعات کاربر رایانه 732120530130001 81 219 300 24,000,000 21,600,000
  ناوري اطلاعات کاربر گرافیک رایانه اي با Adobe Illustrator 732120530010001 56 244 300 21,760,000 19,584,000
  ناوري اطلاعات کاربر گرافیک رایانه اي با Corel Draw 732120530110001 52 148 200 13,920,000 12,528,000
  ناوري اطلاعات کاربر گرافیک رایانه اي با InDesign 732120530080001 54 196 250 17,840,000 16,056,000
  ناوري اطلاعات کاربر گرافیک رایانه اي با PhotoShop 732120530120001 75 345 420 30,600,000 27,540,000
  ناوري اطلاعات کاربر گرافیکی محتواي آموزشی 732120530090001 75 275 350 25,000,000 22,500,000
  ناوري اطلاعات کاربر نرم افزار اداري* 3-42/24/1/4 58 172 230 18,500,000 16,650,000
  ناوري اطلاعات کاربرد رایانه و اینترنت در محیط کار 351130531030141 38 52 90 5,680,000 5,112,000
  ناوري اطلاعات کارو After Effects 216630530850061 48 142 190 13,280,000 11,952,000
  ناوري اطلاعات کارو ACCESS 252140531060001 45 87 132 8,760,000 7,884,000
  ناوري اطلاعات کارو AUTO CAD 216640531080001 40 88 128 15,000,000 13,500,000
  ناوري اطلاعات کارو CORELDRAW )کاردانش( 1-62/54/1/4 20 40 60 4,000,000 3,600,000
  ن آوری اطلاعات تایپ سریع 10 انگشتی 7321053011 5 20 25 2,000,000 1,600,000
  ناوري اطلاعات کارو Dreamweaver )کاردانش( 1-61/48/1/3 20 50 70 4,800,000 4,320,000
  ناوري اطلاعات کارو FlashMX )کاردانش( 1-61/46/1/3 32 64 96 6,400,000 5,760,000
  ناوري اطلاعات کارو Photoshop 732120530160001 15 75 90 6,600,000 5,940,000
  ناوري اطلاعات کارور شبکه اینترنت 351130531240011 12 48 60 4,320,000 3,888,000
  ناوري اطلاعات کارور عمومی رایانه شخصی)کاردانش( 3-42/24/1/ 5 30 50 80 7,200,000 6,480,000
  ناوري اطلاعات کارور نرم افزار حقوق و دستمزد 351130531280001 39 86 125 8,440,000 7,596,000
  ناوري اطلاعات کاروری Dreamweaver * 251340531110011 20 50 70 4,800,000 4,320,000
  ناوري اطلاعات کاروی FlashMX 216620531130011 12 30 42 2,880,000 2,592,000
  ناوري اطلاعات کاروری FREEHAND 216630531150011 25 47 72 4,760,000 4,284,000
  ناوري اطلاعات کاروری Word 351130531040061 10 40 50 3,600,000 3,240,000
  ناوري اطلاعات کاروری EXCEL 252140531290011 25 32 57 3,560,000 3,204,000
  ناوري اطلاعات مبانی روبوتیک 351930531300001 58 78 136 8,560,000 7,704,000
  ناوري اطلاعات محتوا ساز آموزش الکترونیکی 732120530100001 45 205 250 18,200,000 16,380,000
  ناوري اطلاعات مدیریت آموزش الکترونیکی 133030531510011 30 34 64 3,920,000 3,528,000
  ناوري اطلاعات مربی آموزش الکترونیکی 235630531540011 14 30 44 2,960,000 2,664,000
  ناوري اطلاعات مهارت عمومی برنامه نویسی * 251430531550001 51 274 325 23,960,000 21,564,000
  ناوري اطلاعات مهارت هاي حرفه اي و اداري کار با رایانه 411020530010011 2 19 21 1,600,000 1,440,000
  ناوري اطلاعات مهندس توسعه دهنده وب با Java Script 251340531630001 44 100 144 9,760,000 8,784,000
  ناوري اطلاعات مهندس طراح تبلیغات و بهینه سازي WEB 251340531680001 28 52 80 5,280,000 4,752,000
  ناوري اطلاعات مهندس طراح تجارت الکترونیک 251340531690001 54 146 200 13,840,000 12,456,000
  ناوري اطلاعات مهندس کامپیوتر در امنیت کسب و کار الکترونیکی 252940531750001 23 81 104 7,400,000 6,660,000
  ناوري اطلاعات مونتاژ رایانه 351240530590231 16 48 64 4,480,000 4,032,000
  ناوري اطلاعات مونتاژ کار و ارتقاء کامپیوترهاي شخصی)کاردانش( 8-52/92/1/3 24 56 80 5,440,000 4,896,000
  ناوري اطلاعات میکروکنترلرها در روبوتیک 311930531880001 50 72 122 7,760,000 6,984,000
  ناوري اطلاعات میکس فیلم و صدا به روش ساده 2166053017 5 10 15 1,000,000 900,000
  ناوری اطلاعات تعمیرکار ماهر PC-Laptop 351230530480001 68 104 172 40,000,000 36,000,000
  ناوري اطلاعات نصب و تنظیم سیستم عامل ویندوز 351240530590251 16 48 64 4,480,000 4,032,000
  ناوري اطلاعات واژه پردازي با word 7321053003 3 10 13 920,000 828,000
  ناوري اطلاعات وبلاگ نویسی مقدماتی 1330053018 4 11 15 1,040,000 936,000
  ناوري اطلاعات تولید کننده چند رسانه اي دو بعدي 732120530040001 82 438 520 28,500,000 25,650,000
  ناوري اطلاعات تولید کننده چند رسانه اي سه بعدي 732120530070001 124 526 650 30,000,000 27,000,000
  ناوري اطلاعات توسعه دهنده وب با PHP 251340530610001 55 75 130 23,250,000 20,925,000
  ناوري اطلاعات توسعه دهنده سیستم هاي مدیریت محتواي با WordPress 732120530020001 77 263 340 32,460,000 29,214,000
  ناوري اطلاعات تکنسین عمومی شبکه هاي کامپیوتري 351330530590001 165 285 450 41,700,000 37,530,000
  ناوري اطلاعات توسعه دهنده صفحات وب با Mysql و php 732120530030001 92 278 370 35,160,000 31,644,000
  ناوري اطلاعات تولید کننده چندرسانه اي با Authorware * 251340530630001 24 76 100 9,520,000 8,568,000
  ناوري اطلاعات تولید کننده محتواي الکترونیکی عمومی 732120530050001 100 470 570 55,000,000 49,500,000
  ناوري اطلاعات تولید کننده و توسعه دهنده پایگاه هاي اینترنتی 732120530060001 106 344 450 42,880,000 38,592,000
  ناوري اطلاعات تولیدویدئو محتواي الکترونیکی براي آموزش وارائه 216620530660011 11 45 56 5,380,000 4,842,000
  ناوري اطلاعات رایانه کار Visual Interdev 251340530760001 40 64 104 9,600,000 8,640,000
  ناوري اطلاعات رایانه کار تدوین فیلم و صدا با SSP 265440530770001 52 132 184 17,360,000 15,624,000
  ناوري اطلاعات سخت افزار روبوتیک 311930530830001 51 39 90 7,980,000 7,182,000
  ناوري اطلاعات شهروند الکترونیکی) E-Citizen ) 351130530840001 15 62 77 10,800,000 9,720,000
  ناوري اطلاعات رایانه کار* DIRECTOR 216640530700001 28 52 80 7,440,000 6,696,000
  ناوري اطلاعات تعمیرکار ماهر PC-Laptop 351230530480001 68 134 202 18,840,000 16,956,000
  ناوري اطلاعات تعمیرکار عمومی رایانه شخصی 351230530460001 30 70 100 23,400,000 21,060,000
  ناوري اطلاعات پیاده سازي بانک اطلاعاتی با SQL SERVER 351230530010001 52 113 165 38,060,000 34,254,000
  ناوري اطلاعات کارور PREMIERE 265420531200001 16 32 48 10,880,000 9,792,000
  ناوري اطلاعات کاربر بانک اطلاعاتی* SQL Server، Access 252140531020001 69 111 180 38,820,000 34,938,000
  ردشگری برقراري ارتباط با گردشگران به زبان انگلیسی)سطح پیشرفته ( 511320550060041 33 60 93 6,120,000 5,508,000
  ردشگری برگزاري اردوي آموزشی 511320550100041 15 46 61 4,280,000 3,852,000
  ردشگری راهنماي زبان تخصصی گردشگري 511320550060001 49 91 140 15,610,000 14,049,000
  ردشگری راهنماي طبیعت گردي) اکوتوریسم ( 511320550080001 156 184 340 12,880,000 11,592,000
  ردشگری راهنماي عمومی گردشگري 511320550100001 113 187 300 12,740,000 11,466,000
  ردشگری راهنماي گردشگري سلامت 511320550010001 24 64 88 8,560,000 7,704,000
  ردشگری راهنماي گردشگري فرهنگي 511320550020001 52 174 226 10,260,000 9,234,000
  ردشگری راهنماي محلی بومی 511320550150001 30 110 140 13,100,000 11,790,000
  ردشگری راهنماي موزه 511320550070001 97 183 280 12,060,000 10,854,000
  ردشگری راهنمایی گردشگران در مناطق داراي پوشش گیاهی ویژه 511320550080011 35 75 110 4,800,000 4,320,000
  ردشگری راهنماي محلی * 5-91/94/1/2 30 110 140 10,300,000 9,270,000
  ردشگری شناسایی فرصت هاي کسب و کار در گردشگري محلی 3339055001 3 15 18 1,800,000 1,620,000
  ردشگری عکاسی تورهاي گردشگري 511320550100081 14 32 46 6,200,000 5,580,000
  ردشگری کارمند مقدماتی فروش بلیط 523020550010001 33 62 95 9,500,000 8,550,000
  ردشگری مدیر باشگاه هاي گردشگري ورزشی 143130550030001 48 74 122 12,200,000 10,980,000
  ردشگری مدیر تور 333930550010001 43 98 141 18,020,000 16,218,000
  ردشگری مدیر دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردي 143930550010001 48 77 125 12,500,000 11,250,000
  ردشگری مربی گردشگري کودکان 234230550010001 30 73 103 10,300,000 9,270,000
  ردشگری امدادگری تورهای گردشگری 5 1 1 3 2 0 5 5 0 0 1 0 0 1 1 14 31 45 4,500,000 4,050,000
  ردشگری مدیر اماکن تفریحیگردشگری 1 4 3 1 3 0 5 5 0 0 2 0 0 0 1 32 76 108 10,800,000 9,720,000
  ردشگری خبرنگار گردشگری 2 6 4 2 3 0 5 5 0 0 1 0 0 0 1 29 85 114 11,400,000 10,260,000
  ردشگری کارآفرینی در گردشگری 3 3 3 9 3 0 5 5 0 0 1 0 0 1 1 16 27 43 4,300,000 3,870,000
  ردشگری سرپرست کاروان های زیارتی 110114554434433 15 45 60 6,000,000 5,400,000
  ردشگری راهنمای تورهای ماجراجویانه 5 1 1 3 2 0 5 5 0 0 5 0 0 0 1 38 147 185 18,500,000 16,650,000
  ردشگری راننده وسایل نقلیه گردشگری 8 3 2 2 2 0 5 5 0 0 1 0 0 0 1 22 46 68 6,800,000 6,120,000
  نایع دستی دوزنده و تزئین کار لباس 731820810420001 20 173 193 25,000,000 2,250,000
  نایع پوشاک نازک دوز زنانه درجه 2 * 7-91/41/2/4 160 300 460 55,416,960 44,333,568
  نایع پوشاک خیاط لباس شب و عروس 7-91/97/1/3/1 46 170 216 5,000,000 4,500,000
  نایع پوشاک الگوساز لباس با رایانه 7-91/44/1/1 31 69 100 2,500,000 2,250,000
  نایع پوشاک الگوساز برشکار لباس زنانه ٫ تکدوزی ٫ کاردانش 7-91/41/2/3/1 53 437 490 40,000,000 3,600,000
  نایع پوشاک طراحی لباس زنانه و دخترانه 7-91/41/1/3/3 54 310 264 40,000,000 3,600,000
  نایع پوشاک مانتو دوز 7-91/40/1/1 46 134 180 30,000,000 2,700,000
  نایع پوشاک اتوکاری ساده البسه 9121051001 1 8 9 1,200,000 967,680
  نایع پوشاک الگوساز لباس با رایانه 7 91/44/1/1 31 69 100 12,821,760 10,257,408
  نایع پوشاک الگوساز لباس به روش حجمی 7 91/46/1/1 52 358 410 46,828,800 37,463,040
  نایع پوشاک الگوساز و برشکار لباس زنانه)تک دوزی( )کار و دانش( 7 91/41/2/3/1 53 437 490 56,972,160 45,577,728
  نایع پوشاک الگوساز لباس به روش حجمی 753220510020002 150 290 440 60,134,400 48,107,520
  نایع پوشاک الگوساز وبرشکار لباس شب و عروس 753220510070001 50 150 200 24,122,880 19,298,304
  نایع پوشاک الگوساز و برشکار لباس ضخیم زنانه 753220510040001 100 300 400 49,783,680 39,826,944
  نایع پوشاک الگوساز و برشکار لباس ضخیم مردانه 753220510050002 62 178 240 29,134,080 23,307,264
  نایع پوشاک الگوساز و برشکار لباس مردانه )کار و دانش( 7 91/45/1/3/2 94 294 388 48,798,720 39,038,976
  نایع پوشاک الگوساز و برشکار لباس نازک زنانه 753220510030002 88 252 340 41,472,000 33,177,600
  نایع پوشاک الگوسازی و برشکاری بارانی 753220510040041 10 50 60 7,741,440 6,193,152
  نایع پوشاک الگوسازی و برشکاری پالتو 753220510040021 20 65 85 10,851,840 8,681,472
  نایع پوشاک الگوساز ی و برشکاری جلیقه 753220510040031 10 20 30 3,990,720 3,096,576
  نایع پوشاک بچه گانه و دخترانه دوز )کار و دانش( 7 91/43/1/2 54 253 307 38,327,040 30,661,632
  نایع پوشاک بچه گانه و دخترانه دوز 7 91/43/1/3 44 202 246 29,773,440 23,818,752
  نایع پوشاک پرده دوز 753420510010001 100 300 400 47,139,840 37,711,872
  نایع پوشاک پرده دوز )کار و دانش( 7 95/97/1/1 60 140 200 25,367,040 20,293,632
  نایع پوشاک پرده دوز درجه 1 )کار و دانش( 1 95/97/1/2 34 94 128 17,072,640 13,658,112
