 اصول مربی گری و مدیریت عملکرد: شناسایی استعداد های بالقوه کارکنان و هدایت آنها جهت شکوفایی توانمندی ها
 مدیریت کیفیت نظیر انواع ایزو ها: آشنایی با انواع نظام های کیفیت نظیر ISO۹۰۰۰:۲۰۰۸
 اصول تصمیم گیری ، تشخیص و حل مساله : توانایی ارزیابی راه حل ها و انتخاب بهترین گزینه جهت اقدام
 مدیریت تعارض و تضاد سازمانی : رفع تعارض و اختلاف نظر ها و تضاد منابع بین افراد و واحدها
 مدیریت تغییر و تحول سازمانی: برنامه ریزی و سازماندهی مناسب فرایند تغییر و تحول سازمانی
 مشتری مداری و تکریم ارباب رجوع: درک اهمیت و جایگاه مشتری و برآورد بموقع نیازهای آنها در داخل و خارج از سازمان
 مدلهای تعالی و ارزیابی سازمان: آشنایی با نظام های مختلف تعالی و ارزیابی عملکرد سازمانی نظیر EFQM,BSC …,
برنامه ریزی اجرایی و عملیاتی: پیش بینی عملیات و اقدام لازم جهت تحقق اهداف تعیین شده
 اصول کنترل و نظارت: مقایسه عملکرد با استاندارد ها و تشخیص انحراف ها جهت بهبود وضع موجود
 مدیریت استراتژیک و ترسیم چشم انداز: توانایی ترسیم چشم انداز، تحلیل عوامل محیطی و اتخاذ استراتژی های مناسب
 مدیریت ریسک: کاربرد سیستماتیک سیاست های مدیریتی، رویه ها و فرایندهای مربوط به فعالیت های تحلیل، ارزیابی و کنترل ریسک
 اصول ایمنی و ارگونومی: آشنایی با اصول و فرایند های ایمنی و ارتقای سطح ارگونومی) تناسب بدن و ابزار کار
نظام آراستگی محیط کار: تنظیم، نظافت و حفظ آراستگی محیط کار نظیر ۵S
 مهندسی فکر: فرآیند برنامه ریزی وکنترل افکار جهت هدایت ضمیر ناخودآگاه انسان در مسیر رشد و شکوفایی
 مدیریت زمان: استفاده بهینه از زمان در جهت پیش بینی و سازماندهی امور محوله
 اصول کار تیمی و مشارکتی: توانایی انجام کار گروهی و هم افزایی در جهت انجام فعالیتهای جمعی
 تفکر خلاق: تلفیق مهارت های حل مسائل و تصمیم گیری جهت کشف و انتخاب راه حل های جدید
 اصول رهبری و انگیزش کارکنان: توانایی نفوذ در دل کارکنان و ایجاد انگیزه جهت انجام مطلوب امور سازمانی
 ارتباط موثر: ایجاد روند مداوم از تبادل اطلاعات، عقاید و تجربیات ، بمنظور رسیدن به درک و تفاهم مشترک
 مدیریت جلسات: توانایی برنامه ریزی و مدیریت جلسات اثربخش در سازمان
 تفکر سیستمی و تحلیل جامع مسائل: توانایی ایجاد ارتاط بین عناصر یک سیستم و تحلیل و ریشه یابی جامع مسائل
 قدرت بیان و ارتباطات شفاهی: بیان واضح و روشن اهداف و نقطه نظرات بصورت شفاهی
 اصول و فنون نگارش و مکاتبات اداری: توانایی تدوین، اصلاح و نگارش نامه ها و مکاتبات سازمانی
 اصول و فنون مذاکره: تسلط به تکنیک های مذاکره موثر با مخاطب و جلب نظر آنها جهت رسیدن به تفاهم
 استاندارد سازی و اصلاح روش ها: اصلاح و مهندسی مجدد فرایندهای سازمانی و تدوین رویه های مطلوب ج(یاز

 1.  اصول مربی گری و مدیریت عملکرد: شناسایی استعداد های بالقوه کارکنان و هدایت آنها جهت شکوفایی توانمندی ها
