– پروژه آزمون عملی گردشگری سلامت

بسمه تعالی
ارزشیابی مهارتی با الگوی سنجش عملکردی
» پایانی « پروژه آزمون عملی
گروه شغلی : گردشگری
عنوان استاندارد : راهنمای گردشگری سلامت
کد استاندارد : ۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۱۰۰۰۱
۱۴۰۱/۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۱۰۰۰۱/ کد پروژه: ۷۶۰
زمان آزمون : ۷۸ دقیقه
۱۴۰۱/۱۱/ تاریخ تدوین پروژه آزمون ۱۷
عنوان استاندارد : .راهنمای گردشگری سلامت.
کد استاندارد ۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۱۰۰۰۱
۱۴۰۱/۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۱۰۰۰۱/ کد پروژه : ۷۶۰
۲
جدول ۱
فهرست محتوی پروژه
ردیف فهرست محتوی
۱ تهیه کنندگان
۲ مشخصات استاندارد آموزشی
۳ توضیح مختصر در مورد پروژه
۴ نقشه کار عملی
۵ دستورالعمل)فرایند ( اجرای پروژه
۶ لیست تجهیزات
۷ لیست ابزارآلات
۸ لیست مواد مصرفی
۹ امتیازبندی
۱۰ چک لیست معیار های نگرشی
۱۱ نتیجه نهایی
عنوان استاندارد : .راهنمای گردشگری سلامت.
کد استاندارد ۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۱۰۰۰۱
۱۴۰۱/۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۱۰۰۰۱/ کد پروژه : ۷۶۰
۳
جدول ۲ – تهیه کنندگان :
ردیف نام و نام خانوادگی تحصیلات سابقه آموزشی)سال( سایر اطلاعات
۱
زهرا قجرجزی آخرین مدرک تحصیلی سابقه فعالیت مربی دولتی
تلفن ثابت :
کارشناسی ارشد تلفن همراه :
رشته تحصیلی سابقه فعالیت مربی غیر دولتی ایمیل :
مدیریت گردشگری ۶ سال آدرس :تهران
۲
مژگان خرم فر آخرین مدرک تحصیلی سابقه فعالیت مربی دولتی
تلفن ثابت :
کارشناسی تلفن همراه :
رشته تحصیلی سابقه فعالیت مربی غیر دولتی ایمیل :
ادبیات ۱۵ سال آدرس :تهران
۳
آذین ایزدی آخرین مدرک تحصیلی سابقه فعالیت مربی دولتی
تلفن ثابت :
کارشناسی ارشد
تلفن همراه :
رشته تحصیلی سابقه فعالیت مربی غیر دولتی ایمیل :
برنامه ریزی گردشگری ۹ سال آدرس :همدان
۳
سارا حبیبی پور آخرین مدرک تحصیلی سابقه فعالیت مربی دولتی
تلفن ثابت :
کارشناسی تلفن همراه :
رشته تحصیلی سابقه فعالیت مربی غیر دولتی ایمیل :
جغرافیای انسانی و اقتصادی ۵ سال آدرس :خراسان رضوی
۳
فاطمه دولتی آخرین مدرک تحصیلی سابقه فعالیت مربی دولتی
تلفن ثابت :
کارشناسی ارشد گردشگری
و دکترای برنامه ریزی شهری
و
و
۱۳ سال تلفن همراه :
ایمیل :
رشته تحصیلی سابقه فعالیت مربی غیر دولتی
برنامه ریزی شهری آدرس :تهران
۶
عباس رضوی فرد آخرین مدرک تحصیلی سابقه فعالیت مربی دولتی
تلفن ثابت :
کارشناسی ارشد
و
و
۱۰ سال تلفن همراه :
ایمیل :
رشته تحصیلی سابقه فعالیت مربی غیر دولتی
مدیریت جهانگردی آدرس :خراسان رضوی
عنوان استاندارد : .راهنمای گردشگری سلامت.
کد استاندارد ۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۱۰۰۰۱
۱۴۰۱/۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۱۰۰۰۱/ کد پروژه : ۷۶۰
۴
:  استاندارد ارزشیابی /  جدول ۳ – مشخصات استاندارد آموزشی
خوشه : خدمات گروه: گردشگری
نام استاندارد کد استاندارد:
میزان
ساعت
آموزشی
تئوری
راهنمای گردشگری سلامت ۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۱۰۰۰۱
عملی
پروژه
کارورزی
جدول ۴ – فهرست شایستگی های استاندارد آموزشی / فهرست مراحل کار استاندارد ارزشیابی :
ردیف عناوین شایستگی/توانایی یا عناوین مراحل کار
میزان ساعت آموزش
تئوری عملی جمع
۱ مفاهیم گردشگری سلامت ۱۳ ۸ ۵
۲ وظایف راهنمای گردشگری سلامت ۱۸ ۱۳ ۵
۳ برقراری ارتباط راهنمای گردشگری سلامت در ایران و جهان ۱۴ ۹ ۵
۴ سازمان دهی و برنامه ریزی گردشگری سلامت در ایران و جهان ۲۳ ۱۴ ۹
۵ کاربرد قوانین و مقررات خدمات گردشگری سلامت ۱۲ ۶ ۶
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱ کارورزی –
۱۲ پروژه –
جمع کل ۸۰ ۵۰ ۳۰
عنوان استاندارد : .راهنمای گردشگری سلامت.
