برگزارکنندگان

                                                           

سازمان پدافند غیرعامل کشور

قرارگاه پدافند شیمیایی کشور

شرکت توسعه سرزمین پارس پایا