علی حمزه – جلسه سوم: محتوای آموزشی جلسه برگزار شده استعدادیابی1 ( تکمیل کردن بصورت دستی)