 2.  مدیریت کیفیت نظیر انواع ایزو ها: آشنایی با انواع نظام های کیفیت نظیر ISO۹۰۰۰:۲۰۰۸
 3.  اصول تصمیم گیری ، تشخیص و حل مساله : توانایی ارزیابی راه حل ها و انتخاب بهترین گزینه جهت اقدام
 4.  مدیریت تعارض و تضاد سازمانی : رفع تعارض و اختلاف نظر ها و تضاد منابع بین افراد و واحدها
 5.  مدیریت تغییر و تحول سازمانی: برنامه ریزی و سازماندهی مناسب فرایند تغییر و تحول سازمانی
 6.  مشتری مداری و تکریم ارباب رجوع: درک اهمیت و جایگاه مشتری و برآورد بموقع نیازهای آنها در داخل و خارج از سازمان
 7.  مدلهای تعالی و ارزیابی سازمان: آشنایی با نظام های مختلف تعالی و ارزیابی عملکرد سازمانی نظیر EFQM,BSC …,
 8.  برنامه ریزی اجرایی و عملیاتی: پیش بینی عملیات و اقدام لازم جهت تحقق اهداف تعیین شده
 9.  اصول کنترل و نظارت: مقایسه عملکرد با استاندارد ها و تشخیص انحراف ها جهت بهبود وضع موجود
 10.  مدیریت استراتژیک و ترسیم چشم انداز: توانایی ترسیم چشم انداز، تحلیل عوامل محیطی و اتخاذ استراتژی های مناسب
 11.  مدیریت ریسک: کاربرد سیستماتیک سیاست های مدیریتی، رویه ها و فرایندهای مربوط به فعالیت های تحلیل، ارزیابی و کنترل ریسک
 12.  اصول ایمنی و ارگونومی: آشنایی با اصول و فرایند های ایمنی و ارتقای سطح ارگونومی) تناسب بدن و ابزار کار
 13.  نظام آراستگی محیط کار: تنظیم، نظافت و حفظ آراستگی محیط کار نظیر ۵S
 14.  مهندسی فکر: فرآیند برنامه ریزی وکنترل افکار جهت هدایت ضمیر ناخودآگاه انسان در مسیر رشد و شکوفایی
 15.  مدیریت زمان: استفاده بهینه از زمان در جهت پیش بینی و سازماندهی امور محوله
 16.  اصول کار تیمی و مشارکتی: توانایی انجام کار گروهی و هم افزایی در جهت انجام فعالیتهای جمعی
 17.  تفکر خلاق: تلفیق مهارت های حل مسائل و تصمیم گیری جهت کشف و انتخاب راه حل های جدید
 18.  اصول رهبری و انگیزش کارکنان: توانایی نفوذ در دل کارکنان و ایجاد انگیزه جهت انجام مطلوب امور سازمانی
 19.  ارتباط موثر: ایجاد روند مداوم از تبادل اطلاعات، عقاید و تجربیات ، بمنظور رسیدن به درک و تفاهم مشترک
 20.  مدیریت جلسات: توانایی برنامه ریزی و مدیریت جلسات اثربخش در سازمان
 21.  تفکر سیستمی و تحلیل جامع مسائل: توانایی ایجاد ارتاط بین عناصر یک سیستم و تحلیل و ریشه یابی جامع مسائل
 22.  قدرت بیان و ارتباطات شفاهی: بیان واضح و روشن اهداف و نقطه نظرات بصورت شفاهی
 23.  اصول و فنون نگارش و مکاتبات اداری: توانایی تدوین، اصلاح و نگارش نامه ها و مکاتبات سازمانی
 24.  اصول و فنون مذاکره: تسلط به تکنیک های مذاکره موثر با مخاطب و جلب نظر آنها جهت رسیدن به تفاهم
 25.  استاندارد سازی و اصلاح روش ها: اصلاح و مهندسی مجدد فرایندهای سازمانی و تدوین رویه های مطلوب ج(یاز