جلسه اول آشنایی با اولیای مدرسه استثنایی عرصه تلاش – ۱۴۰۳۰۴۰۱