ثبت اولیه ایده و طرح

کابرگرامی: بدلیل اینکه احتمال داده میشود در اینده به تکمیل تر نمودن فرم نیاز پیدا بشود پیشنهاد میگردد ابتدا در سامانه ثبت نام نموده و سپس اقدام به تکمیل فرم نمایید. (ثبت نام نمایید)