مراحل اجرای طرح آموزش و توانمندسازی خانواده ها

مراحل اجرای طرح آموزش و توانمندسازی خانواده ها

گام اول

تفاهمنامه تونمندسازی

گام دوم

قرارداداستعدادیابی

گام سوم

مکاتبه وبینار رفتارشناسی

گام چهارم

مکاتبه آموزش های مجازی