محمد امین پور – جلسه اول : محتوای آموزشی جلسه برگزار شده استعدادیابی ( تکمیل کردن بصورت دستی)