کاراموزان آزاد معرفی شده به آزمون

نام نام خانوادگی کد ملی نام حرفه کد استاندارد تاریخ ازمون تاریخ پایان دوره تاریخ معرفی به آزمون تاریخ آزمون آنلاین (بدون / مثال: 13960821)
مهيار اسماعيل نژاد 2960782593 راهنماي موزه 5.11321E+14 1402/12/29 14020820 14020817 17:31:48 14020901
هادي معصومي 2791092560 راهنماي موزه 5.11321E+14 1402/12/29 14020820 14020814 9:15:52 14020823
ميلاد غفاري 2742151966 راهنماي گردشگري سلامت 5.11321E+14 1402/12/29 14020819 14020813 22:0:44 14020823
علي جانفداشيخ سرمست 2742209530 راهنماي گردشگري سلامت 5.11321E+14 1402/12/29 14020819 14020813 22:1:54 14020823
ياسين ژاله فروزان 2742141375 راهنمای محلی * 5 1402/12/29 14020624 14020813 21:36:39 14020823
اميرحسين نصري بالستاني 2742177744 راهنمای محلی * 5 1402/12/29 14020624 14020813 21:37:56 14020823
ميلاد عليزاده 2741121265 راهنمای محلی * 5 1402/12/29 14020624 14020813 21:37:25 14020823
ميلاد غفاري 2742151966 راهنماي موزه 5.11321E+14 1402/12/29 14020608 14020801 10:40:48 14020808
علي جانفداشيخ سرمست 2742209530 راهنمای محلی * 5 1402/12/29 14020624 14020801 10:44:33 14020808
مهرداد رحيمي دورانديش 2742150552 راهنماي گردشگري فرهنگي 5.11321E+14 1402/12/29 14020331 14020713 17:24:58 14020725
ميلاد غفاري 2742151966 راهنماي عمومي گردشگري 5.11321E+14 1402/12/29 14020608 14020708 16:11:57 14020724
علي جانفداشيخ سرمست 2742209530 راهنماي عمومي گردشگري 5.11321E+14 1402/12/29 14020608 14020708 16:15:44 14020724
فرشاد صمدي چوبتراش 2741180741 راهنماي گردشگري فرهنگي 5.11321E+14 1402/12/29 14020718 14020708 12:52:27 14020718
ميلاد غفاري 2742151966 راهنمای محلی * 5 1402/12/29 14020624 14020708 16:4:11 14020718
اميرحسين نصري بالستاني 2742177744 راهنماي عمومي گردشگري 5.11321E+14 1402/12/29 14020419 14020609 23:39:27 14020705
اميرحسين نصري بالستاني 2742177744 راهنماي موزه 5.11321E+14 1402/12/29 14020421 14020609 23:38:19 14020705
ميلاد عليزاده 2741121265 راهنماي گردشگري فرهنگي 5.11321E+14 1402/12/29 14020517 14020609 23:26:54 14020705
محمد رضائي بي صفر 2741204896 راهنماي گردشگري فرهنگي 5.11321E+14 1402/12/29 14020517 14020609 23:20:38 14020705
اميررضا جنگي 2742164375 راهنماي گردشگري فرهنگي 5.11321E+14 1402/12/29 14020517 14020609 23:19:5 14020705
ميلاد غفاري 2742151966 راهنماي طبيعت گردي (اكوتوريسم) 5.11321E+14 1402/12/29 14020613 14020612 13:39:32 14020704
علي جانفداشيخ سرمست 2742209530 راهنماي طبيعت گردي (اكوتوريسم) 5.11321E+14 1402/12/29 14020613 14020612 13:39:54 14020704
محمد رضائي بي صفر 2741204896 راهنماي عمومي گردشگري 5.11321E+14 1402/12/29 14020419 14020609 23:16:19 14020704
اميررضا جنگي 2742164375 راهنماي موزه 5.11321E+14 1402/12/29 14020421 14020609 22:49:36 14020704
ميلاد عليزاده 2741121265 راهنماي گردشگري سلامت 5.11321E+14 1402/12/29 14020517 14020609 23:25:36 14020704
فرشاد صمدي چوبتراش 2741180741 راهنماي گردشگري فرهنگي 5.11321E+14 1402/12/29 14020517 14020609 22:36:22 14020704
اميرحسين نصري بالستاني 2742177744 راهنماي گردشگري فرهنگي 5.11321E+14 1402/12/29 14020517 14020609 23:33:11 14020704
اميررضا جنگي 2742164375 راهنماي عمومي گردشگري 5.11321E+14 1402/12/29 14020419 14020609 22:48:20 14020703
محمد رضائي بي صفر 2741204896 راهنماي گردشگري سلامت 5.11321E+14 1402/12/29 14020517 14020609 23:12:32 14020703
فرشاد صمدي چوبتراش 2741180741 راهنماي گردشگري سلامت 5.11321E+14 1402/12/29 14020517 14020609 22:34:28 14020703
توحيد محمدپور 2755128054 راهنماي طبيعت گردي (اكوتوريسم) 5.11321E+14 1402/12/29 14020613 14020605 14:33:21 14020629
اميررضا جنگي 2742164375 راهنمای محلی * 5 1402/12/29 14020624 14020614 18:2:50 14020629
توحيد محمدپور 2755128054 راهنمای محلی * 5 1402/12/29 14020624 14020614 18:1:54 14020628
اميرحسين نصري بالستاني 2742177744 راهنماي طبيعت گردي (اكوتوريسم) 5.11321E+14 1402/12/29 14020613 14020614 17:27:46 14020627
اميررضا جنگي 2742164375 راهنماي طبيعت گردي (اكوتوريسم) 5.11321E+14 1402/12/29 14020613 14020614 17:26:55 14020627
محمد رضائي بي صفر 2741204896 راهنماي طبيعت گردي (اكوتوريسم) 5.11321E+14 1402/12/29 14020613 14020614 17:27:16 14020627
ميلاد عليزاده 2741121265 راهنماي طبيعت گردي (اكوتوريسم) 5.11321E+14 1402/12/29 14020613 14020614 17:27:32 14020627
ياسين ژاله فروزان 2742141375 راهنماي طبيعت گردي (اكوتوريسم) 5.11321E+14 1402/12/29 14020613 14020606 20:27:32 14020626
علي جانفداشيخ سرمست 2742209530 راهنماي موزه 5.11321E+14 1402/12/29 14020608 14020529 16:41:8 14020621
فرشاد صمدي چوبتراش 2741180741 راهنماي موزه 5.11321E+14 1402/12/29 14020608 14020529 16:46:20 14020621
فرشاد صمدي چوبتراش 2741180741 راهنماي عمومي گردشگري 5.11321E+14 1402/12/29 14020608 14020529 16:29:28 14020620
فرشاد صمدي چوبتراش 2741180741 راهنماي طبيعت گردي (اكوتوريسم) 5.11321E+14 1402/12/29 14020209 14020527 21:3:53 14020613
حميد عباس زاده 2740208510 راهنماي عمومي گردشگري 5.11321E+14 1402/12/29 14011113 14020511 16:42:24 14020531
مهدي ناروئي 927114501 راهنماي گردشگري سلامت 5.11321E+14 1402/12/29 14020517 14020511 16:7:47 14020531
اميرحسين نصري بالستاني 2742177744 راهنماي گردشگري سلامت 5.11321E+14 1402/12/29 14020517 14020511 16:8:1 14020531
