دوره های دپارتمان آموزشها و آزمونهای الکترونیکی

دپارتمان آموزش های ضمن خدمت کارکنان

در اجرای بند ۲/۱/ج بخشنامه

شماره ۲۲۵۵۴/۱۰۵ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۰ نظام آموزش کارکنان دولت و پیرو بخشنامه های شماره ۴۷۸۶۱/۱۸۰۳ مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۸۵ و شماره ۷۶۵۸۲/۱۸۰۳ مورخ ۵/۶/۱۳۸۶ و شماره ۶۲۳۱۱/۱۸۰۳ مورخ ۱۳/۰۷/۱۳۸۷ ، مجموع دوره های آموزشی رشته های شغلی (حسابدار ، ذیچساب ، بازرس ، حسابرس ، کارگزین ،کارشناس و کاردان امور اداری ،مدیر اداری مالی ،مسئول خدمات مالی ، مسئول خدمات اداری ، کارشناس و کاردان برنامه و بودجه ، رئیس دفتر ، مسئول دفتر ، منشی و مسئول گزینش ) که با هدف ایجاد توسعه و دانش و توانمندی در شاغلان و روزآمد کردن اطلاعات و توانایی های آنان بازنگری واصلاح شده به شرح زیر توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ابلاغ گردیده است دستگاههای اجرایی میتوانند با در نظر گرفتن ضوابط مندرج در بخشنامه های مذکور و سایر مقررات حاکم بر آموزش کارکنان دولت نسبت به برنامه ریزی و اجرای دوره ها اقدام نماید

فهرست دوره ها

مسئول گزينش كد ۱۳ كارشناس و كاردان برنامه و بودجه كد ۲۳
رشته شغلي كارگزين كد ۱۶ رشته شغلي كارشناس و كاردان امور اداري كد ۱۱
مسئول خدمات مالي كد ۲۲ حسابداري،ذيحساب،حسابرس كد ۱۰ بازرس كد ۱۵
مدير اداري و مالي كد ۲۱ رئيس دفتر ،مسئول دفتر،منشي كد ۱۹ مسئول خدمات
مديريت آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري
دستگاههای اجرایی میتوانند با در نظر گرفتن ضوابط مندرج در بخشنامه های مذکور و سایر مقررات حاکم بر آموزش کارکنان دولت نسبت به برنامه ریزی و اجرای دوره ها اقدام نماید
فهرست دوره های آموزشی قابل اجرا در حیطه مالی- اداری
 ● طرح مشخصات پودمان های آموزشی سلامت اداری
گروه پودمان: ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد

هدف کلی: افزایش دانش و مهارت مدیران و کارشناسان در زمینه ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد

عناوین پودمان ها سرفصل های آموزش ساعات
پودمان: مبانی سلامت اداری/ فساد اداری – تعاریف، طبقه بندی و رویکردهای نظری فساد اداری/ فلسفه، ضرورت و ابعاد سلامت اداری ۸
پودمان: عوامل و پیامدهای فساد اجتماعی – فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، مدیریتی- اداری ۸
پودمان: مطالعات تطبیقی فساد اداری – وضعیت جهانی فساد (با تمرکز بر جهان سوم)/ سازمان ها و کنوانسیون های بین المللی مرتبط ۶
پودمان: روانشناسی فساد اداری – مبانی و مفاهیم/ زمینه و انگیزه های فردی- گروهی بروز فساد/ شخصیت، نگرش و نیات فردی/ فرآیند معرفت پذیری و پیش گیری ۸
پودمان: اخلاق مدیریت – اخلاق در آموزه ها و ارزش های دینی- فرهنگی/ مسایل اخلاقی در مدیریت/ فلسفه هنجاری و معیارهای انتخاب اخلاقی/ طرح سازمانی و اخلاق مدیریت ۸
پودمان: حکمرانی خوب – مروری بر تئوری های دولت، نقش و وظایف اصلی دولت/ ویژگی های حاکمیت خوب (پاسخ گو، مشارکت جو، عدالت جو، شفافیت، قابلیت پیش بینی، قانون گرا، اثربخش و کارآمد ۶
پودمان: ابعاد حقوقی فساد – مباحث حقوقی فساد/ ساختار رسیدگی به تخلفات/ قانون و آیین نامه اجرایی رسیدگی به تخلفات، قوانین و آیین نامه های اجرایی بازرسی کل کشور، دیوان عدالت و … ۸
پودمان: ارزیابی فساد (سنجش/شناخت/…) – معیارهای اندازه گیری فساد اداری، شاخص های فساد در سطح جهانی/ سنجش های جهانی و رتبه بندی کشورها/ تجربه ایران (پیشینه، پژوهش ها، برنامه ها، نتایج و …) ۸
پودمان: برنامه ریزی ارتقاء سلامت اداری – تجارب سایر کشورها/ رهنمودها و راهبردهای پیشنهادی سازمان های بین المللی/ راهکارهای ارتقاء سلامت اداری با توجه به مختصات بومی (مدیریتی- اداری، فرهنگی- اجتماعی، سیاسی- مدنی، اقتصادی) ۱۰

