-پروژه عملی راهنمای گردشگری سلامت

 

 

 

پروژه عملی

راهنمای گردشگری سلامت

مجتمع آموزشی بیلگی سایار

 

موضوع :

مقدماتی بر گردشگری سلامت

 

تالیف : کارآموز

1402

طرح گردشگری سلامت

کشور ایران می‌تواند با سرمایه‌گذاری هرچه بیشتر روی نقاط قوت خود و معرفی آن‌ها به عنوان توانمندی‌های منحصر به فرد خود در ارائه خدمات، نقش خویش را در بازار گردشگری سلامت پررنگ تر نماید

 

ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﭘﺪﯾﺪه اي اﺳﺖ ﮐﻪ از ﮔﺬﺷﺘﻪﻫﺎي دور ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ‫ﺟﻮاﻣﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮده و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ‫اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻪ ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﺧﻮد اداﻣﻪ داده اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ درﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ، ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ دﻧﯿﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪ و اﯾﺠﺎد ‫اﺷﺘﻐﺎل درﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ رﻫﯿﺎﻓﺘﯽ ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪي اﻗﺘﺼﺎدي ‫در ﻗﻠﻤﺮو ﻣﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫـﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮ در ﻃﻮل ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﺷﺨﺼﯽ و ﮐـﺎري ﺧﺎرج ‫از ﻣﮑﺎن زﻧﺪﮔﯽ و ﮐﺎري ﺧﻮد اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ. در ﺑﺴﯿﺎري از ‫ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻧﯿﺮوي اﺻﻠﯽ ﭘﯿﺸﺒﺮد و رﺷﺪ اﻗﺘﺼـﺎدي ﻣﺤﺴﻮب ﻣـﯽﺷـﻮد. اﻣـﺮوزه ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺑـﻪ ﻗﺪري درﺗﻮﺳﻌﻪي اﻗﺘﺼﺎدي-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن آن را ﺻﺎدرات ﻧﺎﻣﺮﺋﯽ ﻧﺎم ﻧﻬﺎده اﻧﺪ.

 

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ‫ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮي در ﺳﺎل 2020 ﻣﯿﻼدي ﺑﻪ ‫ﺳﻮدآورﺗﺮﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺟﻬﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷـﻮد. اﻓـﺰاﯾﺶ رﺷﺪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ از ﯾﮏ ﺳﻮ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪﻫﺎي ﮔﺮدﺷﮕﺮي ‫از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ روز ﺑﻪ روز اﻧﻮاع ﺑﯿﺸﺘﺮي از ‫ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻧﻈﯿﺮ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽو آﻣﻮزﺷﯽ، ﮔﺮدﺷﮕﺮي ‫ﻣﺬﻫﺒﯽ، ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺷﻬﺮي، ﮔﺮدﺷﮕﺮي روﺳﺘﺎﯾﯽ، ﮔﺮدﺷﮕﺮي ورزﺷﯽ و ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺳﻼﻣﺖ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد. در ﻣﯿﺎن ﺣـﻮزهﻫﺎي ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺮدﺷﮕﺮي، ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺳﻼﻣﺖ و زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎي ‫آن ﺑــﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ و ﻣﺰﯾﺖﻫﺎي رﻗﺎﺑﺘﯽ آنﻫﺎ از ﺗﻮﺟﻬﯽ ‫دوﭼﻨﺪان ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪه اﺳﺖ و رﺷﺪ ﺷﺘﺎﺑﺎن را در ﻣﯿﺎن اﻧﻮاعﮔﺮدﺷﮕﺮي از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ. ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﺮﮔﺮدﺷﮕﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﮏ ﮔﺮدﺷﮕﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻣﻮﺟﺐ ارز آوری می شود  .مین طور دستیابی به اهداف تعیین ‫ﺷﺪه در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪي ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان یک ‫اﻟﺰام ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، ﺑ‪ﻌﺪ دﯾﮕﺮي از اﻫﻤﯿﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺳﻼﻣﺖ را، ‫ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ

ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮔﺮدﺷﮕﺮي، ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺳﻼﻣﺖ را ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ: اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻼﻣﺘﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ روﺣﯿﻪي ﻓﺮد (ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آبﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﯽ،آب و ﻫﻮا و ﯾﺎ ﻣﺪاﺧﻼت ﭘﺰﺷﮑﯽ) ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد و در ﻣﮑﺎﻧﯽ ‫ﺧﺎرج از ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻓﺮد اﺳﺖ و ﺑﯿﺶ از 24 ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻃـﻮل ‫اﻧﺠﺎﻣﺪ. ﺗﻮرﯾﺴﻢ ﺳﻼﻣﺖ ﺷﺎﻣﻞ اﻓﺮاد و ﮔﺮوهﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ‫ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻐﯿﯿﺮ آب و ﻫﻮا  )ﺑﺎ ﻫﺪف ﭘﺰﺷﮑﯽ و درﻣﺎﻧﯽ( ، ‫اﺳﺘﻔﺎده از آبﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﯽ، ﮔﺬران دوران ﻧﻘﺎﻫﺖ، ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ و ‫ﻧﻈﺎﯾﺮ آن اﻗﺪام ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﺑﺴﯿﺎري از ﺑﯿﻤـﺎران ‫ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﯾﺎ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ از اﻣﮑﺎﻧﺎت ‫ﻧﯿﺰ ﺑﺮاي ﻣﺪاوا ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﻬﻢ و ﻣﻌﺘﺒﺮ ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ‫ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﯾﻦ ﻧﻮع ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدي اﻋﺘﺒﺎر ‫و رواج ﻓﺮاواﻧﯽ دارد. در ﺳﻄﺢ ﮐﻼن، دوﻟﺖﻫﺎ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪي از ﻣﺰاﯾﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﺎﺷﯽ از اﯾـﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