ياسين ژاله فروزان 2742141375 راهنماي گردشگري سلامت 5.11321E+14 1402/12/29 14020517 14020511 16:8:13 14020531
رامتين مهراني فر 2880449979 راهنماي گردشگري سلامت 5.11321E+14 1402/12/29 14020517 14020511 16:8:23 14020531
توحيد محمدپور 2755128054 راهنماي گردشگري سلامت 5.11321E+14 1402/12/29 14020517 14020511 16:14:53 14020531
اميررضا جنگي 2742164375 راهنماي گردشگري سلامت 5.11321E+14 1402/12/29 14020517 14020511 16:15:13 14020531
هادي معصومي 2791092560 راهنماي گردشگري سلامت 5.11321E+14 1402/12/29 14020517 14020511 16:18:17 14020531
مهدي ناروئي 927114501 راهنماي عمومي گردشگري 5.11321E+14 1402/12/29 14020419 14020511 16:55:20 14020530
رامتين مهراني فر 2880449979 راهنماي عمومي گردشگري 5.11321E+14 1402/12/29 14020419 14020511 16:55:41 14020530
هادي معصومي 2791092560 راهنماي موزه 5.11321E+14 1402/12/29 14011216 14020511 16:34:52 14020530
مهرداد رحيمي دورانديش 2742150552 راهنماي گردشگري سلامت 5.11321E+14 1402/12/29 14020331 14020511 17:0:43 14020530
مرتضي بايرامي اصل تكانلو 2740800576 راهنماي گردشگري فرهنگي 5.11321E+14 1402/12/29 14020517 14020511 14:36:25 14020530
حامد خياطي 2740335891 راهنماي گردشگري فرهنگي 5.11321E+14 1402/12/29 14020517 14020511 14:40:3 14020530
حميد عباس زاده 2740208510 راهنماي گردشگري فرهنگي 5.11321E+14 1402/12/29 14020517 14020511 14:46:17 14020530
ياسين ژاله فروزان 2742141375 راهنماي گردشگري فرهنگي 5.11321E+14 1402/12/29 14020517 14020511 14:59:10 14020530
توحيد محمدپور 2755128054 راهنماي گردشگري فرهنگي 5.11321E+14 1402/12/29 14020517 14020511 15:1:53 14020530
گلزار دامني 2939608792 راهنماي گردشگري فرهنگي 5.11321E+14 1402/12/29 14020418 14020424 13:35:15 14020509
گلزار دامني 2939608792 راهنماي طبيعت گردي (اكوتوريسم) 5.11321E+14 1402/12/29 14020413 14020418 23:4:32 14020504
گلزار دامني 2939608792 راهنماي گردشگري سلامت 5.11321E+14 1402/12/29 14020413 14020418 23:2:50 14020503
فرشاد صمدي چوبتراش 2741180741 راهنمای محلی * 5 1402/12/29 14011125 14020417 18:57:31 14020503
فرشاد صمدي چوبتراش 2741180741 راهنماي موزه 5.11321E+14 1402/12/29 14011216 14020417 18:54:46 14020502
مهدي ناروئي 927114501 راهنماي موزه 5.11321E+14 1402/12/29 14020421 14020414 10:34:11 14020428
رامتين مهراني فر 2880449979 راهنماي موزه 5.11321E+14 1402/12/29 14020421 14020414 10:34:25 14020428
شايان عليزاده صورمان آبادي 2742150544 راهنماي موزه 5.11321E+14 1402/12/29 14020421 14020414 10:34:39 14020428
ياسين ژاله فروزان 2742141375 راهنماي موزه 5.11321E+14 1402/12/29 14020421 14020414 10:34:59 14020428
محمد رضائي بي صفر 2741204896 راهنماي موزه 5.11321E+14 1402/12/29 14020421 14020414 10:35:26 14020428
توحيد محمدپور 2755128054 راهنماي موزه 5.11321E+14 1402/12/29 14020421 14020414 10:35:38 14020428
ميلاد عليزاده 2741121265 راهنماي موزه 5.11321E+14 1402/12/29 14020421 14020414 10:36:2 14020428
مرتضي بايرامي اصل تكانلو 2740800576 راهنماي گردشگري فرهنگي 5.11321E+14 1402/12/29 14020331 14020413 23:31:55 14020428
هادي معصومي 2791092560 راهنماي گردشگري فرهنگي 5.11321E+14 1402/12/29 14020331 14020413 23:32:15 14020428
حميد عباس زاده 2740208510 راهنماي گردشگري فرهنگي 5.11321E+14 1402/12/29 14020331 14020413 23:32:36 14020428
حامد خياطي 2740335891 راهنماي گردشگري فرهنگي 5.11321E+14 1402/12/29 14020331 14020413 23:32:54 14020428
شايان عليزاده صورمان آبادي 2742150544 راهنماي عمومي گردشگري 5.11321E+14 1402/12/29 14020419 14020413 20:51:34 14020427
ياسين ژاله فروزان 2742141375 راهنماي عمومي گردشگري 5.11321E+14 1402/12/29 14020419 14020413 20:51:51 14020427
توحيد محمدپور 2755128054 راهنماي عمومي گردشگري 5.11321E+14 1402/12/29 14020419 14020413 20:52:31 14020427
ميلاد عليزاده 2741121265 راهنماي عمومي گردشگري 5.11321E+14 1402/12/29 14020419 14020413 20:52:54 14020427
هادي معصومي 2791092560 راهنماي گردشگري سلامت 5.11321E+14 1402/12/29 14020331 14020413 23:13:37 14020427
رضا آخوندزاده 2741806861 راهنماي گردشگري سلامت 5.11321E+14 1402/12/29 14020331 14020413 23:14:11 14020427
امير طلعت تركماني 2755559837 راهنماي گردشگري سلامت 5.11321E+14 1402/12/29 14020331 14020326 10:18:13 14020412
مرتضي بايرامي اصل تكانلو 2740800576 راهنماي گردشگري سلامت 5.11321E+14 1402/12/29 14020331 14020326 10:18:38 14020412
حميد عباس زاده 2740208510 راهنماي گردشگري سلامت 5.11321E+14 1402/12/29 14020331 14020326 10:19:8 14020412
حامد خياطي 2740335891 راهنماي گردشگري سلامت 5.11321E+14 1402/12/29 14020331 14020326 10:19:26 14020412
امير طلعت تركماني 2755559837 راهنماي گردشگري فرهنگي 5.11321E+14 1402/12/29 14020331 14020326 10:14:58 14020407
رضا آخوندزاده 2741806861 راهنماي گردشگري فرهنگي 5.11321E+14 1402/12/29 14020331 14020326 10:16:15 14020407
مهرداد رحيمي دورانديش 2742150552 راهنماي طبيعت گردي (اكوتوريسم) 5.11321E+14 1402/12/29 14020209 14020317 17:59:57 14020331
گلزار دامني 2939608792 راهنمای محلی * 5 1402/12/29 14020321 14020315 17:14:56 14020331
ندا پاشازاده 2753799423 راهنمای محلی * 5 1402/12/29 14020321 14020315 19:13:20 14020331
گلزار دامني 2939608792 راهنماي موزه 5.11321E+14 1402/12/29 14020317 14020311 13:38:33 14020330
گلزار دامني 2939608792 راهنماي عمومي گردشگري 5.11321E+14 1402/12/29 14020316 14020311 13:21:59 14020329
