-آزمون کتبی راهنمای گردشگری فرهنگی با گواهینامه فنی و حرفه ای

نمونه سوالات آزمون کتبی راهنمای گردشگری فرهنگی فنی و حرفه ای

(تعداد سوالات: ۴۰)

۱- 

اکولوژی دانشی است که:

الف: محیط تغییر یافته توسط بشر را مطالعه میکند

ب: تساوی حقوق زیستی انسان را بررسی میکند

ج: سازگاری ارگانیسم زنده با محیط خود را مطالعه میکند

د: ظاهر فیزیکی انسان را مطالعه میکند

 

 ج


۲- 

ابعاد میراث فرهنگی کدام است؟

الف: میراث منقول، میراث معنوی

ب: میراث مادی، میراث معنوی

ج: میراث صوری

د: فولکلور و زبان

 

 ب


۳- 

فرهنگ دارای کدام ویژگی نیست؟

الف: اکتسابی

ب: ذاتی

ج: دست یافتنی

د: تلقین پذیر

 

 ب


۴- 

قانون عتیقات در چه سالی به تصویب مجلس رسید؟

الف: ۱۳۴۲

ب: ۱۳۰۸

ج: ۱۳۲۹

د: ۱۳۰۹

 

 د


۵- 

چند درصد از کل گونه های گردشگری را گردشگری مذهبی تشکیل می دهد؟

الف: ۱۲

ب: ۱۷

ج: ۱۱

د: ۵

 

 ج


۶- 

نخستین گام برای توسعه صنعت گردشگری چیست؟

الف: توسعه زیرساخت

ب: شناخت جاذبه ها

ج: توسعه اقامتگاها

د: تبلیغات گسترده

 

 ب


۷- 

آنیمیسم چه دینی است؟

الف: اعتقاد به تجدد گرایی

ب: ماورالطبیعه

ج: نسبت دادن روح به تمام پدیده های طبیعی

د: حلول روح در اجسام

 

 ج


۸- 

تعالیم مانی بر چه ادیان استوار است؟

الف: زرتشت-مسیحیت

ب: اسلام-مسیحیت

ج: زرتشت-بودا

د: اسلام-زرتشت

 

 الف


۹- 

اقلیم چیست؟

الف: عامل جوی

ب: چشم انداز طبیعی

ج: شرایط آب و هوایی

د: چگونگی پوشش گیاهی و جانوری

 

 د


۱۰- 

در ساختمان های سنتی استفاده از نوع انرژی هایی مد نظر بوده است؟

الف: سوختهای فسیلی

ب: انرژی های ارزان و در دسترس

ج: سوختهای شیمیایی

د: سوختهای گیاهی

 

 ب


۱۱- 

براساس نظر تالکوت تغییرات اجتماعی چگونه تفکیک می شود؟

الف: تغییرات فرهنگی، سیاسی

ب: تغییرات اقتصادی، اجتماعی

ج: تغییرات تعادل، ساختی

د: تغییرات ساختاری، فرهنگی

 

 ج


۱۲- 

یکی از سریعترین راه های تغییر یک فرهنگ می باشد؟

الف: جنگ

ب: اختراع

ج: اشاعه

د: طغیان

 

 د


۱۳- 

نام دیگر دانش عوام چیست؟

الف: مردم شناسی

ب: فولکلور

ج: آداب و روسوم

د: زبان و لهجه

 

 ب


۱۴- 

پهلوانان ایرانی در اساطیر چه ویژگی هایی دارند؟

الف: خدا هستند

ب: فرزندان خدایان هستند

ج: زمینی و انسان هستند

د: نیمه انسان و نیمه خدا هستند

 

 ج


۱۵- 

اسفندیار از کدام ناحیه بدنش آسیب پذیر بود؟

الف: پاشنه پا

ب: دست

ج: چشم

د: بازو

 

 ج


۱۶- 

کدام زبان های ایرانی ریشه هندو اروپایی دارند؟

الف: ترکی، عربی

ب: فارسی، کردی

ج: ارمنی، عربی

د: ترکی، بلوچی

 

 ب


۱۷- 

ساز ملی موسیقی ایرانی کدام است؟

الف: سه تار

ب: تمبک

ج: سنتور

د: کمانچه

 

 الف


۱۸- 

کدامیک از آهنگهای قدیمی عاشق هاست؟

الف: کوراوغلی

ب: گرایلی

ج: قس برنو

د: سحرآوازی

 

 د


۱۹- 

موسیقی حزن انگیز بویراحمدی ها که در عزاداری می نوازند؟

الف: قس یار یار

ب: تول چپ

ج: باسمه گرایلی

د: جنگنامه

 

 ب


۲۰- 

سازی که آن را منسوب به فارابی می دانند؟

الف: دف

ب: چنگ

ج: تار

د: بربط

 

 ج


۲۱- 

ویژگی مشترک جشن های ایرانی کدام است؟

الف: مطابق دستورات دینی است

ب: برای درگذشتگان برگزار میشود

ج: همراه با قربانی کردن است

د: گستردگی عمومی دارد

 

 د


۲۲- 

رویدادها بخشی از کدام نوع گردشگری هستند؟

الف: گردشگری فرهنگی

ب: گردشگری انبوه

ج: گردشگری جایگزین

د: اکوتوریسم

 

 ج


۲۳- 

اسطوره ها به منظور روایت و تثبیت آیین های عبادی و ارزشهای اخلاقی پدید آمده اند مربوط به کدام نظریه است؟

الف: نظریه طبیعت

ب: نظریه مردم شناسی

ج: نظریه روانکاوی

د: نظریه اجتماعی

 

 ب


۲۴- 

پنچاک سیلات بازی بومی کدام کشور است؟

الف: استرالیا

ب: ژاپن

ج: اندونزی

د: تایلند

 

 ج


۲۵- 

بازیهای بومی بازیهایی هستند که:

الف: فدراسیون جهانی دارند

ب: وسعت تحت پوشش زیادی دارند

ج: در کشورهای مختلف اجرا میشود

د: خاص یک منطقه هستند

 

 د


۲۶- 

رمازا نام دیگر کدام بازی محلی است؟

الف: الک دولک

ب: الخترک

ج: آسیاب بچرخ

د: ترکه بازی

 

 ب


۲۷- 

بازی جورابین بیشتر در کدام استان رواج دارد؟

الف: استان مرکزی

ب: عشایر استان فارس

ج: کردستان

د: خراسان

 

 ج


۲۸- 

تنوع رنگ، دقت در جزییات و طرح در کدام مکتب هنری دیده می شود؟

الف: هرات

ب: تبریز

ج: شیراز

د: اصفهان

 

 ب


۲۹- 

قالی بهارستان متعلق به کدام دوران تاریخی ایران است؟

الف: اشکانی

ب: هخامنشی

ج: سلوکی

د: ساسانی

 

 د


۳۰- 

بریدن یک طرح در کاغذ و چسباندن آن در میان و یا حاشیه سطر را چه هنری می نامند؟

الف: تذهیب

ب: منبت

ج: تذهیب معرق

د: معرق

 

 ج


۳۱- 

چلو دیزی غذای معروف کدام شهر است؟

الف: ایلام

ب: خالد آباد کاشان

ج: سنندج

د: اردبیل

 

 ب


۳۲- 

گردشگری غذا چه تعریفی دارد؟

الف: بردن غذاهای متنوع به مقصد

ب: سفر برای خوردن غذا

ج: دستیابی و لذت از غذا

د: سفر برای طبخ غذا

 

 ج


۳۳- 

هنر ایجاد ترکیبات غذایی تعریف کدام عبارت زیر است؟

الف: هنر طبخ غذا

ب: هنر تزیین غذا

ج: سلیقه در غذا

د: خوراک شناسی

 

 ج


۳۴- 

رویدادهایی که بطور گسترده بازتاب دارند و تحت پوشش رسانه ای قرار میگیرند چه رویدادهایی هستند؟

الف: هالمارک

ب: وقایع مهم

ج: وقایع محلی

د: وقایع مگا

 

 د


۳۵- 

رویدادها و جشنواره ها امروزه بخشی از ……………. مقاصد مختلف هستند.