کد استاندارد ۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۱۰۰۰۱
۱۴۰۱/۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۱۰۰۰۱/ کد پروژه : ۷۶۰
۵
جدول ۵- نقشه کار عملی ) نسخه آزمونگر و آزمونشونده (
-۱ خاص ترین چشمه های معروف آب گرم خارج از ایران را نام ببرید بهمراه نام کشور مربوطه ؟) ۴ مورد(
-۲ وسایل مورد نیاز برای کوهنوردی ۱۰ مورد را نام برده و تصویر آن را نشان دهید. و دو مورد از وسایل را طبق انتخاب
آزمونگر توضبح دهید.
۳ -به عنوان راهنمای گردشگری سلامت در مورد بررسی وضعیت گردشگری سلامت در کشورهای ذیل توضیحات لازم را
ارائه دهید.
.
الف-سنگاپور
ب-کره جنوبی
ج-فیلیپین
د-مکزیک
-۴ به عنوان راهنمای گردشگری سلامت فواید و خاصیت های درمانی مهم آبهای معدنی خواسته شده را کامل توضیح دهید.
)برای هر کدام یک چشمه یا آب گرم معدنی در ایران نام ببرید(
الف(آبهای معدنی سولفات کلسیم سرد
ب(آبهای معدنی سدیم و منیزیم
ج(آبهای معدنی گوگرد دار
د(آبهای معدنی سولفوره سدیم رادیو اکتیو گرم
ه(آبهای معدنی رادیو اکتیو
و( آبهای معدنی آرسنیک آهنی
-۵ دهکده سلامت چیست؟ دهکده سلامت دارای چه قسمتهایی میباشد ) ۲مورد توضیح دهید(
دهکده های سلامت در ایران را نام ببرید و استانهای محل دهکده را بر روی نقشه نمایش دهید.) ۲ مورد(
احیای قلبی-ریوی بیمار ، در کودکان و بزرگسال را شفاها کامل توضیح دهید. ) cpr( -۶ مراحل
-۷ شرایط اخذ مجوز گردشگری سلامت به اشخاص حقوقی را شرح داده و مدارک متقاضیان جهت اخذ مجوز گردشگری
سلامت و مدارک و شرایط مسئول فنی خدمات گردشگری سلامت را کامل ذکر کنید.
۸ مورد از ویژگی های فردی ،راهنمای گردشگری سلامت را نام ببرید و ۴ مورد را توضیح دهید. -۸
عنوان استاندارد : .راهنمای گردشگری سلامت.
کد استاندارد ۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۱۰۰۰۱
۱۴۰۱/۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۱۰۰۰۱/ کد پروژه : ۷۶۰
۶
جدول ۶- توضیحات نقشه عملی : ) نسخه آزمونگر و آزمونشونده (
جدول ۷ – توضیح مختصر فرآیند اجرای پروژه: ) نسخه آزمونگر (
اهداف پروژه:
 تولیدی  فرایندی
در این پروژه :
. نمی باشد  . ۱( زمان انجام فرایند حائز اهمیت میباشد
. نمی باشد  . ۲( رعایت توالی انجام مراحل فعالیت مهم میباشد
 . نمی باشد  . ۳( مقدار استفاده از مواد مصرفی دارای اهمیت میباشد
. نمی باشد  . ۴( ساخت محصول جز موارد با اهمیت پروژه میباشد
. نمی باشد  . ۵( رعایت نکات ایمنی و حفاظتی الزامی میباشد
… )۶
عنوان استاندارد : .راهنمای گردشگری سلامت.
کد استاندارد ۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۱۰۰۰۱
۱۴۰۱/۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۱۰۰۰۱/ کد پروژه : ۷۶۰
۷
جدول ۸ – نمرات کاهشی ) نسخه آزمونگر (
افزودن مواد مصرفی / زمان ، با کسر نمره مجاز نیست مجاز هست
زمان اجرای
فرایند
در صورت عدم رعایت زمان
بندی در اجرای مراحل کاری *
تا نیم ساعت نیم تا یکساعت
…. درصد از کل بارم کم می شود …… درصد از کل بارم کم می شود.
مقدار مواد
مصرفی
در صورت عدم رعایت
میزان مواد مصرفی ….. درصد از کل بارم کم می شود
عنوان استاندارد : .راهنمای گردشگری سلامت.
