هشتمین جلسه کارگاه آموزشی توانمندی سازی بانوان کارآفرین – ۱۴۰۳۰۴۰۲۱