الف: حیات فرهنگی

ب: منابع درآمد

ج: چشم انداز فرهنگی

د: حیات اجتماعی

 

 الف


۳۶- 

کوشش ها دستاوردها سرمایه ها و اندوخته های مادی انسان که در طول قرنها وهزاره ها تا امروز ادامه یافته وبزرگترین مظهر و نمود آن صنعت و تکنولوژی است

الف: فرهنگ

ب: تمدن

ج: باستان شناسی

د: تاریخ

 

 ب


۳۷- 

فرهنگ واژه ای است ………که از دو بخش “فر”به معنی …….. و”هنگ”……….تشکیل شده

الف: عربی -شکوه وجلال-بیرون آوردن

ب: فارسی-شکوه وجلال-بیرون آوردن

ج: فارسی-کمال یافتن-شکوه وجلال

د: عربی-بیرون آوردن-کمال یافتن

 

 ب


۳۸- 

پدر مردم شناسی چه نام دارد؟

الف: ابن خلدون

ب: ابن ندیم

ج: ادوارد تیلر

د: هرودت

 

 ج


۳۹- 

به نظر دانششمن دان: تنها آن دسته ازسرمایه های مادی انسان درشمارفرهنگ محسوب می شود که به گونه ای نشأت گرفته از………..باشد

الف: ذوق هنری انسان

ب: احساس معنوی

ج: آیین ومذهب

د: شیوه زندگی مردم

 

 الف


۴۰- 

عصر برنز با چه دورانی مطابقت دارد؟

الف: دوران شهرنشینی

ب: عصرمس

ج: عصر نو سنگی

د: عصر بربریت

 

 الفنمونه سوالات آزمون کتبی راهنمای گردشگری فرهنگی فنی و حرفه ای

(تعداد سوالات: ۴۰)

۱- 

صنعت ابزارسازی الدوان و صنعت آشولین مربوط به کدام زمان بوده است؟

الف: دیرینه سنگی میانی

ب: پارینه سنگی جدید

ج: پارینه سنگی قدیم

د: میان سنگی

 

 ج


۲- 

انسان نئادرتال حدفاصل انسان………وانسان………است

الف: هوشمند-هوشمند هشمند

ب: راست قامت -هوشمند هشمند

ج: راست قامت-هوشمند

د: ماهر-راست قامت

 

 ج


۳- 

زندگی مسالمت آمیز انسان ،حیوانات وگیاهان را با چه عنوانی نامیده اند؟

الف: انقلاب صنعتی

ب: عصر تمدن

ج: عصر بربریت

د: انقلاب نوسنگی

 

 د


۴- 

تمدن وفرهنگ به ترتیب دربرگیرنده کدامیک هستند؟

الف: مظهرنمود صنعت وتکنولوژی-اداب ورسوم وفولکلور وسنت ها

ب: اداب ورسوم وفولکلورها-صنعت وتکنولوژی

ج: اداب ورسوم وفولکلورها وبه طورکلی جنبه های معنوی-صنعت وتکنولوژی وابزاروجنبه های مادی

د: صنعت وتکنولوژی وجنبه های مادی-اداب ورسوم وفولکلورهاوسنت ها وجنبه های معنوی

 

 د


۵- 

با توجه به طبقه بندی سشازمان جهانی گردشگر ی سال ۱۹۹۱ کدامیک ازافراد زیر گردشگر محسوب میشوند؟

الف: مهاجران موقت

ب: پناهندگان

ج: تجار و بازرگانان

د: دیپلمات ها

 

 ج


۶- 

اولین تکنولوژی قرن ۱۹ که برگسترش صنعت گردشگری تاثیرات جدی گذاشت،کدامند؟

الف: حمل ونقل هوایی

ب: حمل ونقل ریلی و کشتی بخار

ج: اتومبیل و هواپیما

د: هاورکرافت

 

 ب


۷- 

کدامیک ازانواع گردشگری زیر جزء گردشگری پایدار محسوب می شوند؟

الف: گردشگری تفریحی وانبوه

ب: گردشگری درمانی

ج: گردشگری ماجراجویانه

د: گردشگری روستایی

 

 د


۸- 

گردششگری ۴s که بعد ازجنگ جهانی دوم معرو شده است باعث به وجود آمدن کدام نوع گردشگری شده است؟

الف: گردشگری ماجراجویانه

ب: گردشگری نوستالویک

ج: گردشگری انبوه

د: گردشگری ورزشی

 

 ج


۹- 

از هم پوششانی گردشگری ماجراجویا نه،گردشگری محیط زیست و گردشگری درمانی کدام نوع گردشگری پدید می آید؟

الف: گردشگری قومی

ب: گردشگری روستایی

ج: گردشگری اکوتوریسم

د: گردشگری تفریحی

 

 ج


۱۰- 

علم باستان شناسی به چه جنبه هایی از تاریخ می پردازد؟

الف: آثار به جای مانده مادی

ب: گذشته جوامع انسانی از متون مدون

ج: واستخراج فرهنگ ادوار گذشته

د: اقوام اولیه ونوادها

 

 الف


۱۱- 

دوران پارینه سنگی قدیم-نوسنگی-دوران برنز با کدام تقسیم بندی جامعه شناسان تطابق دارد؟

الف: عصرتوح و جمع اوری غذا- عصر بربریت و آغاز کشاورزی و دامداری- عصرتمدن وشهرنشینی

ب: عصرتوح وصنعت ابزارسازی-عصر بربریتوصنعت موسترین-عصر تمدن و یکجا نشینی

ج: عصر توح وغار نشینی-انسان نئاندرتال-انسان راست قامت

د: انسان ماهر-انسان نئاندرتال-انسان هوشمند هوشمند

 

 الف


۱۲- 

صنعت ابزار سازی موسترین، مربوط به کدام دوره است؟

الف: پارینه سنگی میانی

ب: پارینه سنگی قدیم-پارینه سنگی میانی

ج: پارینه سنگی جدید

د: پارینه سنگی میانی-پارینه سنگی جدید

 

 الف


۱۳- 

سلسله ی کیانیان با کدام پادشاه آغاز وبا کدامیک به پایان رسید؟

الف: کیکاووس-دارا

ب: کیخسرو-هما

ج: کی قباد-دارا

د: کیکاووس-هما

 

