آکادمی استعدادیابی و توسعه فردی

آکادمی استعدادیابی و توسعه فردی

برای چــــه آمــــده‌ایم؟

مدرسه اشتغال توسط مرکز کارآفرینی با این رسالت ایجاد شد که دانشجویان را برای دنیای کسبوکار آماده کند و آنها را وارد این فضا کند؛ به نحوی که هر فرد د ر جایگاه متناسب خود قرار بگیرد. بدین ترتیب تالش بر این بوده که فاصلهی بین مهارتهای دانشجویان و نیازهای کسب وکارها و هزینه ی آماده شدن نیروی کار را کمتر کنیم، از سر درگمی دانشجویان در فضای کسب و کار بکاهیم و فرصتهای شغلی عالی موجود را نشان دهیم و از خروج استعدادها از کشور جلوگیری کنیم. امروزه مساله اشتغال تنها موضوع کاریابی نیست و حل آن نیازمند نگاه عمیق تری است. ما بر این باوریم  که برای توسعه و ارزش آفرینی در کشور باید اهمیت ویژه ای به ارزشمندترین منابع کشورمان، یعنی نیروی انسانی بدهیم. برای حل ریشه ای مساله اشتغال باید به راهکاری برد-برد میان نیروی کار و کسب وکار دست یابیم که الزمه ی تحقق آن برقرار کردن بیشترین تناسب میان شغل و شاغل است.

banner

خودشــناسی

اگـر ندانیم بـه چه چیزی میخواهیم برسـیم، فرقی نمیکند چه مسیری را برویم. برای آنکه بفهمیم واقعا چه میخواهیم بایـد نگاهـی عمیقتـر بـه خودمـان بیاندازیـم. بسـیاری از نارضایتیهای شغلی نه به علت عدم شناخت بازار کار، بلکه بـه علـت عدم شـناخت کافـی از خودمـان اسـت! در مدرسـه اشـتغال، با کمک مشـاوران و مربیان شـغلی به دانشـجویان کمـک میشـود تـا خـود را بهتـر بشناسـند، بـا اسـتفاده از معتبرتریـن آزمونهـای روانشناسـی حرفـهای توانمندیهـا، انگیزهها و عالقمندیهای خود را کشف کنند و بتوانند مسیر شـغلی مـورد نظـر خـود را طراحی کنند

 

مهارت‌آمـوزی

مهارتهای محیط کار جایی درس داده نمیشـود اما در دنیـای کسـبوکار انتظـار دارنـد ما آنها را داشـته باشـیم! ایـن مهارتهـا کـه بـه “مهارتهـای نـرم” معروفانـد، شـامل اصـول رفتـار حرفـهای، مهـارت ارتباط موثر، مدیریت هیجانات، کار تیمی، مدیریت برخود و … هستند. در بخش مهارتآموزی، در کنار با تجربهترین مربیان و منتورها، مهارتهای نرم در قالـب پروژههـا و فعالیتهای تیمـی و تجربی تمرین میشـود تا دانشـجویان بهتر بتوانند مسـیر شغلی خـود را در محیـط کسـب و کار پیـش برند

 

download
۰۰۲۴
 

کــارآمـــوزی

در نهایـت دانشـجوها بـا توجـه بـه مسـیر شـغلی خـود و مشـورت مشـاوران و نیـز ارزیابی جایگاههـای موجـود، جایگاه مناسـب خـود را در شـرکتهای حامـی مدرسـه اشـتغال پیـدا کرده و ایـن فرصـت را خواهنـد داشـت در یـک دوره کارآمـوزی، فضـای واقعـی کسـبوکار را تجربـه کننـد و آنچـه کـه آموختهانـد را در محیـط واقعی بـه کار برنـد. ایـن کارآمـوزی بـه نحـوی تنظیـم میشـود کـه بتوانـد نقطـهی شـروع خوبـی برای مسـیر شـغلی دانشـجویان باشـد

 

مزایای مدرسـه اشـتغال :

 

 

 

 

 

مدرسـه اشـتغال برنامه‌ایسـت اسـت کـه بـه دانشـجویان کمـک می‌کنـد در بهتریـن جایـگاه خودشـاندر دنیایکسـب‌وکار قرار گیرند و برایآن آمادهشـوند. دانشـجویانبا کمکمشاورانو مربیان شـغلی، خود را بهتر می‌شناسـند، مسـیر شـغلی خود را طراحـی می‌کننـد، مهارت‌هـای مـورد نیـاز آن را تمریـن کـرده و بـا انجـام کارآمـوزی در شـرکت‌های برتـر کشـور، مسـیر خـود راآغـاز می‌کننـد.