  نایع پوشاک پرده دوز درجه 2 )کار و دانش( 1 95/97/2/4 70 180 250 31,536,000 25,228,800
  نایع پوشاک پیراهن دوز مردانه و شومیز زنانه و بچه گانه ) کار و دانش( 7 95/35/1/3 35 121 156 19,923,840 15,939,072
  نایع پوشاک ترسیم الگوی لباس نازک زنانه 753120510010041 40 100 140 17,936,640 14,349,312
  نایع پوشاک تریکو دوز 753120510260001 84 161 245 28,477,440 22,781,952
  نایع پوشاک تزیین البسه ) خاص افراد با نیازهای ویژه( 815320510150041 60 300 360 46,241,280 36,993,024
  نایع پوشاک تعمیر ساده لباس 8153051001 2 16 18 2,505,600 2,004,480
  نایع پوشاک تعمیرکار لباس 815320510030001 30 90 120 17,312,640 11,930,112
  نایع پوشاک خیاط پیراهن شومیز مردانه و زنانه 75312051003002 66 194 260 32,261,760 25,809,408
  نایع پوشاک خیاط لباس راحتی و پوشاک حمام زنانه 75312051004002 53 147 200 24,312,960 19,450,368
  نایع پوشاک خیاط لباس زیر زنانه 753120510280001 118 212 330 39,018,240 31,214,592
  نایع پوشاک خیاط لباس شب و عروس )کار و دانش( 7 91/97/1/3/1 46 170 216 27,008,640 21,606,912
  نایع پوشاک خیاط لباس های کشی )کار و دانش( 7 92/21/1/1 25 105 130 15,949,440 12,759,552
  نایع پوشاک دوخت انواع مقنعه 7531051001 2 8 10 1,382,400 1,105,920
  نایع پوشاک دوخت جامدادی، کیف موبایل و تبلت، کیف پول خرد پارچه ای 7531051009 3 12 15 1,918,080 1,534,464
  نایع پوشاک دوخت چادرنماز ساده 7531051006 2 8 10 1,330,560 1,064,448
  نایع پوشاک دوخت دامن)تنگفونکلوش( 7531051003 6 12 18 2,350,080 1,880,064
  نایع پوشاک دوخت سرویس آشپزخانه 7531051004 5 20 25 3,231,360 2,585,088
  نایع پوشاک دوخت شنل)پانچ( ساده 7531051002 3 15 18 2,280,960 1,824,768
  نایع پوشاک دوخت شومیز بدون الگو 7531051005 3 15 18 2,332,800 1,866,240
  نایع پوشاک دوخت لباس پسرانه 753120510270031 15 44 59 7,706,880 6,165,504
  نایع پوشاک دوخت لباس دخترانه 753120510270021 34 103 137 17,435,520 13,948,416
  نایع پوشاک دوخت لباس سرهمی و شلوار نوزاد 7531051008 2 16 18 2,315,520 1,852,416
  نایع پوشاک دوخت لباس نازک زنانه 753120510010061 60 112 172 22,775,040 18,220,032
  نایع پوشاک دوخت مانتو بدون الگو 7531051007 2 16 18 2,315,520 1,852,416
  نایع پوشاک دوزنده پوشاک حمام 7 91/37/1/2 28 104 132 17,124,480 13,699,584
  نایع پوشاک دوزنده پچادر و مقنعه 753120510020001 76 112 188 21,738,240 17,390,592
  نایع پوشاک دوزنده کیف پارچه ای 753120510310002 46 129 175 20,701,440 16,561,152
  نایع پوشاک دوزنده لباس بدون الگو 753120510330001 97 178 275 32,123,520 25,698,816
  نایع پوشاک دوزنده لباس شب و عروس 753120510300002 75 225 300 35,994,240 28,795,392
  نایع پوشاک دوزنده لباس کودک 753120510270001 82 243 325 39,830,400 31,864,320
  نایع پوشاک دوزنده لباس مبل 753420510020001 44 66 110 13,512,960 10,810,368
  نایع پوشاک دوزنده لباس مبل )کار و دانش( 7 91/36/1/1 44 66 110 14,204,160 11,363,328
  نایع پوشاک دوزنده لباس ورزشی زنانه 753120510240001 104 276 380 46,206,720 36,965,376
  نایع پوشاک راسته دوز 815320510100001 68 207 275 31,985,280 25,588,224
  نایع پوشاک راسته دوز )کار و دانش( 7 91/48/1/2 63 134 197 24,295,680 19,436,544
  نایع پوشاک راسته دوز گروه الف) خاص افراد با نیازهای ویژه( 815320510080001 180 810 990 123,724,800 98,979,840
  نایع پوشاک راسته دوز گروه ب ) خاص افراد با نیازهای ویژه( 815320510090001 180 810 990 123,759,360 99,007,488
  نایع پوشاک روپوش و ربدوشامبر دوز، کت و پیژاما، سربند و پیش بند 7 91/47/1/2 64 154 218 27,146,880 21717504
  نایع پوشاک سرویس کار ماشین های دوخت خانگی 741220510010001 13 87 100 12,528,000 10,022,400
  نایع پوشاک سری دوز حرفه ای 815320510120001 38 126 164 20,148,480 16,118,784
  نایع پوشاک سری دوز حرفه ای 7 91/30/1/1 38 126 164 21,496,320 17,197,056
  نایع پوشاک سری دوز سرویس خواب 7 91/31/1/1 31 79 110 14,169,600 11,335,680
  نایع پوشاک سری دوز سرویس خواب 753420510030002 52 103 155 19,025,280 15,220,224
  نایع پوشاک شلوار دوز 7 91/44/1/3 22 86 108 13,996,800 11,197,440
  نایع پوشاک شلوار دوز زنانه 753120510060002 49 151 200 24,364,800 19,491,840
  نایع پوشاک ضخیم دوز زنانه 753120510200001 109 336 445 51,719,040 41,375,232
  نایع پوشاک ضخیم دوز زنانه )کار و دانش( 7 91/41/1/4/5 65 241 306 39,363,840 31,491,072
  نایع پوشاک ضخیم دوز مردانه 753120510210002 67 183 250 30,896,640 24,717,312
  نایع پوشاک ضخیم دوز مردانه )کار و دانش( 7 91/45/1/2 58 151 209 27,440,640 21,952,512
  نایع پوشاک طراح صنعتی پوشاک مردانه ویژه بازار محور 216340510030001 100 300 800 135,354,240 108,283,392
  نایع پوشاک طراح لباس با رایانه 216340510040001 29 123 152 25,695,360 20,556,288
  نایع پوشاک طراح لباس زنانه 216340510010001 113 427 540 86,849,280 69,479,424
  نایع پوشاک طراح لباس مردانه 216340510050001 78 222 300 49,230,720 39,384,576
  نایع پوشاک طراح لباس ورزشی زنانه 216340510020001 75 160 235 38,033,280 30,426,624
  نایع پوشاک طراحی لباس زنانه و دخترانه )کار و دانش( 7 91/41/1/3/3 54 210 264 35,095,680 28,076,544
  نایع پوشاک کاپشن دوز )کار و دانش( 7 91/42/1/2 54 170 224 28,805,760 23,044,608
  نایع پوشاک کاپشن دوز زنانه 753120510220001 94 271 365 44,236,800 35,389,440
  نایع پوشاک کاربر نرم افزار الگوسازی لباس 753220510010002 31 139 170 22,049,280 17,639,424
  نایع پوشاک کمک خیاط دوخت دامن) خاص افراد با نیازهای ویژه( 815320510160001 190 875 1065 130,170,240 104,136,192
  نایع پوشاک کمک خیاط دوخت سرویس آشپزخانه) خاص افراد با نیازهای ویژه( 815320510200001 143 745 888 109,883,520 87,906,816
  نایع پوشاک مانتو دوز 753120510050002 45 155 200 24,364,800 19,491,840
  نایع پوشاک مانتو دوز 7 91/40/1/1 46 134 180 22,723,200 18,178,560
  نایع پوشاک نازک دوز زنانه 753120510010001 139 321 460 55,416,960 44,333,568
  نایع پوشاک نازک دوز زنانه درجه 2 7 91/41/2/4 160 300 460 56,885,760 45,508,608
  نایع پوشاک نازک دوز مردانه 753120510230002 75 325 300 36,702,720 29,362,176
  نایع پوشاک نازک دوز مردانه )کار و دانش( 7 91/45/2/2 114 392 506 59,875,200 47,900,160
  دمات تغذیه ای آشپز سنتی)کار و دانش( 5-31/32/1/2 20 110 130 17,141,760 13,713,408
  دمات تغذیه ای اشپزی با مایکروویو 5-31/94/1/1 10 30 40 5,719,680 4,575,744
  دمات تغذیه ای اشپزی درجه 2 ) کار و دانش ( 5-31/31/2/1 105 287 392 50,405,760 40,324,608
  دمات تغذیه ای انتخاب ادویه مناسب برای غذا 512020670050061 23 8 21 4,458,240 3,566,592
  دمات تغذیه ای اشپز 512020670050001 70 180 250 36,875,520 29,500,416
  دمات تغذیه ای آشپز درجه 1 512020670140001 29 76 105 15,361,920 12,289,536
  دمات تغذیه ای آشپز سنتی 512020670060001 27 169 196 28,874,880 23,099,904
  دمات تغذیه ای آشپز غذا های رژیمی 512020670090001 104 175 339 43,770,240 35,016,192
  دمات تغذیه ای آشپز کشتی درجه 1 512020670140001 48 142 190 27,285,120 21,828,096
  دمات تغذیه ای آشپز کشتی درجه 2 512020670150001 25 65 90 12,631,680 12,199,680
  دمات تغذیه ای آشپز ملل 512020670170001 58 136 194 27,924,480 22,339,584
  دمات تغذیه ای آشپزی با مایکروویو 512020670050031 10 30 40 5,857,920 4,686,336
  دمات تغذیه ای آشپزی غذا های ایتالیایی 512020670050072 12 43 55 7,499,520 5,999,616
  دمات تغذیه ای آشپز غذاهای ترکیه ای 512020670050081 8 56 64 8,881,920 7,105,536
  دمات تغذیه ای آشپزی غذا های فوری 512020670050011 14 48 62 8,968,320 7,174,656
  دمات تغذیه ای آشپزی غذا های گیاهی 512020670090011 33 48 81 11,543,040 9,234,432
  دمات تغذیه ای آشپزی غذا های محلی آذربایجان شرقی 512020670050091 24 63 87 12,683,520 10,146,816
  دمات تغذیه ای آشپزی مخصوص_روز 512020670050121 31 73 104 15,015,120 12,013,056
  دمات تغذیه ای برنامه ریز امور تغذیه خانواده 512020670600001 110 270 380 21,081,600 16,865,280
  دمات تغذیه ای پخت انواع پلو 5120067012 5 15 20 2,885,760 2,308,608
  دمات تغذیه ای پخت دسر های سنتی)فرنی_حلوای ساده_شله زرد( 7512067003 3 14 17 2,177,280 1,741,884
  دمات تغذیه ای پخت انواع شیرینی های ساده و بدون فر 7521067001 3 15 18 2,332,800 1,866,240
  دمات تغذیه ای پخت غذا با پوشش خمیری 512020670050021 9 51 60 8,259,840 6,607,872
  دمات تغذیه ای پخت غذا های ایرانی)کوکو سیب زمینی و کشک بادمجان( 5120067005 5 10 15 1,900,800 1,520,640
  دمات تغذیه ای پخت غذاهای فرنگی)ناگت مرغ_پیراشکی گوشت_ اسپاگتی( 5120067006 3 14 17 2,160,000 1,728,000
  دمات تغذیه ای پخت غذاهای گیاهی)خوراک نودل با سبزیجات و کوکوی سبز( 5120067004 3 7 10 1,416,960 1,133,568
  دمات تغذیه ای پخت فست فود های تازه 5120067003 5 15 20 2,557,440 2,045,952
  دمات تغذیه ای پخت کیک ساده 7512067002 3 14 17 2,246,400 1,797,120
  دمات تغذیه ای پخت ماهی 5120067009 5 10 15 2,142,720 1,714,176
  دمات تغذیه ای پیتزا پزی 5120067010 5 15 20 2,868,480 2,294,784
  دمات تغذیه ای تر سازی پیشرفته 751220670310191 6 27 50 7,223,040 5,778,432
  دمات تغذیه ای تر سازی مقدماتی 751220670310181 8 33 59 8,570,880 6,856,704
  دمات تغذیه ای تزئین کیک 751220670340011 19 64 82 11,992,320 9,593,856
  دمات تغذیه ای تهیه سینی اردور 512020670050131 9 18 27 3,715,200 2,972,160
  دمات تغذیه ای تهیه اسنک با نان تست 5120067011 3 7 10 1,313,280 1,050,624
  دمات تغذیه ای تهیه انواع سالاد و مایونز 5120067002 3 17 20 2,626,560 2,101,248
  دمات تغذیه ای تهیه دسر ژله ای و تزریقی 7512067004 5 10 15 1,987,200 1,589,760
  دمات تغذیه ای تهیه دسرهای ژله ای و تزئینات آن 751220670220011 10 47 57 8,294,400 6,635,520
  دمات تغذیه ای تهیه نوشیدنی ها 513220670450011 14 22 36 5,253,120 3,002,496
  دمات تغذیه ای تهیه نوشیدنی های سرد 5132067001 3 7 10 1,365,120 1,092,096
  دمات تغذیه ای تهیه نوشیدنی های گرم 5132067002 3 7 10 1,313,280 1,050,624
  دمات تغذیه ای حلوا پزی)اذربایجان شرقی( 751220670310061 10 40 50 7,223,040 5,778,432
  دمات تغذیه ای دسر ساز 751220670240001 50 260 310 40,590,720 32,472,576
  دمات تغذیه ای دسر ساز بین الملل 751220670220001 34 116 150 21,824,640 17,459,712
  دمات تغذیه ای دسر ساز بین المللی* 7-76/37/1/1 34 116 150 21,392,640 17,114,112
  دمات تغذیه ای دسر سازسنتی 751220670230001 19 77 96 13,461,120 10,768,896
  دمات تغذیه ای دسر ساز سنتی* 7-76/35/1/2 19 77 96 13,651,200 10,920,960
  دمات تغذیه ای سالاد ساز و اردور ساز)کارودانش( 5-31/99/1/1 20 50 70 10,316,160 8,252,928
  دمات تغذیه ای سالاد سازی و اردور سازی 512020670050111 14 36 50 7,326,720 5,861,376
  دمات تغذیه ای سبزی ارایی_سفره ارایی_میوه ارایی 512020670060141 6 40 50 7,378,560 5,902,848
  دمات تغذیه ای سفره ارایی و چیئدمان میز 5120067001 4 13 17 2,263,680 2,004,480
  دمات تغذیه ای شکلات ساز 751220670360001 21 99 120 17,573,760 14,059,008
  دمات تغذیه ای شیرینی پز بدون فر)اجاق گاز( 7-76/66/1/1 18 42 60 8,760,960 7,008,768
  دمات تغذیه ای شیرینی پز درجه 1 751220670300001 22 96 118 16,761,600 13,409,280