 ج


۱۴- 

معابد در دوره ی کهن بین النهرین چه نام دارد؟

الف: مقبره

ب: اپادانا

ج: زیگورات

د: مصطبه

 

 ج


۱۵- 

کدام یک از دو روستای زیر از نظر شهرسازی دارای معماری صخره ای هستند؟

الف: میمند کرمان-فهلیان فارس

ب: میمند کرمان-کندوان تبریز

ج: تکاب تبریز-کندوان تبریز

د: فهلیان فارس-تکاب تبریز

 

 ب


۱۶- 

Why were brick water tanks built along the main highways during the Safavie period

الف: To attract foreign tourist

ب: For their practical benefits

ج: To show the significance of Safavid architecture

د: Because of Shah Abbas’s interest in travelling

 

 ج


۱۷- 

which of the following is NOT among the great achievements in the Seljuq period

الف: The construction of Isfahans’s Jomeh’s mosque

ب: The establishment of a fine style throughout Iran

ج: the development of tile work

د: The introduction of Islamic calligraphy

 

 ج


۱۸- 

In the Sassanid period ,…………….was the best material for the fine workmanship

الف: metal

ب: leather

ج: silk

د: a and c

 

 ج


۱۹- 

Other monuments of the Sassanid period include…………..carved on rock face the style of…………………..

الف: Thirty bas-relief/Sassanid king

ب: Forty bas-relief/Acheamenid king

ج: Forty bas-relief/Sassanid king

د: Thirty bas-relief/Acheamenid king

 

 الف


۲۰- 

Tag-e Bustan located near………………..

الف: Isfahan

ب: Kerman

ج: Kermanshah

د: both b &c

 

 ج


۲۱- 

Masolum means……………..

الف: beautiful writing

ب: having many twists or curves

ج: the front of a building

د: a special building made to hold the dead body of an important person

 

 د


۲۲- 

What was the greatest period for the art of carpet weaving

الف: The Timurid period

ب: The Seljuq period

ج: The Il-Khan period

د: The Safavid period

 

 د


۲۳- 

What is *Persian art* connected with

الف: Architecture in the Sassanid period

ب: metal work and textile

ج: wealth of floral and geometric patterns

د: The meaning of Persian art

 

 ج


۲۴- 

When did the art of the Far East begin to influence painting in Iran

الف: During the Il-Khan period

ب: At the end of the ۱۵th century

ج: under the Timurids

د: With the establishment of the Baghdad school

 

 الف


۲۵- 

Which of the aspect of Persian art developed in Qajar period

الف: Carpet weaving

ب: Standards of architecture

ج: Textile weaving

د: The style of painting

 

 الف


۲۶- 

what kind of design was used during the Sassanid period

الف: The art of painting

ب: Scripts

ج: Miniature

د: both a and b

 

 د


۲۷- 

The art of miniature reached its zenith during the……….dynasty

الف: Sasssanid

ب: Seljuq

ج: Safavid

د: Timurid

 

 ج


۲۸- 

Painting in Iran has been greatly influenced by………….and…………………..

الف: poetry,painting

ب: poetry, theology

ج: theology, painting

د: theology, miniature

 

 ب


۲۹- 

The earliest paintings are illustrations of…………………………

الف: Hafez

ب: Nezami’s Khamseh

ج: Ferdowsi’s Shahnameh

د: non of them

 

 ج


۳۰- 

The word of zenith means………………….

الف: To honor or greatly respect

ب: A long narrow flat piece

ج: The best or most successful point or time

د: To make somebody confused

 

 ج


۳۱- 

The original structure of the mosque belong to which period in Iran

الف: Sassanid period

ب: QaraQoynlu period

ج: Seljuq period

د: Qajar period

 

 ب


۳۲- 

What is the oldest Persian musical work

الف: Sassanid choral music

ب: Zoroastrian Hymnology

ج: Old Persian symphonies

د: Barbod’s musical compositions

 

 ج


۳۳- 

classical Persian literature has developed under two powerful patronages…………………and……………

الف: royal and art

ب: royal and religious

ج: art and painting

د: religious and painting

 

 ب


۳۴- 

Abu Sa’eed ,Baba Tahir, Gorgani and Sana’i all of them were in the …………..period and they can boast of them

الف: Seljuq period

ب: Timurid period

ج: Sassanid period

د: Il-Khan period

 

 الف


۳۵- 

بنای باشکوه تخت جمشید به چه دلیلی ساخته شده است؟

الف: پایتخت اقتصادی

ب: پایتخت سیاسی

ج: پایتخت آیینی

د: پایتخت ملل

 

 ج


۳۶- 

سبک مجسمه های تخت جمشید برگرفته از کدام فرهنگ است و نشان دهنده ی چیست؟

الف: بابلیان-عظمت و شکوه حکومت

ب: مصریان-مهندسی دقیق و وقار در زندگی

ج: اشوریان-عبرت اموزی واگاهی حضوراسمانی

د: بین النهرین-رفتار متفاوت اقوام و صلح طلبی

 

 ج


۳۷- 

دستیابی به گنبد روی گوشواره و ایوان طاق دار مربوط به کدام دوره است؟

الف: ساسانیان

ب: اشکانیان

ج: ایلخانیان

د: سلجوقیان

 

 ب


۳۸- 

کدامیک از اثار دوره ساسانی است؟

الف: طاق کسرا-چهارطاقی نیاسر-اتشکده اذرگشسب

ب: طاق کسرا-تخت سلیمان-معبدکنگاور

ج: چهارطاق نیاسر-اتشکده اذرگشسب –کاخ هترا

د: چهارطاق نیاسر-کاخ اشور-معبدکنگاور

 

 الف


۳۹- 

کدامیک از شیوه های زیرمربوط به معماری دوران اسلامی ایران میباشند؟

الف: رازی- خراسانی-پارسی-شامی

ب: رازی-پارسی- شامی-اذری

ج: خراسانی-رازی-اذری-اصفهانی

د: خراسانی- رازی- اصفهانی- شامی

 

 ج


۴۰- 

کدامیک جزء مساجد شبستانی محسوب میشوند؟

الف: مسجد اولیه جامع نایین-تاریخانه دامغان-مسجدگوهرشاد

ب: تاریخانه دامغان-مسجد گوهرشاد-مسجد زواره

ج: تاریخانه دامغان-مسجدگوهرشاد-مسجدنطنز

د: مسجداولیه جامع نایین-مسجداولیه جامع اصفهان-تاریخانه دامغان

 

 دنمونه سوالات آزمون کتبی راهنمای گردشگری فرهنگی فنی و حرفه ای

(تعداد سوالات: ۴۰)

۱- 

کدام یک از مساجد دارای شکل زیبا وکاملی هستند و بیشتر مربوط به چه دوره ای می باشند؟

الف: دو ایونی-سلجوقیان

ب: دو ایوانی-صفویان

ج: شبستانی-صفویان

د: چهارایوانی-سلجوقیان

 

 د


۲- 

مسجد تاریخانه دامغان فاقد عناصر…………….و………………….میباشد

الف: مناره-صحن

ب: شبستان-ایوان

ج: ایوان-گنبد

د: مناره-شبستان

 

 ج


۳- 

چهارجزء اصلی مناره کدامند؟

الف: پایه –ساقه-مآذنه-پله مارپیچ

ب: شالوده-بدنه-پله مارپیچ-تاج

ج: شالوده-بئنه-گلوگاه-پله پیچ

د: پایه-ساقه-مأذنه-کلاهک

 

 د


۴- 

پوسششتشه ی بیرونی بنای گنبد را………………….. . و گنبد موجود زیر گنبد خارجی که آن را از داخل مشاهده میکنیم اصطلاحا……………میگویند

الف: خود-آهیانه

ب: اهیانه-خود

ج: آهیانه-دوپوش

د: خود-دوپوش

 

 الف


۵- 

بنای شاه نعمت الله ولی در کرمان جزء کدام دسته از بناها میباشد؟

الف: مقبره

ب: آرامگاه

ج: خانقاه

د: تکیه

 

 ج


۶- 

قدیمیترین پلی که بر روی رودخانه ی ارس احداث شده به ………………….نسبت میدهند.

