لیست فرم شماره ۱: فرم ثبت نام دوره

لیست متقاضیان دوره های آموزشی اداره فرش

شناسهنامنام خانوادگیشماره ملیشماره موبایلدوره آموزشیشهرستانمعرفی ازسابقهتاریخ تشکیلویرایش
شناسهنامنام خانوادگیشماره ملیشماره موبایلدوره آموزشیشهرستانمعرفی ازسابقهتاریخ تشکیلویرایش