آرتين كريمي 2740993511 راهنماي گردشگري فرهنگي 5.11321E+14 1402/12/29 14020304 14020311 13:13:58 14020329
مهرداد رحيمي دورانديش 2742150552 راهنماي موزه 5.11321E+14 1402/12/29 14011216 14020225 19:43:51 14020309
آرتين كريمي 2740993511 راهنماي گردشگري سلامت 5.11321E+14 1402/12/29 14020219 14020225 19:30:44 14020309
آرتين كريمي 2740993511 راهنماي گردشگري فرهنگي 5.11321E+14 1402/12/29 14020212 14020225 19:26:59 14020308
مهرداد رحيمي دورانديش 2742150552 راهنمای محلی * 5 1402/12/29 14011125 14020213 18:7:19 14020225
آرتين كريمي 2740993511 راهنماي طبيعت گردي (اكوتوريسم) 5.11321E+14 1402/12/29 14020209 14020204 18:26:57 14020219
امير طلعت تركماني 2755559837 راهنماي طبيعت گردي (اكوتوريسم) 5.11321E+14 1402/12/29 14020209 14020204 18:27:21 14020219
مرتضي بايرامي اصل تكانلو 2740800576 راهنماي طبيعت گردي (اكوتوريسم) 5.11321E+14 1402/12/29 14020209 14020204 18:27:39 14020219
هادي معصومي 2791092560 راهنماي طبيعت گردي (اكوتوريسم) 5.11321E+14 1402/12/29 14020209 14020204 18:27:55 14020219
حامد خياطي 2740335891 راهنماي طبيعت گردي (اكوتوريسم) 5.11321E+14 1402/12/29 14020209 14020204 18:28:7 14020219
رضا آخوندزاده 2741806861 راهنماي طبيعت گردي (اكوتوريسم) 5.11321E+14 1402/12/29 14020209 14020204 18:28:24 14020219
حميد عباس زاده 2740208510 راهنماي طبيعت گردي (اكوتوريسم) 5.11321E+14 1402/12/29 14020209 14020204 18:28:36 14020219
مهدي فرخي گمچي 2742054839 راهنماي طبيعت گردي (اكوتوريسم) 5.11321E+14 1402/12/29 14020209 14020204 18:28:58 14020219
مهرداد رحيمي دورانديش 2742150552 راهنماي عمومي گردشگري 5.11321E+14 1402/12/29 14011113 14011213 15:13:32 14011222
آرتين كريمي 2740993511 راهنماي موزه 5.11321E+14 1402/12/29 14011216 14011213 14:18:28 14011222
امير طلعت تركماني 2755559837 راهنماي موزه 5.11321E+14 1402/12/29 14011216 14011213 14:23:7 14011222
مرتضي بايرامي اصل تكانلو 2740800576 راهنماي موزه 5.11321E+14 1402/12/29 14011216 14011213 14:26:21 14011222
حميد عباس زاده 2740208510 راهنماي موزه 5.11321E+14 1402/12/29 14011216 14011213 14:28:24 14011222
مهدي فرخي گمچي 2742054839 راهنماي موزه 5.11321E+14 1402/12/29 14011216 14011213 14:30:55 14011222
حامد خياطي 2740335891 راهنماي موزه 5.11321E+14 1402/12/29 14011216 14011213 14:31:23 14011222
رضا آخوندزاده 2741806861 راهنماي موزه 5.11321E+14 1402/12/29 14011216 14011213 14:32:4 14011222
هادي معصومي 2791092560 راهنمای محلی * 5 1402/12/29 14011125 14011213 15:2:53 14011222
مهدي فرخي گمچي 2742054839 راهنمای محلی * 5 1402/12/29 14011125 14011213 15:7:43 14011222
امير طلعت تركماني 2755559837 راهنمای محلی * 5 1402/12/29 14011125 14011123 11:25:13 14011203
مرتضي بايرامي اصل تكانلو 2740800576 راهنمای محلی * 5 1402/12/29 14011125 14011123 11:47:11 14011203
حامد خياطي 2740335891 راهنمای محلی * 5 1402/12/29 14011125 14011123 11:55:0 14011203
رضا آخوندزاده 2741806861 راهنمای محلی * 5 1402/12/29 14011125 14011123 11:58:45 14011203
حميد عباس زاده 2740208510 راهنمای محلی * 5 1402/12/29 14011125 14011123 12:11:46 14011203
آرتين كريمي 2740993511 راهنمای محلی * 5 1402/12/29 14011125 14011123 11:19:40 14011203
آرتين كريمي 2740993511 راهنماي عمومي گردشگري 5.11321E+14 1402/12/29 14011113 14011112 18:23:44 14011119
امير طلعت تركماني 2755559837 راهنماي عمومي گردشگري 5.11321E+14 1402/12/29 14011113 14011112 21:25:58 14011119
مرتضي بايرامي اصل تكانلو 2740800576 راهنماي عمومي گردشگري 5.11321E+14 1402/12/29 14011113 14011112 21:27:40 14011119
هادي معصومي 2791092560 راهنماي عمومي گردشگري 5.11321E+14 1402/12/29 14011113 14011112 21:29:30 14011119
مهدي فرخي گمچي 2742054839 راهنماي عمومي گردشگري 5.11321E+14 1402/12/29 14011113 14011112 21:31:4 14011119
حامد خياطي 2740335891 راهنماي عمومي گردشگري 5.11321E+14 1402/12/29 14011113 14011112 21:31:34 14011119
رضا آخوندزاده 2741806861 راهنماي عمومي گردشگري 5.11321E+14 1402/12/29 14011113 14011112 21:32:13 14011119
محمدحسین حیدرزاده 2790671974 راهنماي گردشگري فرهنگي 5.11321E+14 1402/12/29 14000206 14000222 13:5:47 14000304
جواد بیگلری 2919935399 راهنماي گردشگري فرهنگي 5.11321E+14 1402/12/29 14000206 14000220 14:12:11 14000303
جواد بیگلری 2919935399 راهنماي گردشگري فرهنگي 5.11321E+14 1402/12/29 13990730 13991126 13:25:26 13991206
شقایق اکبری 2741442037 کاربر ICDL 7.32121E+14 1402/12/29 13990828 13991126 8:24:23 13991206
مجید شیرمرد قره باغ 2755794976 راهنماي گردشگري سلامت 5.11321E+14 1402/12/29 13990730 13991105 16:13:1 13991128
مجید شیرمرد قره باغ 2755794976 راهنماي گردشگري فرهنگي 5.11321E+14 1402/12/29 13990730 13991105 16:11:26 13991126
جواد بیگلری 2919935399 راهنماي گردشگري سلامت 5.11321E+14 1402/12/29 13990730 13991108 9:9:42 13991119
ثمین پرویزی 2741034443 کاربر ICDL 7.32121E+14 1402/12/29 13980707 13981126 10:38:18 13981205
اردلان جهانگیری درکه 2740286457 کاربر ICDL 7.32121E+14 1402/12/29 13980404 13981001 17:19:51 13981009
محمد حسین حیدرزاده 2790671974 راهنمای عمومی گردشگری (کار و دانش) 5 1402/12/29 13980327 13980805 12:38:27 13980821
محمد حسین حیدرزاده 2790671974 راهنمای محلی * 5 1402/12/29 13980702 13980805 12:37:12 13980814
سید مهدی سیدحمزهء 2790431507 کاربر ICDL 7.32121E+14 1402/12/29 13980729 13980806 9:54:0 13980814