● فهرست دوره های آموزشی رشته شغلی خدمات مالی

ردیف عنوان دوره مدت (به ساعت)
۱ تجزیه و تحلیل صورت های مالی ۱۲
۲ حسابداری دولتی ۳۰
۳ آشنایی با قانون محاسبات عمومی ۲۰
۴ روش های اجرایی در ساماندهی امور اموال ۸
۵ قوانین اموال غیرمنقول ۸
۶ اصول حسابداری ۲۴
۷ مدیریت تدارکات ۲۴
۸ جمع دار اموال ۲۰
۹ حسابداری پروژه ۱۶
۱۰ بودجه ریزی عملیاتی ۱۲

● فهرست دوره های آموزشی رشته های شغلی حسابدار، ذیحساب و حسابرسی

ردیف عنوان دوره مدت (به ساعت)
۱ تلفیق بودجه ریزی و پیش بینی ۸
۲ حسابداری پروژه ۱۶
۳ بودجه ریزی عملیاتی ۱۲
۴ تنظیم قراردادها ۸
۵ مراحل تهیه و تنظیم بودجه ۸
۶ اصول حسابداری ۲۴
۷ آشنایی با هزینه یابی کار در حسابداری صنعتی ۶
۸ آشنایی با هزینه یابی مرحله ای در حسابداری صنعتی ۶
۹ نقطه سر به سر در حسابداری صنعتی ۶
۱۰ حسابداری دولتی ۳۰
۱۱ آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها ۸
۱۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۸
۱۳ قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی ۴
۱۴ حسابرسی دولتی ۳۰

● فهرست دوره های آموزشی رشته شغلی مدیر اداری و مالی

ردیف عنوان دوره مدت (به ساعت)
۱ نظارت مالی ۶
۲ آشنایی با قانون محاسبات عمومی ۲۰
۳ نظارت و کنترل در نظام اداری ۲۰
۴ نظام تصمیم گیری در امور اداری ۱۲
۵ تلفیق بودجه ریزی، برنامه ریزی و پیش بینی ۸
۶ آشنایی با سازمان بازرسی کل کشور ۱۲

● فهرست دوره های آموزشی رشته شغلی کارشناس برنامه و بودجه

ردیف عنوان دوره مدت (به ساعت)
۱ بودجه بندی عملیاتی ۱۲
۲ نظارت بر بودجه ۶
۳ اجرای بودجه ۱۲
۴ محاسبه و مدیریت قیمت تمام شده خدمات ۱۲
۵ تلفیق بودجه ریزی برنامه ریزی و پیش بینی ۸
۶ آشنایی با قانون محاسبات عمومی ۲۰
۷ آشنایی با سازمان بازرسی کشور ۱۲

● فهرست دوره های آموزشی رشته شغلی کارگزین

ردیف عنوان دوره مدت (به ساعت)
۱ ارزشیابی عملکرد کارکنان ۸
۲ امور رفاهی کارکنان قوانین، مقررات و دستورالعمل ها ۱۲
۳ قانون کار و تأمین اجتماعی ۱۲
۴ بیمه های اشخاص ۱۲
۵ آشنایی با قوانین و مقررات مربوط به بازنشستگی ۸
۶ خلاصه سازی مکاتبات و نوشته های اداری ۱۲
۷ اصول و مبانی برنامه ریزی نیروی انسانی ۲۴
۸ رضایت شغلی و چگونگی اندازه گیری آن ۱۲
۹ گزارش نویسی در امور اداری ۱۲
۱۰ آشنایی با نظام آموزش کارکنان دولت ۶

● فهرست دوره های آموزشی رشته های شغلی رییس دفتر، منشی و مسئول دفتر

ردیف عنوان دوره مدت (به ساعت)
۱ آیین نگارش و مکاتبات اداری ۱۲
۲ گزارش نویسی در امور اداری ۱۲
۳ وظایف اداری و دفتری مسئول دفتر ۱۲
۴ فن بیان و آیین سخنوری ۱۲
۵ خلاصه سازی مکاتبات و نوشته های اداری ۱۲
۶ خصوصیات شخصیتی و رفتاری مسئولان دفاتر ۸
۷ سیستم دبیرخانه و بایگانی مکانیزه ۱۲
۸ آشنایی با تشکیلات دولت جمهوری اسلامی ۸