 

اﻣﺮوزه رﻗﺎﺑﺖ ﻓﺰاﯾﻨﺪه اي ﻣﯿﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑـﻪ وﯾﮋه ‫ﮐﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪي آﺳﯿﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﺟﺬب ﮔﺮدﺷﮕﺮان ‫ﺳﻼﻣﺖ آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ. از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ، ﮔﺮدﺷﮕﺮيﺳﻼﻣﺖ در ﮐﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺰ روﻧﻖ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﯾﺎﻓﺘﻪ است.ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن و آزادﺳﺎزي ﺗﺠﺎرت در ﺣﻮزه ي ﺧﺪﻣﺎت ‫ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺴﺘﺮ رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ اﯾﻦ ﻧﻮع ﮔﺮدﺷـﮕﺮي ﺷﺪ. اﮔﺮ گردشگری ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اوﻟﻮﯾﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد اﯾﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻟﻘﻮه از ﺧﺎرج ﺷﺪن ارز و ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﮐﻨﺪ. ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻫﻢ ﭼﻮن ﺗﻐﯿﯿﺮ در ‫ارزشﻫﺎي ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن، ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ، ﻣﺴﻦﺗﺮ ﺷﺪن ‫ﺟﻤﻌﯿﺖ و اﻗﺘﻀﺎﻫﺎي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ را ﻣﯽﺗﻮان ‫ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﻇﻬﻮر ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺳﻼﻣﺖ داﻧﺴﺖ. ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﯾﻦ ‫ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺳﻼﻣﺖ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ‫در زﻣﺮه رو ﺑﻪ رﺷﺪﺗﺮﯾﻦ اﻧﻮاع ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻣﺤﺴﻮب ﺷـﻮد ‫.

 

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در زﻣﯿﻨﻪي ‫ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺳﻼﻣﺖ ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ را ﺑﻪ ﺳﻪ ﻧـﻮع ﺗﻘﺴﯿﻢ ‫ﮐﺮد:

اﻟﻒ :‌ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ

ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﻪ دﻫﮑﺪهﻫﺎي ﺳﻼﻣﺖ و ‫ﻣﻨﺎﻃﻖ داراي ﭼﺸﻤﻪﻫﺎي آب ﻣﻌﺪﻧﯽ و آب ﮔﺮم، ﺑﺮاي رﻫﺎﯾﯽ ‫از ﺗﻨﺶﻫﺎي زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه و ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻗﻮا ﺑﺪون ﻣﺪاﺧﻠﻪ و ‫ ﻧﻈﺎرت ﭘﺰﺷﮑﯽ.

 

 

ب : ﮔﺮدﺷﮕﺮي درﻣﺎﻧﯽ ( ﺑﺎزﺗﻮاﻧﯽ )

ﻣﺴﺎﻓﺮت به ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ درﻣﺎﻧﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ ( ﻣﺎﻧﻨﺪ آبﻫﺎي ‫ﻣﻌﺪﻧﯽ، ﻧﻤﮏ و ﻟﺠﻦ) ﺟﻬﺖ درﻣﺎن ﺑﺮﺧﯽ ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎ ﯾﺎ ﮔﺬراندوران ﻧﻘﺎﻫﺖ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت و ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ.

 

پ : ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﭘﺰﺷﮑﯽ

ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎي ﺟﺴﻤﯽ ﯾﺎ اﻧﺠﺎم ﻧﻮﻋﯽ از ﻋﻤﻞﻫﺎي ﺟﺮاﺣﯽ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﭘﺰﺷﮑﺎن در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ

 

در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪاي ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه اﺳﺖ ﻋﻮاﻣﻠﯽ از ﻗﺒﯿﻞ اﯾﺠﺎد ﺗﺴﻬﯿﻼت ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ، ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ و ﻫﺰﯾﻨﻪي ﭘﺎﯾﯿﻦ درﻣﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﺬب ﺑﯿﻤﺎر در ﺣـﻮزه ‫ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﭘﮋوﻫﺸﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪي ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺳﻼﻣﺖ‫ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:  ﺗﻮﺳﻌﻪي اﺳﺘﺮاﺗﮋي زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ، اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺗﻮﺳﻌﻪي ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ، اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺗﻮﺳﻌﻪي ﺳﯿﺴﺘﻢاﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺗﻮﺳﻌﻪي ﻣﺤﺼﻮل.