الف: هخامنشیان

ب: اوراتورها

ج: ساسانیان

د: آل بویه

 

 ب


۷- 

قدیمی ترین مقبره تاریخ دار مربوط به ایران مقبره امیر اسماعیل سامانی در…………….است.

الف: نیشابور

ب: شهر ری

ج: بخارا

د: زنجان

 

 ج


۸- 

قدیمی ترین پل اصفهان کدام است و مربوط به کدام دوره است؟

الف: مارنان-سلجوقی

ب: چوبی-ساسانی

ج: پل شهرستان-سلجوقی

د: مارنان-ساسانی

 

 ج


۹- 

کاخ های معرو دوره اشکانی کدامند؟

الف: کاخ هترا-کاخ عشق آباد

ب: کاخ کوه خواجه-کاخ نیشابور

ج: کاخ هترا-کاخ فیروزآباد

د: کاخ عشق آباد-کاخ بیشابور

 

 الف


۱۰- 

ظهور اسلام بر کدام فرم و شکل معماری کاخ سازی ایران تاثیر گذاشت؟

الف: استفاده شکل ها و نقوش اسلیمی

ب: استفاده زیاد از قوس های شکسته و تیزه دار

ج: استفاده زیاد از قوس های مازه دار

د: استفاده از کتیبه های خط ثلث

 

 ب


۱۱- 

غلافخانه بخشی از محیط ………………….است

الف: کاخ

ب: مدارس

ج: کاروانسرا

د: بازار

 

 ج


۱۲- 

کدامیک جزء تزیینات داخلی یک حمام نمی باشد؟

الف: ازاره های سنگی

ب: آهک بری

ج: کاشی کاری

د: گچ بری

 

 د


۱۳- 

فضاهای سرپوشیده در بازار که به عریه یک نوع کاخ اختصاص دارند و دارای حجره در اطرا هستند؟

الف: بازارچه

ب: سرا

ج: تیمچه

د: قیصریه

 

 ج


۱۴- 

یکی از پر اهمیت ترین مصشالح ساختمانی دوران اسلامی که به استادکاران ای ن هنر جصاا میگفتند چه نام دارد؟

الف: کاشی هفت رنگ

ب: گچ

ج: شیشیه های الوان

د: آجر تراشدار

 

 ب


۱۵- 

کدامیک جزء ویوگی آلمان ها نیست؟

الف: سفر دوست هستند

ب: روحیه کار جمعی باخ

ج: فعال ترین زنان اروپا

د: بانکداری قدرتمند

 

 د


۱۶- 

کدام سبک معماری دارای ویوگی های زیر است ؟ سادگی-دوری از بیهودگی-مردم واری- استفاده از مصالح بومی

الف: رازی

ب: خراسانی

ج: آذری

د: اصفهانی

 

 ب


۱۷- 

آرنولد توین بی در خصوا تمدن ساز بودن روحیه ی ملل چه نظریه ای دارد؟

الف: نواد و جغرافیا تنها عامل تمدن ساز هستند

ب: نواد با تمدن رابطه مستقیم ندارد

ج: روح مبارزه طلبی با محیط ، تمدن را میسازد

د: اصالت نوادی در تشکیل تمدن موثر است

 

 ج


۱۸- 

کدام یک ویژگی صنایع دستی ایران نیست؟

الف: همانند و شبیه بودن فراورده های تولیدی

ب: انجام قسمتی از مراحل توسط دست

ج: بر آوردن نیازهای داخلی

د: استفاده از مواد اولیه داخلی

 

 الف


۱۹- 

حصیر به طور عمده با دو روش ………..و………. بافته میشود

الف: مارپیچ و مشبک

ب: مشبک ودرهم بافته

ج: مارپیچ و مقطع دایره

د: مشبک ومقطع دایره

 

 الف


۲۰- 

معرق چوب چیست؟

الف: انتقال طرح روی چوب

ب: تلفیق و ترکیبی از انواع چوب های خود رنگ

ج: تلفیق و ترکیبی از یک نوع چوب خود رنگ

د: ترکیب منبت و خاتم

 

 ب


۲۱- 

مغار شفره مغاری است………….

الف: که تیغه ای تخت با لبه برش صا دارد و برای دوربری خطوط و کنده کاری زمینه منبت استفاده میشوند.

ب: که دارای تیغه ای ناودانی شکل با لبه برش هلالی است و برای دور بری قسمت های منحنی شکل و ساخت و ساز استفاده میشوند.

ج: با تیغه ای ناودانی با لبه ی برش به شکل هفت است و از آن برای شیار زدن و دو بری اولیه نقوش استفاده میشود.

د: با تیغه ای ناودانی شکل و لبه برش دایره است و از آن برای دور بری قسمت های دایره ای شکل و ساخت و ساز نقوش استفاده میشود.

 

 ج


۲۲- 

کدام یک از موارد زیر از مراحل تولید منبت نیست؟

الف: انتقال طرح روی چوب

ب: دور بری

ج: تلفیق چوبهای خودرنگ

د: کنده کاری

 

 ج


۲۳- 

ساخت اشیای فلزی به روش سرد به……………………معروف است

الف: منبت کاری

ب: معرق کاری

ج: دواتگری

د: قلمزنی

 

 ج


۲۴- 

کدامیک از موارد زیر از شیوه های رایج در قلمزنی نیست؟

الف: شیوه عکسی

ب: شیوه مشبک

ج: شیوه معرق کاری

د: شیوه برجسته

 

 ج


۲۵- 

موج دار کردن فوخد با طلا و نقره را…………………گویند.

