دوره آموزشی مددیار بازپروری اعتیاد

آموزش مجازی مددیار بازپروری اعتیاد۴۳۸۷

شامل توانایی های ارائه مشاوره فردی در زمینه درمان و پیشگیری اعتیاد به معتادان،مشاوره به افراد وابسته به مواد شیمیایی و داروها ، راهنمایی معتادان ، آگاه سازی افراد در زمینه عوامل مؤثر بر اعتیاد از قبیل عوامل رفتاری، ذهنی ، جسمی، عاطفی و روحی ، توانایی بکارگیری روش بهبودی دوازده قدمی ارائه خدمات و مشاوره به رهجویان می باشد.

در حیات بشر مصرف مواد مخدر سابقه طولانی دارد و تاثیرات مخرب بسیاری بر زندگی انسان گذاشته است . امروزه گرایش به مواد مخدر  در سطح جهانی یک مشکل جدی است. در مورد سبب‌شناسی گرایش به مصرف مواد مخدر و اعتیاد ، نظریه‌های مختلفی مطرح شده است، اما هیچ کدام از این نظریه‌ها به تنهایی قادر نخواهند بود علت مصرف مواد مخدر در یک فرد را تشریح کنند. در حال حاضر اعتیاد به مواد مخدر، یک مشکل اجتماعی محسوب میشود که بر ابعاد اقتصادی، فرهنگی و اقتصادی – اجتماعی جامعه تاثیر گذار است.

این شغل با سازمانها و نهادهای متولی آسیب های اجتماعی از قبیل سازمان بهزیستی و شهرداری در ارتباط می باشد.

مزایای دوره آموزش مجازی مددیار بازپروری اعتیاد :

  • مشاوره به افراد معتاد به مواد مخدر و داروها
  • بکارگیری انواع روش های بهبودی
  • آگاه سازی افراد از عواقب اعتیاد و تاثیرات مخرب آن بر زندگی
  • توانایی ارائه مشاوره فردی در زمینه درمان و پیشگیری اعتیاد به معتادان
  • توانایی ارائه خدمات راهنمایی و مشاوره به رهجویان
  • توانایی آگاه سازی درباره رفتارهای پرخطر به منظور پیشگیری ازبیماری های ویروسی مانندهپاتیت و…
  • توانایی ارائه مشاوره به افراد وابسته به مواد شیمیایی و داروها
  • توانایی بکارگیری گروه درمانی

فهرست سرفصل های دوره آموزش مجازی مددیار بازپروری اعتیاد :

اهداف و اصول درمان اعتیاد

اعتیاد و درمان

رویکردهای روانشناختی در درمان اعتیاد

راهنمای درمان اعتیاد ویژه خانواده

بیماری ایدز و ارتباط آن با مواد مخدر

بهبودی با دوازده قدم

قدم هایی که ما برداشتیم

زندگی بعد از ترک اعتیاد

آموزش صوتی فلسفه اعتیاد

دوره مددیار بازپروری اعتیاد برای رشته های زیر مفید است :

  • مشاغل خدماتی
  • خدمات آموزشی

پیش نیاز های دوره مددیار بازپروری اعتیاد : 

این دوره به پیش نیاز خاصی نیاز ندارد و دوره از پایه آموزش داده می شود.