کد استاندارد ۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۱۰۰۰۱
۱۴۰۱/۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۱۰۰۰۱/ کد پروژه : ۷۶۰
۸
جدول ۹ ) نسخه آزمونگر ( جدول ۱۰ ) نسخه آزمونگر و آزمونشونده (
نکات یا مواردی که در اجرای پروژه توسط آزمونگر رعایت آن
الزامی است:
-۱ توضیحات لازم در مورد پروژه به آزمون
دهنده ارائه شود
-۲ تجهیزات مرتبط با پروژه در کارگاه
سنجش قبل آزمون توسط آزمونگر چک
شود.
نکات یا مواردی که در اجرای پروژه توسط آزمون دهنده رعایت آن
الزامی است:
-۱ در زمان آزمون از تلفن همراه استفاده
نشود و تلفن همراه خاموش باشد
-۲ به زمان آزمون توجه فرمایید
-۳ نظافت کارگاه را رعایت نمایید.
عنوان استاندارد : .راهنمای گردشگری سلامت.
کد استاندارد ۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۱۰۰۰۱
۱۴۰۱/۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۱۰۰۰۱/ کد پروژه : ۷۶۰
۹
جدول ۱۱ – فرایند اجرای پروژه ) نسخه آزمونشونده (
توالی
فرایندکاری
عنوان فعالیت)عنصر
شایستگی(
شماره
شایستگیها
ریز فعالیت یا چگونگی روند انجام کار مدت انجام
کار-دقیقه
بارم مقیاس
کمی کیفی
۱ مفاهیم گردشگری سلامت
و
سازماندهی و برنامه ریزی
گردشگری سلامت در ایران و
جهان
معرفی نام خاص ترین چشمه های معروف آب گرم خارج از ایران و ذکر نام کشور
مرتبط ) ۴ مورد(
* ۸ ۵
۲ وظایف راهنمایی گردشگری سلامت ذکر صحیح وسایل مورد نیاز کوهنورد ) ۶ مورد(
تشخیص صحیح تصاویر وسایل مورد نیاز کوهنورد ی) ۶ مورد(
توضیح صحیح دو وسیله از وسایل مورد استفاده کوهنوردی به انتخاب آزمونگر
۲ مورد( (
* ۱۴ ۱۰
۳ سازماندهی و برنامه ریزی
گردشگری سلامت در ایران و جهان
بررسی وتوضیحات مربوطه راجع به وضعیت گردشگری سلامت در کشور سنگاپور-
کره جنوبی-فیلیپین-مکزیک
* ۱۲ ۱۲
۴
مفاهیم گردشگری سلامت
*
تشریح فواید و خاصیت های در مانی مهم آبهای معدنی سولفات کلسیم سرد
معرفی نام چشمه یا آب گرم معدنی مرتبط با آبهای معدنی سولفات کلسیم
سرد به همراه نام استان
* ۴ ۳
تشریح فواید و خاصیت های در مانی مهم آبهای معدنی گوگرد دار
معرفی نام چشمه یا آب گرم معدنی مرتبط با آبهای معدنی گوگرد دار سرد
به همراه نام استان
* ۴ ۳
تشریح فواید و خاصیت های در مانی مهم آبهای معدنی سولفوره سدیم رادیو
اکتیو گرم
معرفی نام چشمه یا آب گرم معدنی مرتبط با آبهای معدنی سولفوره سدیم
رادیو اکتیو گرم به همراه نام استان
* ۴ ۳
تشریح فواید و خاصیت های در مانی مهم آبهای معدنی رادیو اکتیو
معرفی نام چشمه یا آب گرم معدنی مرتبط با آبهای معدنی رادیو اکتیو سرد
به همراه نام استان
* ۴ ۳
تشریح فواید و خاصیت های در مانی مهم آبهای معدنی آرسنیک آهنی
معرفی نام چشمه یا آب گرم معدنی مرتبط با آبهای معدنی آرسنیک آهنی به
همراه نام استان
* ۴ ۳
۵ مفاهیم گردشگری سلامت
و
سازماندهی و برنامه ریزی
گردشگری سلامت در ایران و
جهان
تعریف دهکده سلامت در ایران
تشریح قسمتهای مختلف دهکده سلامت) ۲ مورد(
معرفی دهکده های سلامت در ایران ) ۲ مورد(
نشان دادن استان محل دهکده بر روی نقشه) ۲مورد(
* ۱۲ ۸
* ۴ احیای قلبی-ریوی بیمار ، در کودکان ۱۲ ) cpr( ۶ وظایف راهنمایی گردشگری سلامت توضیح مراحل
* احیای قلبی-ریوی بیمار ، در بزرگسال ۴ ) cpr( توضیح مراحل
۷ کاربرد قوانین و مقررات خدمات
گردشگری سلامت
توضیح شرایط اخذ مجوز گردشگری سلامت
توضیح مدارک متقاضیان جهت اخذ مجوز گردشگری سلامت
توضیح مدارک و شرایط مسئول فنی خدمات گردشگری سلامت
* ۹ ۸
۸ وظایف راهنمایی گردشگری
سلامت
معرفی ویژگی های فردی راهنمای گردشگری سلامت ) ۸ مورد(
توضیح) ۴ مورد(
* ۱۲ ۸
عنوان استاندارد : .راهنمای گردشگری سلامت.