 

 

 

 

 

۰۰۱۱
عضویت در کلوپ کارآفرینان جوان

آکادمی استعدادیابی و توسعه فردی

ارسال ۹۰ ثانیه فیلمی که از خود می گیرند

آکادمی استعدادیابی و توسعه فردی

در جهت انتخاب آینده ای موفق تر

آکادمی استعدادیابی و توسعه فردی

تعداد محدودی بورسیه برای حضور در دوره

آکادمی استعدادیابی و توسعه فردی

جهت اطلاع از آخرین مطالب و رویدادها در خبرنامه عضو شوید

با باشگاه توسعه فردی؟؟

مدرسه خلاقیت و گسترش کارآفرینی باشگاه نوجوانان کارآفرین بیلگی سایار با تمرکز بر آموزش مهارت‌های کارآفرینی، خلاقیت، ارتباط موثر، تفکر سیستمی و تحلیل محیط، از تاریخ اعلامی برگزار می‌کند. بازخوردهای بسیار مثبت شرکت‌کنندگان دوره‌های پیش، از جمله تغییر نگاه به زندگی، رفع موانع خلاقیت، افزایش اعتماد به نفس بخصوص در پیدا کردن ایده‌های خلاقانه برای کسب و کار و اجرایی کردن آن ایده‌ها، انگیزه اصلی این مدرسه برای برگزاری دوره بوده است. تصمیم بر آن شد که این دوره به صورت مجازی برگزار شود. برگزاری دوره‌ به صورت مجازی به “مدرسه خلاقیت و گسترش کارآفرینی باشگاه نوجوانان کارآفرین بیلگی سایار” این امکان را میدهد که علاوه بر اساتید برجسته‌ی دانشگاه ، از مشارکت کارآفرینان و اساتید معتبر ایرانی از سرتاسر دنیا بهره ببرد. علاوه بر این، مجازی بودن این دوره فرصتی مغنتم برای شرکت‌کنندگان غیر بومی است تا بتوانند از آموزش‌های ارائه شده، استفاده کنند. به علاوه، حمایت ویژه از نوجوانان و جوانان مستعد با شرایط اقتصادی سخت در سرتاسر ایران حمایت از اولویت‌های ماست. محتوای این دوره‌ی «مدرسه خلاقیت و گسترش کارآفرینی باشگاه نوجوانان کارآفرین بیلگی سایار» مبتنی بر پروژه و با این هدف تعریف شده است که شرکت‌کنندگان بتوانند صفر تا صد یک پروژه کارآفرینی را در فضایی امن و کم‌ریسک تجربه کنند و بعد از اتمام دوره اعتماد به نفس لازم برای شروع یک کسب و کار خلاقانه در آنها ایجاد شود. علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت مدرسه خلاقیت و گسترش کارآفرینی باشگاه نوجوانان کارآفرین بیلگی سایار به نشانی www..ir مراجعه و تا تاریخ اعلامی از طریق سایت برای ثبت نام اقدام کنند.