محققان در ﭘﮋوﻫﺸﯽ، ﺑـﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪند ﮐﻪ اﻣﻨﯿﺖ ‫درﻣﺎﻧﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺻﺪور روادﯾﺪ درﻣﺎن از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑـﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪي اﯾـﻦ ﺻﻨﻌﺖ در اﯾﺮان ‫ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪاي دﯾﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: زﻣﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺖ، اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺘـﺮﺟﻢ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن، اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن، ﻫﺰﯾﻨﻪ، ﮐﯿﻔﯿﺖ، ﺗﻨﻮع ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ، ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﻃﺮحﻫﺎي ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاري،‫ﻧﻈﺎرت ﻣﻘﺮراﺗﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ، وﺟﻮد ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻗﺎﻣﺘﯽ ﺑﺮاي ﻫﻤﺮاه ﺑﯿﻤﺎر، ﭘﺬﯾﺮش ﺑﯿﻤﻪي ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎرﺟﯽ، اﻣﮑﺎن ﻣﺸﺎوره ي ﻗﺒﻠﯽ ﺑـﺎ ﭘﺰﺷﮏ از ﻃﺮﯾﻖ وب ﺳﺎﯾﺖ، اﻋﺘﺒﺎرﺑﺨﺸﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠـﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن، ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ، اﻣﮑﺎن ﭘﯿﮕﯿﺮي ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر و ﻣﯿﺰان ﺧﻄﺎي درﻣﺎن.

‫در واﻗﻊ ﺷﺶ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎي اﻓﺮاد ﺑﺮاي ﺳﻔﺮﻫﺎيدرﻣﺎﻧﯽ از ﻗﺒﯿﻞ: ﻗﯿﻤﺖ، ﮐﯿﻔﯿﺖ، در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن، ﺑـﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﻮدن، درﻣﺎنﻫﺎي ﺧﺎرج از ﺷﻤﻮل ﺑﯿﻤﻪ و ﺗﻤﺎﯾﺰ وﺟـﻮد دارد ‫. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻣﺰﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪيﮔﺮدﺷﮕﺮي ﭘﺰﺷﮑﯽ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ وﺟﻮد دارد، ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﭘﺎﯾﯿﻦﺧﺪﻣﺎت، ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺑﺎ ﺻﻼﺣﯿﺖ و دارا ﺑﻮدن ﺟﺎذﺑـﻪﻫﺎي ﻓﺮاوان ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎي ﺑﺎﻻي درﻣﺎﻧﯽ، ‫ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻓﺮﺻﺖﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ استفاده کند.

 

بر اساس تحقیقات انجام‌گرفته هر گردشگر سلامت در ایران سه برابر گردشگران عادی ارزآوری دارد. به‌طور دقیق تر هزینه‌هایی که بیماران خارجی در ایران دارند تنها 30% در بخش درمان است و بقیه صرف اقامت و گردشگری می‌شود.

 

گردشگری سلامت، به معنای مطالعات بر روی میزان پتانسیل جذب گردشگر سلامت یک مکان خاص در شهر و یا روستا و همچنین تعیین مکان احداث مرکز سلامت در منطقه مورد نظر را در برمیگیرد. لذا برنامه‌ریزی و تحقیق دقیق جهت ایجاد یک مرکز گردشگری سلامت باید در دستور کار قرار گیرد. طرح توجیهی گردشگری سلامت این امکان را به سرمایه گذاران می دهد تا بتوانند به خوبی میزان حجم سرمایه موردنیاز و اعتبار پروژه برآورد کنند.

 

گسترش صنعت گردشگري علاوه بر نقش و تأثیر آن در ابراز هويت ملي، موجب ارتقاي ابعاد وسيع اقتصادي از جمله ايجاد فرصت‌هاي شغلي، درآمدزايي، كاهش فقر و گسترش عدالت اجتماعي و رفاه در جامعه می‌شود.

 

تحقیقات نشان می‌دهد که در سال‌هاي اخير خاورميانه بیش‌ترین رشد را در زمينه گردشگري داشته است، لیکن جايگاه ايران در بازار بزرگ گردشگري جهانی كمتر از كشورهاي استوني، قبرس، اروگوئه و حتي كشور كوچك مانند بحرين بوده و تنها در كمتر از يك درصد از بازار گردشگري جهان سهیم می‌باشد.

 

بر اساس تحقیقات انجام‌گرفته هر گردشگر سلامت در ایران سه برابر گردشگران عادی ارزآوری دارد. به‌طور دقیق تر هزینه‌هایی که بیماران خارجی در ایران دارند تنها 30% در بخش درمان است و بقیه صرف اقامت و گردشگری می‌شود. با توجه به تعرفه‌های درمانی کشور و خدماتی که ارائه می‌شود پیش‌بینی می‌شود که به‌طور میانگین به ازای هر بیماری که وارد کشور شود حداقل 5 تا 7 هزار دلار ارزآوری ایجاد گردد.

 

بیش‌ترین آمار گردشگران سلامت در نیمه نخست سال 1394 مربوط به استان آذربایجان شرقی با 50 هزار گردشگر می‌باشد که بیش‌ترین گردشگران سلامت استان از کشورهای جمهوری آذربایجان، جمهوری خودمختار نخجوان، شرق ترکیه و شمال عراق هستند. در حال حاضر کشورمان در مجاورت 11 کشور با جمعیت بیش از 200 میلیون نفر است، کشور هایی که غالبا در زمینه های پزشکی ضعیف بوده و بازار بالقوه ای برای نظام سلامت ما محسوب می شوند. گردشگری سلامت و توریسم درمانی به عنوان یکی از حوزه های کارآمد مبحث گردشگری بوده که شامل دامنه بسیار وسیعی است، در ادامه گزارش،  کلیات به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

 

 نمونه  پروژه های بخش خدماتی و گردشگردی انجام شده در موسسه سپینود شرق را در بخش پروژه ها  مشاهده بفرمایید.