کد استاندارد ۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۱۰۰۰۱
۱۴۰۱/۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۱۰۰۰۱/ کد پروژه : ۷۶۰
۱۰
جدول ۱۲ – لیست تجهیزات ) نسخه رئیس حوزه سنجش ، مسؤول آزمون و آزمونگر (
ردیف نام تجهیزات مشخصات فنی تعداد واحد سنجه آزمونگر آزمونشونده توضیحات
۱
میز مربی چوبی
* * ۱
* ۲ صندلی کارآموز چرخدار ۱
* * ۳ صندلی مربی چوبی ۱
* ۴ میز کارآموز چوبی ۱
* ۵ نقشه استانها بدون ذکر نام استان نقشه استانهای ایران ۱
۶
جعبه کمکهای اولیه به همراه تجهیزات و لوازم
* درونی یک جعبه ۱
۷ تصاویر مرتبط یا وسایل نجات غریق-
کوهنوردی-غار نوردی
* کاغذی ۱
جدول ۱۳ – لیست ابزارآلات ) نسخه رئیس حوزه سنجش ، مسؤول آزمون و آزمونگر (
ردیف نام ابزارآلات مشخصات فنی تعداد واحد سنجه آزمونگر آزمونشونده توضیحات
* * ۱ خودکار ۱
۲
۳
۴
۵
عنوان استاندارد : .راهنمای گردشگری سلامت.
کد استاندارد ۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۱۰۰۰۱
۱۴۰۱/۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۱۰۰۰۱/ کد پروژه : ۷۶۰
۱۱
جدول ۱۴ – لیست مواد مصرفی و قیمت ) نسخه رئیس حوزه سنجش ، مسؤول آزمون و آزمونگر (
ردیف نام مواد مصرفی مشخصات فنی تعداد واحد سنجه
قیمت واحد
به ریال
آزمونگر آزمونشونده توضیحات
* * ۱ بسته ۱۵۰۰۰۰۰ A ۱ کاغذ ۴
۲
۳
۴
۵
عنوان استاندارد : .راهنمای گردشگری سلامت.
کد استاندارد ۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۱۰۰۰۱
۱۴۰۱/۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۱۰۰۰۱/ کد پروژه : ۷۶۰
۱۲
جدول ۱۵ – چک لیست معیار های نگرشی ) نسخه آزمونگر (
نام و نام خانوادگی آزمون شونده: ک د ملی: تاریخ آزمون: ساعت شروع: ساعت پایان:
ردیف
مهارت های توانائی
اشتغال
شایستگی ها
طیف
نمره داوطلب
هرگز گاهی معمولا اغلب همیشه
۱ ۰,۷۵ ۰.۵ ۰.۲۵ ۰
۱
اخلاق کاری
اعتماد به نفس و خود اتکائی نشان می دهد
۲ مسئولیت پذیر است
۳ با مباهات کار می کند
۴ مسئولیت رفتارهایش را می پذیرد
۵ خویشتن دار است و در یک روش کنترل شده کارمی کند
۶ درگفتار، عمل و کردار، بلوغ از خود نشان می دهد
۷ کارش را خود ارزیابی می کند
۸
مسئولیت پذیری
کار را سازماندهی و زمان را به طور موثر مدیریت می کند
۹ توانائی تکمیل تکالیف در زمان مقرر را ازخود به نمایش می گذارد
۱۰ ازدستورات شفاهی، بصری و کتبی پیروی می کند
۱۱ از موادمصرفی، ابزارآلات خوب مواظبت می کند
۱۲
استدلال و حل مساله
با تغییرات خواسته های شغلی تطابق پذیری دارد
۱۳ منطقی است و قضاوت های عینی می سازد
۱۴ روش ها و قواعد را می فهمد
۱۵ ابتکار نشان می دهد
۱۶
سلامتی و عادات ایمنی
سرعت تولیدوآهنگ کاری خوب دارد
۱۷ نسبت به حفاظت و ایمنی تجهیزات و دستگاه ها اهتمام لازم دارد
۱۸ به شیوه مناسب و آراستگی لباس می پوشد
۱۹ موقعیت های استرس زا را تشخیص میدهد
۲۰ موقعیت های استرس زا را به راحتی مدیریت می کند.