  دمات تغذیه ای شیرینی پز درجه 2 751220670310001 45 145 190 27,734,400 22,187,520
  دمات تغذیه ای شیرینی پز درجه 2 )کارودانش( 7-76/65/2/1 80 252 332 43,407,360 34,725,888
  دمات تغذیه ای شیرینی پز شیرینی های خشک 751220670350001 40 220 260 35,147,520 28,118,016
  دمات تغذیه ای شیرینی پز شیرینی های خشک )کارودانش( 7-76/67/1/1 36 100 136 18,040,320 14,432,256
  دمات تغذیه ای شیرینی پزی با خرما 751220670310201 23 75 98 13,564,800 10,851,840
  دمات تغذیه ای طباخ ابزیان 512020670470001 27 73 100 14,601,600 11,681,280
  دمات تغذیه ای قصاب 751120670370001 270 660 930 115,257,600 92,206,080
  دمات تغذیه ای قناد 751230670330001 30 160 190 25,764,480 20,611,584
  دمات تغذیه ای کیک ساز 751220670340001 60 210 270 36,668,160 29,334,528
  دمات تغذیه ای کباب زنی و تخته کاری 512020670060031 10 30 40 5,771,520 4,617,216
  دمات تغذیه ای کلوچه پزی سنتی 751220670310211 24 46 70 9,521,280 7,617,024
  دمات تغذیه ای کیک پزی بدون فر 751220670310121 9 46 55 7,914,240 6,331,392
  دمات تغذیه ای کیک ساز و تر ساز* 7-76/36/1/2 24 66 90 12,925,440 10,340,352
  دمات تغذیه ای متصدی کافی شاپ 513220670450002 28 102 130 18,437,760 14,750,208
  دمات تغذیه ای مدیر بهداشتی پخش غذا ، تغذیه و صنایع غذایی* 7-74/90/1/1 43 27 70 10,212,480 8,169,984
  دمات تغذیه ای مشاور تغذیه اینترنتی 224040670010001 50 100 150 27,423,360 21,938,688
  دمات تغذیه ای نظارت بر بهداشت و ایمنی در واحد غذا و نوشیدنی 325730670000011 22 39 61 9,884,160 7,907,328
  تلداری اتاق دار هتل 422420590010001 66 84 250 3,205,440 25,643,520
  تلداری اتاق دار هتل* 5-40/54/1/2 66 84 250 32,054,400 25,643,520
  تلداری اشپز هتل درجه 1 * 5-31/37/1/2 56 98 154 20,217,600 16,174,080
  تلداری اشپز هتل درجه 2 * 5-31/37/2/2 80 138 218 27,336,960 21,869,568
  تلداری اشپز هتل درجه 1 512020590010001 56 98 154 20,234,880 16,187,904
  تلداری اشپز هتل درجه 2 512020590020001 80 138 218 28,408,320 22,726,656
  تلداری برنامه ریز جشن ها و تشریفات 333230590010001 18 72 120 18,455,040 14,764,032
  تلداری رفتار با میهمان در هتل 513120590010011 15 25 40 5,339,520 4,271,616
  تلداری زبان تخصصی هتلداری 422420590070011 25 40 65 8,536,320 6,829,056
  تلداری سر میزبان رستوران 513220590010001 31 54 85 11,594,880 9,275,904
  تلداری سر اشپز کل اشپزخانه و قنادی هتل* 5-31/22/1/2 64 96 160 21,133,440 16,906,752
  تلداری سر اشپز کل اشپزخانه و قنادی های هتل 343430590010001 64 96 180 27,285,120 21,828,096
  تلداری سرپرست رستوران هتل 422420590030001 48 74 122 16,243,200 12,994,560
  تلداری سرپرست قنادی هتل 751220590020001 62 97 190 23,932,800 19,146,240
  تلداری سرپرست قنادی هتل* 7-76/61/1/2 61 97 190 23,224,320 18,579,456
  تلداری فنون پذیرایی و تشریفات 513120590010021 13 27 40 5,443,200 4,354,560
  تلداری قصاب هتل 751120590010001 84 105 250 32,261,760 25,809,408
  تلداری قناد هتل 751220590010001 33 127 180 23,120,640 18,496,512
  تلداری قناد هتل* 7-76/62/1/2 33 127 180 23,120,640 18,496,512
  تلداری کارمند پذیرش هتل 4224420590070001 44 132 176 22,273,920 17,819,136
  تلداری کارمند رزرواسیون هتل 422420590090001 40 120 160 20,442,240 16,353,792
  تلداری کارمند فروش و بازاریابی هتل 24310590010001 41 123 164 24,416,640 19,533,312
  تلداری کارمند پذیره)فرانت افیس()کارودانش( 3-94/27/1/2 190 80 350 45,048,960 36,039,168
  تلداری متصدی طبقات در هتل 4224420590130001 48 62 210 27,146,880 21,717,504
  تلداری متصدی کافی شاپ در هتل 513220590020001 46 138 208 26,593,920 21,275,136
  تلداری متصدی لباسشویی در هتل 815720590010001 18 42 70 9,383,040 7,506,432
  تلداری متصدی البسه در هتل)کار و دانش( 5-6016/1/2 45 45 100 13,392,000 10,713,600
  تلداری متصدی طبقات در هتل* 5-40/29/1/2 48 62 210 27,959,040 22,367,232
  تلداری مدیر بوم خانه های گردشگری 143930590010001 23 52 100 15,171,840 12,137,472
  تلداری مدیر خانه داری هتل )مدیر اقامت( 515120590010001 45 50 120 15,465,600 12,372,480
  تلداری مدیر غذا و نوشابه هتل 141230590020001 52 156 208 30,689,280 24,551,424
  راقبت و زیبایی ارایشگر عروس 514220570040001 80 123 203 38,104,480 30,483,584
  راقبت و زیبایی ارائه توصیه مراقبت پوست صورت 5142100003 10 20 30 7,442,414 5,953,931
  راقبت و زیبایی ارائه خدمات آرایش وپیرایش به کودک ونوجوان 5141500005 10 20 30 7,442,414 5,953,931
  راقبت و زیبایی ارائه محصولات و خدمات به مشتریان 5141100006 10 20 30 5,900,000 4,720,000
  راقبت و زیبایی استفاده از تجهیزات الکتریکی برای خدمات ناخن 5142300005 10 20 30 15,000,000 12,000,000
  راقبت و زیبایی استفاده از رنگهاي سنتی و گیاهی در آرایش زنانه 514220570070031 22 41 63 990,000 792,000
  راقبت و زیبایی استفاده از ژل اصلاح ناخن )اصلاح عیوب و اکستنشن ( 5142300003 10 20 30 15,000,000 12,000,000
  راقبت و زیبایی اضافه کردن مو به سر ) هر اکستنشن ( 514220570020061 9 39 48 7,750,000 6,200,000
  راقبت و زیبایی اکستنشن مژه 5142200005 10 20 30 15,261,463 12,209,170
  راقبت و زیبایی اکستنشن مو 5141300005 10 20 30 9,442,100 7,553,680
  راقبت و زیبایی انجام امور مالی سالن آرایش 5141100005 10 20 30 5,900,000 4,720,000
  راقبت و زیبایی ایجاد محیط کارایمن 1439100007 10 20 30 5,400,000 4,320,000
  راقبت و زیبایی آرایش با ایربراش 5142200002 10 20 30 5,261,463 4,209,170
  راقبت و زیبایی آرایش برای عکاسی 5142200003 10 20 30 5,261,463 4,209,170
  راقبت و زیبایی آرایش موي عروس 514220570020081 9 39 48 10,414,000 8,331,200
  راقبت و زیبایی آرایش موی زنانه )شنیون( 5141300008 10 20 30 10,442,100 8,353,680
  راقبت و زیبایی آرایش موی کودک و نوجوان 5141500001 10 20 30 7,442,414 5,953,931
  راقبت و زیبایی آرایشگر دائم صورت )زنانه ( 5142-57-003-2 61 144 205 33,631,200 26,904,960
  راقبت و زیبایی آرایشگر ناخن 514220570060001 50 100 150 33,531,200 26,824,960
  راقبت و زیبایی آرایشگر و پیرایشگر زنانه 514220570010002 123 200 323 57,024,000 45,619,200
  راقبت و زیبایی بافت مو 5141300006 10 20 30 9,442,100 7,553,680
  راقبت و زیبایی برقراری ارتباط موثر با همکاران و مشتریان 5141100003 10 20 30 5,900,000 4,720,000
  راقبت و زیبایی بهداشت کار ناخن مردانه 514120570080001 11 29 40 6,300,000 5,040,000
  راقبت و زیبایی بی رنگ کردن مو 5141600002 10 20 30 11,900,000 9,520,000
  راقبت و زیبایی پاکسازي پوست صورت زنانه 514220570030011 21 43 64 7,442,414 5,953,931
  راقبت و زیبایی پیرایش ابرو 5142100001 10 20 30 7,442,414 5,953,931
  راقبت و زیبایی پیرایش موهای زائد با موم 5142100002 10 20 30 7,442,414 5,953,931
  راقبت و زیبایی پیرایش موی کودک و نوجوان 5141500002 10 20 30 7,442,414 5,953,931
  راقبت و زیبایی پیرایشگر مردانه 514120570050001 59 121 180 33,648,000 26,918,400
  راقبت و زیبایی پیرایشگر موهاي زائد با موم 514120570030001 20 50 70 12,780,000 10,224,000
  راقبت و زیبایی پیرایشگر موي زنانه از روي عکس و تصویر 514120570010011 50 90 140 21,054,000 16,843,200
  راقبت و زیبایی تحقیق واستفاده ازاطلاعات صنعت آرایش وزیبایی 5141100007 10 20 30 5,900,000 4,720,000
  راقبت و زیبایی ترسیم خطوط اطراف سر و گردن با قیچی و ماشین اصلاح 514120570050061 10 20 30 5,400,000 4,320,000
  راقبت و زیبایی ترمیم کننده مو ) مردانه ( 514120570060001 92 220 312 54,576,000 43,660,800
  راقبت و زیبایی چهره پرداز کودك ) دخترانه ( 514220570030031 39 46 95 7,442,414 5,953,931
  راقبت و زیبایی چهره پردازي مردانه * 5-70/97/1/1 61 123 184 21,832,000 17,465,600
  راقبت و زیبایی چیدمان دکوراسیون سالن آرایش کودک ونوجوان 5141500004 10 20 30 7,442,414 5,953,931
  راقبت و زیبایی حفظ ونگهداری ونصب کلاه گیس و تکه های موروی سر 5141300011 10 20 30 5,442,410 4,353,928
  راقبت و زیبایی خدمات زیبایی کودک ونوجوان 5141500003 10 20 30 7,442,414 5,953,931
  راقبت و زیبایی خشک کردن مو برای شکل دادن )براشینگ مو ( 5141300010 10 20 30 5,442,410 4,353,928
  راقبت و زیبایی خنثی کردن رنگ ها و تن های نامطلوب 5141600004 10 20 30 5,900,000 4,720,000
  راقبت و زیبایی خود آرایی زنانه 514220570030021 23 59 82 15,533,000 12,426,400
  راقبت و زیبایی رعایت الزامات سلامت بهداشت وایمني درمحیط كارمراقبت وزیبایي 325730470060231 24 30 54 5,900,000 4,720,000
  راقبت و زیبایی رعایت الزامات و مقررات در محیط کار 5141100001 10 20 30 5,900,000 4,720,000
  راقبت و زیبایی رعایت بهداشت و ایمنی در محیط کار 5141100004 10 20 30 5,900,000 4,720,000
  راقبت و زیبایی رفع مشکلات پیچیده موهای رنگ شده 1439100001 10 20 30 5,400,000 4,320,000
  راقبت و زیبایی رنگ کردن مو 5141600001 10 20 30 11,900,000 9,520,000
  راقبت و زیبایی رنگ کردن وحالت دادن وویتامینه کردن مژ ه 5142200007 10 20 30 5,261,463 4,209,170
  راقبت و زیبایی رهبری تیم در محیط کار 1439100002 10 20 30 5,400,000 4,320,000
  راقبت و زیبایی روشن کردن مو 5141600003 10 20 30 11,900,000 9,520,000
  راقبت و زیبایی ساخت کلاه گیس و تکه های مو 5141300012 10 20 30 5,442,410 4,353,928
  راقبت و زیبایی شستشو و ویتامینه 5141600005 10 20 30 5,900,000 4,720,000
  راقبت و زیبایی شناسایی شرایط غیرطبیعی مو و پوست سر وانجام اقدامات لازم 1439100005 10 20 30 5,400,000 4,320,000
  راقبت و زیبایی صاف کردن مو با مواد پروتیینی )ترمیم واحیاء ( 5141600007 10 20 30 15,000,000 12,000,000
  راقبت و زیبایی صاف کردن مو با مواد شیمیایی 5141600008 10 20 30 15,000,000 12,000,000
  راقبت و زیبایی طراحی با حنا بر روي بدن 514220570060011 10 33 43 7,442,414 5,953,931
  راقبت و زیبایی طراحی خلاق در آرایش 5142200006 10 20 30 7,442,414 5,953,931
  راقبت و زیبایی طراحی مدل های کوتاهی مو 5141300007 10 20 30 5,442,410 4,353,928
  راقبت و زیبایی طراحی مو با تکنیک های رنگ و لایت 1439100004 10 20 30 5,400,000 4,320,000
  راقبت و زیبایی طراحی مو برای مراسم های ویژه 1439100003 10 20 30 5,400,000 4,320,000
  راقبت و زیبایی طراحی و انجام آرایش جهت رفع عیوب چهره 5142200004 10 20 30 15,261,463 12,209,170
  راقبت و زیبایی طراحی و دیزاین ناخن 5142300004 10 20 30 15,000,000 12,000,000
  راقبت و زیبایی فر کردن مو 5141600010 10 20 30 11,900,000 9,520,000
  راقبت و زیبایی فرم دهی به ناخن )مانیکور و پدیکور ( 5142300001 10 20 30 15,000,000 12,000,000
  راقبت و زیبایی کار بر مواد شیمیایی در آرایش زنانه 514220570070001 100 200 300 80,000,000 64,000,000
  راقبت و زیبایی کوتاه کردن صفر درجه موی زنانه 5141300009 10 20 30 5,442,410 4,353,928
  راقبت و زیبایی کوتاه کردن مو با تکنیک های شانه 000005141300001 10 20 30 5,400,000 4,320,000
  راقبت و زیبایی کوتاه کردن مو با زوایاي مختلف با قیچی در پیرایش مردانه 514120570050091 44 76 120 24,766,000 19,812,800
  راقبت و زیبایی کوتاه کردن مو با ماشین اصلاح 5141400001 10 20 30 5,400,000 4,320,000
