زیست بوم ملی اشتغال

ظرفیتها و فرصتهای شغلی استان

در حوزه آموزشهای مهارتی و شناسایی حلقه های مفقوده در زنجیره های ارزش و حمایت اجرایی از ایده های خلاقانه تولید محتواهای آموزشی کارآفرینی و کسب وکار


ظرفیتها و فرصتهای شغلی؟

وضعیت منطقه ای:؟
مزیت‌های شغلی:؟
جدول مشاغل:؟
لیست مزیت‌ سنجی:؟

 

برنامه های چارچوب زیست بوم ملی اشتغال
ارکان اصلی زیست بوم ملی اشتغال محوربرنامه ریزی براساس زیست بوم عنوان برنامه شاخص تحقق سهم برنامه در تحقق تعهد اشتغال استان
تولید تامین مالی پرداخت تسهیلات به واحدهای جدید یا در حال توسعه استان 20.000 میلیارد ریال 50%
حقوقی حل مسائل حقوقی واحدهای تولیدی استان 100 فقره 10%
زیرساخت کمک به تامین زیرساختهای انرژی واحدهای تولیدی 40 فقره 15%
فناوری ایجاد و توسعه واحدهای تحقیق و توسعه در بنگاه های اقتصادی 50 واحد 5%
توسعه و ایجاد واحدهای دانش بنیان 50 واحد 5%
بازاریابی صادرات محصولات واحدهای تولیدی استان 575 میلیون دلار 15%
نیروی کار شناسایی شناسایی جویندگان کار 7000 نفر 10%
آموزش آموزش مهارتی جویندگان کار 60 هزار نفرساعت 60%
مشاوره مشاوره شغلی به جویندگان کار 14 هزار نفر ساعت 10%
اطلاع رسانی اطلاع رسانی از فرصتهای شغلی کارفرمایان 300 مورد 10%
ترویج و فرهنگ سازی برگزاری کارگاههای آموزشی 3 هزار نفر ساعت 10%
کارآفرین شناسایی شناسایی کارآفرینان خلاق از رویدادهای کارآفرینی و استارتاپها 100 نفر 20%
تربیت برگزاری کارگاههای آموزشی کارآفرینی 8000 نفرساعت 50%
سازماندهی و شبکه سازی تشکیل شرکتهای تعاونی کارآفرین محور 30 تعاونی 30%
سطح پیاده سازی استانی ایجاد فرصت های شغلی در مناطق شهری و صنعتی استان 9500 نفر 43%
بحرانی ایجاد فرصت های شغلی در مناطق بحرانی اشتغال استان 10700 نفر 47%
ویژه ایجاد فرصت های شغلی در مناطق ویژه استان 1000 نفر 5%
روستایی ایجاد فرصت های شغلی در مناطق روستایی استان 1000 نفر 5%
مخاطبین حمایت پذیران شغلی ایجاد و توسعه فرصتهای شغلی 15700 نفر 70%
دانش آموختگان ایجاد فرصت شغلی جدید از طریق تغییر نگرش توسعه استان از اقتصاد منبع محور به اقتصاد دانش محور 6500 نفر 30%
نهادسازی مردمی افراد و گروههای تخصصی اشتغال آفرین مردمی تشویق و حمایت از ایجاد سمن ها و گروههای کسب و کار اجتماعی 20 واحد 100%
الگوسازی شناسایی الگوهای اشتغالزایی شناسایی الگوهای اشتغالزایی موفق در سطح استان 20 الگو 50%
الگوسازی زنجیره های شغلی پیاده سازی الگوهای موفق شناسایی شده 10مورد 50%