گزارش فرم ارزيابي مدرس دوره آموزشی

نامنام خانوادگیدوره آموزشیعنوان کلاس آموزشی:نام استاد:تاریخ تشکیلویرایششناسه-1 قدرت بيان-2 رعايت زمانبندی در ارائه مطالب-3 مهارت و تجربه مدرس-4 ميزان تسلط علمي مدرس-5 ميزان جلب مشارکت فراگيرا-6 پاسخگويي به پرسشها و رفع اشکالات فراگيران-7 رفتار و اخلاق مدرس-8 حضور منظم و به موقع مدرس در کلاس-9 استفاده از وسايل کمک آموزشي برای انتقال مطالب-10 ارائه مطالب مرتبط و تدريس موضوعات مورد نياز فراگيران
نامنام خانوادگیدوره آموزشیعنوان کلاس آموزشی:نام استاد:تاریخ تشکیلویرایششناسه-1 قدرت بيان-2 رعايت زمانبندی در ارائه مطالب-3 مهارت و تجربه مدرس-4 ميزان تسلط علمي مدرس-5 ميزان جلب مشارکت فراگيرا-6 پاسخگويي به پرسشها و رفع اشکالات فراگيران-7 رفتار و اخلاق مدرس-8 حضور منظم و به موقع مدرس در کلاس-9 استفاده از وسايل کمک آموزشي برای انتقال مطالب-10 ارائه مطالب مرتبط و تدريس موضوعات مورد نياز فراگيران