جلسه اول آشنایی با اولیای مدرسه استثنایی رحمت – ۱۴۰۳۰۴۱۳