 

گردشگری سلامت در ایران

گردشگری سلامت هرگونه مسافرت برای ارتقای سلامت را دربر می‌گیرد و به عنوان یکی از ابعاد گردشگری، به توسعه پایدار و پویایی اقتصاد کشور کمک می‌نماید. همچنین گردشگری سلامت یک استراتژی ملی در راستای افزایش درآمد کشور و نیز یک بازوی امنیت ملی است. کشور ایران دارای نقاط قوت زیادی ازجمله پزشکان حاذق، تکنولوژی به روز و مناطق درمانی طبیعی برای جذب گردشگران سلامت است، اما با نقاط ضعف و چالش‌هایی نظیر هماهنگی نامناسب سازمان‌های مسئول گردشگری پزشکی و برنامه ریزی نامناسب نیز همراه است. کشور ایران می‌تواند با سرمایه‌گذاری هرچه بیشتر روی نقاط قوت خود و معرفی آن‌ها به عنوان توانمندی‌های منحصر به فرد خود در ارائه خدمات، نقش خویش را در این بازار پررنگ تر نماید. در زمینه نقاط قابل اصلاح نیز می‌توان بر حسب مورد از طریق تدوین برنامه‌های جامع، بازاریابی و اصلاح برخی از فرآیندها، نتیجه مورد نظر را حاصل نمود.

 

ایران می‌تواند بالقوه از خارج شدن ارز و نیروی انسانی به دیگر کشورها جلوگیری نماید. طی چند سال گذشته، به تعداد افرادی که به منظور استفاده از خدمات سلامت از کشورهایشان خارج شده‌اند، افزوده شده است. این افزایش تعداد گردشگران پزشکی با عواملی نظیر هزینه بالای خدمات سلامت در کشورهای صنعتی، افزایش سهولت مسافرت‌های بین‌المللی، نرخ مطلوب تبدیل ارز در اقتصاد جهانی، پیشرفت‌های سریع تکنولوژی پزشکی، بهبود استانداردهای مراقبت در بیشتر کشورها و دسترسی گردشگران به شبکه اینترنت ارتباط دارد. اکنون با ظهور استانداردها و قوانین جهانی که در نقاط مختلف دنیا به اجرا درمی‌آیند، مردم به دنبال با کیفیت‌ترین درمان‌ها با قیمت‌های پایین و رقابتی هستند. نتایج مطالعات نشان می‌دهد که افزایش هزینه‌های درمانی در ایالات‌متحده، انگلستان و کانادا باعث شده است که بسیاری از بیماران ایالات‌متحده و اروپا به منظور دریافت خدمات پزشکی به کشورهای در حال توسعه جنوب شرقی آسیا سفر کنند. اطلاعات دقیقی از تعداد بیمارانی که خدمات سلامت را در مقاصد گردشگری سلامت دریافت می‌کنند، وجود ندارد. مشکل اصلی در تعیین تعداد گردشگران سلامت مربوط به تعریف دقیقی از این گردشگران است. در واقع عدد گزارش شده شامل درمان خارجیان مقیم کشور مقصد، مسافران تجاری و گردشگران نیازمند خدمات سلامت در زمان اقامت می‌شود. علاوه بر این آمار، کسانی که از خدمات تندرستی نظیر یوگا، ماساژ و غیره استفاده می‌کنند، ممکن است به این آمار اضافه شوند.

 

در حال حاضر، با توجه به کم هزینه بودن و پردرآمد بودن این صنعت، بسیاری از کشورهای علاقه مند به توسعه گردشگری، توجه خود را بر این بخش از صنعت گردشگری متمرکز و برای آن برنامه ریزی می‌کنند.

برای اطلاعات بیشتر میتوانید مطلب طرح توجیهی گردشگری را مطالعه فرمایید .

 

مطالعات بازار گردشگری سلامت

با توجه به مطالعات بازار انجام شده، یکی از عناصر اصلی برای رقابت بامراکز درمانی سنتی ارائه خدمات رفاهی و هتل است. ارائه این‌گونه خدمات برای انتخاب یک بیمارستان مزیت رقابتی بیشتری نسبت به خدمات کلینیکی ایجاد می‌کند و موجب افزایش تعداد بیماران و کاهش هزینه‌های بیمار می‌شود. از طرفی کیفیت ارائه خدمات پزشکی را افزایش می دهد که می تواند زمینه های مناسب را برای جذب گردشگران سلامت ایجاد کند.

 

احداث هتل بیمارستان در یک مجموعه نیازمند بررسي نيازهاي منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای و طراحی دقیق و مطابق با نيازهاي احصا شده است. در سال‌های اخیر نگرش به ارائه خدمات بیمارستانی تغییر کرده و مدیران بیمارستان‌ها، اصول بیمارداری و میهمان‌داری خود را به جهت افزایش رضایت خدمت گيرندگان توسعه داده‌اند.

