محمد امین پور – جلسه پنجم: محتوای آموزشی جلسه برگزار شده استعدادیابی کاربردی ( تکمیل کردن بصورت دستی)