۱- 

برگزاری هرساله مراسم حج در کشور عربستان جزء کدامیک از انواع گردشگری است؟

الف: سیاسی

ب: اجتماعی

ج: زیارتی

د: مجازی

 

 ج


۲- 

در کدامیک از انواع گردشگری درمانی هدف استفاده از آب و هوای مناسب برای درمان می باشد؟

الف: نقاهت

ب: آبهای درمانی

ج: معالجه

د: پزشکی

 

 الف


۳- 

مهمترین عاملی که باعث رونق گردشگری در قرن بیستم شد کدام است؟

الف: توسعه حمل و نقل

ب: افزایش درآمد

ج: زندگی شهرنشینی

د: ایجاد و گسترش قانون کار

 

 الف


۴- 

اولین قطار و ریل های آهن در چه قرنی به وجود آمدند؟

الف: ۱۸

ب: ۱۹

ج: ۲۰

د: ۲۱

 

 ب


۵- 

معادل فارسی ضرب المثل انگلیسی Easy game easy go کدام گزینه است؟

الف: دروغگو کم حافظه است

ب: باد آورده را باد می برد

ج: آشپز که دو تا شد، آش یا شور میشه یا بی نمک

د: هر کسی را بهر کاری ساخته اند

 

 ب


۶- 

معادل انگلیسی ضرب المثل فارسی شتر در خواب بیند پنبه دانه کدام گزینه است؟

الف: The cat dreams of mice

ب: The many cookers spoil the broth

ج: Third time lucky

د: Horses for courses

 

 الف


۷- 

معادل فارسی ضرب المثل انگلیسی Sweet nothing کدام گزینه است؟

الف: باد آورده را باد می برد

ب: هرکسی را بهر کاری ساخته اند

ج: حرف های صدمن یه غاز

د: خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت شو

 

 ج


۸- 

از چه زمانی موزه ها به سمت کاربری شدن و تخصصی شدن پیش رفتند؟

الف: قرون وسطی

ب: بعد از جنگ جهانی دوم

ج: بعد از جنگ جهانی اول

د: دوران رنسانسی

 

 ب


۹- 

آمریکای لاتینی به کدام بخش قاره آمریکا گفته می شود؟

الف: آمریکای شمالی

ب: آمریکای مرکزی و جنوبی

ج: آمریکای جنوبی و شمالی

د: آمریکای مرکزی و شمالی

 

 ب


۱۰- 

مردم کدام کشور اروپایی نسبت به زبان خود تعصب بسیار زیادی دارند؟

الف: فرانسه

ب: انگلستان

ج: آلمان

د: نروژ

 

 الف


۱۱- 

ایجاد مدارس نظامیه در کدام تاریخ ایران اتفاق افتاد؟

الف: غزنویان

ب: سلجوقیان

ج: سامانیان

د: ایلخانان

 

 ب


۱۲- 

پارت ها در کدام بخش ایران ساکن شدند؟

الف: غرب

ب: شرق

ج: شمال شرقی

د: جنوب غربی

 

 ج


۱۳- 

حکومت ملوک الطوایفی به چه نوع حکومتی گفته می شود؟

الف: حکومت یکپارچه مرکزی

ب: حکومتی که بصورت اشتراکی اداره می شود

ج: حکومتی که هر قسمت آن در اختیار یک گروه است

د: به حکومت های ضعیف شده می شود

 

 ج


۱۴- 

دو الماس کوه نور و دریای نور از غنائم کدام جنگ بودند؟

الف: چالدران

ب: کرنال

ج: ملازگرد

د: مهماندوست

 

 ب


۱۵- 

کدام بخش ایران برای توسعه فعالیت های نجومی مناسب است؟

الف: کویرها

ب: سواحل دریا

ج: جنگل ها

د: ارتفاعات کوه ها

 

 الف


۱۶- 

کدامیک از گزینه های زیر از شاخه های جغرافیای طبیعی است؟

الف: برنامه ریزی شهری

ب: برنامه ریزی روستایی

ج: جغرافیای سیاسی

د: ژئومرفولوژی

 

 د


۱۷- 

معبد آناهیتا در کنگاور یادگار کدام دوره معماری ایران است؟

الف: پارسی

ب: خراسانی

ج: رازی

د: پارتی

 

 د


۱۸- 

هر مخاطب بطور متوسط چند دقیقه می تواند بطور مطلوب در یک سخنرانی تمرکز حواس داشته باشد؟

الف: ۱ ساعت

ب: ۴۵ دقیقه

ج: ۳۰ دقیقه

د: ۵۰ دقیقه

 

 ب


۱۹- 

کدام گزینه در مورد شیوه درست دست دادن صحیح نیست؟

الف: نگه داشتن دست برای طولانی مدت

ب: خودداری از دست دادن با دستکش

ج: دست دادن با دست راست

د: نگاه کردن به صورت طرف مقابل

 