جمع کل
آزمونگر اول آزمونگر دوم ناظر آزمون
نام و نام خانوادگی و امضاء : نام و نام خانوادگی و امضاء : نام و نام خانوادگی و امضاء :
غیر قابل استناد
بسمه تعالی
ارزشیابی مهارتی با الگوی سنجش عملکردی
» پایانی « پروژه آزمون عملی
گروه شغلی : گردشگری
عنوان استاندارد : راهنمای گردشگری سلامت
کد استاندارد : ۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۱۰۰۰۱
۱۴۰۱/۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۱۰۰۰۱/ کد پروژه: ۷۶۱
زمان آزمون : ۷۰ دقیقه
۱۴۰۱/۱۱/ تاریخ تدوین پروژه آزمون ۱۶
عنوان استاندارد : راهنمای گردشگری سلامت
کد استاندارد : ۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۱۰۰۰۱
۱۴۰۱/۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۱۰۰۰۱/ کد پروژه : ۷۶۱
۲
جدول ۱
فهرست محتوی پروژه
ردیف فهرست محتوی
۱ تهیه کنندگان
۲ مشخصات استاندارد آموزشی
۳ توضیح مختصر در مورد پروژه
۴ نقشه کار عملی
۵ دستورالعمل)فرایند ( اجرای پروژه
۶ لیست تجهیزات
۷ لیست ابزارآلات
۸ لیست مواد مصرفی
۹ امتیازبندی
۱۰ چک لیست معیار های نگرشی
۱۱ نتیجه نهایی
عنوان استاندارد : راهنمای گردشگری سلامت
کد استاندارد : ۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۱۰۰۰۱
۱۴۰۱/۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۱۰۰۰۱/ کد پروژه : ۷۶۱
۳
جدول ۲ – تهیه کنندگان :
ردیف نام و نام خانوادگی تحصیلات سابقه آموزشی)سال( سایر اطلاعات
۱
زهرا قجرجزی آخرین مدرک تحصیلی سابقه فعالیت مربی دولتی
تلفن ثابت :
کارشناسی ارشد تلفن همراه :
رشته تحصیلی سابقه فعالیت مربی غیر دولتی ایمیل :
مدیریت گردشگری ۶ سال آدرس :تهران
۲
مژگان خرم فر آخرین مدرک تحصیلی سابقه فعالیت مربی دولتی
تلفن ثابت :
کارشناسی تلفن همراه :
رشته تحصیلی سابقه فعالیت مربی غیر دولتی ایمیل :
ادبیات ۱۵ سال آدرس :تهران
۳
آذین ایزدی آخرین مدرک تحصیلی سابقه فعالیت مربی دولتی
تلفن ثابت :
کارشناسی ارشد
تلفن همراه :
رشته تحصیلی سابقه فعالیت مربی غیر دولتی ایمیل :
برنامه ریزی گردشگری ۹ سال آدرس :همدان
۳
سارا حبیبی پور آخرین مدرک تحصیلی سابقه فعالیت مربی دولتی
تلفن ثابت :
کارشناسی تلفن همراه :
رشته تحصیلی سابقه فعالیت مربی غیر دولتی ایمیل :
جغرافیای انسانی و اقتصادی ۵ سال آدرس :خراسان رضوی
۳
فاطمه دولتی آخرین مدرک تحصیلی سابقه فعالیت مربی دولتی
تلفن ثابت :
کارشناسی ارشد گردشگری
و دکترای برنامه ریزی شهری
و
و
۱۳ سال تلفن همراه :
ایمیل :
رشته تحصیلی سابقه فعالیت مربی غیر دولتی
برنامه ریزی شهری آدرس :تهران
۶
عباس رضوی فرد آخرین مدرک تحصیلی سابقه فعالیت مربی دولتی
تلفن ثابت :
کارشناسی ارشد
و
و
۱۰ سال تلفن همراه :
ایمیل :
رشته تحصیلی سابقه فعالیت مربی غیر دولتی
مدیریت جهانگردی آدرس :خراسان رضوی
عنوان استاندارد : راهنمای گردشگری سلامت
کد استاندارد : ۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۱۰۰۰۱
۱۴۰۱/۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۱۰۰۰۱/ کد پروژه : ۷۶۱
۴
:  استاندارد ارزشیابی /  جدول ۳ – مشخصات استاندارد آموزشی
خوشه : خدمات گروه: گردشگری
نام استاندارد کد استاندارد:
میزان
ساعت
آموزشی
تئوری
راهنمای گردشگری سلامت. ۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۱۰۰۰۱
عملی
پروژه
کارورزی
عنوان استاندارد : راهنمای گردشگری سلامت
کد استاندارد : ۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۱۰۰۰۱
۱۴۰۱/۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۱۰۰۰۱/ کد پروژه : ۷۶۱
۵
جدول ۴ – فهرست شایستگی های استاندارد آموزشی / فهرست مراحل کار استاندارد ارزشیابی :
ردیف عناوین شایستگی/توانایی یا عناوین مراحل کار
میزان ساعت آموزش
تئوری عملی جمع
۱ مفاهیم گردشگری سلامت ۱۳ ۸ ۵
۲ وظایف راهنمای گردشگری سلامت ۱۸ ۱۳ ۵
۳ برقراری ارتباط راهنمای گردشگری سلامت در ایران و جهان ۱۴ ۹ ۵
۴ سازمان دهی و برنامه ریزی گردشگری سلامت در ایران و جهان ۲۳ ۱۴ ۹
۵ کاربرد قوانین و مقررات خدمات گردشگری سلامت ۱۲ ۶ ۶
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱ کارورزی –
۱۲ پروژه –
جمع کل ۸۰ ۵۰ ۳۰
عنوان استاندارد : راهنمای گردشگری سلامت
کد استاندارد : ۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۱۰۰۰۱
۱۴۰۱/۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۱۰۰۰۱/ کد پروژه : ۷۶۱
۶
جدول ۵- نقشه کار عملی ) نسخه آزمونگر و آزمونشونده (
-۱ به عنوان راهنمای گردشگری سلامت به سوالات ذیل پاسخ دهید.