● فهرست دوره های آموزشی رشته های شغلی کارشناس و کاردان امور اداری

ردیف عنوان دوره مدت (به ساعت)
۱ سیستم دبیرخانه و بایگانی مکانیزه ۱۲
۲ ارزشیابی عملکرد کارکنان ۸
۳ امور رفاهی کارکنان (قوانین، مقررات و دستورالعمل ها) ۱۲
۴ خلاصه سازی مکاتبات و نوشته های اداری ۱۲
۵ آشنایی با نظام حقوق و دستمزد ۱۲
۶ گزارش نویسی در امور اداری ۱۲
۷ آشنایی با نظام آموزش کارکنان دولت ۶
۸ تجزیه و تحلیل اداری ۲۰
۹ برنامه ریزی اجرایی آموزش ضمن خدمت کارکنان ۲۰
۱۰ قوانین و مقررات تشکیلات و روش ها ۶
۱۱ آیین نگارش مکاتبات اداری ۱۲
۱۲ اصول و مبانی برنامه ریزی نیروی انسانی ۲۴
۱۳ رضایت شغلی و چگونگی اندازه گیری آن ۱۲
۱۴ نیازسنجی آموزشی ۱۲

● فهرست دوره های آموزشی رشته های شغلی مسئول خدمات اداری

ردیف عنوان دوره مدت (به ساعت)
۱ سیستم دبیرخانه و بایگانی مکانیزه ۱۲
۲ خلاصه سازی مکاتبات و نوشته های اداری ۱۲
۳ مدیریت جلسات اداری ۸
۴ امور نقلیه ۱۲
۵ گزارش نویسی در امور اداری ۱۲
۶ رفاه کارکنان و شرایط فیزیکی محیط کار ۸
۷ برنامه ریزی و کنترل امور خدمات ۱۲

● سایر دوره های آموزشی در حیطه اداری- مالی

۱ حسابداری شهرداریها ۱۲۰ ساعت
۲ بهداشت عمومی در محیط کار ۸ ساعت
۳ عملیات بانکداری ۸ ساعت
۴ آشنایی با طرح تکریم ارباب رجوع ۱۲ ساعت
۵ روان شناسی فساد اداری ۸ ساعت
۶ تشکیلات و روش ها ۶ ساعت
۷ مدیریت عملیات حسابداری انبار ۱۲ ساعت
۸ امور مالی مسئولان دفاتر ۱۰ ساعت
۹ اصول برنامه ریزی ۳۶ ساعت
۱۰ حسابداری صنعتی ۸ ساعت
۱۱ کارآفرینی ۶ ساعت
۱۲ کاربرد آمار در امور اداری ۳۲ ساعت
۱۳ آشنایی با نظام آموزشی کارکنان دولت ۱۲ ساعت
۱۴ قوانین و مقررات مالیاتی ۶ ساعت
۱۵ SPSS ۳۰ ساعت
۱۶ دوره مخصوص آبدارچی ۱۶ ساعت

 

فهرست پودمان های قانون مدیریت خدمات کشوری (نوبت اول)

ردیف

عنوان دوره

مدت (به ساعت)

1

– پودمان اول:

آشنایی با راهبردها، فن آوری اطلاعات و خدمات اداری

فصل های اول، دوم و پنجم

4 ساعت

2

– پودمان دوم:

ورود به خدمت و توانمند سازی کارکنان

فصل های شش، هفت، هشت و نه

4 ساعت

3

– پودمان سوم:

آشنایی با نظام پرداخت حقوق و مزایا

فصل دهم

4 ساعت

4

– پودمان چهارم:

آشنایی با حقوق مردم و ارباب رجوع در نظام اداری

فصل سوم

4 ساعت

5

– پودمان پنجم:

آشنایی با نظام مدیریت ارزیابی عملکرد

فصل یازدهم

4 ساعت

6

– پودمان ششم:

آشنایی با حقوق و تکالیف کارکنان و مقررات انضباطی

فصل های دوازده و پانزده

4 ساعت

فهرست پودمان های قانون مدیریت خدمات کشوری (نوبت دوم)

ردیف

عنوان دوره

مدت (به ساعت)

1

– پودمان اول:

آشنایی با راهبردها، فن آوری اطلاعات و خدمات اداری

فصل های اول، دوم و پنجم

4 ساعت

2

– پودمان دوم:

ورود به خدمت و توانمند سازی کارکنان

فصل های شش، هفت، هشت و نه

4 ساعت

3

– پودمان سوم:

آشنایی با نظام پرداخت حقوق و مزایا

فصل دهم

4 ساعت

4

– پودمان چهارم:

آشنایی با حقوق مردم و ارباب رجوع در نظام اداری

فصل سوم

4 ساعت

5

– پودمان پنجم:

آشنایی با نظام مدیریت ارزیابی عملکرد

فصل یازدهم

4 ساعت

6

– پودمان ششم:

آشنایی با حقوق و تکالیف کارکنان و مقررات انضباطی

فصل های دوازده و پانزده

4 ساعت

.