جشنواره رهیاران باشگاه

جهت شرکت در قرعه کشی جشنواره، ابتدا باید در سامانه عضو شوید.”جهت عضویت, فرم ثبت نام را تکمیل و به سامانه ورود نمایید.”


عنوان فعالیت باشگاهمحل برگزاری فعالیت باشگاهتوضیحات مختصر در مورد محتواارسال گزارش باشگاهارسال تصویر باشگاهارسال فیلم باشگاهتاریخ فعالیت باشگاهتاریخ تشکیلشناسه ورودی
عنوان فعالیت باشگاهمحل برگزاری فعالیت باشگاهتوضیحات مختصر در مورد محتواارسال گزارش باشگاهارسال تصویر باشگاهارسال فیلم باشگاهتاریخ فعالیت باشگاهتاریخ تشکیلشناسه ورودی

جشنواره رهیاران 

https://bilgisayariran.ir/darolfonoon/%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B1%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87/