۶- حامیان علمی/مالی(با ذکر سطوح حمایتی به تفکیک):

 

۱-دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران(حامی علمی)