کاراموزان آزاد معرفی شده به آزمون

# نام نام خانوادگی کد ملی جنسیت نام حرفه کد استاندارد کد دوره تاریخ پایان دوره تاریخ معرفی به آزمون تاریخ آزمون آنلاین (بدون / مثال: 13960821)
1 توحيد محمدپور 2755128054 مرد راهنماي طبيعت گردي (اكوتوريسم) 5.11321E+14 4395743 14020613 14020605 14:33:21 14020629
2 ياسين ژاله فروزان 2742141375 مرد راهنماي طبيعت گردي (اكوتوريسم) 5.11321E+14 4395743 14020613 14020606 20:27:32 14020626
3 ميلاد غفاري 2742151966 مرد راهنماي موزه 5.11321E+14 4380832 14020608 14020529 16:39:55 14020621
4 علي جانفداشيخ سرمست 2742209530 مرد راهنماي موزه 5.11321E+14 4380832 14020608 14020529 16:41:8 14020621
5 فرشاد صمدي چوبتراش 2741180741 مرد راهنماي موزه 5.11321E+14 4380832 14020608 14020529 16:46:20 14020621
6 ميلاد غفاري 2742151966 مرد راهنماي عمومي گردشگري 5.11321E+14 4380826 14020608 14020529 16:29:49 14020620
7 فرشاد صمدي چوبتراش 2741180741 مرد راهنماي عمومي گردشگري 5.11321E+14 4380826 14020608 14020529 16:29:28 14020620
8 علي جانفداشيخ سرمست 2742209530 مرد راهنماي عمومي گردشگري 5.11321E+14 4380826 14020608 14020529 16:34:8 14020620
9 فرشاد صمدي چوبتراش 2741180741 مرد راهنماي طبيعت گردي (اكوتوريسم) 5.11321E+14 4151639 14020209 14020527 21:3:53 14020613
10 حميد عباس زاده 2740208510 مرد راهنماي عمومي گردشگري 5.11321E+14 4049783 14011113 14020511 16:42:24 14020531
11 ميلاد عليزاده 2741121265 مرد راهنماي گردشگري سلامت 5.11321E+14 4348966 14020517 14020511 16:7:35 14020531
12 مهدي ناروئي 927114501 مرد راهنماي گردشگري سلامت 5.11321E+14 4348966 14020517 14020511 16:7:47 14020531
13 اميرحسين نصري بالستاني 2742177744 مرد راهنماي گردشگري سلامت 5.11321E+14 4348966 14020517 14020511 16:8:1 14020531
14 ياسين ژاله فروزان 2742141375 مرد راهنماي گردشگري سلامت 5.11321E+14 4348966 14020517 14020511 16:8:13 14020531
15 رامتين مهراني فر 2880449979 مرد راهنماي گردشگري سلامت 5.11321E+14 4348966 14020517 14020511 16:8:23 14020531
16 توحيد محمدپور 2755128054 مرد راهنماي گردشگري سلامت 5.11321E+14 4348966 14020517 14020511 16:14:53 14020531
17 محمد رضائي بي صفر 2741204896 مرد راهنماي گردشگري سلامت 5.11321E+14 4348966 14020517 14020511 16:15:3 14020531
18 اميررضا جنگي 2742164375 مرد راهنماي گردشگري سلامت 5.11321E+14 4348966 14020517 14020511 16:15:13 14020531
19 فرشاد صمدي چوبتراش 2741180741 مرد راهنماي گردشگري سلامت 5.11321E+14 4348966 14020517 14020511 16:15:22 14020531
20 هادي معصومي 2791092560 مرد راهنماي گردشگري سلامت 5.11321E+14 4348966 14020517 14020511 16:18:17 14020531
21 مهدي ناروئي 927114501 مرد راهنماي عمومي گردشگري 5.11321E+14 4278298 14020419 14020511 16:55:20 14020530
22 رامتين مهراني فر 2880449979 مرد راهنماي عمومي گردشگري 5.11321E+14 4278298 14020419 14020511 16:55:41 14020530
23 هادي معصومي 2791092560 مرد راهنماي موزه 5.11321E+14 4071315 14011216 14020511 16:34:52 14020530
24 مهرداد رحيمي دورانديش 2742150552 مرد راهنماي گردشگري سلامت 5.11321E+14 4238087 14020331 14020511 17:0:43 14020530
25 مرتضي بايرامي اصل تكانلو 2740800576 مرد راهنماي گردشگري فرهنگي 5.11321E+14 4348953 14020517 14020511 14:36:25 14020530
26 حامد خياطي 2740335891 مرد راهنماي گردشگري فرهنگي 5.11321E+14 4348953 14020517 14020511 14:40:3 14020530