با ستاره کارآفرین شو؟؟

با ستاره کارآفرین شو مدرسه خلاقیت و گسترش کارآفرینی باشگاه نوجوانان کارآفرین بیلگی سایار به‌منظور گسترش کارآفرینی، سرمایه‌گذاری و تربیت افراد برجسته و متمایز در این حوزه، برنامه‌ی جامع تحت عنوان ستاره گان مدرسه خلاقیت و گسترش کارآفرینی باشگاه نوجوانان کارآفرین بیلگی سایار «آزمون استعدادیابی و توان‌افزایی رهبران آینده» را در سطح کشور برگزار می‌کند. امروزه کار و فعالیت شکل تازه‌ای به خود گرفته و به سوی خوداشتغالی در حرکت است. کارآفرینان بیش از پیش نقش موثر و پویاتری را در توسعه‌ی اقتصادی جوامع ایفا می‌کنند. بنابراین اهمیت و ضرورت ایجاد بستر و هم‌چنین پرورش کارآفرینان جوانی که با استفاده از توانایی‌های علمی و مهارت‌های خود بتوانند به افزایش سرعت حرکت موتور اقتصاد کمک کنند بیش از پیش آشکار است. از این رو مدرسه خلاقیت و گسترش کارآفرینی باشگاه نوجوانان کارآفرین بیلگی سایار قصد دارد برنامه‌ای جامع تحت عنوان ستاره مدرسه خلاقیت و گسترش کارآفرینی باشگاه نوجوانان کارآفرین بیلگی سایار (استعدادیابی و توانافزایی رهبران آینده) را در سطح کشور بین دختران و پسران با تمرکز بر گروه سنی ۸ تا ۲۵ سال اجرا کند. به همین منظور مدرسه خلاقیت و گسترش کارآفرینی باشگاه نوجوانان کارآفرین بیلگی سایاردر تاریخ اعلامی از تمامی دانش‌آموزان و دانشجویان علاقه‌مند به حوزه‌ کارآفرینی در تمامی نقاط کشور آزمونی را جهت سنجش و ارزیابی مهارت‌های کارآفرینی به‌عمل می‌آورد. بدین‌وسیله ابتدا سطح آمادگی هر یک از شرکت‌کنندگان در قالب یک تست دقیق و علمی سنجیده می‌شود. این تست، با سنجش و ارزیابی ناخودآگاه افراد نقاط ضعف و قوت افراد را به تشریح بیان می‌کند و راهکارهای عملیاتی به منظور تقویت نقاط قوت هر فرد و اصلاح نقاط ضعف آنها تبیین می‌کند. راه حل‌های تحلیلی و توسعه‌ای که ستاره مدرسه خلاقیت و گسترش کارآفرینی باشگاه نوجوانان کارآفرین بیلگی سایار ارائه می‌دهد مستقل از شرایط تحصیلی فرد است و ارتباط مستقیمی با توانمندی‌ها و نقاط ضعف سیستم آموزشی کشور ندارد. این تست برای هر ویژگی در هر مهارت راهکارها و استراتژی‌هایی در راستای توسعه و بهبود آن ارائه می‌کند. در ادامه این پروژه ضمن سرمایه‌گذاری عمومی روی شرکت‌کنندگان، مستعدترین و مناسب‌ترین افراد، هماهنگ با اهداف و چشم‌انداز این طرح تحت سرمایه‌گذاری‌های خاص تربیتی، آموزشی مدرسه خلاقیت و گسترش کارآفرینی باشگاه نوجوانان کارآفرین بیلگی سایار جهت ساختن و تربیت افراد برجسته و متمایز برای آینده قرار خواهند گرفت. علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت مدرسه خلاقیت و گسترش کارآفرینی باشگاه نوجوانان کارآفرین بیلگی سایار به نشانی www..ir مراجعه و تا تاریخ اعلامی از طریق سایت برای ثبت نام اقدام کنند.

