اقدامات آموزش ضمن خدمت کارکنان

اقدامات اداری مرکز آموزش ضمن خدمت کارکنان

گام اول ۱۳۸۸/۰۶/۲۱

اخذ مجوز مرکز مرکز آموزش ضمن خدمت کارکنان دولت در حیطه اداری مالی از دفتر آموزش و پژوهش استانداری استان در سال ۱۳۸۸/۰۶/۲۱

گام دوم ۱۳۸۹/۰۶/۲۲

تمدید مجوز مرکز آموزش ضمن خدمت کارکنان دولت در حیطه اداری مالی از دفتر آموزش و پژوهش استانداری استان در سال ۱۳۸۹/۰۶/۲۲

گام سوم ۱۳۹۰/۰۶/۰۱

قرارداد اجرای آموزش های مجازی برای دفتر آموزش و پژوهش استانداری استان ۱۳۹۰/۰۶/۰۱

گام چهارم ۱۳۹۵/۰۴/۱۷

اخذ مجوز مرکز آموزش ضمن خدمت کارکنان دولت در حیطه فناوری اطلاعات از سازمان برنامه و بودجه کشور در سال ۱۳۹۵/۰۴/۱۷

گام پنجم ۱۳۹۶/۰۶/۰۱

اخذ مجوز مرکز آزمون مهارت های هفت گانه کارکنان دولت از سازمان برنامه و بودجه استان در سال ۱۳۹۶/۰۶/۰۱

گام ششم ۱۳۹۷/۰۶/۰۱

تمدید مجوز مرکز آزمون مهارت های هفت گانه کارکنان دولت از سازمان برنامه و بودجه استان در سال ۱۳۹۷/۰۶/۰۱

گام هفتم

مصوبات

گام هشتم

مصوبات

گام نهم

مصوبات

گام دهم

آیین اختتامیه و تقدیر از فعالین