دوره در سطح کاربردی
مدت ۱۸ ساعت درطول ۳ روز
تعداد ۲۵ نفر در هر دوره

به نام خدا
شیوه نامه دوره آموزشی بازاریابی با رویکرد فروش فرش دستباف
معاونت امور تحقیق و ترویج


شیوه نامه بازاریابی با رویکرد فروش ف رش دستباف

دوره در سطح کاربردی
مدت ۱۸ ساعت درطول ۳ روز
تعداد ۲۵ نفر در هر دوره

۲

<h۲>دستاورهای مورد انتظار از اجرای دوره :</h۲>
 آشنایی با ارتباطات صحیح و حرفه ای در فروش
 تسلط بر نحوه هدفگذاری و برنامه ریزی فروش
 تبدیل شدن به یک فروشنده کلیدی در سازمان
 کسب مهارت های رهبری یک تیم فروش
 شناخت توسعه تفکر قدرتمند در فروش
 آشنایی با ابزارهای نوین بازاریابی
 ایجاد درآمد پایدار و همیشگی
 افزایش فروش تا %–


ضرورت اجرای دوره:</h۲>
در ست است که فروش خوب نیاز به درک صحیح ویژگی ها و مزایای همراه مح صول دارد اما پیش از آن و بیش از ای نیاز به درک نیاز ها ، خوا سته ها و روحیات م شتری دارد. همچنین یک فرو شنده خوب فارغ از روش ها و ا صول نظری، نیازمند آگاهی از منش های این شغل نیز می باشد. در واقع فروش یک پندار، گفتار و رفتار حرفه ای می باشد که آنرا به مقوله ای سرنو شت ساز در موفقیت ک سب و کار تبدیل می کند. درحال حا ضر یکی از بزرگترین موانع تو سعه هنر – صنعت فرش د ستباف آ شنایی کاربردی با بازریابی و فروش این مح صول ارز شمند با روشهای صحیح و نوین ا ست. در فضااای رقابتی امروز روش های ساانتی فروش و بازاریابی پاسااوگوی نیاز مشااتریان نبوده و ترفندها و راهکارهای مدرن فروش ضروری است. آموزش حرفه ای فروشندگان فرش دستباف از کلیدهای رشد و اعتلا این هنر – صنعت خواهد بود.


سرفصل های پیشنهادی:</h۲>
 راهنمای هدفگذاری در بازاریابی و فروش
 تکنیک های بازاریابی و فروش حرفه ای
 دسته بندی اهداف بازاریابی و فروش
 عوامل موفقیت برنامه فروش
 مدیریت زمان در فروش


جدول ۱( مشخصات کلی دوره آموزشی- موضوع شرایط</h۲>
<h۲>شرایط متقاضیان شرکت در دوره آموزشی</h۲>
۱ شرایط سنی فراگیران بین ۴۲ تا ۵۵ سال
۲ اولویت با اعضای اتحادیهها و فراگیران بومی استان
۳ در صحت کامل بوده و قادر به انجام آموزش باشند
۴ داشتن پروانه کسب فروش فرش دستباف و تولید کنندگان


شرایط مدرسان دوره</h۲>
از اساتید دانشگاه ها یا مراکز آموزشی معتبر با تایید مرکز
داشتن مهارت لازم در ارائه مطالب علمی و عملی
دارا بودن فن بیان
حداقل میزان سواد فراگیران مدرک دیپلم


مدت زمان آموزش در طول دوره</h۲>
۱۸ساعت ۳ روز به جز روزهای تعطیل هر روز ۶ ساعت
ظرفیت پذیرش دوره ۴۵ نفر حضوری + ۱۵ فراگیر آنلاین


شرایط صدور گواهینامه برای فراگیران</h۲>
نداشتن غیبت )در صورت غیبت بیش از ۲ ساعت در کل دوره به هر عنوان گواهی صادر نخواهد شد(


جدول ۳( مراحل اجرای دوره</h۲>
<h۲>مراحل اجرایی عناوین کارهای اجرایی</h۲>
مرحله مقدماتی
– تنظیم قرارداد یا توافقنامه و انعقاد آن با مجری
– تامین مکان برگزاری دوره
– تامین اسکان با کیفیت مورد تایید مرکز

– تجهیز مکان برگزاری دوره باید مجهز به ویدئو پروژکتور و تزیینات صااحنه با المان های مرتبط با فرش دستباف در نظر گرفته شود.
– تنظیم برنامه غذایی روزانه و پذیرایی میان وعده از شرکت کنندگان مورد تایید اداره کل
– تامین اسکان با کیفیت برای استادان مدعو مورد تایید مرکز
– تامین بلیط رفت و آمد استادان

مرحله برگزاری
– پذیرش مدعوین
– اجرای دوره
– صدور گواهینامه و ارسال به مرکز برای تایید و امضا


بسمه تعالی
اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان……
۲فرم ارزیابی مرحله اول اجرای دوره آموزشی » بازاریابی با رویکرد فروش فرش دستباف «</h۲>

فرم )الف(
نام و نام خانوادگی مسئول فرش استان:…………………………………..