سمیرا رضائی رشکانی 2756057614 پداگوژي 2.3514E+14 1402/12/29 13980602 13980709 18:15:14 13980721
میلاد خوش کنار 2741598320 راهنمای عمومی گردشگری (کار و دانش) 5 1402/12/29 13980604 13980706 9:57:35 13980714
علی آهنگر انزابی 1720194467 راهنمای محلی * 5 1402/12/29 13980702 13980702 18:5:5 13980714
مهناز ابراهیم زاده قهرمانلو 2754714928 راهنمای موزه  (کار و دانش) 5 1402/12/29 13980412 13980620 18:19:34 13980702
میلاد خوش کنار 2741598320 راهنمای موزه  (کار و دانش) 5 1402/12/29 13980605 13980620 18:17:4 13980702
هانیه هاشمی 2740413106 کاربر ICDL 7.32121E+14 1402/12/29 13980604 13980620 18:31:1 13980702
زهرا خجسته خسرو 2755767006 کاربر ICDL 7.32121E+14 1402/12/29 13980604 13980620 18:31:33 13980702
مهناز ابراهیم زاده قهرمانلو 2754714928 راهنمای عمومی گردشگری (کار و دانش) 5 1402/12/29 13980604 13980620 18:17:56 13980631
علی همتی گورچین قلعه 2751615813 راهنمای محلی * 5 1402/12/29 13970607 13980623 16:26:56 13980631
سپیده محمودی 2741635706 پداگوژي 2.3514E+14 1402/12/29 13980114 13980620 18:37:12 13980631
فاطمه نصیری میاندوآب 2971784142 پداگوژي 2.3514E+14 1402/12/29 13980114 13980623 16:18:58 13980631
هانیه هاشمی 2740413106 پداگوژي 2.3514E+14 1402/12/29 13980602 13980620 18:32:25 13980631
پروین زارع پوری آباد 2754768734 پداگوژي 2.3514E+14 1402/12/29 13980602 13980620 18:32:57 13980631
محمد حسین حیدرزاده 2790671974 راهنمای محلی * 5 1402/12/29 13980320 13980604 19:52:15 13980624
وحید غنی دل قهرمانلو 2741699291 راهنمای طبیعت گردی ( اکوتوریسم)  (کار و دانش) 5 1402/12/29 13980605 13980602 19:12:39 13980612
محمد حسین حیدرزاده 2790671974 راهنمای موزه  (کار و دانش) 5 1402/12/29 13980320 13980604 19:51:2 13980611
محمد حسین حیدرزاده 2790671974 راهنمای طبیعت گردی ( اکوتوریسم)  (کار و دانش) 5 1402/12/29 13980404 13980429 9:33:22 13980515
محمدطاها پیری 2741577692 راهنمای طبیعت گردی ( اکوتوریسم)  (کار و دانش) 5 1402/12/29 13980404 13980425 8:43:22 13980508
جواد بیگلری 2919935399 راهنمای طبیعت گردی ( اکوتوریسم)  (کار و دانش) 5 1402/12/29 13980404 13980429 9:38:51 13980508
وحید غنی دل قهرمانلو 2741699291 راهنمای موزه  (کار و دانش) 5 1402/12/29 13980320 13980425 18:19:15 13980508
محمدطاها پیری 2741577692 راهنمای موزه  (کار و دانش) 5 1402/12/29 13980320 13980425 8:42:28 13980508
جواد بیگلری 2919935399 راهنمای موزه  (کار و دانش) 5 1402/12/29 13980320 13980429 9:38:11 13980507
وحید غنی دل قهرمانلو 2741699291 راهنمای عمومی گردشگری (کار و دانش) 5 1402/12/29 13971209 13980425 18:15:31 13980501
محمدطاها پیری 2741577692 راهنمای عمومی گردشگری (کار و دانش) 5 1402/12/29 13980327 13980425 8:41:20 13980501
وحید غنی دل قهرمانلو 2741699291 راهنمای محلی * 5 1402/12/29 13971208 13980425 18:16:50 13980501
محمدطاها پیری 2741577692 راهنمای محلی * 5 1402/12/29 13980320 13980425 8:40:11 13980501
محمد علمردانی 2741677026 کارورAUTO CAD 1 1402/12/29 13980415 13980417 19:3:54 13980426
علی آهنگر انزابی 1720194467 راهنمای محلی * 5 1402/12/29 13971208 13980327 20:38:0 13980418
رسول سعیدی نوشان 6380079866 حسابدار عمومی مقدماتی (کار و دانش) 1 1402/12/29 13980326 13980327 19:58:20 13980416
علی آهنگر انزابی 1720194467 راهنمای موزه  (کار و دانش) 5 1402/12/29 13971213 13980327 20:33:5 13980416
زهرا خجسته خسرو 2755767006 مدير آموزشگاه فني و حرفه اي آزاد 1.3453E+14 1402/12/29 13980207 13980328 23:16:9 13980416
شیما پیشه ور 2740374161 مدير آموزشگاه فني و حرفه اي آزاد 1.3453E+14 1402/12/29 13980207 13980327 10:35:43 13980412
پروین زارع پوری آباد 2754768734 مدير آموزشگاه فني و حرفه اي آزاد 1.3453E+14 1402/12/29 13980207 13980327 10:34:35 13980412
منیر ولی زاده اوصالو 2740498829 مدير آموزشگاه فني و حرفه اي آزاد 1.3453E+14 1402/12/29 13980207 13980327 10:31:47 13980412
فرزانه نیرومند 1680050818 مدير آموزشگاه فني و حرفه اي آزاد 1.3453E+14 1402/12/29 13980207 13980327 10:30:20 13980412
سمیه محمودی 2755819820 پداگوژي 2.3514E+14 1402/12/29 13980114 13980327 10:25:41 13980412
علیرضا حسین پور قزلداغ 2742239170 کاربر ICDL 7.32121E+14 1402/12/29 13971024 13980327 9:51:0 13980412
مجید استوار 2740701438 کاربر ICDL 7.32121E+14 1402/12/29 13971024 13980327 9:53:31 13980412
توحید نورآبادی 2754875948 کاربر ICDL 7.32121E+14 1402/12/29 13971024 13980327 9:55:3 13980412
محدثه جمشیدی مقدم 2741736685 کاربر ICDL 7.32121E+14 1402/12/29 13971116 13980327 10:1:0 13980412
معصومه چاوشی 2790212767 کاربر ICDL 7.32121E+14 1402/12/29 13971116 13980327 10:11:3 13980412
فیروزه بهرام زاده کلیسا کندی 2741095817 کاربر ICDL 7.32121E+14 1402/12/29 13971116 13980327 10:5:9 13980412
سولماز سلطان زاده منافی 2754402632 کاربر ICDL 7.32121E+14 1402/12/29 13971116 13980327 10:8:56 13980412
نسیم جباری تازه کندی 2740680791 کاربر ICDL 7.32121E+14 1402/12/29 13971116 13980327 10:6:53 13980412
آرمین قره باغی بلخکانلو 4920167717 کاربر ICDL 7.32121E+14 1402/12/29 13971207 13980327 9:48:14 13980412
پریسا قدرتی کهنه شهری 1361032014 کاربر ICDL 7.32121E+14 1402/12/29 13980326 13980327 10:3:19 13980412
احسان نصیری هسبستان 2754805151 راهنمای محلی * 5 1402/12/29 13970607 13980301 20:23:36 13980328