الف: زرگری

ب: طلا کوبی

ج: قلمزنی

د: دواتگری

 

 ب


۲۶- 

مکتب بغداد به چه دوره ای از تاریخ مربوط است ویوگی بارز آن کدام است؟

الف: دوره صفوی-شباهت چهره ها به نواد آریایی

ب: دوره سلجوقی-شباهت چهره ها به نواد ترک

ج: دوره عباسی-شباهت چهره ها با نواد سامی

د: دوره عباسی- شباهت چهره ها با نواد ایرانی

 

 ج


۲۷- 

در کدام دوره هنر نگارگری به اوج و عالی ترین درجه خود رسید؟

الف: دوره عباسی

ب: دوره مغول

ج: دوره هرات

د: دوره بغداد

 

 ج


۲۸- 

کدام یک از کتابهای زیر در دوره مکتب هرات مصور نشده است؟

الف: کلیله و دمنه

ب: شاهنامه فردوسی

ج: ظفرنامه

د: خمسه نظامی

 

 ب


۲۹- 

کدامیک ابزار و وسایل نگار گری می باشد؟

الف: قلم مو-بوم-اره مویی-پوست

ب: قلم مو-رنگ-اره مویی-بست

ج: قلم مو-بوم-رنگ-بست

د: قلم مو-پوست-رنگ-بست

 

 ج


۳۰- 

رنگهای مورد استفاده در نگارگری به چند گروه تقسیم می شوند؟

الف: دو گروه-گیاهی و معدنی

ب: دو گروه-گیاهی-شیمیایی

ج: سه گروه-معدنی-شیمیایی-گیاهی

د: سه گروه-معدنی-فیزیکی-گیاهی

 

 الف


۳۱- 

کدامیک از موارد زیر از تعریف دقیق سکه دوزی است؟

الف: قدیمیترین نوع رودوزی که معموخ روی کتان سفید یا رنگی با نخ های همرنگ انجام میشود.

ب: قدیمیترین نوع رودوزی که معموخ روی کتان با نخ های متفاوت انجام میشود

ج: معموخ روی پارچه کتانی،ابریشمی وپشمی ظریف ،در اطرا کارها قلاب دوزی انجام میشود.

د: عبارت است از بیرون کشیدن تعدادی تارو پود یا هر دو از نقطه معینی از پارچه و پرکردن آن با سوزن.

 

 د


۳۲- 

کدامیک از موارد زیر از رودوزی با زمینه پر است؟

الف: رو دوزی با نخ های رنگی

ب: چشمه دوزی

ج: بخارا دوزی

د: شبکه دوزی

 

 ج


۳۳- 

از نمونه های رودوزی با افزودنیهای تزیینی هستند؟

الف: سکه دوزی-شبکه دوزی

ب: سکه دوزی-بخارا دوزی

ج: نقره دوزی-سکه دوزی

د: ملیله دوزی-نقره دوزی

 

 د


۳۴- 

چاپی که روی پارچه های پنبه ای و کتانی زده میشود به………… …….یا……………….معروف است.

الف: چاپ سنتی-چیت سازی

ب: چاپ سنتی-چاپ کلاته ای

ج: قلم کار -کلاته ای

د: قلم کار -چیت سازی

 

 د


۳۵- 

از ترکیب اکسید مس با شیشه، رنگ……………بدست میاید.

الف: سبز روشن و تیره

ب: زرد یا آبی سبز

ج: سبز یا آبی سبز

د: ابی خیلی کمرنگ

 

 ج


۳۶- 

انواع جلدها از نظر روک شامل چند گروه است؟

الف: ۳ گروه-ضربی،روغنی،منبت

ب: ۳ گروه-ضربی،روغنی،معرق

ج: ۴ گروه-ضربی،سوخت،منبت،روغنی

د: ۴ گروه-ضربی،روغنی،سوخت،معرق

 

 د


۳۷- 

کربنات کلسیم جزء کدامیک از مواد مصالح شیشه گری محسوب می شود؟

الف: عناصر تثبیت کننده

ب: عناصر ذوب کننده

ج: عناصر پایه

د: عناصر سفیدکننده

 

 الف


۳۸- 

آب گز کردن شیشه به چه معناست؟

الف: ایجاد نقش برجسته بر روی شیشه

ب: کنده کاری روی شیشه

ج: ایجاد ترکهای ریز در بدنه

د: رنگ آمیزی شیشه

 

 ج


۳۹- 

کدامیک از موارد زیر از ویژگیهای اقتصادی صنایع دستی محسوب نمی شود؟

الف: سهولت ایجاد مراکز تولید

ب: اشتغال زا بودن

ج: بی نیازی به سرمایه کلان

د: همانند نبودن فراورده های تولیدی با یکدیگر

 

 د


۴۰- 

کدامیک از موارد زیر از ویژگیهای گلیم می باشد؟

الف: دارای طرح لچک و ترنج

ب: بدون دار بافته می شود

ج: از نخ پشمی رنگارنگ بعنوان پود استفاده می شود

د: دارای گره های متقارن است

 

 جنمونه سوالات آزمون کتبی راهنمای گردشگری فرهنگی فنی و حرفه ای

(تعداد سوالات: ۴۰)

۱- 

قدیمی ترین نسخه شاهنامه مربوط به کدام دوره است؟

الف: مکتب بغداد

ب: مکتب سلجوقی

ج: مکتب هرات

د: دوره ایلخانیان

 

 ب


۲- 

کدام مورد از ایلات خمسه به شمار می آیند؟

الف: اینانلو و گوران

ب: گوران و کلهر

ج: بهارلو و اینانلو

د: بهارلو و زعفران لو

 

 ج


۳- 

کدامیک از موارد زیر علت غم انگیز بودن موسیقی قشقایی نیست؟

الف: مسایل و مشکلات کوچ نشینی

ب: جریان های مذهبی ومصایبی که بر خاندان نبوت گذشته

ج: دلبستگی به دنیای مادی

د: مهاجرت های اجباری و تبعید و دورماندن از غافله گروه ها

 

 ج


۴- 

کدام قوم اکثرا نوزاد اول را چنانچه دختر باشد، به نام مادر و اگر پسشر باشد به نام پدر می نهند.

الف: کرد

ب: بختیاری

ج: قشقایی

د: بلوچ

 

 د


۵- 

کدامیک از عناصر اصلی باغ به شمار نمیاید؟

الف: آب

ب: گیاه

ج: فضا

د: فواره

 

 د


۶- 

لقب کدام الهه بغدخت یا بیدخت است؟

الف: زروان

ب: آناهیتا

ج: شیوانا

د: میترا

 

 ب


۷- 

ریشه واژه باغ مربوط به کدام زبان است؟

الف: فارسی

ب: یونانی

ج: سغدی

د: هندی

 

 الف


۸- 

» باک « در کدام زبان به جای واژه باغ استفاده می شده است؟

الف: فارسی

ب: یونانی

ج: سغدی

د: هندی

 

 د


۹- 

کدامیک از موارد زیر جزء عناصر اصلی باغ ایرانی نیست؟

الف: باغچه

ب: زمین

ج: آب

د: گیاه

 

 الف


۱۰- 

ایجاد آبشار و آبشره در باغ وابسته به کدامیک از عناصر اصلی است؟

الف: زمین

ب: فضای معمارانه

ج: خاک و آب

د: زمین و آب

 

 د


۱۱- 

آب به دلیل کدامیک از موارد زیر در باغ ایرانی اهمیت دارد؟

الف: زیباشناختی و کارکردی

ب: ایجاد آبشار

ج: ایجاد استخر

د: ایجاد فواره

 

 الف


۱۲- 

دو مشعل دار همراه میترا در زمان زایش وی نشان دهنده؟

الف: نور و روشنایی

ب: خورشید

ج: طلوع و غروب

د: آتش

 

 ج


۱۳- 

میترا چه نوع رب النوعی بوده است؟

الف: مرگ

ب: زایش

ج: داوری در حیات

د: عهد و پیمان

 