  راقبت و زیبایی کوتاه کردن مو با ماشین و تیغ در پیرایش مردانه 514120570050101 28 68 96 18,096,000 14,476,800
  ناوری اطلاعات کارور illustrator 732120530170001 16 74 90 13,946,400 11,157,120
  ناوری اطلاعات کارور photoshop 732120530160001 15 75 90 13,291,200 10,632,960
  ناوری اطلاعات کارور after effect 216630530850061 48 142 190 32,423,040 25,938,393
  ناوری اطلاعات کارور premier 265420531200001 16 32 48 7,207,200 5,765,760
  ناوری اطلاعات کاربرگرافیک با photoshop 732120530120001 75 345 420 56,740,320 45,392,256
  ناوری اطلاعات کاربر گرافیک با illustrator 732120530010001 56 244 300 41,371,200 33,096,960
  ناوری اطلاعات کاربر گرافیک با Indesign 732120530080001 54 196 250 36,560,160 29,248,128
  ناوری اطلاعات طراحی انیمیشین با after effect 216630530850001 56 156 212 35,436,960 28,349,568
  ناوری اطلاعات طراحی جلوه های ویژه با after effect 216630530860001 56 156 212 35,436,960 28,349,568
  مل و نقل زمینی راننده کامیون حمل و نقل کالای برون شهری 833220130190002 16 38 54 12,960,000 10,368,000
  مل و نقل زمینی راننده اتوبوس بین شهری 833120130060002 15 36 51 12,240,000 9,792,000
  مل و نقل زمینی رانندگی محموله خطرناک 833220130150011 14 10 24 8,000,000 6,400,000
  مل و نقل زمینی راننده کامیونت حمل و نقل کالای برون شهری 832220130040001 16 38 54 12,960,000 10,368,000
  اسیسات نصاب و تعمیرکار کولرهای گازی پنجره ای و اسپیلت 712720090100001 78 222 300 30,000,000 24,000,000
  لکترونیک تعمیربردهای الکترونیکی پایه لوازم خانگی 742120030000041 85 115 200 40,000,000 32,000,000
  لکترونیک تعمیرکار سخت افزار تلفن همراه 742120030190002 55 107 162 45,000,000 36,000,000
  لکترونیک طراح و تحلیلگر مدارات دیجیتال با بردهاي آردوینو 311430030030001 65 136 201 81,200,000 64,960,000
  لکترونیک تعمیر کار نرم افزار تلفن همراه 742120030230001 63 122 185 40,000,000 32,000,000
  اسیسات پکیج شوفاژ دیواري) پکیج حرارتی ( سطح 1 311530090000011 9 21 30 2,310,000 2,079,000
  اسیسات پکیج شوفاژ دیواري) پکیج حرارتی ( سطح 2 311530090000021 9 21 30 2,310,000 2,079,000
  اسیسات تعمیرکار دستگاههای سردکننده خانگی و تجاری 712720090200001 136 314 450 40,000,000 35,000,000
  اسیسات تعمیرکار وسایل گازسوز 712720090080001 61 149 210 35,000,000 26,000,000
  اسیسات تعمیرکار کولر آبی 8-41/80/1/1 50 160 210 350,000,000 26,000,000
  اسیسات تعمیر کار آبگرمکن دیواري 712720090070001 66 124 190 30,000,000 27,000,000
  اسیسات تعمیرکار پکیج شوفاژ گازي * 8-71/12/1/2 111 261 372 28,650,000 25,785,000
  اختمان اسکلت ساز 721420290030001 47 100 147 15,760,000 14,184,000
  اختمان ایمنی و بهداشت حرفه اي در کارگاه هاي ساختمانی) HSE ) 226340290000011 36 14 50 4,560,000 4,104,000
  اختمان آرماتور بند 711420290020001 52 113 165 17,720,000 15,948,000
  اختمان بتن ساز و بتن ریز 711420290080001 55 115 170 18,200,000 16,380,000
  اختمان بکارگیري اصول و ضوابط مقررات ملی ساختمان در نظارت سازه ساختمان 311230290470031 70 40 110 10,400,000 9,360,000
  اختمان بناي سفت کار درجه 1 )کاردانش( 9-51/23/1/4/1 69 201 270 34,350,000 30,915,000
  اختمان تحلیلگر و طراح سازه ساختمان با نرم افزار ETABS 214240290030002 52 98 150 15,920,000 14,328,000
  اختمان خشکه چین با سنگ قلوه و لاشه 711320290030002 46 104 150 16,160,000 14,544,000
  اختمان خواندن نقشه هاي سازه بتنی 311830290010021 40 52 92 9,440,000 8,496,000
  اختمان داربست بند 711920290030001 29 184 213 24,400,000 21,960,000
  اختمان در و پنجره ساز پروفیل آهنی 722120290010001 54 156 210 23,040,000 20,736,000
  اختمان دیوارچین سنگی 711320290040002 46 104 150 17,200,000 15,480,000
  اختمان سازنده و نصاب در و پنجره با پروفیل UPVC و شیشه دوجداره 814220290010001 47 153 200 22,120,000 19,908,000
  اختمان قالب بند و کفراژ بند 711420290050001 46 98 144 15,440,000 13,896,000
  اختمان کار ایمن و بهداشت حرفه اي در ساختمان 325730290000021 16 32 48 5,120,000 4,608,000
  اختمان کارور GPS 311230290230001 40 45 85 8,600,000 7,740,000
  اختمان کارور سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS 311230290000021 32 16 48 4,480,000 4,032,000
  اختمان کمک آرماتور بند 711420290030001 55 111 166 17,720,000 15,948,000
  اختمان کمک بتن ساز و بتن ریز درجه 2 * 9-52/16/2/3/1 32 53 85 8,920,000 8,028,000
  * 2 کمک بناي سفت کار درجه 9-51/23/2/4/1 56 118 174 22,740,000 20,466,000
  *2 کمک قالب بند و کفراژ بند درجه 9-52/25/2/4/1 32 78 110 11,920,000 10,728,000
  اختمان کمک نقشه بردار 311230290240001 28 42 70 7,280,000 6,552,000
  اختمان لوله کش گاز خانگی و تجاري 712620290020001 26 64 90 9,760,000 8,784,000
  اختمان لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی 712620290030001 53 161 214 23,560,000 21,204,000
  اختمان نقشه کشی سازه 311830290010001 150 254 404 42,480,000 38,232,000
  عماری بناي سفت کار 711120300060001 76 171 247 29,500,000 26,550,000
  عماری بند کش ساختمان 711120300020002 23 97 120 14,480,000 13,032,000
  عماری بند کش ساختمان* 9-59/96/1/2 50 296 346 28,680,000 25,812,000
  عماری سنگ کار 711320300030001 43 119 162 16,500,000 14,850,000
  عماری سنگ کار درجه 1 ) کار و دانش ( 9-51/43/1/3/1 34 103 137 18,080,000 16,272,000
  عماری سیمانکار 712320300090001 46 250 296 16,840,000 15,156,000
  عماری بناي سفت کار 711120300060001 76 171 247 26,500,000 23,850,000
  عماری بندکش ساختمان 711120300020002 27 97 124 13,800,000 12,420,000
  عماری تزیین کننده فضاي داخلی * 0-21/28/1/2 30 146 176 19,920,000 17,928,000
  عماری طراح معماري با نرم افزار 3DMax 343230300080002 42 138 180 23,920,000 21,528,000
  عماری طراح معماري داخلی* 343230300020001 104 624 728 80,000,000 72,000,000
  عماری کاشی کار 712220300020001 54 123 177 21,000,000 18,900,000
  عماری کمک بناي سفت کار 711120300070001 85 136 221 23,570,000 21,213,000
  عماری کمک سنگ کار 711320300020001 36 94 130 13,000,000 11,700,000
  عماری کمک کاشی کار درجه 2 9-51/52/2/3/1 22 38 60 7,060,000 6,354,000
  عماری کمک گچ کار 712320300030001 47 120 167 18,220,000 16,398,000
  عماری کمک نقاش ساختمان 713120300020001 45 132 177 19,440,000 17,496,000
  عماری گچ کار 712320300050001 52 141 193 24,200,000 21,780,000
  عماری نقاش ساختمان 713120300030001 60 193 253 26,500,000 23,850,000
  عماری نقاشی ساختمان 713120300050001 330 1215 1545 172,200,000 154,980,000
  عماری نقشه کش ساختمان با Autocad 311830300040001 102 200 302 37,500,000 33,750,000
  عماری نقشه کش عمومی ساختمان 311830300010001 136 266 402 44,280,000 39,852,000
  عماری نقشه کش عمومی ساختمان درجه 2 )کاردانش( 0-32/54/2/3 150 250 400 44,280,000 39,852,000
  عماری نقشه کشی پلان ساده ساختمانی با نرم افزار AutoCAD 3118030004 5 15 20 2,200,000 1,980,000
  عماری نقشه کشی معماري 311830300020001 148 271 419 46,360,000 41,724,000
  عماری مسئول آتلیه نقشه کشی ساختمان با نرم افزار اتوکد 216140300020001 42 58 100 10,320,000 9,288,000
  عماری کمک عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه 712420300020001 40 67 107 13,240,000 11,916,000
  عماری کمک عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه 712420300020001 40 68 187 13,240,000 11,916,000
  عماری کمک برقکار ساختمان 741120300020001 119 184 303 31,600,000 28,440,000
  عماری برقکار ساختمان 741120300010001 59 78 137 14,080,000 12,672,000
  عماری بکارگیري اصول و ضوابط مقررات ملی ساختمان در طراحی معماري 343230300020021 18 42 60 6,480,000 5,832,000
  عماری بکارگیري ضوابط و مقررات حاکم بر ساخت و سازشهري با رویکرد مهندسی معماري و عمران 343230300020061 21 9 30 2,760,000 2,484,000
  عماری طراح معماري با نرم افزار 3DMax 343230300080002 42 138 180 25,920,000 23,328,000
  رق اجرای سیستم مدیریت هوشمند ساختمان 741120050020021 16 48 64 1،696،320 8،078،400
  رق برقکار ساختمان 741120050010001 136 248 384 54،155،520 45,129,600
  رق برقکار ساختمان درجه 1 741120050020001 119 271 390 54،501،120 45،417،600
  رق برقکار ساختمان درجه 2 * 8-55/28/1/4 290 410 700 83،859،840 69،883،200
  رق برقکارصنعتی 74122005001000 170 350 520 72،161،280 60،134،400
  رق برقکارصنعتی درجه 2 )کارودانش( 8-55/15/2/4 448 642 1,090 132،952،320 110,793,600
  رق برنامه ریزی سیستم مدیریت هوشمند ساختمان با پروتکل knx 741120050020031 16 48 64 9،953،280 8,294,400
  رق برنامه نویسی رله برنامه پذیر LOGO با دستورات پایه 741220050010121 20 60 80 12،009،600 10,008,000
  رق راه اندازی آسانسور)پایه 3 ) 741220050130011 50 70 120 16،623،360 13,852,800
  رق تکنسین فنی آسانسور 741220050150001 118 246 364 49،282،560 41,068,800
  رق سیم بندی سیستم دوربین مدار بسته) cctv ) 7411005001 6 24 30 4،769،280 3,974,400
  رق کمک نصاب آسانسور 74122005014000 50 125 175 24،030،400 20,030,400
  رق مدیر فنی آسانسور 311330050050001 49 19 68 11،439،360 9,532,800
  رق مونتاژکار ونصاب تابلوهای برق 741220050030001 128 224 352 51،079،680 42,566,400
  رق نصاب وتعمیر کار آسانسور 74122005013000 184 536 720 95،022،720 79,185,600
  رق نصاب وتعمیر کار آسانسور* 8-51/65/1/2 184 536 720 95،022،720 79,185,600
  رق نصب سیستم زمین حفاظتی )اجرای ارتینگ( 741220050010091 16 42 58 8،760،960 7,300,800
  رق تعمیرکار لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده درجه 1 8-55/77/1/3 144 278 422 40,000,000 35,000,000
  رق تعمیرکار لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده درجه 2 8-55/77/2/1 298 402 700 52,000,000 40,000,000
  رق نگهداری آسانسور 741220050130041 52 48 100 14،705،280 12,254,400
  نترل وابزاردقیق اتوماسیون وبرنامه نویسی با plc s7-1200 313930310040061 20 60 80 13,178,800 11,980,800
  نترل وابزاردقیق برنامه نویسی plc s7-300 با دستورات پایه 313930310040021 20 60 80 13،273،920 12,067,200
  نترل وابزاردقیق برنامه نویسی plc s7-300 با دستورات پیشرفته 3٫1393E+14 16 48 64 10،628،640 9,662,400
  نترل وابزاردقیق کاربا درایوهای صنعتی 313930310050241 15 45 60 10،042،560 9,129,600
  نترل وابزاردقیق کارور plc 313930310040001 82 230 312 45،904،320 41,731,200
  نترل وابزاردقیق کارور plc درجه 1 313930310090001 100 132 272 40،819،680 37,108,800
  نترل وابزاردقیق کارور plc درجه 1 * 0-84/55/1/4 101 132 272 38،744،640 35,222,400
  نترل وابزاردقیق کارور plc درجه 2 * 0-84/55/2/4 86 156 272 38،744،640 35,222,400
  کانیک نقشه کش و طراح به کمک رایانه * 0-3/ 1/ 97/ 32 224 256 480 57,729,023 54,314,496
  کانیک نقشه کش و طراح صنعتی با CATIA * 0-32/14/2/1 73 257 330 41,651,712 39,121,920
  کانیک طراحی و تحلیل مدل ها به روش اجزاء محدود به وسیله ANSYS 214440410000011 6 21 27 4,879,872 4,658,688