احسان نصیری هسبستان 2754805151 راهنمای عمومی گردشگری (کار و دانش) 5 1402/12/29 13970406 13980301 20:21:9 13980319
علی زکی قره باغ 2740684029 راهنمای عمومی گردشگری (کار و دانش) 5 1402/12/29 13971209 13980301 19:53:52 13980319
جواد بیگلری 2919935399 راهنمای عمومی گردشگری (کار و دانش) 5 1402/12/29 13971209 13980301 20:30:9 13980319
علی زکی قره باغ 2740684029 راهنمای محلی * 5 1402/12/29 13971208 13980301 19:49:49 13980319
جواد بیگلری 2919935399 راهنمای محلی * 5 1402/12/29 13971208 13980301 20:30:53 13980319
جعفر صادق امینی انگنه 2755324831 راهنمای موزه  (کار و دانش) 5 1402/12/29 13970610 13980301 20:9:6 13980319
احسان نصیری هسبستان 2754805151 راهنمای موزه  (کار و دانش) 5 1402/12/29 13971001 13980301 20:22:15 13980319
الیار یگانه مهر 2741324212 کاربر ICDL 7.32121E+14 1402/12/29 13971024 13971127 18:28:1 13971212
هاله خیاط زبردست 2754259171 کاربر ICDL 7.32121E+14 1402/12/29 13971116 13971127 13:56:54 13971212
مهدی صالحی خسروشاهی 2753829284 کاربر ICDL 7.32121E+14 1402/12/29 13971024 13971103 10:37:57 13971129
علی پرورش شیشوان 2751468411 راهنمای طبیعت گردی ( اکوتوریسم)  (کار و دانش) 5 1402/12/29 13970324 13971107 16:22:55 13971115
علی پرورش شیشوان 2751468411 راهنمای موزه  (کار و دانش) 5 1402/12/29 13971001 13971107 16:21:41 13971114
شفیع حسین پوری شیرکان 6380148566 راهنمای محلی * 5 1402/12/29 13961221 13971103 17:26:21 13971110
علی آهنگر انزابی 1720194467 راهنمای طبیعت گردی ( اکوتوریسم)  (کار و دانش) 5 1402/12/29 13970324 13971101 18:11:54 13971108
حسین علمردانی 2741395578 کاربر ICDL 7.32121E+14 1402/12/29 13971024 13971030 18:24:15 13971108
محمد علمردانی 2741677026 کاربر ICDL 7.32121E+14 1402/12/29 13971024 13971030 18:23:32 13971108
حسین اسکندری 1728546877 راهنمای محلی * 5 1402/12/29 13970607 13971009 10:20:53 13971023
علیرضا صادقی 2741258112 راهنمای طبیعت گردی ( اکوتوریسم)  (کار و دانش) 5 1402/12/29 13971005 13971003 9:16:54 13971017
فرامرز خواجه محمدیان 1501414216 راهنمای طبیعت گردی ( اکوتوریسم)  (کار و دانش) 5 1402/12/29 13961219 13971003 9:8:49 13971010
یعقوب بالی پور 2753621667 راهنمای طبیعت گردی ( اکوتوریسم)  (کار و دانش) 5 1402/12/29 13971005 13971001 12:14:28 13971010
مرتضی ورزش دوست 2741440336 راهنمای طبیعت گردی ( اکوتوریسم)  (کار و دانش) 5 1402/12/29 13971005 13971003 9:6:59 13971010
علیرضا صادقی 2741258112 راهنمای موزه  (کار و دانش) 5 1402/12/29 13971001 13970928 17:37:31 13971010
حسین اسکندری 1728546877 راهنمای موزه  (کار و دانش) 5 1402/12/29 13971001 13970928 17:43:54 13971010
شفیع حسین پوری شیرکان 6380148566 راهنمای عمومی گردشگری (کار و دانش) 5 1402/12/29 13961214 13970920 15:21:46 13971009
مرتضی ورزش دوست 2741440336 راهنمای موزه  (کار و دانش) 5 1402/12/29 13971001 13970927 19:16:2 13971004
مرتضی ورزش دوست 2741440336 راهنمای عمومی گردشگری (کار و دانش) 5 1402/12/29 13970612 13970912 18:17:53 13970928
جعفر صادق امینی 2755324831 راهنمای طبیعت گردی ( اکوتوریسم)  (کار و دانش) 5 1402/12/29 13960503 13970912 18:55:33 13970927
علی پرورش شیشوان 2751468411 راهنمای عمومی گردشگری (کار و دانش) 5 1402/12/29 13961214 13970912 18:51:9 13970927
علیرضا صادقی 2741258112 راهنمای محلی * 5 1402/12/29 13970607 13970724 16:44:23 13970807
رسول حاجی زاده بردیانی 2840460866 راهنمای طبیعت گردی ( اکوتوریسم)  (کار و دانش) 5 1402/12/29 13970324 13970716 17:40:29 13970730
آزاده آزاد عشق 2740675712 کاربر ICDL 7.32121E+14 1402/12/29 13970705 13970626 12:2:49 13970709
فرزانه آزاد عشق 2755522607 کاربر ICDL 7.32121E+14 1402/12/29 13970705 13970626 12:4:20 13970709
نساء سلامی خانشان 2741244618 راهنمای موزه  (کار و دانش) 5 1402/12/29 13970614 13970613 19:4:10 13970626
یعقوب بالی پور 2753621667 راهنمای محلی * 5 1402/12/29 13970607 13970606 16:55:9 13970625
علی آهنگر انزابی 1720194467 راهنمای عمومی گردشگری (کار و دانش) 5 1402/12/29 13970406 13970612 18:32:47 13970621
یعقوب بالی پور 2753621667 راهنمای عمومی گردشگری (کار و دانش) 5 1402/12/29 13970612 13970606 16:44:33 13970619
جعفر صادق امینی انگنه 2755324831 راهنمای عمومی گردشگری (کار و دانش) 5 1402/12/29 13970612 13970606 16:49:19 13970619
حسین علیپور 2741405115 رایانه کار ICDL درجه1 2513 1402/12/29 13960723 13970610 17:57:15 13970619
داود مؤذن 2790325741 راهنمای عمومی گردشگری (کار و دانش) 5 1402/12/29 13970612 13970611 20:31:29 13970618
امیرحسین قربانی 2741708355 راهنمای موزه  (کار و دانش) 5 1402/12/29 13970610 13970606 16:14:26 13970614
فرامرز خواجه محمدیان 1501414216 راهنمای موزه  (کار و دانش) 5 1402/12/29 13970610 13970606 16:15:58 13970614
یعقوب بالی پور 2753621667 راهنمای موزه  (کار و دانش) 5 1402/12/29 13970610 13970606 16:16:51 13970614
رسول حاجی زاده بردیانی 2840460866 راهنمای موزه  (کار و دانش) 5 1402/12/29 13970610 13970606 16:13:13 13970614
علیرضا صادقی 2741258112 راهنمای عمومی گردشگری (کار و دانش) 5 1402/12/29 13970406 13970604 19:11:36 13970612
حسین اسکندری 1728546877 راهنمای عمومی گردشگری (کار و دانش) 5 1402/12/29 13970406 13970604 19:14:5 13970612
علی همتی گورچین قلعه 2751615813 راهنمای عمومی گردشگری (کار و دانش) 5 1402/12/29 13970406 13970604 19:15:27 13970612