 د


۱۴- 

کدام دین به مخالفت با میترا پرداخت؟

الف: اسلام

ب: زرتشت

ج: بودا

د: برهمن

 

 ب


۱۵- 

اولین مرحله تشرف به مناسک میترا چه نام دارد؟

الف: سرباز

ب: همسر

ج: شیر

د: کلاغ

 

 د


۱۶- 

همسر در آیین مترا برابر با کدام عناصر چهارگانه هست؟

الف: آب

ب: باد

ج: آتش

د: خاک

 

 ب


۱۷- 

داس نشان کدام مرحله از آیین میترا می باشد؟

الف: کلاغ

ب: همسر

ج: پارسی

د: مرشد

 

 ج


۱۸- 

کدام مورد زیر از معانی زرتشت نمی باشد؟

الف: ستاره زرین

ب: دارنده شتر زرفام

ج: ستاره شناس

د: شتر زرفام

 

 د


۱۹- 

کدام مورد جز موارد زایش زرتشت نمی باشد؟

الف: فره زرتشت

ب: روان زرتشت

ج: نور زرتشت

د: تن زرتشت

 

 ج


۲۰- 

تن زرتشت توسط کدامیک از ایزدان زیر ساخته شد؟

الف: بهمن – اردیبهشت

ب: خورداد – امرداد

ج: بهمن – خورداد

د: اردیبهشت – امرداد

 

 ب


۲۱- 

کدام مورد زیر امشاسبندان محسوب نمی شود؟

الف: وهومن

ب: امرتات

ج: مهریشت

د: خشتره وئیریه

 

 ج


۲۲- 

در فرهنگ زرتشت در بدن آدمی چند دیو وجود دارد؟

الف: ۵

ب: ۱۰

ج: ۱۵

د: ۲۰

 

 ب


۲۳- 

فروهر به چه معناست؟

الف: پیش برنده

ب: روشنایی

ج: پایین برنده

د: فرمانروا

 

 الف


۲۴- 

خشتروئیریه به چه معناست؟

الف: کشور آرزو شده

ب: بهترین راستی و درستی

ج: بی مرگی و جاودانگی

د: مهر و عشق

 

 الف


۲۵- 

کشتی در دین زرتشت به چه معناست؟

الف: بندی است زردرنگ و بلند از ۷۲ نخ

ب: بندی است سفید رنگ و کوتاه از ۲۷ نخ

ج: بندی است سفید رنگ و بلند از ۷۲ نخ

د: بندی است زرد رنگ و کوتاه از ۲۷ نخ

 

 ج


۲۶- 

از فرمانروایی کیخسرو تا فرمانروانی کیانیان شامل کدام مورد زیر است؟

الف: دوران افسانه ای

ب: دوران حماسی

ج: دوران اسطوره ای

د: دوران تاریخی

 

 ب


۲۷- 

تهمورث فرزند کدامیک از پادشاهان زیر است؟

الف: کیومرث

ب: سیامک

ج: هوشنگ

د: جمشید

 

 ج


۲۸- 

در زمان کدام پادشاه جنگ بین ایران و توران آغاز شد؟

الف: منوچهر

ب: کی قباد

ج: کی خسرو

د: اسفندیار

 

 الف


۲۹- 

چخ کسی حکومت کیانیان را به پایان رسانید؟

الف: اسکندر

ب: ارجاسب

ج: اشک اول

د: اردشیر بابکان

 

 الف


۳۰- 

در سال ۱۲۳۰ ملادی زمان حمله چنگیز قره کلیسا غارت گردید. مصادف با کدام سال قمری است؟

الف: ۶۱۰

ب: ۶۱۴

ج: ۶۲۷

د: ۶۱۷

 

 ج


۳۱- 

برای تبدیل سال شمسی به میلادی از ۱۱ دی تا اول فروردین چه کاری باید انجام داد؟

الف: ۶۲۱ سال به شمسی اضافه می کنیم

ب: ۶۲۱ سال از شمسی کم می کنیم

ج: ۶۲۲ سال به شمسی اضافه می کنیم

د: ۶۲۱ سال از میلادی کم می کنیم

 

 ج


۳۲- 

در تقسیم بندی جشن ها و آیین ها، نوروز جزو کدام رده قرار می گیرد؟

الف: منطقه ای

ب: ملی و میهنی

ج: باستانی

د: دینی

 

 ج


۳۳- 

تابو به چه معناست؟

الف: روحانی

ب: مقدس

ج: حلال

د: حرام و ممنوع

 

 د


۳۴- 

در کدامیک از ادیان زیر قربانی کردن وجود ندارد؟

الف: یهود

ب: زرتشت

ج: بودا

د: مسیحی

 

 ب


۳۵- 

مردم شناسان شروع گاه شماری را با کدامیک از موارد زیر همراه می دانند؟

الف: شروع کشاورزی

ب: شناخت جهت های اصلی

ج: شناخت جهت حرکت زمین

د: شناخت ستارگان

 

 الف


۳۶- 

کدام مورد جزو چهار روز نابر است؟

الف: انارام

ب: باد

ج: رشن

د: رام

 

 د


۳۷- 

در آیین زرتشت هر گاهنبار چند روز طول میکشیده است؟

الف: ۵

ب: ۶

ج: ۱۰

د: ۳۰

 

 الف


۳۸- 

در ایران باستان سال را چگونه کبیسه می کردند؟

الف: به پایان سال ۱ روز اضافه می کردند

ب: به پایان سال ۵ روز اضافه می کردند

ج: هر ۳ سال ۱ ماه به سال اضافه می کردند

د: هر ۱۲۰ سال ۱ ماه به سال اضافه می کردند

 

 د


۳۹- 

در کدام دوران کبیسه کردن سال انجام نشده است؟

الف: هخامنشیان

ب: مادها

ج: ساسانیان

د: پارت ها

 

 ج


۴۰- 

در آذربایجان و زنجان سومین چهارشنبه اسفند را چه می گویند؟

الف: کوله

ب: گوله

ج: سوله

د: موله

 

 بنمونه سوالات آزمون کتبی راهنمای گردشگری فرهنگی فنی و حرفه ای

(تعداد سوالات: ۴۰)

۱- 

فشردن دست راست به نشانه وفاداری در کدام مرحله دین میترا وجود دارد؟

الف: شیر

ب: پارسی

ج: همسر

د: سرباز

 

 ج


۲- 

جشن تیرگان در زمان کدام پادشاه بوجود آمد؟

الف: منوچهر

ب: تهمورث

ج: کی خسرو

د: کیومرث

 

 الف


۳- 

امرداد در عالم جسمانی چه وظیفه ای را به عهده دارد؟

الف: نگهبان آب

ب: نگهبان آتش

ج: نگهبان باد

د: نگهبان نباتات و روئیدنی ها

 

 د


۴- 

در کدام روز از ماه دی جشن دیگاه برگزار نمی شده است؟

الف: ۱

ب: ۸

ج: ۱۵

د: ۲۲

 

 د


۵- 

جشن سده در کدام ماه سال انجام می شده است؟

الف: مهر

ب: آبان

ج: دی

د: بهمن

 

 د


۶- 

زیارتگاه پیر سبز چک چک زیارتگاه چه کسی است؟

الف: پارس بانو

ب: حیات بانو

ج: بابا کمال

د: شاه مهر ایزد

 

