مشاور امورمالی تسهیلات اعتباری

درباره : مشاور امورمالی تسهیلات اعتباری

مشاور امورمالی  تسهیلات اعتباری [ratings id="31752"]
  • نقش :
  • وبسایت :
  • تجربه :
  • متخصص در :
آقای مرتضی زرندی کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی بازنشسته دانشگاه ارومیه، مدیرکل اداری مالی و رییس مرکز رشد دانشگاه