مدرسه ی کسب و کار؟؟

مدرسه خلاقیت و گسترش کارآفرینی باشگاه نوجوانان کارآفرین بیلگی سایار در نظر دارد دانش آموزان و دانشجویان را به سمت و سویی ترغیب کند، تا ذهن خود را به صورت منسجم در جهت انتخاب آینده ای موفق تر سوق دهند. این مدرسه در نظر دارد تا با آموزش خلاقانه ی این موضوعات، جوانانی تربیت کند تا بتوانند بدور از فضای حاکم که به تست زدن و حفظ دروس دبیرستان و روال عادی فضای دانشگاهی، از آنان کارآفرینان موفق و بلندپرواز آینده را بسازد. دکتر فیض بخش در رابطه با مزایای مدرسه خلاقیت و گسترش کارآفرینی باشگاه نوجوانان کارآفرین بیلگی سایار گفت: فراگیری مهارت‌های کارآفرینی، پرورش خلاقیت، ایده پردازی، کار تیمی و فراگیری رویکردهای حل خلاقانه مسائل، یادگیری برنامه‌ریزی شخصی بلندمدت، تقویت و یادگیری مهارت‌های ارتباطی، ارائه، سخنرانی و فنون مذاکره،عضویت در باشگاه کارآفرینان مدرسه خلاقیت و گسترش کارآفرینی باشگاه نوجوانان کارآفرین بیلگی سایار،آشنایی با مبانی امور مالی و حساب‌داری و تجربه زندگی در محیط دانشگاه ها و آشنایی با رشته های دانشگاهی و مسیر های شغلی توسط دانشجویان برترو اساتید هر رشته از جمله مهم ترین مزایای شرکت در طرح مدرسه کسب و کار شریف است. هدف از برگزاری دوره را ایجاد تحول عمیق در دانش آموزان دانست و افزود: در صدد هستیم با برگزاری مدرسه خلاقیت و گسترش کارآفرینی باشگاه نوجوانان کارآفرین بیلگی سایار افزایش سطح تفکر و و خلاقیت،گسترش ارتباطات و آشنایی با فضای کسب و کار را برای دانش آموزان مستعد فراهم آوریم. امسال برای اولین بار این مدرسه از مرزهای استان خارج شده و به صورت مجازی در چندین شهر بزرگ کشور نیز راه اندازی شود تا دانش آموزان بتوانند از طریق اینترنت در کلاس ها حضور یابند. وی از داوطلبان شرکت در این کلاس ها خواست تا با ارسال ۹۰ ثانیه فیلمی که از خود می گیرند علت اینکه میخواند در مدرسه کسب و کار شریف وارد شوند چیست تا داوران بر اساس توضیحاتی که مخاطب ارایه نموده است بتوانند به گزینش نهایی افراد برای حصور در کلاس اقدام نمایند. وی به یکی دیگر از مزیت های بسیار مهم عضویت در کلوپ کارآفرینان مدرسه خلاقیت و گسترش کارآفرینی باشگاه نوجوانان کارآفرین بیلگی سایار هم اشاره کرد و گفت: داشتن کارت عضویت کلوپ مزایاى زیادى مثل امکان شرکت توى همایش ها و جشنواره هاى مختلف آتی را برای اعضا به همراه خواهد داشت و کسانى که موفق به دریافت کارت عضویت ویژه شوند می توانند براى ایده هاى کار آفرینانه شان به مدت یک سال از خدمات مشاوره اى اساتید دوره بهره مند شوند. وی در پایان خاطر نشان کرد: برای دانش‌آموزان مستعدی که قابلیت‌ها و توانایی‌های بالقوه‌ای در ارتباط با خلاقیت و کارآفرینی داشته باشند، تعداد محدودی بورسیه برای حضور در این دوره در نظر گرفته شده است. این بورسیه‌ها توسط مدرسه خلاقیت و گسترش کارآفرینی باشگاه نوجوانان کارآفرین بیلگی سایار، چند وزرات‌خانه و برخی شرکت‌های بزرگ خصوصی اعطا می‌گردد و‌ از ۲۵% تا ۸۰% از هزینه‌های شرکت در مدرسه خلاقیت و گسترش کارآفرینی باشگاه نوجوانان کارآفرین بیلگی سایار در سال ۱۴۰۲ را پوشش می‌دهند. متقاضیان بهره‌مندی از این امتیاز، می توانند به‌ صورت فردی از طریق این سایت و پر کردن فرم پیش ثبت نام جهت بررسی پرونده اقدام نمایند و یا از طریق هماهنگی با مدرسه خود اقدام به ثبت درخواست نمایند. علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت مدرسه خلاقیت و گسترش کارآفرینی باشگاه نوجوانان کارآفرین بیلگی سایار به نشانی www..ir مراجعه و تا تاریخ اعلامی از طریق سایت برای ثبت نام اقدام کنند.