 

در طراحی هتل بیمارستان؛ بیمارستان به منظور ایجاد فضایی آرام، امن و زیبا مانند هتل در نظر گرفته می‌شود. از عوامل انسانی، فیزیکی و عملکردهای ویژه در بیمارستان می‌توان به عنوان عناصر اصلی در تعیین کیفیت خدمات هتل بیمارستان‌ها نام برد. علاوه بر این عناصر، کارشناسان بر این باور هستند که عواملی نظیر شرایط اقتصادی، شرایط فرهنگی، امنیت، خدمات رفاهی عمومی، خدمات سلامت، راهنمایی بیمار و کارکنان بر خدمات هتل بیمارستان‌ها تأثیر دارند.

 

 

 

 

توانمندی‌های ایران برای گردشگری سلامت

 1. ارائه آخرین و جدیدترین طرح درمانی به بیماران
 2. درمان توسط بهترین و متخصص‌ترین پزشکان
 3. برخورداری از با کیفیت‌ترین تجهیزات و تأسیسات پزشکی
 4. انجام بهترین و پیشرفته‌ترین جراحی‌های دنیا
 5. عدم سردرگمی بیماران در هنگام ورود به ایران و طول درمان در ایران
 6. بهره‌مندی از جاذبه‌های تفریحی، طبیعی، تاریخی و زیارتی در طول اقامت درمانی
 7. برخورداری از بهترین اخلاق و منش و میهمان نوازی ایرانیان که پیام آور صلح و امنیت جهانیان است
 8. استفاده از تورهای سلامت که به صورت آب درمانی، ماساژ درمانی، لجن درمانی و سفر به شهرک‌های سلامت برگزار می‌شود

 

عوامل ایجادکننده مزیت رقابتي گردشگری سلامت درجهان

 1. برتری کیفیت
 2. برتری پاسخ‌گویی به مشتری
 3. هزینه پایین
 4. برتری کارایی
 5. برتری نوآوری

 

عوامل ایجادکننده مزیت رقابتي در ایران

با استفاده از طرح توجیهی می توان مزیت های رقابتی گردشگری سلامت در ایران را به نسبت کشورهای دیگر شناسایی و ارزیابی کرد. مزیت های رقابتی در ایران عبارتند از:

 1. هزینه درمان و خدمات پزشکی ارزان (ارزش کمتر ریال نسبت به دلار)
 2. آزمایشگاه و ابزار ژنتیکی مجهز
 3. در اختیار داشتن جدیدترین تجهیزات تشخیصی، بهداشتی و درمانی مدرن
 4. وسایل دندانپزشکی بروز
 5. متخصصان با تجربه ملی و توانایی‌های بین‌المللی
 6. وجود مراکز درمانی متعدد تخصصی و فوق تخصصی در سطح بین‌المللی
 7. وجود 50 دانشکده پزشکی
 8. زیرساخت‌های فیزیکی (مراکز درمانی مجهز و مراکز تحقیقاتی و مکان‌های گردشگری)
 9. شهرت جهانی پزشکان ایرانی به ویژه در کشورهای منطقه
 10. دستیابی ایران به توفیقات جدید در عرصه پزشکی (سلول‌های بنیادی)
 11. محیط فرهنگی مذهبی مناسب برای کشورهای مسلمان

 

عوامل تأثیرگذار در تعیین کیفیت خدمات مراکز درمانی

 1. عوامل فیزیکی
 2. عملکرد
 3. خدمات رفاهی عمومی
 4. امنیت
 5. عوامل فرهنگی
 6. عوامل انسانی
 7. هدایت و راهنمایی بیمار
 8. کارکنان
 9. خدمات درمانی
 10. خدمات رفاهی کلینیکی

 

 

امروزه توریسم درمانی به عنوان صنعتی پیشرو در توسعه اقتصادی کشورها مطرح می‌باشد با توجه به دگرگونی‌های صورت گرفته در جوامع و جهانی شدن میزان تمایل مردم نقاط مختلف جهان به گردشگری به‌طور روزافزونی افزایش یافته است، این بخش اقتصادی از بازار گردشگری شامل دو بخش می‌شود: بخش پزشکی و گردشگری. گردشگران ایالات‌متحده برای پیوند اعضاء، جراحی زیبایی و لقاح مصنوعی به آسیا سفر می‌کنند بیماران امریکای جنوبی، خاورمیانه و سایر بخش‌های آسیا برای دریافت خدماتی که درمراکز درمانی کشورشان ارائه نمی‌شود اقدام به مسافرت می‌نمایند اروپایی‌ها و کانادایی‌ها زمان‌های طولانی در لیست انتظار را با دریافت مراقبت‌های پزشکی در مکان‌های دیگر میانبر می‌زنند. آنچه امروزه در این نوع از گردشگری و خدمات رسانی پزشکی اهمیت ویژه‌ای یافته است تمایل بسیار زیاد کشورهای در حال توسعه به وارد شدن در این عرصه رقابتی پردرآمد می‌باشد. کشور ایران نیز در میان کشورهای در حال توسعه از جمله مقاصدی به شمار می رود که ظرفیت بالقوه ی بسیار بالایی را در این زمینه از گردشگری دارا می‌باشد.