قطب درمان ناباروری در کدام شهر ایران است؟ 
از کشورهای کم هزینه در چکاپ پزشکی در کمترین زمان ممکن کدام کشور میباشد؟ 
مرکز لجن درمانی ایران کجاست؟ 
یکی از کشور هایی که مرکز جراحی زیبایی میباشد را نام ببرید ؟ 
یکی از کشورهایی که قطب دندان پزشکی جهان میباشد را نام ببرید ؟ 
کدام کشور به مرکز درمان بیماری های مرتبط با سرطان و ستون فقرات مشهور است؟ 
جداسازی دو قلوهای بهم چسبیده در کدام کشور به یک قطب تبدیل شده است؟ 
قطب پیوند کبد در ایران کدام شهر میباشد؟ 
-۲ وسایل مورد نیاز برای یک نجات غریق ۶ مورد را نام برده و تصویر آن را نشان دهید. و دو مورد طبق انتخاب آزمونگر توضبح دهید.
-۳ جعبه خالی کمک های اولیه به شما داده شده لطفا محتویات آن را با توجه به تجهیزات ارائه شده مرتبط در کارگاه سنجش کامل
کنید) ۱۰ مورد(
-۴ به عنوان راهنمای گردشگری سلامت در مورد بررسی وضعیت گردشگری سلامت در کشورهای ذیل توضیحات لازم را ارائه دهید.
الف-مجارستان
ب-هندوستان
ج-برزیل
د-ترکیه
-۵ به عنوان راهنمای گردشگری سلامت فواید و خاصیت های درمانی مهم آبهای معدنی خواسته شده را کامل توضیح دهید. )برای هر
کدام یک چشمه یا آب گرم معدنی در ایران نام ببرید(
الف(آبهای معدنی الیگومینرال
ب(آبهای معدنی حاوی نمک
ج(آبهای معدنی حاوی نمک برم-ید
د(آبهای معدنی سولفاته
و(آبهای معدنی کربنیک
ه(آبهای معدنی آرسنیک آهنی
-۶ به عنوان راهنمای گردشگری سلامت راجع به تالاسوتراپی چه میدانید ؟ و فواید سلامتی تالاسوتراپی را توضیح دهید ) ۴ مورد(؟ در
کدام مناطق ایران و جهان تالاسوتراپی انجام میشود؟)هر کدام ۳ مورد(
احیای قلبی بیمار در کودکان و بزرگسال را شفاها کامل توضیح دهید. ) cpr( -۷ مراحل
را توضیح دهید. IPD ۵ مورد از وطایف پزشک -۸
عنوان استاندارد : راهنمای گردشگری سلامت
کد استاندارد : ۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۱۰۰۰۱
۱۴۰۱/۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۱۰۰۰۱/ کد پروژه : ۷۶۱
۷
جدول ۶- توضیحات نقشه عملی : ) نسخه آزمونگر و آزمونشونده (
جدول ۷ – توضیح مختصر فرآیند اجرای پروژه: ) نسخه آزمونگر (
اهداف پروژه:
 تولیدی  فرایندی
در این پروژه :
. نمی باشد  . ۱( زمان انجام فرایند حائز اهمیت میباشد
. نمی باشد  . ۲( رعایت توالی انجام مراحل فعالیت مهم میباشد
 . نمی باشد  . ۳( مقدار استفاده از مواد مصرفی دارای اهمیت میباشد
. نمی باشد  . ۴( ساخت محصول جز موارد با اهمیت پروژه میباشد
. نمی باشد  . ۵( رعایت نکات ایمنی و حفاظتی الزامی میباشد
… )۶
عنوان استاندارد : راهنمای گردشگری سلامت
کد استاندارد : ۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۱۰۰۰۱
۱۴۰۱/۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۱۰۰۰۱/ کد پروژه : ۷۶۱
۸
جدول ۸ – نمرات کاهشی ) نسخه آزمونگر (
افزودن مواد مصرفی / زمان ، با کسر نمره مجاز نیست مجاز هست
زمان اجرای
فرایند
در صورت عدم رعایت زمان
بندی در اجرای مراحل کاری *
تا نیم ساعت نیم تا یکساعت
…. درصد از کل بارم کم می شود …… درصد از کل بارم کم می شود.