عناوین مسئول اجرا )نام ونام خانوادگی( زمان اجرا</h۳>

۱_ ابلاغ شیوه نامه/مرکز ملی فرش ایران
۲_ انتخاب استادان صاحب صلاحیت/مرکز ملی فرش ایران
۳- بررسی و تایید صلاحیت مجری برگزاری دوره/مرکز ملی فرش ایران
۴- انعقاد قرارداد با مجری و تعیین زمان برگزاری دوره/اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان
۵- انعقاد قرارداد با استادان/مجری دوره
۶- اطلاع رسانی فراگیران )فراخوان(/مجری دوره
۷- انجام فرآیند ثبت نام فراگیران )اخذ مدارک/تکمیل فرم شماره ۱/مجری دوره
۸- بررسی و تاییدکیفیت فضای آموزشی و محل اسکان/مسئول اداره فرش
۹- بررسی کیفیت تجهیزات آموزشی)ویدئو پرژکتور، تخته وایت برد، بستر اینترنت، ضبط ویدوئی و…(/مسئول اداره فرش

تذکر ۱: این فرم توسط مسئول اداره فرش استان قبل از برگزاری دوره تکمیل خواهد شد.
تذکر ۴: لازم است تمامی مراحل فوق در کوتاهترین زمان ممکن پس از ابلاغ این دستورالعمل انجام شده و مراتب توسط مسئول فرش اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان به مرکز اعلام شود.

امضاء مسئول اداره فرش


بسمه تعالی
معاونت تحقیق و ترویج
» بازاریابی با رویکرد فروش فرش دستباف « فرم ارزیابی مدرس دورهی آموزش</h۲>
فرم )ب(
فراگیر محترم: ضااامن آرزوی سااالامت و موفقیت با تکمیل این فرم در بهبود کیفیت آموزش مرکز ملی فرش ایران را یاری کنید.</h۴>

نام استاد:
عنوان کلاس آموزشی:

عناوین سؤالات/عالی-امتیاز ۵-خوب-امتیاز ۲-متوسط-امتیاز ۳-ضعیف-امتیاز ۴-خیلی ضعیف-امتیاز ۱

-۱ قدرت بیان
-۲ رعایت زمانبندی در ارائه مطالب
-۳ مهارت و تجربه مدرس
-۴ میزان تسلط علمی مدرس
-۵ میزان جلب مشارکت فراگیرا
-۶ پاسخگویی به پرسشها و رفع اشکالات فراگیران
-۷ رفتار و اخلاق مدرس
-۸ حضور منظم و به موقع مدرس در کلاس
-۹ استفاده از وسایل کمک آموزشی برای انتقال مطالب
-۱۰ ارائه مطالب مرتبط و تدریس موضوعات مورد نیاز فراگیران

تذکر ۱: این فرم توسط فراگیران دوره تکمیل خواهد شد.
تذکر ۲: نماینده اداره کل صنعت ، معدن و تجارت استان لازم است برا ی هر مدرس یک بار ازتمامی فراگیران نظر خواهی کند.

عالی  خوب  متوسط  ضعیف  خیلی ضعیف  ۲۱ امتیاز – بین ۵۳ ۳۱ امتیاز – بین ۲۳ ۴۱ امتیاز – بین ۳۳ ۱۱ امتیاز – بین ۴۳ ۳ امتیاز – بین


بسمه تعالی
معاونت تحقیق و ترویج
کاربرگ ارزیابی نهایی دوره های آموزشی</h۲>
فرم )ج(
نام و نام خانوادگی ارزیاب ارشد از مرکز :…………………………………..</h۴>
عناوین/ عالی-امتیاز ۵-خوب-امتیاز ۲-متوسط-امتیاز ۳-ضعیف-امتیاز ۴-خیلی-ضعیف-امتیاز ۱

-۱ ارزیابی فرمهای شماره ۱ و ۴
-۲ ارزیابی فرم شماره ۳
-۳ بررسی قرارداد مجری
-۴ بررسی نحوه اجرای برنامه مطابق با زمانبندی برگزاری دوره
-۵ بررسی قرارداد استادان
-۶ ارزیابی نحوه اطلاع رسانی و ثبت نام فراگیران
-۷ بررسی تناسب فراگیران با موضوع آموزش
-۸ بررسی کیفیت فضای آموزشی
-۹ بررسی کیفیت تجهیزات آموزشی)ویدئوپرژکتور، تخته وایت بردو …(
-۱۰ کیفیت غذا یا پذیرایی و میان وعدهها
-۱۱ سرعت و دقت مسئول اداره فرش در انجام مراحل دوره
-۱۲ میزان همکاری مسئولان اداره کل صنعت، معدن و تجارت با اداره فرش

تذکر ۱: این کاربرگ توسط ارزیاب ارشد تکمیل خواهد شد.

عالی  خوب  متوسط  ضعیف  خیلی ضعیف  ۵۱ امتیاز – بین ۶۳ ۲۱ امتیاز – بین ۵۳ ۳۱ امتیاز – بین ۲۳ ۴۱ امتیاز – بین ۳۳ ۳ امتیاز – بی


Course Reviews

نامعلوم

ratings
  • 5 stars0
  • 4 stars0
  • 3 stars0
  • 2 stars0
  • 1 stars0

No Reviews found for this course.

شرکت در دوره
  • رایگان
  • 0 روز

اساتید

15 دانشجو ثبت نام کرد

Search Courses