افتتاحییه پایگاه تابستانی در مدرسه استثنایی فن آور امید – ۱۴۰۳۰۴۱۸