 ب


۷- 

صاحب کتاب اغانی چه نام دارد؟

الف: یونس

ب: نشیط

ج: فارابی

د: ابوالفرج اصفهانی

 

 د


۸- 

از زمان کدام شخص پیش درآمد و چهار مضراب به سلسله مراتب موسیقی اضافه شد؟

الف: درویش خان

ب: حسینقلی خان

ج: میرزاعبدالله

د: صبا

 

 الف


۹- 

همنوازی از زمان کدام پادشاه در موسیقی آموزش داده شد؟

الف: ناصرالدین شاه

ب: مظفرالدین شاه

ج: فتحعلی شاه

د: احمد شاه

 

 الف


۱۰- 

ابوالفرج اصفهانی چه کسی را به دریا و سایرین را به جویبار و نهر تشبیه کرده است؟

الف: ابراهیم موصلی

ب: اسحق موصلی

ج: ابونصر فارابی

د: ابن سینا

 

 ب


۱۱- 

اولین شخصی که در دوره اسلامی کتابی در فن موسیقی نوشته است چه کسی است؟

الف: یونس

ب: ابن سینا

ج: ابراهیم موصلی

د: ابونصر فارابی

 

 د


۱۲- 

نخستین پرچم در دوران اساطیر مربوط به قیام چه کسی است؟

الف: قیام ضحاک علیه جمشید

ب: قیام کاوه آهنگر علیه جمشید

ج: قیام ضحاک علیه کاوه آهنگر

د: قیام کاوه آهنگر علیه ضحاک

 

 د


۱۳- 

اولین بار در چه زمانی پرچم ایران از ۳ گوش به چهار گوش تغییر پیدا کرد؟

الف: زندیه

ب: قاجاریه

ج: افشار

د: صفویه

 

 ب


۱۴- 

آب و هوای مدیترانه ای مختص کدام منطقه ایران است؟

الف: شمال

ب: مرکز

ج: غرب

د: جنوب

 

 ج


۱۵- 

آب و هوای مدیترانه ای در تابستان بین مناطق کوه دره به چه صورت است؟

الف: گرمای شدید در دره و هوای معتدل در ارتفاع

ب: گرمای شدید در ارتفاع و هوای معتدل در دره

ج: هوای معتدل در دره و سرمای شدید در ارتفاع

د: هوای معتدل در ارتفاع و سرمای شدید در دره

 

 الف


۱۶- 

کدام مورد زیر کوچکتر از تیره است؟

الف: خانوار

ب: طایفه

ج: ایل

د: قوم

 

 الف


۱۷- 

در میان آداب و رسوم، عشایر به کدام مورد اهمیت بیشتری می دهند؟

الف: ازدواج

ب: مرگ

ج: طلاق

د: تولد

 

 الف


۱۸- 

در خانه های کرد بجای واژه انبار سوخت از چه کلمه ای استفاده می شود؟

الف: کلانه

ب: تپال دان

ج: گل خان

د: کاوان

 

 ب


۱۹- 

ایلات چادرنشین کرد برای چادر خود چه کلمه ای بکار می برند؟

الف: خانه سیاه

ب: سیاه چادر

ج: رش مال

د: بوهون

 

 ج


۲۰- 

در ایلات و عشایر بختیاری توشمال به چه کسی گفته می شود؟

الف: نوازندگان

ب: کسبه

ج: قهرمانان

د: نوکران

 

 الف


۲۱- 

کدامیک از موارد زیر از ایلات ترک زبان آذربایجان محسوب نمی شوند؟

الف: خمسه

ب: شاهسون

ج: ارسباران

د: خلخالی

 

 الف


۲۲- 

ایل قشقایی در چه دورانی به خراسان کوچانده شد؟

الف: زندیه

ب: قاجاریه

ج: صفویه

د: افشار

 

 د


۲۳- 

رقص قشقایی نشان دهنده چه نمادی است؟

الف: زیبایی

ب: خداشناسی

ج: عشق

د: همبستگی

 

 د


۲۴- 

کدام مورد زیر جزو ایل خمسه بشمار می آید؟

الف: باصری

ب: سکوند

ج: زلقی

د: صفی خانی

 

 الف


۲۵- 

کدامیک از موارد زیر در اقتصاد ترکمن ها تاثیر زیادی ندارد؟

الف: ماهیگیری

ب: پرورش اسب

ج: قالی باقی

د: برنج کاری

 

 د


۲۶- 

کدام مورد از علل اصلی بی نظمی در میان ایرانیان است؟

الف: دوری آبادی ها از یکدیگر

ب: وابستگی های قومی و سنتی

ج: حملات اقوام مهاجم

د: وابستگی کشاورزان به باران در دوره های گذشته

 

 د


۲۷- 

چه عاملی باعث درونگرایی انگلیسی ها شده است؟

الف: اهل مطالعه بودن

ب: کمرو بودن

ج: خوخواه بودن

د: بارانی بودن انگلستان

 

 د


۲۸- 

کدام کشور به صبحانه اهمیت می دهند و صبحانه را با آب سرد شروع می کنند؟

الف: فرانسه

ب: اسپانیا

ج: آلمان

د: انگلستان

 

 د


۲۹- 

کدام مورد جزو شخصیت یک فرد آلمانی نمی باشد؟

الف: مسئولیت پذیری

ب: حیوان دوستی

ج: نظم

د: روحیه کار جمعی

 

 الف


۳۰- 

دادگاه منازعات بین المللی در کدام کشور قرار دارد؟

الف: هلند

ب: فرانسه

ج: آلمان

د: انگلستان

 

 الف


۳۱- 

کدام مورد از خصوصیات روحی سوئیسی های است؟

الف: بی طرفی

ب: هوش زیاد

ج: عادل بودن

د: دقت زیاد

 

 الف


۳۲- 

کدام ویژگی مربوط به ژاپنی ها است؟

الف: ساعت های معروف ژاپنی

ب: مبادی آداب و کمی تعارفی

ج: بسیار عادل

د: سیستم بانکداری معروف

 

 ب


۳۳- 

کدام کشور سرشار از هوش جمعی هستن؟

الف: ژاپن

ب: فرانسه

ج: چین

د: هند

 

 ج


۳۴- 

ریشه شیوه معماری شامی کدام مورد است؟

الف: هنر و معماری ایران

ب: هنر و معماری بیزانس

ج: هنر و معماری مصر

د: هنر و معماری اندلسی

 

 ب


۳۵- 

گسترده ترین شیوه معماری در جهان اسلام کدام شیوه است؟

الف: ایرانی

ب: مصری

ج: مغربی

د: حجازی

 

 الف


۳۶- 

شیوه اندلسی برگرفته از کدام شیوه است؟

الف: ایرانی

ب: مصری

ج: مغربی

د: شامی

 

 ج


۳۷- 

کدام بنا در دوران اسلامی مهمتر بوده است؟

الف: حمام

ب: مدرسه

ج: مصلی

د: مسجد

 

 د


۳۸- 

نقشه چهار ایوانی در مساجد از نقشه کدام بنا الهام گرفته شده است؟

الف: کاخ بیشاپور

ب: کاخ تیسفون

ج: کاخ آشور

د: کاخ اختصاصی کورش

 