مقدار مواد
مصرفی
در صورت عدم رعایت
میزان مواد مصرفی ….. درصد از کل بارم کم می شود
جدول ۹ ) نسخه آزمونگر ( جدول ۱۰ ) نسخه آزمونگر و آزمونشونده (
نکات یا مواردی که در اجرای پروژه توسط آزمونگر رعایت آن
الزامی است:
-۱ توضیحات لازم در مورد پروژه به آزمون
دهنده ارائه شود
-۲ تجهیزات مرتبط با پروژه در کارگاه
سنجش قبل آزمون توسط آزمونگر چک
شود.
نکات یا مواردی که در اجرای پروژه توسط آزمون دهنده رعایت آن
الزامی است:
-۱ در زمان آزمون از تلفن همراه استفاده
نشود و تلفن همراه خاموش باشد
-۲ به زمان آزمون توجه فرمایید
-۳ نظافت کارگاه را رعایت نمایید.
عنوان استاندارد : راهنمای گردشگری سلامت
کد استاندارد : ۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۱۰۰۰۱
۱۴۰۱/۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۱۰۰۰۱/ کد پروژه : ۷۶۱
۹
جدول ۱۱ – فرایند اجرای پروژه ) نسخه آزمونشونده (
توالی
فرایندکاری
عنوان فعالیت)عنصر
شایستگی(
شماره
شایستگیها
ریز فعالیت یا چگونگی روند انجام کار مدت انجام
کار-دقیقه
بارم مقیاس
کمی کیفی
۱ مفاهیم گردشگری سلامت
و
سازماندهی و برنامه ریزی
گردشگری سلامت در ایران و
جهان
تشخیص صحیح نام شهر قطب درمانی ناباروری در ایران
تشخیص صحیح نام کشورکم هزینه در چکاپ پزشکی
تشخیص صحیح نام شهر قطب درمانی لجن درمانی در ایران
تشخیص صحیح نام کشور جراحی زیبایی در جهان
تشخیص صحیح نام کشور قطب دندان پزشکی در جهان
تشخیص صحیح نام کشور درمان بیماری های مرتبط با سرطان و ستون
فقرات در جهان
تشخیص صحیح نام کشور جدا سازی دو قلوهای بهم چسبیده در جهان
تشخیص صحیح نام شهر قطب پیوند کبد در ایران
* ۸ ۵
۲و ۳ وظایف راهنمایی گردشگری سلامت ذکر صحیح وسایل مورد نیاز یک غریق نجات) ۶ مورد(
تشخیص صحیح تصاویر وسایل مورد نیاز یک غریق نجات) ۶ مورد(
توضیح صحیح دو وسیله از وسایل مورد استفاده نجات غریق به انتخاب
آزمونگر ) ۲ مورد(
* ۲۴ ۱۰
۴ سازماندهی و برنامه ریزی
گردشگری سلامت در ایران و جهان
بررسی وتوضیحات مربوطه راجع به وضعیت گردشگری سلامت در کشور مجارستان –
هندوستان –برزیل-ترکیه
* ۱۲ ۱۲
۵و ۶
مفاهیم گردشگری سلامت
تشریح فواید و خاصیت های در مانی مهم آبهای معدنی الیگومینرال
معرفی نام چشمه یا آب گرم معدنی مرتبط با آبهای معدنی الیگومینرال به
همراه نام استان
* ۴ ۳
تشریح فواید و خاصیت های در مانی مهم آبهای معدنی حاوی نمک
معرفی نام چشمه یا آب گرم معدنی مرتبط با آبهای معدنی حاوی نمک به
همراه نام استان
* ۴ ۳
تشریح فواید و خاصیت های در مانی مهم آبهای معدنی حاوی نمک برم -ید
معرفی نام چشمه یا آب گرم معدنی مرتبط با آبهای معدنی نمک برم -ید به
همراه نام استان
* ۴ ۳
تشریح فواید و خاصیت های در مانی مهم آبهای معدنی سولفاته
معرفی نام چشمه یا آب گرم معدنی مرتبط با آبهای معدنی سولفاته به همراه
نام استان
* ۴ ۳
تشریح فواید و خاصیت های در مانی مهم آبهای معدنی کربنیک
معرفی نام چشمه یا آب گرم معدنی مرتبط با آبهای معدنی کربنیک به همراه
نام استان
* ۴ ۳
تشریح فواید و خاصیت های در مانی مهم آبهای معدنی آرسنیک آهنی
معرفی نام چشمه یا آب گرم معدنی مرتبط با آبهای معدنی آرسنیک آهنی به
همراه نام استان
* ۴ ۳
توضیحات کامل راجع به تالاسوتراپی-ذکر وفواید و مناطقی در ایران و جهان که امکان
تالاسو تراپی را دارد.