امیرحسین قربانی 2741708355 راهنمای طبیعت گردی ( اکوتوریسم)  (کار و دانش) 5 1402/12/29 13961219 13970528 17:4:59 13970605
حسین اسکندری 1728546877 راهنمای طبیعت گردی ( اکوتوریسم)  (کار و دانش) 5 1402/12/29 13970324 13970320 22:48:0 13970405
احسان نصیری هسبستان 2754805151 راهنمای طبیعت گردی ( اکوتوریسم)  (کار و دانش) 5 1402/12/29 13970324 13970320 22:46:34 13970405
ارش علیزاده جبارلو 2740871716 راهنمای طبیعت گردی ( اکوتوریسم)  (کار و دانش) 5 1402/12/29 13960503 13970319 21:29:48 13970405
هادی تقدیر وش 2753822816 راهنمای عمومی گردشگری (کار و دانش) 5 1402/12/29 13950914 13970320 23:10:19 13970405
یاسین رحمانی نجف اباد 2740926014 راهنمای عمومی گردشگری (کار و دانش) 5 1402/12/29 13960424 13970320 22:9:31 13970405
امیرحسین قربانی 2741708355 راهنمای عمومی گردشگری (کار و دانش) 5 1402/12/29 13961214 13970320 22:20:9 13970405
امیر حسینلو 2740227647 راهنمای عمومی گردشگری (کار و دانش) 5 1402/12/29 13961214 13970320 22:21:39 13970405
فرامرز خواجه محمدیان 1501414216 راهنمای عمومی گردشگری (کار و دانش) 5 1402/12/29 13961214 13970320 22:24:57 13970405
رسول حاجی زاده بردیانی 2840460866 راهنمای عمومی گردشگری (کار و دانش) 5 1402/12/29 13961214 13970320 22:26:31 13970405
امیر حسینلو 2740227647 راهنمای محلی * 5 1402/12/29 13961221 13970319 19:33:46 13970405
امیرحسین قربانی 2741708355 راهنمای محلی * 5 1402/12/29 13961221 13970319 19:34:59 13970405
علی پرورش شیشوان 2751468411 راهنمای محلی * 5 1402/12/29 13961221 13970319 19:37:7 13970405
مهران محمدی 2754404554 راهنمای محلی * 5 1402/12/29 13961221 13970319 20:55:20 13970405
رسول حاجی زاده بردیانی 2840460866 راهنمای محلی * 5 1402/12/29 13961221 13970319 19:30:12 13970405
فرامرز خواجه محمدیان 1501414216 راهنمای محلی * 5 1402/12/29 13961221 13970319 19:31:45 13970405
یاسین رحمانی نجف اباد 2740926014 راهنمای محلی * 5 1402/12/29 13960424 13970319 21:9:10 13970405
جعفر صادق امینی 2755324831 راهنمای محلی * 5 1402/12/29 13960424 13970320 22:12:2 13970405
رامین یوسفی 2840180243 راهنمای طبیعت گردی ( اکوتوریسم)  (کار و دانش) 5 1402/12/29 13951201 13960711 21:37:54 13960719
میلاد اروج زاده 2741430799 رایانه کار ICDL درجه2 2513 1402/12/29 13960703 13960628 0:12:19 13960705
علی شریف دلجویی 2740417055 رایانه کار ICDL درجه2 2513 1402/12/29 13960703 13960628 0:12:56 13960705
بهنام شیردل 2930235322 رایانه کار ICDL درجه2 2513 1402/12/29 13960703 13960628 0:13:25 13960705
حسن محمدزاده 2741078483 رایانه کار ICDL درجه2 2513 1402/12/29 13960703 13960628 0:13:51 13960705
یاسین  عباسی اوخچلار 2755682558 رایانه کار ICDL درجه2 2513 1402/12/29 13960703 13960628 0:14:16 13960705
علی محمد پوری 2741337251 رایانه کار ICDL درجه2 2513 1402/12/29 13960703 13960628 0:15:45 13960705
حسین علیپور 2741405115 رایانه کار ICDL درجه2 2513 1402/12/29 13960703 13960628 0:16:14 13960705
حسن رحیمی 2741112770 رایانه کار ICDL درجه2 2513 1402/12/29 13960703 13960628 0:16:37 13960705
توحید عبادنژاد 2740548672 رایانه کار ICDL درجه2 2513 1402/12/29 13960703 13960628 0:16:57 13960705
وحید طرزمی 2740508786 رایانه کار ICDL درجه2 2513 1402/12/29 13960703 13960628 0:17:27 13960705
امین   پورفرزانه گورچین قلعه 2741334676 راهنمای عمومی گردشگری (کار و دانش) 5 1402/12/29 13960629 13960627 23:36:45 13960703
رامین یوسفی 2840180243 راهنمای موزه  (کار و دانش) 5 1402/12/29 13951121 13960627 23:40:2 13960703
رضا اطاعت اسلاملو 2740765398 رایانه کار ICDL درجه2 2513 1402/12/29 13960615 13960622 19:45:17 13960703
سبحان محمودزاده خلیلی 1680255703 رایانه کار ICDL درجه2 2513 1402/12/29 13960615 13960622 19:45:45 13960703
امین پورفرزانه گورچین قلعه 2741334676 راهنمای طبیعت گردی ( اکوتوریسم)  (کار و دانش) 5 1402/12/29 13951201 13960521 18:23:10 13960530
محمدطاها پیری 2741577692 راهنمای طبیعت گردی ( اکوتوریسم)  (کار و دانش) 5 1402/12/29 13960503 13960504 13:44:0 13960522
متین فلاحی قراگوز 2741257191 راهنمای عمومی گردشگری (کار و دانش) 5 1402/12/29 13960424 13960504 13:11:20 13960522
پوریا پیری 2740726996 راهنمای عمومی گردشگری (کار و دانش) 5 1402/12/29 13960424 13960504 13:11:49 13960522
محمد طاها پیری 2741577692 راهنمای موزه  (کار و دانش) 5 1402/12/29 13960424 13960504 13:44:52 13960522
شهریار رضوانی 2949506275 راهنمای طبیعت گردی ( اکوتوریسم)  (کار و دانش) 5 1402/12/29 13960503 13960509 11:16:46 13960510
محمدطاها پیری 2741577692 راهنمای عمومی گردشگری (کار و دانش) 5 1402/12/29 13960424 13960504 13:10:31 13960510
احسان قرهورنلو 2755943718 راهنمای عمومی گردشگری (کار و دانش) 5 1402/12/29 13960424 13960504 13:9:51 13960510
محمد حسین حیدرزاده 2790671974 راهنمای عمومی گردشگری (کار و دانش) 5 1402/12/29 13960424 13960504 12:58:17 13960510
محمدطاها پیری 2741577692 راهنمای محلی * 5 1402/12/29 13960424 13960504 13:0:33 13960510
احسان قرهورنلو 2755943718 راهنمای محلی * 5 1402/12/29 13960424 13960504 13:8:7 13960510
متین فلاحی قراگوز 2741257191 راهنمای محلی * 5 1402/12/29 13960424 13960504 13:1:19 13960510
محمد حسین حیدرزاده 2790671974 راهنمای محلی * 5 1402/12/29 13960424 13960504 12:59:3 13960510
اصغر طاهری پورکوزه کنان 2750680638 راهنمای موزه  (کار و دانش) 5 1402/12/29 13951121 13960504 12:56:37 13960510
