محمد امین پور – جلسه پنجم: محتوای آموزشی جلسه برگزار شده استعدادیابی4 ( تکمیل کردن بصورت دستی)