 

با وجود اینکه، گردشگری سلامت حیطه‌ی پیچیده‌ای برای مطالعه است. بسیاری از دولت‌ها، آژانس‌ها و ارائه دهندگان خصوصی سلامت، گردشگری سلامت را به عنوان ابزار توسعه‌ی اقتصادی در نظر می‌گیرند که می‌تواند درمان رقابتی را برای مشکلات نظام سلامت جهانی فراهم کند.

 

هم اکنون کلان‌شهر تبریز با دارا بودن بیمارستان‌های دولتی و خصوصی به عنوان قطب درمانی استان‌های شمال غرب کشور محسوب می‌شود و همه روزه بیمارستان‌ها و مراکز درمانی این شهر میزبان بیمارانی از استان‌های مجاور و حتی کشورهای همجوار است. کارشناسان معتقدند در حوزه توریسم درمانی بخش خصوصی با توجه به اختیاراتی که دارد بهتر می‌تواند، فعالیت کند.

 

به طور کلی می توان گفت که صنعت گردشگری  صنعتی پیچیده است و نیاز شدید به شناخت مناسب از منطقه و شرایط اقتصادی و فرهنگی جامعه مورد نظر دارد. و گردشگری سلامت به مراتب دارای پیچیدگی ها و شناخت بیشتری از محیط دارد چرا که از حساسیت بیشتری برخوردار است. بی شک هرگونه اقدام بدون برنامه ریزی مناسب، مطمئنا باعث ایجاد صدمات مالی زیادی برای سرمایه گذاران در این بخش می شود. طرح توجیهی گردشگری سلامت گزینه های مناسب برای سرمایه گذاری با توجه به پتانسیل موجود در منطقه را بررسی میکند اما باید برنامه‌ریزی‌ها به شکلی باشند که منافع طرح به حداکثر و ریسک‌ها به حداقل برسند. هرچند که طرح توجیهی به‌تنهایی ضامن موفقیت سرمایه‌گذاری نیست ولی یکی از الزامات دستیابی به نتایج مطلوب به شمار می‌رود.

 

 

در بین کلیة صنایع خدماتی، صنعت گردشگری به علت ایفای نقش اساسی در اقتصاد ملی یکی از حساس ترین صنایع به موضوع کیفیت است. بنابراین شناسایی ، سطح واقعی کیفیت دریافت شده از سوی گردشگران نخستین گام برای افزایش رضایت آنها و در نتیجه توسعة پایدار اقتصا دی خواهد بود ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺳﻼﻣﺖ و ﺗﻮرﯾﺴ ﻢدرﻣﺎﻧﯽ ﯾﮑﯽ از ﺣﻮزه ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺸﯽ ﺑﺴﺰا در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي اﯾﻔﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ و داﻣﻨ ﻪاي ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮده را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد. در اﯾﻦ پژوهش ﺑﺮآﻧﯿﻢ ﺗﺎ ﭘﺲ از آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺳﻼﻣﺖ و ﺗﻮرﯾﺴ ﻢدرﻣﺎﻧﯽ مسئله تحقیق حاضر چگونگی رسیدن به  ضوابط مطلوب کیفیت خدمات پانسیون  در هتل بیمارستان ها کشور مبتنی بر سطح رضایتمندی گردشگران درمانی را تعیین نماییم  “و آن را در ﭼﻬﺎر زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ مدل سروکوال ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﺮار داده و ﻗﺎﺑﻠﯿ ﺖﻫﺎ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻫﺎ را در ﻫﺮﮐﺪام از اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار می دﻫﯿﻢ. در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ از ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  اﺑﺰارﮔﺮدآوري داده ﻫﺎاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه است  ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ را ﺣﻀـﻮري ﺑـﻪ اﻋﻀـﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﮋوﻫﺶ بر اساس تکنیک دلفی به تعداد 40 نفر اراﺋﻪ ﻧﻤﻮده ایم. می توانید این تحقیق مدیریت جهانگردی را به صورت فایل word دانلود نمایید.

 