 ج


۳۹- 

سلجوقیان در تزئین مساجد بیشتر از کدام عنصر تزئینی بهره می بردند؟

الف: آجرکاری

ب: گچ بری

ج: آیینه کاری

د: کاشی کاری

 

 الف


۴۰- 

مدارس در کدام دوره و به تشویق چه کسی از مساجد جدا شد؟

الف: سلجوقیان – خواجه نظام الملک

ب: سلجوقیان – تاج الملک

ج: صفویه – شیخ بهایی

د: دیلمیان – صاحب بن عماد

 

 الفنمونه سوالات آزمون کتبی راهنمای گردشگری فرهنگی فنی و حرفه ای

(تعداد سوالات: ۳۱)

۱- 

اینگونه بناها با توجه به مکان های شهری و عمومی در گذرگاه ها، میادین و راسته بازارها ساخته می شدند؟

الف: مصلی

ب: مدارس

ج: حمام

د: کاروانسرا

 


۲- 

کدامیک از موارد زیر جرو کاربری پل های محسوب نمی شود؟

الف: تسهیل در عبور و مرور

ب: ایجاد آب بند

ج: مهار کامل آب

د: ذخیره موقت آب

 


۳- 

کدامیک از موارد زیر نام دیگر زیارتگاه و آرامگاه نبوده است؟

الف: بقعه

ب: مزار

ج: گنبد

د: خانقاه

 


۴- 

کدام کاخ در دوره قاجار ساخته شده است؟

الف: فرخ آباد ساری

ب: شمس العماره

ج: کلات خورشید

د: صفی آباد

 


۵- 

کاروانسراهای درون شهری در کجا قرار می گرفتند؟

الف: میدان مرکزی شهر

ب: نزدیک دارالحکومه

ج: مناطق مسکونی

د: پشت دکان های بازار

 


۶- 

میان در در حمام ها چه کاربردی داشته است؟

الف: محل استراحت

ب: محل خلوت

ج: مانع اتلاف دما

د: پیش فضا

 


۷- 

کدام مورد جزو فضاهای حمام محسوب نمی شود؟

الف: سربینه

ب: میان در

ج: هشتی

د: رواق

 


۸- 

کدام مورد از ویژگی های قلعه کوهستانی است؟

الف: دارای طرح و نقشه بوده اند

ب: فقط از سنگ و آجر ساخته شده اند

ج: پلان مربع داشته اند

د: در صعب العبورترین مناطق ساخته می شدند

 


۹- 

ایرانیان قدیم از ساخت آب انبار چه استفاده ای می کردند؟

الف: انبرا کردن آب های اضافی

ب: مهار کردن آب برای کشاورزی

ج: انبار کردن آب زمستان

د: ذخیره کردن آب های تابستانی

 


۱۰- 

چهار سوق بازار چگونه بوجود آمده است؟

الف: در پایان راسته بازار

ب: مسیری که دوراسته موازی بازار بهم وصل می کرد

ج: محل تقاطع دو راسته

د: محل تقاطع دو رسته

 


۱۱- 

به کدام قسمت از بازار قیصریه گفته می شود؟

الف: بازار مسگران

ب: بازار کفاشان

ج: همان تجارتخانه است

د: محل کار پیشه وران ظریف کار

 


۱۲- 

ایوان ها بیشتر توسط چه چیزی آراسته می شوند؟

الف: کاربندی

ب: نقش های اسلیمی

ج: رسم بندی

د: مقرنس

 


۱۳- 

کدام مورد از ویژگی های شبستان محسوب می شود؟

الف: غیرقابل تغییر

ب: ستون ندارند

ج: سقف بلند دارند

د: میتوان توسعه داد یا کوچک کرد

 


۱۴- 

کدام مورد از موارد درباره استفاده از حجره صحیح است؟

الف: محل گفتن اذان

ب: محل زندگی روحانی

ج: برای اقامه نماز

د: برای استفاده طلاب

 


۱۵- 

کدامیک از اسامی در ابتدا برای مناره استفاده می شد؟

الف: ماذنه

ب: گلدسته

ج: میل

د: کلاه فرنگی

 


۱۶- 

ساقه مناره در کدام قسمت آن قرار گرفته است؟

الف: ابتدا

ب: انتها

ج: بین تاج و راس

د: بین پایه و کلاهک

 


۱۷- 

در نظر شرایط اقلیمی بادگیر در کدام مناطق ساخته می شود؟

الف: کوهستانی

ب: ساحلی

ج: جنگلی

د: کویری

 


۱۸- 

از چه زمانی نصب ضریح چوبی بر روی مزارها بصورت سمبلیک آغاز شد؟

الف: قرن ۵

ب: قرن ۶

ج: قرن ۱۱

د: قرن ۸

 


۱۹- 

کدام مورد از ویژگی های گچ در مصالح ساختمانی نیست؟

الف: قیمت ارزان

ب: دیر سفت می شود

ج: زود سفت می شود

د: به هر قالب در می آید

 


۲۰- 

در معماری بناهای تلفیق آجر و کاشی را چه می نامند؟

الف: مقرنس

ب: معقلی

ج: کاربندی

د: یزدی بندی

 


۲۱- 

در کدام قسمت از ساختمان از سنگ استفاده نمی شود؟

الف: شالوده

ب: بدنه

ج: فرش کردن کف

د: سقف

 


۲۲- 

کهن ترین مسجد ایران که قدمت آن به قرن اول هجری می رسد:

الف: تاریخانه دامغان

ب: مسجد جامع نایین

ج: مسجد جامع نیریز

د: مسجد جامع فهرج

 


۲۳- 

ستون های مسسجد تایخانه دامغان شبیه کدام دوره است؟

الف: ساسانی

ب: اشکانی

ج: سلوکی

د: هخامنش

 


۲۴- 

گنبد قابوس در کدام شهر قرار دارد؟

الف: بهشهر

ب: قزوین

ج: گرگان

د: ساری

 


۲۵- 

گنبد سلطانیه بر روی کدام پلان هندسی ساخته شده است؟

الف: مربع

ب: شش ضلعی

ج: دایره

د: هشت ضلعی

 


۲۶- 

گنبد سلطانیه دارای چند مناره است؟

الف: ۴

ب: ۲

ج: ۸

د: ۱۰

 


۲۷- 

ساخت گنبد سلطانیه در کدام دوره بوده است؟

الف: سلجوقی

ب: ایلخانی

ج: تیموری

د: صفوی

 


۲۸- 

کاشی های مسجد کبود تبریز از چه نوعی هستند؟

الف: معرق

ب: هفت رنگ

ج: ساده

د: معقلی

 


۲۹- 

امروزه از کدام نوع نی در موسیقی ایران استفاده می شود؟

الف: نی کوتاه

ب: نی بلند

ج: نی هفت بند

د: نی با صدای بم

 


۳۰- 

کدام ویژگی مربوط به نی بلند می باشد؟

الف: در قدیم به خرسک معروف بوده

ب: صدای زیر دارد

ج: چهار سوراخ در رو یک سوراخ در پشت دارد

د: بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ سانت طول دارد

 


۳۱- 

نام دیگر عود نیست؟

الف: قانون

ب: دهل

ج: بربط

د: قیچک