مدرسان و مشاوران

نمایش 1 – 8 از 8

غکی پرسنلیشناسه ورودینامنام خانوادگیتوضیحات شغلی/تحصیلیسازمان/شرکت/واحد فعالیتعنوان فعالیتردیفتاریخ تشکیل
غکی پرسنلی2904آتیهشایان تبارکار اموز(هنرستان عاطفه)دانشیار1۱۴۰۳-۰۴-۱۷
2876هادیابراهیمیطراح سایت فارغ مدرک تحصیلیشرکت بیلگی سایارآموزشیار2۱۴۰۳-۰۴-۱۴
غکی پرسنلی2875لاوینکامرانکاراموزدانشیار3۱۴۰۳-۰۴-۱۳
غکی پرسنلی2874سودامحمدیکار اموزدانشیار4۱۴۰۳-۰۴-۱۳
غکی پرسنلی2873نداتقی زادهکاراموز (مدرسه عاطفه)استاد5۱۴۰۳-۰۴-۱۳
غکی پرسنلی2829نرگسمطلبیکار اموز(هنرستان احسان)دانشیار6۱۴۰۳-۰۴-۱۱
غکی پرسنلی2744ساراعباسیکاراموز کامپیوتر(مدرسه عاطفه)بیلگی سایاردانشیار7۱۴۰۳-۰۴-۱۰
غکی پرسنلی58ذکریامحترمشرکت بیلگی سایار ارومیهشرکت بیلگی سایاراستاد8۱۴۰۰-۰۸-۲۵
غکی پرسنلیشناسه ورودینامنام خانوادگیتوضیحات شغلی/تحصیلیسازمان/شرکت/واحد فعالیتعنوان فعالیتردیفتاریخ تشکیل