مقدمه

دستیابی به رشد و توسعه از آمال همه جوامع و کشورهاست و همواره را هها و ابزارهاي مختلفی جهت تحقق این هدف مورد استفاده قرار می گیرد. حوزه گردشگري یکی از پارامترهایی است که درکشورهاي توسعه یافته مورد توجه ویژه قرار گرفته است ولی کشورهاي در حال توسعه آن طور که باید به این مقوله توجه نداشته و سرمایه گذاري درخور و شایست هاي را در این زمینه انجام نداده اند. این درحالی است که این غفلت از سوي کشورهایی چون ایران صورت می گیرد که از لحاظ قابلیت ها و پتانسیلهاي گردشگري بسیار غنی است. حوزه گردشگري دامنه اي بسیار وسیع دارد که یکی از مه مترین زیر مجموعه هاي آن گردشگري سلامت و توریسم درمانی می باشد که توجه مؤثر به آن می تواند توسعه فزاینده گردشگري را در پی داشته باشد. در قرن جديد صنعت هتلداري و گردشگري به عنوان يکي از صنايع درآمدزا پس ازصنايع نفت و خودروسازي مورد توجه بوده و پيش بيني شده در سالهاي آينده به مقام نخست برسد. بنابراين عواملي همچون نوآوري هاي ناوگان حمل ونقل، پيشرفت هاي کم نظير در عرصه فناوري هاي ارتباطي، تغييرات سياسي و اقتصادي، تغيير در ترکيب جمعيت و نيزعامل ازدياد اوقات فراغت، توانسته اند بر رشد، گردشگري اثر گذارند.در این میان خدمات نظارت بر خدمات پانسیونها و اقامتگاههای گردشگری حائز اهمییت ویژه ای است . به طوری که مناطقی که با جذب گردشگرهایی که به منظور بهبود سلامت جسمی و روحی به مناطق مختلف سفر میکنند حائز خدمات ویژه ای هستند از رو تخصیص منابع برای بهبود خدمت رسانی در هتل بیمارستانها اهمیت ویژه ای دارد. در مارس 1993 ، کمسيون آمار سازمان ملل متحد،تعريف ارئه شده از گردشگري توسط سازمان جهاني گردشگري را پذيرفت. براين اساس جهانگردي يا گردشگري عبارتست از: مجموعه فعاليت هايي که افراددر مکان هايي خارج از محل زندگي و کار خود به قصد تفريح و استراحت و خوشگذراني انجام داده و بيش از يک سال متوالي درآن مکان نمي مانند.

 

در همه کشورها، گردشگري يکي از مهم ترين عوامل پيشرفت به حساب مي آيد. توسعه ي امکانات گردشگري در همه ي زمينه ها مانند راه هاي ارتباطي، هتل ها، پارک هاي تفريحي، تاسيسات ورزشي، جشنواره ها و… نشان پيشرفت بوده و با عنوان جهاني شدن صورت مي پذيرد. به نظر هربرت وبر، اوقات فراغت بايد نيازهاي دروني انسان را برآورده سازد.

 

گذران اوقات فراغت در يک هتل، يکي از بهترين راه هاي لذت بردن از اوقات فراغت محسوب مي شود. با وجود همه ي مشکلات و نا آرامي هايي که در نقاط مختلف جهان وجود دارد، در طي ده سال گذشته به طور ميانگين پنج درصد به مسافرت هاي خارج از کشور در دنيا افزوده شده است. ايران داراي ظرفيت هاي متعددي جهت جذب توريست سلامت مي باشد كه مي توان به چشمه هاي آب معدني در اكثر استان هاي كشور، مناطق كويري در قم، بخش هاي درماني ناباروري شهيد صدوقي يزد، دندانپزشكي، مراكز دياليز و انجام انواع جراحي هاي قلب، پلاستيك و چشم وارتوپدي در بيمارستان هاي مشهد و تهران ، انجام پيوند مغز استخوان ،پيوند كليه وكبد دربيمارستان شهيد نمازي شيرازوخدمات طب دارويي گياهي همدان اشاره نمود. ارزان بودن قيمت خدمات پزشكي ايران نسبت به ساير كشور هاي جهان ،كيفيت مناسب وبرابري آن با جديدترين شيوه هاي علم طب در جهان از مهمترين دلايلي است كه مي تواند گردشگري درماني را در ايران رونق دهد . ايران به لحاظ ميراث فرهنگي رتبه پنجم ، از نظر آب و هوا رتبه دهم و متاسفانه در زمينه جذب گردشگر رتبه بيش ازشصت و هفتم را دارا مي باشد . سابقه برنامه ريزي گردشگري در كشور ما به حدود سال 1341 (آغاز برنامه سوم عمراني كشور )بر مي گردد اما با گذشت بيش از 40 سال هنوز جايگاه مناسب خود را نيافته است. آمار دقيقي ازگردشگراني كه به ايران مراجعه مي كنند وجود ندارد اما به گفته مسئولان معمولا” سالانه 20 هزار گردشگر اتباع حاشيه خليج فارس وعراق، به قصد درمان به ايران سفر مي كنند.

 

بیان مساله

کشور ايران داراي ظرفيت هاي متعددي جهت جذب توريست سلامت چه در سطح ملی چه بین المللی مي باشد زیرا  ارزان بودن قيمت خدمات پزشكي ايران نسبت به ساير كشور هاي جهان ،كيفيت مناسب وبرابري آن با جديدترين شيوه هاي علم طب در جهان از مهمترين دلايلي است كه مي تواند گردشگري درماني را در ايران رونق دهد .

آمار دقيقي ازگردشگراني درمانی  كه به ايران مراجعه مي كنند وجود ندارد اما به گفته مسئولان معمولا” سالانه 20 هزار گردشگر اتباع حاشيه خليج فارس وعراق، به قصد درمان به ايران سفر مي كنند.که این امر فرصت مناسبی جهت کسب درامد پایدار در اختیار کشورمان قرار می دهد.

 

تدوین ضوابط مناسب برای پانسیون کردن مسافران با کارکرد درمانی یا به تعبیری خدمات  هتل کلینیکی مستلزم  اجرای ضوابط کیفی خاص جهت  مناسب سازی  این خدمات  و تامین رضایتمندی این گردشگران می باشد

 

لذا  مسئله تحقیق حاضر:چگونگی رسیدن به  ضوابط مطلوب کیفیت خدمات پانسیون  در هتل بیمارستان ها کشور مبتنی بر سطح رضایتمندی گردشگران درمانی  می باشد.

