شناسنامه روستاهای بخش انزل

شناسنامه روستاهای مرکز نیکوکاری پیامبر اعظم (واحد کارآفرینی و اشتغال)

 • حداکثر اندازه فایل‌ها: 80 MB.
 • حداکثر اندازه فایل‌ها: 80 MB.
 • حداکثر اندازه فایل‌ها: 80 MB.
 • حداکثر اندازه فایل‌ها: 80 MB.
 • جدا کننده بخش

 • حداکثر اندازه فایل‌ها: 80 MB.
 • حداکثر اندازه فایل‌ها: 80 MB.
 • حداکثر اندازه فایل‌ها: 80 MB.
 • حداکثر اندازه فایل‌ها: 80 MB.
 • جدا کننده بخش

 • حداکثر اندازه فایل‌ها: 80 MB.
 • حداکثر اندازه فایل‌ها: 80 MB.
 • حداکثر اندازه فایل‌ها: 80 MB.
 • حداکثر اندازه فایل‌ها: 80 MB.
 • جدا کننده بخش

 • حداکثر اندازه فایل‌ها: 80 MB.
 • حداکثر اندازه فایل‌ها: 80 MB.
 • جدا کننده بخش

 • حداکثر اندازه فایل‌ها: 80 MB.
 • حداکثر اندازه فایل‌ها: 80 MB.
 • حداکثر اندازه فایل‌ها: 80 MB.
 • حداکثر اندازه فایل‌ها: 80 MB.
 • جدا کننده بخش

نام روستا :تاریخچه : پیدایش و شکل گیري و قدمت مرتبط با تاریخچهمیزان جمعیت شاغلان و بیکاران به تفکیک جنسیت :سنت ها و ارزش هاي مخصوص محله :وضعیت ازدواج و طلاق و سایر :توضیحات تکمیلی عمومی:شناسنامه روستا (اشتغال و کارافرینی روستا)شناسنامه روستا (خیرین نیکوکار)شناسنامه روستا (خدمات رفاهی)تصویری پرسنلی از خیرتصویری عمومی از خدمات خیرتصویری با موضوع اجتماعی :,ویرایش
نام روستا :تاریخچه : پیدایش و شکل گیري و قدمت مرتبط با تاریخچهمیزان جمعیت شاغلان و بیکاران به تفکیک جنسیت :سنت ها و ارزش هاي مخصوص محله :وضعیت ازدواج و طلاق و سایر :توضیحات تکمیلی عمومی:شناسنامه روستا (اشتغال و کارافرینی روستا)شناسنامه روستا (خیرین نیکوکار)شناسنامه روستا (خدمات رفاهی)تصویری پرسنلی از خیرتصویری عمومی از خدمات خیرتصویری با موضوع اجتماعی :,ویرایش