اکبر عباس زاده – 0راهکارهای حضور تجاری موفق در شبکه های اجتماعی ( تکمیل کردن بصورت دستی)