مقدمه و معرفی:

 فراهم آوردن محیطی مناسب به منظور تبادل نظرات علمی محققان در رشته های بهداشت حرفه ای، بهداشت محیط، شیمی و علوم مرتبط جهت ارائه دستاوردهای پژوهشی  که زمینه خوبی برای کسب تجربه فراهم می کند . در این همایش دو روزه هم چنین ایجاد فرصتی مغتنم که پژوهشگران جوان با پیشکسوتان رشته خود و سایر علوم بین رشته ای رو در رو شده و شانس بیشتر جهت تحقیقات آتی را فراهم می نماید .