  کانیک طراحی سطوح پیچیده و سطوح آزاد با نرم افزار CATIA 311830410010021 40 60 115 16,312,320 15,648,768
  کانیک تحلیل مکانیکی با نرم افزار ABAQUS 311830410100011 14 26 40 5,999,040 5,059,464
  کانیک نقشه خوانی صنعتی 311830410040011 53 91 144 20,003,328 18,814,464
  کانیک طراحی MATLAB 311830410100021 26 44 80 11,294,208 10,782,720
  کانیک طراحی با نرم افزار Solid Works 311830410100131 10 20 30 4,610,284 4,354,560
  کانیک طراحی و تحلیل مکانیزم ها با نرم افزار Solid Works 311830410100141 15 45 60 8,529,408 8,266,752
  کانیک طراحی سطوح و قالب سازی اولیه با Solid Works 311830410100111 10 20 30 4,271,616 4,161,024
  کانیک طراحی و مدلسازی با Auto Cad 311830410100161 15 45 60 8,557,056 8,197,632
  کانیک طراحی و مدلسازی پیشرفته با Solid Works 311830410100181 20 40 60 8,156,160 7,575,552
  کانیک کار با نرم افزار SOLID WORKS 311830410110031 30 70 100 13,658,112 13,257,216
  کانیک كار با نرم افزار CATIA 311830410110041 32 60 92 14,183,424 12,151,296
  کانیک نقشه کش صنعتی 31183041004002 324 588 912 120,586,752 118,900,224
  کانیک نقشه کش صنعتی با نرم افزار SOLID WORKS 311830410080001 88 182 270 38,541,312 36,163,584
  کانیک طراح و مدل ساز با نرم افزار Rhino 311830410120001 60 150 210 27,274,752 26,860,032
  کانیک نقشه کش و طراح صنعتی با CATIA 31183041001001 20 230 250 34,062,336 32,721,408
  نترل وابزاردقیق اتوماسیون وبرنامه نویسی با plc s7-1200 313930310040061 20 60 80 13،178،800 11,980,800
  نترل وابزاردقیق برنامه نویسی plc s7-300 با دستورات پایه 313930310040021 20 60 80 13،273،920 12,067,200
  نترل وابزاردقیق برنامه نویسی plc s7-300 با دستورات پیشرفته 313930310040031 16 48 64 10،628،640 9,662,400
  نترل وابزاردقیق کاربا درایوهای صنعتی 313930310050241 15 45 60 10،042،560 9,129,600
  نترل وابزاردقیق کارور plc 313930310040001 82 230 312 45،904،320 41,731,200
  نترل وابزاردقیق کارور plc درجه 1 313930310090001 100 132 272 40،819،680 37,108,800
  نترل وابزاردقیق کارور plc درجه 1 * 0-84/55/1/4 101 132 272 38،744،640 35,222,400
  نترل وابزاردقیق کارور plc درجه 2 * 0-84/55/2/4 86 156 272 38،744،640 35,222,400
  نایع چرم، پوست، خز دوزنده کیف با چرم مصنوعی 731820280030001 72 196 268 36,850,000 31,500,000
  نایع چرم، پوست، خز دوزنده کیف چرمی با دست 731820280040001 53 215 268 38,220,000 34,550,000
  نایع چرم، پوست، خز سازنده کمربند چرمی 753620280070001 28 72 100 19,650,000 17,150,000
  نایع چرم، پوست، خز کیف دوز ) کار دانش ( 8-3/12/1/3 40 188 288 29,850,000 26,550,000
  نایع چرم، پوست، خز مدلساز کفش 753620280080001 29 101 130 20,550,000 19,550,000
  نایع چرم، پوست، خز اشپالت کار تر و خشک 815520280120001 12 80 192 26,500,000 24,800,000
  نایع چرم، پوست، خز الگوساز کیف ) چرم و پوست ( 731820280020011 20 40 60 15,000,000 12,000,000
  نایع چرم، پوست، خز پستایی ساز کفش زنانه ،مردانه و بچگانه 753620280010001 40 140 180 28,950,000 26,500,000
  نایع چرم، پوست، خز پستایی ساز درجه 1 ) کار و دانش ( 8-02/34/1/1 44 144 188 27,580,000 25,150,000
  نایع چرم، پوست، خز پستایی ساز درجه 2 ) کار و دانش ( 8-02/34/2/2 44 148 192 25,750,000 22,150,000
  نایع چرم، پوست، خز پیش کار درجه 2 ) کاردانش ( 8-02/46/2/2 60 240 300 42,850,000 39,850,000
  نایع چرم، پوست، خز دوخت و تکمیل کیف زنانه 731820280020041 7 22 29 6,950,000 6,355,000
  نایع چرم، پوست، خز دوزنده زیراندازهاي چرمی 731820280050001 19 61 80 13,800,000 11,500,000
  نایع چرم، پوست، خز دوزنده کیف اداري و مردانه چرمی 731820280010001 20 82 102 14,800,000 13,450,000
  نایع چرم، پوست، خز دوزنده کیف با چرم طبیعی 731820280020001 69 171 240 36,500,000 35,000,000
  نایع نساجی بافنده پوشاك با دستگاه بافندگی خانگی 731820270010001 59 206 265 38,550,000 36,500,000
  نایع نساجی بافنده پوشاك نوزاد و کودکان زیر 10 سال با دستگاه بافندگی خانگی 731820270020001 66 194 260 37,852,000 35,550,000
  نایع نساجی بافنده ماشینهاي بافندگی چند ماکویی و ژاکارد 815220270030001 47 192 239 34,550,000 33,000,000
  نایع نساجی چاپ پارچه 732220270010001 33 102 135 19,850,000 17,850,000
  نایع نساجی چله بندچله گذار * 7-53/23/1/2 41 159 197 28,560,000 26,555,000
  نایع نساجی کارور چاپ روتاري 732220270050001 130 270 400 58,950,000 51,500,000
  نایع نساجی کارور چاپ سیلک اسکرین 732220270030001 34 92 126 17,520,000 16,150,000
  نر های تزئینی پارچه ساز تزیینی 731820810160001 2 10 12 2,008,800 1,607,040
  نر های تزئینی پتینه هفت سین بر روي سفال خام 7319085004 4 15 19 2,721,600 2,177,280
  نر های تزئینی تابلوسازي با گل خشک 7319085003 4 8 12 1,814,400 1,451,520
  نر های تزئینی حکاك میوه و سبزي آرا 731920850050001 17 149 166 25,704,000 20,563,200
  نر های تزئینی دکوراتیو مجالس حنابندان، عقد و ازدواج 731920850070001 43 248 219 44,172,000 35,337,600
  نر های تزئینی ساخت انواع گل هاي مصنوعی ) گل بلندر ( 7319085012 3 12 15 2,276,000 1,820,800
  نر های تزئینی ساخت انواع گل هاي مصنوعی ) گل چینی ( 7319085013 3 12 15 2,376,000 1,900,800
  نر های تزئینی ساخت بطري تزیینی 7315085001 5 15 20 2,067,200 1,653,760
  نر های تزئینی ساخت ظروف حجمی با خمیر چینی 731920850130011 28 70 98 14,709,200 11,767,360
  نر های تزئینی ساخت عروسک هاي خمیر چینی ) طرح هاي ساده ( 7319085001 4 14 18 2,570,400 2,056,320
  نر های تزئینی ساخت کاکتوس هاي فانتزي با خمیر چینی 731920850130031 17 73 90 15,832,800 12,666,240
  نر های تزئینی ساخت گل هاي رویایی و کریستالی 731920850030051 13 92 105 16,178,400 12,942,720
  نر های تزئینی ساخت گل هاي بلندر 731920850140021 20 60 80 12,657,600 10,126,080
  نر های تزئینی ساخت گل هاي پارچه اي الگانس 731920850030011 30 60 90 13,867,200 11,093,760
  نر های تزئینی ساخت گل هاي پارچه اي دیسکوزین 731920850030021 30 60 90 13,867,200 11,093,760
  نر های تزئینی ساخت گل هاي چرمی 731920850030031 19 64 83 1,296,000 1,036,800
  نر های تزئینی ساخت گل هاي چینی 731920850130041 68 112 180 29,505,600 23,604,480
  نر های تزئینی ساخت گل هاي شیشه اي 731920850030041 20 80 100 15,789,600 12,631,680
  نر های تزئینی ساخت نماها و تابلوهاي روستایی با مواد بازیافت 731920850020011 40 80 120 18,640,600 14,912,480
  نر های تزئینی ساخت میوه هاي سبک حجمی 731920850140031 30 85 115 6,717,600 5,374,080
  نر های تزئینی ساخت وسایل تزئینی با مواد بازیافتی 7319085009 4 15 19 3,283,200 2,626,560
  نر های تزئینی سازنده تزئینات عروس 731920850080001 30 171 201 30,833,200 24,666,560
  نر های تزئینی سازنده تزئینات کریستالی و زیورآلات 731920850090001 10 86 96 34,493,600 27,594,880
  نر های تزئینی سازنده عروسک هاي خمیر چینی و اشیاي تزئینی 731920850130001 65 145 210 33,226,200 26,580,960
  نر های تزئینی ساخت میوه هاي خمیر چینی 731920850130061 9 31 40 6,717,600 5,374,080
  نر های تزئینی سازنده ملیله کاغذي 731720850040001 20 101 130 19,742,400 15,793,920
  نر های تزئینی سازنده وسایل تزئینی با رزین 731620850050001 24 76 100 15,055,200 12,044,160
  نر های تزئینی سبزي آرائی ساده 7319085007 2 10 12 1,771,200 1,416,960
  نر های تزئینی سفره آراي مجالس 731920850280001 21 279 300 43,740,000 34,992,000
  نر های تزئینی شمع ساز 731920850300001 26 40 66 10,238,400 8,190,720
  نر های تزئینی طرح ریزي با میخ 7319085002 4 15 19 3,218,400 2,574,720
  نر های تزئینی گل آراي گل هاي طبیعی مقدماتی 754920850050001 230 470 700 105,343,200 84,274,560
  نر های تزئینی گل آراي گل هاي طبیعی پیشرفته 754920850040001 125 740 865 128,920,400 103,136,320
  نر های تزئینی گل آراي گل هاي خشک 754920850010001 43 93 136 22,312,800 17,850,240
  نر های تزئینی گلساز عمومی 731920850030001 77 273 350 55,512,000 44,409,600
  نر های تزئینی مرصع کاري 7319085006 2 14 16 2,721,600 2,177,280
  نر های تزئینی میوه آرائی ساده 7319085008 2 10 12 1,814,400 1,451,520
  نر های تزئینی نما ترك کاري موزائیک روي انواع مصنوعات 731920850060011 20 46 66 10,584,000 8,467,200
  عدن مدیر تولید سنگ بری 0-28/11/1/01 51 115 166 25,000,000 20,000,000
  عدن کارور دستگاه فیلترپرس 8-20/26/2/1 28 79 107 20,000,000 16,000,000
  عدن کارگر سنگ بری 8-20/40/2/1 10 53 63 15,000,000 12,000,000
  عدن لق گیر 7-11/98/1/2 21 86 107 10,000,000 8,000,000
  عدن کارور دستگاه حفاری 7-13/89/1/2 51 195 246 19,730,000 15,784,000
  عدن فراور سنگ ها 8-20/99/1/2 252 468 720 54,940,000 43,952,000
  عدن کارور اتشکاری در معدن 7542-39-00-1 42 86 128 25,000,000 20,000,000
  عدن معدن کار عمومی 7-11/08/1/2 100 300 400 31,520,000 25,216,000
  عدن مدل سازی و طراحی معادن با نرم افزار Datamine studio 0-27/10/1/1/5 16 50 66 30,000,000 24,000,000
  عدن آنالیز داده های زمین با نرم افزار DIPS 0-27/10/1/1/1 7 30 37 1,000,000 800,000
  عدن کارور فلوتاسیون 7-43/10/1/1 49 147 196 25,000,000 20,000,000
  عدن مسئول ایمنی در معدن 3-10/48/1/1 32 91 123 10,000,000 8,000,000
  عدن انبار کردن مواد معدنی و باطله 3-1/49/1/2/1 44 27 71 10,000,000 8,000,000
  عدن تعمیرکار ماشین آلات معدنی 8-49/35/1/1 120 180 300 40,000,000 32,000,000
  عدن کارگر استخراج ذغال 7-11/49/1/2 42 180 222 18,550,000 14,840,000
  عدن رعایت نکات ایمنی،بهداشتی و زیست محیطی برای کارگران معادن زیر زمینی 9311-39-051-1 14 18 32 7,000,000 5,600,000
  عدن رعایت نکات ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی برای کارگران معادن سطحی 9311-39-050-1 10 14 24 6,000,000 4,800,000
  نایع خودرو تعمیرسیستم سوخت رسانی انژکتوري بنزینی خودرو 723120010030282٫00 48 66 114 20,498,400 16,398,720
  نایع خودرو تعمیر موتور ملی EF7 723120010020041٫00 4 12 16 3,974,400 3,179,520
  نایع خودرو تعمیر سیستم مالتی پلکس 742120010010022٫00 43 87 130 22,593,600 18,074,880
  نایع خودرو تعمیرکاراتومبیل هاي سواري بنزینی 723120010020001٫00 202 518 720 100,000,000 80,000,000
  نایع خودرو تعمیر کار برق خودرو 741220010010001٫00 111 369 480 81,648,000 65,318,400
  نایع خودرو کاربا دستگاههاي عیب یاب خودرو 723120030010091٫00 10 20 30 5,270,400 4,216,320
  نایع خودرو تعمیر سیستم ترمزمعمولی و ABS ضدقفل ترمز 723120010030131٫00 12 28 40 6,955,200 5,564,160
  نایع خودرو انجام ریمپ و بهینه سازی نرم افزار ECU خودروهای ایرانی 742120010010081٫00 20 40 60 44,856,000 35,884,800
  نایع خودرو تعمیر سخت افزار و نرم افزار ECU خودروهای ایرانی 742120010010091٫00 20 40 60 44,856,000 35,884,800
  نایع خودرو تعمیر سیستم فرمان های برقی خودرو 741220010190151٫00 17 43 60 16,552,000 13,241,600
  نایع خودرو تعمیر کولر خودرو 741220010210001٫00 55 95 150 29,954,000 23,963,200
  نایع خودرو عیب یابی برق و انژکتور هیوندا و کیا 723120010600001٫00 10 20 30 18,986,000 15,188,800
