جلسه اول آشنایی با اولیای مدرسه استثنایی طراوت – ۱۴۰۳۰۴۰۱