یاسین رحمانی نجف اباد 2740926014 راهنمای طبیعت گردی ( اکوتوریسم)  (کار و دانش) 5 1402/12/29 13960503 13960425 14:14:13 13960504
احسان قرهورنلو 2755943718 راهنمای طبیعت گردی ( اکوتوریسم)  (کار و دانش) 5 1402/12/29 13960503 13960425 14:44:43 13960504
متین فلاحی قراگوز 2741257191 راهنمای طبیعت گردی ( اکوتوریسم)  (کار و دانش) 5 1402/12/29 13960503 13960425 14:23:28 13960504
پوریا پیری 2740726996 راهنمای طبیعت گردی ( اکوتوریسم)  (کار و دانش) 5 1402/12/29 13960503 13960425 14:45:31 13960504
امین پورفرزانه 2741334676 راهنمای عمومی گردشگری (کار و دانش) 5 1402/12/29 13950914 13960426 8:6:45 13960504
اصغر طاهری پور کوزه کنان 2750680638 راهنمای عمومی گردشگری (کار و دانش) 5 1402/12/29 13960424 13960425 14:57:29 13960504
اصغر طاهری پور کوزه کنان 2750680638 راهنمای محلی * 5 1402/12/29 13960424 13960425 14:47:50 13960504
یاسین رحمانی نجف اباد 2740926014 راهنمای موزه  (کار و دانش) 5 1402/12/29 13960424 13960425 13:35:13 13960504
احسان قرهورنلو 2755943718 راهنمای موزه  (کار و دانش) 5 1402/12/29 13960424 13960425 13:35:46 13960504
متین فلاحی قراگوز 2741257191 راهنمای موزه  (کار و دانش) 5 1402/12/29 13960424 13960425 13:36:20 13960504
شهریار رضوانی 2949506275 راهنمای موزه  (کار و دانش) 5 1402/12/29 13960424 13960425 13:37:38 13960504
پوریا پیری 2740726996 راهنمای موزه  (کار و دانش) 5 1402/12/29 13960424 13960425 13:38:14 13960504
علیرضا رفیعی بالاو 2741225885 راهنمای طبیعت گردی ( اکوتوریسم)  (کار و دانش) 5 1402/12/29 13951201 13960220 8:42:3 13960329
محمد رضائی 2754536256 راهنمای طبیعت گردی ( اکوتوریسم)  (کار و دانش) 5 1402/12/29 13951201 13960220 8:42:29 13960329
هادی تقدیروش قادری 2753822816 راهنمای طبیعت گردی ( اکوتوریسم)  (کار و دانش) 5 1402/12/29 13951201 13960220 8:42:52 13960329
علی وطن خواه کهریز 6379937064 راهنمای طبیعت گردی ( اکوتوریسم)  (کار و دانش) 5 1402/12/29 13951201 13960220 8:46:2 13960329
توحید محمد ارومی 2740088582 راهنمای طبیعت گردی ( اکوتوریسم)  (کار و دانش) 5 1402/12/29 13951201 13960220 8:43:46 13960329
محمد حسین حیدرزاده 2790671974 راهنمای طبیعت گردی ( اکوتوریسم)  (کار و دانش) 5 1402/12/29 13951201 13960220 8:44:11 13960329
شاهین نوروزیان کاروانسرا 2753669201 راهنمای طبیعت گردی ( اکوتوریسم)  (کار و دانش) 5 1402/12/29 13951201 13960220 8:44:35 13960329
اصغر طاهری پور کوزه کنان 2750680638 راهنمای طبیعت گردی ( اکوتوریسم)  (کار و دانش) 5 1402/12/29 13951201 13960220 8:45:9 13960329
علیرضا رفیعی بالاو 2741225885 راهنمای موزه  (کار و دانش) 5 1402/12/29 13951121 13960220 8:49:47 13960329
محمد رضایی 2754536256 راهنمای موزه  (کار و دانش) 5 1402/12/29 13951121 13960220 8:50:7 13960329
هادی تقدیروش قادری 2753822816 راهنمای موزه  (کار و دانش) 5 1402/12/29 13951121 13960220 8:50:24 13960329
توحید محمد ارومی 2740088582 راهنمای موزه  (کار و دانش) 5 1402/12/29 13951121 13960220 8:50:43 13960329
علی وطن خواه کهریز 6379937064 راهنمای موزه  (کار و دانش) 5 1402/12/29 13951121 13960220 8:52:21 13960329
شاهین نوروزیان کاروانسرا 2753669201 راهنمای موزه  (کار و دانش) 5 1402/12/29 13951121 13960220 8:51:2 13960329
محمد حسین حیدرزاده 2790671974 راهنمای موزه  (کار و دانش) 5 1402/12/29 13951121 13960220 8:51:25 13960329
امین پورفرزانه کورچین قلعه 2741334676 راهنمای موزه  (کار و دانش) 5 1402/12/29 13951121 13960220 8:34:27 13960329
احسان عباسی قطلو 2740653271 رایانه کار ICDL درجه1 2513 1402/12/29 13950809 13951116 13:18:42 13951210
فرید خمویی تولی 2740269153 رایانه کار ICDL درجه1 2513 1402/12/29 13950809 13951028 10:3:10 13951106
سعید شکری 2909723666 روش ها و فنون تدریس (پداگوژی) 2351 1402/12/29 13950915 13951019 16:24:17 13951027
مهدی جوادی نربین 2909131580 روش ها و فنون تدریس (پداگوژی) 2351 1402/12/29 13950915 13951019 16:28:13 13951026
لودریک یوحنا 2753655839 راهنمای عمومی گردشگری (کار و دانش) 5 1402/12/29 13950914 13951007 16:43:2 13951022
هادی تقدیروش 2753822816 رایانه کار ICDL درجه2 2513 1402/12/29 13950809 13951007 9:21:25 13951022
خسرو خوارزمی 2752617712 رایانه کار ICDL درجه2 2513 1402/12/29 13950906 13951014 13:47:7 13951022
توحید مجلسی 2754460640 رایانه کار ICDL درجه1 2513 1402/12/29 13950809 13951013 11:24:54 13951020
امین پورفرزانه گورچین قلعه 2741334676 راهنمای محلی * 5 1402/12/29 13950904 13951008 15:58:9 13951015
مرتضی علی پور اقدم 2860285148 رایانه کار حسابداری مالی (کار و دانش) 1 1402/12/29 13950804 13951008 9:37:55 13951013
سینا یگانه عزتی 2740004567 رایانه کار ICDL درجه1 2513 1402/12/29 13950809 13950823 20:25:21 13950930
علیرضا چول بیگی 2754208879 راهنمای عمومی گردشگری (کار و دانش) 5 1402/12/29 13950914 13950921 11:10:40 13950929
علی وطن خواه کهریز 6379937064 راهنمای عمومی گردشگری (کار و دانش) 5 1402/12/29 13950914 13950922 12:44:57 13950929
علیرضا رفیعی 2741225885 راهنمای عمومی گردشگری (کار و دانش) 5 1402/12/29 13950914 13950921 11:20:4 13950929
توحید محمدارومی 2740088582 راهنمای عمومی گردشگری (کار و دانش) 5 1402/12/29 13950914 13950921 12:31:36 13950929
شهریار رضوانی 2949506275 راهنمای عمومی گردشگری (کار و دانش) 5 1402/12/29 13950914 13950922 12:46:9 13950929
احسان عباسی قطلو 2740653271 رایانه کار ICDL درجه2 2513 1402/12/29 13950809 13950823 20:0:3 13950929
