محمد امین پور – جلسه دوم: محتوای آموزشی جلسه برگزار شده استعدادیابی ( تکمیل کردن بصورت دستی)