27 حميد عباس زاده 2740208510 مرد راهنماي گردشگري فرهنگي 5.11321E+14 4348953 14020517 14020511 14:46:17 14020530
28 فرشاد صمدي چوبتراش 2741180741 مرد راهنماي گردشگري فرهنگي 5.11321E+14 4348953 14020517 14020511 14:51:40 14020530
29 ميلاد عليزاده 2741121265 مرد راهنماي گردشگري فرهنگي 5.11321E+14 4348953 14020517 14020511 14:56:40 14020530
30 ياسين ژاله فروزان 2742141375 مرد راهنماي گردشگري فرهنگي 5.11321E+14 4348953 14020517 14020511 14:59:10 14020530
31 توحيد محمدپور 2755128054 مرد راهنماي گردشگري فرهنگي 5.11321E+14 4348953 14020517 14020511 15:1:53 14020530
32 محمد رضائي بي صفر 2741204896 مرد راهنماي گردشگري فرهنگي 5.11321E+14 4348953 14020517 14020511 15:15:0 14020530
33 اميررضا جنگي 2742164375 مرد راهنماي گردشگري فرهنگي 5.11321E+14 4348953 14020517 14020511 15:25:36 14020530
34 اميرحسين نصري بالستاني 2742177744 مرد راهنماي گردشگري فرهنگي 5.11321E+14 4348953 14020517 14020511 15:34:44 14020530
35 گلزار دامني 2939608792 زن راهنماي گردشگري فرهنگي 5.11321E+14 4255799 14020418 14020424 13:35:15 14020509
36 گلزار دامني 2939608792 زن راهنماي طبيعت گردي (اكوتوريسم) 5.11321E+14 4255771 14020413 14020418 23:4:32 14020504
37 گلزار دامني 2939608792 زن راهنماي گردشگري سلامت 5.11321E+14 4255793 14020413 14020418 23:2:50 14020503
38 فرشاد صمدي چوبتراش 2741180741 مرد راهنمای محلی * 5-91/94/1/2 4093611 14011125 14020417 18:57:31 14020503
39 فرشاد صمدي چوبتراش 2741180741 مرد راهنماي موزه 5.11321E+14 4071315 14011216 14020417 18:54:46 14020502
40 مهدي ناروئي 927114501 مرد راهنماي موزه 5.11321E+14 4278503 14020421 14020414 10:34:11 14020428
41 رامتين مهراني فر 2880449979 مرد راهنماي موزه 5.11321E+14 4278503 14020421 14020414 10:34:25 14020428
42 شايان عليزاده صورمان آبادي 2742150544 مرد راهنماي موزه 5.11321E+14 4278503 14020421 14020414 10:34:39 14020428
43 ياسين ژاله فروزان 2742141375 مرد راهنماي موزه 5.11321E+14 4278503 14020421 14020414 10:34:59 14020428
44 اميررضا جنگي 2742164375 مرد راهنماي موزه 5.11321E+14 4278503 14020421 14020414 10:35:10 14020428
45 محمد رضائي بي صفر 2741204896 مرد راهنماي موزه 5.11321E+14 4278503 14020421 14020414 10:35:26 14020428
46 توحيد محمدپور 2755128054 مرد راهنماي موزه 5.11321E+14 4278503 14020421 14020414 10:35:38 14020428
47 اميرحسين نصري بالستاني 2742177744 مرد راهنماي موزه 5.11321E+14 4278503 14020421 14020414 10:35:51 14020428
48 ميلاد عليزاده 2741121265 مرد راهنماي موزه 5.11321E+14 4278503 14020421 14020414 10:36:2 14020428
49 مرتضي بايرامي اصل تكانلو 2740800576 مرد راهنماي گردشگري فرهنگي 5.11321E+14 4238048 14020331 14020413 23:31:55 14020428
50 هادي معصومي 2791092560 مرد راهنماي گردشگري فرهنگي 5.11321E+14 4238048 14020331 14020413 23:32:15 14020428
# نام نام خانوادگی کد ملی جنسیت نام حرفه کد استاندارد کد دوره تاریخ پایان دوره تاریخ معرفی به آزمون تاریخ آزمون آنلاین (بدون / مثال: 13960821)
1 حميد عباس زاده 2740208510 مرد راهنماي گردشگري فرهنگي 5.11321E+14 4238048 14020331 14020413 23:32:36 14020428
2 حامد خياطي 2740335891 مرد راهنماي گردشگري فرهنگي 5.11321E+14 4238048 14020331 14020413 23:32:54 14020428
3 شايان عليزاده صورمان آبادي 2742150544 مرد راهنماي عمومي گردشگري 5.11321E+14 4278298 14020419 14020413 20:51:34 14020427
4 ياسين ژاله فروزان 2742141375 مرد راهنماي عمومي گردشگري 5.11321E+14 4278298 14020419 14020413 20:51:51 14020427