 الف


۲۰- 

معرفی مهمانان به یکدیگر وظیفه کیست؟

الف: افراد مسن

ب: بزرگترها

ج: میزبان

د: مهمانان

 

 ج


۲۱- 

پرسرعت ترین و پر ظرفیت ترین نوع کامپیوتر کدام است؟

الف: کامپیوترهای بزرگ

ب: اَبَر کامپیوترها

ج: کامپیوترهای کوچک

د: ریز کامپیوترها

 

 ب


۲۲- 

کلمه موزه از ریشه ادبیات و فرهنگ کدام قوم گرفته شده است؟

الف: یونان

ب: فرانسه

ج: ایران

د: آلمان

 

 الف


۲۳- 

موزه متروپلیتنی در کجاست؟

الف: پاریس

ب: نیویورک

ج: سن پترزبورگ

د: رم

 

 ب


۲۴- 

موزه های مردم شناسی جزء کدام گروه اصلی از موزه ها می باشند؟

الف: تاریخی

ب: هنری

ج: علمی

د: طبیعی

 

 الف


۲۵- 

ویژگی استثنایی مجموعه موزه ایران باستان چیست؟

الف: قدمت آثار

ب: اصالت علمی

ج: ارزش آثار

د: کامل بودن مجموعه

 

 ب


۲۶- 

مدت اعتبار ویزاهای مسافرتی چند ماه است؟

الف: ۲ ماه

ب: ۳ ماه

ج: ۲۰ روز

د: ۵ ماه

 

 ب


۲۷- 

حداقل سن برای افرادی که متقاضی دریافت مجوز تاسیس دفاتر مسافرتی، جهانگردی و ایرانگردی هستند، چند سال است؟

الف: ۱۸

ب: ۲۰

ج: ۳۰

د: ۲۵

 

 د


۲۸- 

به شاگردان نزدیک عیسی (ع) ………….. می گویند.

الف: کاتولیک ها

ب: پروتستان ها

ج: حواریون

د: ارتروکس ها

 

 ج


۲۹- 

پیامبر کدام دین کتاب خود را نقاشی می کرد؟

الف: مزدکی

ب: مانوی

ج: بودایی

د: یهودی

 

 ب


۳۰- 

چرا شکستگی های باز از شکستگی های بسته خطرناکترند؟

الف: به دلیل امکان خونریزی شدید

ب: به دلیل بریده شدن پوست

ج: به دلیل امکان عفونت

د: به دلیل درد شدیدتر

 

 الف


۳۱- 

به افرادی که در زمان های گذشته با هدف و منظور خاصی به مسافرت می رفتند، چه می گویند؟

الف: توریست

ب: جهانگرد

ج: سیاح

د: مورخ

 

 ج


۳۲- 

تجمع هر ساله هندوها در کنار رود گنگ کدام نوع گردشگری است؟

الف: گتو

ب: سیاسی

ج: مذهبی

د: تجاری

 

 ج


۳۳- 

کدام موزه در ایران مقام موزه مادر را دارد؟

الف: آستان قدس رضوی

ب: ملی

ج: ایران باستان

د: مردم شناسی

 

 ج


۳۴- 

اولین قطار و ریل های آهن در چه قرنی به وجود آمدند؟

الف: ۱۸

ب: ۱۹

ج: ۲۰

د: ۲۱

 

 ب


۳۵- 

معادل انگلیسی دریای خزر کدامیک از واژه های زیر می باشد؟

الف: Persian Gulf

ب: Sea of Oman

ج: Caspian sea

د: middle east

 

 ج


۳۶- 

کدامیک از واژه های زیر به معنی دریاچه است؟

الف: Desert

ب: Swamp

ج: Lake

د: Plain

 

 ج


۳۷- 

معادل انگلیسی ضرب المثل فارسی شتر در خواب بیند پنبه دانه کدام گزینه است؟

الف: The cat dreams of mice

ب: The many cookers spoil the broth

ج: Third time lucky

د: Horses for courses

 

 الف


۳۸- 

معنی واژه Domestic tourist کدامیک از گزینه های زیر می باشد؟

الف: گردشگری فرهنگی

ب: گردشگری داخلی

ج: گردشگری انبوه

د: گردشگری تاریخی

 

 ب


۳۹- 

معادل انگلیسی ضرب المثل هرکسی را بهر کاری ساخته اند کدام گزینه است؟

الف: Horses for courses

ب: Accidents can happen

ج: A many known by the company he keeps

د: No news is good news

 

 الف


۴۰- 

کدام کشور آسیایی به سرزمین عجایب هفتاد و دو ملت معروف است؟

الف: ژاپن

ب: چین

ج: هندوستان

د: مالزی

 

 ج