* ۱۴ ۸
* ۸ احیای قلبی بیمار در کودکان ۷ ) cpr( ۷ وظایف راهنمایی گردشگری سلامت مراحل
احیای قلبی بیمار در بزرگسال * ) cpr( مراحل
۸ برقراری ارتباط راهنمای گردشگری
سالمت با نهادهای ذیربط
* ۵ ۵ مورد( ۵ ( IPD توضیح وظایف پزشک
عنوان استاندارد : راهنمای گردشگری سلامت
کد استاندارد : ۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۱۰۰۰۱
۱۴۰۱/۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۱۰۰۰۱/ کد پروژه : ۷۶۱
۱۰
جدول ۱۲ – لیست تجهیزات ) نسخه رئیس حوزه سنجش ، مسؤول آزمون و آزمونگر (
ردیف نام تجهیزات مشخصات فنی تعداد واحد سنجه آزمونگر آزمونشونده توضیحات
۱
میز مربی چوبی
* * ۱
* ۲ صندلی کارآموز چرخدار ۱
* * ۳ صندلی مربی چوبی ۱
* ۴ میز کارآموز چوبی ۱
* ۵ نقشه استانها نقشه استانهای ایران ۱
۶
جعبه کمکهای اولیه به همراه تجهیزات و لوازم
* درونی یک جعبه ۱
۷ تصاویر مرتبط یا وسایل نجات غریق-
کوهنوردی-غار نوردی
* کاغذی ۱
جدول ۱۳ – لیست ابزارآلات ) نسخه رئیس حوزه سنجش ، مسؤول آزمون و آزمونگر (
ردیف نام ابزارآلات مشخصات فنی تعداد واحد سنجه آزمونگر آزمونشونده توضیحات
* * ۱ خودکار ۱
۲
۳
۴
۵
عنوان استاندارد : راهنمای گردشگری سلامت
کد استاندارد : ۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۱۰۰۰۱
۱۴۰۱/۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۱۰۰۰۱/ کد پروژه : ۷۶۱
۱۱
۱۴ – لیست مواد مصرفی و قیمت ) نسخه رئیس حوزه سنجش ، مسؤول آزمون و آزمونگر (
ردیف نام مواد مصرفی مشخصات فنی تعداد واحد سنجه
قیمت واحد
به ریال
آزمونگر آزمونشونده توضیحات
* * ۱ بسته ۱۵۰۰۰۰۰ A ۱ کاغذ ۴
۲
۳
۴
۵
عنوان استاندارد : راهنمای گردشگری سلامت
کد استاندارد : ۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۱۰۰۰۱
۱۴۰۱/۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۱۰۰۰۱/ کد پروژه : ۷۶۱
۱۲
جدول ۱۵ – چک لیست معیار های نگرشی ) نسخه آزمونگر (
نام و نام خانوادگی آزمون شونده: ک د ملی: تاریخ آزمون: ساعت شروع: ساعت پایان:
ردیف
مهارت های توانائی
اشتغال
شایستگی ها
طیف
نمره داوطلب
هرگز گاهی معمولا اغلب همیشه
۱ ۰,۷۵ ۰.۵ ۰.۲۵ ۰
۱
اخلاق کاری
اعتماد به نفس و خود اتکائی نشان می دهد
۲ مسئولیت پذیر است
۳ با مباهات کار می کند
۴ مسئولیت رفتارهایش را می پذیرد
۵ خویشتن دار است و در یک روش کنترل شده کارمی کند
۶ درگفتار، عمل و کردار، بلوغ از خود نشان می دهد
۷ کارش را خود ارزیابی می کند
۸
مسئولیت پذیری
کار را سازماندهی و زمان را به طور موثر مدیریت می کند
۹ توانائی تکمیل تکالیف در زمان مقرر را ازخود به نمایش می گذارد
۱۰ ازدستورات شفاهی، بصری و کتبی پیروی می کند
۱۱ از موادمصرفی، ابزارآلات خوب مواظبت می کند
۱۲
استدلال و حل مساله
با تغییرات خواسته های شغلی تطابق پذیری دارد
۱۳ منطقی است و قضاوت های عینی می سازد
۱۴ روش ها و قواعد را می فهمد
۱۵ ابتکار نشان می دهد
۱۶
سلامتی و عادات ایمنی
سرعت تولیدوآهنگ کاری خوب دارد
۱۷ نسبت به حفاظت و ایمنی تجهیزات و دستگاه ها اهتمام لازم دارد
۱۸ به شیوه مناسب و آراستگی لباس می پوشد
۱۹ موقعیت های استرس زا را تشخیص میدهد
۲۰ موقعیت های استرس زا را به راحتی مدیریت می کند.
جمع کل
آزمونگر اول آزمونگر دوم ناظر آزمون
نام و نام خانوادگی و امضاء : نام و نام خانوادگی و امضاء : نام و نام خانوادگی و امضاء :
غیر قابل استناد