جهت اطلاع از آخرین مطالب و رویدادها در خبرنامه عضو شوید

دفتر خلاقیت و گسترش کارآفرینی، تابستان امسال، ششمین دوره‌ی «مدرسه تابستانی کسب و کار شریف» را با تمرکز بر آموزش مهارت‌های کارآفرینی، خلاقیت، ارتباط موثر، تفکر سیستمی و تحلیل محیط، از تاریخ ۱۱ مرداد تا ۲۵ شهریور ماه برگزار می‌کند. بازخوردهای بسیار مثبت شرکت‌کنندگان دوره‌های پیش، از جمله تغییر نگاه به زندگی، رفع موانع خلاقیت، افزایش اعتماد به نفس بخصوص در پیدا کردن ایده‌های خلاقانه برای کسب و کار و اجرایی کردن آن ایده‌ها، انگیزه اصلی این دفتر برای برگزاری دوره جدید بوده است. با توجه به شیوع کرونا، تصمیم بر آن شد که این دوره به صورت مجازی برگزار شود. برگزاری دوره‌ به صورت مجازی به “مدرسه تابستانی کسب و کار شریف” این امکان را داد که علاوه بر اساتید برجسته‌ی دانشگاه صنعتی شریف، از مشارکت کارآفرینان و اساتید معتبر ایرانی از سرتاسر دنیا بهره ببرد. علاوه بر این، مجازی بودن این دوره فرصتی مغنتم برای شرکت‌کنندگان غیر تهرانی بوده تا بتوانند از آموزش‌های ارائه شده، استفاده کنند. به علاوه، حمایت ویژه از نوجوانان و جوانان مستعد با شرایط اقتصادی سخت در سرتاسر ایران حمایت از اولویت‌های ماست. محتوای این دوره‌ی «مدرسه تابستانی کسب و کار شریف» مبتنی بر پروژه و با این هدف تعریف شده است که شرکت‌کنندگان بتوانند صفر تا صد یک پروژه کارآفرینی را در فضایی امن و کم‌ریسک تجربه کنند و بعد از اتمام دوره اعتماد به نفس لازم برای شروع یک کسب و کار خلاقانه در آنها ایجاد شود. علاقه‌مندان می‌توانند تا تاریخ ۱۰ مرداد از طریق سایت www..ir برای ثبت نام اقدام کنند. با ستاره شریف کارآفرین شو دانشگاه صنعتی شریف به‌منظور گسترش کارآفرینی، سرمایه‌گذاری و تربیت افراد برجسته و متمایز در این حوزه، برنامه‌ی جامع تحت عنوان ستاره شریف «آزمون استعدادیابی و توان‌افزایی رهبران آینده» را در سطح کشور برگزار می‌کند. امروزه کار و فعالیت شکل تازه‌ای به خود گرفته و به سوی خوداشتغالی در حرکت است. کارآفرینان بیش از پیش نقش موثر و پویاتری را در توسعه‌ی اقتصادی جوامع ایفا می‌کنند. بنابراین اهمیت و ضرورت ایجاد بستر و هم‌چنین پرورش کارآفرینان جوانی که با استفاده از توانایی‌های علمی و مهارت‌های خود بتوانند به افزایش سرعت حرکت موتور اقتصاد کمک کنند بیش از پیش آشکار است. از این رو دفتر خلاقیت و گسترش کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف قصد دارد برنامه‌ای جامع تحت عنوان ستاره شریف (استعدادیابی و توانافزایی رهبران آینده) را در سطح کشور بین دختران و پسران با تمرکز بر گروه سنی ۱۳ تا ۲۳ سال اجرا کند. به همین منظور ستاره شریف در تاریخ ۲۴ مرداد ماه از تمامی دانش‌آموزان و دانشجویان علاقه‌مند به حوزه‌ کارآفرینی در تمامی نقاط کشور آزمونی را جهت سنجش و ارزیابی مهارت‌های کارآفرینی به‌عمل می‌آورد. بدین‌وسیله ابتدا سطح آمادگی هر یک از شرکت‌کنندگان در قالب یک تست دقیق و علمی سنجیده می‌شود. این تست، با سنجش و ارزیابی ناخودآگاه افراد نقاط ضعف و قوت افراد را به تشریح بیان می‌کند و راهکارهای عملیاتی به منظور تقویت نقاط قوت هر فرد و اصلاح نقاط ضعف آنها تبیین می‌کند. راه حل‌های تحلیلی و توسعه‌ای که ستاره شریف ارائه می‌دهد مستقل از شرایط تحصیلی فرد است و ارتباط مستقیمی با توانمندی‌ها و نقاط ضعف سیستم آموزشی کشور ندارد. این تست برای هر ویژگی در هر مهارت راهکارها و استراتژی‌هایی در راستای توسعه و بهبود آن ارائه می‌کند. در ادامه این پروژه ضمن سرمایه‌گذاری عمومی روی شرکت‌کنندگان، مستعدترین و مناسب‌ترین افراد، هماهنگ با اهداف و چشم‌انداز این طرح تحت سرمایه‌گذاری‌های خاص تربیتی، آموزشی دفتر خلاقیت و گسترش کارآفرینی دانشگاه شریف جهت ساختن و تربیت افراد برجسته و متمایز برای آینده قرار خواهند گرفت. علاقه‌مندان می‌توانند تا تاریخ ۱۷ مرداد ماه با مراجعه به سایت

 

 

 

جهت اطلاع از آخرین مطالب و رویدادها در خبرنامه عضو شوید

login

 

Our Offices

Diam in arcu curcus euismod quis viverra nibh cras. In ante metus dictum at tempor commodo ullamcorper. Ultrices eros in curcus turpis massa. Purus in massa tempor nec. Sagittis vitae et leo duis ut. Faucibus purus in massa

 

Comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *