جلسه دوم معرفی برنامه های شرکت در مدرسه استثنایی عرصه تلاش – ۱۴۰۳۰۴۱۱