جلسه اول مدیریت مالی در مدرسه استثنایی فن آور امید – ۱۴۰۳۰۴۱۶