گزارش نهایی نتایج آزمونها

ردیفنامنام خانوادگیکتبی1کتبی2مجدد کتبی1مجدد کتبی2عملی1عملی2مجدد عملی1مجدد عملی2معرفی کتبیمعرفی عملیتجدید شودتمام شدهسایر دوره های مورد نیازویرایش
ردیفنامنام خانوادگیکتبی1کتبی2مجدد کتبی1مجدد کتبی2عملی1عملی2مجدد عملی1مجدد عملی2معرفی کتبیمعرفی عملیتجدید شودتمام شدهسایر دوره های مورد نیازویرایش