5 اميررضا جنگي 2742164375 مرد راهنماي عمومي گردشگري 5.11321E+14 4278298 14020419 14020413 20:52:5 14020427
6 محمد رضائي بي صفر 2741204896 مرد راهنماي عمومي گردشگري 5.11321E+14 4278298 14020419 14020413 20:52:18 14020427
7 توحيد محمدپور 2755128054 مرد راهنماي عمومي گردشگري 5.11321E+14 4278298 14020419 14020413 20:52:31 14020427
8 اميرحسين نصري بالستاني 2742177744 مرد راهنماي عمومي گردشگري 5.11321E+14 4278298 14020419 14020413 20:52:45 14020427
9 ميلاد عليزاده 2741121265 مرد راهنماي عمومي گردشگري 5.11321E+14 4278298 14020419 14020413 20:52:54 14020427
10 هادي معصومي 2791092560 مرد راهنماي گردشگري سلامت 5.11321E+14 4238087 14020331 14020413 23:13:37 14020427
11 رضا آخوندزاده 2741806861 مرد راهنماي گردشگري سلامت 5.11321E+14 4238087 14020331 14020413 23:14:11 14020427
12 امير طلعت تركماني 2755559837 مرد راهنماي گردشگري سلامت 5.11321E+14 4238087 14020331 14020326 10:18:13 14020412
13 مرتضي بايرامي اصل تكانلو 2740800576 مرد راهنماي گردشگري سلامت 5.11321E+14 4238087 14020331 14020326 10:18:38 14020412
14 حميد عباس زاده 2740208510 مرد راهنماي گردشگري سلامت 5.11321E+14 4238087 14020331 14020326 10:19:8 14020412
15 حامد خياطي 2740335891 مرد راهنماي گردشگري سلامت 5.11321E+14 4238087 14020331 14020326 10:19:26 14020412
16 امير طلعت تركماني 2755559837 مرد راهنماي گردشگري فرهنگي 5.11321E+14 4238048 14020331 14020326 10:14:58 14020407
17 رضا آخوندزاده 2741806861 مرد راهنماي گردشگري فرهنگي 5.11321E+14 4238048 14020331 14020326 10:16:15 14020407
18 مهرداد رحيمي دورانديش 2742150552 مرد راهنماي گردشگري فرهنگي 5.11321E+14 4238048 14020331 14020326 10:16:52 14020407
19 مهرداد رحيمي دورانديش 2742150552 مرد راهنماي طبيعت گردي (اكوتوريسم) 5.11321E+14 4151639 14020209 14020317 17:59:57 14020331
20 گلزار دامني 2939608792 زن راهنمای محلی * 5-91/94/1/2 4222764 14020321 14020315 17:14:56 14020331
21 ندا پاشازاده 2753799423 زن راهنمای محلی * 5-91/94/1/2 4222764 14020321 14020315 19:13:20 14020331
22 گلزار دامني 2939608792 زن راهنماي موزه 5.11321E+14 4221119 14020317 14020311 13:38:33 14020330
23 گلزار دامني 2939608792 زن راهنماي عمومي گردشگري 5.11321E+14 4214660 14020316 14020311 13:21:59 14020329
24 آرتين كريمي 2740993511 مرد راهنماي گردشگري فرهنگي 5.11321E+14 4200973 14020304 14020311 13:13:58 14020329
25 مهرداد رحيمي دورانديش 2742150552 مرد راهنماي موزه 5.11321E+14 4071315 14011216 14020225 19:43:51 14020309
26 آرتين كريمي 2740993511 مرد راهنماي گردشگري سلامت 5.11321E+14 4174776 14020219 14020225 19:30:44 14020309
27 آرتين كريمي 2740993511 مرد راهنماي گردشگري فرهنگي 5.11321E+14 4161051 14020212 14020225 19:26:59 14020308
28 مهرداد رحيمي دورانديش 2742150552 مرد راهنمای محلی * 5-91/94/1/2 4093611 14011125 14020213 18:7:19 14020225
29 آرتين كريمي 2740993511 مرد راهنماي طبيعت گردي (اكوتوريسم) 5.11321E+14 4151639 14020209 14020204 18:26:57 14020219
30 امير طلعت تركماني 2755559837 مرد راهنماي طبيعت گردي (اكوتوريسم) 5.11321E+14 4151639 14020209 14020204 18:27:21 14020219
31 مرتضي بايرامي اصل تكانلو 2740800576 مرد راهنماي طبيعت گردي (اكوتوريسم) 5.11321E+14 4151639 14020209 14020204 18:27:39 14020219