 

اهميت و ضرورت پژوهش

تاکنون پژوهشهاي اندکي در رابطه با آسيب شناسي و نيز چگونگي راههاي توسعه ي صنعت هتلداري در دانشگاه ها و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به انجام رسيده است بنابراين انجام اين پژوهش که هتلداري را از بعد بهداشتی درمانی نيز مورد مطالعه قرار داده از اهميت شايان توجهي برخوردارمي باشد. توجه به عمر کوتاه فعالیت های گردشگری درمانی در کشورمان و اهمیت این نوع از گردشگری در دنیا ضرورت توجه به این اقامتگاه ها با توجه به طول مدت زمان اقامت بیماران و همراهان آنان، و نیازمندی های خاص این نوع از هتل ها ، تدوین ضوابط کیفیت خدمات پانسیون کردن در هتل بیمارستان ها  با خدمات و تجهیزات مناسبی صورت گیرد تا بتواند سطح رضایتمندی گردشگران درمانی کشورمان را تامین نماید .

 

با  توجه به عمر کوتاه فعالیت های گردشگری درمانی در کشورمان و اهمیت این نوع از گردشگری در دنیا ضرورت توجه به این اقامتگاه ها با توجه به طول مدت زمان اقامت بیماران و همراهان آنان، و نیازمندی های خاص این نوع از هتل ها ، تدوین ضوابط کیفیت خدمات پانسیون کردن در هتل بیمارستان ها  با خدمات و تجهیزات مناسبی صورت گیرد تا بتواند سطح رضایتمندی گردشگران درمانی کشورمان را تامین نماید .

 

تا کنون پژوهش هايی در رابطه با اقامتگاههای گردشگران درمانی تدوین گردیده اما برای آن ها ضوابط  علمی و یکپارچه ای اندیشیده نشده است و از این رو انجام اين پژوهش از اهميت شايان توجهي برخوردارمي باشد.

تا کنون پژوهش هايی در رابطه با اقامتگاههای گردشگران درمانی تدوین گردیده اما برای آن ها ضوابط  علمی و یکپارچه ای اندیشیده نشده است و از این رو انجام اين پژوهش از اهميت شايان توجهي برخوردارمي باشد.

 

گردشگري سلامت

امروزه ارتباط رشد اقتصادي با توسعه بهداشت و درمان به خوبي روشن شده است. در رويكردهاي جديد تنها بخش سلامت نيست كه از رشد اقتصادي بهره مي برد، بلكه خود مي تواند مزيت هاي تجاري زيادي را براي كشورها به وجود آورده و علاوه بر ايجاد منابع جديد مالي براي توسعه زير ساخت ها و تكنولوژي ، نقش مهمي در راهبردهاي فرابخشي توسعه پايدار به عهده گيرد. (دبيرخانه ي گردشگري سلامت1392 ص 33)

كوتاه شدن مسافت ها به دليل رشد صنعت حمل و نقل و فناوري اطلاعات، موجب شكل گيري بازارهاي جهاني براي خدمات شده و كشورهاي صنعتي و در حال توسعه هر يك با تكيه بر مزيت هاي نسبي خويش در رقابت با سايرين سهم خود را در اين بازارها جستجو مي كنند. تجارت خدمات حدود 22 درصد اقتصاد جهاني را شامل شده و نقش عمده اي در شكوفايي اقتصاد كشورها دارد، به گونه اي كه بيش از دو سوم اشتغال و درآمد ناخالص ملي برخي كشورهاي پيشرفته را به خود اختصاص مي دهد. امروزه ارتباط رشد اقتصادي با توسعه بهداشت و درمان به خوبي روشن شده است. در رويكردهاي جديد تنها بخش سلامت نيست كه از رشد اقتصادي بهره مي برد، بلكه خود مي تواند مزيت هاي تجاري زيادي را براي كشورها به وجود آورده و علاوه بر ايجاد منابع جديد مالي براي توسعه زير ساخت ها و تكنولوژي ، نقش مهمي در راهبردهاي فرابخشي توسعه پايدار به عهده گيرد.

 

گردشگري سلامت شامل گردشگري درمانی، گردشگري صحت و گردشگري پیشگیرانه است. گردشگري درمانی: سفر براي درمان خاص یا عمل در بیمارستا نها یا مراکز درمانی خارج از کشور مبدا (در مدت زمانی میانگین 2 هفته) است گردشگري صحت: به این نوع از گردشگري سلامت، گردشگري شفابخش نیز گفته می شود. در این نوع از گردشگري از امکانات طبیعت (آب گر مها و آ بهاي معدنی، دریاچه هاي نمک، لجن هاي طبی، شن زارهاي رادیو اکتیو، حما مهاي گیاهی، خورشید و آب و هوا و مانند آن استفاده میشود. گردشگري پیشگیرانه: در این نوع گردشگري سلامت تمام منابع طبیعی و هدف از سفر مشابه گردشگري صحت می باشد با این تفاوت که افراد ناراحتی یا بیماري خاصی ندارند، بلکه در واقع از بروز بیماري و ناراحتی جسمی و روحی جلو گیري میکنند.