فرم ثبت نام همکاری اساتید و کارشناسان

ردیفغکی پرسنلینامنام خانوادگیسازمان/شرکت/واحد فعالیتمدرک تحصیلیرشته تحصیلی، محل و سال اخذسابقه همکاری/تدریس دوره هاي برگزار كرده با ذكر تعداد و نام دورهسابقه شركت در دوره هاي مهارت آموزي با ذكر تعداد و نام دورهموضوع همکاری/دوره آموزشینحوه همکاری/برگزاری دورهشناسه ورودیتاریخ تشکیلیرایش
ردیفغکی پرسنلینامنام خانوادگیسازمان/شرکت/واحد فعالیتمدرک تحصیلیرشته تحصیلی، محل و سال اخذسابقه همکاری/تدریس دوره هاي برگزار كرده با ذكر تعداد و نام دورهسابقه شركت در دوره هاي مهارت آموزي با ذكر تعداد و نام دورهموضوع همکاری/دوره آموزشینحوه همکاری/برگزاری دورهشناسه ورودیتاریخ تشکیلیرایش