32 هادي معصومي 2791092560 مرد راهنماي طبيعت گردي (اكوتوريسم) 5.11321E+14 4151639 14020209 14020204 18:27:55 14020219
33 حامد خياطي 2740335891 مرد راهنماي طبيعت گردي (اكوتوريسم) 5.11321E+14 4151639 14020209 14020204 18:28:7 14020219
34 رضا آخوندزاده 2741806861 مرد راهنماي طبيعت گردي (اكوتوريسم) 5.11321E+14 4151639 14020209 14020204 18:28:24 14020219
35 حميد عباس زاده 2740208510 مرد راهنماي طبيعت گردي (اكوتوريسم) 5.11321E+14 4151639 14020209 14020204 18:28:36 14020219
36 مهدي فرخي گمچي 2742054839 مرد راهنماي طبيعت گردي (اكوتوريسم) 5.11321E+14 4151639 14020209 14020204 18:28:58 14020219
37 مهرداد رحيمي دورانديش 2742150552 مرد راهنماي عمومي گردشگري 5.11321E+14 4049783 14011113 14011213 15:13:32 14011222
38 آرتين كريمي 2740993511 مرد راهنماي موزه 5.11321E+14 4071315 14011216 14011213 14:18:28 14011222
39 امير طلعت تركماني 2755559837 مرد راهنماي موزه 5.11321E+14 4071315 14011216 14011213 14:23:7 14011222
40 مرتضي بايرامي اصل تكانلو 2740800576 مرد راهنماي موزه 5.11321E+14 4071315 14011216 14011213 14:26:21 14011222
41 حميد عباس زاده 2740208510 مرد راهنماي موزه 5.11321E+14 4071315 14011216 14011213 14:28:24 14011222
42 مهدي فرخي گمچي 2742054839 مرد راهنماي موزه 5.11321E+14 4071315 14011216 14011213 14:30:55 14011222
43 حامد خياطي 2740335891 مرد راهنماي موزه 5.11321E+14 4071315 14011216 14011213 14:31:23 14011222
44 رضا آخوندزاده 2741806861 مرد راهنماي موزه 5.11321E+14 4071315 14011216 14011213 14:32:4 14011222
45 هادي معصومي 2791092560 مرد راهنمای محلی * 5-91/94/1/2 4093611 14011125 14011213 15:2:53 14011222
46 مهدي فرخي گمچي 2742054839 مرد راهنمای محلی * 5-91/94/1/2 4093611 14011125 14011213 15:7:43 14011222
47 آرتين كريمي 2740993511 مرد راهنمای محلی * 5-91/94/1/2 4093611 14011125 14011123 11:19:40 14011203
48 امير طلعت تركماني 2755559837 مرد راهنمای محلی * 5-91/94/1/2 4093611 14011125 14011123 11:25:13 14011203
49 مرتضي بايرامي اصل تكانلو 2740800576 مرد راهنمای محلی * 5-91/94/1/2 4093611 14011125 14011123 11:47:11 14011203
50 حامد خياطي 2740335891 مرد راهنمای محلی * 5-91/94/1/2 4093611 14011125 14011123 11:55:0 14011203
# نام نام خانوادگی کد ملی جنسیت نام حرفه کد استاندارد کد دوره تاریخ پایان دوره تاریخ معرفی به آزمون تاریخ آزمون آنلاین (بدون / مثال: 13960821)
1 رضا آخوندزاده 2741806861 مرد راهنمای محلی * 5-91/94/1/2 4093611 14011125 14011123 11:58:45 14011203
2 حميد عباس زاده 2740208510 مرد راهنمای محلی * 5-91/94/1/2 4093611 14011125 14011123 12:11:46 14011203
3 آرتين كريمي 2740993511 مرد راهنماي عمومي گردشگري 5.11321E+14 4049783 14011113 14011112 18:23:44 14011119
4 امير طلعت تركماني 2755559837 مرد راهنماي عمومي گردشگري 5.11321E+14 4049783 14011113 14011112 21:25:58 14011119
5 مرتضي بايرامي اصل تكانلو 2740800576 مرد راهنماي عمومي گردشگري 5.11321E+14 4049783 14011113 14011112 21:27:40 14011119
6 هادي معصومي 2791092560 مرد راهنماي عمومي گردشگري 5.11321E+14 4049783 14011113 14011112 21:29:30 14011119
7 مهدي فرخي گمچي 2742054839 مرد راهنماي عمومي گردشگري 5.11321E+14 4049783 14011113 14011112 21:31:4 14011119
8 حامد خياطي 2740335891 مرد راهنماي عمومي گردشگري 5.11321E+14 4049783 14011113 14011112 21:31:34 14011119
9 رضا آخوندزاده 2741806861 مرد راهنماي عمومي گردشگري 5.11321E+14 4049783 14011113 14011112 21:32:13 14011119