  نایع خودرو نقشه خوانی خودرو 723120010030371٫00 27 53 80 16,452,000 13,161,600
  نایع خودرو تعمیر سیستم انژکتور موتورسیکلت 723120010320022٫00 10 20 30 17,355,000 13,884,000
  رامیك سفالگري با چرخ برقي و دستي 73142015023000100 72 300 372 20,000,000 15,000,000
  ابریشم دوز 731820810040002 111 357 468 5,591,808 44,734,464
  پارچه ساز تزیینی 731820810160001 38 53 91 11,370,240 9,096,192
  پته دوز) غطه دوز یا سلسله دوز( 731820810190002 53 187 240 28,874,880 23,099,904
  پته دوزییک طرح ساده بته جقه 7318081001 4 14 18 2,384,640 1,907,712
  پته قلمکار اصفهان 731820810370001 14 103 117 14,290,560 11,432,448
  پریوار دوز)پلیوار دوز( 731820810150001 21 90 111 13,599,360 10,879,488
  پولک و منجوق دوز)کار و دانش( 7 95/68/1/2 18 57 75 9,901,440 7,921,152
  تکه دوز و مرصع دوز با دست 731820810020002 45 135 180 22,204,800 17,763,840
  تکه دوزی با چرخ 795/69/2/3 48 83 131 15,500,160 12,388,128
  تکه دوزی یک طرح ساده با دست 7318081002 4 11 15 1,987,200 1,589,760
  تلفیق دوخت های سنتی و مدرن 7318081011 3 12 15 1,969,920 1575936
  چاپ باتیک 731820810410001 40 139 179 21,565,440 17,252,352
  چهل تکه دوز با دست 731820810030002 74 186 260 31,000,320 24,800,256
  چهل تکه دوز با ماشین پیشرفته 731820810260001 19 169 188 23,051,520 18,441,216
  چهل تکه دوز با ماشین مقدماتی 731820810250001 17 127 144 18,230,400 14,584,320
  چهل تکه دوزی ساده با دست 7318081003 4 16 20 2,609,280 2,087,424
  خامه دوز سیستان)خمک دوزی یا سفید دوزی( 731820810070001 26 74 100 12,078,720 9662976
  خیاط لباس زنان و مردان بختیاری 791/93/1/2 64 124 188 23,310,720 18,648,576
  خیاط لباس های سنتی بلوچ 791/81/1/1 31 129 160 21,202,560 16,962,048
  خیاط لباس های سنتی ترکمن 791/92/1/2 22 62 84 10,592,640 8,474,112
  خیاط لباس های سنتی لری 791/91/1/2 20 60 80 10,160,640 8,128,512
  خیاط لباس های سنتی مازندران)جوکه، شانه،لنگ، تنبان( 791/928/1/2 20 56 76 9,728,640 7,782,912
  درویش دوزی)تفرشی دوزی( 731820810040121 20 80 100 12,251,520 9,801,216
  دوزنده لباس محلی آذری زنانه 753120810180001 90 170 260 30,395,520 24,316,416
  دوزنده لباس محلی بختیاری زنانه 753120810040001 61 149 210 24,917,760 19,934,208
  دوزنده لباس محلی کردی زنانه 753120810060001 81 159 240 29,047,680 23,238,144
  دوزنده لباس محلی گیلک 753120810100001 117 183 300 36,253,440 29,002,752
  روبان دوزی 753120810070001 29 111 140 17,245,440 13,796,352
  روبان دوزی ساده 753120810150001 3 12 15 1,952,640 1,562,112
  رودوز سنتی الحاقی 753120810110001 19 102 121 14,083,200 11,266,560
  رودوز سنتی درجه 1 )کار و دانش( 753120810020001 64 176 240 29,427,840 23,542,272
  رودوز سنتی درجه 2 )کار و دانش( 753120810030001 26 136 162 19,681,920 15,745,536
  سازندهدوخت های سنتی تلفیقی 731820810420001 96 204 310 36,616,320 29,293,056
  سرمه دوز 731820810000011 50 167 217 26,006,400 20,805,120
  سرمه دوز درجه 1 ) کار و دانش( 7318081009 36 128 164 20,304,000 16,243,200
  سرمه دوزدرجه 2 )کار و دانش( 731820810010001 26 118 144 17,902,080 14,321,664
  سکه دوز بلوچ 731820810220001 24 103 127 15,448,320 12,358,656
  سوخت نگار پارچه )پیشرفته( 731820810110001 29 90 119 14,964,480 11971584
  سوخت نگار پارچه )مقدماتی( 731820810120001 20 62 82 9,763,200 7,810,560
  سوزن دوز بلوچ 731820810200001 30 122 152 18,299,520 14639616
  سوزن دوز سنتی 731820810460001 17 125 142 18,576,000 14,860,800
  سوزن دوز سنتی خاص مناطق 731820810470001 29 117 146 20,165,760 16,132,608
  سوزن دوزی سنتی اصفهان 731820810280001 22 163 185 24,589,440 19,671,552
  شماره دوزی یک طرح ساده 7318081007 3 7 10 1,382,400 1,105,920
  طراح و نقاش روی پارچه 731820810510001 16 114 130 17,331,840 13,865,472
  عروسک دوز 731820810180001 84 202 320 37,082,880 29,666,304
  قلاب دوز 731820810560001 26 226 252 30,067,200 24,053,760
  کاموا و کوبلن دوزی طرح های ساده 7318081004 4 11 15 1,900,800 1,520,640
  کچه دوزی ساده 7318081008 3 12 15 2,039,040 1,631,232
  گلابتون دوز)کمه دوز( 731820810000041 27 138 165 22,809,600 18,247,680
  گلدوز دستی 731820810600002 39 121 160 19,457,280 15,565,824
  گلدوز سه بعدی )برزیلی( 731820810300001 27 175 202 24,658,560 19726848
  گلدوز ماشینی 731820810610001 25 161 186 22,861,440 18,289,152
  گلدوزی اولیه یک گل و طرح ساده 7318081005 3 7 10 1,347,840 1,078,272
  مانکن ساز 731920810010001 155 395 560 65,681,280 52,545,024
  مرصع دوز 731820810020011 13 74 87 10,575,360 8,460,288
  ملیله دوزی ساده 7318081006 3 7 10 1,347,840 1,078,272
  ممقان دوزی 731820810040131 22 83 105 12,856,320 10,285,056
  مهره های تزیینی و پولک و منجوق دوز 731820810660001 17 63 80 10,160,640 8,128,512
  نمدمال )کچه دوزی( مرطوب و خشک )سوزنی( مقدماتی 731820810170001 13 100 113 14,135,040 11,308,032
  نمدمال )کچه دوزی( مرطوب و خشک )سوزنی( پیشرفته 731820810290001 29 149 178 21,841,920 17,473,536
  هویه کار پارچه درجه 1 731820810540001 20 80 100 12,666,240 10,132,992
  هویه کار پارچه درجه 2 731820810620001 20 80 100 12,666,240 10,132,992
  حروف چین رایانه ای)کامپیوتری( 9 21/05/1/2 77 256 333 43,407,360 34,725,888
  صحاف 732320170010001 85 418 503 63,745,920 50,996,736
  نقاشی روی چوب با رنگ اکرولیک 7316083021 4 10 14 1,693,440 1,354,752
  نقاشی روی سفال 7316083026 2 13 15 2,021,760 1,617,408
  پارچه سازی تزیینی ساده 7319085011 2 10 12 1,607,040 1,285,632
  پتینه هفت سین بر روی سفال خام 7319085004 4 15 19 2,177,280 1,741,824
  تابلوسازی با گل خشک 7319085003 4 8 12 1,451,520 1,161,216
  ساخت گل های رویایی و کریستالی 731920850030051 13 92 105 12,942,720 10,354,176
  ساخت وسایل تزیینی با مواد بازیافتی 7319085009 4 15 19 2,626,560 2101248
  سازنده تزیینات عروس 731920850080001 30 171 201 24,658,560 19,726,848
  مرصع کاری 7319085006 2 14 16 2,177,280 1,741,824
  میوه آرایی ساده 7319085008 2 10 12 1,451,520 1,161,216
  رش ارزیاب قالی 331530890010002 47 108 155 22,446,000 17,956,800
  رش بافت قالی ترکی بافت 7318089001 4 26 30 3,672,000 2,937,600
  رش پرداخت کار قالی 731820890040001 49 186 235 30,096,000 24,076,800
  رش چله کش 731820890030002 41 114 155 19,422,000 15,537,600
  رش چله دوان و نصاب چله 731820890010002 35 95 130 16,308,000 13,046,400
  رش چله کش 731820890060001 35 80 115 14,202,000 11,361,600
  رش رفوگر قالی )مقدماتی( 731820890070001 79 246 325 39,330,000 31,464,000
  رش رنگ و نقطه کار نقشه قالی 731620890020001 37 103 140 17,856,000 14,284,800
  رش رنگرز شیمیایی قالی دستبافت 731820890100001 36 99 135 16,884,000 13,507,200
  رش رنگرز طبیعی قالی دستبافت 731820890110001 43 122 165 20,898,000 16,718,400
  رش طراح قالی)مقدماتی( 731620890010001 65 235 300 36,090,000 28,872,000
  رش طراح نقشه فرش)کار و دانش( 1-62/93/2/1 33 147 180 23,292,000 18,633,600
  رش طراحی نقشه قالی با رایانه 731620890030001 29 76 105 14,526,000 11,620,800
  رش قالی باف تابلویی )کاردانش( 7-54/56/1/2 36 40 76 10,638,000 8510400
  رش قالیباف حجمی 731820890180002 26 119 155 21,888,000 17,510,400
  رش قالی باف درجه 1 )کار و دانش( 7-54/57/1/3 24 306 330 39,312,000 31,449,600
  رش قالی باف درجه 2 )کار و دانش( 7-54/57/2/1 24 426 450 54,450,000 43,560,000
  رش قالیباف ترکمن 731820890210001 27 83 110 13,716,000 10,972,800
  رش قالیباف ترکی )گره متقارن( 731820890130002 58 212 270 33,120,000 26,496,000
  رش قالیباف فارسی)گره نامتقارن( 731820890140002 55 205 260 31,536,000 25,228,800
  رش قالیباف هنری 731820890170002 74 226 300 37,602,000 30,081,600
  رش نقشه خوان فرش دستباف 731820890120001 10 18 28 3,402,000 2,721,600
  رش گبه باف )کاردانش( 7-54/96/1/1 80 210 290 35,856,000 28,684,800
  رش ناظر فنی قالی 312230890010001 70 125 205 28,818,000 23,054,400
  رش بافت گلیم بدوندار) تاپستری( 7318075006 5 16 21 7,300,000 5,840,000
  رش بافنده ترکیبی قالی و گلیم 731820750100001 100 200 300 2,862,000 2,289,600
  رش بافنده شبه قالی فرشینه 731820750310001 29 109 138 38,088,000 30,470,400
  رش بافنده گلیم تابلویی)تاپستری( 731820750330001 57 193 250 18,144,000 14,515,200
  رش طراح نقشه گلیم 731820750480001 42 223 265 31,824,000 25,459,200
  رش گلیم باف 731820750190001 81 219 300 32,796,000 26,236,800
  رش گلیم باف حجمی 731820750570001 47 183 230 38,214,000 30,571,200
  رش گلیم باف درجه 2 )کاردانش( 7-54/54/2/3 90 230 320 30,168,000 24,134,400
  رش گلیم بافی) پیچ بافی و سوزنی( 7318075002 3 16 19 39,474,000 31,579,200
  رش گلیم باف )چاکدار و بدون چاک( 7318075001 3 16 19 2,574,000 2,059,200
  لا و جواهرسازی ریخته گر فلزات قیمتی 7-25/12/1/2 30 60 90 13,384,800 10,707,840
  لا و جواهرسازی فروشنده طلا و نقره و جواهر 04-31/35/1/2 72 82 154 22,894,560 18,315,648
  لا و جواهرسازی ارزیاب الماس 311130790020001 48 152 200 33,696,000 26,956,800
  لا و جواهرسازی بازیابی طلا از خاک 731320790000021 28 47 75 11,737,440 9,389,952
  لا و جواهرسازی پوشش گر الکتریکی)آبکار( فلزات قیمتی 731320790010001 58 110 168 26,320,320 21,056,256
  لا و جواهرسازی تراش سنگ فیروزه و کریزوکولا 731320790040011 20 100 120 18,158,400 14,526,720
  لا و جواهرسازی تعمیرکار فلزات قیمتی و جواهرآلات 731320790070001 42 63 105 16,492,320 13,193,856
  لا و جواهرسازی تولید ، بازاریابی و فروش جواهرات مهره اي )محصول محور( 731320790320011 78 65 143 22,389,120 17,911,296
  لا و جواهرسازی جواهر ساز 731320790090002 100 430 530 78,249,600 62,299,680
  لا و جواهرسازی جواهرسازي سیمی 731320790260001 55 115 170 25,740,000 20,592,000
  لا و جواهرسازی جواهرسازي مهره اي 731320790270001 60 100 160 24,785,280 19,828,224
  لا و جواهرسازی حجم سازي سنگهاي نیمه قیمتی 731320790280001 92 181 273 31,452,080 32,797,440
  لا و جواهرسازی حکاکی ونقش برجسته کاري بر روي سنگهاي نیمه قیمتی 731320790290001 62 178 240 36,167,040 28,933,632
  لا و جواهرسازی حکاکی روي سنگ هاي نیمه قیمتی 7313079001 3 16 19 3,013,920 2,411,136
  لا و جواهرسازی ذوبکاري و ساخت آلیاژهاي فلزات قیمتی 731320790030011 5 15 20 3,126,240 2,500,992
  لا و جواهرسازی ریخته گري فلزات قیمتی 731320790380001 42 118 160 19,936,800 15,949,440
  لا و جواهرسازی ساخت حلقه نقره 7313079005 4 16 20 3,163,680 2,530,944
  لا و جواهرسازی ساخت زنجیر نقره 7313079003 4 16 20 3,163,680 2,530,944
  لا و جواهرسازی ساخت زیورآلات و تزئینات با خمیر طلا و نقره 731320790000011 20 55 75 11,625,120 9,300,096
  لا و جواهرسازی سازنده زیور آلات سنتی 731320790130001 47 233 280 4,324,480 3,579,584
  لا و جواهرسازی سازنده مدل هاي مومی طلا و جواهر 731320790100002 30 150 180 27,743,040 22,194,432
  لا و جواهرسازی طراح طلا و جواهر با رایانه پیشرفته 731320790360001 70 120 190 29,034,720 23,227,776
  لا و جواهرسازی طراح طلا و جواهر با رایانه مقدماتی 731320790350001 54 86 140 21,378,240 17,102,592
  لا و جواهرسازی طراح کلاسیک زیورآلات پیشرفته 731320790340001 24 96 120 18,308,160 14,646,528
  لا و جواهرسازی طراح کلاسیک زیورآلات مقدماتی 731320790330001 52 128 180 26,900,640 21,520,512
  لا و جواهرسازی طلا ساز 731320790030001 130 350 480 70,312,320 56,249,856
  لا و جواهرسازی طلا و جواهر ساز )کار و دانش( 8-80/10/1/2 104 376 480 68,702,400 54,961,920
  لا و جواهرسازی عیار سنج فلزات قیمتی 731320790200001 40 78 118 17,896,320 14,317,056
  لا و جواهرسازی فروشنده طلا و نقره و جواهر 731320790320001 72 82 154 23,025,600 18,420,480
  لا و جواهرسازی فیروزه کوبی 731320790310001 56 167 223 34,014,240 27,211,392
  لا و جواهرسازی گوهر تراش سنگ هاي قیمتی و نیمه قیمتی )تراش زاویه( 731320790050001 56 201 254 39,199,680 31,359,744
  لا و جواهرسازی گوهر تراش سنگ هاي قیمتی و نیمه قیمتی )دامله تراش( 731320790040002 123 215 338 49,289,760 39,431,808
  لا و جواهرسازی گوهر شناس 311130790010001 164 271 435 70,705,440 56,564,352
  لا و جواهرسازی گوهرشناسی مروارید و سایر گوهرهاي آلی 311130790010011 51 29 80 13,572,000 10,857,600
  لا و جواهرسازی مخراج کار،قلم زن و جواهر نشان بر روي فلزات قیمتی 731320790210001 63 137 200 29,970,720 23,976,576
  لا و جواهرسازی مدل ساز فلزات قیمتی 7-94/11/1/2 36 52 88 12,785,760 10,228,608
  لا و جواهرسازی ملیله ساز فلزات قیمتی 731320790370002 40 160 200 29,446,560 23,557,248
  نرهای تجسمی نقاش سیاه قلم 731620830070001٫00 120 390 510 64,848,080 49,181,600
  نرهای تجسمی ایجاد ساخت و سار درنقاشی اکریلیک 7316083002 5 15 20 2,845,440 2,188,800
  نرهای تجسمی برجسته ساری در نقاشی اکریلیک 7316083001 5 15 20 2,583,360 1,987,200
  نرهای تجسمی چهره پردازی در نقاشی پاستل 7316083009 5 19 24 3,032,640 2,332,800
  نرهای تجسمی چهره پردازی در نقاشی رنگ و روغن 7316083006 5 19 24 3,032,640 2,332,800
  نرهای تجسمی چهره پردازی در نقاشی مداد رنگی 7316083005 5 19 24 3,032,640 2,332,800
  نرهای تجسمی طراحی سنتی 731620830610001 46 150 196 25,608,960 19,699,200
  نرهای تجسمی طراحی عمومی 731620830640001 120 400 520 67,148,640 51,652,800
  نرهای تجسمی طراحی اجسام با اکولین 7316083013 5 15 20 2,002,320 1,944,000
  نرهای تجسمی طراحی اشیا در سیاه قلم 7316083014 5 15 20 2,002,320 1,944,000
  نرهای تجسمی طراحی اولیه 73160830030011 30 60 90 12,336,480 9,489,600
  نرهای تجسمی طراحی اناتومی و فیگور 731620830030051 20 50 70 10,221,120 7,862,400
  نرهای تجسمی طراحی چهره 731620830030041 20 50 70 10,221,120 7,848,000
  نرهای تجسمی طراحی منظره 731620830030031 20 50 70 10,221,120 7,790,400
  نرهای تجسمی مربی نقاشی کودک 734240830010001 50 124 174 31,093,920 23,918,400
  ترهای تجسمی مینیاتور ساز 731620830490001 169 501 670 83,809,440 64,468,800
  نرهای تجسمی نقاش ایرانی 731620830390001 120 368 488 60,765,120 47,742,400
  ترهای تجسمی نقاشی آبرنگ 731620830040001 125 350 475 60,035,040 46,180,800
  نرهای تجسمی نقاشی اکریلیک 731620830060001 125 355 480 60,147,360 46,267,200
  نرهای تجسمی نقاشی پاستل 731620830050001 125 335 470 59,061,600 45,432,000
  ترهای تجسمی نقاش پیشرفته 731620830540001 48 355 403 51,217,920 39,398,400
  نرهای تجسمی نقاش دیجیتال 73162083070001 72 248 320 42,999,840 33,076,800
  نرهای تجسمی نقاش رنگ و روغن 731620830030001 175 410 585 72,764,640 55,972,800
  نرهای تجسمی نقاشی روی سفال 731620830020001 40 90 130 17,110,440 13,161,600
  نرهای تجسمی نقاش شیشه های تزیینی 731620830210001 40 90 130 17,110,080 13,161,600
  نرهای تجسمی نقاش گواش 731620830090001 130 335 465 58,181,760 44,755,200
  نرهای تجسمی نقاش مداد رنگی 731620830080001 125 350 475 59,997,600 46,152,000
  نرهای تجسمی نقاش مقدماتی 731620830580001 65 240 305 38,730,380 29,792,600
  نرهای تجسمی نقاشی آبرنگ 731620830040031 10 70 80 10,539,360 8,107,200
  نرهای تجسمی نقاشی با رنگ اکریلیک روی پارچه 7316083024 4 15 19 2,414,880 1,857,600
  نرهای تجسمی ساخت آلبوم 343130830020051 20 30 50 8,536,320 6,829,056
  نرهای تجسمی راه اندازی و بکارگیری دوربین دیجیتال 343130830020011 10 6 16 3,013,920 2,411,136
  نرهای تجسمی عکاسی صنعتی و تبلیغاتی 313130830040001 38 92 130 19,075,680 15,260,544
  نرهای تجسمی عکاسی پرتره و آتلیه 343130830010001 86 142 228 35,268,480 28,214,784
  نرهای تجسمی عکاس خبری 343130830050001 95 73 168 26,170,560 20,936,448
  نرهای تجسمی عکاسی دیجیتال 343130830020001 108 178 286 43,318,080 34,654,464
  نرهای تجسمی عکاسی عمومی آنالوگ 343130830030001 34 36 70 10,951,200 8,760,960
  نرهای تجسمی عکاسی با انواع لنز و تاثیر آن در زیبایی شناسی تصویر 343130830020041 20 50 70 11,512,800 9,210,240
  نرهای تجسمی عکاسی پانوراما 343130830020091 7 13 20 3,219,840 2,575,872
  نرهای تجسمی عکاسی دیجیتال در حالت اتومات 3431083001 8 12 20 2,864,160 2,291,328
  نرهای تجسمی کارور گرافیک پیشرفته 731620830010001 51 294 345 43,299,360 42,999,840
  نرهای تجسمی کارور گرافیک مقدماتی 731620830100001 42 207 249 32,535,360 26,028,288
  نرهای تجسمی نقاشی دیجیتال 731620830700001 72 248 320 42,999,840 34,399,872
  نرهای نمایشی تصویربردار 352130870020001 90 290 380 60,877,440 48,701,952
  نرهای نمایشی کار با نرم افزار لایت ر وم 352130870080021 20 30 50 8,910,720 7,128,576
  نرهای نمایشی کارگردانی فیلم کوتاه 3435087002 5 15 20 2,939,040 2,351,232
  نرهای نمایشی نورپرداز 343530870020001 50 81 131 22,501,440 18,001,152
  نایع دستی منبت کاری چوب 731620830540001 130 370 500 87,000,000 69,600,000
  نر های نمایشی بازیگرپایه 343530870010001 54 82 136 22,000,000 18,000,000
  نر های نمایشی بازیگر تئاتر 3435308700001 131 324 455 75,000,000 66,000,000
  نر های نمایشی بازیگر سینما 343530870110001 47 67 114 20,000,000 16,000,000
  نر های نمایشی بازیگر جلو دوربین در سینما 3435087001 3 19 22 8,000,000 7,000,000
  نر های نمایشی دوبلور 343530870030001 39 83 122 20,000,000 17,000,000
  نر های نمایشی فیلم نامه نویس 343530870050002 55 75 130 21,600,000 17,500,000
  نر های نمایشی کارگردانی تئاتر 343530870090001 152 288 440 74,000,000 67,000,000
  نر های نمایشی کارگردانی فیلم کوتاه 3435087002 5 15 20 7,800,000 6,800,000
  نر های نمایشی گریمور سینما تئاتر تلوزیون 5142208700010000 43 52 95 15,000,000 11,000,000
  نر های نمایشی گوینده 343530870150001 64 96 160 30,000,000 27,000,000
  نر های نمایشی نمایش نامه نویس 343530870040001 82 272 354 60,000,000 52,000,000
  نر های نمایشی نور پرداز 343530870020001 50 81 131 21,500,000 17,500,000
  نر های نمایشی مدیر دوبلاژ 34353087014001 64 105 169 31,000,000 28,000,000
  نر های نمایشی تصویر بردار 352130870020001 90 290 380 65,000,000 57,000,000
  نر های نمایشی عروسک ساز نمایشی 731920870010001 98 152 250 45,000,000 37,000,000
  نر های نمایشی طراح صحنه 343230870010001 48 96 144 25,000,000 19,000,000
  مور باغی آبیاري باغات و مزارع 611320610150151 16 44 60 9,959,040 8,000,000
  مور باغی باغبان 611320610150001 39 77 116 18,527,040 14,821,632
  مور باغی پرورش دهنده گل درفضاي آزاد 611320610820002 52 106 158 26,208,000 20,966,400
  مور باغی پرورش دهنده گل محمدي 611320610330001 30 62 92 15,382,080 12,305,664
  مور باغی پرورش دهنده مرکبات 611220610080001 39 61 100 16,591,680 13,273,344
  مور باغی پرورش گیاهان آپارتمانی در منزل 611320610620011 31 36 67 11,108,160 8,886,528
  مور باغی پیوند زن درختان باغی 611320610150171 23 55 78 12,519,360 10,015,488
  مور باغی پیوند زنی 6113061006 3 14 17 2,923,200 2,338,560
  مور باغی تکثیر گل در گلدان 6111061002 3 13 16 2,640,960 2,112,768
  مور باغی تکثیر و پرورش گل هاي آپارتمانی 611320610740002 105 242 347 55,903,680 44,722,944
  مور باغی تکنسین ماهر کلینیک گیاه پزشکی 314230610060001 30 90 120 22,256,640 17,805,312
  مور باغی تولید کننده تراریوم 611220611240001 15 49 64 10,321,920 8,257,536
  مور باغی تولید کننده بونساي 611320611190001 65 215 280 33,381,480 26,705,184
  مور باغی عطر ساز عطر گل هاي طبیعی 611220611230001 79 120 199 33,022,080 26,417,664
  مور باغی مبارزه با آفات و بیماري هاي درخت خرما 611220610060011 90 190 280 46,368,000 37,094,400
  مور باغی مدیریت پرورش گل در گلخانه 611220610380071 22 31 53 9,011,520 7,209,216
  مور باغی هرس کردن درختان 6113061002 6 12 18 9,301,120 7,440,896
  مور دام و ماکیان پروار بندي بره 612120630240011 30 40 70 11,612,160 9,289,728
  مور دام و ماکیان پرورش دهنده اسب 612120630070001 100 68 168 28,103,040 22,482,432
  مور دام و ماکیان پرورش دهنده بز 612120630530001 57 83 140 23,425,920 18,740,736
  مور دام و ماکیان پرورش دهنده بلدرچین 612220630610001 48 67 115 19,232,640 15,386,112
  مور دام و ماکیان پرورش دهنده بوقلمون گوشتی 612220630230001 28 72 100 16,732,800 13,386,240
  مور دام و ماکیان پرورش دهنده پرندگان زینتی 612220630280001 40 85 125 20,905,920 16,724,736
  مور دام و ماکیان پرورش دهنده زنبور عسل 612320630590001 78 122 200 33,465,600 26,772,480
  مور دام و ماکیان پرورش دهنده کبک 612220630170001 38 63 101 16,894,080 13,515,264
  مور دام و ماکیان پرورش دهنده گوسفند 612120630240001 70 90 160 26,591,040 21,272,832
  مور دام و ماکیان پرورش دهنده مرغ بومی 612220630490001 37 59 96 16,067,520 12,854,016
  مور دام و ماکیان پرورش مرغ بومی 6122063002 5 10 15 2,459,520 1,967,616
  مور دام و ماکیان تولیدکننده ورمی کمپوست 611320630230002 68 102 170 26,470,080 21,176,064
  مور دام و ماکیان رعایت بهداشت جایگاه دام 612120630560061 36 48 84 12,983,040 10,386,432
  مور دام و ماکیان فن ورز تلقیح مصنوعی دام 324030630120001 80 30 110 18,849,600 15,079,680
  مور دام و ماکیان کارگر فنی جایگاه اسب 612120630070011 58 97 155 24,131,520 19,305,216
  مور دام و ماکیان کارگر فنی گاوداري صنعتی ) شیري ، گوشتی ( 612120630560001 48 144 192 29,897,280 23,917,824
  مور دام و ماکیان کارگر فنی مرغداري صنعتی 612120630540001 96 192 288 44,835,840 35,868,672
  مور دام و ماکیان مدیر واحد پرورش بلدرچین 131140630370001 70 50 120 26,409,600 21,127,680
  مور دام و ماکیان مدیر واحد پرورش شتر مرغ 131140630400001 50 75 125 27,377,280 21,901,824
  مور دام و ماکیان مدیر واحد پرورش گاو شیري 131140630130001 82 152 234 49,129,920 39,303,936
  مور دام و ماکیان مدیر واحد پرورش مرغ گوشتی 131140630300001 90 108 198 41,811,840 33,449,472
  مور دام و ماکیان واکسیناتور) دام و طیور ( 324030630060001 43 83 126 21,591,360 17,273,088
  مور زراعی بسته بندي قارچ 6111062001 4 12 16 2,761,920 2,209,536
