آموزش کانون های خدمت رضوی آذربایجان غربی

آموزش کانون های خدمت رضوی آذربایجان غربی:

مفاهیم سنتی زمان ، مکان و ساختارهای سازمانی رقابت ، تغییر کرده و هر لحظه در حال تغییر است و مهمترین پدیده حاضر ظهور وگسترش فناوری و تاثیر آن برتمامی جوانب زندگی است و مشغله کارکنان در حوضه کار و زندگی مانع برنامه ریزی بلند مدت بوده و نظارت بر کمیت و کفیت خروجی های مورد انتظار نیز هزینه های زمانی ، انسانی و مالی بالایی را در بر خواهد داشت .

آموزش سامانه001

آموزشهای خود را انتخاب و با برگزاری آزمون گواهینامه دریافت نمایید

آموزش سامانه002

آموزشهای خود را انتخاب و با برگزاری آزمون گواهینامه دریافت نمایید

آموزش سامانه003

آموزشهای خود را انتخاب و با برگزاری آزمون گواهینامه دریافت نمایید

آموزش سامانه004

آموزشهای خود را انتخاب و با برگزاری آزمون گواهینامه دریافت نمایید


آموزش سامانه005

آموزشهای خود را انتخاب و با برگزاری آزمون گواهینامه دریافت نمایید

آموزش سامانه006

آموزشهای خود را انتخاب و با برگزاری آزمون گواهینامه دریافت نمایید

آموزش سامانه007

آموزشهای خود را انتخاب و با برگزاری آزمون گواهینامه دریافت نمایید

آموزش سامانه008

آموزشهای خود را انتخاب و با برگزاری آزمون گواهینامه دریافت نمایید


آموزش سامانه009

آموزشهای خود را انتخاب و با برگزاری آزمون گواهینامه دریافت نمایید

آموزش سامانه010

آموزشهای خود را انتخاب و با برگزاری آزمون گواهینامه دریافت نمایید

آموزش سامانه011

آموزشهای خود را انتخاب و با برگزاری آزمون گواهینامه دریافت نمایید

آموزش سامانه012

آموزشهای خود را انتخاب و با برگزاری آزمون گواهینامه دریافت نمایید


آموزش سامانه013

آموزشهای خود را انتخاب و با برگزاری آزمون گواهینامه دریافت نمایید

آموزش سامانه012

آموزشهای خود را انتخاب و با برگزاری آزمون گواهینامه دریافت نمایید

آموزش سامانه013

آموزشهای خود را انتخاب و با برگزاری آزمون گواهینامه دریافت نمایید

آموزش سامانه014

آموزشهای خود را انتخاب و با برگزاری آزمون گواهینامه دریافت نمایید

معرفی حرم

فیلم ها و مطالب آموزشی با موضوع و تایید کارگروه تخصصی کمیته فرهنگی و پیشگیری در سایت باری گذاری شد

(تغییر رمز) – (ثبت گزارش) – (مراحل خدمت) – (نظامنامه)

ورود به صفحه شخصی

فیلم ها و مطالب آموزشی با موضوع و تایید کارگروه تخصصی کمیته فرهنگی و پیشگیری در سایت باری گذاری شد

(تغییر رمز) – (ثبت گزارش) – (مراحل خدمت) – (نظامنامه)

ثبت گزارش

فیلم ها و مطالب آموزشی با موضوع و تایید کارگروه تخصصی کمیته فرهنگی و پیشگیری در سایت باری گذاری شد

(تغییر رمز) – (ثبت گزارش) – (مراحل خدمت) – (نظامنامه)

آموزش های رایگان استان آذربایجان غربی