اردوی زیارتی و کارآفرینی باشگاه کارآفرینان نوجوان مدرسه استثنایی فن آور امید- ۱۴۰۳۰۲۲۳