  مور زراعی پرورش دهنده قارچ خوراکی 611320620050001 52 63 115 18,103,680 14,482,944
  مور زراعی پرورش دهنده قارچ دکمه اي 611320620060001 63 102 165 25,381,440 20,305,152
  مور زراعی پرورش دهنده قارچ صدفی 611320620040001 44 71 115 18,325,440 14,660,352
  مور زراعی پرورش زعفران در گلدان 6111062005 8 10 18 2,882,880 2,306,304
  مور زراعی تولید قارچ دکمه اي 6111062006 5 20 25 3,870,720 3,096,576
  مور زراعی تولید قارچ صدفی 6111062002 4 16 20 3,447,360 2,757,888
  مور زراعی تولید کننده جوانه هاي خوراکی 611120620080001 51 62 113 18,043,200 14,434,560
  مور زراعی تولید کننده نباتات علوفه اي 611120620100001 42 152 194 29,715,840 23,772,672
  مور زراعی تولید کننده نشاء صیفی 611120620020001 43 63 106 16,974,720 13,579,776
  مور زراعی زراعت کار 611120620210001 34 80 114 17,962,560 14,370,048
  مور زراعی زعفران کار 611120620430001 48 102 150 22,740,480 18,192,384
  مور زراعی طراح و مجري احداث گلخانه 611320620610001 45 127 172 27,095,040 21,676,032
  مور زراعی فروشنده سموم دفع آفات نباتی 611120620030001 35 68 103 16,067,520 12,854,016
  مور زراعی کشتکار گلخانه اي خیار 611220620050031 40 90 130 20,502,720 16,402,176
  مور زراعی کشت کار حبوبات 611120620040001 43 68 111 17,297,280 13,837,824
  مور زراعی کشت گلخانه اي زعفران ) فوگ پونیک ( 611120620430011 40 55 95 16,531,200 13,224,960
  مور زراعی کشتکار گلخانه هاي خاکی 611220620050001 75 175 250 41,186,880 32,949,504
  مور زراعی کشتکار گلخانه هاي هیدروپونیک 611220620030002 92 191 283 44,553,600 35,642,880
  مور زراعی مجري احداث و طراحی گلخانه هاي کشت خاکی و کشت بدون خاك 611120620930001 60 240 300 47,960,640 38,368,512
  مور زراعی مدیر عامل شرکت تعاونی تولید روستایی و سهامی زراعی 131130620010001 90 270 480 83,946,240 67,156,992
  نایع غذایی آزمایشگر ارشد آزمایشگاه شیمی فرآورده هاي لبنی 311130680010001 57 140 197 37,457,280 29,965,824
  نایع غذایی پخت نان سنتی ) کار و دانش ( 7-26/22/1/1 22 36 58 9,455,040 7,564,032
  نایع غذایی تهیه انواع ترشی و مرباي خانگی 751420680010011 11 25 36 6,027,840 4,822,272
  نایع غذایی تولید خانگی میوه هاي خشک 751420680030021 28 44 72 11,874,240 9,499,392
  نایع غذایی تولیدکننده ترشیجات و شور 751420680070001 31 74 105 16,329,600 13,063,680
  نایع غذایی تولیدکننده عرقیات گیاهی 751420680020001 32 90 122 19,414,080 15,531,264
  نایع غذایی تولیدکننده فرآورده هاي تخمیري) پنیر ( 751320680020001 31 75 106 16,793,280 13,434,624
  نایع غذایی تولیدکننده فرآورده هاي تخمیري) ماست ( 751320680030001 39 93 132 20,361,600 16,289,280
  نایع غذایی خشک کردن میوه ها به روش مقدماتی 7514068003 3 16 19 3,185,280 2,548,224
  نایع غذایی خمیر گیر و فرکار ماهر 751220680070001 36 144 180 28,325,200 22,660,160
  نایع غذایی خمیرگیري کیک و بیسکوییت 751220680040031 30 54 84 13,366,080 10,692,864
  نایع غذایی سازنده نقل و نبات و شکرپنیر 751220680030001 24 68 92 10,737,760 8,590,208
  نایع غذایی سوهان پز 751220680020001 26 90 126 19,555,200 15,644,160
  نایع غذایی کارور ازمایشگاه مواد غذایی * 0-14/21/1/2 128 292 420 66,144,960 52,915,968
  نایع غذایی کارور کنترل شیمیایی مواد غذایی 751520680020001 116 169 285 43,727,040 34,981,632
  نایع غذایی کارور کنترل شیمیایی مواد غذایی * 0-11/62/1/2 116 169 285 44,069,760 35,255,808
  نایع غذایی کاروري فر کیک و بیسکوییت 751220680040041 22 49 71 12,337,920 9,870,336
  نایع غذایی مدیر تولید نان هاي حجیم و نیمه حجیم 132140680010001 94 134 228 48,746,880 38,997,504
  نایع غذایی مدیر کیفیت و ایمنی در صنایع غذایی 214140680010001 69 131 200 43,424,640 34,739,712
  نایع غذایی مدیر تدارکات غذائی) مدیر کیترینگ ( 141240680010001 30 60 90 20,946,240 16,756,992
  نایع غذایی مدیر نانوایی ) کار و دانش ( 7-76/12/1/2 37 50 87 15,765,120 12,612,096
  نایع غذایی مدیریت امور صنایع غذایی 132140680010051 35 15 50 11,450,880 9,160,704
  نایع غذایی مسئول خط تولید سوسیس و کالباس 816020680140001 31 105 136 23,808,960 19,047,168
  نایع غذایی نانواي نان سنتی سنگک * 7-76/22/1/1 28 42 70 11,491,200 9,192,960
  نایع غذایی نانواي نان هاي حجیم و نیمه حجیم با تخصص خمیرساز ماهر * 7-76/39/1/2 14 60 74 13,608,000 10,886,400
  نایع غذایی نانواي نان هاي حجیم و نیمه حجیم با تخصص فردار ماهر * 7-76/38/1/2 11 39 50 9,213,120 7,370,496
  نایع غذایی نانواي نان هاي حجیم و نیمه حجیم صنعتی 751220680060001 60 270 330 51,448,320 41,158,656
  نایع غذایی نانوایی نان سنتی لواش 751220680000081 28 42 70 12,317,760 9,854,208
  نایع غذایی نانوایی نانهاي حجیم و نیمه حجیم 751220680040011 25 52 77 13,890,240 11,112,192
  یاهان دارویی و داروهاي گیاهی اسانس گیري از گیاهان دارویی 313331050020011 15 45 60 10,604,160 8,483,328
  یاهان دارویی و داروهاي گیاهی استخراج روغن از دانه هاي گیاهی به روش مقدماتی 6111105010 5 20 25 4,294,080 3,435,264
  یاهان دارویی و داروهاي گیاهی بازاریاب گیاهان دارویی 611121050990001 145 175 320 50,541,120 40,432,896
  یاهان دارویی و داروهاي گیاهی بررسی فرآوري رنگ هاي آرایشی و بهداشتی از گیاهان ارگانیک 6111105015 4 12 16 2,903,040 2,322,432
  یاهان دارویی و داروهاي گیاهی بررسی کرم هاي گیاهی 6111105009 5 8 13 2,237,760 1,790,208
  یاهان دارویی و داروهاي گیاهی بررسی گیاهان دارویی 6111105013 6 14 20 3,447,360 2,757,888
  یاهان دارویی و داروهاي گیاهی بهره بردار گیاهان داروییمرتعی و جنگلی 226941050120001 52 123 175 35,320,320 28,256,256
  یاهان دارویی و داروهاي گیاهی پرورش دهنده گیاهان دارویی 611121050060002 91 203 294 44,815,680 35,852,544
  یاهان دارویی و داروهاي گیاهی تهیه دمنوش هاي ارگانیک 6111105003 4 15 19 3,124,800 2,499,840
  یاهان دارویی و داروهاي گیاهی تولید کننده گیاهان دارویی ریشه اي 611121050840001 38 111 149 23,970,240 19,176,192
  یاهان دارویی و داروهاي گیاهی سرپرست خط تولید جامدات ازگیاهان دارویی 312231050200001 61 137 298 50,188,560 40,150,848
  یاهان دارویی و داروهاي گیاهی فرمولاتور تولید فراورده هاي آرایشی و بهداشتی گیاهی 226941050340001 128 235 363 74,088,000 59,270,400
  یاهان دارویی و داروهاي گیاهی فرمولاتور تولید داروهاي گیاهی 226941050330001 145 55 200 42,598,080 34,078,464
  یاهان دارویی و داروهاي گیاهی فروش گیاهان دارویی و عرقیات گیاهی 611121050990011 12 18 30 4,757,760 3,806,208
  یاهان دارویی و داروهاي گیاهی فروشنده عرقیات گیاهی 522321050370001 39 61 110 17,337,600 13,870,080
  یاهان دارویی و داروهاي گیاهی فروشنده گیاهان دارویی 521121050380002 105 151 256 39,170,880 31,336,704
  یاهان دارویی و داروهاي گیاهی کارشناس انالیز کیفی و کمی مواد موثره گیاهان دارویی 226941050390001 161 265 426 86,204,160 68,963,328
  یاهان دارویی و داروهاي گیاهی کشت سیاه دانه 611121050820021 21 29 50 8,043,840 6,435,072
  یاهان دارویی و داروهاي گیاهی کشت گیاه دارویی اسطوخودوس 611121050810061 34 12 46 7,398,720 5,918,976
  یاهان دارویی و داروهاي گیاهی کشت گیاه دارویی صبر زرد 611121050810071 22 24 46 7,398,720 5,918,976
  یاهان دارویی و داروهاي گیاهی کشت گیاه دارویی گل گاوزبان 611121050800061 22 24 46 7,398,720 5,918,976
  یاهان دارویی و داروهاي گیاهی کاربر اسانس هاي گیاهی 611121050920001 73 127 200 30,461,760 24,369,408
  یاهان دارویی و داروهاي گیاهی کاربر گیاهان دارویی 611121050910001 112 146 258 39,553,920 31,643,136
  یاهان دارویی و داروهاي گیاهی کاشت و نگهداري از گیاهان دارویی 6111105007 2 14 16 2,620,800 2,096,640
  یاهان دارویی و داروهاي گیاهی کشت بید مشک 611121050810041 19 31 50 8,265,600 6,612,480
  یاهان دارویی و داروهاي گیاهی کشت گیاه دارویی آویشن 611121050810011 22 24 46 7,398,720 5,918,976
  یاهان دارویی و داروهاي گیاهی کشت گیاه دارویی بادرنجبویه 611121050810021 26 22 48 7,721,280 6,177,024
  یاهان دارویی و داروهاي گیاهی کشت گیاه دارویی زیره سیاه 611121050820011 22 24 46 7,398,720 5,918,976
  یاهان دارویی و داروهاي گیاهی کشت گیاه دارویی نعناع فلفلی 611121050800021 22 24 46 7,398,720 5,918,976
  یاهان دارویی و داروهاي گیاهی مدیریت فروش گیاهان دارویی 332231050130101 15 30 45 7,963,200 6,370,560
  مور دام و ماکیان پروار بندي بره 612120630240011 30 40 70 11,612,160 9,289,728
  مور دام و ماکیان پرورش دهنده اسب 612120630070001 100 68 168 28,103,040 22,482,432
  مور دام و ماکیان پرورش دهنده بز 612120630530001 57 83 140 23,425,920 18,740,736
  مور دام و ماکیان پرورش دهنده بلدرچین 612220630610001 48 67 115 19,232,640 15,386,112
  مور دام و ماکیان پرورش دهنده بوقلمون گوشتی 612220630230001 28 72 100 16,732,800 13,386,240
  مور دام و ماکیان پرورش دهنده پرندگان زینتی 612220630280001 40 85 125 20,905,920 16,724,736
  مور دام و ماکیان پرورش دهنده زنبور عسل 612320630590001 78 122 200 33,465,600 26,772,480
  مور دام و ماکیان پرورش دهنده کبک 612220630170001 38 63 101 16,894,080 13,515,264
  مور دام و ماکیان پرورش دهنده گوسفند 612120630240001 70 90 160 26,567,040 21,253,632
  مور دام و ماکیان پرورش دهنده مرغ بومی 612220630490001 37 59 96 16,067,520 12,854,016
  مور دام و ماکیان پرورش مرغ بومی 6122063002 5 10 15 2,459,520 1,967,616
  مور دام و ماکیان تولیدکننده ورمی کمپوست 611320630230002 68 102 170 18,907,200 15,125,760
  مور دام و ماکیان رعایت بهداشت جایگاه دام 612120630560061 36 48 84 12,983,040 10,386,432
  مور دام و ماکیان فن ورز تلقیح مصنوعی دام 324030630120001 80 30 110 18,849,600 15,079,680
  مور دام و ماکیان کارگر فنی جایگاه اسب 612120630070011 58 97 155 24,131,520 19,305,216
  مور دام و ماکیان کارگر فنی گاوداري صنعتی ) شیري ، گوشتی ( 612120630560001 48 144 192 29,897,280 23,917,824
  مور دام و ماکیان کارگر فنی مرغداري صنعتی 612120630540001 96 192 288 44,835,840 35,868,672
  مور دام و ماکیان مدیر واحد پرورش بلدرچین 131140630370001 70 50 120 26,409,600 21,127,680
  مور دام و ماکیان مدیر واحد پرورش شتر مرغ 131140630400001 50 75 125 27,377,280 21,901,824
  مور دام و ماکیان مدیر واحد پرورش گاو شیري 131140630130001 82 152 234 49,129,920 39,303,936
  مور دام و ماکیان مدیر واحد پرورش مرغ گوشتی 131140630300001 90 108 198 41,811,840 33,449,472
  مور دام و ماکیان واکسیناتور) دام و طیور ( 324030630060001 43 83 126 21,591,360 17,273,088
  اشین آلات کشاورزی سرویس نگهداری تریلر و تراکتور 723320690030011 17 50 67 10,704,960 8,563,968
  نابع طبیعی شناسایی و بهره برداری محصولات فرعی جنگل و مرتع 314330710160011 23 69 92 16,490,880 13,192,704
  نابع طبیعی کارور دستگاه GPS در علوم کشاورزی و منابع طبیعی 213340710040001 40 61 101 21,026,880 16,821,504
  نابع طبیعی کارور سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS با نرم افزار ARCGIS در کشاورزی 213340710070281 18 31 49 10,704,960 8,563,968