0آموزش تسهیلگری طرح مانا

0آموزش تسهیلگری طرح مانا

0آموزش تسهیلگری طرح مانا

ماده 1 اهداف: –
اهداف اصلی از اجرای این برنامه عبارتند از:
1 ارتقای توانمندی های نوجوانان در زمینه شیوه های همیاری اجتماعی برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی –
2 ایجاد و توسعه ظرفیت های مشارکت نوجوانان در موسسات – و مراکز غیردولتی برای تحقق این دو هدف اصلی، مجموعه اهداف عملیاتی که شفاف، قابل سنجش و دستیابی باشند، به صورت زیر مشخص شده است:
• ارتقای توانمندی های نوجوانان
– افزایش شناخت نسبت به مسائل و آسیب های اجتماعیِ نوجوانان
– اصلاح نگرش در جهت جمع گرایی و کارگروهی
– افزایش مهارت های کارگروهی و مشارکتی
• ایجاد و توسعه ظرفیت های مشارکت نوجوانان
– ایجاد ظرفیت برای تمرین و انجام فعالیت های مشارکتی در محله ها توسط موسسات و مراکز غیردولتی
– ایجاد سازوکار تشویقی برای حمایت از برنامه های جمعی نوجوانان در زمینه پیشگیری از آسیب های اجتماعی
– ایجاد و توسعه شبکه روابط مشارکتی نوجوانان برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی

بدون دیدگاه

دیدگاه ها بسته شده اند