علیرضا رفیعی 2741225885 راهنمای محلی * 5 1402/12/29 13950904 13950907 15:22:55 13950923
توحید محمدارومی 2740088582 راهنمای محلی * 5 1402/12/29 13950904 13950907 15:23:48 13950923
شهریار رضوانی 2949506275 راهنمای محلی * 5 1402/12/29 13950904 13950907 15:24:52 13950923
عارف خوشبخت اسلاملو 2741453421 رایانه کار ICDL درجه1 2513 1402/12/29 13950809 13950911 12:36:41 13950923
رامین یزدان 2740897928 رایانه کار ICDL درجه2 2513 1402/12/29 13950906 13950911 12:11:6 13950923
وحید حمیدی 1570148511 رایانه کار ICDL درجه2 2513 1402/12/29 13950906 13950911 12:12:18 13950923
زایا میرزا 2741497354 رایانه کار ICDL درجه2 2513 1402/12/29 13950906 13950911 12:13:18 13950923
امیر قلیزاده 2910105891 رایانه کار ICDL درجه2 2513 1402/12/29 13950906 13950911 12:15:20 13950923
مجید استوار 2740701438 رایانه کار ICDL درجه2 2513 1402/12/29 13950906 13950911 12:16:30 13950923
محمدرضا اجلالی کشتیبان 2741446849 رایانه کار ICDL درجه2 2513 1402/12/29 13950906 13950911 12:25:31 13950923
فرید خمویی تولی 2740269153 رایانه کار ICDL درجه2 2513 1402/12/29 13950809 13950823 19:49:29 13950917
یعقوب جهانی 2790457751 رایانه کار ICDL درجه1 2513 1402/12/29 13941129 13950823 20:45:28 13950914
امیر جوان قره باغ 2754781137 رایانه کار ICDL درجه1 2513 1402/12/29 13950809 13950823 20:22:7 13950914
مهدی عباسی نوا 2755669225 رایانه کار ICDL درجه1 2513 1402/12/29 13950809 13950823 20:23:43 13950914
مهدی علیپوراقدم 6409922191 رایانه کار ICDL درجه1 2513 1402/12/29 13950809 13950823 20:29:7 13950914
عارف خوشبخت اسلاملو 2741979863 رایانه کار ICDL درجه2 2513 1402/12/29 13950809 13950823 19:31:20 13950914
سینا یگانه عزتی 2740004567 رایانه کار ICDL درجه2 2513 1402/12/29 13950809 13950823 19:41:39 13950914
توحید مجلسی آذر 2754460640 رایانه کار ICDL درجه2 2513 1402/12/29 13950809 13950823 19:45:8 13950914
سالار خضری 2741773696 رایانه کار ICDL درجه2 2513 1402/12/29 13950809 13950823 19:46:2 13950914
علی آشوری 2741550530 رایانه کار ICDL درجه2 2513 1402/12/29 13950809 13950823 20:0:51 13950914
رامین یوسفی 2840180243 راهنمای عمومی گردشگری (کار و دانش) 5 1402/12/29 13950601 13950717 9:59:0 13950825
محمد رضایی 2754536256 راهنمای عمومی گردشگری (کار و دانش) 5 1402/12/29 13950601 13950717 10:14:55 13950825
پوریا پیری 2740726996 راهنمای عمومی گردشگری (کار و دانش) 5 1402/12/29 13950601 13950717 10:7:43 13950825
محمد رضائی 2754536256 راهنمای محلی * 5 1402/12/29 13950504 13950708 10:21:29 13950818
پوریا پیری 2740726996 راهنمای محلی * 5 1402/12/29 13950504 13950708 10:22:47 13950818
مهدی عباسی نوا 2755669225 رایانه کار ICDL درجه2 2513 1402/12/29 13950510 13950704 21:52:38 13950811
عباس خلیل پوروارد 5560033030 رایانه کار ICDL درجه2 2513 1402/12/29 13950510 13950704 21:55:4 13950811
مهدی برادران رضایی 2740508778 حسابدار عمومی مقدماتی (کار و دانش) 1 1402/12/29 13940905 13950604 16:25:30 13950624
شاهین نوروزیان کاروانسرا 2753669201 راهنمای محلی * 5 1402/12/29 13950504 13950604 16:23:30 13950624
صادق شایگان 2949865951 رایانه کار ICDL درجه2 2513 1402/12/29 13941017 13950604 16:34:52 13950624
علی علیزاده احمدآبادی 1652338438 حسابدار عمومی مقدماتی (کار و دانش) 1 1402/12/29 13940905 13950510 16:25:50 13950525
رامین یوسفی 2840180243 راهنمای محلی * 5 1402/12/29 13950504 13950510 15:16:56 13950525
علی وطن خواه کهریز 6379937064 راهنمای محلی * 5 1402/12/29 13950504 13950510 15:27:33 13950525
صابر کوهساری 2741329826 راهنمای محلی * 5 1402/12/29 13950504 13950510 15:28:56 13950525
هادی تقدیروش 2753822816 راهنمای محلی * 5 1402/12/29 13950504 13950510 15:30:13 13950525
علیرضا چول بیگی 2754208879 راهنمای محلی * 5 1402/12/29 13950504 13950510 15:31:42 13950525
مهرام زینالزاده 2910123375 راهنمای محلی * 5 1402/12/29 13950504 13950510 15:32:45 13950525
علی ارسلانی 2741781931 رایانه کار ICDL درجه1 2513 1402/12/29 13941017 13950510 15:53:54 13950525
مهدی رسولی اقدم 2740428881 رایانه کار ICDL درجه1 2513 1402/12/29 13941129 13950510 15:44:43 13950525
توحید سرخوش اینانلو 2740587201 رایانه کار ICDL درجه2 2513 1402/12/29 13950510 13950510 12:24:8 13950525
مهدی فرزانه 2755545038 رایانه کار ICDL درجه1 2513 1402/12/29 13940905 13941117 21:18:8
حجت شریفی 2740250509 رایانه کار ICDL درجه1 2513 1402/12/29 13940905 13941117 21:13:7
مهدی محمدیان 2741762333 رایانه کار ICDL درجه1 2513 1402/12/29 13941017 13941117 21:29:27
بابک سخی دل 2740510217 رایانه کار ICDL درجه1 2513 1402/12/29 13941129 13950126 20:35:27
ارسلان گلابی سلماسی 2840115621 رایانه کار ICDL درجه1 2513 1402/12/29 13941129 13950126 20:33:32
آرش رضازاداه بهستانی 2740907321 رایانه کار ICDL درجه1 2513 1402/12/29 13941129 13950126 20:48:0
سهیل دهقان 22543961 رایانه کار ICDL درجه1 2513 1402/12/29 13941129 13950126 20:32:4
محمدسعید پورمردانی 2740329075 رایانه کار ICDL درجه1 2513 1402/12/29 13941129 13950212 18:42:56
سینا حیدری 2740653735 رایانه کار ICDL درجه2 2513 1402/12/29 13941017 13950213 15:20:30
مهدی رسولی اقدم 2740428881 رایانه کار ICDL درجه2 2513 1402/12/29 13941017 13950213 15:32:47
مهدی رحیمی 2740848285 رایانه کار ICDL درجه2 2513 1402/12/29 13941129 13941204 10:33:41