محمد امین پور – جلسه سوم: محتوای آموزشی جلسه برگزار شده استعدادیابی۱-۴ ( تکمیل کردن بصورت دستی)